Page 1

Gu Fang Bu Zi Shang

Volume 01 Chapter 20 Chu Beijie vedl své vojsko skrz lesy a na odpočinek si zvolil co nejvíce otevřený prostor. Vyslal své nejlepší špehy, aby sledovali pohyb armády Bei Mo. Společně s Moranem vstoupili do velitelského stanu a začali studovat mapy. "Les obklopuje Kanbu a má stovky hektarů. Mnoho míst ještě není prozkoumáno, což znamená, že armáda Bei Mo nemohla dojít příliš daleko. Nejlepší místo, kde mohou zůstat, je tady, tady a tady." Chu Beijie přesunul prst a na mapě ukázal tři symboly hor. Moran souhlasil. "Armádu Bei Mo tvoří přibližně padesát tisíc mužů, takže je velmi nepravděpodobné, že v tak krátkém čase zmizí úplně v lese. Naši špehové určitě zjistí jejich pozici. Avšak, jestli opravdu obsadili horu a budou ji hájit, tato válka neskončí tak rychle." Chu Beijie se po tomto prohlášení usmál a hřejivě se zeptal. "Ví Moran, proč jsem si s sebou vzal právě deset tisíc mužů?" Po tomhle náznaku se v očích Morana objevilo pochopení. "Vévoda chce zaútočit první?" "Má armáda se s armádou Bei Mo střetává bez výsledku už po staletí. Ke zvýšení morálky potřebuji velké vítězství." Veselý úsměv Chu Beijie byl nečitelný. Otočil se zpět k mapám a ukázal na vysokou horu v jihovýchodní části. "Jestli je má analýza správná, Pingting rozmístila své vojáky zde." "Vévoda právě zmínil, že v úvahu připadají tři hory. Tak proč si je tedy vévoda tak jistý, že jsou na této hoře?" "Ačkoli jsou tu tři možnosti, toto místo Pingting nejvíc vyhovuje." Moran se chystal zeptat znovu, když se zvenčí stanu ozval hlas. "Vévodo, zjistil jsem, kde se nachází armáda Bei Mo." "Pojď dál a mluv." Špeh podal zprávu. "Armáda Bei Mo je v současné době rozmístěna na hoře Dianqing. Je to ta nejnebezpečnější. Podle map je tam poblíž malá silná řeka, která, jak je zdá, je zdrojem několika proudů zde." Chu Beijie se náhle zeptal. "Kdybys byl hlavní velitel Bei Mo, jak bys napadl mých deset tisíc vojáků, Moran?"


Moran byl důvěrně seznámen s bitevním polem, a tak znal odpověď. "Jedna ze základních válečných taktik je zbudovat základnu u zdroje vody, aby k ní vojáci a jejich koně měli snadný přístup. Kdybych byl hlavní velitel Bei Mo, nejprve bych ovládl místní zdroje a pak bych přidal jed, který sníží morálku bojujících lidí." "S geografií jsem obeznámen a jak to vidím já, tento plán by mohl fungovat pouze pod jednou podmínkou. Pingting si musí myslet, že jsem příliš zaneprázdněn vojáky a tento les moc neznám. Ačkoli já si naopak vždy velmi pečlivě nastuduji geografii místa, na které vstupuji. Studoval jsem tolik map, kolik předem jen šlo." Chu Beijie si nemohl pomoci neušklíbnout se. "Předpokládám, že vody otráví v noci. Pak vyšle svou armádu dolů a obklíčí mých deset tisíc vojáků." Moran studoval výraz na tváři Chu Beijie a uvědomil si, že měl jasnou představu o tom, co se děje. "Vévodo, vydejte prosím rozkaz." Chu Beijie zvedl plachtu stanu a hleděl na měnící se mraky za vzdálenou horou. Jeho myšlenky se zdály být velmi vzdálené, když hlubokým hlasem plným očekávání řekl: "Pingting může mít svůj plán, ale myslí si, že skutečná bitva bude pod horou. Na vrcholu nebude mnoho vojáků, takže můžeme této příležitosti využít a překvapit ji." Pak odsekl. "Předej tento rozkaz: Všichni musí nařezat větve a vytvořit falešné osoby oblečené do brnění. V noci zůstaneme mimo stany, aby to vypadalo, že spíme, nepřipraveni na bitvu." Moran spěšně vyšel ven a předal rozkaz. Vojáci venku okamžitě začali pracovat. Netrvalo dlouho a Moran se vrátil zpět se zprávou. "Vévodův rozkaz byl dokončen." Chu Beijie přikývl a odřízl si vlastní brnění. S mečem v ruce vyšel ze stanu ven. "Nasedněte na koně! Pojedeme Údolím oblaků a porazíme generály Bei Mo!" Celá armáda vykřikla v odpověď 'Ano!' a vyrazila, zanechávaje za sebou prázdné stany a téměř devět tisíc falešných vojáků. Deset tisíc, jako nejrůznější stromy se maskujících vojáků, se nepozorovaně přiblížilo k hoře Dianqing. Jejich plížení bylo tak dobré, až se zdálo, jako by i jejich dech byl bez zvuku. Brzy se zastavili na horském úpatí protějšku hory Dianqing, připraveni přejít přes zlověstné Údolí mraků, kde byla Pingting. V armádě Bei Mo, bylo vše tak, jak Chu Beijie předpokládal. Pingting umístila armádu v blízkosti vodního zdroje. Stany byly kousek od vrcholu a jejich výhodná výška nechávala jasný výhled na okolní území. Všichni generálové odpočívali se zbytkem vojska. Jen Pingting, Ze Yin a Ruohan se v tuto chvíli nacházeli ve velitelském stanu. Ti tři seděli v kruhu a studovali tu nejvíce podrobnou mapu lesa, kterou našli. "Skvělý plán!" Ze Yin se při chvále plácl do nohy. "Má paní je opravdu nejsilnější protivník, kterého mohl Chu Beijie mít. Je to poprvé, co Dong Lin vstoupilo do tohoto lesa, takže nejsou s touto oblastí seznámení tak dobře jako my. Přidat jed do vody předtím, než si to uvědomí… Ze Yin pak může poté jít a zaútočit,


zatímco budou stále přiotrávení. Humph, doufám, že Chu Beijie je v té skupině deseti tisíc, aby pochopil, že muži z Bei Mo jsou nejsilnější." Jak zbožňující výraz byl v očích Ruohana, když řekl. "Rozumíš Chu Beijie tak dobře. Má paní se jistě stane nejslavnější ženskou velitelkou ve čtyřech zemích." Výraz Pingting se nezměnil. Nebo spíše, vypadal víc jako bolestně naštvaný. Povzdechla si. "Generálové, ještě nejásejte. Zmíněná taktika Pingting může být úspěšná proti ostatním, ale nebude fungovat na Chu Beijie." Ze Yin měl opravdu hodně dobrou náladu, ale když to řekla, zarazil se. "Proč?" "Chu Beijie je v tuto chvíli ten nejsilnější generál na světě a způsob jeho myšlení zahrnuje vše. Nezapomínejte, že vyslal vojáky, aby pochytali jedovaté vosy, takže by nás nemělo překvapit, kdyby si už udělal průzkum topografie této oblasti, že ano? Podceňování nepřítele je smrtelný úder pro velení. Pingting by utržila obrovskou porážku, kdyby došla k závěru, že Chu Beijie se nechá snadno nachytat otrávenou vodou." Ruohan zblednul. "Chu Beijie je tak silný? Tak co budeme dělat?" Oči Pingting se opět upřely na mapu. Sladce se usmála. "Jakmile Chu Beijie od svých špehů zjistí, že jsme na hoře Dianqing, nebude mu trvat dlouho, aby si uvědomil skutečnost, že jsme otrávili vodu. Abych byla upřímná důvod, proč Pingting vybrala tuto horu je ten, abych vyvolala falešný dojem." Po tak dlouhém a důrazném prohlášení se Pingting několik krát zhluboka nadechla čerstvého vzduchu. Její tváře byly zrudlé. Protočila jednou své, jako krystal černé oči, než pokračovala. "Jakmile si Chu Beijie pomyslí, že odhalil můj plán, nechá vyrobit falešné vojáky, pak najde nejméně očekávatelnou cestu k útoku a nejspíše prázdné stany." Ze Yin a Ruohan věděli, že to, co řekla, je pravda. Brada Ze Yin se pohybovala nahoru a dolů, jak řekl. "Můžeme umístit většinu mužů v blízkosti stanů a napadnout armádu Chu Beijie." Pingting však zakroutila hlavou. "To není nejlepší nápad. Hora Dianqing není na přepadení vhodná." "Je tu něco, co bych chtěl, aby má paní objasnila." Vyslovil Ruohan otázku, o které přemýšlel. "Má paní řekla, že Chu Beijie bude hledat cestu, kterou nebudeme očekávat. Kterou cestu si tedy má paní myslí, že vybere?" "Generál Ruohan dostal nápad." Řekla Pingting a ukázala na cestu na mapě. Ze Yin a Ruohan shlédli a v šoku zírali. O pár okamžiků později Ruohan konečně vydechl. "Chu Beijie se opravdu odvažuje vzít deset tisíc mužů do známého Údolí mraků. Je opravu odvážný, huh. Ale na druhou stranu, kdybychom nebyli schopni předvídat jeho kroky, rozhodně by uspěl." "Miluje využívání zvláštních taktik. Tentokrát dostane ochutnat své vlastní medicíny." Ze Yin se málem ušklíbl. "Okamžitě vezmu nějaké vojáky, abychom ho zezadu obklíčili. Jsem si jistý, že zažije ošklivé překvapení."


Zasalutoval před Pingting. "Dejte mi prosím rozkaz, hlavní veliteli." Pingting se usmála a pozvedla velitelský prapor. Pak jasným zvonivým hlasem, jako černý samet, rozkázala. "Poslouchejte, hlavní generále Ze Yin. Já, hlavní vojenský velitel, Vám přikazuji sejít z hory a zablokovat únikovou cestu nepřítele. Obkličte je zezadu. Měli by být stále na protějším kopci, hoře Bilei." Poté co to dořekla, náhle pocítila záplavu neklidu a tiše dodala. "Ačkoli máme více vojáků než Chu Beijie, v tuto chvíli je nejdůležitější je obklíčit. Neútočte bez mého rozkazu." "To je trochu..." Pingting mu to vysvětlila. "Chu Beijie je hlavní velitel a poradcem Dong Lin, a zároveň v ten samý čas bratrem krále Dong Lin. Pouze pokud ho zajmeme živého, zastavíme armádu Dong Lin." Vytáhla další velitelský prapor a řekla. "Generále Ruohan." "Jsem zde!" "Prosím, veďte dalších několik stovek vojáků a shromážděte je na druhém konci Údolí mraků. Tam zničte lanový most, aby se armáda Dong Lin nemohla dostat blíže k hoře Dianqing." Ruohan převzal prapor a hlasitě odpověděl. "Ano, madam!" Pingting pokračovala v rozkazech. "Jako zkušený bojovník, generále Ruohan, se nemusíte vracet zpět, abyste podal zprávu o dokončení úkolu. Pochodujte z kopce dolů a pomozte hlavnímu generálovi." Po provedení všech nezbytných příprav si oddechla. Její vidění bylo opět rozmazané. Věděla, že je to z přepracování, proto se posadila a zavřela oči, aby si odpočinula. Většina lidí odešla se Ze Yin. Jejich nadšení bylo očividné. Byli připraveni přepadnout svého nepřítele, armádu, která je stresovala a vyvíjela na ně tak dlouho nátlak. Jakmile burácení cvalu koní, ženoucích se tryskem, ustalo, její okolí se zklidnilo. Pingting klidně seděla uvnitř velitelského stanu a vzhůru poslouchala zvuk ticha, zvuk bez tónů větru tančícího v okolí. Další děj. Děj v ději. Zamračila se a nemohla si pomoci neprojmout si bolavé oči. Byl to zvyk. Zamrkala. Honosné příkazové vlajky byly na pohled opravdu příliš jasné, ale po tolika zhodnoceních si uvědomila, že nebyly součástí hry. Každé slovo, které řekla, mohlo vyslat mnoho vojáků, na které doma čekala rodina, na smrt. Co se týkalo Chu Beijie, který ustoupil deset kilometrů kvůli ní, opět se mýlil. Nikdy by si nepomyslel, že Pingting bude tak krutá, nemilosrdná. Její oči byly suché, nemohla uronit ani polovinu slzy. Někde v nesmírném, hustém lese leželo bojiště. Pingting pomalu vstala a vyšla ze stanu ven.


Našla les hory Dianqing. Beijie, to jsem já, jsem to opět já. Pro Yangfeng a pro mnoho tisíc lidé Bei Mo, kteří ztratili své domovy. Bolest a lítost se jako vlna valili jejím tělem útočíc zevnitř. Přála si, aby to všechno byl jen sen. "Může to být trest za můj minulý život?" Pingting se kousla do rtu, nechtěla říci víc. Potenciál krveprolití komplikoval její zhodnocení. Jak to mohlo být fér k osobě, která jí kdysi tak něžně vplétala sedmikrásky do vlasů? Postrádala ho, postrádala ho! Pingting se sevřela hruď bolestí, ale připomněla si, že je stále hlavní velitel a slíbila to Yangfeng a jejímu nenarozenému dítěti. Odcházející duše. Její pán měl pravdu. Její duše odešla. Její duše bez domova chtěla, aby se zvedl vítr a odnesl jí do vévodské rezidence Zhen-Bei, kde by mohla ještě jednou hrát "Hrdinové a nádherné ženy". Byla to opravdu veliká škoda, že vítr ani hora nebyli místo, na kterém chtěla být. Místo toho se její vlasy zaplétaly ve větru a osamělá duše se nehýbala. "Říkají, že stovky let mine jako sen, ale tento sen je velmi dlouhý." Obklopena silným větrem Pingting zamumlala. "Příliš to bolí." Ze Yin pravděpodobně vedl svou armádu tam, kde se obloha pomalu barvila do červena. Ruohan nejspíš stále ničil most. I kdyby předstírala lhostejnost, věděla, že je příliš pozdě. Možná, že oni dva nikdy neměli další šanci vrátit se k sobě. Její myšlenky ji málem rozesmály. Jednou bylo o taktice rozhodnuto, nebylo již žádné využití pro poradce. Mohla volně přemýšlet o čemkoli a přemýšlela. Přibližně za dvě hodiny by měl Ze Yin úspěšně chytit Chu Beijie. Když bude Chu Beijie chycen, bude ji zcela nenávidět. Bude to nenávist prosakující kostmi. Na druhou stranu, s největší pravděpodobností bude schopen utéct. Její srdce začalo divoce bít, jako kdyby byl jeho útěk lepším řešením. Přesto však věděla, že by ji stále nenáviděl. Její srdce bylo při těchto myšlenkách potemnělé. Jestli Chu Beijie zahyne v bitvě... Pingting se té myšlence neustále vyhýbala, ale teď si nemohla pomoci a dělala si o něj starosti. "Když žiješ, já budu žít také. Pokud zemřeš, zemřu s tebou." Když to říkala, byla v objetí Chu Beijie, s pocitem, jako by se měla rozpustit ve vodě. Pingting se se smutným úsměvem kousla do rtu. Bylo by nejlepší, kdyby Chu Beijie zemřel. Poté by mu ona sama mohla snadno odevzdat svůj život a byli by spolu. "Dej mi svůj život." Když to řekla, smysly se jí vrátily jen aby si uvědomila, že sedí na trávníku v blízkosti stanů. Ostražité oči hrstky vojáků, kteří tu byli ponecháni, aby chránili hlavního vojenského poradce, ji pozorovali.


Obloha se stále ještě nezměnila, když nedaleko ní vybuchla bomba. Vzduch se na chvíli naplnil popelem. Pingting vstala a tiše se proklínala, že znovu snila ve dne. "Zabít!" "Zabít! Zabít! Zabít! Zabít!" Nebyla přímo před velitelským stanem, ale stále slyšela blížící se válečný křik. Pingting byla zděšená. Otočila se zpět a její oči se rozšířily. Armáda Dong Lin! Nemožné, jak se to mohlo stát? "Zabít! Chyťte nepřátelského velitele živého!" "Vévoda vydal rozkaz zajmout velitele nepřátel živého!" Objevil se velitelský prapor Chu Beijie a na okraj tábora vyběhlo z lesa nespočet vojáků Dong Lin. Obloha byla krvavě rudá. "Chraňte hlavního velitele! Chraňte hlavního velitele!" Několik zbývajících vojáků přispěchalo na obranu, ale jelikož většina armády byla se Ze Yin, jejich úsilí, proti masivní armádě Dong Lin, bylo marné. Její vojáci, zmáčeni krví, ustoupili k ní s meči v rukou. "Musíme se vzdát tábora! Má paní, nasedněte na koně!" Vzdát se? Porážka. Byla poražena Chu Beijie. Bylo to více než zřejmé. Na konce stejně prohrála. Pingting se rozšířily oči a donucená svými vojáky, omámeně vysedla na koně. Vyzáblý, krví potřísněný obličej, se jí dostal do zorného pole. "Má paní! Musíme se vzdát tábora! Utečte! Utečte!" Chraptivé, divoké výkřiky umírajících vojáků jí dolehly k uším. Pingting se konečně vzpamatovala. "Hyjé! Běž! Běž!" V uších jí zvonilo a červené kaluže krve se jí odrážely v lesklých černých zorničkách. Poté, co ji její vojáci dostali na koně, vrátili se zpět do boje proti vetřelcům. "Ahh!" Někdo opět vykřikl. Pingting se otočila, její zděšené oči se setkali s jiným párem očí, což jí téměř zastavilo srdce. Beijie, chceš mě zabít?


V okamžiku, kdy se jejich oči setkali, se srdce Pingting roztříštilo. Nikdy si neuvědomila, že srdce člověka se může roztříštit na tisíce kousků tak snadno a tiše. Skrze své slzy, Pingting strnula, když zahlédla, jak Chu Beijie přeskakuje plot obklopující tábořiště. Proti své vůli obrátila koně a šlehla bičem. Utíkej, utíkej do toho hustého lesa. Pryč od této osoby, kterou jsi už nikdy nechtěla neviděla. Ten pocit byl tak známý, bylo to jako tenkrát. Stejná opatření přinesla i stejné pocity. "Pingting!" Ozval se někde vzadu hluboký hlas Chu Beijie. Pingting zavřela oči a opět popohnala koně. Vítr se jí silné opíral do bledých, bílých tváří. Nepronásleduj mě, je příliš pozdě. Už mezi námi nic není. Bai Pingting už dávno ztratila svou duši. Proto se už nemůže vrátit do svého starého domova ve vévodské rezidenci Jing-An, ani do tvé vévodské rezidence Zhen-Bei. Pojďme přísahat na měsíc, že se nikdy neobrátíme proti sobě. Slzy jí rozmazaly vidění, ale ona si jasně vzpomínala na jeho uklidňující úsměv z těch dob. Nikdy se to nestane. Skrz slzy viděla rozmazaně a vzpomněla si na jeho milý úsměv z toho dne. Práskni, práskni znovu! Nezajímala se o studený vítr, který jí narážel do tváří. Utéci z jeho zorného pole, ze světa, kde dýchal vzduch. To byla v tu chvíli jediná věc, kterou chtěla. Ale zvuk kopyt dalšího koně se stále ozýval za ní. Chu Beijie ji nepřestával pronásledovat. Pingting cítila šílenství a vše, o co se starala, bylo uhánět tryskem vpřed. Na cíli nezáleželo. Dva lidé, dva koně jedoucí se západem slunce, na světle žlutém nebi, k vrcholku hory Dianqing. Kdysi šílený kůň se postupně unavil. A když Pingting znovu práskla bičem, kůň hlasitě zaržál a shodil ji dolů. Padala. "Dávej pozor!" Zařval Chu Beijie. Pingting těžce spadla na zem a chvíli byla omráčená. Když zaťala zuby a vstala, konečně si uvědomila, proč kůň zastavil. Nedaleko byl neuvěřitelně strmý útes. Neuvědomila si, že Ze Yin jí dal tak chytrého koně, ale věděla, že brzy musí něco udělat. Nikdy by se nemohla na stranu Chu Beijie vrátit v postavení uvězněného nepřátelského velitele. S pohledem na strmé skalní stěny se Pingting uklidnila. Stála blízko okraje. Tajně se ohlédla zpět na Chu Beijie a usmála se.


"Toto místo je opravdu krásné a Pingting má díky tomu inspiraci k písni. Smí Pingting zazpívat píseň pro Chu Beijie?" Vypadala velmi přátelsky a její oči zářily, když sledovaly pohyby Chu Beijie. Chu Beijie si uvědomil, že jedná příliš klidně a věděl, že je něco špatně. Věděl, že to, co chtěl říct, nebylo vhodné v tak kritickém okamžiku a pokud by to udělal, tato nádherná žena, kterou chytit bylo ještě těžší než chytit obláčky kouře, by neváhala skočit. Při tom pomyšlení se mu sevřel žaludek. Na oplátku se na ni usmál a ztišil svůj hlas. "Pět let míru pro Gui Le je dohoda mezi mnou a Pingting. Jestli Pingting skočí, dohoda již nebude platná a já povedu armádu Dong Lin k okamžitému útoku na Gui Le. Prosím, zvaž to znovu." V momentě, kdy to řekl, zmizel Pingting její falešný úsměv a ona ztuhla. Chu Beijie využil tento okamžik, aby se k ní přiblížil a zastavil před ní. V očích Pingting byly slzy, ale žádná z nich nespadla. Tichým hlasem zašeptala. "Proč vévoda přišel?" "Pro tebe." Odpověděl Chu Beijie. Jakmile zajistil sebe a koně, natáhl ruku a prohlížel si Pingting. "Nasedni na tohoto koně se mnou. Jestli to uděláš, už více nebudeš Bai, ale tvé příjmení bude Chu." Pingting se zatřásla, jako by byla zasažena bleskem. Pozvedla hlavu a vykřikla. "Beijie!" Navzdory pocitu zlosti, cítila ty sladké, slané, pikantní a hořké emoce, které tak pečlivě střežila. Její nekontrolovatelné slzy byly jediným projevem štěstím. Jeho silná láska patřila, i po tom všem, jen Bai Pingting. Chu Beijie byl chvíli ticho, pak si povzdechl. "Když mi říkáš Beijie, jaký smysl má pokračovat v útoku na Bei Mo?" Potěšen se zasmál. Pohlédl zpět na Pingting a jeho oči se naplnili teplem. Natáhl se. "Pingting, pojď sem." Pingting si prohlížela linie jeho veliké ruky. Pamatuje si její teplo? Kdysi hladila její vlasy, tváře, slzy a úsměv... Tato samá ruka. Zdálo se, že tato ruka stabilizovala její svět. Jako by se její duše vrátila zpět. Byla volná a mohla zapomenout na krále, Jing-An vévodskou rezidenci, Gui Le, Bei Mo a Yangfeng. Opravdu si může zvolit nebýt Bai? Znala tu odpověď, když hleděla na jeho ruku. Kousek po kousku došla k němu. Přes nespočetné hory, svou zemi, prostřednictvím zuřivých bojů svých armád a tím, že zapomene na svou minulost. Poté, Bai Pingting už déle nebude Bai. Nebezpečí v Bei Mo bylo zažehnáno a jednoho dne, Yangfeng pravděpodobně zapomene na Pingting a její dítě si nejspíš nikdy neuvědomí, že jeho matka měla kdysi velmi dobrou přítelkyni. Kousek po kousku se dostala blíž, až se konečně dotkla těch milovaných rukou.


"Ah!" Pingting se zvedla od pasu v okamžiku, kdy se její ruka zachytila kolem něho. Během několika vteřin byly její nohy ve vzduchu a ona se ocitla na koni v jeho náručí. Důvěrně známý úsměv Chu Beijie jí vstoupil do zorného pole. "Hej, Pingting, vyšel Měsíc." Zvedla hlavu. Byla to pravda, Měsíc stoupal. Byl jasný a zářivý, jako stříbrná mísa, která se smála tolik, že se jí úsměv trvale vryl do povrchu. "Pojďme přísahat na Měsíc, že nikdy nezradíme jeden druhého." Každé slovo řekl vážně. Prohlížela si jeho slavnostní výraz a odpověděla. "Slibuji na Měsíc, že nikdy nezradíme jeden druhého." Pod chladným světlem Měsíce překročil vůdce vítězné armády Dong Lin Údolí mraků a odnášel si svou jedinou ženu zpět do tábora. "Proč se mračíš?" Chu Beijie shlédl dolů, na poklad ve svém náručí, kvůli kterému vynaložil mnoho času, než ho získal. Pingting se přestala mračit a zmateně odpověděla. "Divný pocit, který nejsem schopna popsat, ale mohlo by to být něco jako frustrace." "Pročpak?" Chu Beijie ji nežne políbil do vlasů. "Prohrávat a vyhrávat je v boji běžné. Nemělo by tě uvádět do rozpaků, že tě porazil tvůj manžel, víš?" Údolí mraků se rozkládalo před nimi. "Můžu... se tě potom zeptat na něco ohledně bitvy?" Před pár okamžiky byla ještě stále nepřítel a hlavní velitel nepřátelské armády. Dokonce ani teď si nemohla pomoci a cítila se trochu neklidně. Výraz Chu Beijie se nezměnil, když odpověděl. "Jistě." "Jak se vévoda chystá potrestat Ze Yin? Je manželem Yangfeng a já..." " Nemám v úmyslu ho potrestat vůbec. To je důvod, proč jsem zvolil cestu Údolím mraků." Chu Beijie se uchechtl. "Věděl jsem, že se chystáš otrávit vodní zdroj a pak zaútočit na náš tábor, takže jsem se rozhodl jednat první a napadnout tvůj tábor. Pokud jde o Ze Yin, jen ať se žene k mým prázdným stanům a falešným vojákům. Pingting se zastavil dech, když si uvědomila, proč prohrála. Její odhady byly naprosto správné, ale zapomněla na jednu věc. Jeho vojáci se pohybovali neobvykle rychlým tempem. Jeho rychlost byla opravdu ohromující. Zaútočil o několik hodin dřív, než předpokládala. Neuvědomila si to, když jej viděla poprvé, protože tehdy byla rozpolcená mezi utrpením a štěstím. Tak jednoduchý důvod způsobil její porážku. Když je to tak, znamená to, že Chu Beijie nemá tušení, že Ze Yin byl na druhé straně cesty. Žene se za zmizelými vojáky?


Zatímco mozek Pingting jen stěží pracoval, kůň dosáhl Údolí mraků a provazového mostu. Ještě stále byla, ze setkání s Chu Beijie, jako v transu. Armáda Dong Lin si udržela rychlost, překročila provazový most a skryla se v lese předtím, než ho Ruohan zničil. Ne, Ruohan nevěděl, že Chu Beijie už most překročil. Znamená to, že ho zničil podle plánu. Ale... proč tedy most vypadá naprosto v pořádku? Během této záhadné chvíle se ozval ošklivě praskavý zvuk a most se začal kymácet. Pravda zasáhla Pingting jako rána bleskem. Ruohan se skutečně držel plánu a nevěděl, že vojáci Chu Beijie most dávno překročili. Bez problémů ho zničil a stále čekal až ho nepřátel překročí. Chu Beijie nepadl do pasti, když přišel, ale padl do pasti, když se vracel. Bylo to jako boží vtip. Křup... Křup... Praskající lanový most vydával zvuky, které se zarývaly do uší. Pingting se probrala z transu a divoce vykřikla na Chu Beijie. "Vrať se! Most byl nařezaný..." Nedořekla, když se most s ránou zlomil v půli. Tělo Pingting ztratilo veškerou oporu a její slova se propadla spolu s jejím tělem. "Ahh!" Byla stále ve vzduchu, když ucítila, jak Chu Beijie zachytil její pas. Vítr opět bičoval jejich tváře, když jí pevně držel. Pevně zavřeli oči a vrhli se směrem do temnoty údolí, které ještě nebylo zaznamenáno na mapách. Překlad: Preclik www.readlightnovel.com

Gu Fang Bu Zi Shang - Kapitola 20  
Gu Fang Bu Zi Shang - Kapitola 20  
Advertisement