Page 1

17/09

Téma týdne: Max Mosley neprohrává STR.2 Ohlédnutí

Velká cena Bahrajnu  ­ člověk se  ani nenadál a dobrá čtvrtina sezony  2009 je fuč. Po prvních čtyř ech  závodech už se začíná rýsovat  pravděpodobná podoba boje o  šampionát...

Speciál

Nejen tátové a brat ři ­ fanoušci F1  samozř ejmě moc dobř e vědí, že v  historii světového šampionátu F1 se  dá snadno narazit i na př íbuzenské  vztahy, jež jsou samozř ejmě mediálně zajímavou záležitostí...

GP Bahrajnu

Co ve výsledcích nebylo ­ letos už čtvrtý závod letošního šampionátu,  odehrávající se v asijsko­australském regionu, zrovna žádnou velkou  dramatičností nehýř il. To se ostatně  také čekalo...

Rozhovor

Stefano Domenicali  ­ Stáj Ferrari  zažívá nejhorší vstup do sezony od  roku 1981. První body vyjel  maranellskému týmu šestým místem  mistr světa z roku 2007 Kimi  Räikkönen...

Stalo se

Ohlédnutí za událostmi  uplynulého týdne  ­ počáteční  nadšení ze sponzorské smlouvy mezi Virgin Group a BrawnGP opadlo.  Majitel firmy Richard Branson si totiž  myslel, že BrawnGP bude...

Průzkum

Komu fandíte  ­ agentura TNS Aisa  provedla průzkum české veř ejnosti  ve vztahu k formuli 1. Podle ní má o  F1 zájem př es 51 % Čechů, př ičemž  11 % obyvatel sleduje všechny  televizní př enosy...

Historie

Nejkrat ší velké ceny  ­ nedávno  byla př edčasně ukončena Velká cena Malajsie. Jak jsme uvedli v čísle  14/09, jednalo se z pohledu odjeté  vzdálenosti o pátý nejkratší závod F1  v historii...

MotoGP & motorsport

Lorenzo první v Japonsku  ­  závod tř ídy MotoGP vyhrál jezdec  týmu Fiat Yamaha Jorge Lorenzo a  na konto si př ipsal své první letošní  vítězství. Velký úspěch zaznamenal  také jezdec Hondy Dani Pedrosa ...

www.f1sports.cz ­ aktuální novinky, komentáře, informace

Téma týdne: Max Mosley neprohrává 


www.f1sports.cz ­ aktuální novinky, komentáře, informace

Téma týdne: Max Mosley neprohrává 

Williams by um ěl s třiceti miliony vy žít...

Max Mosley si umí prosadit svou, ale n ěkdy na úkor obecného zájmu Autor: Tomáš  Richtr

FIA svůj návrh na rozpočtové stropy předložit. Přesto ale do šlo k posunu:  nad kontroverzní vý ší 30 milion ů   liber se toti ž  bude dále debatovat.  Prakticky všichni se shodují na tom,  že je to velice nízko posazený limit.  Výhodou je,  že debata nad vý ší limitu bude pokra čovat i po zasedání  Světové rady, včetně způsob ů, jak vydaje jednotlivých týmů transparentně  kontrolovat. Řešení? Rozpočtové limity aplikovat na všechny týmy a jejich  výše bude podpořena jednotnou dohodou.  

Bohatým automobilkám odzvonilo. A te ď nemám na mysli ekonomickou  krizi, nýbrž jejich preferované postavení ve formuli 1. Ještě do nedávna se  M a x   M o s l e y   a   z e j m é n a   B e r n i e   E c c l e s t o n e   k o c h a l i   m y šlenkou  šampionátu, ve kterém budou bojovat ty nejv ětší a nejpresti žněj ší  automobilky sv ěta. Jenom že formule 1 následn ě  začala umírat zevnitř,  protože ji roze žíraly astronomické náklady na ú čast, o úsp ěchu ani  nemluvě. Vztah automobilek s FIA a FOM za čal houstnout a jedním  LÉČBU ŠOKEM NE   z výsledků této studené války jsou rozpočtové stropy.  

Ty byly navrženy Mezinárodní automobilovou federací a tento týden o nich  bude jednat Sv ětová rada motorsportu. Aktuáln ě diskutovaná výše je 30  milion ů liber (asi 900 milion ů korun). Týmy, které se rozhodnou pro vstup  do kategorie  „Cenově   kontrolované týmy“,   dostanou vekou svobodu  v technické oblasti: motory bez omezení na maximální otá čky, lep ší  p o d l a h a   v o z u ,   m o žn o s t i   t e s t o v á n í   b ěhem sezony, pohyblivé  aerodynamické prvky, a podobně. Naopak ty stáje, které se nebudou chtít  držet rozpočtových limitů,  budou nadále omezeny podobn ě jako letos:  maximální otá čky motorů, žádné testování od za čátku sezony do konce  roku, omezený prostor pro aerodynamický vývoj a tak dále. FIA si navíc  vyhradila právo týmy s volnými rozpo čty dále technicky omezit, pokud  budou p řesto rychlé. Zpráva je jasná: "Týmy s rozpo čtovými limity budou  vyhrávat, o to se postaráme." A to je  špatná zpráva pro automobilky.  Nemá smysl ve formuli 1 setrvávat, pokud není  šance na úsp ěch.  Formule 1 navíc bude vypadat hodn ě divně, protože se po vzoru Le Mans  stane sout ěží více kategorií (Kategorie Tým ů   s volnými rozpo čty a  kategorie Cenov ě   kontrolovaných týmů).  Otázkou je, jestli neztratí na  prestiži, proto že a ť  si kdo chce, co chce,  říká, obě  kategorie nebudou  závodit za vyrovnaných podmínek, protože to zkrátka nelze zařídit.   

Na rozpo čtových stropech toti ž  mají zájem úpln ě  všichni, soukromé i  (před krizí) bohaté týmy. Podobn ě   jako narkomana neodnau číte  fetovat tím, že mu ze dne na den odep řete jeho dávky, podobně by mohla  formuli 1 zabít aplikace rozpo čtových stropů  ve výši 30 milion ů  liber na  týmy, které mají současné rozpo čty ve výši od 200 do 400 milionů dolarů.  Navíc v nekvalitn ě   připraveném prost ředí (jako jsou koexistující týmy  závodící podle různých pravidel). Zavedení rozpočtového limitu musí být  rozloženo do n ěkolika let tak, aby  šok, o kterém si  šéf FIA Max Mosley  myslí,  že je správnou lé čbou, formuli 1 nakonec nezabil.  Mercedes  dodává motory kromě McLarenu dvěma dalším týmům: BrawnGP a Force  India. Mají si tedy McLaren, BrawnGP a Force India do svého rozpočtu  zanést zákaznické ceny těchto motorů? Mercedes vlastní 40 % McLarenu,  bude tedy FIA počítat do kvóty rozpočtového limitu také investice do vývoje  a pom ěrové ceny subdodávek Mercedesu? Týmy, které dodávají motory  soupe řům, potřebují přirozeně větší rozpočty. Vedou se debaty o tom, zda  platy pilotů a vrcholných manažerů zahrnout do limitů, ale jaká část platu  je ur čena na závod ění a jaká na marketingové akce, které nejsou v ůbec  regulovány FIA? Navíc asi není myslitelné, aby týmy vyhodily stovky svých  zaměstnanců   ze dne na den, proto že nap říklad v p řípadě  Hondy se  vyplatilo poskytnout prost ředky na ro ční provoz BrawnGP na celou  sezonu, než se  šmahem zbavit 750 zam ěstnanců. (Podle odhadu budou  muset týmy optimalizovat počet zaměstnanců na úrovni 250 lidí.)  

NENÍ DVACET JAKO DVACET 

EXISTUJE ŘEŠENÍ 

Současný p řípad difuzorů poskytuje malé okénko do budoucnosti: vstup  do leto šní sezony je toti ž také chápán jako sout ěž vozů dvou kategorií –  jedna s dvojitými difuzory, druhá s jednoduchými. P ředstavte si nyní, že  byste cht ěli pomoci tým ům s jednoduchými difuzory tím,  že byste jim  poskytli ur čitou finan ční volnost (kterou je ště  dnes stejn ě  mají). Nebo  naopak, chtěli byste týmy BrawnGP, Williams a Toyotu znevýhodnit tím, že  jim nastavíte limit na rozpočet. Pokud je výhoda dvojitých difuzorů přibližně  čtyři desetiny vte řiny na kolo, otázka zní, jak lze tento náskok vyjád řit  penězi? Je to 5 milion ů, 10 milion ů  nebo 20 milion ů?  A problém nyní  nespo čívá v tom, kolik stojí vývoj dvojitých difuzorů, jako spí še v tom, kolik  stojí rozdíl 0,1 sekundy na kolo.   

Automobilky už nejsou Maxem Mosleym a Berniem Ecclestonem vítané,  protože   j i m   c h t ějí sebrat velkou  část jejich nadvlády, jak v oblasti  pořadatelské tak z pohledu distribuce peněz. Ale bylo by chybou myslet si,  že sta čí vzít formuli GP2 se stávajícími týmy, dát jim nálepku F1 a myslet  si,  že je v še zachráněno. Bylo by pro běžné diváky atraktivní zapnout si v  neděli závod formule 1 s týmy jako Trident, Durango, Arden, iSport, DAMS  či ART? Formule 1 pot řebuje týmy, které ji "ud ělaly". Ferrari, McLaren,  Williams a dal ší značky, které se s její historií prolínají jako celo životní  milenka. Bernie Ecclestone moc dob ře ví,  že formule 1 by bez Ferrari  nebyla formulí 1. Nemůže si dovolit přijít ani o McLaren či Williams. Majitel  marketingových práv má tak velké p říjmy práv ě   díky takovým tým ům,  jenom že nena žraní rodiče už ztratili soudnost a neuvědomují si, že rodinu  okolí miluje kvůli jejich dětem. Pokud ale chtějí adoptovat nové, nesmí jim  být umožněno p řestat se starat o ty stávající. Je nutné, aby se ke v šem  týmům p řistupovalo spravedliv ě. To je pak  šance, že budou za stejných  podmínek vedle sebe závodit vyzbrojené automobilky presti žních jmen  (Ferrari, Toyota, Renault, Aston Martin, BMW) i soukromé týmy po vzoru  Williamsu, Prodrivu, iSportu  či CzechF1 týmu. Výdaje ve formuli 1 je  nezbytně   nutné omezit, ale FOTA d ělá ji ž  několik m ěsíců   právě   to  ­  vlastními opat řeními výrazně š etří, a každý rok čím dál víc. Ale jakoby FIA  vadilo, že to bude vypadat nakonec jako zásluha týmů a ne FIA samotné.  Nakonec se FIA s FOTA na rozpo čtových limitech dohodne, ale bude to  prezentováno jako vítězství Maxe Mosleyho. Ten totiž neprohrává.  

NEROVNÉ PODMÍNKY 

I kdyby se povedlo jej vyčíslit například na 20 milion ů eur, nastane dal ší  problém: Jedna desetina sekundy rozdíl ů v časech na kolo toti ž nebude  stát stejných 20 milion ů  sou časn ě  například na okruzích v Monze a v  Monaku. Ba co víc, nebude stát stejn ě  na stejném okruhu za r ůzných  klimatických podmínek. Cenov ě   kontrolované týmy tedy mohou za čít  vyhrávat, ale to nikdy neodstraní podez ření,  že automobilky s volnými  rozpočty budou znevýhodn ěny. Tvrdohlavá FIA si ale tvrá na svém:  rozpočtové limity budou. P řed Velkou cenou Bahrajnu tudí ž vyzvala týmy,  ať  se vyjád ří k jejich navrhované hodnot ě  30 milion ů  liber. Týmy to do  zasedání Světové rady 29. kv ětna (po uzáv ěrce) samoz řejm ě  nemohly  stihnout, což ale nezabránilo   

Ohlédnutí: Velká cena Bahrajnu          2

17/09 WWW.F1SPORTS.CZ


Nakonec se FIA s FOTA na rozpo čtových limitech dohodne, ale bude to  prezentováno jako vítězství Maxe Mosleyho. Ten totiž neprohrává.  

stihnout, což ale nezabránilo   

Ohlédnutí: Velká cena Bahrajnu 

Brawn od Velké ceny Austrálie výrazn ě ztratil ze své dominance. Autor: Eva Křivánková  

Člověk se ani nenadál a dobrá čtvrtina sezony 2009 je fuč. Po  čtyřech závodech u ž   se za číná rýsovat podoba boje o  šampionát. V tuto chvíli je téměř stoprocentně jistoté, že u toho  budou Jenson Button a Rubens Barrichello z Brawnu a  Sebastian Vettel z Red Bullu. Ti t ři stojí u okénka ve vlaku  směrem do Abú Zabí a mávají jezdc ům ze zbytku pole, kteří  teprve klušou po nástupišti a do expresu číslo 2009 se pokouší  naskočit na poslední chvíli. K okraji perónu už ale zbývá jen pár  metrů.   Nejblíže ke sch ůdkům mají jezdci Toyoty Jarno Trulli a Timo  Glock a s nimi Vettelův týmový kolega Mark Webber. Všichni tři  sedí v silných autech. Toyota se v Bahrajnu probojovala do  první  řady na ro štu, a kdyby v závod ě  vsadila na odvážnější  strategii, mohla být lepší než třetí a sedmá. Kdy jindy, když ne  letos, by m ěla za čít vít ězit? Automobilový gigant živí tým ve  formuli 1 od roku 2002 a zatím se nedočkal vítězství. Nervozitu  vedení v poslední dob ě   umocnila sv ětová finan ční krize a  představitelé týmu na za čátku roku p řipustili, že pokud letos  nebude vít ězství, nemusí být ani Panasonic Toyota Racing.  Naštěstí pro Toyotu jí leto šní změny pravidel sedly. Na straně  Marka Webbera stojí zkušenosti a touha nenechat se smáznout  vycházející hvězdou Vettelem. Na arabském poloostrově  měl  smůlu, když kvůli Sutilovi nepostoupil z první části kvalifikace,  ale i pro n ěj platí: kdy jindy, kdy ž ne teď?  Red Bull se letos  vyšvihl. Stejně   jako Toyota t ěží i z toho,  že tradi ční favorité  McLaren a Ferrari zaostávají.   Ferrari už ani samo nepočítá s tím,  že by se letos zapojilo do  boje o titul. Jejich snaha se upíná k tomu, aby sezonu  absolvovali se ctí. Při startech ve středu pole jezdce s koníkem  provází smůla a v závodech doplácí na nespolehlivost. Jiné to  nebylo ani v Bahrajnu. Massa musel hned po startu do box ů  pro nové p řední k řídlo, nefungoval mu KERS a k týmu navíc  neproudila data z jeho telemetrie. Kimi Räikkönen na šestém  místě  se nechal slyšet, že z F60 vymačkal maximum možného.  Jeho tři body byly letos pro Ferrari vůbec první.  

Kdy jindy, kdy ž ne letos, by m ěla Toyota za č ít vít ězit?

Jenže Brawn, Red Bull i Toyota budou ur čitě  inovovat taky.  Kdepak, ten vlak už se rozjel a ujíždí. Brawn sice od Velké ceny  Austrálie výrazně   ztratil ze své dominance, ale k zoufalství  některých ostatních má hodně daleko.     Vítězi Velké ceny Bahrajnu Jensonu Buttonovi nelze up řít  talent. To,  že ho poslední léta nevyu žíval, u ž   je jiná v ěc.  Faktem ale je, že když se začátkem nového tisíciletí objevili ve  formuli 1 jakýsi Buttona a Räikkönen, sv ět   j i m   o b ěma  předpovídal stejně  zářivou budoucnost. Barrichello by se letos  určitě  rád zbavil nálepky věčné dvojky, která dob ře poslouží,  ale nenadchne. Kone čně   Vettel by mohl být po Alonsovi a  Hamiltonovi dalším z  řady mladíků,  kteří se objeví, raketov ě  vyletí vzhůru a sv ět formule 1 na del ší či kratší okamžik úplně  propadne kouzlu jejich talentu, mládí a bezstarostného  nadšení.   Výsledky Velké ceny Bahrajnu (4. závod ze 17)   1.

Button

Brawn GP

1:31:48.182

2.

Vettel

Red Bull

+7.187

3.

Trulli

Toyota

+9.170

4. 5.

Hamilton Barrichello

McLaren Brawn GP

+22.096 +37.779 

6.

Raikkonen

Ferrari

+42.057

7.

Glock

Toyota

+42.880

8.

Alonso

Renault

+52.775

9.

Rosberg

Williams

+58.198

10. 11.

Piquet Webber

Renault Red Bull

+65.149 +67.641 

12.

Kovalainen

McLaren

+77.824

13.

Bourdais

Toro Rosso

+78.805

14.

Massa

Ferrari

+1 kolo

15.

Fisichella

Force India

+1 kolo

16. Sutil Force India +1 kolo McLaren postupuje vpřed o trochu jist ěji ne ž  Ferrari. Lewis  Toro Rosso +1 kolo Hamilton v Sakhiru získal pět bodů za čtvrté místo. I přesto už  17. Buemi ale není moc pravd ěpodobné, že by mohl McLaren d ůrazněji  18. Kubica BMW Sauber +1 kolo zasáhnout do boj ů   o titul. Spí š   u zbo žného p řání zůstane i  19. Heidfeld BMW Sauber +1 kolo Renault. S přihlédnutím k tomu, kolik práce dalo Alonsovi získat  ­ Nakajima Williams v   p o u št i   j e d i n ý   b o d ,   s e   n e d á   p ředpokládat,  že   b y   s e   francouzská stáj náhle skokov ě   zlepšila. Pravda, v šechny  pokulhávající týmy vkládají velké naděje do vylepšení, které si  Průběžné pořadí:   Jezdci: 1. Button (31), 2. Barrichello (19), 3. připravily pro závod ve Španělsku.  Vettel (18); Týmy: 1. Brawn (50), 2. Red Bull (27,5), 3. Toyota (26,5)  

GP Bahrajnu: Co ve výsledcích nebylo  

       3

17/09 WWW.F1SPORTS.CZ


Vettel (18); Týmy: 1. Brawn (50), 2. Red Bull (27,5), 3. Toyota (26,5)  

GP Bahrajnu: Co ve výsledcích nebylo   V závodě   samotném už  ale Trulli, jen ž  své k řestní jméno  dostal po slavném motocyklovém závodníkovi Jarno  Saarinenovi, první výhru  červenobílému týmu nep řinesl.  Stačil zato konečně ve svém už 203. závodě alespoň poprvé  v F1 zajet nejrychlejší kolo. A za zaznamenání možná stojí  fakt, že právě to letos dosud pokaždé patřilo někomu jinému  (Rosberg, Button, Barrichello, Trulli)...  Na výhru nakonec op ět dosáhl Jenson Button a  čtvrté  vítězství kariéry ho u ž  v tomto sm ěru dostalo na úrove ň  hodně  známých jmen historie: Mikeho Hawthorna, Eddieho  Irvina, Bruce McLarena a Dana Gurneye. Zárove ň   však  Buttonovo vítězství zarovnalo v F1 dosavadní triumfy motorů  Mercedes na rovnou sedmdesátku (to zatím v historii sta čí  na celkově  páté místo a na ztrátu dvou výher na Hondu,  která GP závody ovládala v 80. a 90. letech).  

Trulli získal v Bahrajnu  čtvrtou pole position své kariéry.   Autor: Petr Minařík 

Letos už čtvrtý závod letošního šampionátu, odehrávající se v  asijsko­a u s t r a l s k é m   r e g i o n u ,   z r o v n a   žá d n o u   v e l k o u   dramatičností nehýřil. To se ostatn ě  také čekalo. Přesto však  závod na okruhu Shakir, v němž ani ne polovina vozů použila  systém KERS, n ěkteré statistické perli čk y   p řinesl. U ž   v  kvalifikaci mezi ně   nepochybně   patřila první startovní  řada,  obsazená výhradně   vozy Toyota. V N ěmecku sídlící tým z  Japonska už  sice pole position získal potřetí (naposledy Ralf  Schumacher v GP Japonska 2005) a samotný Trulli dokonce  počtvrté (poprvé od GP USA 2005), nicméně start obou vozů z  první  řady byl pro japonskou zna čku v dosavadních 126  závodech úplnou premiérou. A tak se Toyota letos sice stala už  druhou stájí, jíž se něco takového podařilo, v dosavadní historii  však teprve devatenáctou.  

Stáj Ferrari se v Bahrajnu konečně dočkala bodů a letos byl  zásluhou Räikkönena alespo ň   na chvilku maranellský  monopost poprvé vid ět   t a k é   n a   čele závodu. Zato  monoposty BMW pokra čovaly ve své leto šní neobvykle  šp a t n é   b i l a n c i   a   j e j i c h   1 8 .   a   1 9 .   m í s t o   v   B a h r a j n u   představuje vůbec nejhorší dojezd bílomodrých monopostů  ve  čtyřleté existenci týmu. A to,  že nakonec oba do cíle  přece jen dojely, znamenalo pouze jediné: Nick Heidfeld  svojí sérii po sob ě  dojetých závodů  prodloužil na 24 (tím  dohnal Michaela Schumachera) a v po čt u   p o   s o b ě  klasifikovaných závodů   už  svou rekordní sérii posunul na  číslo 32. A pro č  se tyto série li ší? To proto,  že,  že v GP  Japonska 2007 sice Heidfeld díky poru še motoru do cíle  nedojel, ale přesto byl klasifikován na čtrnáctém místě...  

Stalo se: Ohlédnutí za událostmi uplynulého týdne          4

17/09 WWW.F1SPORTS.CZ


Stalo se: Ohlédnutí za událostmi uplynulého týdne 

Oznámení smlouvy firmy Virgin s BrawnGP bylo v Melbourne velkou slávou

Martin Whitmarsh (vpravo) a Mansour Ojjeh přiznali chybu McLarenu a omluvil se

Autor: Tomáš  Richtr

a hrozil by v ětší po čet havárií. Taktéž od Velké ceny Monaka  bude Bridgestone dová že t   n o v o u   s p e c i f i k a c i   p řechodné  JASNO BUDE VE ŠPANĚLSKU  pneumatiky do mokra. Ta letošní je totiž stejné specifikace jako  Počáteční nadšení ze sponzorské smlouvy mezi Virgin Group a  loňská, ale s úbytkem aerodynamického přítlaku daleko více  BrawnGP opadlo. Majitel firmy Richard Branson si totiž myslel,  klouže. Bridgestone proto pracuje na měkčí směsi, která bude s  že BrawnGP bude ve složité situaci vděčný za jakoukoli finanční  novými formulemi lépe pracovat.  podporu a Branson coby obchodník vytušil šanci vyslechnout si  BRIATORE CHCE ZAKÁZAT KERS  hodně   muziky za málo pen ěz. Branson dokonce uva žoval o  tom, že by se BrawnGP p řejmenoval na (něco jako) Virgin F1  Systém znovuobnovy kinetické energie KERS je trnem v oku  Team, a jelikož se v době ekonomické krize sponzoři nehrnou,  šéfa Renaultu Flavia Briatoreho. Podle n ěj se jedná o nápad,  chtěl tak po řídit za malý peníz. Ale ouha! Ross Brawn si u ž  který stojí jen peníze a nep řináší nic b ěžné silniční dopravě.  něčím prošel a ví,  že je nutné hledat partnery, kteří se vztahu  Podle Briatoreho se nápad Maxe Mosleyho před zavedením ani  zaváží na několik let dopředu.   řádně  neprodiskutoval a také v souvislosti s dvojitými difuzory  obvinil FIA,  že vydala nejasná pravidla, která nebyla  řádně  Doposavad bere BrawnGP od Virgin Group za ka ždý víkend  prodiskutována. "Dodneška FIA nevysvětlila, co je to otvor v  250 000 eur. A jeliko ž  se týmu na dráze da ří, Ross Brawn  difuzoru. Chápu to, protože si umím představit tu ostudu," řekl  věděl, že stačí chvíli počkat a do té doby jediný zájemce Virgin  Briatore. "Dnes závodí n ěkteří   s   K E R S ,   j i n í   b e z ,   n ěkteří  se ocitne pod tlakem konkurence dalších uchazečů. Začalo to  se super difuzory, jiní bez. A to není dobré." Také proto se  pravé vyjednávání, Branson nabídl cenu a podle vlastních slov  Briatore pokusí na dalším zasedání FOTA zasadit se o zákaz  přes ni nep ůjde. A jestli p řijde n ěkdo dal ší, pochopí to a  tohoto za ří z e n í   p r o   r o k   2 0 1 0 .   N e b y l o   b y   a l e   v e   s v ětle  odejde. A ta  šance je dost velká, proto že cena sponzorství u  skutečnosti,  že KERS není povinný, a tolik proklamované  BrawnGP s vít ězstvím v Bahrajnu op ět stoupla. "Vít ězství (v  Bahrajnu) to trochu komplikuje, proto že   t ý m   j e   čím dál  jednotě FOTA jednoudšší se prostě dohodnout, že KERS nikdo  populárnější. Sedneme si je ště   v Barcelon ě   a dáme vám  využívat nebude?  vědět," řekl čám dál méně nadšený Branson. 

SCHUMACHER MOHL BÝT ŠÉFEM FERRARI 

McLAREN: OMLOUVÁME SE 

M ic h a e l S ch um ac h er   j e  p o r ad c em   F er r a r i   be z  žádných  zodpovědností. V Bahrajnu to potvrdil prezident značky Luca di  Montezemolo. Podle jeho slov tomu od odchodu  sedminásobného mistra světa z formule 1 nebylo nikdy jinak a  obvinil média,  že do vztahu Schumachera s Ferrari akorát  vnášela zmatek. "Michael je sou částí naší rodiny, je sou částí  naší historie. Michael se těší velmi dobrému vztahu se šéfem  týmu Stefanem Domenicalim a nadále bude jako poradce  nabízet své rady a nápady,"  řekl di Montezemolo, který  prozradil, že Ferrari Schumacherovi nabídlo roli manažera týmu  po boku Jeana Todta, ale ten jednoznačně odmítl a to navzdory  tomu, že po odchodu Jeana Todta by zaujal jeho místo, které  dnes zastává Stefano Domenicali. 

McLaren zaslal FIA omluvný dopis před středečním zasedáním  Světové rady motorsportu. V něm přiznal vinu ve všech bodech  obžaloby, která jej viní ze lhaní při Velké ceně Austrálie a také  Velké ceně  Malajsie. McLaren tak u činil v naději,  že Světová  rada bude shovívavá při rozhodování o trestu.   OD MONAKA NOVÉ PNEU  Bridgestone oznámil, že pro p říští rok p řipravuje užší p řední  pneumatiku. Rozměry letošních kol zůstaly stejné, ale jelikož je  přední pneumatika užší než zadní, odstranění drážek zapříčinilo  relativní nár ůs t   p řilnavosti vep ře d u .   T o   činí vozy hodn ě  přetáčivé a inženýři musí posouvat rozložení váhy více dopředu  než očekávali. To pak penalizuje těžší závodníky jako například  Roberta Kubicu. BMW je p řesvědčeno, že toto znevýhodnění  není fér a usiluje o navýšení minimálního váhového limitu vozu,  který nyní  činí 605 kg. Bridgestone sou časně   upustil od  pravidla,  že pro ka ždý závod musí p řivést dv ě   nesousedící  směsi. Tato výjimka nastane p ři Velké cen ě  Monaka, kde by  střední směs byla příliš tvrdá. To by se v úzkých ulicích Monte  Carla mohlo ukázat jako nebezpe čné, proto že závodníci by  nedokázali klouzající auto na dráze zkrotit 

VÍCE NEŽ DVACET MINUT POD VODOU  Před závodem se na startovním ro štu Velké ceny Bahrajnu  pokusil Ma ďar David Merlini o p řekonání svého vlastního  světového rekordu v délce držení dechu pod vodou. Byl uložen  do pr ůhledné nádr že s vodou a pod dohledem Bernieho  Ecclestona, týmových  šéfů   a závodníků   formule 1 se mu to  povedlo o 50 vte řin. Nový rekord tak má hodnotu vskutku  neuvěřitelných a jen obtí žně  představitelných 21 minut a 29  sekund!  

Historie: Nejkratší velké ceny 

       5

17/09 WWW.F1SPORTS.CZ


Carla mohlo ukázat jako nebezpe čné, proto že závodníci by  neuvěřitelných a jen obtí žně  představitelných 21 minut a 29  nedokázali klouzající auto na dráze zkrotit  sekund!  

Historie: Nejkratší velké ceny 

Jochen Mass na cest ě za vít ězstvím v GP  Špan ělska 1975 Autor: Filip Fikejz

Nedávno byla předčasně  ukončena Velká cena Malajsie. Jak  jsme uvedli v  čísle 14/09, jednalo se z pohledu odjeté  vzdálenosti o pátý nejkratší závod F1 v historii. Připomeňme si  nyní čtyři nejkratší velké ceny historie. Podobně jako v Malajsii i  v těchto případech získali jezdci poloviční bodový příděl.   VELKÁ CENA AUSTRÁLIE 1991 (ADELAIDE)  Odjetá vzdálenost: 52,92 km  Vítěz: Ayrton Senna (McLaren­Honda)    R o k u   1 9 9 1   p řijel Ayrton Senna do záv ěrečného závodu  sezóny jako jistý mistr světa. V poháru konstruktérů  měl ještě  teoretickou šanci na titul Williams. Renault dokonce tehdy kvůli  tomu přivezl na víkend  čtrnáct motor ů. T o   u ž   nám dnes  vzhledem k pravidlům o penalizacích za výměnu motoru přijde  neuvěřitelné... První řadu ovšem stejně obsadili piloti McLarenu  Ayrton Senna a Gerhard Berger. V závodě už nestartoval Alain  Prost, který byl propuštěn z Ferrari za neustálou kritiku, aniž by  v roce 1991 vyhrál jediný závod. S kariérou se v barvách  Benettonu loučil Nelson Piquet, i když se ještě v dějišti závodu  spekulovalo o jeho možném přestupu k Ferrari. Niki Lauda se  už tenkrát pouštěl do kritiky okolí F1 a neušetřil ani končícího  Brazilce: "Piquet ustrnul.  Člověk se musí stále popohán ět  kupředu, jinak přijde jednoho dne 'nějaký' Schumacher a pošle  ho do penze." Narážel tak na skute čnost, že nováček Michael  Schumacher svého zkušenějšího týmového kolegu zastínil. S  F1 se lou čili mimo jiné také otec sou časného pilota Williamsu  Satoru Nakadžima (Tyrrell) a pozdější pětinásobný vítěz závodu  24 hodin Le Mans Emanuele Pirro (Dallara). V předkvalifikaci  se naposledy pokusily prosadit do závodu týmy Coloni a  Modena­Lamborghini a závod byl také poslední pro pneumatiky  Pirelli.   Už před startem vydatně  pršelo, stejně jako o dva roky d říve.  T o   s e   v šak celý závod odjel. Ayrton Senna se dokonce  pře d   s t a r t e m   d o h o d l   s e   s v ý m   n e j v ětší m   s o u p e řem  Nigelem Mansellem, že mezi sebou nepodniknou žádné hloupé  manévry. Brazilec spole čně   s Riccardem Patresem dokonce  zašli za Berniem Ecclestonem a  žádali odložení závodu. Není  překvapením, že Bernie kv ůli sponzorům a divák ům zásadně  nesouhlasil. Stávkovat nakonec ne šli ani jezdci. Brzy se tra ť  zaplnila vodou a došlo k řadě kolizí. V 16. kole vedoucí Senna  začal mávat na po řadatele,  že v tomhle se závodit opravdu  nedá. Krátce předtím havaroval i Mansell. Výsledky závodu byly  vyhlášeny podle pořadí po  čtrnácti kolech. Vyhrál tedy Senna  před Mansellem a Bergerem,  čtvrtým místem se rozlou čil  Piquet, pátý dojel Patrese s druhým williamsem a  šestý  Morbidelli, který nahradil u Ferrari Prosta a poprvé v kariéře  bodoval.  VELKÁ CENA MONAKA 1984 (MONTE CARLO)   Odjetá vzdálenost: 102,672 km   Vítěz: Alain Prost (McLaren­TAG Porsche)  V roce 1984 kralovaly  šampionátu formule 1 mclareny  poháněné turbomotory TAG Porsche. Před Velkou cenou 

Monaka vedl Prost o  šest bodů  před Nikim Laudou. Z pole  position startoval Francouz, do první  řady se vedle n ěj  postavil Mansell s černozlatým lotusem. Angličan tehdy stále  čekal na své první vítězství v F1. V závodě pršelo a start se  podařil dvěma nenápadným nováčkům. Senna s tolemanem  se posunul z třináctého místa o čtyři příčky a Němec Stefan  Bellof v barvách Tyrrellu s atmosférickým motorem Ford  dokonce z dvacátého na jedenácté. V desátém kole  šel do  čela Mansell, ale po jezdecké chyb ě   u Casina musel ze  závodu odstoupit. V  čele pak jely mclareny s Prostem a  Laudou za volanty, ale p řed Raku šana se brzy dostali  výborně jedoucí Senna s Bellofem a začali stahovat i Prosta.  Odborníci se dodnes shodují, že pokud by závod pokračoval,  jeden z těchto mladíků by jistě vyhrál. Jenže ředitel závodu a  bývalý pilot F1 Jacky Ickx, v té dob ě   tovární jezdec stáje  Rothmans Porsche v MS sportovních prototyp ů,   kde byl  paradoxně   jeho týmovým kolegou Bellof, velkou cenu  předčasně ukončil, i když se podmínky nezhoršovaly. Údajně  tak učinil, protože měl zájem na vítězství Prosta jedoucího s  motorem Porsche.  Senna překvapivě po letech přiznal, že by  sice Prosta určitě předjel, ale nemůže říci, jestli by dokázal v  náročném závodě dojet až do cíle. Bellof později po vyloučení  stáje Tyrrell z celého ročníku přišel i o to třetí místo a v F1 už  se podobného úsp ěchu nedočkal. Zabil se o rok pozd ěji ve  Spa p ři závod ě   sportovních prototypů.   Podrobněji jsme o  něm psali v  čísle 07/09. Prost sice zvýšil svůj náskok v čele  šampionátu, ale ze zisku titulu se nakonec o p ůl bodu  radoval Lauda.     VELKÁ CENA ŠPANĚLSKA 1975 (MONTJUICH)   Odjetá vzdálenost: 109,91 km   Vítěz: Jochen Mass (McLaren­Ford)   Španělsko bylo  čtvrtým závodem sezony a jako leader  celkové klasifikace tam přijel obhájce titulu Emerson Fittipaldi.  Jezdci je ště   před zahájením trénink ů   protestovali proti  nedostatečným bezpe čnostním opat ře n í m   n a   o k r u h u   a   původně   nechtěli startovat. Nakonec dodr žel slovo jen  Fittipaldi. První řadu sice opanovaly vozy Ferrari s Laudou a  Clayem Regazzonim, ale oba nakonec havarovali, stejně jako  řada dalších. V 25. kole ze 75­ti vypsaných těžce havaroval v  té chvíli vedoucí Rolf Stommelen s vozem Embassy Hill ­  Ford. Při rychlosti více než 200 km/h se mu ulomil stabilizátor.  Vůz bohužel dopadl mezi diváky, pět z nich nakonec zemřelo  a devět vyvázlo s těžkými zraněními. Jezdec utrpěl zlomeninu  horní i dolní končetiny, ale ještě se stihl během sezony vrátit.  Závod byl ve 29. kole zastaven vítězem se stal Němec Jochen  Mass, nová akvizice McLarenu. Dosáhl tak svého jediného  triumfu v F1. Druhý skončil Ickx (Lotus) před Jeanem Pierrem  Jarierem (Shadow). Půl bodu za šesté místo si připsala Italka  Lella Lombardi (March). Stala se tak jedinou  ženou, která  bodovala v závod ě   formule 1. V Montjuich se tehdy jelo  naposledy.     VELKÁ CENA RAKOUSKA 1975 (ZELTWEG)   Odjetá vzdálenost: 171,419 km   Vítěz: Vittorio Brambilla (March­Ford)    Závod se v roce 1975 p ředčasně ukončil i v Rakousku. V té  době   již   v e d l   šampionát Lauda se sedmnáctibodovým  náskokem před Reutemannem, Fittipaldi byl až třetí. Závod  měl tragickou p ředehru, na následky nehody z tréninku  zemřel Ameri čan Mark Donohue s vozem March týmu  Penske. V kvalifikaci byl sice nejrychlej ší Lauda, ale v  deštivém závod ě   dominoval v kvalifikaci a ž   osmý Vittorio  Brambilla. Ital se s těžkými podmínkami vypořádal nejlépe a  zařídil pro March první vítězství po pěti letech. Jedinou chybu  udělal až po pr ůjezdu cílem, když při radování se z vítězství  nezvládl řízení a poškodil přední křídlo. Druhý skončil James  Hunt (Hesketh), t řetí Tom Pryce (Shadow).  Šestý Lauda  musel korunovaci odložit až do Monzy.

Speciál: Nejen tátové a bratři 

       6

17/09 WWW.F1SPORTS.CZ


nezvládl řízení a poškodil přední křídlo. Druhý skončil James  V roce 1984 kralovaly  šampionátu formule 1 mclareny  Hunt (Hesketh), t řetí Tom Pryce (Shadow).  Šestý Lauda  poháněné turbomotory TAG Porsche. Před Velkou cenou  musel korunovaci odložit až do Monzy.

Speciál: Nejen tátové a bratři 

Francois Cevert  ­ švagr Jean ­Pierra Beltoise

Didier Pironi  ­ bratranec Luis José Luciena Dolhema  Autor: Petr Minařík

Fanoušci F1 samoz řejmě   moc dob ře   v ěd í ,   že v historii  svět o v é h o   ša m p i o n á t u   F 1   s e   d á   s n a d n o   n a r a z i t   i   n a   příbuzenské vztahy, jež jsou samozřejmě  mediálně  zajímavou  záležitostí. I proto se ostatně toho docela dost napsalo třeba o  závodících otcích a synech. To byly ve formuli 1 p řípady  Američanů   Maria a Michaela Andrettiho, Australan ů   Jacka,  Davida a Garyho Brabhama (ačkoli Gary se nakonec nikdy do  samotného závodu šampionátu nekvalifikoval), Brazilců Wilsona  a Christiana Fittipaldiho, Britů Grahama i Damona Hilla a Rega i  Tima Parnella, Belgičanů  Andrého a Teddyho Piletta, N ěmců  Hanse a Hanse ­Joachima Stucka, stejn ě   jako Manfreda a  Markuse Winkelhocka a také Kana ďanů   Gillese a Jacquese  Villeneuveho.   O nic mén ě   populární nejsou samoz řejmě   ve formuli 1 ani  bratrské dvojice. Ty prozatím představovali Italové Corado a  Teo Fabi, Brazilci Emerson a Wilson Fittipaldi, Mexičané Pedro  a Ricardo Rodriguez, Jihoafričané Ian a Jody Scheckter, Britové  Jackie a Jimmy Stewart a také Graham a Peter Whitehead (tihle  dva  –  z nichž  ten druhý vyhrál GP  Československa 1949  –  ovšem byli nevlastní bratři) a samozřejmě také Němci Michael a  Ralf Schumacher. Pravda ale je,  že   t ěch bratrských dvojic  mohlo být dokonce víc. Cht ěl o   t o   j e n ,   a b y   s e   b u ď   Tino  Brambilla ­  bratr vít ěze GP Rakouska 1975  ­  v roce 1963  dokázal s vozem Cooper T63 ­Maserati kvalifikovat do italské  GP, nebo aby o šest let později nemusel přenechat své tovární  Ferrari 312 Pedro Rodriguezovi. Davida Brabhama mohl právě  tak v F1 doplnit i jeho bratr Gary, kdyby se ov šem dokázal v  sezoně   1 9 9 0   s   červeným italským vozem Life, osazeným  motorem W12, kvalifikovat do GP Brazílie  či USA. Podobné to  ostatně   bylo i u Joachima Winhkelhocka, který se pokou šel  následovat v šampionátu bratra Manfreda a sedmkrát se marně  pokoušel do  šampionátu kvalifikací prokousat s francouzskou  konstrukcí AGS. A p řesně   stejný osud nakonec potkal i  kanadské duo Gillese a Jacquese Villeneuveovi. Jacques sice s  relativním úspěchem jezdil americké monoposty CART, ale ani  jemu se nakonec  žádná kvalifikace do MS nepoda řila. Přesto,  že se o ní v letech 1981 a 1983 s vozy Arrows a RAM pokoušel  hned třikrát...   Ve startovním poli závod ů   světového  šampionátu se ov šem  nevyskytovali jenom otcové a synové. Byli i p říbuzní jiného  druhu. A práv ě  ty bychom si cht ěli tentokrát v následujících  řádcích p řipomenout. Je nap říklad v šeobecně   známé,  že  dvojnásobný mistr sv ěta Emerson Fittipaldi byl strýcem  Christiana Fittipaldiho, který po 40 závodech F1 s vozy Minardi  a Footwork (12 bod ů) ,   odešel závodit za Atlantik (CART,  NASCAR, sportovní vozy a nakonec i brazilské stock cary).  Málokdo už  ale ví,  že Emerson Fittipaldi je také zetěm jiného  pilota F1: dnes již 39letého Itala Maxe Papise (sedm závod F1 s  vozem Footwork, nejlépe sedmý v GP Itálie 1995), už řadu let 

žijícího v Miami Beach a jezdícího v seriálu NASCAR i za  volanty sportovních voz ů.   Moc se také neví,  že kníratý Jo  Schlesser, který ve voze Honda RA302 uho řel ve t řetím kole  Velké ceny Francie 1968 (jeho jediný závod F1), byl strýcem  jiného závodníka, Jeana­Louise Schlessera. Dnes už 60letého  Francouze, který mimo toho, že při italské GP 1988 nahradil ve  voze Williams FW12 Nigela Mansella, (do GP Francie 1963 se s  vozem RAM nekvalifikoval) se za volantem prototypu Sauber­ Mercedes stal i vytrvalostním mistrem sv ěta (1989 a 1990).  Pozděj i   s e   p a k   J e a n ­L o u i s   v r h n u l   i   n a   p o u štní závody,  pravidelně   se za čal zú častňovat automobilového Dakaru a  nakonec stavěl i vlastní buggy, s nimiž v Dakaru v letech 1999  a 2000 triumfoval a čtyřikrát se v nich stal dokonce i vít ězem  Světového poháru! Dva další z francouzských GP pilotů byli pro  změnu bratranci. Kdo? Luis José Lucien Dolhem (ten v sezoně  1974 odjel s vozem Surtees TS16 pouze jediný závod, protože  do dalších dvou se nekvalifikoval) a mnohem známější vicemistr  z roku 1982 Didier Pironi (s vozy Tyrrell, Ligier a Ferrari 70 GP,  tři výhry, 13 pódií a 101 bod ů).  Oba v šak pozd ěji bohu žel  tragicky zahynuli: Pironi v 35 při závodě silných člunů, Dolhem  ve 43 při havárii jím řízeného vlastního letadla.   A ve formuli 1 se p řirozeně   dali najít také  švagři. Jednu z  takových dvojic vytvořil syn pa řížského peka ře, motocyklový  závodník a také automobilový vít ěz Velké ceny Monaka 1972  Jean­Pierre Beltoise (85 závodů  F1 s vozy Matra a BRM, osm  pódií a 77 bodů) a Francois Cevert, jehož sestru Jacquelinu si  Beltoise vzal. Zatímco Beltoise (oba jeho synové Anthony i  Julien se stali závodníky) se ale i dnes ­ ve svých 71 letech ­  kolem závodění stále pohybuje (je konzultantem p řipravované  okruhu pro GP Francie), Cevert (s vozy March a Tyrrell 46  závodů  F1, výhra v GP USA 1971, 13 pódií a 89 bod ů) se ve  svých 29 letech zabil při tréninku na Velkou cenu USA 1973 ve  Watkins Glen. Švagry byli i dva další Francouzi – Jean­Pierre  Jabouille a Jacques Laffite, který p ůvodně   na Jabouilleho  monopostech pracoval jako mechanik. Pak se ale tihle dva  zakoukali do sesterského dua, stali se z nich příbuzní a v F1 to  nakonec dál dotáhl bývalý mechanik: Laffite totiž v F1 s vozy tří  značek (Ligier, Williams a ISO) odjel 176 závod ů,  slavil šest  výher, dvaatřicetkrát byl na pódiu a získal 228 bodů. Zatímco s  Renaultem svázaný Jabouille na tom byl p ře c e   j e n   h ůř:  absolvoval 49 GP, dvakrát vyhrál a získal  „jen“,  21 bod ů.  A  neměli bychom zapomenout ani na to, že švagry byli také David  Brabham (24 GP s vozy Simtek a Brabham) a Novozélanďan  Mike Thackwell (dvě  GP), který proslul především tím, že se v  G P   K a n a d y   1 9 8 0   s t a l   d o d n e s   n e j m l a d ší m   ú častníkem  šampionátu vozů formule 1.   Nás ale zatím podobné vztahy zřejmě nečekají. Jestli ovšem Niki  Lauda nedodr ží   s l o v o   a   n e d o s t a n e   Švýcarku Natachu  Gachnang do F1, jak p ři jejích startech ve formuli BMW před  lety sliboval. Natacha je toti ž  sestřenicí nová čka týmu Toro  Rosso – Sebastiena Buemiho...     

Rozhovor: Stefano Domenicali 

       7

17/09 WWW.F1SPORTS.CZ


vozem Footwork, nejlépe sedmý v GP Itálie 1995), už řadu let 

Rosso – Sebastiena Buemiho...     

Rozhovor: Stefano Domenicali 

Stefano Domenicalli chce co nejdříve vrátit Ferrari zpátky na vrchol Připravil: Filip Fikejz  

Stáj Ferrari za žívá nejhor ší vstup do sezony od roku 1981.  První body vyjel maranellskému týmu  šestým místem mistr  světa z roku 2007 Kimi Räikkönen. Felipe Massa m ěl v šak  během závodu technické problémy. Proslýchá se,  že po  odchodu řady "Schumacherových lidí" z vedoucích postů se do  týmu vrátil "italský chaos", který zde panoval v první polovin ě  devadesátých let. Mluvilo se dokonce o mo žném odepsání  letošní sezony.  Šéf týmu Stefano Domenicali, mimochodem  rodák z Imoly, má však plnou důvěru vedení.   Získali jste první body, ale dá se mluvit o výrazném  zlepšení?  Stefano Domenicali: "První body byly minimální krok, který jsme  dnes měli udělat. Mohli jsme bodovat s oběma vozy. Když se  odstartuje závod a vy vidíte svá auta, jak se v první zatá čce  dotknou,  říkáte si: 'Mamma mia!' Je to vá žně  obtížné. Co se  týče výkonu, b ěhem závodu jsme podle m ě  viděli,  že tempo  nebylo tak špatné. Pokud se podíváte na situaci Felipeho, který  měl problém, musel do box ů,   hodně   natankoval a uvízl ve  skupině   s jinými jezdci. Ale kdy ž  měl p řed sebou volno, byl  docela rychlý. Byl mnohem rychlejší ne ž jezdci před ním, kteří  j e l i   s   m e n ším mno žs t v í m   p a l i v a .   T a k é   K i m i   s   m ěkkými  pneumatikami nebyl tak špatný. Takže myslím, že se dá mluvit o  zlepše n í ,   i   k d y ž   musím  ří c t ,   že zatím není dostate čné.  Rozhodně jdeme správným směrem, ale pokud se podíváte na  Lewise Hamiltona v McLarenu, ten byl opravdu dobrý. Ud ělali  výrazný krok vp řed. Když  mluvíme o vývoji auta, musíme se  ujistit, že jsme se nezaměřili jen na jednu část (difuzory), to by  bylo špatné. Myslím, že zlepšení výkonnosti auta se musí týkat  všech částí, jak jsme to viděli na McLarenu a Red Bullu ­ udělali  skvělá auta."   Co považují jezdci za nejslabší stránku auta?   SD: "Nedostatek p řilnavosti. To je nejv ětší problém, který  momentálně máme."   Po mechanické, nebo po aerodynamické stránce?  SD: "Především po té aerodynamické."   Byl to jeden z nejlep ších Kimiho výkon ů   za dlouhou  dobu, skv ěl á   p r v n í   a   d r u h á   část kvalifikace, sm ůla s  pneumatikami v té třetí. V závodě byl neuvěřitelný...   SD: "Ano, myslím, že Kimi měl opravdu skvělý víkend. Pracoval  velmi dobře a přesně tohle do budoucna hledáme. Teď musíme  dodat našim autům větší výkon. Pokud se nám to podaří, auto  musí být především spolehlivé. Potom si jsem jistý, že budeme  mít všechny předpoklady, abychom se vrátili zpět (na vrchol)."  Bylo důležité získat body i z psychologického hlediska? 

Průzkum: Komu fandíte 

       8

17/09 WWW.F1SPORTS.CZ

Felipe Massa (vlevo) a Kimi Räikkönen po startu GP Bahrajnu   

SD: "Myslím, že je to samoz řejmě  velmi důležité. Byl to sv ěží  vánek, který jsme momentáln ě  potřebovali, vzhledem k tomu  tlaku. Musíme se držet nohama na zemi. Bylo to minimum, čeho  jsme mohli dnes dosáhnout, musíme se ujistit,  že doká žeme  vyřeši t   v šechny problémy, které máme. Víme, co musíme  udělat, ale bylo důležité dojet do cíle."     Mluvil jste s Lukou di Montezemolem? Jaké byly jeho  dojmy?   SD: "Jistě. Myslím, že pro něho bylo velmi důležité tu být, stejně  jako pro nás cítit,  že je nám nablízku i v této obtížné situaci.  Známe naši zodpovědnost. Je tu proto, aby nás posunul ke  správným výsledk ům pozitivním tlakem. Diskutovali jsme o  mnoha věcech. Informuji ho pořád o všem, nejen, když je tady,  ale i když je doma v jiné části světa, protože má hodně věcí na  práci. Zodpovídá za společnost a je pro nás velmi důležitý."     Když  mluvíme o va šem prezidentovi, letí se podívat na  závod a va še dv ě  auta kolidují v první zatáčce. Jaké byly  vaše pocity, když se to stalo?   SD: "Kdy ž   jsme byli p řed startem v gará ži, m ěli jsme na  Felipeho aut ě   problémy s telemetrií, tak jsme si  říkali:  'Panebože, to zas bude těžký závod.' S těmito potížemi jsme byli  naprosto slepí. Požádali jsme Felipeho, aby nám sdělil nějaké  parametry, proto že jsme nevid ěli telemetrii, odvedli jsme  společně  fantastickou práci, abychom se ujistili, že dokážeme  mít přehled o aut ě  i v t ěchto podmínkách. Navíc mu na startu  nefungoval KERS a během závodu střídavě šel a nešel. Možná  byl problém s teplotou nebo něčím jiným. Vzhledem k tomu, co  se stalo, měl dobrý závod."     Jak velký bude pokrok ve Španělsku?   SD: "Víme, že ve srovnání s naší současnou situací by měl být  velmi dobrý. Ale nevíme, co d ělají ostatní. Musíme z ůstat v  klidu. Víme, že budeme mít jiné auto, které bude ur čitě  lepší  než co máme teď, ale uvidíme, kde budou ostatní, protože také  jistě nebudou spát."     Víte, co se stalo při Kimiho poslední zastávce?   SD: "Bohužel, v ěřím,  že jsme mohli bojovat o páté místo, ale  měli jsme problém s krytem kola. Roztočil se a zastávka trvala  trochu déle. Díky tomu nevyjel před Rubensem (Barrichellem)."    Mluvili jsme o Velké cen ě Š panělska. Jak dalece bude  závod klíčový pro va ši sezónu?   SD: "Jistě, je to d ůležitý závod. P ředevším proto,  že bychom  měli představit první krok ve zlep šení auta, ale nechci říct, že  Španělsko je naše poslední šance. Tak to není. Jistě, bude to  důležité, ale ne životně."  


mít všechny předpoklady, abychom se vrátili zpět (na vrchol)."  Bylo důležité získat body i z psychologického hlediska? 

měli představit první krok ve zlep šení auta, ale nechci říct, že  Španělsko je naše poslední šance. Tak to není. Jistě, bude to  důležité, ale ne životně."  

Průzkum: Komu fandíte  Autor: Tomáš  Richtr

Agentura TNS Aisa provedla pr ůzkum české ve řejnosti ve  vztahu k formuli 1. Podle ní má o F1 zájem přes 51 % Čechů,  přičemž 11 % obyvatel sleduje všechny televizní přenosy. O 7  % více než loni sleduje některé přenosy (celkem 32 %) a 8 %  lidí sleduje výsledky závodů  v médiích. Velmi milý je nárůst  obliby formule 1 u  žen, konkrétně  o 16 % (na 31 %). Mezi  muži se o formuli 1 zajímá 73 % lidí. 

lživé aféry z Austrálie se pr ůzkum nezmiňuje). Fernando  Alonso, který v  červnu zavítá do  České repbuliky, je tak  druhým nejpopulárnějším pilotem F1, který tak učiní.   MEZI TÝMY VEDE FERRARI 

Nejpopulárnějším týmem je dlouhodob ě   Ferrari (41 %), na  druhém místě   si to prohodily McLaren (38 %) a Renault.  McLaren totiž začal získávat hlavně  díky Lewisu Hamiltonovi.  Renault naopak poklesl o 6 % na 33 %. Na  čtvrté místo se  HAMILTON NEJPOPULÁRNĚJŠÍ  vyhoupl BrawnGP (nástupce Hondy: +11 % na celkových 24  %) a páté BMW zaznamenalo pokles (na 20 %). Významn ě  Nejoblíbenějším závodníkem formule 1 je Lewis Hamilton.  také narostla popularita Toyoty, ze 2 na 7 %, ostatní již spíše  Oproti předchozímu měření je to zm ěna, neboť  Hamilton na  paběrkují: Red Bull, Williams, Force India a Toro Rosso.   čele vystřídal Fernanda Alonsa. Tomu fandí 32 % fandů (­6  %), zatímco Hamiltona podporuje 36 % (+5 %). O t řetí místo  Průzkum jen potvrzuje známou skutečnost, že  čeští fanoušci  se shodně  dělí Felipe Massa a Kimi Räikkönen. Ten ztratil 3  jdou jednak za svými hrdiny a hlavn ě fandí úspěšným: BMW  % a ztrátě popularity čelí také Robert Kubica (­7 % na 19 %).  zaznamenalo na začátku sezonu oproti loňsku až překvapivě  O páté místo se s ním dělí Rubens Barrichello, který naopak  silný pokles, BrawnGP si musí p řípadat jako na horské  povyskočil. Kimi Räikkönen se největší popularitě těšil na jaře  dráze. Renault zaznamenal pokles, a čk o l i   m á   v   t ý m u   2008, kdy ž   se jal obhajovat titul, ale od té doby jeho  dvojnásobného šampiona Fernanda Alonsa. Je také zřejmé,  popularita postupně  padá. Rubens Barrichello je překvapivě  že s výjimkou Ferrari a McLarenu, které jsou pojmy samy o  stále populárnější než jeho stájový kolega Jenson Button, ale  sobě,   světem formule 1 hýbou hrdinové: v sou časné dob ě  oba zaznamenali s úvodem leto šní sezony stejný nár ůst  Lewis Hamilton a Fernando Alonso s piloty Ferrari Felipem  popularity. Jednotky procentních bod ů   zaznamenali ještě  Massou a Kimim Räikkönenem. Také proto se národním nebo  Jarno Trulli, David Coulthard, který již skončil, dále pak Heikki  fotbalově­k l u b o v ý m   f o r m u l o v ý m   s é r i í m   A 1 G P ,   r e s p .   Kovalainen, Giancarlo Fisichella, Nélson Piquet, Sebastian  Superleague formuli nepředpovídá velký úspěch. Lidé dnešní  Vettel a Nico Rosberg. Ti jsou ale již hluboko pod Hamiltonem,  doby nejsou patrioticky zalo ženi a pot řebují hrdiny. Hrdiny,  Räikkönenem, Alonsem, Kubicou a Barrichellem. Hamiltonova  jakými jsou Hamilton, Alonso nebo Räikkönen. A půjdou za  popularita obzvlášť raketově stoupá (o případném vlivu   nimi kamkoli. Dokud budou úspěšní...    

 

MotoGP & motorsport: Lorenzo první v Japonsku          9

17/09 WWW.F1SPORTS.CZ


MotoGP & motorsport: Lorenzo první v Japonsku 

Jorge Lorenzo slaví své první vítězství v japonské Grand Prix

Lukáš Peš ek v GP Japonska vybojoval sedmé místo v třídě 250ccm Autor: Petr Czy ž

JORGE LORENZO ZVÍTĚZIL V JAPONSKÉ GRAND PRIX  Druhý podnik seriálu mistrovství sv ěta silni čních motocyklů  přivítala ve svém závodním komplexu japonská Motegi.  Japonská Grand Prix se letos pořádala v nezvyklém termínu,  protože   v   m i n u l ý c h   r o čn í c í c h   f i g u r o v a l   z á v o d   v   z e m i   vycházejícího slunce a ž   v   d r u h é   p o l o v i n ě   kalendáře  šampionátu. Možná i proto tamní dubnové po časí p řipravilo  vše, co mohlo nabídnout. Ve  čtvrtek p řivítalo příchozí jezdce  krásné teplé po časí. V pátek b ěhem prvního volného tréninku  už   obloha nad Motegi pat řila t ěžkým de šťovým mrakům a  výrazně  se ochladilo. Od sobotního rána pršelo a jezdci všech  kubatur dokázali zajet jen svůj druhý volný trénink. Odpoledne  vystřídal dé šť  silný liják, který zaplavil dráhu vodou a vedení  závodu rozhodlo zrušit všechny kvalifikace. Pozice na startu tak  vyplynula z výsledku obou volných trénink ů   a proto že ten  páteční byl na suché dráze, byl to právě on, který určil konečné  postavení na startovním roštu ned ělní Velké ceny Japonska.  Po Velké ceně  Kataru, kde nejnižší kubatura ve svém závodu  zajela jen čtyři kola, čtvrtlitrům museli zkrátit závod na třináct kol  a královská kubatura jela dokonce a ž  o den pozd ěji, dal ší  komplikace způsobené po časím. V p řípadě  Japonska se ani  není čemu divit, protože povětrnostní podmínky, které poslední  závodní víkend sv ětového  šampionátu provázely, nejsou v  tomto ro čním období nic výjime čného. Na štěstí samotná  nedělní Velká cena ji ž  probíhala pod slune čními paprsky a  modrou oblohou. Závod nejnižší kubatury třídy do 125ccm opět  ovládl italský jezdec týmu Ongetta I.S.P.A. Andrea Iannone a  ani v druhém podniku sezony nedal  šanci nejlepšímu jezdci  předsezonních testů   Julianovi Simonovi, který stejně   jak v  Kataru dojel na druhém míst ě. Lukáš Š embera, který letos  získává své první zku šenosti v  šampionátu se umístil na  třiadvacátém místě.  V třídě 250ccm máme hned dva zástupce,  Lukáše Peška z Auto Kelly­ČP a Karla Abrahama z Cardion AB  Motoracing.  Češt í   j e z d c i   s e   s   n á r o čnými podmínkami v  Motegi vypořádali velmi dobře. Lukáš Pešek v závodě zajel svůj  vůbec nejlep ší výsledek v t řídě  250ccm v podob ě  sedmého  místa a Karel Abraham po p ředchozím nezdaru v Kataru  úspěšně   atakoval kone čn é   d e v á t é   m í s t o .   V   z á v o d u   čtvrtlitrů zvítězil Alvaro Bautista před domácím jezdcem Hiroshi  Aoyamaou a třetím Mattia Pasinim. Marco Simoncelli, který jel v  Japonsku poprvé v leto šní sezon ě   závod dokon čil a ž   na  sedmnáctém místě.  V královské kubatuře stáli v první řadě na  startu Rossi, Stoner a Lorenzo. Závod t řídy MotoGP nakonec  vyhrál jezdec týmu Fiat Yamaha Jorge Lorenzo a na konto si  připsal své první letošní vít ězství.  Velký úspěch zaznamenal  také jezdec Hondy Dani Pedrosa, který startoval a ž   z  jedenáctého místa a závod dokončil hned za druhým Rossim. 

Největším smolařem závodu v Japonsku se stal Američan Nicky  Hayden z Marlboro Ducati, kterého hned v prvním kole poslal k  zemi domácí jezdec Yuki Takahashi. T řetí podnik sezony se  pojede už tuto neděli 3. května na jihu Španělska v Jerez de la  Frontera.   Průběžné po řadí MS ­třída 125ccm: 1. Iannone (ITA, Aprilia)  37,5b., 2. Simon (SPA, Aprilia) 30b., 3. Espargaro (SPA, Derbi)  22,5b., 4. Cortese (GER, Derbi) 18b., …  20. Šembera (CZE,  Aprilia) 0b.   Průběžné pořadí MS­třída 250ccm: 1. Bautista (SPA, Aprilia)  34b., 2. Aoyama (JAP, Honda) 33b., 3. Barbera (SPA, Aprilia)  30b., … 11. Pešek (CZE, Aprilia) 12b., … 15. Abraham (CZE,  Aprilia) 7b.   Průběžné po řadí MS ­MotoGP: 1. Lorenzo (SPA, Yamaha)  41b., 2. Rossi (ITA, Yamaha) 40b., 3. Stoner (AUS, Ducati)  38b., 4. Dovizioso (ITA, Honda) 22b., 5. Pedrosa (SPA, Honda)  21b.  PRVNÍM VÍTĚZEM NA OVÁLU JE LETOS SCOTT DIXON  Třetí podnik sezony má za sebou americká série IndyCar.  Tentokrát se závod odehrál poprvé na klasickém oválu dráhy v  Kansas Speedway, kde na jezdce čekalo rovných dvě stě kol. S  kvalifikací si nejlépe ze všech poradil Graham Rahal, který díky  t o m u   z í s k a l   b o d   n a v í c ,   a l e   ú s p ěšný byl také Robert  Doonbors, jezdec stejného týmu Newman Haas Lanigan  Racing, který zajel na druhou pozici. V samotném závodu  zvítěz i l   S c o t t   D i x o n   p řed Helio Castronevesem a Tony  Kanaanem, který se díky tomu dostal do pr ůběžného vedení  celého  šampionátu.  Čtvrté kolo závod ů   IndiCar p řivítá 24.  května Indianapolis Motor Speedway.   Průběžní po řadí série IndyCar:  1. Tony Kanaan 100b., 2.  Ryan Briscoe 99b., 3. Dario Franchitti 96b., 4. Scott Dixon 81b.,  5. Ryan Hunter­Reay 74b.  V ASSENU ZÍSKAL JAKUB SMRŽ TŘETÍ MÍSTO  Český jezdec Jakub Smrž  získal skvělé t řetí místo v druhém  závodu světového šampionátu superbiků, který měl na okruhu  v   H o l a n d s k é m   A s s e n u   s v ůj   v   p o řa d í   čtvrtý podnik  sezony. Jezdec týmu Guandalini Racing výborn ě   zajel u ž   v  kvalifikaci, kde obsadil druhé místo. V prvním závodu dojel  še s t ý   a   v   d r u h é m   p a k   n a   s t u p n ě   vítězů.   Třetí místo ve  výsledkové listině je pro Jakuba Smrže v mistrovství superbiků  zatím nejlep ším výsledkem v jeho karié ře. První závod v  Assenu ovládl nováček Ben Spies na Yamaze a druhý závod se  stal ko řistí ost říleného borce na Ducati Noryiuki Hagy. Další  závod WSBK jezdci pojedou na okruhu v Monze 10. května.   Průběžné po řadí WSBK: 1. Haga (JAP, Ducati) 155b., 2.  Spies (USA, Yamaha) 120b., 3. Haslam (GBR, Honda) 94b., …  10. Smrž (CZE, Ducati) 44b. 

Čtenáři sami sobě: Nové týmy ve formuli 1 

       10

17/09 WWW.F1SPORTS.CZ


také jezdec Hondy Dani Pedrosa, který startoval a ž   z  Spies (USA, Yamaha) 120b., 3. Haslam (GBR, Honda) 94b., …  jedenáctého místa a závod dokončil hned za druhým Rossim.  10. Smrž (CZE, Ducati) 44b. 

Čtenáři sami sobě: Nové týmy ve formuli 1  Na redakční adresu  F1Mag@f1sports.cz můžete zasílat své  dopisy, dotazy, či názory. Můžete se také zúčastnit diskuzí na  F1sports. Pokud máte zájem na tom zvý šit svou  šanci na  zveřejnění vašeho příspěvku, ten by měl být správně česky a  obsahovat hodnotnou informaci. 

Ligier No hlavně:  dřív jsem si F1 postavil jako stavebnici  ­  spousty  věcí jsem si nakoupil (motory, převodovky, tlumiče či gumy) od  firmy, která dodávala dal ším. Když  na to p řišlo, mohl jsi si  koupit celou formuli a dát ji své jméno a p řípadně  přestavět  (Merzario alias Lotus 79 či u různých týmů Loly nebo Marche),  Tento týden na téma: FIA usiluje o zavedení rozpo čtových  mohlo startovat víc jezdc ů   se stejnými vozy (ne jen dva),  limitů.  Ty stáje, které zvolí cestu finan čních omezení, budou  dokonce tu ším i Ferrari bylo soukromé. Jasně,  spousta aut  mít naopak volnost v oblasti technických nastavení, jako jsou  byla do počtu, ale bylo to takové barevnější...  motory, aerodynamika či testování. Zájem o vstup do formule  1 projevily již týmy Prodrive Davida Richardse, USF1, Lola  či  Dave 88  iSport.  No jo, ale doba se mění... tak už to nikdy nebude...  skinny  Richardsi,ale abys vyhrával, tak pro to musíš  něco udělat, a  ne si myslet,  že p řijdeš  do F1 a za čneš  vyhrávat s autem,  který bude stát za prd a pak nadávat,  že tým není dostatečně  konkurenceschopný. 

Ligier Jasně,  nebude, já jen,  že automobilky zase mohou odejít a  bude to jinak a nemusí to být na škodu. Prostě F1 se vyvíjí. I  když mám obavu, že nakonec to skončí jako MotoGP, že tam  nikdo nebude ­ no on už tam skoro nikdo není... 

Stíhačka Kdyby byl rozpo čtový strop t řeba 20 tisíc USD, rád bych se  taky přihlásila. Doufám, že s takovým rozpočtem bych si mohla  postavit formuli bez technických omezení, raketový motor na  tuhá paliva jde postavit celkem levně.  Doufám, že bych byla  konkurenceschopná. 

henky Kéž   by Prodrive do F1 vstoupil, a rovn ě ž   Lola a USF1  jakbysmet. Alespoň   se startovní pole roz šíří. Pokud se má  opravdu realizovat myšlenka, že vyhrává ten chyt řejší, a né  ten bahatější, jde F1 tam, kde jí chci vidět. 

Tony Dave 88  Tak to už bude chybět jen LADA a DACIA! Ještě dva motory a  No to by byla paráda...Aston Martin je  špičková značka.... a  jednu p řevodovku na sezonu! Kam krá čí ta "královna"  Richards zkušený  člověk. Navíc jsou to Britové a ty já rád.  motosportu, když v ní za chvíli bude kdejaký šunt?!  McLaren, Williams, Brawn a Prodrive by bylo moc  sympatické...    

       11

17/09 WWW.F1SPORTS.CZ

F1 magazín  

Vydání č. 17/2009

F1 magazín  

Vydání č. 17/2009

Advertisement