Page 1

Robladet

Holbæk

63. årgang

Nr. 1

Roklub

10-6-1886

2UJDQIRU+2/%.52./8% +2/%.*$0/(52(5( 0HGOHPDI+2/%.,'57681,21RJ')I5XQGHU',)

Januar 2010

Indkaldelse til Generalforsamling i Holbæk Roklub Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Holbæk Roklub Onsdag d. 24. februar 2010 kl. 19.30. Generalforsamlingen afholdes i Klubhuset. Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Valg af dirigent Beretninger Aflæggelse af regnskab 2009 Valg af bestyrelse Valg af 2 revisorer Valg af 2 bestyrelses suppleanter og 1 revisorsuppleant Indkomne forslag Eventuelt


El Team

HolbĂŚk A/S

Din aut. El-installatør 59 44 14 00 agt Døgnv 0 40 59 44 1

Vi følger ikke strømmen Vi leder den El-sikkert

www.elteam4300.dk

+HQULN:LOGHU .DOXQGERUJYHM +ROEÂ N 7OI ZZZJXOGEDJHUHQGN

To specialforretninger med stort udvalg i ure‌

Smedelundsgade 8A, HolbĂŚk. Tlf.: 59 43 27 55 Ahlgade 45, HolbĂŚk. Tlf.: 59 43 10 25


Robladet

Januar 2010

Formanden har ordet:

63. årgang nr. 1

Generalforsamling onsdag d. 24. februar 2010 kl. 19.30:

Godt nytår alle sammen. For første gang i nyere tid valgte vi at lade stolperne til broen blive stående i vandet da vi i rigtig mange år ikke har set skyggen af is på Holbæk fjord, og mon vi så ikke kunne være heldige at vi fik endnu en isfri vinter, og med at lade pælene blive solidt nedbanket i fjord bunden kunne vi jo spare en del arbejde med at trække pælene op og ikke mindst med at banke dem ned igen til foråret. Men sådanne skulle det ikke gå, kraftig kulde allerede i midten af december (en næsten hvid jul), og fortsat frostvejr i hele januar, med udsigt til at kulden fortsætter hele januar ud. Allerede før det nye år havde isen taget favntag på en del pæle og på nuværende tidspunkt er der ikke en pæl der står hvor vi forlod dem ved sæson afslutningen. Men vi sparede da kræfterne på at hive pælene op og det ser ud til at kun nogle af pælene knækker resten skubbes bare skævt eller hives op. Men egentlig kunne vi jo have sagt os selv at det måtte ende sådan. Preben

HUSK at kom til Roklubbens årlige ordinære generalforsamling. Hør beretninger, få gennemgået klubbens regnskab og et overblik over klubbens økonomiske situation. Og sidst men ikke mindst få indflydelse på klubbens fremtid og drift, dels ved at stille spørgsmål og forslag til klubbens generalforsamling og dels ved at opstille og stemme medlemmer i Roklubbens bestyrelse. På valg i år er alle bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af næstformand og kasserer, alle inklusiv suppleanter opstiller til en ny periode i bestyrelsen. Preben

Annoncører

Så er dette års annoncører på plads. Vi har desværre måtte sige farvel til 4 annoncører. Tusind tak for deres bidrag de forgangne år. Vi har dog fået 2 nye annoncører. De nye annoncører er Lystfiskeren og Turbåden Emma. Hjertlig velkommen om bord. Lis

3


Robladet

Januar 2010

Styrmands kursus onsdag d. 10 marts

63. årgang nr. 1

disse aktiviteter finder i år sted lørdag d. 27. marts. Arbejdsdagen begynder kl. 8.00, standerhejsning kl. 15.00 og spisning kl. 18.00. Preben

Er du interesseret i at få en styrmandsrettighed i løbet af sæsonen eller er du styrmand og gerne vil have genopfrisket noget viden om styrmands hvervet, så er det her man møder op. Styrmandskurset er en forudsætning for at blive ”styrmand på prøve”, ”styrmand” eller ”udvidet styrmand”. Kursets indhold tilpasses efter de fremmødtes erfaring og interesser, og vil indeholde: Ansvar og pligter Div regler, HR reglement, DFfR regler, søvejsregler. Farvandet Materialet Turens afvikling Kommandoer Styreteknik Sikkerhed Ulykker Jeg håber at se rigtig mange til kurset. Onsdag d. 10 marts. Preben

Broopsætning lørdag d. 27. marts kl 8.45 HR giver morgenmad kl. 8.15. Der kommer opslag i klubben, som man bedes skrive sig på, så jeg kan disponere indkøb. Tilmelding til morgenmad kan også ske på mail til materielforvalter@holbaekroklub.dk. Der vil være diverse serveringer undervejs. Broen vil forhåbentlig være på plads kl. 13. Jeg skal samtidig minde om, at roning forudsætter, at vi har både, som er klargjort. Det er på nuværende tidspunkt kun ca. halvdelen af de forpligtigede roere, som har hjulpet til med bådklargøring. Navnelisten hænger fortsat i klubben, og jeg kan kun tilskynde til, at de sidste bidrager med 4 timers arbejde til fællesskabet......?! Henning

Sæsonstart 2010:

Efter de foregående års succes med arbejdsdag, standerhejsning og fælles madlavning og spisning på en og samme dag, gentages det igen ved sæsonstart 2010. Alle 4


Indkaldelse til Generalforsamling i Holbæk Roklub Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Holbæk Roklub Onsdag d. 24. februar 2010 kl. 19.30. Generalforsamlingen afholdes i Klubhuset. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Stemmesedler udleveres i klubhuset en halv time før generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger 3. Aflæggelse af regnskab 2009 4. Valg af bestyrelse 5. Valg af 2 revisorer 6. Valg af 2 bestyrelses suppleanter og 1 revisorsuppleant 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt På valg i bestyrelsen er: Formand (Preben Nielsen modtager genvalg) Daglig og kaproningschef (Bent Kristensen modtager genvalg) Langtursrochef (Susanne Olsen modtager genvalg) Hus og materiale forvalter (Henning Mortensen modtager genvalg) Ungdomsleder (Gert Hansen modtager genvalg) Valg af bestyrelse skal ske skriftligt, såfremt der er mere end en kandidat til en post. Ellers er mundtlig tilkendegivelse tilstrækkeligt. Bestyrelsen ser frem til en god og udbytterig generalforsamling – vel mødt. Af klubbens love § 14 stk. 4 fremgår det at: ”Stemmeret har aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, såfremt de har været medlemmer af klubben siden 1. juli året før, og ikke står i kontingentrestance”.


TÅSTRUPHØJ 36 4300 HOLBÆK TLF.: 59 43 55 03

MURERMESTER

CURT ANDERSEN A/S Adelers Allé 34 • 4540 Fårevejle Tlf. 5965 3074 • Fax 5965 3871


~"s"'-~. ' : . '~"~~

Z

~ \I~

s:¡"

"--fl.,, f,

.~ade

.. -lI"e

, ltJ;,.,'F

8 • 4300~:~

J\".,

," .

• ill. 5944321:' ~\:

JAGT • FISKERI • OUmOOR & RIDEUDSTYR

+DUGXHQ KDOYWLPH"

j

Frisør

ørgen I/S

Munkholmvej 20 4300 HolbĂŚk Telefon 59 43 44 28

Fü et gratis sundhedstjek af din økonomi

Ahlgade 51 ¡ 4300 HolbÌk tlf. 59 43 15 15 ¡ holbaek@spks.dk www.spks.dk

Besøg vores hjemmeside:

- glade kunder siden 1825

www.holbaek-roklub.dk

'0.3DYLOORQHU %\JQLQJHURSIÂĄUWLNOSDYLOORQV\VWHP XGOHMHVVÂ OJHV

HH

Handelstrykkeriet HolbĂŚk APS. Offset

59 43 01 50 Bogtryk

'0.3DYLOORQHU Fax 59 44 34 94 +MXOPDJHUYHM+ROEÂ N

Digitalprint Farvekopiering

E-mail: hh-tryk@vip.vestnet.dk


Robladet

Januar 2010

63. årgang nr. 1

Holbæk Roklub Kalundborgvej 58 a – 4300 Holbæk – Tlf. 59 43 17 52 Giro 414-7731 www.holbaek-roklub.dk HR’s BESTYRELSE: Formand Preben Nielsen Rolighedsstrædet 12, 1th, 4300 Holbæk

e-mail *) post

Telefon 27 14 86 15

Næstformand Lis Lynge Hansen Højvangsparken 9, 4300 Holbæk

naestformand

22 62 89 42

Kasserer Mogens Kofod kasserer Glentevej 3, 4300 Holbæk

59 43 58 43 30 55 35 10

Daglig- & Kaproningschef Bent Kristensen rochef Bispehøjen 78, 4300 Holbæk

59 43 01 60 22 37 12 58

Langtursrochef Susanne Olsen langtursrochef Kisserupvej 103, 4300 Holbæk

59 46 22 38 51 28 22 38

Ungdomsleder Gert Hansen Højvangsparken 9, 4300 Holbæk

ungdomsleder

22 66 45 99

materielforvalter

22 44 14 86

Hus- og materielforvalter Henning Mortensen Kalundborgvej 65, 4300 Holbæk

Suppleant Helle Jessen Lundestrædet 10 2.th, 4300 Holbæk

61 68 97 88

Suppleant Ulla Schmidt Ahlgade 13 H, 4300 Holbæk

29 71 82 18

ØVRIGE: Webmaster Kaj Olsen Robladets redaktør Carl Witt-Jespersen

webmaster robladet

59 27 19 39

*) Den fulde e-mail-adresse til de pågældende er det anførte + »@holbaek-roklub.dk«. Til formanden således: post@holbaek-roklub.dk Sidste frist for indsendelse af indlæg til næste roblad den 3. marts 2010 8


Januar 2010

Robladet

63. årgang nr. 1

HOLBÆK GAMLE ROERE Støtteforening stiftet 13. november 1954

DARTSPIL.

Sæsonens næste Dartaften er Tirsdag den 16. februar kl. 19,00. Prisen for deltagelser er stadig 20,oo kr- , som dækker Kaffe, Kage og spil. Tirsdag den 23. marts er sidste dartaften i denne sæson.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING og GULE Ærter

Blev afviklet afviklet i roklubbens lokaler den første lørdag i november med deltagelse af 14 medlemmer, noget mindre antal end tidligere år. Foreningen har pt. 71. medlemmer et antal som omfatter personer der er positiv stemt for at støtte HGR og dermed Roklubben, idet det for en stor dels vedkommende er aktive medlemmer i Holbæk Roklub samtidigt. I forbindelse med valg af bestyrelse ønskede Paul Petersen, der er flyttet til Kalundborg, ikke at fortsætte, Carl Witt-Jespersen valgtes istedet. HGR bestyrelsen ser herefter ud som følger: Karl Dirksen, P.H. Qwist, Ann Flensberg, Tage Olsson, John Roed, Poul Nielsen og Carl Witt-Jespersen. Revisor: Lizzie Olsson og Revisor suppleant; John Jensen

Kunst i Roklubben

Søndag den 7/2 kl 10 – 15 vil der være mulighed for at male, tegne og lave akvarel. Jonna vil være tilstede og give gode råd og vejledning efter behov. Du tager pensler, akryl- eller akvarel maling, små lærreder og akvarel-/ tegnepapir med. Måske også noget at male efter. Husk madpakke og drikelse, så kan vi få en hyggelig dag sammen. Tilmelding er ikke nødvendig. (ps. glas til penslerskyl, papir og paptallerken til blanding af farver vil også være godt at tage med.) Venlig hilsen Jonna Brandstrup. 9


Januar 2010

Robladet

63. årgang nr. 1

Ugentlige aktiviteter. Mandag kl. 19.00 - 21.45

Volleyball: uge 40-12. undtaget uge 7. Sted: Absalonskolens boldsal. Vandtårnsvej 3, Holbæk Onsdag: Klubaften ca. hver anden uge kl. 19.30 Madaften kl. 18.30. Sted: Roklubben Torsdag Løb / gåture Kl. 19.00 Sæson: uge 43 - 13 Sted: Roklubben Lørdag Svømning - Svømmehallen skal forlades senest Omklædning fra kl.18.00. 16.30: Sæson: uge 40-13. undtaget uge 7. Sted: Holbæk svømmehal. Vandtårnsvej 8, Holbæk Søndag Bådklargøring. kl. 9.00 - 13.00: Sted: Roklubben

Klubaften-aktiviteter. Dato Aktivitet 3/2 Sommersæson planlægnings møde 7/2 Malekursus 24/2

Beskrivelse. Planlægning af sommersæsonen. Brovagter, Langture, fester, roskoler. mm.??? Sanne, Bent og Gert laver mad Jonna afholder kursus i akvaral – og acrylmaling, kl. 10.00 – 15.00

GeneralKom og gør din indflydelse gældende forsamling 3/3 Madaften Carl og Jonna laver mad 10/3 Styrmands-kursus Her får du igen chancen for at opfriske din viden om styrmandskundskab. 27/3 Arbejdsdag og Opsætning af bådebro og klargøring til sæson Stander start. hejsning Standeren hejses kl. 15.30. Om aftenen er der fællesspisning.

Svømmeprøver i Holbæk Svømmehal.

Bliver afholdt på flg. datoer: 20/3-10, 19/5-10 og 18/8-10. Den sidste dato er mest beregnet til nye roer. Hvis de ikke kan denne dag, kan der aftales en anden dag med bestyrelsen. Langtursrochefen - Susanne 10


06(00$

7XUEnGRJO\VW¿VNHUEnG 9LNDQWLOE\GHO\VW¿VNHWXUHVNRYWXUHUXQGIDUWHUFKDUWHU¿UPDWXUHSROWHUDEHQG PPLGDQVNHIDUYDQGHKYRUKHQ'HPnWWH¡QVNH 9LQWHUKDOYnUHWIUD.DONEU QGHULKDYQHQVRPPHUKDOYnUHWIUD+ROE NKDYQ

%HVWLOOLQJ6NLE0RELO (MHU-&6KLSSLQJY-DQ&KULVWHQVHQ1\+DJHVWHGYHM*LVOLQJH6NLE0RELO

%HYDUNRQWDNWHQWLOGLQNOXERJURNDPPHUDWHUQH (UGXWLGOLJHUHDNWLYWHOOHUQXY UQGHVHQLRUPHGOHP L+ROE N5RNOXE"'DKDUGXYHGHWPHGOHPVVNDEDI +ROE N*DPOH5RHUHPXOLJKHGIRUDWVW¡WWH+5LGHW DOOHLQGW JWHUL+*5HUWLOJDYQIRU5RNOXEEHQ cUVNRQWLQJHQWHUL.U,QGPHOGHOVHWLO $QQWOIHOOHU.DUOWOI


BLEGSTRÆDE 23 . 4300 HOLBÆK www.silvan.dk

• VAND • VARME • SANITET • GASSERVICE • OLIEFYRSERVICE • BLIKKENSLAGERARBEJDE

Din fremtidige brille og kontaktlinseleverandør

Briller Kontaktlinser Svagsynsoptik Ahlgade 30 L 4300 Holbæk Tlf.: 59 43 10 40 www.byensoptik.dk

IVANS HOBBY

Per’s VVS 59 18 33 30 Aut. VVS-installatør PER KRISTENSEN

Virkelyst 2 • Regstrup

+RYHGJDGHQ 6YLQQLQJH 7(/()21

(PDLOKREE\#ODUVHQPDLOGN +MHPPHVLGHZZZLYDQVKREE\GN Handelstrykkeriet Holbæk ApS.

VAGTTELEFON WWW.PERSVVS.DK

Service Partner - service og installation

Roblad nr 1 - 2010  

63. årgangJanuar2010 Nr. 1 Valg af dirigent1. Beretninger2. Aflæggelse af regnskab 20093. Valg af bestyrelse4. Valg af 2 revisorer5. Valg af...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you