Page 1

www.prc.ac.th

รอบรั้ว มะขามเทศ

จดหมายขาวสารแบบ E-Documents รายเดือน สื่อกลางเผยแพรกิจกรรมขาวสารตางๆ ของโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย

prcnewsletter@prc.ac.th

กันยายน 2554 ปที่ 1 ฉบับที่ 3

1

»ÃÔâçàÃÕ¹Âʏ¹¾ÃÐÃÒª·Ò¹ÃÐ´Ñ ÃÍÂáÂÅʏ Ç · Ô ÂÒÅÑ Â ºÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ¢¹Ò´ãËÞ‹ »ÃШӻ‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2553

ธนาคารโรงเรียน มิติใหมแหงการออม

นศท. เปนอยางจริงใจ เปนเพื่อแผนดินไทย

ลูกเสือไทย ไปลูกเสือโลก


ÊÃØ»ÃÒ§ÇÑÅ¡ÃÕ±ÒÊÕ »‚ 2554 ÃдѺÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ Çѹ·Õè 30 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554 @ ʹÒÁ¡ÕÌÒÊÁâÀªàªÕ§ãËÁ‹ 700 »‚

ÃͺÃÑ é Ç ÁТÒÁà·È 2 The Prince Royal’s College

¹Ñ¡¡ÕÌÒËÞÔ§ Á.1 ÊÕà¢ÕÂÇ ¹Ñ¡¡ÕÌÒªÒ Á.1 ÊÕ¿‡Ò ¹Ñ¡¡ÕÌÒªÒ Á.2 ÊÕá´§ ¹Ñ¡¡ÕÌÒËÞÔ§ Á.2 ÊÕàËÅ×ͧ, ÊÕªÁ¾Ù ¹Ñ¡¡ÕÌÒªÒ Á.3 ÊÕà¢ÕÂÇ ¹Ñ¡¡ÕÌÒËÞÔ§ Á.3 ÊÕà¢ÕÂÇ ¹Ñ¡¡ÕÌÒªÒÂäÁ‹à¡Ô¹ 16 »‚ ÊÕà¢ÕÂÇ ¹Ñ¡¡ÕÌÒËÞÔ§äÁ‹à¡Ô¹ 16 »‚ ÊÕà¢ÕÂÇ ¹Ñ¡¡ÕÌÒªÒÂäÁ‹à¡Ô¹ 18 »‚ ÊÕ¿‡Ò ¹Ñ¡¡ÕÌÒËÞÔ§äÁ‹à¡Ô¹ 18 »‚ ÊÕ¿‡Ò ¢ºÇ¹¾ÒàËô 1. ÊÕá´§ 2. ÊÕàËÅ×ͧ 3. ÊÕªÁ¾Ù/ÊÕáÊ´ ¡Í§àªÕÂÏ 1. ÊÕ¿‡Ò 2. ÊÕà¢ÕÂÇ 3. ÊÕàËÅ×ͧ àªÕÂÏÅÕ´à´ÍÏ 1. ÊÕá´§ 2. ÊÕÁ‹Ç§/ÊÕà¢ÕÂÇ «Ø»à»ÍÏàªÕÂÏÅÕ´à´ÍÏ ÊÕªÁ¾Ù ÃÒ§ÇÑŶŒÇÂÃÇÁ ÊÕà¢ÕÂÇ ÃÒ§ÇÑÅÊ‹§àÊÃÔÁ¾Åѧ§Ò¹áʧÍÒ·Ôμ ÊÕá´§ (à§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 300 ºÒ·)


Çѹ·Õè 31 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554 @ ʹÒÁ¡ÕÌÒÊÁâÀªàªÕ§ãËÁ‹ 700 »‚

The Prince Royal’s College

ÊÕ¿‡Ò / ÊÕà¢ÕÂÇ ».1 ËÞÔ§ ÊÕ¿‡Ò ÊÕ¿‡Ò ».2 ËÞÔ§ ÊÕà¢ÕÂÇ ÊÕàËÅ×ͧ ».3 ËÞÔ§ ÊÕ¿‡Ò ÊÕÁ‹Ç§ ».4 ËÞÔ§ ÊÕáÊ´ / ÊÕªÁ¾Ù ÊÕÁ‹Ç§ ».5 ËÞÔ§ ÊÕá´§ / ÊÕÁ‹Ç§ ÊÕá´§ ».6 ËÞÔ§ ÊÕ¿‡Ò 1. ÊÕáÊ´ 2. ÊÕªÁ¾Ù 3. ÊÕÁ‹Ç§ 4. ÊÕ¿‡Ò / ÊÕàËÅ×ͧ / ÊÕá´§ / ÊÕà¢ÕÂÇ ¡Í§àªÕÂÏ 1. ÊÕà¢ÕÂÇ 2. ÊÕ¿‡Ò 3. ÊÕá´§ 4. ÊÕÁ‹Ç§ / ÊÕáÊ´ / ÊÕàËÅ×ͧ / ÊÕªÁ¾Ù ÃÒ§ÇÑŶŒÇÂÃÇÁ ÊÕá´§

3

¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¡ÃÕ±Ò ».1 ªÒ ».2 ªÒ ».3 ªÒ ».4 ªÒ ».5 ªÒ ».6 ªÒ ¢ºÇ¹¾ÒàËô

ÃͺÃÑ é Ç ÁТÒÁà·È

ÊÃØ»ÃÒ§ÇÑÅ¡ÃÕ±ÒÊÕ »‚ 2554 ÃдѺ»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ


PRC Events

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล แกโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ในพระอุปถัมภฯ ประเภทรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ โดยมี อาจารยแจมจันทร วรรณภีร หัวหนาแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนผูแทนโรงเรียนเขารับพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา

ÃͺÃÑ é Ç ÁТÒÁà·È

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยรวมกับ ธนาคารออมสินจัดพิธีเปดธนาคารโรงเรียน โดยมี ดร.โอฬาร ไชยประวัติ และคุณยงยุทธ ตะริโย รองผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารออมสิน (สํานักงานใหญ) รวมเปนประธานในพิธี ซึ่งธนาคารโรงเรียนจะเปดทําการทุกวันเวลา 12.00 น. - 13.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปสถาบันแฮรีส

¡Ô¨¡ÃÃÁà´‹¹

คณะผูบริหาร ตัวแทนคณะครู บุคลากร นักเรียน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และระลึกถึงพระคุณของแม ณ โรงละครของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ประธานกองทุน 100 ป PRC แถลงยอดเงินบริจาคกองทุน ณ อาคาร 100 ป สถาบันแฮรีส เปนจํานวนเงิน 100,740,066.23 บาท โดยมีคุณอนันต ลี้ตระกูล ประธานกอสรางอาคาร 100 ป สถาบันแฮรีส พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาคมนักเรียนเกาฯ สมาคมผูปกครองฯ รวมแสดงความยินดี

4 The Prince Royal’s College

โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลััย เขา รัับการประเมิ ป ินคุณภาพภายนอกรอบทีี่ 3 โโดย คณะกรรมการจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหวางวันที่ 1–3 สิงหาคม 2554 ตั้งแตระดับปฐมวัย–มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา การบริหารการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการประกันคุณภาพภายใน โดยไดมีการตรวจสภาพจริง ตรวจเอกสาร และสังเกต สัมภาษณผูเกี่ยวของ

ฝายศาสนกิจ รวมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาหพัฒนาจิตใจ ในหัวขอ “ชีวิตที่สดใส” ใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น ระหวางวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2554 ณ อาคารยิมเนเซียมของโรงเรียน


¡Ô¨¡ÃÃÁà´‹¹

PRC Events

ทีมนักกีฬารักบี้ฟุตบอล ไดรับรางวัลชนะเลิศรุนอายุ 19 ป (ชาย) (ชนะโรงเรียนวชิราวุธ 5 : 0) จากการแขงขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงแชมปประเทศไทย ป 2554 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) จัดโดยสมาคมรักบี้ฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางวันที่ 19-22 สิงหาคม 2554 และไดรับรางวัลทีมยอดเยี่ยม พรอมดวยนายภัทรพัฒน กาญจนเกต ไดรับรางวัลผูเลนยอดเยี่ยม

นักกีฬาวายนําของโรงเรียน เขารวมการแขงขันวายนํารังษีวิทยาสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา 2554 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมทีมสูงสุด ณ สระวายนําสิโลอัม โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาของโรงเรียนที่ไดเขารวมแขงขันกีฬากอลฟในการ แขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2554 ณ สนามกอลฟสตารโดม ระหวางวันที่ 5-6 กันยายน 2554 โดยไดรับ รางวัล ชนะเลิศ ประเภททีมชาย อายุ 14 ป รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง อายุ 18 ป รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล อายุ 16 ป และ รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล อายุ 18 ป

โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยรวมกับสํานักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแหง สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดพิธีนมัสการและแสดงความเคารพแด ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องในโอกาสหมด วาระการทํางาน โดยมีกองเกียรติยศลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม - จ.ลําปาง รวมพิธี ณ โบสถของโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554

5

โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ลงนามในบันทึกขอตกลงกับ Professor Dr.Wayne L.Edward อธิการบดี International Pacific College, Palmerston North ประเทศนิวซีแลนด ในการประสานความรวมมือดานการแลกเปลี่ยน นักเรียนและครู รวมถึงการสนับสนุนดานการอบรมครูภาษาอังกฤษ ในโครงการการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 255

ÃͺÃÑ é Ç ÁТÒÁà·È

โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย จัดนมัสการพระเจาและลงนามถวายอาลัยแดสมเด็จ พระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องคอุปถัมภโรงเรียน ณ หองประชุมใหญอาคาร 100 ป สถาบันแฮรีส ระหวางวันที่ 5-9 กันยายน 2554

The Prince Royal’s College


เรือ่ ง : นาวสาวปริมนรา นันทะชา ภาพ : นายสุรพันธ แสงสุวรรณ

รายชื่อนักเรียนผูชวย ปฎิบัติงานธนาคารโรงเรียน

ÃͺÃÑÑ é Ç ÁТÒÁà·È ÁТÒÒ Áà·È

ด.ญ.วรางคณา สมฤทธิ์ ด.ญ.พัชรนุช วุฒิวณิชย ด..ญ.ภูริชญา พนาสันติภาพ ด.ญ.ปาริชาติ สุวรรณปญญา ด.ญ.พิชชาภา ลินแสนกาศ ด.ญ.ปยมาศ ตากัน ด.ช.สรภูม สุนทรพันธ ด.ช.สรพงศ สุนธรพันธ ด.ช.ศุภณัฐ ชัยลังกา ด.ช.ศุภวัฒน พิชัย ด.ช.ธีรดนย พินิชกชกร ด.ช.ทรรศกฤต สุทธิกุลบุตร ด.ญ.วิมุตตา พรหมเสน ด.ญ.มานามิ สากาโมโต ด.ญ.ณิชาภัทร บุญรอด ด.ญ.ทักษพร ตาสิงห ด.ญ.ภัทรนันท ศิริชัยมา ด.ญ.เพ็ญพิชชา เปยสุพงษ ด.ช.พศวัต รุจิพรรณ ด.ช.กษาปณ ศศิพงศพนา ด.ช.ธาวิน เชิดสถิรกุล ด.ช.กีรติ แกวสุวรรณ ด.ช.ณัทศิน ปงประเสริฐกุล

¸¹Ò¤ÒÃâçàÃÕ¹

ÁÔμÔ ãËÁ‹áË‹§¡ÒÃÍÍÁ

ธนาคารออมสินเปนธนาคารทีม่ วี สิ ยั ทัศน เปน สถาบันทางการเงินทีม่ คี วามมัน่ คง เพือ่ การออม การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ปจจุบันธนาคารออมสินมีการ สงเสริมใหคนไทยไดรูจักการออมบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง โดยไดจัดกิจกรรมที่มุงเนนและ ปลูกฝงนิสัยใหเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการออม และเห็นความสําคัญของการออม อีกทั้งยังตองรูจัก วิธีการใชจา ยเงินอยางเหมาะสม มีเงินเก็บออม และยังสามารถพึ่งพาตนเองไดในอนาคต ดวยเหตุนี้จึง มีการจัดกิจกรรมที่เรียกวา “ธนาคารโรงเรียน” ขึ้นในโรงเรียนและสถาบันทางการศึกษา ธนาคารโรงเรียนนั้น มีลักษณะเปนการนําเอาธนาคารมาตั้งไวในโรงเรียน ดําเนินการรับ ฝากถอนโดยมีนักเรียน คุณครู และ พนักงานจากธนาคารออมสินสาขาใกลเคียงสวนหนึ่งมารับหนาที่ ดําเนินการทั้งหมด โดยนักเรียนที่เขามาปฏิบัติงานนั้นจะตองเปนผูที่อาสาเขามาทํางาน และตองได รับการคัดเลือกมาจากครูแลววา มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดถี่ถวนในการ ทํางาน ทั้งนี้ เจาหนาที่ของธนาคารโรงเรียนจะไดรับการฝกฝนจากพนักงานธนาคาร โดยธนาคารได ใหการสนับสนุนในเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช และวัสดุสํานักงานสําหรับสมุดเงินฝากตางๆ ที่ใชใน การฝากถอน เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวทิ ยาลัยไดรว มกับธนาคารออมสิน จัดตั้งธนาคารโรงเรียน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการออมบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คิด อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 และหากนักเรียนคนไหน มีอัตราการถอนเงินฝากนอยที่สุดหรือไมมีเลย จะมี การมอบรางวัลใหแกนักเรียนผูมีนิสัยรักการออมคนนั้นดวย ซึ่งปจจุบันมีนักเรียนมาใชบริการธนาคาร แลวมากกวา 100 คน หากนักเรียน คณะครู บุคลากรและผูที่สนใจอยากฝากเงินเพียงนําสําเนา ทะเบียนบาน พรอมทั้งเงินเปดบัญชีเริ่มตนเพียงแค 20 บาท ก็สามารถมีบัญชีเปนของตัวเอง และ สามารถนําเงินออมมาฝากไดเรื่อยๆ ซึ่งธนาคารโรงเรียนจะเปดบริการทุกวันจันทร-วันศุกร เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ป สถาบันแฮรีส คุณครูศศิวิมล แสงสุวรรณ ผูรับหนาที่เปนผูดําเนินการตางๆ ในธนาคารโรงเรียน ไดกลาวไวกับรอบรั้วมะขามเทศของเราวา “ไมจําเปนที่จะตองนําเงินมาฝากเปนจํานวนมากๆ เหมือนอยางใครหลายคนเขาใจ เราอยากจะ สอนใหเด็กรักการออม บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง นําเงินที่เหลือจากเงินที่คุณพอคุณแมให มาใชที่โรงเรียน ก็เอามาฝากได ฝากนอย แตฝากบอยๆ สักวันหนึ่ง ก็จะกลายเปนจํานวนเงินมาก ไดเหมือนกัน”

6 The Th e Pr Princ Prince ce R Royal’s oyy al ’ss College o C o l lege l e ge


¡Ô¨¡ÃÃÁ»°ÁÇÑÂ

นิทรรศการงานศิลป ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรม นิทรรศการงานศิลป ให นักเรียนไดนําเสนอผลงานดานศิลปะของตนเอง เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจและแสดงผลงานของ นักเรียนใหผูปกครองไดชื่นชมในความสามารถ ของบุตรหลาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554

âäμÒá´§

¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ ศึกษาศูนยเรียนรู สถาบันแฮรีส นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เขาศึกษาศูนยการเรียนรู ณ อาคาร 100ป สถาบันแฮรีส รับชมภาพยนตร 3 มิติ และทองฟาจําลอง ระหวางวันที่ 17 – 29 สิงหาคม 2554

The Prince Royal’s College

งานพยาบาลโรงเรียน

7

หนาฝนมาเยือนทีไร ก็มักจะนําหลาย ๆ โรค มาสูค นเรา และหนึง่ ในโรคสําคัญทีม่ กั ระบาดใน ฤดูฝน หรือในชวงที่มีนําทวม ก็คือ โรคตาแดง นั่นเอง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยูในนําสกปรกกระเด็นเขาตา และติดตอแพร ระบาดผานกันไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุมเด็ก ๆ ที่มีนิสัยชอบเลนนํา อาจจะลงไปเลนนําที่ทวมขัง ซึ่งแพทยก็ไดประกาศเตือนใหระวัง โรคตาแดง แลวเชนกัน โรคตาแดง สามารถพบไดในทุกเพศ ทุกวัย ตัง้ แตเด็กเล็ก วัยเรียน วัยรุน วัยทํางาน ผูใ หญ ตลอดจนผูส งู อายุ และมักเกิดในโรงเรียน โรงพยาบาล ที่ทํางาน สถานเลี้ยงเด็ก ซึ่งเปนสถานที่ที่มีผูคนอยูรวมกันเปนจํานวนมาก และ โรคตาแดง มักจะระบาดในชวงฤดูฝน และระยะเวลาของโรคจะเปน ประมาณ 5-14 วัน ถาไมมีโรคแทรกซอนอยางอื่น การติดตอ 1. การคลุกคลีใกลชิด หรือสัมผัสกับผูปวยโรคตาแดง 2. ใชเสื้อผา หรือสิ่งของรวมกับผูปวย 3. ฝุนละออง หรือนําสกปรกเขาตา 4. แมงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา 5. ไมรักษาความสะอาดของรางกาย โดยเฉพาะมือและใบหนา การปองกัน 1. หมั่นลางมือดวยนําและสบูใหสะอาดอยูเสมอ 2. ไมคลุกคลีใกลชิด หรือใชสิ่งของรวมกับผูปวย 3. ถามีฝุนละออง หรือนําสกปรกเขาตา ควรลางตาดวยนําสะอาด 4. อยาปลอยใหแมลงหวี่ หรือแมลงวันตอม 5. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ 6. ไมใชสิ่งของรวมกับผูอื่น เชน ผาเช็ดหนา ปลอกหมอน เพื่อปองกันการกระจายของโรค 7. หลีกเลี่ยงการใชมือแคะ แกะ เกาหนาตา ทั้งนี้หากมีอาการตาแดง ควรรีบพบแพทยเพื่อวินิจฉัยสาเหตุของการเกิด อาการตาแดง ซึ่งนอกจากจะเกิดจากเชื้อไวรัสแลว อาจเกิดจากสารเคมี หรือ รังสี โดยเฉพาะรังสีอุลตราไวโอเลตไดเชนกัน

ÃͺÃÑ é Ç ÁТÒÁà·È

ศึกษาศูนยฯ พอเพียง นักเรียนระดับชั้นประถม ศึกษาปที่ 4-6 ทัศนศึกษา ณ ศูนยการเรียนรูปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดําริฯ และศูนยฺสาธิต สงเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อ.แมริม จ.เชียงใหม ระหวาง วันที่ 24-26 สิงหาคม 2554

ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม เมโมเรียล รวมกับงานพยาบาล ของโรงเรียนฉีดวัคซีนปองกัน โรคคอตีบ บาดทะยัก ใหกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 6 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม และ 22 กันยายน 2554

ประชุมพบกันเพื่อลูก เพื่ อ สร า งความเข า ใจระหว า งผู ปกครองกับครูผูสอนและโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554


เรื่อง : นศท. สุรพันธ แสงสุวรรณ , นายภูมิ สาธุธรรม ภาพ : วาที่รอยตรีณัฐพัฒน มุกดา และนศท. สุรพันธ แสงสุวรรณ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÉÒÇÔÇԪ໚¹Ò·ËÒà Í‹ҧ¨Ãԧ㨠໚¹à¾×èÍἋ¹´Ô¹ä·Â กลาวถึงกิจการนักศึกษาวิชาทหาร ในประเทศไทยนั้นมีมาอยางชานานตั้งแตครั้งพุทธศักราช 2491 เพื่อตองการใหมีทหารกองกําลังสํารองในการรบ เมือ่ ประเทศชาติขาดกําลังพล ถึงแมวา ในปจจุบนั นีก้ ารสงครามในประเทศไทยนัน้ จะยังไมเกิดขึน้ แตการเตรียมกําลังพลสํารองไวนอกจากทหารกองเกินก็ถอื วาเปน เรื่องที่สําคัญ จึงตองมีการคัดเลือกผูเขาเปนนักศึกษาวิชาทหารทุกป และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลายโรงเรียน ก็ไดบรรจุหลักสูตรนี้ใหแกนักเรียน “โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เปนหนึ่งในสมาชิกของมณฑลทหารบกที่ 33 เชียงใหม ซึ่งดูแลการฝกนักศึกษาวิชาทหารใน 3 จังหวัด คือจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และแมฮองสอน ผมทํางานอยูที่มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อ 21 ปที่แลว (พ.ศ. 2533) หลังจากที่ผมไดเขาฝกเปนครูฝกที่กรุงเทพมหานครเปนเวลา 2 เดือนแลว ทาง หัวหนาศูนยฝกไดตัดสินใจรวมกับ อ.พงษ ตนานนท (อดีตผูอํานวยการโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย) ใหผมเปนหัวหนาครูฝกที่โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันนี้ผมก็ยังเปนหัวหนาครูฝก และรวมดูแลนักเรียนรวมกับครูฝกอีก 6 คนครับ” อ.ฟลลิป อิทธิฤทธิ์พันธุ เลาถึงความเปนมาของกิจการนักศึกษาวิชาทหารของ โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย การเขาสอบเปนนักศึกษาวิชาทหารนัน้ นอกจากจะตองมีสภาพรางกายพรอมสมบูรณพรอมทีจ่ ะเขาเรียน ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 แลว จะตองผานการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้ง 3 อยาง ไดแก การลุกนั่ง (ซิตอัพ) ใหได 34 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 นาที การดันพื้นใหได 22 ครั้งแบบไมจํากัดเวลา และการวิ่ง 800 เมตร ภายในเวลา 3.15 นาที ซึ่งการสอบสมรรถภาพทางกายทั้งหมดนี้ จะตองใชความแข็งแรงทางรางกาย และการฝกซอมอยางหนักหนวงเทานั้น จึง จะสามารถสอบผานได เพราะหลังจากนี้ การเรียนนักศึกษาวิชาทหารตลอดหลักสูตร จะตองใชรางกายที่เขมแข็ง และจิตใจที่อดทน จึงจะสามารถบรรลุตามจุดประสงค ของหลักสูตรได “ในการเปนนักศึกษาวิชาทหารนั้นมีความรูสึกเดียว คือการที่เรานั้นไดทําตามหนาที่ของเรา ทําใหเรารูวาเรานั้นควรมีระเบียบวินัยมากเพียงใด มีความอดทน มากแค ไ หน รวมไปถึ ง การที่ เรานั้ น จะสามารถเสี ย สละเพื่ อ ผู อื่ น ได โ ดยไม ห วั ง ผลตอบเเทน ซึ่ ง ผมไม ไ ด เ ป น เพี ย งแค นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารเท า นั้ น ผมยั ง เป น คอมแมนต (ผูคุมวินัยนักศึกษาวิชาทหาร) อีกดวย ซึ่งในเรื่องของคอมเเมนตนั้น สวนใหญจะเปนความรูสึกหนักใจที่เราตองมาสั่งคนอื่นใหทําในสิ่งตาง ๆ เพราะวาเราตอง เเบกรับหนาทีด่ เู เลลูกหมวดของตัวเองใหดที ส่ี ดุ เพราะวาเขาเลือกใหเรามาเปนผูน าํ แลว เราก็ควรทีจ่ ะเปนหลักเปนเเบบอยางเเก นศท. คนอืน่ ๆ” นศท. ศิรภพ เหลืองศรีสกุล กลาวถึงความรูสึกในการเปนนักศึกษาวิชาทหาร

ÃͺÃÑ é Ç ÁТÒÁà·È

นอกจากตัวนักศึกษาวิชาทหารที่จะตองมีความตั้งใจในการฝกแลว ตัวครูฝกเองก็ตองมีความเขมงวด ความพยายาม และความเอาใจใสไมแพกับตัว นักเรียนเลย ซึ่ง อ.ศิริพงษ ผายาว ครูผูดูแลนักศึกษาวิชาทหารปหนึ่ง ไดพูดถึง การดูแลนักศึกษาวิชาทหารวา “การดูแลนักศึกษาวิชาทหารนั้นไมไดเครียด แต เปนบทบาทและหนาที่มากกวา หากเขาอยูในเครื่องแบบ นศท. ถาเราดูแลเขา และเราไมเขมงวดกับเขา มันก็ไมไหว เรากับเขาจะตองแยกใหออกวาเวลาไหนครู จะเปนยังไง ถึงเวลาแลวผมเขมงวดกับคุณ คุณจะตองเอาใจใสใหดี ถาสังเกตดี ๆ ตอนที่ครูโวยวายจะเปนชวงไหน ตอนที่ครูราเริงจะเปนชวงไหน อยากใหนักเรียน แยกดูอีกทีหนึ่ง ทุกวันนี้ครูผูดูแลทุกคนตองการที่จะใหเราไดดี บางครั้งก็ตองมี เขมงวดบาง ก็ตองเขาใจในบทบาทและสถานการณของเรา” “สวนหนึ่งแลว ผมภูมิใจมากที่ผมไมไดทํางานใหแคโรงเรียน ไม ไดทํางานแคที่ศูนยฝก ผมทํางานใหนักเรียนดวย แนนอนวาเปนเรื่องยากที่ จะตองคุมนักศึกษาวิชาทหารรวม 400 คนทั้ง 3 ชั้นป แตครูเชื่อวานักเรียน ปรินสฯ เปนนักเรียนที่ดี มีระเบียบวินัย เชื่อฟงคําสั่งและคําที่ครูฝกสอน ถึงแม บางครั้งผมอาจจะโกรธที่นักเรียนไมยอมฟง แตผมเชื่อวาหลังจากที่เขาจบการ ศึกษาทั้งภาคบังคับและจบหลักสูตร นศท. ไปแลว เขาจะสามารถเปนนักเรียน ที่ใชการไดในสังคม เพราะการฝกระหวางหลักสูตรนั้น ไมใชแคฝกวิชาทหาร เทานั้น เขายังจะไดฝกระเบียบวินัย ความตรงตอเวลา ความสุภาพ ออนนอม

8 The Prince Royal’s College

ถอมตน จะทําใหเขาไดอยูในสังคมอยางมีความสุข และสําหรับนักเรียนใหมที่ตองการจะเปนนักศึกษาวิชาทหาร ผมอยากใหเขาเปลี่ยนความคิดใหมวา การที่เขา เปน นศท. แลว เขาไมใชวาเขาสามารถหนีทหาร เขาตองเปนทหาร แตเขาควรคิดวาถาเขาไดเรียนแลว มันเปนผลดีกับเขาที่จะไดฝกทั้งรางกาย จิตใจ และระเบียบ วินัยที่ดี และสามารถไปใชชีวิตกับคนในสังคมไดอยางมีความสุข” อ.ฟลลิป กลาวทิ้งทาย

¹È·.

¹ = ¹éÓã¨Ë¹Öè§à´ÕÂÇ ¡ÅÁà¡ÅÕÂÇÊÒÁѤ¤Õ È = ÈÖ¡ÉÒ´Õ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤Ù‹¤Ø³¸ÃÃÁ · = ·Ó¤ÇÒÁ´Õ μͺ᷹¤Ø³á¼‹¹´Ô¹


¡Ô¨¡ÃÃÁÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒμÍ¹μŒ¹

คณะนักเรียนชั้น ม.3 รุน Vincent ทํากิจกรรม เนื่องในโอกาส วันคลายวันเกิดในเดือน พฤษภาคม - กันยายน รวมสรางสรรคจิตอาสาให กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554

แผนกภาษาตางประเทศ ไดสงนักเรียนเขารวมการ แขงขันทักษะภาษาอังกฤษ ในงาน Open House Open Heart ณ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2554 โดยไดรับรางวัล รางวัลชนะเลิศ Speech และรองชนะเลิศอันดับ 2 Role Play

¡Ô¨¡ÃÃÁÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒμ͹»ÅÒÂ

นักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร เขารับรางวัล จากการแขงขันชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว เนื่องในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2554 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุม Thailand Go Green เข า พบ หม อ มหลวงปนั ด ดา ดิศกุล ผูวาราชการ จ.เชียงใหม ประชาสัมพันธเรื่องการลดใช พลังงานฟอสซิลและหันมาใช พลั ง งานทดแทนเมื่ อ วั น ที่ 13 กันยายน 2554 ณ หองประชุม 3 ชั้ น 3 อาคารอํ า นวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

เเมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2554 นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม กิจกรรม “บริจาคโลหิต อุทิศ 84 พพรรษา” เพือ่ ถวายเปนพระราชกุศล ใในวโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พพระเจ า อยู หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช จ ะ ท ร ง เ จ ริ ญ พ ร ะ ช น ม า ยุ คครบ 84 พรรษา ณ โรงละครของ โโรงเรียน

สองพี่นองคนเกง...ด.ช.วุฒิยง สุริยวงศ ม. 1/3 ไดรับรางวัลชนะ เลิศ เทเบิลเทนนิส พลศึกษาคัพ ประเภทชายเดี่ยว อายุ 15 ป รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทชายเดี่ยว อายุ 18 ป และ นายวีรยุทธ สุริยวงศ ม. 4/4 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชาย เดี่ยว อายุ 16 ป และชนะเลิศประเภทชายคู 16 ป กีฬาโรงเรียน สวนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2554 โดย ด.ช.วุฒิยง ไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาของจังหวัดเชียงใหม เพื่อเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 28 ที่ จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้

นักเรียน แผนการเรียน ศิลป - ดนตรี ระดับชั้น ม.4 แสดงคอนเสิรต เพื่อแสดงความสามารถทางดานดนตรี ณ วิทยาลัยดุริยศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554

The Prince Royal’s College

ทีม “โคะฟลม” โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เจาของผลงานภาพยนตรสนั้ เรือ่ ง “ลายมือ” ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการสงเสริม เอกลักษณทองถิ่น ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอน บน รวมงานแถลงขาวประชาสัมพันธการเผยแพร ผลงานภาพยนตรสั้น ในโครงการ กิจกรรมพัฒนา บุคลากรเมล็ดพันธุทางวัฒนธรรม : คายเยาวชน นักสรางภาพยนตรสั้น ณ โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ เซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม เมื่อวันที่ 8 กันยายน2554

9

นายดนย วงษยะรา ม.6/1 นาย คนธรรม ธรรมวงค ม.6/4 นาย ศิระกร ตันบูรณา ม.5/3 เจาของ ผลงาน สิ่งประดิษฐดานพลังงาน เพือ่ โลกสีเขียว “นวัตกรรมพลังงาน ทดแทนจากของไหล” ไดรบั รางวัล ที่ 2 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ ดานพลังงาน โครงการเพื่อเด็ก และเยาวชน ประจําป 2554 (PTT YOUTH CAMP 2011) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ณ The Synergy Hall

ÃͺÃÑ é Ç ÁТÒÁà·È

นายศตวรรษ ชมชื่น ม.6/4 ไดรับ เลือกเปนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติ ไทย เก็บตัวฝกซอมเพื่อเตรียมตัว เขารวมการแขงขันรายการ 26th Sea Games ณ กรุงจาการตาร ประเทศอิ น โดนี เซี ย ระหว า ง วันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2554 เก็บตัว ณ ศูนยฝกซอมเทควันโด สมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย


ÅÙ¡àÊ×Íä·Â ä»ÅÙ¡àÊ×ÍâÅ¡

àÃ×èͧ : ¹.Ê.¨Ô·ÒÃÑ¡ àÀÒÇѲ¹ÒÊØ¢

ÃͺÃÑ é Ç ÁТÒÁà·È

เมื่อป พ.ศ.2539 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยไดรับการแตงตั้ง ใหเปนกองลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ พระเจาคารลที่ 16 กุสตาฟ แหงประเทศสวีเดน หรือเรียกสั้นๆ ไดวา "กองลูกเสือเกียรติยศ" เพราะคณะลูกเสือของโรงเรียน ปรินสรอยแยลสวิทยาลัยนั้นประกอบไปดวยลูกเสือทั้ง 3 เหลา ไดแก ลูกเสือเหลา เสนา ลูกเสือเหลาอากาศโยธิน และลูกเสือเหลาสมุทร และมีนิสัย บุคลิกภาพที่ดี มีนําใจชวยเหลือผูอื่น ตามกฎของลูกเสือ ซึ่งกองลูกเสือนี้มีเพียงกองเดียวของ ประเทศไทยและเปนเพียงกองเดียวในโลกอีกดวย นัน่ ก็เปนเหตุผลวาทําไมกองลูก เสือเกียรติยศโรงเรียนปรินสรอยแยลสจงึ ไดรบั โอกาสเดินทางไปรวมงานชุมนุมลูก เสือโลก (World Scout Jamboree) ครั้งที่ 22 ณ ประเทศสวีเดนในปนี้ ขาพเจาก็เปนหนึ่งในตัวแทนกองลูกเสือเกียรติยศ ที่ไดเดินทางไปรวม งานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งนี้ เมื่อไดยิน ขาวประกาศรับสมัครลูกเสือที่อยากไป รวมงานชุมนุม ขาพเจาก็ไมลังเลใจรีบไป สมัครทันที หลังจากที่รูวาขาพเจาพรอม เพื่อนๆนองๆอีก 11 คนไดเปนตัวแทน กองลูกเสือเกียรติยศทีจ่ ะเดินทางไปรวม กอ งาน ก็รสู กึ ดีใจ และตืน่ เตนไปพรอมๆกัน พวกเรามีเวลาเตรียมตัวกันประมาณสี่ พว เดือนในการเตรียมความพรอมดานทักษะ ลูกู เสือตางๆเพิม่ เติม การแสดง และการจัดเตรียมอุปกรณของ แล สวนกลาง เมื่ออุปกรณเครื่อง ใชพรอม ใจพรอม พวกเราก็ได เดินทางไปยังกรุงเทพเพื่อเขา คายเตรียมความพรอมกับคณะ ลูกเสือไทยคนอื่นๆและคณะ ลูกเสือจากโรงเรียนสอนคน ตาบอดพระมหาไถ เปนเวลา ตา สองวัน กอนเดินทางไปยังกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารกเพื่อทัศนศึกษาเปน เวลาสองวันเชนกัน และเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม ขาพเจาก็ไดเดินทางออกจาก ประเทศเดนมารกและเดินทางไปรวมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 22 ที่ทุงริงกาบี้ เมืองคริสเตียนสตอด กาวแรกทีไ่ ดสมั ผัสคายลูกเสือแหงนี้ ไมเพียงแตเพือ่ นๆนองๆและคุณครู ผูก าํ กับ ขาพเจาเองก็รสู กึ ถึงความยิง่ ใหญอลังการของงานชุมนุมครัง้ นี้ จนลืมความ เหนื่อยลาจากการแบกของกันหมด ขาพเจาไดเขารวมพิธีเปดที่มีลูกเสือตางชาติ 30000 กวาคน ไดพบเจอเพื่อนๆชาวตางชาติมากมายในวัยใกลเคียงกัน ไดฝกพูด ภาษาตางๆ และไดทาํ กิจกรรมตางๆ เชน การสรางคาย, กิจกรรมผจญภัย (Quest),

Camp in camp และ Culture Day เปนตน แตละกิจกรรมทําใหขาพเจาไดเรียน รูจักการทํางานเปนกลุม การวางแผน รูจักรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เวลามี ปญหาก็ตองรูจักแกไข เมื่อเพื่อนๆนองๆคนไหนเดือดรอนตองรีบชวยเหลือ ตองเสีย สละไมเห็นแกตัว ภายในคายเปนบริเวณทีก่ วาง ขวางมากและจะถูกแบงยอยเปนคายเล็ก อีกทีหนึ่ง ซึ่งขาพเจาก็ไดอยูคายรวมกับ ชาวเฮติ เมือ่ มีเวลาวางจากกิจกรรมขาพเจา ก็มโี อกาสไดไปเดินเลนทีค่ า ยยอยอืน่ ๆ ไป แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยเรากับชาว ตางชาติ ซึง่ ชาวตางชาติจะชอบความเปน เอกลักษณของไทยเราตั้งแตการทักทาย ดวยคําวา “สวัสดี” ชุดเสื้อผาการแตงตัว อาหารและขนม และขาพเจายังไดแลก เปลีย่ นสิง่ ของกับเพือ่ นๆ ตางชาติ ซึง่ นอกจะสนุกสนานแลวยังไดความรูแ ละมิตรภาพ กลับมาอีกดวย อีกสิง่ หนึง่ ทีข่ า พเจานัน้ ภาคภูมใิ จและจะจดจําไปตลอดทัง้ ชีวติ คือ การได รับเสด็จพระเจาคารลที่ 16 กุสตาฟและสมเด็จพระราชินีซิลเวีย แหงประเทศสวีเดน พระองคทรงเสด็จมาเยีย่ มกองลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯเปนการสวนพระองค ณ คาย ยอยที่ขาพเจาพักอยู เมื่ออยูในคายแหงนี้ขาพเจารูสึกวาเวลาผานไปรวดเร็วมาก ทุกคนก็รูสึก เชนเดียวกันคือ เหมือนเพิง่ ผานไปเพียงแคไมกวี่ นั ทุกๆความทรงจํานัน้ เปนทีน่ า ประทับ ใจ แตงานเลีย้ งก็ยอ มมีวนั เลิกรา เมือ่ วันสุดทายของการอยูค า ยมาถึง ทุกคนก็ชว ยกัน เก็บคายจนเสร็จ และไดออกเดินทางไปยัง กรุงสตอกโฮลมเพื่อทัศนศึกษาตอไปกอน เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ความประทับใจจากการไปรวมงานชุมนุม ลูกเสือโลกครัง้ ที่ 22 ณ ประเทศสวีเดนครัง้ นี้ ขาพเจาจะไมมวี นั ลืมมันไดเลยตลอดทัง้ ชีวิตของขาพเจา.

10 The Prince Royal’s College


www.prc.ac.th NEWS

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒà âçàÃÕ¹»ÃԹʏÃÍÂáÂÅʏÇÔ·ÂÒÅÑ ÇÒÃСÒ÷ӧҹμÑé§áμ‹ 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2011 - 30 àÁÉÒ¹ 2015

ศจ.บุญญวัฒน มะโนปน กรรมการ

อาคารอํานวยการ 1 งานบัญชี 121 งานบุคคล 122 งานทะเบียน 123 งานการเงิน 124 ประชาสัมพันธ 125 จนท.ประสานงานกีฬา 130 เลขาฯ สนง.บริหาร-สารบรรณ 131, 132 จนท.ประสานงานสนง.บริหาร 140 อาคารพิพิธภัณฑ ภัณฑรักษ 126 กิจการนักเรียนและสัมพันธชุมชน เลขาฝายกิจการนักเรียน 225, 133 งานกิจการนักเรียน 114 เจาหนาที่ฝายกิจการนักเรียน 138 งานสัมพันธชุมชน 216 ผูประสานงานลูกเสือ 217 พันธกิจคริสเตียนศึกษา อนุศาสก 640 เจาหนาที่สํานักงานศาสนกิจ 641 พัสดุและรานคาโรงเรียน ศูนยผลิตงานถายเอกสาร 139 งานพัสดุ 237 รานคาโรงเรียน 239

ศจ.สิงขร รักสกุลใหม กรรมการ

ผป.ริราภรณ โกมลรัตน กรรมการ

งานซอมบํารุงและบริการ งานซอมบํารุง งานจองรถ/สถานที่ อาคารสถาบันแฮรีส ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนาสถาบันแฮรีส หัวหนางานธุรการอาคารสถานที่ฯ หองเจาหนาที่สถาบันแฮรีส อาคารอํานวยการ 2 เลขาฯ ฝายวิชาการ เลขาฯ ฝายยุทธศาสตและแผนฯ เลขาฯ ฝายวิเทศสัมพันธ ธุรการฝายวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัย งานซอมบํารุงคอมฯ งานวิทยบริการ หอสมุดมาลามาศ ศูนยโทรศัพท 100 / แผนกปฐมวัย งานธุรการ หองพยาบาล

700 226 233 555 556 155 221 223 224 227 228 231 232 234 235 200 721 722

นายชาญ ชัยจํารูญพันธ ผูแทนผูปกครอง

นายสเปญ จริงเขาใจ ผูจัดการ

แผนกประถมศึกษา งานธุรการ 321 หองพักครู ป.1 331 หองพักครู ป.2 332 หองพักครู ป.3 334 หอง FEP (อาคาร K.E.Wells) 336 หองพยาบาล 337 หองพักครูหมวดภาษาอังกฤษ (ป.1-3) 338 หองพักครู ป. 6 340 หองพักครู ป. 5 341 หองพักครู ป. 4 342 หองเรียนคอมพิวเตอร (อาคาร 90 ป) 343 หองการงาน 344 หองพักครูหมวดภาษาอังกฤษ ( ป.4-6 ) 345 หองสมุด Powers hall 346 หอง FEP (อาคาร 90 ป) 347 แผนกมัธยมศึกษาตอนตน งานธุรการ 521, 530 หองทะเบียน 522 หองประสานงานหองเรียนสีเขียว 523 หองฝายปกครอง 524 หองพยาบาล 141 สํานักงานระดับชั้น ม.1 526 สํานักงานระดับชั้น ม.2 527 สํานักงานระดับชั้น ม.3 528 หองสาระการงานฯ 529 หองวิทยาศาสตร 531 หองคอมพิวเตอร 532

ดร.สิรลิ กั ษณ เฟอ งกาญจน ผูอํานวยการ

นางสาวแจมจันทร วรรณภีร ผูแทนครู

หองพลานามัย หองพักครูหมวดภาษาอังกฤษ หองภาษาไทย หองแนะแนว หองสังคม หองคณิตศาสตร หองศิลปะ ชมรม To Be Numberone หองปฏิบัติการอาหาร หองเรียน FEP แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย หองทะเบียน-วัดผล งานธุรการ หองสมุด หองสาระการงานฯ หองพยาบาล หองสังคม ชั้น 3 อาคารเพชรรัตนฯ หองแนะแนว หมวดพลานามัย หองภาษาตางประเทศ หองภาษาไทย หองคณิตศาสตร หองสังคม ชั้น 2 อาคารเพชรรัตนฯ หองวิทยาศาสตร หองคอมพิวเตอร หองปกครอง

»¯Ô·Ô¹âçàÃÕ¹ 25 ต.ค. 12 พ.ย. 13 พ.ย. 22 พ.ย.-11 ธ.ค. 17-18 ธ.ค. 23 ธ.ค. 26 ธ.ค.-2 ม.ค.55 2 ม.ค.55

เปดภาคเรียนที่ 2 วิ่งการกุศลแฮรีสมินิมาราธอน นมัสการเนื่องในวันแฮรีส คายวิชาการ ม.6 ม.6 สอบโควตา ราตรีเพลินเพลง : Music Night ปดพิเศษเทศกาลคริสตมาส นมัสการพระเจาระลึก 106 ป วันพระราชทานนาม โรงเรียน

The Prince Royal’s College

ขายใบสมัคร ม.1 ปการศึกษา 2555 รําลึกวันสันติภาพสากล ขายใบสมัครอนุบาล 3 ปการศึกษา 2555 สอบปลายภาค ปดภาคเรียนที่ 1/2554 นมัสการขอบคุณพระเจา สําหรับการทรงนําและการ อวยพระพรในพันธกิจตางๆ ของโรงเรียน 8-11 ต.ค. ม.6 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1

611 621 624 625 627 628 631 632 633 634 635 636 637 638 639

11

19 ก.ย.-19 ต.ค. 21 ก.ย. 26 ก.ย.-28 ต.ค. 26-30 ก.ย. 3 ต.ค. 7 ต.ค.

533 534 535 536 537 538 539 540 542 543

ÃͺÃÑ é Ç ÁТÒÁà·È

ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈѾ·ÀÒÂã¹

ผป.พงษ ตนานนท ประธานคณะกรรมการ


พระเสด็จสูฟาสุราลัย แตหัวใจไทยยังรักและภักดี

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองคเดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ กับพระนางเจาสุวัทนา พระวรราชเทวี สิ้นพระชนมแลว เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ …พวกเราทุ ก คนต า งเคยได อ าศั ย พระบารมี ใ นรั ช กาลที่ ๖ และสมเด็จเจาฟาพระองคนั้น เปนที่พึ่งใหถึงความผาสุก ไมวาโดยทางตรงหรือทาง ออมมาจนบัดนี้ จงรวมแสดงความกตัญูสนองพระเดชพระคุณอยางเปนรูปธรรม ดวยการเดินทางไปรวมฟงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม วางพวงมาลา และไปถวาย สักการะพระศพอยางสมําเสมอ เปนโอกาสสุดทายที่จะไดกราบแทบเบื้องพระยุคลบาท ไดใกลชิดพระรูปพระโฉมที่เราทั้งหลายไดเคยกราบไหวชื่นชม ทั้งนี้ เมื่อพน ๑๐๐ วัน ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สํานักพระราชวังจะปดการถวายสักการะไปตราบจน วาระพระราชทานเพลิงพระศพ เมื่อถึงกาลนั้น เราทั้งหลายจักไมมีโอกาสอีกแลว “ตั้งแตอดีตมาจนปจจุบัน มีหลายครั้งที่ทรงงานแตไมออกเปนขาวตามสื่อ หลายครั้งที่คนจัดลําดับพระอิสริยยศไวผิดๆ ถูกๆ ดวยความรูเทาไมถึงการณ เรื่องเหลานี้ไมทรงเคยถือสาหรือสนพระทัย วาเปนเรื่องสลักสําคัญอะไรกับการดําเนินพระชนมชีพ และการทรงงานของพระองค ...เจาฟาหญิงพระองคหนึ่ง เสด็จอุบัติมาเปนขัตติยชาติ ทรงถูกอบรมดูแลมาใหอยูอยางเรียบงาย แตตระหนักในหนาที่ที่ทรงมีมาพรอมกับพระชาติกําเนิด และทรงหวังที่จะใชชีวิตและพระเกียรติยศ เพื่อประโยชนของสวนรวม แมแตทูลกระหมอมพอของพระองคก็ทรงตั้งความหวังไวลวงหนา ในบทกลอมพระบรรทม วา ดวงมณีใสดวงนี้ จะเสด็จมาเพื่อความเปรมปรีดิ์ของมหาชน ‘พระเอยพระหนอนาถ พระเสด็จจากฟาสุราลัย

ทุกทานสามารถเดินทางไปรวมงานพระศพ ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา ๐๖.๐๐ ถึง ๒๔.๐๐ น. ของทุกวัน จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแตเวลาเชาถึงคํา สามารถจอดรถไดที่ทาราชวรดิฐ แลวขามถนนไปเขาประตูเทวาภิรมยซึ่งอยูตรงขามประตูทางเขาทาราชวรดิฐ ตรงมา ยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังเวลา ๒๐.๐๐ น. สามารถนํารถเขามาทาง ประตูวิเศษไชยศรี และจอดในลานหนากําแพงแกวพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท การแตงกาย ผูมีเครื่องแบบองคกร : แตงเครื่องแบบขององคกร บุรุษ : สากลนิยม หรือชุดสุภาพ ไวทุกข สตรี : ชุดผาซิ่นหรือกระโปรงยาวคลุมเขาสีดําลวน, ดํา - ขาว

งามพิลาสดังดวงมณีใส มาเพื่อใหฝูงชนกมลปรีดิ์’ ...” (ดวงแกวแหงพระมงกุฎเกลา บทที่ ๙ ตอนที่ ๕)

ÃÃͺÃÑ Í º Ã Ñ é Ç ÁТÒÁà·È ÁТÒÁà·È 12 The Th e Pr P Prince r in n ce c e Royal’s College

ถนน

หนา

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ประตูวิเศษไชยศรี ประตูวิมานเทเวศร ประตูสุนทรทิศา ประตูเทวาภิรมย

พระ

ลาน ดิฐ

าช

ถน

าร นมห

ทา

วร ราช

prcnewsletter  

รอบรั้วมะขามเทศ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2554

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you