Page 1


คูมือคนไทยในสหรัฐอเมริกา พิมพครั้งที่ ๑

กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๓,๐๐๐ เลม

จัดทำโดย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 1024 Wisconsin Ave., N.W., Washington, D.C. 20007 Tel. (๒๐๒) ๙๔๔-๓๖๐๐ Fax (๒๐๒) ๙๔๔-๓๖๔๑ Website: www.thaiembdc.org

สงวนลิขสิทธิ์ หามคัดลอก ดัดแปลง หรือนำขอความใด ๆ ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือ เลมนี้ หรือดวยวิธีใด นอกจากจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูจัดพิมพเทานั้น


คำนำ คูม อื คนไทยในสหรัฐอเมริกา ฉบับทีท่ า นถืออยูน เ้ี ปนสวนหนึง่ ของการดำเนินการตามนโยบาย การทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการตางประเทศใหคนไทยที่พักอาศัยอยูในสหรัฐอเมริกา ไดรับ ขอมูลขาวสารทีถ่ กู ตองชัดเจน ทัง้ ในเรือ่ งขัน้ ตอนการติดตอกับราชการไทย และขอมูลความรูเ บือ้ งตน ที่เปนประโยชนตอการดำรงชีวิตอยูในสหรัฐฯ สำหรับเนื้อหาในคูมือฯ นั้น ประกอบดวย ๒ สวนหลัก ไดแก (๑) งานกงสุล อาทิ งานหนังสือเดินทาง นิติกรณและทะเบียนครอบครัว การขอวีซาเขา ประเทศไทย โดยในแตละหัวขอจะมีคำถาม-คำตอบทีค่ นไทยในสหรัฐฯ ใหความสนใจ (๒) ขอมูลควรรูสำหรับคนไทยในสหรัฐฯ เนือ้ หาทัง้ ๒ สวนขางตน คณะผูจ ดั ทำไดคน ควา เรียบเรียงและประมวลขอมูลทีเ่ ปนประโยชน จากแหลงตาง ๆ ทั้งหนวยราชการไทยและสหรัฐฯ รวมถึงจากคนไทยในพื้นที่ อยางไรก็ดี ขอมูล และขอเสนอแนะตาง ๆ ควรพิจารณาปรับใชใหเหมาะสมกับเหตุการณทเ่ี กิดขึน้ เนือ่ งจากสถานการณ และระเบียบปฏิบัติของแตละมลรัฐแตกตางกัน ในนามของคณะผูจ ดั ทำ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอขอบคุณกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ และผูท เ่ี กีย่ วของทีม่ สี ว นรวมสนับสนุนการจัดพิมพ “คูม อื คนไทยในสหรัฐ อเมริกา” เลมนี้ โดยคณะผูจ ดั ทำหวังเปนอยางยิง่ วา คูม อื ฯ เลมนีจ้ ะเปนประโยชนและชวยเพิม่ พูน การดำรงชีวติ ของคนไทยในสหรัฐฯ ใหเปนประโยชนทง้ั กับตนเอง ครอบครัว ตลอดจนชุมชนทีพ่ กั อาศัย อยางกวางขวางตอไป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กันยายน ๒๕๕๔


สารบัญ สวนที่ ๑ การบริการดานกงสุล

ฝายกงสุล การติดตอฝายกงสุล สถานที่ที่ใหบริการดานกงสุล การขอรับบริการดานกงสุล การติดตอยื่นเอกสารดวยตนเอง การยื่นเอกสารทางไปรษณีย การใหบริการกงสุลสัญจร หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส การยื่นขอหนังสือเดินทาง สาเหตุที่ไมสามารถออกหนังสือเดินทางใหได การแกไขขอมูลในหนังสือเดินทาง การออกเอกสารเดินทางกรณีจำเปนเรงดวน ขอควรทำกอนเดินทางไปตางประเทศ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว การรับรองเอกสารสหรัฐฯ การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบาน สูติบัตรไทย มรณบัตรไทย การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหยา ถาม-ตอบ เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว การรับรองเอกสาร การรับรองคำแปลเอกสาร การรับรองลายมือชื่อ (มอบอำนาจ) การเปลี่ยนวีซาประเภท J-1 การผอนผันการเกณฑทหาร ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับรองเอกสาร

๑-๘

๙-๑๙

๒๐-๓๑

๓๒-๓๘


สัญชาติ การขอสละสัญชาติไทยและการกลับคืนสัญชาติไทย การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือหองชุดในประเทศไทย ถาม-ตอบ เกี่ยวกับสัญชาติ การคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในสหรัฐอเมริกา ขอบเขตอำนาจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการคุมครองและดูแลผลประโยชน คนไทยในสหรัฐอเมริกา การขอวีซาเขาประเทศไทย ประเภทของวีซาและเอกสารที่ใช ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการขอวีซาเขาประเทศไทย การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คุณสมบัติและการลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้งฯ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

สวนที่ ๒ สาระนารู

สหรัฐอเมริกา ความสัมพันธไทย-สหรัฐอเมริกา การมีถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกาและการอยูอยางถูกกฎหมาย วีซาสหรัฐอเมริกา กรีนการด งานธุรกรรมและการเดินทางระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา การเดินทางเขาออกประเทศไทย การเดินทางเขาออกสหรัฐอเมริกา การลงทุนในสหรัฐอเมริกา การลงทุนในประเทศไทย เว็บไซตและงานธุรกรรมออนไลน

๓๙-๔๓

๔๔-๔๗

๔๘-๕๐ ๕๑-๕๓

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๖๐ ๖๑ ๖๓ ๖๔ ๖๘ ๗๑ ๗๔


สวนที่ ๑ การบริการดานกงสุล

ฝายกงสุล


ฝายกงสุล

การติดตอฝายกงสุล

Consular Office Royal Thai Embassy 1024 Wisconsin Ave., N.W., Suite 101, Washington, D.C. 20007-3668 เว็บไซตและอีเมล Website : www.thaiembdc.org e-mail : consular@thaiembdc.org เวลาเปดทำการ วันจันทร ถึง วันศุกร ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เวลาเปดรับผูมาติดตอดวยตนเอง ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. เวนวันหยุดราชการ (ตรวจสอบวันหยุดราชการไดที่เว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตฯ) หมายเลขโทรศัพทและโทรสาร ฝายหนังสือเดินทาง ฝายนิติกรณและทะเบียนครอบครัว ฝายวีซา ฝายคุมครองคนไทย โทรสาร

(๒๐๒) ๒๙๘-๔๘๑๕ (๒๐๒) ๒๙๘-๔๘๑๐ (๒๐๒) ๒๙๘-๔๘๑๗ (๒๐๒) ๒๙๘-๔๘๑๒ (๒๐๒) ๙๔๔-๓๖๔๑

เนือ่ งจากเจาหนาทีจ่ ะตองใหบริการแกผทู ม่ี าติดตอดวยตนเองในชวงเชา กอปรกับขอจำกัด ของจำนวนเจาหนาที่/จำนวนผูโทรศัพทเขามาสอบถาม และระยะเวลาการตอบคำถาม ซึ่งบางครั้งอาจใชเวลานาน ดังนั้น ในกรณีที่เจาหนาที่ไมสามารถรับสายไดทัน ผูติดตอ สามารถฝากชือ่ และหมายเลขโทรศัพทตดิ ตอกลับไว โดยเจาหนาทีจ่ ะติดตอกลับภายหลังตอไป


สถานที่ที่ใหบริการดานกงสุล โดยทัว่ ไป สถานเอกอัครราชทูตฯ มีหนาทีด่ แู ลความเปนอยูข องคนไทยทีพ่ กั อาศัยอยูใ นสหรัฐฯ ทัง้ หมด แตโดยที่สหรัฐฯ มีอาณาเขตกวางใหญ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงไดมอบหมายใหสถานกงสุลใหญ ของไทยทัง้ ๓ แหง คือ สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก และสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ดูแลและอำนวยความสะดวกใหคนไทยตามมลรัฐและพื้นที่ใกลเคียง เพื่อให สามารถใหบริการคนไทยไดอยางทัว่ ถึงและรวดเร็ว โดยมีการแบงหนาทีร่ บั ผิดชอบการดูแลคนไทยใน พื้นที่ตาง ๆ ดังนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ๑. Alabama ๒. Delaware ๓. Florida

๔. Georgia ๕. Louisiana ๖. Maryland

๑๓. West Virginia ๑๔. Puerto Rico ๑๕. District of Columbia สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ๑. Maine ๓. New Jersey ๕. Pennsylvania ๗. Connecticut ๙. New Hampshire ๒. Massachusetts ๔. New York ๖. Rhode Island ๘. Vermont ๑๐. Ohio

สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก ๑. Arkansas ๒. Illinois ๓. Indiana

๔. Iowa ๕. Kansas ๖. Kentucky

สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ๑. Alaska ๒. Arizona ๓. California

๔. Colorado ๕. Idaho ๖. Montana

Royal Thai ConsulateGeneral, Los Angeles

๗. Mississippi ๑๐. Tennessee ๘. North Carolina ๑๑. Texas ๙. South Carolina ๑๒. Virginia

๗. Michigan ๘. Minnesota ๙. Missouri

๑๐. Nebraska ๑๓. South Dakota ๑๑. North Dakota ๑๔. Wisconsin ๑๒. Oklahoma

๗. New Mexico ๘. Nevada ๙. Oregon

๑๐. Utah ๑๓. Hawaii ๑๑. Washington and US Pacific ๑๒. Wyoming Territories

Royai Thai ConsulateGeneral, Chicago Royal Thai ConsulateGeneral, New York

Royal Thai Embassy Washington, D.C.

“ ทั้งนี้ ไมไดหมายความวาคนไทยในตางพื้นที่จะไมไดรับบริการ โดยเฉพาะในกรณีเรงดวน คนไทยทุกคนสามารถติดตอสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ ไดทุกแหงที่สะดวก”


ฝายกงสุล

สถานที่ที่ใหบริการดานกงสุล (ตอ) นอกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญทง้ั ๓ แหงแลว รัฐบาลไทยไดแตงตัง้ สถานกงสุล กิตติมศักดิ์ไทยในสหรัฐฯ จำนวน ๑๓ แหง ซึ่งทำหนาที่สงเสริมและเผยแพรประเทศไทย ทั้งใน ดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการใหความชวยเหลือคนไทย รวมทัง้ การใหบริการดานกงสุล ในการออกวีซา เขาประเทศไทย (แตไมสามารถใหบริการดานอืน่ ๆ เชน หนังสือเดินทางไทย นิตกิ รณ และทะเบียนครอบครัว) ซึ่งคนไทยสามารถติดตอขอรับความชวยเหลือหรือขอมูลตาง ๆ ได ดังรายชื่อกงสุลกิตติมศักดิ์และที่อยู ดังนี้ Alabama Mr.Robert F. Henry, Jr. P.O. Box 4504, Montgomery, AL 36103 Tel (๒๐๕) ๗๕๕-๘๙๑๕ Colorado Mr. Donald W. Ringsby 1123 Auraria Pkwy., Ste. 200 Denver, CO 80204 Tel (๓๐๓) ๘๙๒-๐๑๑๖ Florida Mr. George M. Corrigan 121 Alhambra Plaza, Ste. 1500 Coral Gables, FL 33134 Tel (๘๘๘) ๓๓๖-๓๓๘๔ Georgia Mr. R. William Ide, III 303 Peachtree St., N.E., Ste. 5300 Atlanta, GA 30308 Tel (๔๐๔) ๕๒๗-๖๗๗๘ Hawaii Mr. Colin Miyabara 866 Iwilei Rd., Rm. 201, Honolulu, HI 96817 Tel (๘๐๘) ๕๒๔-๗๗๘๗ Louisiana Ms. Henry Lambert 320 Julia St., New Orleans, LA 70130 Tel (๕๐๔) ๕๒๒-๒๐๒๑

Massachusetts Mr. Joseph Milano 41 Union St., Boston, MA 02108 Tel (๖๑๗) ๗๒๐-๘๔๒๔ Oklahoma Mrs. Nora J. Goron 25900 East 81th St., Broken Arrow, OK 74014 Tel (๙๑๘) ๓๕๗-๑๓๖๘ Oregon Mr. Nicholas J. Stanley 1136 NW Hoyt St., Ste. 210, Portland, OR 97209 Tel (๕๐๓) ๒๒๑-๐๔๔๐ Puerto Rico Mr. Rolando J. Piernes 159 Costa Rica St., Cond. Avila, Ste. 11-F San Juan, PR 00917 Tel (๗๘๗) ๗๕๑-๐๑๕๑ Texas (Dallas) Mr. W. Forrest Smith 13155 Noel Road, Ste. 900, Dallas, TX 75240 Tel (๙๗๒) ๙๑๘-๕๑๒๐ Texas (Houston) Mr. Charles C. Foster 600 Travis, Ste. 2000, Houston, TX 77002 Tel (๗๑๓) ๓๓๕-๓๙๐๗ Utah Dr. Scott F. Hansen 8th Ave. & C St., Salt Lake City, Utah 84143 Tel (๘๐๑) ๔๐๘-๑๙๐๑


การขอรับบริการดานกงสุล การเตรียมตัว กอนขอรับบริการ

การใหบริการดานกงสุลเปนงานทีจ่ ำเปนตองยึดถือและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ บางครัง้ อาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ผู  ข อรั บ บริ ก ารจึ ง ควรจะศึ ก ษาระเบี ย บที ่ เ กี ่ ย วข อ งจากเว็ บ ไซต ข อง สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสอบถามทางอีเมลหรือโทรศัพทกอ นยืน่ เอกสารทุกครัง้ การยื่นเอกสารที่ถูกตองครบถวนตามระเบียบ จะชวยใหทานไมเสียเวลา และไดรับเอกสารคืนตามเวลาที่กำหนด

การขอรับ แบบฟอรม การขอรับบริการ

ดาวนโหลดไดจากเว็บไซต หรืออีเมล หรือเขียนจดหมายถึงฝายกงสุล ระบุ แบบฟอรมทีต่ อ งการ และแนบซองเปลาติดแสตมป (ปจจุบนั ราคา ๔๕ เซนต) จาหนาถึงตัวเอง การยืน่ เอกสารสวนใหญสามารถดำเนินการไดทางไปรษณีย มีเพียงการยืน่ ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสและการขอจดทะเบียนทัง้ สมรสหรือหยา เทานัน้ ทีผ่ ยู น่ื ขอจะตองมาดวยตนเอง ผูท จ่ี ะขอรับบริการดานนิตกิ รณและ ทะเบียนครอบครัวจะตองใชหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนไทยทีย่ งั ไม หมดอายุเปนหลักฐานแสดงตน ผูที่อาศัยอยูในมลรัฐที่หางไกล สามารถขอรับบริการดานกงสุลได จากการใหบริการกงสุลสัญจร (ดูที่หัวขอ “กงสุลสัญจร”) ซึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสงเจาหนาทีเ่ ดินทางไปใหบริการประชาชน ตามมลรัฐตาง ๆ เปนระยะ ซึง่ สามารถตรวจสอบกำหนดการใหบริการ ไดจากเว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตฯ

คาธรรมเนียม

การรับเอกสารคืน ทางไปรษณีย

ผูย น่ื เอกสารตองชำระคาธรรมเนียมดวย Money Order หรือ Cashier Check โดยสัง่ จาย Royal Thai Embassy เทานัน้ (ไมรบั เงินสด เช็คสวนบุคคล หรือ บัตรเครดิต) Money Order สามารถซือ้ ไดจากทีท่ ำการไปรษณีย หรือรานสะดวกซือ้ ทัว่ ไป (Convenience/Grocery Store) Cashier Check สามารถซื้อไดจากธนาคารที่ทานมีบัญชีอยู ผูย น่ื เอกสารจะตองจัดเตรียมซองสงเอกสารกลับแบบ Express Mail (Flat Rate) ของไปรษณีย USPS พรอมแสตมป (ปจจุบนั ราคา ๑๘.๙๕ ดอลลารสหรัฐ) ขอมูลเพิ่มเติม www.usps.com


ฝายกงสุลเปดรับผูมาติดตอยื่นเอกสารดวยตนเอง (Walk-in Service) วันจันทรถึงวันศุกร ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. เวนวันหยุดราชการ (ตรวจสอบวันหยุดราชการไดที่เว็บไซต ของสถานเอกอัครราชทูตฯ)

ฝายกงสุล

การติดตอยื่นเอกสารดวยตนเอง

การเดินทางมาติดตอ ณ ที่ทำการกงสุล สนามบิน

สนามบินทีใ่ กลทส่ี ดุ คือ Ronald Reagan Washington National Airport - DCA (๔ ไมล) สนามบินอืน่ ทีอ่ ยูใ กลเคียง คือ Washington Dulles International Airport - IAD (๒๑ ไมล) และ Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport – BWI (๒๘ ไมล)

ระบบขนสง สาธารณะ

สถานีรถไฟใตดนิ ทีใ่ กลสดุ คือ สถานี Foggy Bottom – GWU (๐.๔ ไมล) และสถานี Rosslyn (๐.๔ ไมล) ปายหยุดรถประจำทางที่ใกลที่สุด คือ Georgetown (๐.๑ ไมล) บนถนน M St. NW ระหวาง Wisconsin Ave. NW และ 31st St. NW คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.wmata.com

รถยนต

ผูท ข่ี บั รถมาเองสามารถจอดรถไดท่ี สถานทีใ่ หบริการจอดรถ (Public Parking) หรือทีจ่ อดรถขางทาง (Meter Parking) ซึง่ มีทง้ั แบบหยอดเหรียญและแบบ จายทางโทรศัพท (Pay by Phone) บริเวณรอบ ๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ ** โปรดระมัดระวังในการจอดรถขางทาง เนือ่ งจากบางจุดมีชว งเวลาบังคับ เชน บนถนน Wisconsin Ave. NW ฝง ดานสถานเอกอัครราชทูตฯ หามจอด ในชวงเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. Georgetown


การยื่นเอกสารทางไปรษณีย การใหบุคคลอื่นนำเอกสารมายื่นตอทางสถานเอกอัครราชทูตฯ แทนเจาของเอกสาร จะเสมือนวาเปนการยื่นเอกสารทางไปรษณียเชนกัน การยืน่ เอกสารทางไปรษณีย ผูย น่ื ขอรับบริการจะตองดำเนินการเพิม่ เติม ดังนี้ - เอกสารรับรองลายมือชือ่ หรือสำเนาถูกตองโดย Notary Public (หากมี) - ซองไปรษณียส ำหรับสงกลับพรอมแสตมป Notary Public กับ การยื่นเอกสารทางไปรษณีย Notary Public เปนองคประกอบที่สำคัญในการยื่นเอกสารทางไปรษณีย ดังนี้ Notarized Signature

การขอรับบริการดานกงสุลทีเ่ กีย่ วกับการรับรองลายมือชือ่ ในเอกสาร เชน หนังสือ มอบอำนาจ ผูย น่ื ขอจะตองนำแบบฟอรม “Notary Public for Signature” ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปทำการรับรองลายมือชื่อตอเจาหนาที่ Notary Public เพื่อใชประกอบหลักฐานการยื่นคำรอง

Notarized Copy

การยื่นเอกสารทางไปรษณียสวนใหญ จะใหทางเลือกผูยื่นเอกสารในการสง สำเนาแทนการสงเอกสารตนฉบับได เชน สำเนาหนังสือเดินทาง แตจะตอง เปนสำเนาที่รับรองวาถายจากตนฉบับโดยเจาหนาที่ Notary Public

ขอรับบริการ Notary Public ไดทธ่ี นาคาร หรือเจาหนาทีท่ ม่ี ใี บอนุญาตในการดำเนินการ ประเภทไปรษณีย การจัดสงเอกสารมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ จะสงแบบใดก็ได ไมวา จะเปน USPS FedEx UPS หรือ DHL แตซองทีใ่ หสง เอกสารกลับจะตองเปนแบบ Express Mail (Flat Rate) ของไปรษณีย USPS พรอมแสตมป (ปจจุบนั ราคา ๑๘.๙๕ ดอลลารสหรัฐ) ระยะเวลา

บริการดานกงสุลสวนใหญสามารถยื่นเอกสารทางไปรษณียได โดยไมจำเปน จะตองมาดวยตนเอง แตระยะเวลาทีใ่ ชในการดำเนินการจะมากกวาผูท ม่ี ายืน่ เอกสารดวยตนเอง


“การใหบริการกงสุลสัญจรเปนประโยชนอยางมากแกคนไทยทีอ่ าศัยอยูใ นมลรัฐทีอ่ ยูห า งไกล จากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะการขอรับบริการที่จะตองมาดวยตนเองเทานั้น เชน การยืน่ ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส การจดทะเบียนสมรสหรือหยา ทานควรจะหมัน่ ตรวจสอบ กำหนดการใหบริการเพือ่ ขอรับบริการทีจ่ ดั ขึน้ ในมลรัฐทีท่ า นอาศัยอยูห รือในพืน้ ทีใ่ กลเคียง โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนำประกาศกำหนดการขึน้ ไวในเว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตฯ และจะประสานใหองคกร/วัดไทยในพืน้ ทีช่ ว ยประชาสัมพันธใหดว ย”

ฝายกงสุล

การใหบริการกงสุลสัญจร

www.thaiembdc.org ไปที่ Consular หัวขอ Mobile Service

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดสงเจาหนาทีไ่ ปใหบริการงานดานกงสุลแกคนไทยในมลรัฐตาง ๆ เปนระยะ (สวนใหญจะใหบริการในวันเสารและอาทิตย ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน) โดยจะประกาศกำหนดการใหบริการใหทราบลวงหนาไวในเว็บไซต หัวขอ Mobile Service และแจงประชาสัมพันธไปยังวัดและสมาคมไทยในพืน้ ทีต่ า ง ๆ โดยการใหบริการจะประกอบดวย ๑. การยืน่ ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส ผูย น่ื ขอจะตองลงทะเบียนนัดหมายลวงหนา โดยสงแบบฟอรมและเอกสารประกอบใหเจาหนาทีต่ รวจสอบความถูกตองทางไปรษณีย หรือแฟกซทห่ี มายเลข (๒๐๒) ๙๔๔-๓๖๔๑ หลังจากนัน้ เจาหนาทีจ่ ะแจงผลการนัดหมาย ทางเว็บไซต ทัง้ นี้ ผูท ไ่ี มไดลงทะเบียนนัดหมายสามารถขอรับบริการได แตอาจจะตอง รอนานและในบางกรณีอาจประสบปญหายื่นขอไมไดหากเอกสารไมครบถวน ๑

ประกาศกำหนดการ ใหบริการกงสุลสัญจร ในมลรัฐตาง ๆ

๓ ตรวจสอบผลนัดหมาย ไดทางเว็บไซต

จัดสงแบบฟอรมและเอกสารประกอบ เพื่อตรวจสอบและขอนัดหมายเวลา

๒. การยืน่ ขอรับบริการดานกงสุลอืน่ ๆ ไมจำเปนตองนัดหมายลวงหนา เพียงจัดเตรียม เอกสารหลักฐานใหครบถวนแลวนำไปยืน่ ในวันใหบริการ ยกเวนการขอจดทะเบียนสมรส หรือหยาทีจ่ ะตองทำการนัดหมายกับเจาหนาทีล่ ว งหนาทีห่ มายเลข (๒๐๒) ๒๙๘-๔๘๑๐


สวนที่ ๑ การบริการกงสุล

หนังสือเดินทาง


e-Passport

หนังสือเดินทางไทย ปจจุบนั เปนแบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส e-Passport เริม่ ใชตง้ั แตป พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยจะมีการบันทึกขอมูลชีวภาพ (Biometric Data) ไดแก ภาพถายและลายนิว้ มือ เก็บเปน Microchip ฝงอยูใ นเลมหนังสือเดินทาง ทำใหหนังสือเดินทางไทยมีความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับในระดับสากล ปจจุบัน ไมมีการใหบริการตออายุหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส มีแตการขอ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสเลมใหม ทัง้ นี้ ผูร อ งขอจึงจำเปนตองเผือ่ เวลาในการจัดทำ

หนังสือเดินทางเลมใหมซง่ึ ปกติจะใชเวลาประมาณ ๓-๕ สัปดาห โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะ แจงใหมารับ หรือจัดสงใหทางไปรษณียตอไป (ดูที่หัวขอ “การขอรับบริการดานกงสุล - การรับ เอกสารคืนทางไปรษณีย”)

- ชื่อ-นามสกุล จะออกตามขอมูลในทะเบียนบานเทานัน้ การเปลีย่ นนามสกุลในหนังสือเดินทาง หลังการสมรสหรือหยา จะตองไป ดำเนินการเปลีย่ นนามสกุลในทะเบียน บานที่ประเทศไทยกอน (ดูที่หัวขอ “การเปลีย่ นนามสกุลในทะเบียนบาน”) - วันหมดอายุ ไมมรี ะเบียบวาควรจะทำหนังสือเดินทางเลมใหมกอ นเลมเดิมหมดอายุนานเทาใด แตแนะนำใหดำเนินการลวงหนากอนหมดอายุอยางนอย ๖ เดือน เนือ่ งจากสายการบิน สวนใหญจะถือเปนแนวปฏิบตั สิ ากลทีไ่ มอนุญาตใหผโู ดยสารทีถ่ อื หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือนอยกวา ๖ เดือนเดินทาง

๑๐

หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส


การยื่นขอหนังสือเดินทาง การยืน่ ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสจะตองมาดวยตนเองเทานัน้ (รวมถึงผูท ถ่ี อื หนังสือเดินทาง เลมปจจุบันที่เปนหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสแลว) เพื่อทำการบันทึกภาพถายและลายนิ้วมือ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือที่สถานที่ที่ใหบริการกงสุลสัญจร (ดูหัวขอ “กงสุลสัญจร”) ‡Îµ¦o°Š…°®œ´Š­º°Á—·œšµŠ°·Á¨È„š¦°œ·„­r ­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ ******Þ¦—„¦°„Á°„­µ¦—oª¥˜³ª¦¦‹Š******

เอกสารทีใ่ ชสำหรับบุคคลทัว่ ไป ๑. หนังสือเดินทางเลมปจจุบนั ๒. แบบฟอรม “คำรองขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส” หากหนังสือเดินทางหมดอายุเกิน ๑ ป ตองมีแบบฟอรม “บันทึกการสอบสวน” ๓. บัตรประชาชนไทย หรือสำเนาทะเบียนบาน ทีม่ เี ลขประจำตัว ๑๓ หลัก ๔. คาธรรมเนียม ๓๕ ดอลลารสหรัฐ ชำระเปน Money Order หรือ Cashier Check สัง่ จาย Royal Thai Embassy หมายเหตุ ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตหรือขอรับไดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

­™µœš¸É¥ºÉœ‡Îµ¦o°Š † ­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ ª´œš¸É..............................................................Áª¨µ 09.00 – 13.00 œ.

1. 2.

† „µ¦Ä®o¦·„µ¦„Š­»¨­´‹¦ Á¤º°Š........................................¤¨¦´“.......................ª´œš¸É.....................................

Á¨º°„Áª¨µ„Š­»¨­³‹¦ nªŠÁoµ †09.30 †11.00 †12.00 nªŠnµ¥ †14.00 †15.00 †16.00 †17.00 Á¨…ž¦´‹Îµ˜³ªž¦´µœ F

-F F F F-F F F F F-F F-F

‡ÎµœÎµ®œoµ...............................ºÉ°-œµ¤­„»¨ (£µ¬µÅš¥)..................................................................................................................

(£µ¬µ°´Š„§¬)..................................................................................................................

ª³œÁ—º°œžeÁ„·— ª´œš¸É................. Á—º°œ .............................................. ¡.«. .............................................. °µ¥».................................že

3. ºÉ° ·—µ ..........................................................œµ¤­„»¨..........................................................................................................................

ºÉ° ¤µ¦—µ.......................................................œµ¤­„»¨.......................................................................................................................... 4. ­nªœ­¼Š ......................... ÁŽœ˜·Á¤˜¦ ­™µœš¸ÉÁ„·— (‹´Š®ª´—)................................................................. ž¦³Áš«............................................................................................ 5. ®œ³Š­º°Á—·œšµŠÁ¨n¤ž{‹‹»œ³ Á¨…š¸É..........................................ª´œš¸É°°„....................................ª´œ®¤—°µ¥»......................................

6. š¸É°¥¼nĜ­®¦³“°Á¤¦·„µ oµœÁ¨…š¸É...................................™œœ...............................................................Apt#........................................

Á¤º°Š..........................................¤¨¦´“................................................¦®´­Åž¦¬–¸¥r........................................

®¤µ¥Á¨…Ú¦«³¡šr (oµœ)................................................................ (¤º°™º°)................................................................................... (š¸ÉšÎµŠµœ).......................................................... (°¸Á¤¨r)....................................................................................

ºÉ°œµ¤­„»¨Â¨´®¤µ¥Á¨…Ú¦«³¡šr »‡‡¨š¸°É µo Š°·ŠÅ—o

7. Ĝž¦´Áš«Åš¥ 8.

ºÉ°..............................................œµ¤­„»¨....................................................Ú¦«´¡šr (66).......................................

Ĝ­®¦³“°Á¤¦·„µ ºÉ°..............................................œµ¤­„»¨.....................................................Ú¦«´¡šr ............................................. - „µ¦°°„®œ´Š­º°Á—·œšµŠ°·Á¨È„š¦°œ·„­r‹³°°„˜µ¤…o°¤¼¨Äœš³Á¸¥œ¦µ¬‘¦š¸Éž¦³Áš«Åš¥ ®µ„Ÿ¼¥o ºÉœ‡Îµ¦o°Šž¦³­Š‡r‹³Â„oŅ…o°¤¼¨Äœ ®œ´Š­º°Á—·œšµŠ°·Á¨È„š¦°œ·„­r Ánœ ª´œÁ—º°œžeÁ„·— ®¦º° œµ¤­„»¨®¨´Š„µ¦­¤¦­/®¥nµ ‹³˜o°ŠÅžÂ„oŅĜš³Á¸¥œ¦µ¬‘¦š¸Éž¦³Áš«Åš¥ „n°œš¸É‹³¥ºÉœ‡Îµ¦o°Š…°®œ´Š­º°Á—·œšµŠ°·Á¨È„š¦°œ·„­r - ®µ„Ÿ¼o¥ºÉœ‡Îµ¦o°Šž¦³­Š‡r‹³Ä®o‹—´ ­nŠ®œ´Š­º°Á—·œšµŠ‡ºœšµŠÅž¦¬–¸¥r ­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜² ‹³‹´—­nŠÂ Express Mail …°Š USPS š´ÊŠœ¸Ê ­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜² Ťn¦´Ÿ·—°„µ¦­¼®µ¥‹µ„„µ¦‹´—­nŠšµŠÅž¦¬–¸¥rŤnªnµ„¦–¸Ä— - ÁŠ·œ‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤Á„¸¥É ª„´®œ´Š­º°Á—·œšµŠŽ¹ÉŠŸ¼¥o ºÉœ‡Îµ¦o°ŠÅ—oµÎ ¦³Ä®o„nšµŠ¦µ„µ¦ÅžÂ¨oªœ´Êœ Ťn­µ¤µ¦™Á¦¸¥„‡ºœÅ—oŤnªnµ„¦–¸Ä— …oµ¡Á‹oµ…°¦³¦°Šªnµ …o°‡ªµ¤š¸É„¦°„Äœ‡Îµ¦o°Šœ¸ÊÁž}œ‡ªµ¤‹¦·Šš»„ž¦´„µ¦Â¨´ …oµ¡Á‹oµÅ—o¦³ š¦µ …o°‡ªµ¤…oµŠœœ¸ÂÊ ¨oª ¨Šº°É ..............................................................................................

(..............................................................................................) ª´œš¸É................Á—º°œ..................................¡.«. .....................

ª´œš¸É................Á—º°œ..................................¡.«. .....................

(..............................................................................................)

¨Šº°É .............................................................................................. …o°‡ªµ¤…oµŠœœ¸ÂÊ ¨oª …oµ¡Á‹oµ…°¦³¦°Šªnµ …o°‡ªµ¤š¸É„¦°„Äœ‡Îµ¦o°Šœ¸ÊÁž}œ‡ªµ¤‹¦·Šš»„ž¦´„µ¦Â¨´ …oµ¡Á‹oµÅ—o¦³ š¦µ

8.

- ÁŠ·œ‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤Á„¸¥É ª„´®œ´Š­º°Á—·œšµŠŽ¹ÉŠŸ¼¥o ºÉœ‡Îµ¦o°ŠÅ—oµÎ ¦³Ä®o„nšµŠ¦µ„µ¦ÅžÂ¨oªœ´Êœ Ťn­µ¤µ¦™Á¦¸¥„‡ºœÅ—oŤnªnµ„¦–¸Ä— š´ÊŠœ¸Ê ­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜² Ťn¦´Ÿ·—°„µ¦­¼®µ¥‹µ„„µ¦‹´—­nŠšµŠÅž¦¬–¸¥rŤnªnµ„¦–¸Ä— - ®µ„Ÿ¼o¥ºÉœ‡Îµ¦o°Šž¦³­Š‡r‹³Ä®o‹—´ ­nŠ®œ´Š­º°Á—·œšµŠ‡ºœšµŠÅž¦¬–¸¥r ­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜² ‹³‹´—­nŠÂ Express Mail …°Š USPS „n°œš¸É‹³¥ºÉœ‡Îµ¦o°Š…°®œ´Š­º°Á—·œšµŠ°·Á¨È„š¦°œ·„­r ®œ´Š­º°Á—·œšµŠ°·Á¨È„š¦°œ·„­r Ánœ ª´œÁ—º°œžeÁ„·— ®¦º° œµ¤­„»¨®¨´Š„µ¦­¤¦­/®¥nµ ‹³˜o°ŠÅžÂ„oŅĜš³Á¸¥œ¦µ¬‘¦š¸Éž¦³Áš«Åš¥ - „µ¦°°„®œ´Š­º°Á—·œšµŠ°·Á¨È„š¦°œ·„­r‹³°°„˜µ¤…o°¤¼¨Äœš³Á¸¥œ¦µ¬‘¦š¸Éž¦³Áš«Åš¥ ®µ„Ÿ¼¥o ºÉœ‡Îµ¦o°Šž¦³­Š‡r‹³Â„oŅ…o°¤¼¨Äœ Ĝ­®¦³“°Á¤¦·„µ ºÉ°..............................................œµ¤­„»¨.....................................................Ú¦«´¡šr .............................................

7. Ĝž¦´Áš«Åš¥

ºÉ°..............................................œµ¤­„»¨....................................................Ú¦«´¡šr (66).......................................

ºÉ°œµ¤­„»¨Â¨´®¤µ¥Á¨…Ú¦«³¡šr »‡‡¨š¸°É µo Š°·ŠÅ—o

(š¸ÉšÎµŠµœ).......................................................... (°¸Á¤¨r)....................................................................................

®¤µ¥Á¨…Ú¦«³¡šr (oµœ)................................................................ (¤º°™º°)................................................................................... Á¤º°Š..........................................¤¨¦´“................................................¦®´­Åž¦¬–¸¥r........................................

6. š¸É°¥¼nĜ­®¦³“°Á¤¦·„µ oµœÁ¨…š¸É...................................™œœ...............................................................Apt#........................................ 5. ®œ³Š­º°Á—·œšµŠÁ¨n¤ž{‹‹»œ³ Á¨…š¸É..........................................ª´œš¸É°°„....................................ª´œ®¤—°µ¥»...................................... ­™µœš¸ÉÁ„·— (‹´Š®ª´—)................................................................. ž¦³Áš«............................................................................................

4. ­nªœ­¼Š ......................... ÁŽœ˜·Á¤˜¦

ºÉ° ¤µ¦—µ.......................................................œµ¤­„»¨.......................................................................................................................... 3. ºÉ° ·—µ ..........................................................œµ¤­„»¨.......................................................................................................................... ª³œÁ—º°œžeÁ„·— ª´œš¸É................. Á—º°œ .............................................. ¡.«. .............................................. °µ¥».................................že (£µ¬µ°´Š„§¬)..................................................................................................................

‡ÎµœÎµ®œoµ...............................ºÉ°-œµ¤­„»¨ (£µ¬µÅš¥)..................................................................................................................

2. 1.

Á¨…ž¦´‹Îµ˜³ªž¦´µœ F

-F F F F-F F F F F-F F-F

Á¨º°„Áª¨µ„Š­»¨­³‹¦ nªŠÁoµ †09.30 †11.00 †12.00 nªŠnµ¥ †14.00 †15.00 †16.00 †17.00

† „µ¦Ä®o¦·„µ¦„Š­»¨­´‹¦ Á¤º°Š........................................¤¨¦´“.......................ª´œš¸É.....................................

­™µœš¸É¥ºÉœ‡Îµ¦o°Š † ­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ ª´œš¸É..............................................................Áª¨µ 09.00 – 13.00 œ.

******Þ¦—„¦°„Á°„­µ¦—oª¥˜³ª¦¦‹Š****** ­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ ‡Îµ¦o°Š…°®œ´Š­º°Á—·œšµŠ°·Á¨È„š¦°œ·„­r

เอกสารเพิม่ เติม กรณีผูยื่นขอเปนผูเยาว (อายุนอยกวา ๒๐ ปบริบูรณ) ๑. สูติบัตรไทยของผูเยาว ๒. บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุของบิดาและมารดา ๓. ทะเบียนสมรสของบิดามารดา ๔. บิดาและมารดาจะตองมาพรอมผูเยาวเพื่อลงนามใหความยินยอม หากไมสามารถมาได จะตองมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ - กรณีบดิ า/มารดาอยูท ป่ี ระเทศไทย จะตองมี “หนังสือยินยอมใหผเู ยาวเดินทางไปตางประเทศ” ยื่นขอไดจากกรมการกงสุลหรือสำนักงานเขต/อำเภอ แตหากอยูใ นตางประเทศ จะยืน่ ขอ ไดจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญที่ประจำอยูในประเทศนั้น ๆ (ดูที่หัวขอ “การรับรองลายมือชื่อ (มอบอำนาจ)”) - กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต จะตองมีใบมรณบัตร - กรณีบดิ ามารดาแยกทางกัน จะตองมีเอกสารยืนยันการเปนผูท ม่ี อี ำนาจปกครองบุตร อาทิ ทะเบียนหยา คำสั่งศาล หรือ หนังสือปกครองบุตร (ป.ค.๑๔) กรณีผูยื่นคำรองเปนพระภิกษุ ๑. สำเนามติมหาเถรสมาคมอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในตางประเทศ ๒. สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีผูยื่นคำรองเปนขาราชการลาศึกษา นักเรียนทุน ๑. หนังสือนำจากสำนักงานผูดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ (ก.พ.) หรือจากตนสังกัด

๑๑


หนังสือเดินทาง

การยื่นขอหนังสือเดินทาง (ตอ) หนังสือเดินทางสำหรับเด็กเกิดใหม เด็กเกิดใหมจะตองไดสัญชาติไทยกอน โดยการยื่นขอสูติบัตรไทย (ดูที่หัวขอ“สูติบัตรไทย”) หลังจากไดสูติบัตรไทยแลวจึงจะยื่นขอ หนังสือเดินทางได การยืน่ ขอหนังสือเดินทาง จะใชหลักเกณฑเดียวกับการขอหนังสือ เดินทางในกรณีผยู น่ื ขอเปนผูเ ยาว แตจะตองกรอกแบบฟอรม “บันทึก การสอบสวน” เพิ่มเติม ** ผูย น่ื ขอหนังสือเดินทางเลมแรกทีม่ อี ายุเกิน ๒๐ ปบริบรู ณแลวแตยงั ไมไดนำชือ่ เขาทะเบียนบาน จะใชหลักเกณฑเดียวกับกรณีผยู น่ื ขอเปนผูเ ยาว แตบดิ าและมารดาไมตอ งมาลงนามใหความ ยินยอมและจะตองใชหลักฐานเพิม่ เติม คือ เอกสารทีม่ ภี าพถาย (Photo ID) ทีท่ างการสหรัฐฯ ออกให (ชือ่ นามสกุลจะตองตรงกับหนังสือเดินทาง) เชน US Driver License หรือ US ID Card ประกอบในการยืนยันตัวบุคคล ** หนังสือเดินทางหาย ขอใหรบี ดำเนินการแจงความทีส่ ถานีตำรวจและขอรับใบแจงความ เพื่อใชเปนหลักฐานในการยื่นขอหนังสือเดินทางเลมใหม การยืน่ ขอหนังสือเดินทาง จะใชหลักเกณฑเดียวกับการขอหนังสือ เดินทางปกติ แตมเี อกสารเพิม่ เติม คือ ใบแจงความจากสถานีตำรวจ แบบฟอรม “บันทึกการสอบสวน” และแบบฟอรม “คำใหการ หนังสือเดินทางหาย” **ผูยื่นขอจะตองมีหลักฐานไทยที่มีภาพถายประกอบการยืนยัน ตัวบุคคล เชน สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนไทย แต หากไมมี อนุโลมใหใชเอกสารที่มีภาพถาย (Photo ID) ที่ทางการ สหรัฐฯ ออกให (ชื่อนามสกุลจะตองตรงกับหนังสือเดินทาง) เชน US Driver License หรือ US ID Card แทนได ** หนังสือเดินทางเปนสิ่งจำเปนที่นอกจากจะใชในการเดินทางแลว ยังใชเปนหลักฐานแสดงตัว และประกอบการยืน่ คำรองตอสถานเอกอัครราชทูตฯ หนังสือเดินทางจึงควรมีอายุใชงานอยูเ สมอ

๑๒


สาเหตุทไ่ี มสามารถออกหนังสือเดินทางใหได ๑. ถูกคัดชือ่ ออกไปอยูท ะเบียนบานกลาง สวนใหญจะเกิดขึน้ กับผูท อ่ี าศัยอยูใ นตางประเทศเปนเวลา นานและไมมญ ี าติหรือทีอ่ ยูใ นประเทศไทยแลว หรือผูท ข่ี ายบานกอนทีจ่ ะออกมาอยูต า งประเทศ สามารถแกไขได ๒ วิธี วิธีแรก เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อยายชื่อไปเขาทะเบียนบานปกติ วิธีที่สอง มอบอำนาจใหบุคคลที่ประเทศไทยดำเนินการแทน (ดูที่หัวขอ “การรับรองลายมือชื่อ (มอบอำนาจ)”) เพื่อยายชื่อไปเขา “ทะเบียนบานชั่วคราว” ซึ่งเปนทะเบียนบานประเภทหนึ่ง สำหรับผูท พ่ี ำนักในตางประเทศ โดยผูร บั มอบอำนาจจะตองไปดำเนินการทีส่ ำนักงานเขต/อำเภอ ที่มีภูมิลำเนาสุดทายกอนที่จะถูกคัดไปอยูทะเบียนบานกลาง ๒. หลักฐานไมครบถวน เปนผูท ย่ี งั มีชอ่ื อยูใ นทะเบียนบานปกติ (ยังไมถกู คัดชือ่ ไปอยูท ะเบียนบานกลาง) แตไมมหี ลักฐานไทย หรือ มีแตเปนแบบเกาทีไ่ มมเี ลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก จะแกไขได โดยติดตอญาติหรือเจาบานที่ประเทศไทยใหสงสำเนาทะเบียนบานฉบับใหมซึ่งมีเลขประจำตัว ประชาชน ๑๓ หลัก มาให ๓. มีชอ่ื อยูใ นบัญชีบคุ คลตองหามเดินทางออกนอกประเทศ เปนผูท ศ่ี าลหรือเจาพนักงานซึง่ มีอำนาจ ตามกฎหมายอื่นสั่งหามไมใหเดินทางออกนอกประเทศ

การแกไขขอมูลในหนังสือเดินทาง การแกไขนามสกุลหลังการสมรสหรือหยา สวน ใหญจะเปนในกรณีที่นามสกุลในหนังสือเดินทาง ไมตรงกับกรีนการด ซึ่งการจะแกไขนามสกุลใน หนังสือเดินทางได ทานจะตองไปเปลีย่ นนามสกุล ในทะเบียนบานกอน (ดูทห่ี วั ขอ “การเปลีย่ นนามสกุล ในทะเบียนบาน”) เนือ่ งจากการออกหนังสือเดินทาง จะใชขอมูลที่ปรากฏอยูในทะเบียนบานปจจุบัน ขอมูลอื่น ๆ ที่จะตองแกไขในทะเบียนบานกอนเชนเดียวกัน ไดแก คำนำหนาชื่อ และวันเดือนปเกิด ขอมูลที่สามารถขอแกไขไดในวันยื่นขอ คือ ตัวสะกดชื่อหรือนามสกุล ภาษาอังกฤษ (จะตองออกเสียงตรงกับตัวสะกดภาษาไทย) สถานที่เกิด (จะตองมีสูติบัตรไทยมาแสดง) และสวนสูง

๑๓


หนังสือเดินทาง

การออกเอกสารเดินทางกรณีจำเปนเรงดวน ผูท ห่ี นังสือเดินทางหมดอายุหรือหาย และมีความจำเปนไมสามารถรอรับหรือขอหนังสือเดินทาง เลมใหมได รวมถึงผูท ไ่ี มสามารถยืน่ ขอหนังสือเดินทางได สามารถยืน่ ขอเอกสารเดินทางเพือ่ ใช ในการกลับประเทศไทย หรือใชตดิ ตอกับหนวยราชการสหรัฐฯ ได โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาตามความจำเปนในแตละกรณี การยื่นขอสามารถดำเนินการไดทางไปรษณีย เอกสารสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity - C.I.) เอกสารเดินทางประเภทนีใ้ ชในการเดินทางกลับประเทศไทยไดอยางเดียว เทานั้น โดยออกใหสำหรับ ๑. ผูที่มีชื่ออยูในบัญชีเปนบุคคลตองหามเดินทางออกนอกประเทศ ๒. ผูที่สามารถพิสูจนไดวาเปนบุคคลสัญชาติไทย แตมีหลักฐานไทย ไมครบถวน เอกสารสำคัญประจำตัวมีอายุ ๓๐ วัน สามารถยืน่ ขอทางไปรษณียไ ด โดยใชเวลาในการออก เอกสารประมาณ ๑ สัปดาห (ไมรวมเวลาทีใ่ ชในการสงไปรษณีย) ทัง้ นี้ ผูเ ดินทางจะตองกลับ ประเทศไทยโดยไมเขาประเทศอืน่ ยกเวนการแวะเปลีย่ นเครือ่ งบินโดยไมออกจากสนามบิน ถาจะเดินทางออกนอกประเทศไทยจะตองยื่นขอหนังสือเดินทางเลมใหม เอกสารที่ใชสำหรับบุคคลทั่วไป ๑. แบบฟอรม “คำรองขอเอกสารสำคัญประจำตัว และสัญญายินยอมชดใชคา เสียหายของ ผูที่จะเดินทางไปตางประเทศ” จำนวน ๓ ชุด ๒. แบบฟอรม “บันทึกการสอบสวน” จำนวน ๓ ชุด ๓. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน พรอมสำเนา ๓ ชุด ๔. บัตรประชาชนไทย หรือสำเนาทะเบียนบาน ที่มีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก หรือหลักฐาน ไทยที่ใชพิสูจนไดวาเปนบุคคลสัญชาติไทย พรอมสำเนา ๓ ชุด ๕. รูปถายสี ขนาด ๒ x ๒ นิว้ (พืน้ หลังสีขาว ไมมลี วดลาย ถายหนาตรง ไมสวมหมวก และ แวนตา ถายไวไมเกิน ๖ เดือน) จำนวน ๔ รูป ๖. เอกสารการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน (Flight Itinerary) จำนวน ๓ ชุด ๗. กรณียื่นคำรองทางไปรษณีย จะตองมีแบบฟอรม “Notary Public for Signature” ที่รับรองโดยเจาหนาที่ Notary Public และซองสงกลับพรอมแสตมปแบบ Express Mail (Flat Rate) ของไปรษณีย USPS (ดูที่หัวขอ “การยื่นเอกสารทางไปรษณีย”) หมายเหตุ - กรณีหนังสือเดินทางหาย หรือกรณีผยู น่ื ขอเปนผูเ ยาว จะตองใชเอกสารเพิม่ เติม เชนเดียวกันกับการยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส - ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตหรือขอรับไดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

๑๔


การออกเอกสารเดินทางกรณีจำเปนเรงดวน (ตอ) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) เอกสารออกใหสำหรับผูท ม่ี หี ลักฐานในการยืน่ ขอหนังสือเดินทางครบถวน แตมีความจำเปนไมสามารถขอหรือรอรับหนังสือเดินทางเลมใหมได อาทิ ๑. ผูที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเรงดวน ๒. ผูที่ถูกคัดชื่อไปอยูทะเบียนบานกลาง ไมสามารถขอหนังสือเดินทางได ๓. ผูที่จำเปนตองใชหนังสือเดินทางในการติดตอกับหนวยงานสหรัฐฯ หนังสือเดินทางชัว่ คราวมีอายุ ๑ ป สามารถยืน่ ขอทางไปรษณียไ ด โดยใชเวลาในการออกเอกสาร ประมาณ ๑ สัปดาห (ไมรวมเวลาทีใ่ ชในการสงไปรษณีย) ถาจะเดินทางออกนอกประเทศไทย จะตองยื่นขอหนังสือเดินทางเลมใหม ขอควรระวัง กรณีทจ่ี ะใชหนังสือเดินทางชัว่ คราวเดินทางเขาประเทศอืน่ กอนกลับประเทศไทย (ออกจากสนามบิน) จะตองตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ของประเทศนั้น ๆ กอนวา สามารถออกวีซา หรืออนุญาตใหผถู อื หนังสือเดินทางชัว่ คราวเดินทางเขาประเทศได เอกสารทีใ่ ชสำหรับบุคคลทัว่ ไป ๑. แบบฟอรม “คำรองขอหนังสือเดินทางชัว่ คราว และสัญญายินยอมชดใชคา เสียหายของผูท ่ี จะเดินทางไปตางประเทศ” จำนวน ๒ ชุด ๒. แบบฟอรม “บันทึกการสอบสวนกรณียื่นขอหนังสือเดินทางชั่วคราว” จำนวน ๒ ชุด ๓. หากหนังสือเดินทางหมดอายุเกิน ๑ ป ตองมีแบบฟอรม “บันทึกการสอบสวน” จำนวน ๒ ชุด ๔. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน พรอมสำเนา ๒ ชุด ๕. บัตรประชาชนไทย หรือสำเนาทะเบียนบาน ทีม่ เี ลขประจำตัว ๑๓ หลัก พรอมสำเนา ๒ ชุด ๖. รูปถายสีขนาด ๒ x ๒ นิว้ (พืน้ หลังสีขาว ไมมลี วดลาย ถายหนาตรง ไมสวมหมวก และแวนตา ถายไวไมเกิน ๖ เดือน) จำนวน ๔ รูป ๗. เอกสารการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน (Flight Itinerary) จำนวน ๒ ชุด ๘. คาธรรมเนียม ๑๐ ดอลลารสหรัฐ ชำระเปน Money Order หรือ Cashier Check สัง่ จาย Royal Thai Embassy ๙. กรณียน่ื คำรองทางไปรษณีย จะตองมีแบบฟอรม “Notary Public for Signature” ทีร่ บั รอง โดยเจาหนาที่ Notary Public และซองสงกลับพรอมแสตมปแบบ Express Mail (Flat Rate) ของไปรษณีย USPS (ดูที่หัวขอ “การยื่นเอกสารทางไปรษณีย”) หมายเหตุ - กรณีหนังสือเดินทางหาย หรือกรณีผูยื่นขอเปนผูเยาว จะตองใชเอกสารเพิ่มเติม เชนเดียวกันกับการยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส - ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตหรือขอรับไดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

๑๕


๑. ตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง เนื่องจากสายการบินสวนใหญมักจะถือเปนแนว ปฏิบตั สิ ากลทีจ่ ะไมอนุญาตใหผโู ดยสารทีถ่ อื หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุเหลือนอยกวา ๖ เดือนเดินทาง ๒. จัดเตรียมขอมูลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ควรมีขอมูลของสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลใหญทป่ี ระจำอยูใ นประเทศทีจ่ ะเดินทางไป เพือ่ ใชตดิ ตอในกรณีฉกุ เฉิน ดูรายละเอียด ไดจากเว็บไซตของกระทรวงการตางประเทศ www.mfa.go.th นอกจากนี้ ควรจะเก็บสำเนาเอกสาร สำคัญ เชน หนังสือเดินทางและบัตรประชาชน แยกไว หรือสแกนเก็บไวในอีเมล เพือ่ ใชเปนหลักฐาน แสดงตนในกรณีหนังสือเดินทางหาย ๓. ตรวจสอบขอมูลการขอวีซา การเดินทางระหวางประเทศสวนใหญจำเปนตองยื่นขอวีซาเขา ประเทศกอนการเดินทาง แตบางประเทศก็มีขอตกลงใหผูถือหนังสือเดินทางไทยสามารถ เดินทางเขาประเทศไดโดยไมตอ งขอวีซา (Visa Exemption) จึงควรหาขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ของประเทศทีจ่ ะเดินทางไปใหแนใจกอนเดินทาง ดูรายละเอียดไดท่ ี www.embassy.org/embassies ประเทศทีห่ นังสือเดินทางไทยสามารถเขาไดโดยไมตอ งขอวีซา สำหรับผูถ อื หนังสือเดินทางธรรมดา ๑. อารเจนตินา (๙๐)

๙. สาธารณรัฐเกาหลี (๙๐) ๑๗. รัสเซีย (๓๐)

๒. บาหเรน (๑๕)

๑๐. มาเกา (๓๐)

๑๘. เซเชลส (๓๐)

๓. บราซิล (๙๐)

๑๑. มองโกเลีย (๓๐)

๑๙. สิงคโปร (๓๐)

๔. บรูไน (๑๔)

๑๒. มาเลเซีย (๓๐)

๕. ชิลี (๙๐)

๑๓. มัลดีฟส (๓๐)

๒๐. แอฟริกาใต (๓๐) ๒๑. เวียดนาม (๓๐)

๖. ฮองกง (๓๐)

๑๔. เอกวาดอร (๙๐)

๒๒. กัมพูชา (๓๐)

๗. อินโดนีเซีย (๓๐)

๑๕. เปรู (๙๐)

๘. ลาว (๓๐)

๑๖. ฟลปิ ปนส (๒๑)

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จำนวนวันที่สามารถพำนักอยูได

๑๖

หนังสือเดินทาง

ขอควรทำกอนเดินทางไปตางประเทศ


ถาม-ตอบ เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง ถาม คนไทยที่แตงงานกับคนอเมริกันและไดแปลงสัญชาติเปนอเมริกันตามสามีแลว จะยื่นขอ หนังสือเดินทางไทย ไดหรือไม? ตอบ คนไทยที่ยังมิไดสละสัญชาติไทย และมีเอกสารไทยครบถวน ไดแก หนังสือเดินทางไทย บัตร ประชาชนไทย หรือสำเนาทะเบียนบานทีม่ เี ลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก สามารถยืน่ ขอหนังสือ เดินทางไทยได แตจะตองไมเปนผูที่ถูกคัดชื่อไปอยูทะเบียนบานกลางหรือมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ บุคคลตองหามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ดูทห่ี วั ขอ “สาเหตุทไ่ี มสามารถออกหนังสือเดินทางใหได”) ถาม หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่หมดอายุ (เคยมาถายรูปและพิมพลายนิ้วมือแลว) จะขอ สงไปตออายุทางไปรษณีย ไดหรือไม? ตอบ ไมได หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถตออายุได หากหมดอายุจะตองมาบันทึกภาพถาย และลายนิ้วมือเพื่อทำหนังสือเดินทางเลมใหมทุกครั้ง ถาม จะยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสไดที่ไหนบางในสหรัฐฯ? ตอบ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก และสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส หรือขอรับบริการกงสุลสัญจรของ สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญฯ ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ใหบริการคนไทยทีอ่ าศัยอยูใ นมลรัฐทีอ่ ยู หางไกล (ดูที่หัวขอ “กงสุลสัญจร”) ถาม กรณีมีความจำเปนตองเดินทางกลับประเทศไทยเรงดวน แตหนังสือเดินทางหมดอายุ ไมสามารถยื่นขอหรือรอรับหนังสือเดินทางเลมใหมได จะตองทำอยางไร? ตอบ ติดตอสถานเอกอัครราชทูตฯ เพือ่ ยืน่ ขอเอกสารเดินทางเรงดวน (ดูทห่ี วั ขอ “เอกสารเดินทาง กรณีจำเปนตองเดินทางเรงดวน”) ซึ่งเอกสารเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกใหจะใชในการ เดินทางกลับประเทศไทยเทานั้น เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแลวผูเดินทางจะตองไปยื่นขอหนังสือ เดินทางเลมใหมที่สำนักงานตาง ๆ ดังนี้ ๑. กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๒. สำนักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก ปน เกลา บางนา และ ศูนยบริการการไปทำงานตางประเทศ กระทรวงแรงงาน ดินแดง ๓. สำนักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวในตางจังหวัด ไดแก ขอนแกน เชียงใหม สงขลา อุบลราชธานี สุราษฎรธานี นครราชสีมา อุดรธานี พิษณุโลก ยะลา ภูเก็ต นครสวรรค และจันทบุรี ถาม หนังสือเดินทางหมดอายุนานหลายปแลว จะตองเสียคาปรับเทาไร? ตอบ ไมมีคาปรับ

๑๗


ถาม กรณีไมมสี ำเนาทะเบียนบาน มีแตบตั รประชาชนไทยทีห่ มดอายุแลว จะยืน่ ขอหนังสือเดินทาง โดยใชใบขับขี่ไทย หรือเอกสารสหรัฐฯ เชน กรีนการด ใบขับขี่สหรัฐฯ แทน ไดหรือไม? ตอบ ไมได หลักฐานที่นำมาแสดงจะตองเปนบัตรประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบานเทานั้น ไมสามารถใชใบขับขี่ไทยหรือเอกสารสหรัฐฯ แทนได แตบัตรประชาชนไทยที่หมดอายุแลวแตมี เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักสามารถใชเปนหลักฐานในการยื่นขอหนังสือเดินทางได ถาม การทำหนังสือเดินทางตองนำรูปถายมาหรือไม? ตอบ ไมตองนำรูปถายมา เจาหนาที่จะถายรูปลงในหนังสือเดินทาง ถาม เด็กเกิดใหมทไ่ี ดสตู บิ ตั รไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แลวแตยงั ไมไดเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบาน (ยังไมมเี ลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก) จะยืน่ ขอหนังสือเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดหรือไม? ตอบ ได ถาม มารดาทีแ่ ตงงานใหม จะใหสามีคนปจจุบนั เปนผูล งนามใหความยินยอมฯ แกบตุ รทีเ่ กิดกับ สามีเกา ไดหรือไม? ตอบ ไมได ผูท ล่ี งนามจะตองเปนบิดาตามทีป่ รากฏในหลักฐานสูตบิ ตั รไทยเทานัน้ สามีใหมไมสามารถ กระทำการแทนได ทั้งนี้ มารดาจะตองแสดงหลักฐานการมีอำนาจปกครองบุตร เชน คำสั่งศาล ทะเบียนหยาหรือหนังสือปกครองบุตร (ป.ค.๑๔) ทีร่ ะบุการมีอำนาจปกครองบุตร (ขอทีส่ ำนักงาน เขต/อำเภอ) ถาม หากจะใหบุตรเดินทางระหวางประเทศไปกับผูอื่น หรือไปกับบิดา/มารดาเพียงคนเดียว จะตองทำอยางไร? ตอบ เนื่องจากในปจจุบันมีคดีการลักพาเด็ก หรือบิดา/มารดาที่ไมไดรับสิทธิครอบครองบุตรพา ลูกหลบหนีจากอดีตสามีหรือภรรยาของตน ดังนัน้ เด็กทีไ่ มไดเดินทางไปพรอมกับบิดาและมารดา ควรมีจดหมายรับรอง (Letter of Consent) จากบิดา/มารดาที่ไมไดเดินทางมาดวยเพื่อยืนยัน วาไดอนุญาตใหเด็กเดินทาง ทั้งนี้ หากเจาหนาที่ขอตรวจแลวไมมีเอกสารดังกลาว อาจจะทำให ถูกกักตัวจนกวาจะตรวจสอบไดวา มิไดมกี ารกระทำผิดหรือลักพาเด็ก สำหรับกรณีทบ่ี ดิ าหรือมารดา เพียงฝายเดียวมีอำนาจปกครองบุตร ควรจะนำเอกสารแสดงสิทธิครอบครองตามแตละกรณี เชน มรณบัตร ทะเบียนหยา หรือสูตบิ ตั รเด็กทีม่ ชี อ่ื มารดาเพียงคนเดียวโดยมิไดระบุชอ่ื บิดา ติดตัวไปดวย

๑๘

หนังสือเดินทาง

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง


ถาม-ตอบ เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง ถาม หนังสือเดินทางหาย มีสำเนาทะเบียนบานเพียงอยางเดียว ไมมีทั้งบัตรประชาชนไทยและ สำเนาหนังสือเดินทางที่หาย จะยื่นขอหนังสือเดินทางเลมใหม ไดหรือไม? ตอบ ไมได ผูย น่ื ขอหนังสือเดินทางจะตองมีเอกสารแสดงตนทีม่ ภี าพถาย เชน หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชนไทย หากไมมจี ะอนุโลมใหใชหลักฐานทีม่ ภี าพถายทีท่ างการสหรัฐฯ ออกใหประกอบ แทนได เชน ใบขับขีส่ หรัฐฯ กรีนการด (ชือ่ และนามสกุลจะตองตรงกับหนังสือเดินทาง) แตในกรณี ทีไ่ มมเี อกสารทีก่ ลาวมาทัง้ หมด ผูย น่ื ขอจะตองติดตอญาติทป่ี ระเทศไทยไปคัดสำเนา “รายการเกีย่ วกับ บัตรประชาชน” จากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน สำนักงานเขต/อำเภอ หรือ สำนักบริหารการทะเบียน ถาม หนังสือเดินทางหาย ทำไมตองแจงความ? ตอบ เพือ่ เปนหลักฐานวามิไดมกี ารนำหนังสือเดินทางไปใชประโยชนในทางทีม่ ชิ อบและเพือ่ ปองกัน กรณีที่มีผูนำหนังสือเดินทางที่หายไปใชประโยชน

๑๙


สวนที่ ๑ การบริการดานกงสุล

ทะเบียนราษฎรและ ทะเบียนครอบครัว


การรับรองเอกสารสหรัฐฯ “เอกสารทีอ่ อกในประเทศหนึง่ หากจะใหเปนทีย่ อมรับและมีผลบังคับใช ตามกฎหมายในอีกประเทศหนึง่ จะตองผานการประทับตรารับรองจาก หนวยงานที่มีอำนาจรับรองเอกสารตามกฎหมายของประเทศเจาของ เอกสารกอน”

การยืน่ คำรองตอสถานเอกอัครราชทูตฯ เพือ่ ขอสูตบิ ตั รไทย มรณบัตรไทย หรือการเปลีย่ นนามสกุล หลังการสมรส/หยา จะตองมีเอกสารประกอบทีส่ ำคัญคือ สูตบิ ตั ร มรณบัตร หรือทะเบียนสมรส/หยา ทีท่ างการทองถิน่ สหรัฐฯ ออกให ซึง่ การนำเอกสารสหรัฐฯ มายืน่ ตอสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตอง ผานกระบวนการรับรองความถูกตองของเอกสารจากหนวยงานสหรัฐฯ ทีเ่ กีย่ วของกอน ทัง้ นี้ หนวยงาน สหรัฐฯ ทีท่ ำการรับรองเอกสารเรียกวา “Authentication Office” ซึง่ จะตองทำการรับรอง ๒ แหง ตามลำดับ คือ Secretary of State (ของมลรัฐที่ออกเอกสารให) และ Department of State (กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ) ขั้นตอนการรับรองเอกสาร ขัน้ ตอนที่ ๑ “การรับรองโดยมลรัฐทีอ่ อกเอกสารให” ผูย น่ื ขอจะตองดูรายละเอียดจาก Authentication Office, Secretary of State ของมลรัฐทีอ่ อก เอกสารให ซึ่งแตละมลรัฐจะมีขอกำหนดในการรับรองเอกสารแตกตางกัน ดูรายละเอียดของแตละมลรัฐไดที่ www.nass.org หัวขอ Business Services > Apostilles/ Authentications แลวเลือกมลรัฐที่ออกเอกสารให ขั้นตอนที่ ๒ “การรับรองโดยกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ” นำเอกสารที่ผานการรับรองจากขั้นตอนแรกไปรับรองที่ Authentication Office, Department of State ซึ่งตั้งอยูใน Washington DC ดูรายละเอียดไดที่ www.state.gov/m/a/auth/ การรับรองเอกสารโดยหนวยงานสหรัฐฯ ทั้งสองแหงดังกลาว จะครอบคลุมเฉพาะเอกสาร ทีท่ างการสหรัฐฯ ออกใหเทานัน้ หากเปนเอกสารทีอ่ อกโดยประเทศอืน่ จะตองใหหนวยงาน ที่รับผิดชอบในการรับรองเอกสารของประเทศนั้น ๆ รับรอง

๒๑


การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบาน

สิง่ ทีต่ อ งดำเนินการ ผูท ป่ี ระสงคจะเปลีย่ นนามสกุลหลังการสมรส/หยาในหนังสือเดินทาง จะตอง ไปยืน่ ขอ “บันทึกฐานะแหงครอบครัว” และขอเปลีย่ นนามสกุลในทะเบียนบาน ณ สำนักงานเขต /อำเภอกอน ซึ่งหากเปนทะเบียนสมรส/หยาไทย (จดทะเบียน ณ สถานเอกอัครราชทูต หรือ ประเทศไทย) จะสามารถนำไปดำเนินการ ณ สำนักงานเขต/อำเภอไดทันที (มอบอำนาจได) แตหากเปนทะเบียนสมรส/หยาสหรัฐฯ (จดทะเบียนตามกฎหมายทองถิ่นสหรัฐฯ) จะตองนำไป ผานการรับรองจากหนวยงานสหรัฐฯ และสถานเอกอัครราชทูตฯ กอน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ๑. ขั้นตอนการดำเนินการในสหรัฐอเมริกา ๑.๑ นำทะเบียนสมรส/หยาสหรัฐฯ ไปผานการรับรองเอกสารในระดับมลรัฐและกระทรวง การตางประเทศสหรัฐฯ (ดูที่หัวขอ “การรับรองเอกสารสหรัฐฯ”) ๑.๒ นำทะเบียนสมรส/หยาสหรัฐฯ ที่ผานการรับรองเอกสารตามขอ ๑.๑ แลว มารับรอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (ดูที่หัวขอ “เอกสารที่ใช”) ๒. ขั้นตอนการดำเนินการในประเทศไทย ๒.๑ นำทะเบียนสมรส/หยาสหรัฐฯ ทีผ่ า นการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปแปลเปน ภาษาไทยและขอรับรองคำแปลทีก่ องสัญชาติและนิตกิ รณ กรมการกงสุล กระทรวงการ ตางประเทศ ๒.๒ นำทะเบียนสมรส/หยาสหรัฐฯ ตัวจริงพรอมคำแปลทีผ่ า นการรับรองแลว ไปยืน่ ขอบันทึก ฐานะแหงครอบครัวและเปลี่ยนนามสกุล ณ สำนักงานเขต/อำเภอ ผูท จ่ี ดทะเบียนสมรสไทยทีส่ ถานเอกอัครราชทูตฯ หรือจดทะเบียนสมรสกับทางการสหรัฐฯ คูสมรสทั้งฝายชายและหญิงจะตองไปแสดงตนในการขอบันทึกฐานะแหงครอบครัวและ เปลี่ยนนามสกุลที่สำนักงานเขต/อำเภอ หากฝายชายไมสามารถไปแสดงตนได จะตองมี เอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือตกลงการใชชื่อสกุล หรือหากเปนการมอบอำนาจจะตองมีทั้ง หนังสือตกลงการใชชื่อสกุลและหนังสือมอบอำนาจ

๒๒

ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว

“การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายทองถิน่ ยอมมีผลสมบูรณตามกฎหมายไทย และไมตอ งมายืน่ ขอจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตหรือที่ประเทศไทยอีก แตควรจะ ยืน่ คำขอบันทึกฐานะแหงครอบครัวทีส่ ำนักงานเขต/อำเภอเพือ่ เปนหลักฐานทางทะเบียนในไทย โดยนำเอกสารการสมรสทีท่ างการตางชาติออกใหไปทำการรับรองจากหนวยงานทีม่ อี ำนาจรับรอง เอกสารตามกฎหมายของประเทศนั้นและรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตและกระทรวงการ ตางประเทศไทย แลวนำไปใชเปนหลักฐานประกอบการยื่นขอบันทึกฐานะแหงครอบครัว”


การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบาน (ตอ) เอกสารที่ใช กรณีคูสมรสทั้งฝายชายและหญิงไปแสดงตน ณ สำนักงานเขต/อำเภอทั้งสองคน ๑. แบบฟอรม “คำรองนิติกรณ” ๒. ทะเบียนสมรส/หยาสหรัฐฯ ฉบับจริงที่ผานการรับรองแลว พรอมสำเนา ๑ ชุด ๓. หนังสือเดินทางไทยของฝายหญิง (ที่ยังไมหมดอายุ) ๔. คาธรรมเนียม ๑๕ ดอลลารสหรัฐ ชำระเปน Money Order/Cashier Check สั่งจาย Royal Thai Embassy ๕. กรณียน่ื คำรองทางไปรษณีย จะตองมีซองสงกลับพรอมแสตมปแบบ Express Mail (Flat Rate) ของไปรษณีย USPS และสามารถสงสำเนาหนังสือเดินทาง (หนาทีม่ รี ปู ถาย) ทีร่ บั รองโดยเจาหนาที่ Notary Public แทนการสงหนังสือเดินทางฉบับจริงได (ดูทห่ี วั ขอ “การยืน่ เอกสารทางไปรษณีย” ) หมายเหตุ ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตหรือขอรับไดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เอกสารเพิม่ เติม กรณีฝายชายไมสามารถไปแสดงตน ณ สำนักงานเขต/อำเภอในประเทศไทย ๑. แบบฟอรม “หนังสือตกลงการใชชื่อสกุล” ๒. หนังสือเดินทางฉบับจริงของฝายชาย หากฝายชายไมมีหนังสือเดินทาง สามารถใชสูติบัตรแนบพรอมกับหลักฐานที่มีภาพถายที่ ทางการสหรัฐฯ ออกให เชน US Driver License หรือ US ID Card แทนได ๓. คาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีก ๑๕ ดอลลารสหรัฐ (รวมเปน ๓๐ ดอลลารสหรัฐ) ๔. กรณียื่นคำรองทางไปรษณีย จะตองมีแบบฟอรม “Notary Public for Signature” ของ ทั้งฝายหญิงและฝายชาย และเอกสารประกอบตามขอ ๒ สามารถสงสำเนาที่รับรองโดย เจาหนาที่ Notary Public แทนการสงเอกสารฉบับจริงได กรณีมอบอำนาจใหผูอื่นดำเนินการแทน ๑. แบบฟอรม “หนังสือตกลงการใชชื่อสกุล” ๒. แบบฟอรม “หนังสือมอบอำนาจสำหรับเปลี่ยนนามสกุล” ๓. หนังสือเดินทางฉบับจริงของทั้งฝายหญิงและฝายชาย ๔. คาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีก ๔๕ ดอลลารสหรัฐ (รวมเปน ๖๐ ดอลลารสหรัฐ) ๕. กรณียน่ื คำรองทางไปรษณีย จะตองมีแบบฟอรม “Notary Public for Signature” ของทัง้ ฝายหญิงและฝายชาย ทัง้ นี้ เอกสารประกอบตามขอ ๓ ของฝายชายสามารถสงสำเนาทีผ่ า น การรับรองจากเจาหนาที่ Notary Public แทนการสงเอกสารฉบับจริงได แตฝายหญิงจะ ตองสงหนังสือเดินทางฉบับจริงเพื่อทำการรับรองสำเนาถูกตอง ระยะเวลาทีใ่ ช ยืน่ เอกสารดวยตนเอง ประมาณ ๒-๓ วัน / ทางไปรษณีย ประมาณ ๕-๑๐ วัน

๒๓


“กฎหมายไทยกำหนดให บุคคลที่เกิดโดยบิดาหรือมารดาเปนผูมีสัญชาติไทย ไมวาจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร ยอมไดสัญชาติไทยโดยการเกิด” เอกสารที่ใช ๑. สูติบัตรสหรัฐฯ ของเด็กที่ผานการรับรองความถูกตองของเอกสารแลว พรอมสำเนา ๒ ชุด ๒. รูปถายสีของเด็ก ขนาด ๒ x ๒ นิว้ (พืน้ หลังสีขาว ไมมลี วดลาย ถายหนาตรง ไมสวมหมวก และแวนตา ถายไวไมเกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป ๓. หลักฐานทางราชการไทยของบิดา และ/หรือ มารดาทีม่ สี ญ ั ชาติไทย เชน บัตรประชาชนไทย หรือสำเนาทะเบียนบาน พรอมสำเนา ๑ ชุด ๔. ทะเบียนสมรสของบิดา/มารดา พรอมสำเนา ๑ ชุด ๕. หนังสือเดินทางของบิดาและมารดาฉบับจริง (ที่ยังไมหมดอายุ) พรอมสำเนา ๑ ชุด ๖. แบบฟอรม “คำรองสูติบัตร” ๗. แบบฟอรม “คำรองนิติกรณสำหรับขอสูติบัตรไทย” ๘. แบบฟอรม “บันทึกคำใหการของมารดา” ในกรณีที่บิดาของเด็กเปนชาวตางชาติ ๙. แบบฟอรม “บันทึกคำใหการของมารดา” ในกรณีที่มีบุตรนอกสมรส (บิดามารดาไมได จดทะเบียนสมรส) ๑๐. คาธรรมเนียมการรับรองสูติบัตรสหรัฐฯ ๑๕.๐๐ ดอลลารสหรัฐ ๑๑. กรณียน่ื คำรองทางไปรษณีย จะตองมีซองสงกลับพรอมแสตมปแบบ Express Mail (Flat Rate) ของไปรษณีย USPS และเอกสารประกอบตามขอ ๓-๕ สามารถสงสำเนาทีร่ บั รองโดยเจาหนาที่ Notary Public แทนการสงเอกสารฉบับจริงได หมายเหตุ ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตหรือขอรับไดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สิ่งที่ตองดำเนินการ สูตบิ ตั รสหรัฐฯ ของเด็กทีจ่ ะนำมายืน่ ประกอบการขอสูตบิ ตั รไทยจะตองผานการรับรองความถูกตอง ของเอกสารกอน (ดูรายละเอียดที่หัวขอ “การรับรองเอกสารสหรัฐฯ”) ระยะเวลาที่ใช ยื่นคำรองดวยตนเอง / ทางไปรษณีย ประมาณ ๒-๔ สัปดาห - กฎหมายไทยไมไดกำหนดระยะเวลาแจงการเกิด (ขอสูติบัตรไทย) สำหรับเด็กที่เกิดใน ตางประเทศ แตเพื่อประโยชนของผูยื่นคำรองเอง ควรแจงใหเร็วที่สุด - เด็กทีเ่ กิดในตางประเทศจะขอแจงเกิดกับนายทะเบียนทีส่ ำนักงานเขต/อำเภอไมได จะตอง ขอแจงเกิดตอสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญทต่ี ง้ั อยูใ นประเทศทีเ่ ด็กเกิดเทานัน้

๒๔

ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว

สูติบัตรไทย


มรณบัตรไทย “กรณีคนไทยเสียชีวิตในตางประเทศสามารถยื่นคำขอมรณบัตรไทยไดที่ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ” เอกสารที่ใช ๑. มรณบัตรสหรัฐฯ ของผูเสียชีวิตที่ผานการรับรองความถูกตองแลว พรอมสำเนา ๑ ชุด ๒. เอกสารไทยประจำตัวของผูเ สียชีวติ เชน หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน ๓. เอกสารไทยประจำตัวของผูแจง เชน หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ๔. แบบฟอรม “คำรองนิติกรณ” ๕. แบบฟอรม “คำรองมรณบัตร” ๖. คาธรรมเนียมการรับรองมรณบัตรสหรัฐฯ ๑๕.๐๐ ดอลลารสหรัฐ ๗. กรณียน่ื คำรองทางไปรษณีย จะตองมีซองสงกลับพรอมแสตมปแบบ Express Mail (Flat Rate) ของไปรษณีย USPS และเอกสารประกอบตามขอ ๓ สามารถสงสำเนาที่รับรองโดยเจาหนาที่ Notary Public แทนการสงเอกสารฉบับจริงได หมายเหตุ ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตหรือขอรับไดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สิ่งที่ตองดำเนินการ - มรณบัตรสหรัฐฯ ของผูเ สียชีวติ ทีจ่ ะนำมายืน่ ประกอบการขอมรณบัตรไทยจะตองผานการรับรอง ความถูกตองของเอกสารกอน (ดูรายละเอียดที่หัวขอ “การรับรองเอกสารสหรัฐฯ”) - ผูแจงตองแสดงความเกีย่ วของกับผูเ สียชีวติ เปนบุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธเกีย่ วกับ ผูเสียชีวติ เชน บุตร บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่ นอง หรือญาติ แตทง้ั นี้ บุคคลทีไ่ ปกับผูเ สียชีวติ หรือผูที่พบศพสามารถแจงการเสียชีวิตไดตามความเหมาะสม ระยะเวลาที ่ใช ่ใชยื่นคูคำร องดวยตนเอง / ทางไปรษณี ย ประมาณ ๒-๔นยืสั่นปคำขอ ดาห ระยะเวลาที สมรสจะได รับใบสำคั ญการจดทะเบี ยนหยาในวั - กฎหมายไทยไมไดกำหนดระยะเวลาแจงการเสียชีวติ (ขอมรณบัตรไทย) สำหรับผูท เ่ี สียชีวติ ในตางประเทศ ผูแ จงควรเปนบุคคลในครอบครัวหรือเปนญาติผเู สียชีวติ - คนไทยที่เสียชีวิตในตางประเทศจะขอแจงการเสียชีวิตกับนายทะเบียนที่สำนักงานเขต/ อำเภอไมได จะตองขอแจงการเสียชีวิตตอสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญที่ตั้ง อยูในประเทศนั้น ๆ เทานั้น

๒๕


“ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ มาตรา ๑๔๕๙ บัญญัตวิ า การสมรสในตางประเทศ ระหวางคนที่มีสัญชาติไทยดวยกัน หรือฝายใดฝายหนึ่งมีสัญชาติไทยสามารถดำเนินการที่ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญในตางประเทศได” เอกสารที่ใช ๑. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไมหมดอายุ ๒. เอกสารไทยประจำตัวคูสมรสที่มีสัญชาติไทย เชน บัตรประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบาน ๓. หากคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดเคยจดทะเบียนสมรสมากอน จะตองมีใบสำคัญการหยา ๔. หากฝายหญิงเคยจดทะเบียนสมรสมากอน (จะตองหยากับคูส มรสเดิมแลว) จะทำการสมรสใหม ไดตอ เมือ่ การสิน้ สุดแหงการสมรสไดผา นพนไปแลวไมนอ ยกวา ๓๑๐ วัน เวนแตไดคลอดบุตรแลว ในระหวางนัน้ หรือ จะสมรสกับคูส มรสเดิม หรือ มีใบรับรองแพทยรบั รองวามิไดมคี รรภ หรือ มีคำสั่งศาลไทยใหสมรสได ๕. หากคูส มรสฝายหนึง่ ฝายใดเปนขาราชการ/นักเรียนในความดูแลของสำนักงานผูด แู ลนักเรียนไทย ในสหรัฐอเมริกา (ก.พ.) หรือสวนราชการอื่น จะตองมีหนังสืออนุมัติใหจดทะเบียนสมรสจาก หนวยงานตนสังกัด ๖. หากคูส มรสฝายชายเปนชาวตางชาติ จะตองมีหนังสือรับรองความเปนโสด และ หนังสือรับรอง การทำงานแสดงรายไดจากบริษัท สิ่งที่ตองดำเนินการ - คูสมรสตองมายื่นคำรองขอจดทะเบียนสมรสดวยตนเองและจะตองนัดหมายกอนเทานั้น - คูสมรสฝายหนึ่งฝายใดตองเปนบุคคลสัญชาติไทย - คูสมรสจะตองมีอายุครบ ๑๗ ปบริบรู ณ หากอายุไมครบ ๑๗ ปบริบรู ณ บิดาและมารดาจะตอง ลงชื่อใหความยินยอม ระยะเวลาที่ใช คูสมรสจะไดรับใบสำคัญการจดทะเบียนสมรสในวันยื่นคำขอ

๒๖

ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว

การจดทะเบียนสมรส


การจดทะเบียนหยา “ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฯ มาตรา ๑๕๑๔ กำหนดวา การหยาจะทำไดโดยความ ยินยอมของทั้งสองฝายหรือโดยคำพิพากษาของศาล การหยาโดยความยินยอมตองทำเปนหนังสือ และมีพยานลงลายมือชือ่ อยางนอย ๒ คน ทัง้ นี ้ การจดทะเบียนหยาตาม พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.๒๔๗๘ จะทำทีส่ ำนักทะเบียนใด ๆ ทีก่ ำหนดไวในกฎกระทรวงก็ได ซึง่ กฎกระทรวงการตางประเทศ ออกตามความใน พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัวฯ ขอ ๑ และขอ ๒ วา ทีท่ ำการสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญเปนสำนักทะเบียนและใหเจาพนักงานทูตหรือกงสุลเปนนายทะเบียนได” ขอกำหนด - คูหยาจะตองยื่นคำรองขอจดทะเบียนหยาดวยตนเองและจะตองนัดหมายกอนเทานั้น - คูหยาฝายหนึ่งฝายใดตองเปนบุคคลสัญชาติไทย เอกสารที่ใช ๑. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไมหมดอายุ ๒. เอกสารไทยประจำตัวของคูห ยาทีม่ สี ญ ั ชาติไทย เชน บัตรประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบาน ๓. ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรสฉบับจริง  ระยะเวลาที่ใช คูสมรสจะไดรับใบสำคัญการจดทะเบียนหยาในวันยื่นคำขอ หากคูห ยาอยูท ป่ี ระเทศไทย ทานและคูห ยาก็สามารถทำการหยาไดเชนกัน เรียกวา “การหยา ตางสำนัก” โดยฝายหนึง่ ฝายใดเปนผูย น่ื เรือ่ งขอทำการหยาตอสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สำนักงานเขต/อำเภอ ซึ่งเจาหนาที่จะดำเนินการสงเอกสารที่เกี่ยวของใหแกคูหยาตอไป

๒๗


ถาม หนังสือเดินทางเลมเดิมเปลีย่ นเปนนามสกุลสามีแลว แตทำไมนามสกุลในหนังสือเดินทาง เลมใหมจึงเปนนามสกุลเดิมกอนแตงงาน? ตอบ เนือ่ งจากหนังสือเดินทางเลมเดิมเปนหนังสือเดินทางแบบเกาซึง่ สามารถแสดงเอกสารทะเบียน สมรสเพือ่ ขอใชนามสกุลของสามีหรือการรับรองการเปลีย่ นนามสกุลตามสามีในหนังสือเดินทางได แตปจ จุบนั เปนหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส ขอมูลในการทำหนังสือเดินทางจะตองตรงกับขอมูล ในทะเบียนบาน ดังนัน้ หากทานยังมิไดแกไขนามสกุลในทะเบียนบานเปนนามสกุลของสามี หนังสือ เดินทางเลมใหมกจ็ ะเปนนามสกุลเดิมกอนสมรส ทัง้ นี้ การแกไขนามสกุลในทะเบียนบานจะตองไป ดำเนินการที่สำนักงานเขต/อำเภอในประเทศไทยซึ่งสามารถมอบอำนาจใหผูอื่นดำเนินการแทน ได (ดูที่หัวขอ “การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบาน”) ถาม จดทะเบียนสมรสในสหรัฐฯ นามสกุลในกรีนการดไมตรงกับในหนังสือเดินทาง จะนำใบทะเบียน สมรสสหรัฐฯ มาขอเปลี่ยนนามสกุลในหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดหรือไม? ตอบ ไมได เนือ่ งจากนามสกุลในหนังสือเดินทางจะออกใหตามนามสกุลในทะเบียนบาน ผูท จ่ี ะเปลีย่ น นามสกุลในหนังสือเดินทางจึงตองไปเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบาน ณ สำนักงานเขต/อำเภอที่ ประเทศไทยกอน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกลาวจะตองนำทะเบียนสมรสสหรัฐฯ มารับรองที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ กอน จึงจะสามารถนำไปใชทป่ี ระเทศไทยได (ดูทห่ี วั ขอ “การเปลีย่ นนามสกุล ในทะเบียนบาน”)   ถาม ถาจดทะเบียนสมรสไทยทีส่ ถานเอกอัครราชทูตฯ แลว จะขอเปลีย่ นนามสกุลในหนังสือเดินทาง เลยไดหรือไม? ตอบ ไมได ไมวาจะเปนการจดทะเบียนสมรสไทยหรือสหรัฐฯ จะตองไปทำการเปลี่ยนนามสกุล ในทะเบียนบานทีป่ ระเทศไทยกอน จึงจะสามารถเปลีย่ นนามสกุลในหนังสือเดินทางได ทัง้ นี้ ใบทะเบียน สมรสไทยทีส่ ถานเอกอัครราชทูตฯ ออกใหสามารถนำไปยืน่ ขอเปลีย่ นนามสกุลทีส่ ำนักงานเขต/อำเภอได โดยไมตองผานการรับรองเอกสาร ไมเหมือนกับกรณีทะเบียนสมรสสหรัฐฯ   ถาม ถาสามีเสียชีวติ กอนทีจ่ ะทำการเปลีย่ นนามสกุลในทะเบียนบาน จะดำเนินการภายหลังได หรือไม? ตอบ ไมได เนื่องจากการเปลี่ยนไปใชนามสกุลของสามีจะตองไดรับความยินยอมจากสามีซึ่งเปน เจาของนามสกุลกอน ดังนัน้ ผูท ถ่ี อื เอกสารสหรัฐฯ ทีม่ นี ามสกุลไมตรงกับทะเบียนบานหรือหนังสือ เดินทาง จึงจำเปนตองไปเปลีย่ นนามสกุลในหลักฐานสหรัฐฯ แทนการเปลีย่ นในทะเบียนบานไทย

๒๘

ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว


ถาม-ตอบ เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว ถาม แตงงานมาแลว ๒ ครัง้ ในทะเบียนบานยังเปนนามสกุลของสามีคนแรกอยู หากตองการจะ เปลี่ยนเปนนามสกุลของสามีคนปจจุบัน จะตองใชเอกสารอะไรบาง? ตอบ จะตองใชหลักฐานการหยากับสามีคนแรก และทะเบียนสมรสประกอบการยืน่ ขอเปลีย่ นนามสกุล โดยหลักฐานทัง้ สองจะตองผานการรับรองเอกสารกอน (ดูทห่ี วั ขอ “การเปลีย่ นนามสกุลในทะเบียนบาน”) ถาม กรณีไมไดจดทะเบียนสมรสกับสามีซง่ึ เปนชาวตางชาติ จะขอสูตบิ ตั รไทยใหบตุ ร ไดหรือไม? ตอบ ได อางอิงตามขอวินิจฉัยการไดสัญชาติไทยตาม พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ สรุปขอวิจยั การไดสญ ั ชาติไทยตาม พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีบคุ คลเกิดนอกราชอาณาจักร สัญชาติบดิ า

สัญชาติมารดา

สถานภาพสมรส

สัญชาติบตุ ร

ไทย

ไทย

จดทะเบียนสมรส

ไดสญ ั ชาติไทย

ไทย

ไทย

ไมจดทะเบียนสมรส

ไดสญ ั ชาติไทย

ไทย

อืน่ ๆ

จดทะเบียนสมรส

ไดสญ ั ชาติไทย

ไทย

อืน่ ๆ

ไมจดทะเบียนสมรส

ไมไดสญ ั ชาติไทย

อืน่ ๆ

ไทย

จดทะเบียนสมรส

ไดสญ ั ชาติไทย

อืน่ ๆ

ไทย

ไมจดทะเบียนสมรส

ไดสญ ั ชาติไทย

ถาม กรณีจำเปนตองกลับประเทศไทยอยางถาวรกอนทีจ่ ะขอแจงเกิดบุตรตอสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไปแจงเกิดที่สำนักงานเขต/อำเภอ ไดหรือไม? ตอบ ไมได เด็กที่เกิดในตางประเทศจะตองแจงเกิดตอสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญที่ ประจำอยูใ นประเทศนัน้ ๆ เทานัน้ ไมสามารถแจงเกิดตอนายทะเบียน ณ สำนักงานเขต/อำเภอได ทั้งนี้ ผูยื่นขอสามารถดำเนินการเรื่องแจงเกิดและขอสูติบัตรไทยไดที่กองสัญชาติและนิติกรณ กรมการกงสุล ซึง่ กองสัญชาติฯ จะอำนวยความสะดวกโดยจัดสงเอกสารไปใหสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญในประเทศที่บุตรเกิดเพื่อออกสูติบัตรไทยให

๒๙


ถาม สูตบิ ตั รสหรัฐฯ ของบุตรมีชอ่ื และตราของมลรัฐปรากฏอยูบ นเอกสารอยูแ ลว จะตองนำ ไปรับรองในระดับมลรัฐที่ Secretary of State อีก หรือไม? ตอบ ตองนำไปรับรอง เนื่องจากกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ (Department of State) จะรับรองเอกสารที่ผานการรับรองจากระดับมลรัฐแลวเทานั้น ชื่อและตราของมลรัฐที่ปรากฏ อยูบ นสูตบิ ตั รเปนเพียงการแสดงวามลรัฐใดเปนผูอ อกเอกสารใหเทานัน้ สูตบิ ตั รทีผ่ า นการรับรอง ในระดับมลรัฐแลวจะมีหนังสือรับรองของมลรัฐนั้นเย็บติดไปกับสูติบัตร และเมื่อนำไปรับรองที่ กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ แลวจะมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ เย็บติดอีกหนึง่ ฉบับ ดังนัน้ สูตบิ ตั รทีผ่ า นการรับรองแลวจะมีทง้ั สิน้ ๓ หนา ประกอบดวย ๑. หนังสือรับรองจากกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ๒. หนังสือรับรองจากมลรัฐ ๓. สูติบัตรเด็ก ถาม ทำไมสูตบิ ตั รทีท่ างการทองถิน่ สหรัฐฯ ออกใหตอ งผานการรับรองความถูกตองจากมลรัฐ และจากกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ กอนจึงจะนำมายื่นขอสูติบัตรไทยได? ตอบ ตามระเบียบกำหนดใหสูติบัตรที่ทางการทองถิ่นสหรัฐฯ ออกใหจะตองผานการรับรองโดย กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ กอน จึงจะนำมาประกอบการยื่นขอสูติบัตรไทยได ถาม เด็กที่เกิดในตางประเทศจะตองแจงเกิดตอสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในกี่วัน? ตอบ กฎหมายไทยไมไดกำหนดระยะเวลาแจงการเกิดสำหรับเด็กทีเ่ กิดในตางประเทศ แตควรจะ แจงโดยเร็วที่สุด   ถาม ไดรบั สูตบิ ตั รไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แลวพบวามีรายการในสูตบิ ตั รผิดพลาดหรือ อยากจะขอแกไขขอมูลในสูติบัตร จะตองทำอยางไร? ตอบ หากรายการผิดพลาดเกิดจากความบกพรองของนายทะเบียนในขณะรับแจงเกิด เชน การลง รายการไมครบถวน หรือลงรายการผิดพลาดไมตรงกับหลักฐานประกอบคำรอง นายทะเบียนของ สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถแกไขรายการในสูติบัตรได แตหากเปนการแกไขรายการที่ผิดไป จากหลักฐานขอเท็จจริงทีผ่ ยู น่ื ขอนำมาแสดงขณะแจงเกิด นายทะเบียนฯ จะไมสามารถแกไขได ผูยื่นขอจะตองไปทำการแกไขภายหลังจากที่ไดไปเพิ่มชื่อในทะเบียนบานไทยแลว ถาม หากผูเสียชีวิตไมมีญาติ ผูอื่นจะเปนผูแจงเสียชีวิตแทนญาติ ไดหรือไม? ตอบ ได ในกรณีทไ่ี มสามารถใหญาติมาแจงเสียชีวติ หรือขอมรณบัตรไทย คนใกลชดิ สามารถแจงแทนได

๓๐

ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว


ถาม-ตอบ เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว ถาม ถาจดทะเบียนสมรสสหรัฐฯ แลว จะตองจดทะเบียนสมรสไทยอีกหรือไม? ตอบ ไมตอ ง การจดทะเบียนสมรสในตางประเทศตามกฎหมายทองถิน่ ยอมมีผลสมบูรณตามกฎหมายไทย และไมตอ งมายืน่ ขอจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยทีส่ ถานเอกอัครราชทูตฯ หรือทีป่ ระเทศไทยอีก ถาม หญิงไทยทีส่ มรสกับชาวตางชาติจะใสนามสกุลของสามีเพิม่ เขาไปในนามสกุลเดิมกอนสมรส ของตนเอง ไดหรือไม? ตอบ ไมได แตสามารถใชนามสกุลเดิมกอนสมรสเปนชื่อรองได นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังใหสิทธิ ในการใชนามสกุลโดยคงนามสกุลเดิมกอนสมรส หรือใชคำนำหนาเปน นางสาว ได   ถาม การจดทะเบียนสมรสหรือหยาในตางประเทศ คูส มรสหรือคูห ยาจะไมมาปรากฏตัวตอหนา นายทะเบียนสถานเอกอัครราชทูตฯ แตสงเอกสารการสมรสหรือหยาทางไปรษณีย ไดหรือไม? ตอบ ไมได เนือ่ งจากในการรับจดทะเบียนนัน้ คูส มรสและคูห ยาจะตองมาปรากฏตัวและลงลายมือชือ่ ตอหนานายทะเบียน ยกเวน “การหยาตางสำนัก” ซึ่งคูหยาตางฝายตางไปยื่นคำรองขอหยาพรอม หนังสือสัญญาการหยาตอนายทะเบียนคนละสำนักทะเบียน โดยตกลงวาคูหยาฝายใดจะเปนผูยื่น คำรองขอจดทะเบียนหยากอนที่สำนักทะเบียนใดและจะใหสำนักทะเบียนใดเปนผูจดทะเบียนให การหยาโดยวิธีนี้จะสมบูรณตอเมื่อการจดทะเบียนแหงที่สองเรียบรอยแลว

๓๑


สวนที่ ๑ การบริการดานกงสุล

การรับรองเอกสาร


การรับรองคำแปลเอกสาร “สถานเอกอัครราชทูตฯ ใหบริการรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเปนอังกฤษ เฉพาะเอกสารราชการไทย อาทิ สูตบิ ตั ร มรณบัตร บัตรประชาชน ใบขับขีร่ ถยนต ใบเปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุล ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหยา ทะเบียนหยา ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หนังสือรับรอง ความเปนโสด เปนตน” ขั้นตอนการแปล ๑. ผูยื่นคำรองจะตองจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษดวยตนเอง หรือใหผูอื่นที่มีความรูเปนผูแปล โดย ตองจัดพิมพใหเรียบรอย และผูแ ปลตองลงชือ่ รับรองคำแปลถูกตอง ทัง้ นี้ แบบฟอรมการแปลเอกสาร มาตรฐานของทางราชการและคำศัพทภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วของสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ๒. เอกสารราชการทีน่ ำมารับรองคำแปลจะตองเปนเอกสารตัวจริงเทานัน้ หากเปนสำเนาจะตองเปน สำเนาที่ไดรับรองจากหนวยราชการไทย เชน สำนักงานเขต/อำเภอ เทานั้น เอกสารที่ใช ๑. แบบฟอรม “คำรองนิติกรณ” ๒. ตนฉบับเอกสารที่ตองการใหรับรองคำแปล (เอกสารราชการไทยเทานั้น) ๓. เอกสารคำแปลที่พิมพเรียบรอยแลว ครบถวนถูกตอง ๔. หนังสือเดินทางไทยฉบับจริงที่ยังไมหมดอายุ ๕. คาธรรมเนียม ๑๕ ดอลลารสหรัฐ ตอฉบับ ชำระเปน Money Order หรือ Cashier Check สั่งจาย Royal Thai Embassy ๖. กรณียน่ื คำรองทางไปรษณีย จะตองมีซองสงกลับพรอมแสตมปแบบ Express Mail (Flat Rate) ของไปรษณีย USPS และสามารถสงสำเนาหนังสือเดินทาง (หนาทีม่ รี ปู ถาย) ทีร่ บั รองโดยเจาหนาที่ Notary Public แทนการสงหนังสือเดินทางฉบับจริงได (ดูทห่ี วั ขอ “การยืน่ เอกสารทางไปรษณีย” ) หมายเหตุ ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตหรือขอรับไดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระยะเวลาที่ใช ยื่นเอกสารดวยตนเอง ประมาณ ๒-๓ วัน / ทางไปรษณีย ประมาณ ๕-๑๐ วัน สถานเอกอัครราชทูตฯ มิไดใหบริการแปลเอกสาร แตใหบริการเฉพาะการรับรองคำแปล ที่ผูยื่นขอไดจัดทำมาและเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลววาแปลครบถวนถูกตองเทานั้น

๓๓


“อำนาจการเปลีย่ นแปลงขอมูลในทะเบียนราษฎรเปนของกระทรวงมหาดไทย ผูย น่ื ขอจึงไมสามารถ ดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดโดยตรง จะตองกระทำที่สำนักงานเขต/อำเภอเทานั้น อยางไรก็ดี เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกคนไทยในตางประเทศซึ่งไมสามารถเดินทางไปติดตอ ราชการทีป่ ระเทศไทยดวยตนเอง กระทรวงมหาดไทยจึงยินยอมใหคนไทยในตางประเทศสามารถ ทำหนังสือมอบอำนาจใหผูอื่นกระทำการแทนตนได” หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือนิติกรรมตาง ๆ ที่ผูลงนามพำนักอยูในตางประเทศ จะตองผาน การรับรองลายมือชื่อหรือลายเซ็นในเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ กอน เอกสารสวนใหญ ที่คนไทยขอรับบริการจะเปนหนังสือมอบอำนาจประเภทตาง ๆ เชน หนังสือมอบอำนาจทั่วไป ทีด่ นิ การขอหรือคัดสำเนาเอกสาร การยายชือ่ ออกจากทะเบียนบานกลาง รวมถึงการจัดทำหนังสือ ราชการตาง ๆ อาทิ หนังสือรับรองการมีชวี ติ หนังสือยินยอมใหผเู ยาวเดินทางไปตางประเทศ หนังสือ ยินยอมใหผูเยาวเดินทางไปกับผูที่มิใชบิดามารดา (Letter of Consent) หนังสือรับรองการซื้อ ทีด่ นิ กรณีสามีเปนคนตางชาติ (Letter of Confirmation) หนังสือยินยอมใหคสู มรสทำนิตกิ รรม รวมถึงเอกสารจากธนาคารและหนังสือรับรองการแสดงตัวของผูสอบบัญชีรับอนุญาต เอกสารที่ใช ๑. แบบฟอรม “คำรองนิติกรณ” ๒. แบบฟอรมหนังสือที่ตองการจะขอรับรองลายมือชื่อ ๓. หนังสือเดินทางไทยฉบับจริงที่ยังไมหมดอายุ ๔. คาธรรมเนียม ๑๕ ดอลลารสหรัฐ ตอฉบับ สำหรับการรับรองลายมือชื่อในเอกสาร คาธรรมเนียม ๑๕ ดอลลารสหรัฐ ตอฉบับ สำหรับการรับรองสำเนาหนังสือเดินทาง ชำระเปน Money Order หรือ Cashier Check สั่งจาย Royal Thai Embassy ๕. กรณียน่ื คำรองทางไปรษณีย จะตองมีแบบฟอรม “Notary Public for Signature” ทีร่ บั รอง โดยเจาหนาที่ Notary Public และซองสงกลับพรอมแสตมปแบบ Express Mail (Flat Rate) ของไปรษณีย USPS (ดูที่หัวขอ “การยื่นเอกสารทางไปรษณีย”) หมายเหตุ ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตหรือขอรับไดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระยะเวลาที่ใช ยื่นเอกสารดวยตนเอง ประมาณ ๒-๓ วัน / ทางไปรษณีย ประมาณ ๕-๑๐ วัน การรับรองสำเนาหนังสือเดินทาง (คาธรรมเนียม ๑๕ ดอลลารสหรัฐ) จะใชเพือ่ เปนหลักฐาน แสดงตนประกอบไปกับเอกสารทีร่ บั รองลายมือชือ่ ซึง่ จะจำเปนตองทำหรือไมนน้ั ขึน้ อยูก บั ความตองการของหนวยงานที่จะนำเอกสารไปยื่น

๓๔

การรับรองเอกสาร

การรับรองลายมือชื่อ (มอบอำนาจ)


การเปลี่ยนวีซาประเภท J-1 “ผูท ไ่ี ดรบั การตรวจลงตรา (วีซา ) ประเภท J-1 และประสงคขอหนังสือ No Objection Letter จาก สถานเอกอัครราชทูตฯ เพือ่ นำไปขอยกเวนตามระเบียบวีซา J-1 (Waiver of the Two Year Foreign Residence Requirement) จากกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ในการขอเปลี่ยนสถานะวีซา J-1 เปนวีซาประเภทอื่นจากหนวยงาน USCIS ของสหรัฐฯ” เอกสารที่ใช ๑. แบบฟอรม “คำรองนิติกรณ” ๒. จดหมายถึงสถานเอกอัครราชทูต ฯ โดยมีรายละเอียดเปนภาษาไทย ดังนี้ - แจงความประสงคในการขอหนังสือรับรองดังกลาวและเอกสารสนับสนุน อาทิ หากเรียนตอ ขอใหนำสงหนังสือตอบรับเขาเรียนของสถานศึกษา และ/หรือสำเนาใบ I-20 ของสถานศึกษา ที่ออกใหผูรอง หากทำงาน ขอใหนำสงจดหมายยืนยันของนายจางในการเสนองานใหแกผูรอง หากสมรส ขอใหสงสำเนาทะเบียนสมรส และสำเนาหนังสือเดินทาง/Driver License ของ คูสมรส เปนตน - ประวัติของผูขอ เริ่มตั้งแตสำเร็จการศึกษาในประเทศไทยจากที่ใด เมื่อใด ประวัติการทำงาน ในประเทศไทย เคยรับราชการ หรือไดรับทุนการศึกษาในประเทศไทย หรือใหไปศึกษา หรือ ดูงาน หรือฝกงานในตางประเทศจากหนวยงานหรือองคกรใดในประเทศไทยเมือ่ ใด และในการ ขอวีซา J-1 เขาสหรัฐฯ ผูข อไดรบั ทุนใหมาศึกษา หรือ ดูงาน หรือ ฝกงานในสหรัฐฯ จากหนวยงาน หรือองคกรใดในประเทศไทยหรือตางประเทศ - ประวัติการศึกษาและการทำงานในสหรัฐฯ โดยระบุรายละเอียดวาผูรองเดินทางเขามาศึกษา หรือดูงาน หรือฝกงานในสหรัฐฯ ตัง้ แตเมือ่ ไรและปใด ศึกษาหรือทำงาน ณ ทีใ่ ด เปนระยะเวลา นานกีป่  ตัง้ แตปใ ดถึงปใด และในระหวางทีศ่ กึ ษา หรือทำงานในประเทศสหรัฐฯ ผูร อ งไดรบั ทุน หรือความชวยเหลือดานการเงินจากผูใด หนวยงานหรือองคกรใด จนกระทั่งถึงปจจุบัน  - หากเคยเปนนักเรียนทุน หรือเคยเปนขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองจากองคกร หรือหนวยงาน ผูใหทุน หรือหนังสือรับรองจากหนวยราชการเจาสังกัด รับรองวาไมมีพันธะที่จะตองกลับไป ปฏิบัติงานรับราชการ หรือจะตองชดใชเงินคืนแกหนวยงานใด และรับรองวาไมมีพันธะหรือ หนี้สินใด ๆ กับรัฐบาลไทยแลว - ยอหนาสุดทายของจดหมายขอใหระบุวา “ขาพเจาขอรับรองวาขอความทีก่ ลาวในจดหมายเปน ความจริงทุกประการ” พรอมลงลายมือชื่อผูขอ

๓๕


เอกสารที่ใช (ตอ) ๓. เอกสารประกอบ - หนังสือเดินทางไทยที่ยังไมหมดอายุ - บัตรประชาชนไทย - DS-2019 หรือ IAP 66 ทุกฉบับที่มี - ทะเบียนสมรสและหนังสือเดินทาง / ใบขับขีข่ องสามี/ภริยา (กรณีเหตุผลทีย่ น่ื ขอ คือ การสมรส) ๔. เอกสารอื่น ๆ - สำเนา Case Number ที่จะไดเมื่อกรอกแบบฟอรม Online DS-3035 กับ Department of State ของสหรัฐฯ - ซองเปลาติดแสตมป จำนวน ๒ ซอง ซองทีห่ นึง่ จาหนาซองถึงผูร อ งเพือ่ ใหสถานเอกอัครราชทูตฯ สงสำเนาหนังสือที่ออกใหถึงผูรองเพื่อทราบ ซองที่สอง ไมตองจาหนาซองเพื่อใชสำหรับสง หนังสือให Department of State ของสหรัฐฯ ๕. คาธรรมเนียม ๑๕ ดอลลารสหรัฐ ชำระเปน Money Order หรือ Cashier Check สั่งจาย Royal Thai Embassy ๖. กรณียน่ื คำรองทางไปรษณีย เอกสารประกอบตามขอ ๓ สามารถสงสำเนาทีร่ บั รองโดยเจาหนาที่ Notary Public แทนการสงเอกสารฉบับจริงได หมายเหตุ ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตหรือขอรับไดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระยะเวลาทีใ่ ช การออกหนังสือ J-1 No Objection Letter สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตองรอผล การตรวจสอบจากหนวยราชการไทยที่เกี่ยวของกอน

๓๖

การรับรองเอกสาร

การเปลี่ยนวีซาประเภท J-1 (ตอ)


การผอนผันการเกณฑทหาร “พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ บัญญัติวา ชายที่มีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย มีหนาที่รับราชการทหารทุกคน” หนาที่ของชายไทยที่เกี่ยวกับการรับราชการทหารมีดังนี้ ๑. การลงบัญชีทหารกองเกิน เมื่ออายุยางเขา ๑๘ ป (๑๗ ปบริบูรณ) ใน พ.ศ.ใด ตองไปแสดงตน ภายในป พ.ศ.นั้น ๒. การรับหมายเกณฑ ทหารกองเกินเมือ่ อายุยา งเขา ๒๑ ป (๒๐ ปบริบรู ณ) ในพ.ศ.ใด ตองไปแสดงตน เพื่อรับหมายเกณฑ ๓. การตรวจเลือก การตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจำการตามปกติกำหนด ไวในเดือนเมษายน คนหาขอมูลเพิ่มเติมที่กระทรวงกลาโหม www.mod.go.th/misc/officer1_top.htm ๔. ผูที่ศึกษาในตางประเทศสามารถติดตอยื่นขอหนังสือรับรองการผอนผันเกณฑทหารไดจาก สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสงใหผูปกครองนำไปยื่นตอสัสดีอำเภอเพื่อทำการผอนผันได เอกสารที่ใช ๑. แบบฟอรม “คำรองนิติกรณ” ๒. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา รับรองวากำลังศึกษาเต็มเวลาในระดับการศึกษาใด (มีรายละเอียด ระบุชน้ั ป สาขา ประเภทปริญญา) และกำหนดจะสำเร็จการศึกษาเมือ่ ใด นอกจากนัน้ จดหมาย จากสถานศึกษาจะตองมีตราประจำสถานศึกษาและลายมือชื่อเจาหนาที่ของสถานศึกษาดวย ๓. หนังสือเดินทางไทยฉบับจริงที่ยังไมหมดอายุ ๔. คาธรรมเนียม ๑๕ ดอลลารสหรัฐ ชำระเปน Money Order หรือ Cashier Check สั่งจาย Royal Thai Embassy ๕. กรณียน่ื คำรองทางไปรษณีย จะตองมีซองสงกลับพรอมแสตมปแบบ Express Mail (Flat Rate) ของไปรษณีย USPS และสามารถสงสำเนาหนังสือเดินทาง (หนาทีม่ รี ปู ถาย) ทีร่ บั รองโดยเจาหนาที่ Notary Public แทนการสงหนังสือเดินทางฉบับจริงได (ดูทห่ี วั ขอ “การยืน่ เอกสารทางไปรษณีย” ) หมายเหตุ ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตหรือขอรับไดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระยะเวลาที่ใช ยื่นเอกสารดวยตนเอง ประมาณ ๒-๓ วัน / ทางไปรษณีย ประมาณ ๕-๑๐ วัน หลักฐานการศึกษาและกำหนดเวลาที่จะสำเร็จการศึกษาเปนสิ่งสำคัญมาก จะตองขอให สถานศึกษาระบุมาใหชดั เจน เพือ่ สัสดีอำเภอจะไดพจิ ารณาไดวา สมควรจะผอนผันใหผขู อไดเปน เวลานานเทาใด สถานเอกอัครราชทูตฯ ไมสามารถรับรองขอความใด ๆ นอกเหนือจากขอความ ในหนังสือรับรองของสถานศึกษา

๓๗


ถาม หนังสือมอบอำนาจที่ Notary Public รับรองลายมือชือ่ แลว จะใชทป่ี ระเทศไทย ไดหรือไม? ตอบ ไมได หนังสือมอบอำนาจของคนไทยในตางประเทศที่จะนำไปใชที่ประเทศไทยจะตองมี ตราประทับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองลายมือชื่อ ถาม สถานเอกอัครราชทูตฯ ใชเวลาในการออกหนังสือ No Objection Letter นานเทาใด? ตอบ ไมสามารถกำหนดระยะเวลาที่แนนอนได เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ตองรอผลการ ตรวจสอบจากหนวยราชการไทยที่เกี่ยวของกอน   ถาม หนังสือ No Objection Letter ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให เปนการยืนยันวาจะ สามารถเปลี่ยนวีซาประเภท J-1 ได ใชหรือไม? ตอบ ไมใช หนวยงานสหรัฐฯ เปนผูมีสิทธิในการตัดสินใจ หนังสือ No Objection Letter เปน เพียงหลักฐานประกอบการพิจารณาวาผูยื่นขอมิไดมีพันธะตองชดใชทุนกับหนวยราชการไทย    ถาม สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถผอนผันการเกณฑทหารใหไดกี่ป? ตอบ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไมสามารถกำหนดระยะเวลาในการผอนผันการเกณฑทหารใหได สถานเอกอัครราชทูตฯ เปนเพียงผูอ อกหนังสือรับรองการขอผอนผันฯ โดยพิจารณาจากหนังสือรับรอง ของสถานศึกษา ผูข อผอนผันจะตองยืน่ หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ตอสัสดีอำเภอ ซึง่ จะเปนผูม อี ำนาจ ในการพิจารณาอนุมัติคำขอและระยะเวลาการผอนผันฯ   ถาม เด็กทีถ่ อื สัญชาติไทยตามมารดาไทยซึง่ แตงงานกับชาวตางชาติ และอาศัยอยูใ นตางประเทศ จะตองผานการเกณฑทหารหรือไม? ตอบ ตองไดรับการเกณฑทหาร โดยเมื่ออายุครบ ๑๗ ปบริบูรณ จะตองไปแสดงตนเพื่อลงบัญชี ทหารกองเกินในประเทศไทย หากกำลังศึกษาอยูใหยื่นเรื่องขอผอนผันการเกณฑทหารไดที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ

๓๘

การรับรองเอกสาร

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับรองเอกสาร


สวนที่ ๑ การบริการดานกงสุล

สัญชาติ


“การสละสัญชาติจะมีผลตอเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเทานั้น” การขอสละสัญชาติไทยสามารถกระทำไดโดยยื่นคำขอตอสถานเอกอัครราชทูตฯ (ผูยื่นขอตองมี อายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะสงคำขอไปที่กองสัญชาติและนิติกรณ กระทรวงการตางประเทศ เพื่อจัดสงไปยังกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการตอไป เอกสารที่ใช ๑. แบบฟอรม “การขอสละสัญชาติ สช.๑” (สำหรับหญิงซึง่ สมรสกับคนตางดาว) หรือ แบบฟอรม “การขอสละสัญชาติ สช.๒” (สำหรับผูไดสัญชาติไทยโดยการเกิด) ๒. แบบฟอรม “บันทึกการสอบสวนการขอสละสัญชาติไทย” ๓. แบบฟอรม “บันทึกการสอบสวนพยาน (ขอสละสัญชาติไทย)” จำนวน ๒ คน ๔. ประวัติผูยื่นขอสละสัญชาติไทย ๕. รูปถายของผูยื่นขอ จำนวน ๑๒ รูป ๖. รูปถายของสามี จำนวน ๖ รูป (สำหรับหญิงซึง่ สมรสกับคนตางดาว) หรือ รูปถายของบิดาและมารดา คนละ ๖ รูป (สำหรับผูไดสัญชาติไทยโดยการเกิด) ๗. สูติบัตรไทย บัตรประชาชนไทย และทะเบียนบาน ฉบับจริง ๘. หนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อ ช. ๓ หรือหนังสือสำคัญเปลี่ยนนามสกุล ช.๔ (หากมี) ฉบับจริง ๙. ใบสำคัญทหาร แบบ สด.๑ หรือ สด.๘ หรือ สด.๙ (หากมี) ฉบับจริง ๑๐. หนังสือเดินทางไทยฉบับจริงของผูยื่นขอ ๑๑. หนังสือเดินทางฉบับจริงของสามี (สำหรับหญิงซึ่งสมรสกับคนตางดาว) ๑๒. หลักฐานการถือสัญชาติอเมริกัน (Birth Certificate หรือ Naturalization Certificate) ที่ ผานการรับรองความถูกตองของเอกสารแลว (ดูทห่ี วั ขอ “การรับรองเอกสารสหรัฐฯ”) พรอม คำแปลภาษาไทย (ตองจัดพิมพใหเรียบรอยและผูแปลลงชื่อรับรองคำแปลถูกตอง) คาธรรมเนียม ๑. คาธรรมเนียมการรับรองเอกสาร (ชำระเปน Money Order หรือ Cashier Check สั่งจาย Royal Thai Embassy) - การรับรองสำเนาถูกตองของเอกสารฉบับจริงตามขอ ๗-๑๒ คาธรรมเนียมฉบับละ ๑๕ ดอลลารสหรัฐ เพือ่ ใชประกอบคำรองนำสงกระทรวงการตางประเทศ (หากผูย น่ื ขอมีเอกสาร ทีเ่ ปนสำเนาถูกตองจากสวนราชการทีอ่ อกเอกสารใหและประสงคจะใหใชเอกสารดังกลาว นำสงฯ จะไมตองเสียคาธรรมเนียมการรับรองเอกสารฉบับดังกลาว) - คาธรรมเนียมการรับรองหลักฐานการถือสัญชาติอเมริกันและการรับรองคำแปลถูกตอง ตามขอ ๑๒ จำนวน ๓๐ ดอลลารสหรัฐ ๒. คาธรรมเนียมการขอสละสัญชาติไทย ๕ บาท (นำสงกระทรวงตางประเทศ) หมายเหตุ - รูปถายที่ใชจะตองเปนรูปถายสี ขนาด ๒ x ๒ นิ้ว พื้นหลังสีขาว ไมมีลวดลาย ถายหนาตรง ไมสวมหมวก และแวนตา ถายไวไมเกิน ๖ เดือน - ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตหรือขอรับไดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

๔๐

สัญชาติ

การขอสละสัญชาติไทย


ผลทางกฎหมายกรณีสละสัญชาติไทย เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหบุคคลใดเสียสัญชาติไทย โดยผลของกฎหมายการเสีย สัญชาติไทยจะทำใหบคุ คลดังกลาวมีสถานะเปน “บุคคลตางดาว” ซึง่ จะมีผลตามกฎหมายไทย ดังนี้ ๑. กระทรวงมหาดไทยจะตัดชือ่ ผูท เ่ี สียสัญชาติไทยออกจากทะเบียนราษฎร ทำใหไมมหี ลักฐานแสดง ความเปนคนไทยอีกตอไป อาทิ จะไมสามารถถือบัตรประชาชนไทยและหนังสือเดินทางไทย ๒. การเดินทางกลับประเทศไทยตองถือหนังสือเดินทางของประเทศทีต่ นถือสัญชาติ ตองขอรับการ ตรวจลงตรา และสามารถพำนักอยูใ นประเทศไทยไดตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายไทยอนุญาตเทานัน้ ๓. เนื่องจากผูที่เสียสัญชาติไทยมีสถานะเปนบุคคลตางดาว หากตกทุกขไดยากหรือประสบความ เดือดรอนระหวางอาศัยอยูใ นตางประเทศ ไมวา กรณีใด ๆ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทย ไมสามารถใหความคุมครองดูแลชวยเหลือตามกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายไทย โดย ตองขอความชวยเหลือจากทางการของประเทศที่ตนมีสัญชาติเทานั้น ๔. สิทธิและหนาที่สำหรับความเปนคนไทยสิ้นสุดลง โดยไมไดรับการปกปองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ อาทิ หมดสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งและการสมัครรับ เลือกตั้ง หมดสิทธิเขารวมกิจกรรมทางการเมือง ๕. การประกอบอาชีพอิสระในประเทศไทยตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของ คนตางดาว ป พ.ศ.๒๕๔๒ ๖. การทำงานในประเทศไทยตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการทำงานของคนตางดาว ป พ.ศ.๒๕๕๑   ๗. การถือครองที่ดินตองเปนไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งกำหนดวา คนตางดาวที่ตองการ ถือครองที่ดินในประเทศไทย ตองนำเงินมาลงทุนในประเทศไทยตามกฎกระทรวงมหาดไทยไม ต่ำกวา ๔๐ ลานบาท และตองไดรบั อนุญาตจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย จึงจะสามารถ ถือครองที่ดินเพื่อการอยูอาศัยไดไมเกิน ๑ ไร ๘. การถือครองอาคารชุดตองเปนไปตามพระราชบัญญัตอิ าคารชุด นอกจากนีแ้ ลว สิทธิและหนาที่ ของบุคคลตางดาวในเรื่องอื่น ๆ ตองเปนไปตามบทบัญญัติกฎหมาย

การกลับคืนสัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัติสัญชาติฯ ชายหรือหญิงที่ไดสละสัญชาติไทยเพื่อเขาถือสัญชาติอื่นตามคูสมรส หากการสมรสสิน้ สุดลง กฎหมายไทยกำหนดใหบคุ คลฯ ดังกลาวมีสทิ ธิขอกลับคืนสัญชาติไทยได โดย ผูที่มีภูมิลำเนาอยูในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นขอตอผูบังคับการตำรวจสันติบาล หากอยูจังหวัดอื่น ใหยน่ื ตอผูก ำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนัน้ และหากอยูใ นตางประเทศ ใหยน่ื ตอสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญในประเทศที่พำนัก

๔๑


การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือหองชุดของคนตางดาว - คนตางดาวไมสามารถถือกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ ได ยกเวน ไดกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ ในฐานะทายาทโดยชอบธรรม (มรดก) และจะตองไมเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว (สวนที่เกินตองจำหนาย) ดังนี้ - เพื่ออยูอาศัยตองไมเกิน ๑ ไร / ครอบครัว - เพื่อการพาณิชยกรรมตองไมเกิน ๑ ไร - เพื่อการอุตสาหกรรมตองไมเกิน ๑๐ ไร - เพื่อการเกษตรกรรมตองไมเกิน ๑๐ ไร / ครอบครัว - เพื่อการกุศลและสาธารณะตองไมเกิน ๕ ไร - สุสานของตระกูลตองไมเกิน ๑/๒ ไร นอกจากนี้ นับแตป พ.ศ.๒๕๔๒ คนตางดาวทีน่ ำเงินมาลงทุนในประเทศไทยไมนอ ยกวา ๔๐ ลานบาท และลงทุนไมนอ ยกวา ๕ ป จะสามารถมีกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ เพือ่ การอยูอ าศัยไดไมเกิน ๑ ไร (ภายใน เขตพื้นที่ที่กำหนดตามกฎหมาย) - คนตางดาวสามารถถือกรรมสิทธิ์หองชุดในอาคารชุดได โดยแตละอาคารไมเกินอัตรารอยละ สี่สิบเกาของเนื้อที่ของหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของคนไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาว - คนไทยสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได โดยคนไทยและคูสมรสตางดาวจะตองยืนยันเปน ลายลักษณอักษรรวมกันในหนังสือรับรอง (Letter of Confirmation) หรือแสดงหลักฐานวา เงินทั้งหมดที่นำมาซื้อที่ดินเปนสินสวนตัว/ทรัพยสวนตัวของคนไทยแตเพียงฝายเดียว ไมใช สินสมรส/ทรัพยที่ทำมาหาไดรวมกัน การถือครองกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาว - กรณีเงินทีน่ ำมาซือ้ เปนสินสวนตัว/ทรัพยสว นตัวของคนไทย คนไทยและคูส มรสตางดาวจะตอง ยืนยันเปนลายลักษณอักษรรวมกันในหนังสือรับรอง Letter of Confirmation (ดูที่หัวขอ “การรับรองลายมือชื่อ”) หรือแสดงหลักฐานวา เงินทัง้ หมดทีน่ ำมาซือ้ ทีด่ นิ เปนสินสวนตัว/ทรัพย สวนตัวของคนไทยแตเพียงฝายเดียว ไมใชสินสมรส/ทรัพยที่ทำมาหาไดรวมกัน - กรณีเงินที่นำมาซื้อเปนสินสมรส/ทรัพยที่ทำมาหาไดรวมกัน ไมวาจะใชชื่อผูถือกรรมสิทธิ์เปน คนไทยแตเพียงฝายเดียว หรือใชชื่อรวมกับคูสมรสตางดาว จะพิจารณาที่คูสมรสตางดาวเปน สำคัญ โดยจะถือกรรมสิทธิไ์ ดไมเกินรอยละสีส่ บิ เกาของเนือ้ ทีข่ องหองชุดทัง้ หมดในอาคารชุดนัน้ และ “ถือวากรรมสิทธิ์ในหองชุดนั้นเปนของคูสมรสตางดาวทั้งหมด” เนื่องจากกรรมสิทธิ์ใน หองชุดจะแบงแยกมิได คนหาขอมูลเพิ่มเติมที่ www.dol.go.th

๔๒

สัญชาติ

การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือหองชุดในประเทศไทย


ถาม-ตอบ เกี่ยวกับสัญชาติ ถาม ผูเยาวซึ่งอายุยังไมถึง ๒๐ ป สามารถขอสละสัญชาติไทยดวยตนเอง ไดหรือไม? หากไมได จะใหมารดาเปนผูขอสละสัญชาติแทน ไดหรือไม? ตอบ ไมได เพราะการสละสัญชาติไทยตองกระทำเมื่ออายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ และเนื่องจากการ สละสัญชาติเปนเรื่องเฉพาะตัว ผูอื่นจึงไมอาจยื่นคำรองขอสละสัญชาติแทนได ถาม คนไทยที่จะไปทำงานใหกับหนวยราชการสหรัฐฯ จะตองสละสัญชาติไทย หรือไม? ตอบ ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของหนวยงานนั้น ๆ บางหนวยงานอาจจะตองใหสละสัญชาติไทยกอน แต บางหนวยงานอาจเพียงใหคืนหนังสือเดินทางไทย   ถาม หากคนไทยที่เปนเจาของที่ดินเสียชีวิต คูสมรสหรือบุตรที่ไมมีสัญชาติไทยจะไดกรรมสิทธิ์ ที่ดิน หรือหองชุดในฐานะทายาทโดยธรรม (มรดก) หรือไม? ตอบ ได แตจะตองไมเกินที่กฎหมายกำหนด (ดูที่หัวขอ “การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือหองชุด ในประเทศไทย”) สวนที่เกินกวาที่กฎหมายกำหนดจะตองทำการจำหนาย

๔๓


สวนที่ ๑ การบริการดานกงสุล

การคุมครองและดูแล ผลประโยชนคนไทย ในสหรัฐอเมริกา


การคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ ขอบเขตอำนาจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ๑. การใหความชวยเหลือคนไทยผูต กทุกขไดยากทีเ่ ดินทางไปตางประเทศและประสบปญหาไมสามารถ ชวยตัวเองได เชน นักทองเที่ยวถูกโจรกรรมทรัพยสิน/หนังสือเดินทาง เจ็บปวย ประสบปญหา ในการเดินทางกลับไทย ถูกจับกุม หรือขาดการติดตอกับญาติพน่ี อ ง สามารถรองขอใหชว ยเหลือ สงตัวคนไทยทีต่ กทุกขไดยากกลับประเทศไทย ชวยตรวจสภาพความเปนอยูข องคนไทยในตางประเทศ ชวยติดตามหาญาติที่สูญหาย หรือขาดการติดตอ ๒. ชวยเหลือคุม ครองแรงงานไทยในตางประเทศ แรงงานไทยทีไ่ ปทำงานอยางถูกตองตามกฎหมาย แตไมไดรับการปฏิบัติตามสัญญา เชน ไมไดทำงานในตำแหนงที่ตกลงกันไว หรือไมไดรับคาจาง หรือสิทธิประโยชนตามที่ไดตกลงกันไว หรือไมไดรับการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน สามารถ รองขอใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ชวยเหลือเจรจากับนายจาง หรือหนวยงานราชการของประเทศนัน้ ใหปฏิบัติตามสัญญา ๓. ชวยเหลือแรงงานไทยที่ถูกหลอกลวงไปตางประเทศแลวตกทุกขไดยาก สามารถรองขอให สถานเอกอัครราชทูตฯ พิจารณาชวยเหลือสงตัวกลับประเทศไทยได   ๔. ชวยเหลือประสานกับทางการสหรัฐฯ ใหแกคนไทยที่ตองโทษอยูในสหรัฐฯ และคนไทยที่รอ การพิจารณาสงตัวกลับประเทศไทยเนื่องจากพำนักในสหรัฐฯ เกินระยะเวลาพำนัก โดยขอให ทางการสหรัฐฯ ชวยเรงดำเนินการใหคนไทยทีร่ อการสงตัวกลับไดเดินทางกลับประเทศไทยเร็วขึน้ นอกจากนี้ ยังใหความชวยเหลือตรวจสอบสถานะความเปนอยูของคนไทยที่ตองโทษในสหรัฐฯ ใหแกญาติทป่ี ระเทศไทยไดรบั ทราบขอมูลอยางถูกตอง รวมทัง้ การประสานงานเกีย่ วกับการโอนตัว นักโทษเพื่อขอไปรับโทษตอในประเทศไทย ๕. ชวยเหลือคนไทยกรณีเกิดภาวะสงคราม ภัยธรรมชาติหรือภัยพิบตั ิ เชน แผนดินไหว โรคระบาด  วินาศกรรม หรือเกิดเหตุการณวิกฤติทางการเมือง ซึ่งจะไมปลอดภัยตอคนไทยที่อาศัยอยูใน ประเทศนัน้ ๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดแผนการใหความชวยเหลือคนไทยทีไ่ ดรบั ผลกระทบ ตั้งแตการแจงขาวสาร การเตือนภัย การอพยพคนไทยไปอยูใ นทีป่ ลอดภัย อพยพไปอยูใ นประเทศ ขางเคียง หรืออพยพกลับประเทศไทย โดยไดประกาศไวในเว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานกับหนวยงานทองถิ่นในการชวยเหลือใน รูปแบบตาง ๆ เทาที่จะทำไดตามลักษณะของเหตุการณที่เกิดขึ้น   ๖. ชวยเหลือกรณีคนไทยเสียชีวิตในตางประเทศ จะใหความอนุเคราะหในเรื่องการจัดการศพตาม คำรองขอของญาติในกรณีทไ่ี มสามารถดำเนินการเองได โดยชวยเหลือประสานงานในการจัดสง ศพกลับประเทศไทยในกรณีทก่ี ระทำได หรือฌาปนกิจศพแลวสงอัฐกิ ลับประเทศไทย และในการ ออกมรณบัตรไทย

๔๕


มาตรการและรูปแบบการเตือนภัยพิบัติจากทางการทองถิ่นสหรัฐฯ ในป พ.ศ.๒๕๔๙ (ค.ศ.๒๐๐๖) George W. Bush ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไดลงนามใน Public Alert and Warning System Executive Order ซึง่ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหยกระดับมาตราการเตือนภัย และใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเตือนภัยอยางทันทวงทีและทั่วถึง ซึ่งเปนที่มา ของการจัดตั้ง Integrated Public Alert and Warning System (IPAWS) ซึ่งจะแจงขาวสาร เตือนภัยผานชองทางตาง ๆ อาทิ โทรทัศน วิทยุ เว็บไซต อีเมล โทรศัพท ทั้งกอนหนา ระหวาง และภายหลังภัยพิบัติ คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.fema.gov ขอควรทำ ติดตามรับฟงขาวสารจากทางการสหรัฐฯ อยางสม่ำเสมอ รวมถึงการลงทะเบียนเพื่อรับขาวสาร ผานชองทางที่เหมาะสม รวมถึงการลงทะเบียนคนไทยเพื่อเปนขอมูลใหสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดตอทานได นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกาเปนประเทศใหญซง่ึ มีความหลากหลายทางภูมศิ าสตร และภูมิอากาศ จึงควรจะตองศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเมืองที่พำนักอยางละเอียด รวมถึงชุมชนไทย ในพืน้ ที่ โดยเฉพาะวัดไทยใกลเคียงหากมี เพราะโดยปกติสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานกับ วัดไทยในบริเวณใกลเคียงในการชวยเหลือคนไทยในเบื้องตน ขอแนะนำสำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ในสภาวะปกติ ๑. สำรวจวาตนเองและบุคคลในครอบครัวมีเอกสารเดินทางครบถวนพรอมเดินทางหากจำเปน ๒. แจงที่อยูและหมายเลขโทรศัพทติดตอใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ ๓. มีหมายเลขโทรศัพทและที่อยูของสถานเอกอัครราชทูตฯ ๔. ติดตามขาวสารทางโทรทัศน วิทยุ และกลุมเพื่อนคนไทย ๕. พยายามติดตอเพื่อนคนไทยสม่ำเสมอ ในสภาวะที่มีความไมปลอดภัย/เหตุการณฉุกเฉิน ๑. เตรียมเอกสารเดินทางใหพรอมเดินทางหากจำเปน ๒. ติดตอสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอรับขอแนะนำในการปฏิบัติตน ๓. ติดตามขาวสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จากเว็บไซต ทวิตเตอร หรือเฟสบุค ๔. ติดตามขาวสารทางโทรทัศน วิทยุ ๕. ติดตอกลุมเพื่อนคนไทย เพื่อใหเพื่อนรูวาเราอยูที่ใด ไปที่ไหน ๖. สำรองอาหาร เครื่องดื่ม เชื้อเพลิง ที่จำเปน ๗. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีปญหา และการเดินทางในยามวิกาล ๘. ประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ กับตน บุคคลทีไ่ มมคี วามจำเปนตองอยู ควรเดินทางออกนอกพืน้ ทีเ่ สีย่ ง

๔๖

การคุม ครองและดูแลผลประโยชนคนไทย

ขอแนะนำเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน


ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการคุมครองและดูแลผลประโยชน คนไทยในสหรัฐฯ ถาม คนไทยที่เปนผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมายหรือวีซาขาดอายุ จะขอรับความชวยเหลือจาก สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดหรือไม? ตอบ ได ขอเพียงเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย หากประสบปญหาในตางประเทศสามารถขอรับความ ชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได ถาม กรณีทป่ี ระสบปญหาหรือไดรบั ความเดือดรอนในตางประเทศและมีคา ใชจา ยเกิดขึน้ จะตอง รับผิดชอบ หรือไม? ตอบ เปนหลักปฏิบตั ทิ ว่ั ไปและเปนสากลวา “ผูท เ่ี ดินทางไปตางประเทศจะตองรับผิดชอบตัวเองเปน อันดับแรก” อยางไรก็ดี ในกรณีฉกุ เฉินและไมสามารถรับผิดชอบคาใชจา ยได รัฐบาลมีแนวปฏิบตั ทิ ่ี จะทดลองจายคาใชจา ยตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ไปกอน โดยญาติพน่ี อ งหรือตัวผูต กทุกขไดยากในตางประเทศ จะตองทำหนังสือสัญญารับสภาพหนี้ และหนังสือสัญญาชดใชเงินคืนกับทางราชการ ตามหลักเกณฑ ทีก่ ำหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพือ่ ชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙

๔๗


สวนที่ ๑ การบริการดานกงสุล

การขอวีซา เขาประเทศไทย


การขอวีซาเขาประเทศไทย “คนไทยทีใ่ ชหนังสือเดินทางสหรัฐฯ เดินทางเขาประเทศไทย ตามกฎหมายคนเขาเมืองจะถือวาผูเ ดินทางเปน คนสัญชาติอเมริกนั เพราะใชหนังสือเดินทางสหรัฐฯ เดินทางเขาประเทศไทยจึงตองอยูภ ายใตกฎเกณฑ การเขาเมือง สำหรับคนสัญชาติอเมริกนั กลาวคือ หากเดินทางเขามาเพือ่ การทองเทีย่ วไมเกิน ๓๐ วัน ไมจำเปนตองขอวีซา หากเดินทางเขามาเพื่อการอื่น เชน เรียน ธุรกิจ ทำงาน เยี่ยมครอบครัว ฯลฯ หรือประสงคจะอยูใ นประเทศไทย เกินกวา ๓๐ วัน จะตองขอวีซา ลวงหนาจากสถานเอกอัครราชทูตฯ” ประเภทของวีซา ๑. วีซา ประเภทนักทองเทีย่ ว (Tourist Visa) พำนักอยูใ นประเทศไทยไดไมเกิน ๖๐ วัน และสามารถ ยื่นขอขยายเวลาไดอีก ๓๐ วัน คาธรรมเนียม ๔๐ ดอลลารสหรัฐ ตอครั้ง ๒. วีซา ประเภทคนอยูช ว่ั คราว (Non-Immigrant “O” Visa) พำนักอยูใ นประเทศไทยไดไมเกิน ๙๐ วัน และสามารถยื่นขอขยายเวลาไดไมเกิน ๑ ป คาธรรมเนียม ๘๐ ดอลลารสหรัฐ กรณีเขาประเทศไทยครัง้ เดียว (Single Entry) หรือ ๒๐๐ ดอลลารสหรัฐ กรณีเขาประเทศไทยหลายครั้ง (Multiple Entries) เอกสารที่ใช ๑. แบบฟอรม “Visa Application” ๒. รูปถายสี ขนาด ๒ x ๒ นิ้ว (พื้นหลังสีขาว ไมมีลวดลาย ถายหนาตรง ไมสวมหมวก และแวนตา ถายไวไมเกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป ๓. หนังสือเดินทางสหรัฐฯ ฉบับจริง ที่ยังมีอายุเหลืออยางนอย ๖ เดือน ๔. หลักฐานแสดงวาเปนคนไทยหรือเปนคูสมรส/บุตรของคนไทย ดังตอไปนี้ - กรณีเปนคนไทย ใชหลักฐานไทย เชน หนังสือเดินทางไทย หรือบัตรประชาชนไทย หรือสำเนาทะเบียนบาน - กรณีคูสมรสของคนไทย ใชทะเบียนสมรสและหลักฐานไทยของคูสมรสที่เปนคนไทย - กรณีบุตรของคนไทย ใชสูติบัตรเด็กและหลักฐานไทยของบิดา/มารดาที่เปนคนไทย ๕. คาธรรมเนียมตามประเภทวีซาที่ขอ (ชำระเปน Money Order หรือ Cashier Check สั่งจาย Royal Thai Embassy) ๖. กรณียน่ื คำรองทางไปรษณีย จะตองมีซองสงกลับพรอมแสตมปแบบ Express Mail (Flat Rate) ของไปรษณีย USPS (ดูที่หัวขอ “การยื่นเอกสารทางไปรษณีย”) หมายเหตุ ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตหรือขอรับไดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระยะเวลาที่ใช ยื่นเอกสารดวยตนเอง ประมาณ ๒-๓ วัน / ทางไปรษณีย ประมาณ ๕-๑๐ วัน - ระยะเวลาทีไ่ ดรบั อนุญาตใหพำนักในไทยและการขอขยายเวลาการพำนัก ขึน้ อยูก บั ดุลพินจิ ของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองไทย - ยืน่ คำขอขยายเวลาการพำนักได ณ สำนักงานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและ ตางจังหวัด ขอมูลเพิม่ เติม www.immigration.go.th

๔๙


ถาม ผูถ อื หนังสือเดินทางสหรัฐฯ ถาจะไปอยูป ระเทศไทยเกิน ๑ เดือน จะไปขอตออายุการพำนัก ที่สำนักงานตรวจคนเขาเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแลว ไดหรือไม? ตอบ อำนาจการตัดสินใจในการตออายุจะอยูใ นดุลพินจิ ของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองไทยเทานัน้ ซึ่งในกรณีที่จะไปอยูประเทศไทยเกิน ๑ เดือน สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำใหผูเดินทางที่ มีบตั รโดยสารเครือ่ งบินระบุวา อยูใ นประเทศไทยเกิน ๓๐ วัน หรือผูท ม่ี บี ตั รโดยสารฯ เทีย่ วเดียว ยื่นขอวีซากอนเดินทางออกจากสหรัฐฯ เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสายการบิน จะระงับไมใหเดินทางออกจากสหรัฐฯ โดยอางถึงระเบียบของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองไทย ซึ่งอนุญาตใหผูถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ ไมตองขอวีซาในกรณีที่ไปทองเที่ยวในประเทศไทยไม เกิน ๓๐ วันเทานั้น ถาม คูส มรสและบุตรซึง่ ถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ จะไปเทีย่ วประเทศไทย โดยคูส มรสจะไปอยู ๔๕ วัน สวนบุตรจะไปอยู ๓ เดือน จะตองขอวีซาประเภทใด? ตอบ คูสมรสควรจะขอวีซาประเภททองเที่ยวเนื่องจากอยูในประเทศไทยนอยกวา ๖๐ วัน สวน บุตรควรจะขอวีซาประเภทคนอยูชั่วคราวซึ่งอนุญาตใหอยูในประเทศไทยได ๙๐ วัน (ขอวีซาใน ฐานะบิดาหรือมารดาเปนคนไทย)   ถาม คูส มรสทีเ่ ปนชาวตางชาติจะยืน่ ขอวีซา ประเภทคนอยูช ว่ั คราว (Non-Immigrant “O” Visa) ใหแกบิดาหรือมารดา โดยใชสิทธิที่สมรสกับคนไทย ไดหรือไม? ตอบ ไมได สิทธิดังกลาวจะครอบคลุมเฉพาะตัวคูสมรสและบุตรเทานั้น (Immediate Family) ไมรวมถึงบิดามารดาหรือพี่นองของคูสมรสตางชาติ ซึ่งจะขอไดแตวีซาประเภททองเที่ยว

๕๐

การขอวีซา เขาประเทศไทย

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการขอวีซาเขาประเทศไทย


สวนที่ ๑ การบริการดานกงสุล

การเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร


“การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คือ การเลือกตั้งทั่วไปทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในชวงเวลาเดียวกันกับการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้น ในประเทศไทย เพียงแตเปนการจัดการเลือกตั้งนอกประเทศไทย โดยมีสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญเปนผูจัดการเลือกตั้งให” คุณสมบัติ ๑. เปนผูมีสัญชาติไทย ๒. เปนผูมีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง ๓. เปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวไมนอยกวา ๙๐ วัน นับถึงวันเลือกตั้ง การลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้งฯ   ๑. ลงทะเบียนกอนการเลือกตั้งอยางนอย ๓๐ วัน ๒. กรณีที่พำนักอยูในตางประเทศ ลงทะเบียนไดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กรณีทย่ี งั อยูใ นประเทศไทย (แตจะเดินทางไปตางประเทศในชวงการเลือกตัง้ ) ลงทะเบียนได ที่สำนักทะเบียนทองถิ่น หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด (กกต. จังหวัด) การยื่นคำรองลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้งฯ  ยืน่ แบบคำรองขอใชสทิ ธิเลือกตัง้ ฯ พรอมเอกสารแสดงตน ไดแก หนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชนไทย (ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก) โดยขอลงทะเบียนดวยตนเอง หรือทางโทรสาร หรือทาง ไปรษณียมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ การตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งฯ (สำหรับผูที่ไดยื่นขอลงทะเบียนแลว) ตรวจสอบไดจากเว็บไซตหรือโทรศัพทสอบถามจากสถานเอกอัครราชทูตฯ การลงคะแนนใชสิทธิเลือกตั้งฯ การลงคะแนนมี ๓ ลักษณะ ไดแก การลงคะแนนทางไปรษณีย การลงคะแนน ณ ทีเ่ ลือกตัง้ (คูหา ลงคะแนน) และวิธอี น่ื ๆ เชน การจัดหนวยเลือกตัง้ เคลือ่ นทีไ่ ปรับบัตรเลือกตัง้ ตามสถานทีต่ า ง ๆ อาทิ วัดไทย โดยทัว่ ไปสถานเอกอัครราชทูตฯ ใชวธิ กี ารลงคะแนนทางไปรษณีย โดยจะจัดสงบัตรเลือกตัง้ พรอม ซองสงกลับและเอกสารประกอบใหแกผมู สี ทิ ธิเลือกตัง้ ฯ ทางไปรษณีย หลังจากผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ฯ กากบาทลงคะแนนแลว ใหจดั สงบัตรเลือกตัง้ พรอมหลักฐานแสดงตน (สำเนาหนังสือเดินทางหรือ บัตรประชาชนไทย) มายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕๒

การเลือกตัง้ นอกราชอาณาจักร

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร


ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ถาม ผูที่ประสงคจะใชสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะตองขอลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการ จัดการเลือกตั้ง หรือไม? ตอบ ไม ถาเคยลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกตั้งฯ ไวแลว จะสามารถใชสิทธิไดทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒสิ ภา (ส.ว.) ดังนัน้ หากมีการยายทีอ่ ยู หรือยายไปอยู ประเทศใหม จะตองติดตอสถานเอกอัครราชทูตฯ เพือ่ แจงขอ “เปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู” หรือ “เปลีย่ นแปลง สถานที่ใชสิทธิ” ถาม ถาจะยายกลับประเทศไทย ตองทำอยางไร? ตอบ แจงสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอถอนชื่อเพื่อกลับไปใชสิทธิที่ประเทศไทย แตหากเดินทางกลับ ประเทศไทยไปแลว สามารถขอถอนชื่อโดยแจงตอสำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู หากไม ทำการถอนชือ่ จะไมสามารถใชสทิ ธิเลือกตัง้ ทีป่ ระเทศไทยได เนือ่ งจากชือ่ ยังคงปรากฏอยูใ นบัญชีรายชือ่ ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ถาม ถาลงทะเบียนขอใชสทิ ธิเลือกตัง้ นอกราชอาณาจักร แตไมไดใชสทิ ธิ จะหมดโอกาสใชสทิ ธิ เลือกตั้งครั้งตอไป หรือไม? ตอบ ไม แตจะเสียสิทธิทางการเมือง ๘ ประการ นับตัง้ แตวนั ทีไ่ มไปใชสทิ ธิเลือกตัง้ จนถึงวันทีไ่ ปใช สิทธิเลือกตั้งในครั้งตอไป สิทธิฯ ๘ ประการขางตน ไดแก ๑. สิทธิยื่นคำรองคัดคานการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น ๒. สิทธิรองคัดคานการเลือกตั้งกำนัน และผูใหญบาน ๓. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ส.ว. ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น ๔. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนกำนัน และผูใหญบาน ๕. สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมาย ๖. สิทธิเขาชื่อรองขอใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น ๗. สิทธิเขาชื่อรองขอใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล ๘. สิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ถาม หากลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไวแลว แตไมไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง จะตองทำอยางไร? ตอบ ตองแจงเหตุจำเปนที่ทำใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได โดยกรอกแบบฟอรมหนังสือแจงเหตุที่ ไมอาจไปใชสทิ ธิเลือกตัง้ ได (ส.ส. ๒๘) ยืน่ ตอสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือมอบหมายใหเจาบาน หรือ ผูอื่นดำเนินการแทน ภายในกำหนดระยะเวลา ดังนี้ ๑. แจงกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา ๗ วัน ๒. แจงภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่กรรมการการเลือกตั้งประกาศแจงรายชื่อผูที่ไมไปเลือกตั้งและ มิไดแจงเหตุตามขอ ๑ หรือแจงเหตุไวแลวแตเหตุนั้นไมใชเหตุอันสมควร

๕๓

คู่มือคนไทย  

Thai Manual

คู่มือคนไทย  

Thai Manual

Advertisement