Page 1

International Particle Physics Masterclass Belgrade 2011 University of Belgrade, Faculty of Physics, 14 March 2011

Računarski GRID resursi za LHC Antun Balaž

t io

n a l G r i d

it

a d e mi c a n d Ac

S e o f   e r b i a

14 Mar 2011

I n

t iv

E

a uc

ia

d

Laboratorija za primenu računara u nauci (SCL) Institut za fiziku Beograd http://www.scl.rs/

A E   G   I   S


Odakle numeričke simulacije u nauci? n 

n 

n 

Da bismo numerički rešavali teorije koje drugačije ne mogu da budu rešene (tj. da bismo dobili brojeve/rezultate iz teorija, slično kao što se u eksperimentima dobijaju pravi, fizički rezultati) Da bismo izvršavali virtuelne eksperimente kada pravi eksperimenti nisu mogući, ili kada ih je potrebno izvesti pod uslovima koje je teško kontrolisati u laboratoriji Procena smislenosti i opravdanosti ideja I novih teorija

14 Mar 2011 International Particle Physics Masterclass Belgrade 2011


Primer problema gde su neophodne visoke performanse

Slika sa: http://www.f1nutter.co.uk/tech/pitstop.php

14 Mar 2011 International Particle Physics Masterclass Belgrade 2011


Analiza paralelnog rešenja n 

Funkcionalna dekompozicija ¡ 

n 

različiti ljudi izvršavaju različite poslove

Dekompozicija domena ¡ 

Različiti ljudi izvršavaju iste poslove, ali na lokalnom nivou

14 Mar 2011 International Particle Physics Masterclass Belgrade 2011


Motivacija n 

Zašto Grid?

n 

Nauka postaje sve više digitalna i zahteva obradu džinovskih količina podataka

n 

Fizika elementarnih čestica je jedna od važnih naučnih disciplina koja koristi velike količine računarskih resursa ¡  ¡  ¡ 

Balloon (30 Km)

CD stack with 1 year LHC data! (~ 20 Km)

Concorde (15 Km)

Velike količine podataka iz eksperimenata Velike međunarodne kolaboracije Large Hadron Collider (LHC) u CERN-u n  n 

40 miliona sudara u sekundi ~10 PB/god

14 Mar 2011 International Particle Physics Masterclass Belgrade 2011

Mt. Blanc (4.8 Km)


Rešenje: Grid … zajednička upotreba distribuiranih računarskih resursa (CPU, podaci, itd.) na siguran način, tako da korisnici mogu da sarađuju u okviru virtuelnih organizacija (VO)

14 Mar 2011 International Particle Physics Masterclass Belgrade 2011


Osnove Grid tehnologije n 

http://globus.org

Želeo bih da koristim Grid resurse

Želeo bih da skladištim podatke

Gde mogu da ih nađem? 14 Mar 2011

Sve mora da bude sigurno International Particle Physics Masterclass Belgrade 2011


gLite – Grid middleware n 

Grid počiva na naprednom softveru, koji zovemo middleware I koji povezuje resurse i aplikacije

n 

Grid middleware "

" " "

"

"

Nalazi odgovarajuće klastere na kojima aplikacije mogu da budu izvršene Optimizuje upotrebu resursa Organizuje efikasan pristup podacima Vodi računa o autentifikaciji korisnika na različitim klasterima Obezbeđuje izvršavanje simulacija i nadgledanje njihovog statusa Isporučuje rezultate simulacija naučnicima

14 Mar 2011 International Particle Physics Masterclass Belgrade 2011


gLite – pregled n 

Prva verzija 2005

n 

Trenutno: gLite 3.1 à 3.2

n 

Razvijen na osnovu postojećih komponenti (globus, condor,..)

n 

Interoperabilnost i koegzistencija sa drugim Grid infrastrukturama (ARC, UNICORE, …)

n 

Open Source licenca

14 Mar 2011 International Particle Physics Masterclass Belgrade 2011


Osnovni Grid servisi n  n 

n 

n 

Menadžment simulacija (džobova) Prenos podataka (individualni, odloženi) Upravljanje podacima (replikacija, metapodaci) Monitoring i informacioni sistem

14 Mar 2011 International Particle Physics Masterclass Belgrade 2011


Delegiranja prava i uspostavljanje distribuiranog sistema

RaÄ?unarski centar

Servis Prava

VO

RaÄ?unarski centar

14 Mar 2011 International Particle Physics Masterclass Belgrade 2011


Korisnički pogled na Grid

Korisnički Interfejs

Korisnički Interfejs

Grid servisi

14 Mar 2011 International Particle Physics Masterclass Belgrade 2011


Šta se zaista događa? User interface

Input “sandbox”

WMS DataSets info

File catalogue Information Service

Output “sandbox”

Publish

Job Query

Job Submit Event

Auth. &Auth.

Storage Element Job Status

Logging & Book-keeping

Computing Element

14 Mar 2011 International Particle Physics Masterclass Belgrade 2011


AEGIS i Evropska Grid inicijativa n 

n  n 

n 

n  14 Mar 2011

Akademska i obrazovna Grid inicijativa Srbije (AEGIS), formirana 2005. godine EGI.eu kreiran u februaru 2010 Međunarodni konzorcijum sa sedištem u Amsterdamu Institut za fiziku Beograd predstavlja Srbiju u EGI Savetu Koordinacija EGI-InSPIRE projekta, maj 2010 – april 2014


AEGIS infrastruktura (1) U produkciji: n  AEGIS01-IPB-SCL (704 CPUs, 26 TB) n  AEGIS02-RCUB (48 CPUs, 113 GB) n  AEGIS03-ELEF-LEDA (64 CPUs, 1.5 TB) n  AEGIS04-KG (48 CPUs, 480 GB) n  AEGIS07-IPB-ATLAS (128 CPUs) n  AEGIS11-MISANU (64 CPUs)

14 Mar 2011


AEGIS infrastruktura (2) U sertifikaciji: n  AEGIS05-ETFBG n  AEGIS09-FTN-KM Demo/trening: n  AEGIS08-IPB-DEMO Nekoliko novih sajtova u pripremi

14 Mar 2011


SCL, Institut za fiziku Beograd

14 Mar 2011 International Particle Physics Masterclass Belgrade 2011

/Grid-Computing  

http://predragm.web.cern.ch/predragm/mcbelgrade/documents/Grid-Computing.pdf

Advertisement