Page 1

Alternativa

Maca

Starodavni èudež za sodobnega èloveka Zaradi neuravnotežene prehrane, hitrega dnevnega tempa in izpostavljenosti stresnim okolišèinam vedno veè moških in žensk v vseh starostnih obdobjih trpi za razliènimi zdravstvenimi težavami, ki so posledica sodobnega življenja. Predvsem pa farmacevtska industrija ne more zavzeti kompleksnosti posameznikovega organizma v celoti. Narava lahko, in to v obliki zdravilne rastline, imenovane maca.

Zgodovina mace je tesno povezana z vi šavami perujskih Andov, obmoèjem, kjer najdemo dokaze o stoletnih junaških bojih plemen, kjer so si Inki ustvarili mogoèno kraljestvo in kjer so kasneje španski osva jalci poskušali uveljaviti prevlado nad tamkajšnjimi prebivalci. V toku burnih dogodkov je specifèni rastlini, imenovani maca, uspelo pridobiti naziv kraljica Andov. V 21. stoletju se zdi, da ni njena zvezda nikoli sijala moèneje. Maca je se stavljena iz dveh inkovskih besed, ma po meni hrana z energijo, ca (ka) pa, da raste visoko. Najverjetneje so jo odkrili po èistem nakljuèju. Ko so pasli na tamkajšnji planoti, so pri živalih opazili poveèano moè in veèjo plodnost. Ko so jo zaèeli uživati še sami, so tudi pri sebi ugotovili veè energije in vzdržljivosti. V tistem trenutku je maca postala del vsakodnevne prehrane prebivalcev.

Fotodokumentacija Dela

Piše: Helena Peternel Peèauer

Kraljica Andov med drugim izboljšuje spomin, koncentracijo ter umske in uène zmožnosti.

Trg z njo cveti predvsem v Severni Ame riki, Evropi in Aziji. Za njeno pridelavo so se zanimale države, kot so ZDA, Ve lika Britanija, Nemèija, Japonska, Francija, Rusija in Italija, vendar nikjer niso mogli ustvariti razmer za ohranitev njenih lastnosti in tako ostaja Peru edina država z idealnim okoljem za rast mace. Izredno priljubljena je med profesionalnimi in Za ekstremne napore ekstremnimi športniki. Med odpravami Z razmahom raziskav raste tudi število v Himalajo jo redno uživajo plezalci, kot zapriseženih uživalcev te rastline in na prehranski dodatek je nepogrešljiva pri poboèjih Andov je spet uspeva na tisoèe nekaterih ekipah ameriškega nogometa. hektarov. Uživajo jo celo astronavti, ki v vesolju 42 ONA

opravljajo raziskave o njenih uèinkih na reproduktivni sistem. Prav zaradi afrodi ziènih lastnosti jo mnogokrat imenujejo naravna viagra, primerna za moške in ženske. Perujska znanstvenica dr. Gloria Chacon jo je v šestdesetih letih prva zaèela znanstveno prouèevati. Odkrila je štiri alkalo-i de, ki jih vsebuje le maca. Poimenovala jih je macaina 1, 2, 3 in 4. Kasneje so odkrili še druge snovi in jih poimenovali macaeni in macaidi. Njim znanstveniki pripisujejo veliko vlogo pri zdravilnih uèinkih na èloveški organizem.


Zdravilne uèinkovine

kemièni in biološki stres. -Pozitivno deluje Maca èrpa moè iz zemlje, bogate z minera na splošno poèutje in krepi imunski sis li, za zašèito in preživetje pa vsebuje tudi tem. Izboljšuje spomin, koncentracijo ter za èloveški organizem pomembne snovi. umske in uène zmožnosti. Odlièna je tudi Prav neprijazno življenjsko okolje in sesta- za tiste, ki želijo poveèati vzdržljivost in va doloèata raznovrstnost in intenzivnost mišièno maso. njenega delovanja, ki jo loèi od drugih Vpliv na hormone zdravilnih rastlin. Za prehransko dopolnilo posušijo in zme- Sodobno življenje mnogokrat privede do ljejo koren, pri èemer ostanejo kolièine in podrtja hormonskega ravnotežja, kar je razmerja hranilnih snovi enaki, kot jih je pri posameznikih ne glede na leta in spol vzrok za najrazliènejše zdravstvene težave ustvarila narava. Na organizem pri obeh spolih v vseh sta- in nevšeènosti. Najveèkrat se tega stanja ne rostnih obdobjih deluje kar 55 aktivnih zavedamo, in èe ne poznamo vzrokov, ne sestavin. Maca je bogat vir mineralov, vi- moremo zdraviti posledic. taminov, aminokislin, nenasièenih mašèob Hormoni vplivajo na delovanje vseh orga ter drugih pomembnih snovi. Vsebuje tudi nov in procesov v èloveškem telesu, urav kalcij, selen, cink, natrij, železo, kalij, ma- navajo funkcije in razvoj organizma ter gnezij, silicij, jod, fosfor, mangan, baker doloèajo naše poèutje. Zvišanje stopnje ter vitamine B1, B2, B6, B12, C, E, D3, psihofziène energije pri moških in žen nenasièene mašèobe omega-3, -6 in -9 ter skah v vseh starostnih obdobjih dosežemo številne aktivne sestavine, kot so saponini, z uživanjem snovi, nujnih za hormonsko steroli, tanini, alkaloidi z dokazanimi pozi- ravnotežje. Med njimi so zelo pomembne aminokisline in maca jih vsebuje kar 19 tivnimi uèinki na èloveško telo. Maca vsebuje tudi snovi, ki jih ne naj - od skupno 20! Spodbujala naj bi delova demo v nobeni drugi rastlini. Je moèan nje glavne žleze hipofze in s tem urav adaptogen. S tem izrazom oznaèujemo navanje delovanja celotnega hormonskezdravilno rastlino, ki naj bi poveèala moè ga sistema, èeprav ne vsebuje rastlinskih obrambnega odziva na fzièni, èustveni, hormonov.

Zdravo z naravo Številne študije so pokazale, da maca poveèuje vitalnost in vzdržljivost, fzièno in mentalno energijo ter miselno koncentracijo, odpornost in krepitev imunskega sistema, zmanjšuje èustvene odzive na stres in nihanje razpoloženja. Nekateri prisegajo, da zvišuje libido, uravnava menstrualni ciklus in PMS-simptome ter poveèuje plodnost pri obeh spolih. Priljubljena je tudi, ker upoèasni staranje, zmanjša menopavzne in andropavzne simptome, težave s šèitnico, pomaga pri uravnavanju telesne teže, izboljšuje kakovost kože in las, v povezavi z naravnim kalcijem, selenom, vitaminom D in gibanjem pa zmanjšuje tveganje za nastanek osteoporoze. Nenasièene mašèobe omega in kalij so pomembni pri uravnavanju srèno-žilnega sistema, vitamini pa zagotavljajo presnovo ogljikovih hidratov v energijo, rast celic in zadostno proizvodnjo rdeèih krvnièk. Kalcij, ki ga v maci najdemo v precej veèjih koncentracijah kot v kravjem mleku, ugodno vpliva na delovanje živènega in krvožilnega sistema ter krepi kosti in zobe. Koren vsebuje tudi veliko vlaknin, ki urejajo prebavo. Bogata je s kvalitetnimi ogljikovimi hidratI, ki zagotavljajo našemu organizmu takojšen vir energije.

Maca revija ona  
Maca revija ona  
Advertisement