Skanseparken

Page 1

SKANSE

parken EBELTOFT BOLIGSELSKAB


Havebede

Outdoor fitness Beachvolley sand

Eksisterende randbeplantning

Boldbane græs

ER

ST

Ø

Parkering på græsarmering

AL

Grillplads

Blomsterløg i plænen Blomstereng

SKAN

SEVE

J

Slugten

Havebede

Legeplads gummi belægning

PA R

KE

N

Terrasse trædæk

AN

SE

Junglen naturlegeplads

SK

Pælesti Bærbuske Beboerbakken

Snurretoppen

Æbleplantagen

Blomstereng Beboerhus Serpentinen

Svævebane

Ankomst beboerhus

Fuglepæle

Sandlunke

Multibane gummiasfalt

Legehøjen Grussti o k er og Cykler C Cykle d ffffald aff affald Mødested Paradisæbler

Legeplads

Affald

Mødested

Mødested

Mødested

Legeplads

ykl Cykler Parkering P k n

Kælkebakke

Blomstereng

Cykler og fald affald aff Grillplads

Bål- og grillplads

Pigebyen

Paradisæbler

Se udsnit 1:200

Havebede

Havebede

Grillplads

Eksisterende randbeplantning

Helhedsplan

1 I 1000


Skanseparken i Ebeltoft

Om opgaven Skanseparken i Ebeltoft er en etageboligbebyggelse tegnet af århusianske Friis & Moltke efter modernistisk forbillede i Le Corbusiers visioner (fra 1925´ernes Frankrig) om bo-maskiner i mange etager placeret i grønne parker med plads, lys og luft for beboerne. Ideerne er såre sympatiske (specielt når man tænker på datidens fortættede og usunde karrébebyggelser) men virker kun efter hensigten, når skalaen ikke bliver for stor, når uderummene er veltilrettelagte og flotte, og når beboersammensætningen er præget af selvvalg og lyst til at bo i en given bebyggelse. I Skanseparken er det navnlig de (overvejende) rigtig gode boliger, den centrale placering i Ebeltoft by, udsigten ud over byen og bugten, der tæller på positiv-siden. Hvorimod triste udearealer præget af parkering og brede bilveje, dårligt isolerede bygninger (Afdeling 7) samt utidssvarende adgangsforhold med uløste terrænspring og manglende elevatorer, bør forbedres og forskønnes.

2


Landskabeligt hovedgreb

Problemstillinger De triste og karakterløse udearealer i Skanseparken virker øde og uinspirerende for bebyggelsens beboere.

eksisterende randbeplantning supplerende randbeplantning

Det markante terrænspring, der i dag ligger mellem plateauet ved afd. 7 / 8 og rækkehusbebyggelsen i afd. 9, optræder som en såvel fysisk og som psykisk barriere. Vejen og parkeringsarealerne er i dag meget dominerende og styrende i hele området, hvor kun indhegnede grønne ’lapper’ mellem asfaltfladerne levnes til ophold, leg og rekreation.

paradisæbletræer større karaktergivende træer bærbuske løg planter

Intention og mål

havebede

Mangfoldighed er hvad man kan aflæse af beboerønskerne til Skanseparkens udearealer. Det er inspirerende, og vi har omsat det til en oplevelsesrig plan for udearealerne med helt nye rumlige strukturer, kuperet terræn og mange aktivitets-, bevægelses- og legemuligheder. Det er intentionen at frembringe en helhedsplan, som beror på sammenskæringer, kontraster og overlapninger med det mål for øje at gøre planen fleksibel, rig på oplevelser og ”umættelig” i sit indhold.

Idéen

diagramBeplantning

Hovedidéen er at skabe sammenhæng mellem alle afdelinger gennem en terrænbearbejdning, som kobler alle afdelinger og skaber et oplevelsesrigt og varieret uderum. Planens åbenhed sikrer udsigt og tryghed, mens mangfoldigheden danner grundlag for samspil og fællesskab. Idéen beskrives bedst gennem en række lag – vej og parkering, terræn, rekreative forløb, beplantning og pleje - der alle har betydning for den samlede helhedsplan.


Modelering af terrænet Det grundlæggende landskabsarkitektoniske greb i helhedsplanen er den gennemgribende terrænregulering. Ved terrænreguleringen skabes visuel kontakt mellem alle afdelinger og ved hjælp af svagt skrånende stier bindes området fysisk sammen.

-

Jord fjernes

+

Jord tilføres

Terrænreguleringen former et blødt kuperet terræn med bakker og lavninger samt fladere arealer til boldspil. Tre karaktergivende bakker - Legehøjen, Beboerbakken og Snurretoppen - som har forskellige funktioner og udtryk, indtager fladen. Her imellem opstår varierede grønne rum for leg, bevægelse og ophold samt forløb som indbyder til spadsereture og opdagelse. Al terrænregulering udføres, så der er jordbalance.

Tværforbindelser

Vej og parkering

-

-

Hovedadgangsvejen op langs afd. 7 og 8 gives et andet og meget smallere forløb. Vejen løber i en slyndet bevægelse, så det store centrale grønne område bliver aktivt i oplevelsen af vejen og ankomsten til Skanseparken. Vejen vil med sit bugtende forløb og den reducerede vejbane virke hastighedsdæmpende.

+

+

Parkeringen placeres ved afd. 7 og 8 primært inde langs blokkene i skyggen af bygningsvolumenerne. Adgangen til de enkelte opgange bliver bekvem, ligesom det store ”gårdrum” friholdes til aktivitet og oplevelse. Parkering for afd. 9 lægges ud i græsarmering overvejende på nordsiden af adgangvejen.

+

diagramTerrænbearbejdning

og jordarbejde

4


Bande

Blomstrende og frugtbærende træer Serpentinen pulverasfalt

Boldfang

Boldfang

Multibane gummiasfalt Eksisterende randbeplantning

Plantebed med træ Bande

Plint Cykel- og affaldsø med sedum tag

Pullert med lys Æbleplantagen Forskellige typer æbletræer

Mødested

Parkarmatur Fortov fortsættes ind i svalegang Evt. udlæg til fremtidig parkering Plint Asfalt med lyst tilslag

Paradisæbler

Legeplads

Plantebed med træ

Parkeringsbåse afmærket med permoplast prikker

Mødested

Sand

Fliser Græsskråning 1:3 Terassedæk i stueetagen. Cykelparkering, renovation mm. under dækket.

Svalegang

Forskellige typer æbletræer Terasse

Havebede. Højbede med fx. krydderurter, stauder og bærbuske.

Terasse

Espalier

Espalier

Græs

Græs Havebede. Højbede med fx. krydderurter, stauder og bærbuske.

Blomstrende og frugtbærende træer

G

Grus Blomstereng

Situationsplan

1 I 300

Eksisterende randbeplantning


É

LL

RA

TE

ØS

Nye rekreative forløb Der etableres nye rekreative forbindelser og forløb. Udover at tjene som regulære forbindelseslinjer vil forløbene have forskellige karakterer.

ng

sni

æn

fgr

ea

råd

Om

”Serpentinen” – smyger sig gennem det kuperede terræn. Stien, som anlægges i sort asfalt, lægger sig i et omtrent vandret forløb fra øst til vest, hvilket gør den handicapvenlig. Den omslutter de tre bakker og skaber en varieret forbindelse, som indbyder til aktiviteter og bevægelse på hjul. Serpentinen krydser flere steder de smalle grusstier og, hvor adgangsvejene passeres, udføres et opmærksomhedsfelt med grafik på fladen. Stien passerer beboerhuset, som er integreret i den midterste bakke og forbindes med de befæstede flader langs facaderne. Grusstierne – ligger som rette stænger, der krydser Serpentinen og skaber forbindelse til eksisterende stier i og omkring Skanseparken. Stierne befæstes med Slotsgrus, hvorved opnås en blød landskabelig karakter, men samtidig sikres en fast flade for alle typer af bløde trafikanter. Adgangsarealerne lægger sig parallelt med facaderne i afd. 7 og 8 og befæstes med betonfliser. I hjørner og overgange mellem de enkelte blokke vider fladen sig ud og skaber arealer til nærleg samt lette overdækkede cykel- og affalds-skure. Skurene står som grønne elementer med tilplantede espaliervægge og grønne tage. De eksisterende stiforløb i gaderummene i og omkring afd. 9 bibeholdes og forbindes via terræntrappe og grussti til det centrale grønne rum og øvrige afdelinger.

Hæk

rillplads

s

Nærlegeplads

Bålplads

Højbede

Stier

6


Beplantning Ved den gennemgribende terrænregulering i det centrale rum skabes her mulighed for en nytænkning af al beplantning. En åben og overskuelig parkkarakter sikres med en beplantning bestående at lave blomstrende og frugtbærende træer dels i stramme strukturer og dels spredt i smågrupper over terrænet. Der foruden markeres særlige skæringspunkter med større og mere karaktergivende træer. Bærbuske plantes i en gruppe på Legehøjen og blomstrende løgplanter vil i forårsmånederne pryde de græsklædte bakker og nærarealer.

Normal pleje / græs Reduceret pleje / blomstereng Ekstensiv pleje / Randbeplantning

Ved ankomsten til bebyggelsen skabes en ’æble-port’ som bliver Skanseparkens ansigt ud mod Østeralle. ’Æbleplantagen’ plantes i et åbent grid på 6 m bestående af forskellige æblesorter. Den strækker sig på begge sider af ankomstvejen og skaber rum omkring de to boldspildsarealer. Langs bebyggelsens eksisterende randbeplantning plantes småtræer i en bølgende græsbræmme med reduceret pleje. Øvrige træer plantes i smågrupper.

Pleje Den åbne parkkarakter gør det rationelt at vedligeholde græsarealerne. Plejeniveauet for græsarealerne differentieres, således at nogle arealer kommer til at stå som blomstereng med reduceret pleje, mens andre klippes som almindelig plæne. De nyplantede træer vil være opbundet og så store at de ikke nemt knækkes ved hærværksforsøg. Trægrupperne etableres med dækbark i etableringsperioden, mens enkeltstående træer står i græsarealer med reduceret pleje.

Plejeniveauer Der anvises i planen tre plejeniveauer. Plejeniveauerne har til hensigt at forenkle og lette plejeniveauet, samt at tilføje en ekstra dimension af oplevelse.

diagramPleje

I II III

Ekstensiv Reduceret Normal

1 gang hver 3.- 4. år 2-4 gange årligt hver eller hver anden uge


Ă˜vrige tiltag Grillpladser – Der udlĂŚgges en rĂŚkke grill- og spisepladser frit i terrĂŚnet imellem blokkene. De skĂŚrmes delvist af hensyn til lĂŚ med hĂŚkbeplantning. Havebedene - Der udelĂŚgges hĂŚvede bede afgrĂŚnset af stĂĽlkanter. Havebedene vil have ere funktioner. Nogle kan dyrkes og passes af beboerne og kan indeholde krydderurter, blomster, grønsager mm. Andre kan tilplantes med blomstrende buske og/eller robuste erĂĽrige stauder. StĂĽlkanterne adskiller grĂŚs og bed effektivt og gør det nemt og rationelt at slĂĽ grĂŚsset rundt om dem. Mødesteder - Hvor stier krydser, hvor solen rammer en krog med lĂŚ, hvor vejen slĂĽr et sving og fortovet bredes ud, vil der vĂŚre mødesteder. Nogle af disse steder vil blive forstĂŚrket med placering af bĂŚnke og yderligere belysning.

Legesteder - Der vil vĂŚre mulighed for leg alle tĂŚnkelige steder. TerrĂŚnet gøres bakket, stier snor sig, eksisterende legeredskaber genplaceres og suppleres. Der etableres en naturlegeplads – â€?Junglenâ€? - med svĂŚvebane i lavningen vest for bebyggelsen og to ’Pigebyer’ med klynger af legehuse i ĂŚblelunde.

Boldspil og outdoor ďŹ tness – I lunken (lavningen) øst for afd. 9 etableres outdoor ďŹ tness og beachvolley pĂĽ en sandade. Rummet strammes op ved at supplere eksisterende beplantning i en prĂŚcis oval form. Boldbanen forbliver, hvor den er i dag, og en multibane placeres nord for afd. 7.

Belysning

diagramRekreative

forløb og arealer

Veje og forarealer til blokke belyses med egnede parkarmaturer samt pullert/ indbygningsarmaturer. Slyngen belyses med pullertbelysning Grusstierne belyses med parkarmaturer I valg af armaturer lÌgges der vÌgt pü fremtidssikrer løsninger, büde hvad angür energi, drift og levetid.

Tryghed Der er i planen langt stor vÌgt pü tryghed. Beplantningskarakteren er overalt üben uden trange passager og høje buskadser. Ny belysningen vil samtidig vÌre med til at gøre fÌrdslen i Skanseparken tryg og sikker.

8


Bygninger, Afdeling 7

1) Beboerhus på Beboer-bakken

De to boligblokke i afdeling 7 kan med fordel optimeres på en række punkter. Vi har med dette forslag valgt at fokusere på følgende:

Det store uderum, som indrammes af Afdeling 7 og 8, der i dag rummer parkeringspladsen med birketræerne, bliver kulminationen på det bløde bakkede landskab, som formes omkring husene.

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

Snit - Beboerhus

Etableringen af et beboerhus på ~250 m² En efterisolering af facader og tag i henhold til de nye skærpede BR10 regler, der samtidig giver en kærkommen mulighed for at give bygningerne et udtryksmæssigt løft. Et forslag til elevatorer, der vil give niveaufri adgang alle lejligheder. Et forslag til nye penthouseetager med 18 atraktive 3-rums boliger. Et forslag, hvor stueplanets fællesarealer inddrages til at forstørre be byggelsens allermindste boliger til gode 3- og 4-rumsboliger. Et forslag til nye birum (med fri facade) i parterre plan. Et forslag, hvor alle facader (også havefacaderne) renoveres og efterlader bygningen som en moderne helhed.

1 I 300

Beboerhuset udformes som en del af dette landskab: Et svunget græsklædt tag, der rejser sig og tager i mod gæster ved ankomsten og åbner sig ud mod en vestvendt terrasse ud mod udsigten ned mod byen og havnen. Selve bygningen skal danne ramme om sammenkomster og fester, men også rumme mere dagligdags aktiviteter som fælles værksted, fitness eller madklub. Mod parken vil bygningen have rumhøje glaspartier ud mod terrasserne, men ellers skjule sig som en del af bakkelandskabet. Det opadhvælvede betonloft beklædes med slanke høvlede trælister med bagvedliggende akustikpaneler. Gulvene skal fremstå i robuste lysegrå klinker, der går i ét med fliseterrasserne, og væggene skal partielt beklædes med krydsfiérpaneler i kombination med lyse malerbehandlede vægge. Bygningen er tænkt i et kraftfuldt arkitektonisk udtryk, da den skal være karaktergivende for hele Skanseparken. Beboerne skal være stolte af bygningen, og den skal tiltrække og bruges af folk uden for området.


2) Facaderenovering (efterisolering) Boligblokkenes oprindelige facader fremstår – for uden mangelfuld isolering – utidssvarende med trævinduer med brede vinduesrammer, der er utætte og har lukningerne, der er svære at betjene. Værelser og spisekøkkener på nordsiden af bygningen kunne med fordel få mere vinduesareal ud mod aftensolen og udsigten ind over byen. Og endelig bør farve/materiale-holdning opfriskes. Dette er baggrunden for ønsket om at pakke bygningen ind i en ny varm ”overfrakke” med nyt hvidt ”stof”. De lette – ikke-bærende – facader, som bygningerne har mod syd og mod nord, er konstruktivt lette at ændre i, da huldækkene spænder fra lejlighedsskel til lejlighedsskel. Facaderne efterisoleres med ~265 mm mineraluld med hvid indfarvet systempuds samt felter med let beklædning i en ventileret konstruktion med robuste indevægge i kvalitet som Fermacel®. Det facademæssige udtryk skal være modernistisk og respektfuldt i forhold til Friis & Moltkes oprindelige arkitektur, - og så skal det lysnes og gøres mere varieret og appetitligt. De nye vinduesrammer udføres i en robust og energimæssig god kvalitet i komposit (Pro•Tec 7) eller Træ/Alu (Ideal Futura+) med slanke sortgrå vinduesrammer.

Snit BB + vestfacade

1 I 300

De lette facadepartier, der skaber variation og liv i facaderne, beklædes med profilerede facadeplader eller anden let beklædning i varm (træ) eller mørk farve, som skal være vedligeholdelsesmæssigt god. Det kunne være Swiss Pearl plader, eller Formica/træ på en komposit-kerne. Taget efterisoleres med kileskåret mineraluld og tagfald min. 1:40 mod nye tagbrønde. Murkroner opbygges i uorganisk materiale og afsluttes med løskanter i sort pulverlakeret aluminium. Afdeling 8 vil – som i dag – fremstå i et andet udtryk end Afdeling 7. Som et gedigent billede på, hvordan man renoverede boliger i slutningen af 1990´erne. Vi betragter det positivt, at forskelligheden er med til at nedbryde den store skala. Lidt på samme måde, som hvis 10 gode arkitektfirmaer renoverede hver deres del af Gjellerup Parken, i stedet for ét firma med ét udtryk overalt. Når det er sagt, vil det på længere sigt være oplagt at tilnærme udtrykket i afdeling 8 til de lyse nye facader i afdeling 7.

10


Stueplan

1 I 300

Snit AA

Planudsnit 路 Stue

1 I 100


Snit AA

1 I 100

12


1 Sal

1 I 300

Snit AA

Planudsnit 路 1. sal

1 I 100


2 Sal

1 I 300

Snit AA

Planudsnit 路 2. sal

1 I 100

14


perspektivMod

Beboerhus set fra slugten


3 Sal

1 I 300

Snit AA

Planudsnit 路 3. sal

1 I 100

16


Nordfacade

Facadeudsnit

1 I 100

1 I 300


3) Nye opgange med elevatorer For at fremtidssikre boligblokkene og gøre dem endnu mere attraktive for børnefamiler, ældre og handicappede foreslås hver boligblok forsynet med nye opgange med elevatorer. Dette arbejde hænger naturligt sammen med facaderenoveringen, da der – i forbindelse med denne – alligevel skal ”pilles” i hele facaden. Vi foreslår en del af bygningens underetage fritlagt med cykelskure, renovationsrum og mulighed for carporte. Derved trækkes det lavere terræn tæt ind på bygningens nordfacade og der opstår mulighed for, at beboerne kan køre tæt på huset, parkere og gå/køre op til deres lejlighed. De eksisterende lange inddækkede loggia-gange i stueplan bliver mindre trafikerede og kan åbnes op mod aftensolen og blive et rart sted at opholde sig. Elevatortårnene er placeret i hver ende af blokkene med henblik på logiske adgange og i respekt for lejlighedernes udsigt. Den lejlighed, der mister fri nordfacade, får til gengæld nye vestvendte gavlvinduer.

4) Penthouse Et oplagt projekt i projektet er at benytte muligheden for at bygge to nye penthouses på de eksisterende tage, der under alle omstændigheder bør efterisoleres og renoveres. Ud over fordelen ved at kunne tilbyde 18 nye flotte 3-rumsboliger (og én 4-rumsbolig) med unik udsigt og gode parkering/adgangsforhold, er der erfaringsmæssigt fordele ved at opnå kvotemidler til nybyggeri uden udgifter til grundkøb, ligesom støttemidler kan være med til at finansiere opgange, tag- og facaderenovering. Penthouseetagerne vil være en vigtig del af bygningernes nye ”look” og en vigtig del af ønsket om at sende et kraftigt signal om bygningernes og bebyggelsens forskønnelse. Selve boligerne er gennemlyste 3-rumsboliger med køkkenalrum og opholdsstue i delvis åben forbindelse og to værelser samlet omkring en forgang, der giver adgang til badeværelset. Dette får oplukkeligt tagvindue. Boligerne får en vægomkranset altan mod syd og glas til gulv i køkkenalrummene ud mod nord, aftensolen og den imponerende udsigt.

18


Sydfacade

Facadeudsnit

1 I 100

1 I 300


5) Stueplanerne Stueplanet er disponeret med op til 7 gode kvadratiske rum med fællesfaciliteter, cykelrum, Boiler, barnevogn, vaskeri, værksteder, osv. De er flot tænkt, men det er ikke tidssvarende at optage så meget bebygget areal med birum, hvis funktioner delvis udføres inde i boligerne (tøjvask) og i nybygninger til cykler affald, carporte ol., som foreslås som en del af det nye projekt. De eksisterende 1½ værelses boliger er lidt små, men velfungerende. De er fulde af bærende vægge, hvorfor vores forslag blot går på at inddrage birummene som boligareal, efterhånder som lejlighederne fraflyttes/man prioriterer at udføre dette arbejde. Selvfølgelig vil det være bedst at udføre det hele på én gang, men der er flere muligheder: At bevare et enkelt birum, osv. De nye lejligheder får større køkkener med spiseplads på indgangssiden af bygningen. De får et yderligere modul med forældresoveværelse og en skabsgang, der giver adgang til et mindre arbejdsværelse (babyværelse). Herved bliver lejlighederne familieegnede, ligesom de vil være ideelle som luksus seniorboliger.

6) Nye birum i parterreplan Ved den af de to boligblokke, der ligger nærmest Øster Allé, foreslås terrænet bearbejdet således, at en del af bygningen frilægges med én ny underetager etage, der skal rumme cykel/knallertskure, affaldsrum, rum for ejendomsfunktionærer, samt evt. carporte. Herfra vil være niveaufri adgang via de nye elevatorer få skridt fra de nyanlagte P-pladser tæt ved bygningen. Det, at meget trafik afvikles omkring det nye parterreplan, vil bevirke, at arealerne omkring den eksisterende søjlegang i stueplan bliver mere attraktiv som opholdsareal med mulighed for at indrette terrasser med aftensol, som vist på snittegningerne.

20


perspektiv fra Ă˜sterallĂŠ


7) Total facaderenovering Alle facader incl. havefacaderne mod syd udskiftes med nye vinduer, beklædning og efterisoleres. Havestuerne på sydfacaderne er et meget karakteristisk træk ved afdeling 7. Selvom ”udestuerne” har indlysende kvaliteter for beboerne, er de også problembehæftede. De spærrer – i bogstavelig forstand – for en tiltrængt vindues udskiftning i stuer og værelser. De indkapsler gammel eternit facade (med asbest). Ligesom de begrænser dagslysindfaldet, bruges som opmagasinering og hindrer en gennemgribende facaderenovering. Derfor giver vi forslag til, hvor fine facaderne kan blive, hvis man vælger at prioritere denne xl-version, der vil muliggøre at alle overflader renoveres og at alle vindues- og dørpartier udskiftes til lavenergiprodukter, tætte og med nem betjening.

22Anlægsøkonomi Overslag på de samlede anlægsarbejder i terræn:

4). Penthouselejligheder:

Jord- og terrænarbejde: Belægningsarbejder: Beplantningsarbejder: Inventar: Belysning:

kr. 400.000 kr. 6.000.000 kr. 2.400.000 kr. 1.500.000 kr. 450.000

Kvadratmeterpris: 11.500.Omfang: 1.907 m² Anslået pris i alt (18 lejligheder):

Anlægsarbejder i alt:

kr. 10.750.000

5). Ombygning i stueplan: Kvadratmeterpris: 5.775.Omfang i alt: 7+6x25m² = 325 m² Anslået pris i alt:

Bygninger

kr. 21.930.500

kr. 1.876.875

1). Beboerhus: kvadratmeterpris: 14.000.Omfang: 250m² Anslået pris:

6). Nye birum i parterreplan Betonelementer, støbte gulve, let isoleret facade: kr. 3.500.000

Kvadratmeterpris: 4.250.Omfang i alt: 360 m² Anslået pris i alt:

kr. 1.530.000

2). Efterisolering med udskiftning af eksisterende trævinduer, facadepuds på mineraluldsbats og partiel let facade: 7). Udskiftning af havefacader: Kvadratmeter pris: 2.500.Omfang gavle og frontfacade: 2.024 m² Anslået pris:

kr. 5.060.000

Kvadratmeterpris: 2.875.Omfang i alt: 1.604 m² Anslået pris i alt:

kr. 4.611.500

3). Elevatorer og nye trappetårne: Elevator med 5 stop nærmest Øster Allé (mekanik): 575.000.Trappetårn med trappe og belysning: 650.000.3 x Elevator med 4 stop (mekanik): 435.000.3 x Trappetårn med trappe og belysning: 500.000.Anslået pris:

kr. 2.160.000

24


Reference fotos - Materialer og udtryk


26


KPF Arkitekter AS Værkmestergave 25, 9. DK-8000 Århus C

Preben Skaarup Landskab Graven 3 DK-8000 Århus C

Stokvad & Kerstens Vestre Strandallé 79 DK-8240 Risskov