Page 1


คำนำ บล็อก คือ สื่อใหม่ (New Media) เป็นปรำกฎกำรณ์ที่เปลี่ยนรูปแบบกำร สื่อสำรในอดีตอย่ำงสิ้นเชิง คนเขียนบล็อก สำมำรถทำหน้ำที่เป็นสื่อด้วยตัวเอง ไม่ ต้องพึ่งสื่อสำรมวลชน เขำสำมำรถสื่อสำรกันเองในกลุ่มเล็กๆ หรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ ถ้ำ เรื่องไหน เป็นที่ถูกใจ ของชำวบล็อก ชำวเน็ต คนๆ นั้น อำจจะดังได้เพียงชั่ว ข้ำมคืน โดยไม่จำเป็นต้องอำศัยสื่อหลักช่วยเลย รำยงำนเล่มนี้สร้ำงขึ้นเพื่อเป็นกำรบันทึกหลักฐำนกำรศึกษำและควำมรู้ที่ได้ จำก Blogger ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนวิชำเทคโนโลยีเพื่อกำรออกแบบ (ARTI3319) สอนโดยผศ.ประชิด ทิณบุตร นำงสำวปรียำภรณ์ น้อยสงวน ผู้จัดทำ


สำรบัญ เรือ่ ง บล็อก (BLOG) คืออะไร ควำมนิยม กำรใช้งำนบล็อก สังคมบล็อก บล็อกซอฟต์แวร์ มำทำควำมรู้จัก BLOG กัน


บล็อก (BLOG) คืออะไร บล็อกมำจำกกำรผสมคำระหว่ำง WEB ( Wolrd Wide Web) +LOG (บันทึก) = BLOG คือ เว็บไซต์ที่เจ้ำของ หรือ Blogger สำมำรถบันทึกเรื่องรำว ของตนเองลงในเว็บได้ตลอดเวลำ กำรสร้ำงเว็บบล็อกสำมำรถทำได้ง่ำยๆ ด้วย ตัวเอง ไม่ซับซ้อน ไม่เสียสตำงค์ ไม่จำเป็นต้องรู้ภำษำ HTML อย่ำงน้อยขอให้มี ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ภำยในเว็บบล็อก จะมีระบบบริหำรจัดกำรเว็บไซต์พื้นฐำนให้แล้ว โดยกำร สร้ำงเครื่องมือสำหรับ เขียนเรื่อง โพสรูป จัดหมวดหมู่ และลูกเล่นอื่นๆ ที่ผู้จัดทำ พยำยำมสร้ำงเพื่อดึงดูดผู้คนจำกทั่วโลก ให้เข้ำไปใช้บริกำร เสน่ห์ของบล็อกอยูท่ ี่ ผูอ้ ่ำนและผู้เขียนสำมำรถโต้ตอบกันได้ (Interactive) โดยกำรแสดงควำมคิดเห็น ต่อท้ำยทีเ่ รื่องนั้นๆ บำงคนมองว่ำกำรเขียนบล็อก ก็คือกำรเขียนไดอำรี่ออนไลน์ แท้ทจี่ ริง ไดอำรี่ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบล็อกเท่ำนั้น คุณเปิดบล็อกขึ้นมำไม่ใช่เพื่อเขียน เรื่องรำวในชีวิตประจำวันอย่ำงเดียว แต่สำมำรถใส่ควำมรู้ ประสบกำรณ์ เพื่อเป็น วิทยำทำนให้คนอื่นๆ เช่น คุณหมอ เปิดบล็อกแนะนำเรือ่ งสุขภำพ เป็นต้น บล็อก คือ สื่อใหม่ (New Media) เป็นปรำกฎกำรณ์ที่เปลี่ยนรูปแบบกำร สื่อสำรในอดีตอย่ำงสิ้นเชิง คนเขียนบล็อก สำมำรถทำหน้ำที่เป็นสื่อด้วยตัวเอง ไม่ ต้องพึ่งสื่อสำรมวลชน เขำสำมำรถสื่อสำรกันเองในกลุ่มเล็กๆ หรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ ถ้ำ เรื่องไหน เป็นที่ถูกใจ ของชำวบล็อก ชำวเน็ต คนๆ นั้น อำจจะดังได้เพียงชั่ว ข้ำมคืน โดยไม่จำเป็นต้องอำศัยสื่อหลักช่วยเลย


ควำมนิยม บล็อกได้เริ่มมีบทบำทมำกขึ้นในปัจจุบันในวงกำรสื่อมวลชนในหลำย ประเทศ เนื่องจำกระบบแก้ไขทีเ่ รียบง่ำย และสำมำรถตีพิมพ์เรื่องรำวได้โดยไม่ตอ้ ง ใช้ควำมรู้ในกำรเขียนเว็บไซต์ โดยนอกเหนือจำกที่ผู้เขียนข่ำวส่งผลงำนให้กับทำง สื่อแล้ว ยังได้มำเขียนข่ำวในอีกช่องทำงหนึ่งในกำรเผยแพร่ข้อมูล หรือ แนวควำมคิด โดยกำรเขียนบล็อก สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลสู่ประชำชนได้รวดเร็ว และเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำ สื่อในด้ำนอื่น ข่ำวที่นิยมในกำรเขียนบล็อกต่อสื่อมวลชน ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะเรื่องซุบซิบวงกำรดำรำ ข่ำวกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง เป็นต้น จำกควำมนิยมที่มำกขึ้น ทำให้หลำยเว็บไซต์เปิดให้มีส่วนกำรใช้งำนบล็อก เพิ่มขึ้นมำในเว็บของตนเอง เพื่อเรียกให้มีกำรเข้ำสู่เว็บไซต์มำกขึ้นทั้งผู้เขียนและ ผู้อ่ำน กำรใช้งำนบล็อก ผู้ใช้งำนบล็อกจะแก้ไขและบริหำรบล็อกผ่ำนทำงเว็บเบรำว์เซอร์เหมือนกำร ใช้งำนและอ่ำนเว็บไซต์ทั่วไป โดยจะมีรปู แบบบริหำรบล็อกที่แตกต่ำงกัน เช่นบำง ระบบที่มีบรรณำธิกำรของบล็อก ผู้เขียนหลำยคนจะส่งเรื่องเข้ำทำงบล็อก และ จะต้องรอให้บรรณำธิกำรอนุมัติให้บล็อกเผยแพร่ก่อน บล็อกถึงจะแสดงผลใน เว็บไซต์นั้นได้ ซึ่งจะแตกต่ำงจำกบล็อกส่วนตัวที่จะให้แสดงผลได้ทันที ผู้เขียนบล็อกในปัจจุบันจะใช้งำนบล็อกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ว่ำ ติดตั้งซอฟต์แวร์ของตัวเอง หรือใช้งำนบล็อกผ่ำนทำงเว็บไซต์ที่ให้บริกำรบล็อก สำหรับผู้อ่ำนบล็อกจะใช้งำนได้ในลักษณะเหมือนอ่ำนเว็บไซต์ทั่วไป และ สำมำรถแสดงควำมเห็นได้ในส่วนท้ำยของแต่ละบล็อกโดยอำจจะต้องผ่ำนกำร ลงทะเบียนในบำงบล็อก นอกจำกนี้ผู้อ่ำนบล็อกสำมำรถอ่ำนบล็อกได้ผ่ำนระบบ


ฟีด ซึ่งมีให้บริกำรในบล็อกทั่วไป ทำให้ผู้ใช้สำมำรถอ่ำนบล็อกได้โดยตรง ผ่ำน โปรแกรมตัวอื่นโดยไม่จำเป็นต้องเข้ำมำสู่หน้ำบล็อกนั้น สังคมบล็อก สังคมบล็อก หมำยถึง พื้นที่บนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ที่ต้องกำรนำเสนอ บทควำม สำมำรถแบ่งบัน เรื่องรำว รูปภำพ รูปถ่ำย อันส่งผลประโยชน์ แกผู้เข้ำ รับชม อันนี้คือสิ่งที่จำกัดควำมหมำยของสังคมบล็อก ตั้งเป้ำหมำยไว้ โดยผู้ใช้ สำมำรถที่จะหำ ผลประโยชน์จำก บทควำมที่ตนเอง เป็นผู้นำเสนอ โดยอำจจะมี กำร นำเสนอโฆษณำ พร้อมๆ กับกำรนำเสนอ บทควำม แล้วแต่ควำมต้องกำรของ ผู้ใช้ อย่ำงอิสระ อนึ่ง กำรใช้งำนระบบสังคมบล็อก มีเนื้อหำของกำรนำเสนอ โดยจะต้องเป็น ลิขสิทธิ์เฉพำะของ ผู้นำเสนอ ระหว่ำงผู้ใช้งำนด้วยกัน ไม่อำจจะทำกำรสำเนำ เอกสำรดังกล่ำวได้ เพียงแต่สำมำรถทำกำรลิงก์เชื่อมโยง เพื่อส่งผลโดยตรงต่อ ผู้ใช้งำนทั่วไป ให้สำมำรถใช้งำนระบบได้อย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด บล็อกซอฟต์แวร์ บล็อกซอฟต์แวร์ หรือ บล็อกแวร์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอินเทอร์เน็ต ใน ลักษณะของระบบจัดกำรเนื้อหำเว็บ ที่ผพู้ ัฒนำซอฟต์แวร์และผู้เขียนหรือดูแล บล็อกจะแยกจำกกันต่ำงหำก ส่งผลให้ผู้เขียนบล็อกสำมำรถใช้งำนได้ทันทีโดยไม่ ต้องมีพื้นฐำนควำมรู้ในด้ำนเอชทีเอ็มแอล หรือกำรทำเว็บไซต์แต่อย่ำงใด ทำให้ ผู้เขียนบล็อกสำมำรถใช้เวลำส่วนใหญ่ในกำร บริหำรจัดกำร เพิ่มเติม ข้อมูลและ สำรสนเทศแทนได้ นอกจำกนี้บล็อกซอฟต์แวร์จะสนับสนุน ระบบ WYSIWYG ซึ่ง ทำให้ง่ำยต่อกำรเขียน และอำจเพิ่มเติมกำรมีเทมเพลตในหลำยแบบให้เลือกใช้ ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่สำมำรถดำวน์โหลดและติดตั้งได้ทันทีโดยผู้ใช้ ซึ่ง ซอฟต์แวร์บำงส่วนเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้พัฒนำสำมำรถนำมำปรับแก้ เป็นของตนเอง ติดตั้งไว้ใช้เป็นบล็อกส่วนตัว หรือเผยแพร่ให้คนอื่นมำใช้งำนได้ ส่วนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นั้น จะมีทั้งในรูปแบบที่ ให้ใช้งำนแบบเสียค่ำใช้จ่ำยหรือให้ใช้งำนฟรี


มำทำควำมรูจ้ กั BLOG กัน กำรเข้ำสูร่ ะบบBlogger

ภำพหน้ำแรกของกำรเข้ำสู่ระบบ โดย นำงสำวปรียำภรณ์ น้อยสงวน

1 2 3

1. กรอกอีเมล 2. กรอกรหัสผ่ำน 3. กดลงชื่อเข้ำใช้


กดคลิกตรงชื่อบล็อก

เมื่อเข้ำสู่ระบบมแล้วก็จะเห็นดังรูปกดเลือกที่ ชือ่ บล็อกของเรำ

โดย นำงสำวปรียำภรณ์ น้อยสงวน 1

2

3

4

ภำพ 1ก โดย นำงสำวปรียำภรณ์ น้อยสงวน

1. คลิกสำหรับเขียนข้อควำมเพื่อโพส 2. คลิกเพื่อดูบล็อกของเรำเอง 3. บอกให้รู้ว่ำมีข้อควำมเข้ำ หรือมีกำรแชร์สิ่งต่ำงๆจำกเพื่อน


4. แถบเครื่องมือสำหรับตกแต่งบล็อก จำกภำพ 1ก จำกหมำยเลข 3 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปด้ำนล่ำง คลิก

ภำพเปิดกล่องข้อควำม โดย นำงสำวปรียำภรณ์ น้อยสงวน

จำกภำพ 1ก จำกหมำยเลข 2 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปด้ำนล่ำง

ภำพหน้ำบล็อก โดยนำงสำวปรียำภรณ์ น้อยสงวน


เมื่อคลิกที่แถบคำสั่งบทควำมเรำจะสำมำรถแก้ไขบทควำมต่ำงๆได้ทุกบทควำม โดย นำงสำวปรียำภรณ์ น้อยสงวน

กำรตั้งค่ำหน้ำเว็บ กำรเพิ่มหน้ำเว็บใหม่


คลิกเลือกตรงทีอ่ ยูเ่ ว็บ

คลิกตรงหน้ำเว็บใหม่เพื่อใส่ที่อยู่เว็บ โดย นำงสำวปรียำภรณ์ น้อยสงวน

ใส่ URL. ในช่องนี ้

ใส่ที่อยู่เว็บใช่องที่กำหนดมำ โดย นำงสำวปรียำภรณ์ น้อยสงวน


preeyapon  

ARTI3319-PREEYAPON-BLOGGER-101