Page 1

บทน�ำ

P.1

“…บัณฑิต ทุกๆสาขา ทุกๆคน  มีหน้าที่ที่ส�ำคัญที่จะต้องเป็นก�ำลัง ท�ำประโยชน์สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคง ให้แก่ประเทศชาติ  การที่จะ ให้ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้นั้น จะต้องลงมือท�ำมันอย่าง จริงจัง…”      “การ ลงมือ” ที่จริงมีความหมายกว้างขวาง คือ หมายถึงการปฏิบัติ ด้วยวิธีต่างๆ ทุกอย่าง แต่เพราะที่เห็นชัดเรามักปฏิบัติด้วยมือจึงพูดเป็น ส�ำนวนว่า “ลงมือ” การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับการที่สมองหรือ ใจสั่ง  คือใจมันสั่งเมื่อไร  อย่างไร ก็ท�ำเมื่อนั้น อย่างนั้น ฉะนั้นถ้าใจไม่สู้ คือ อ่อนแอ ลังเล เกียจคร้าน  หรือไม่สุจริต ไม่เที่ยงตรง ก็จะไม่ลงมือท�ำ  หรือ ท�ำให้มันคั่งค้าง ท�ำให้ชั่ว ให้เสียหาย  เป็นการเบียดเบียนตน  เบียดเบียนผู้ อืน่ ซึง่ ไม่เป็นประโยชน์  ไม่เป็นการสร้างสรรค์  หากแต่เป็นบ่อนท�ำลายให้เกิด ความเสียหายและเกิดโทษสุจริต นักปฏิบัติงานจึงต้องรู้จักฝึกปฏิบัติใจตนเอง เป็นส�ำคัญ และเป็นเบื้องต้น ก่อนอื่นต้องหัดท�ำใจให้หนักแน่น กล้าแข็งและ เป็นระเบียบ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  ไม่มักง่ายเห็นแก่ความสะดวกสบาย และ ที่ส�ำคัญที่สุดจะต้องให้เที่ยงตรง  เป็นกลาง และสุจริตอยู่เสมอไม่หวั่นไหวต่อ อารมณ์เครื่องหลอกล่อใดๆ จึงจะช่วยให้เป็นนักปฏิบัติที่ดี ที่สามารถสร้าง ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง…” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชทานให้ แ ก่ บั ณ ฑิ ต ในพิ ธี พ ระราชทาน ปริญญาบัตร ประจ�ำปี 2529 ยังคงดังกึกก้องภายใน จิตใต้สำ� นึกของผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทุ ก คน ตั้ ง แต่ บั ด นั้ น จนถึ ง ปั จ จุ บั น และจะคงดั ง อยู ่ ต่อไปตราบนานเท่านาน ภายใต้ปณิธานและความมุ่ง มั่นในการผลิตนักปฏิบัติ การขับเคลื่อนการศึกษาของ ประเทศไทย รัฐบาลทุกรัฐบาล มุ่งหวังในการผลิตก�ำลัง คนในการพัฒนาประเทศที่สัดส่วน 70 : 30 คือ ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70% ด้านสังคม 30% มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหนึ่งใน กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ถือว่ามีภารกิจส�ำคัญยิ่ง

ให้มที ศิ ทาง บนความท้าทายของโลกยุคใหม่ที่ รวมตัวเป็นกลุม่ ประชาคม เกิดผลจากทีห่ นึง่ ที่ ใดกระทบไปทัง้ โลก การทุจริตคอรัปชัน่ อัตรา การเกิดของประชากรลดลง คนวัยเรียนน้อย ลง คนในวัยท�ำงานมากขึน้ ประเทศเร่งพัฒนา ปรั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน มี โ ครงการพั ฒ นา ขนาดใหญ่ ที่ต้องการก�ำลังคนที่มีทักษะด้าน วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้ า นนา จึ ง ควรมี แ ผนกลยุ ท ธที่ พ ร้ อ มจะ รองรับ หรือตอบสนองต่อความท้าทายเหล่า นั้น ทั้งในแง่มุมของการรับใช้สังคม และการ รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.2

RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ชี้น�ำสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนกลยุทธ์ ฉบับนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ มุมมองของผู้บริหารและผู้ร่วม งานที่ต้องการก�ำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้ สภาวะการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อม การผลิตบุคลากรให้ตรงกับความ ต้องการของภาคบริการและสังคม การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างประชากร ผู้เรียนมีโอกาสเลือกมหาวิทยาลัย ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและเหมาะสมกั บ ตั ว เองมากขึ้ น มหาวิทยาลัยจ�ำเป็นต้องน�ำพาและพัฒนาประเทศไปสู่ เป้าหมาย ด้วยความก้าวหน้าในการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยี การจั ด ท� ำ แผนกลยุ ท ธ์ ด� ำ เนิ น การโดยการศึ ก ษา แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552-2566) ที่ได้ด�ำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว และมี การวิเคราะห์แนวทางไว้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับการ ศึกษาข้อมูลในเขตพื้นที่การให้บริการการศึกษาทั้ง 6 แห่ง การถอดบทเรียนจากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา ข้อคิด เห็นของ คณบดี หัวหน้าหน่วยงาน ข้อเสนอแนะจากการ ตรวจประเมินคุณภาพ รวมทั้งข้อสังเกตและการเสนอ แนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ อย่างไรก็ตามแผนกลยุทธ์ ฉบับนี้เป็นเพียงเครื่องมือชี้น�ำมากกว่าการก�ำหนดราย ละเอียดให้แต่ละหน่วยงานต้องปฏิบัติตาม เพราะการ วางแผนกลยุทธ์และแผนระยะยาว 4 ปี จะต้องมีความ ยืดหยุ่น รองรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะ อย่างยิง่ ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาอุดมศึกษา ไทย จ� ำ เป็ น จะต้ อ งพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต เพื่ อ ตอบ สนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ท้อง ถิ่น และน�ำพาประเทศไปสู่ความยั่งยืนมีการ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา และปรับปรุงแผนอย่าง ต่อเนือ่ งเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ โดย ใช้หลักการในการขับเคลื่อน 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และโอกาส (Change Challenge Chance) อย่ า งไรก็ ต าม การน� ำ แผนกลยุ ท ธ์ ไ ปสู ่ การปฏิบัติ จะต้องมีการก�ำหนดขอบเขตของ การยอมรับ มีแนวทางการแก้ไข หากมีการ ด�ำเนินด�ำเนินการนอกกรอบยุทธศาสตร์ รวม ทั้งต้องมีการทบทวนแผนในทุกๆ ปี เพื่อให้ แผนมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง สามารถตรวจสอบความเสี่ยง เห็นความพร้อม ของทรัพยากร ตลอดจนความต้องการ และ การยอมรับของประชาคมที่จะร่วมมือกันผลัก ดันให้มหาวิทยาลัยฯ ก้าวเดินได้อย่างมั่นคง สมบูรณ์ และสง่างาม


P.3

สารบัญ

วิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา “ปรัชญา” “วิสัยทัศน์” “พันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” “เป้าหมาย” “อัตลักษณ์” “วัฒนธรรมองค์กร” “ยุทธศาสตร์” “นโยบาย” นโยบายที่ 1: การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา นโยบายที่ 2: การพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ นโยบายที่ 3: การพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม นโยบายที่ 4: การทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 5: การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นโยบายที่ 6: การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นโยบายที่ 7: การบริหารจัดการสร้างสรรค์ นโยบายที่ 8: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการ นโยบายที่ 9: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ บทสรุป

4 5 5 5 5 6 6 7 8 11 19 24 27 30 35 39 44 47 50

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.4

วิสยั ทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เป็นมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำด้านการผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปัจจุบัน ไม่สามารถหลีกเลี่ยง การแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติได้ ด้วยเหตุผล 4 ประการ คือ 1) การผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคการผลิตบริการและ สังคม 2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมีกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น เด็กและเยาวชนน้อยลง 3) ผู้เรียนมีโอกาสเลือกมหาวิทยาลัยที่มีความ เชี่ยวชาญและเหมาะสมกับตัวเองมากขึ้น และ4) มหาวิทยาลัยจ�ำเป็น ต้องน�ำพาและพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) ซึ่งมีจ�ำนวนน้อย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ใหม่ที่พึ่งได้รับการสถาปนา เพียงระยะเวลา 8 ปี ประกอบกับเป็น มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ที่ มี ห น้ า ที่ จั ด การเรี ย นการสอนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมี พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม กลุ ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ประกอบด้ ว ย เชี ย งใหม่ ล� ำ ปาง เชี ย งราย น่ า น ตาก พิ ษ ณุ โ ลก และจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง จึ ง จ� ำ เป็ น จะต้ อ งวางกรอบการ พัฒนาให้ถูกทิศทาง เป็นไปอย่างก้าวกระโดด และค้นหาความเป็น อัตลักษณ์เฉพาะทาง ที่มีจุดเด่นและแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ภายใต้วิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ได้ น� ำ ประเด็ น ดั ง กล่ า ว ข้างต้น มาเป็นแนวทางในการก�ำหนดทิศและเป้าหมายในการขับเคลือ่ น มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


“ปรัชญา”

“บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ�านาจและหลักธรรมาภิบาล” “Decentralization Participation and Good governance”

P.5

“วิสัยทัศน์”

“มหาวิทยาลัยชั้นนําดานการผลิต…บัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน…สร้างสรรค์…นวัตกรรม… วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี…เพื่อชุมชน…สูสากล”

“พันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”

1. จั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเฉพาะทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพา ตนเองได้ 2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบตั ิ บนพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 3. ให้โอกาสผู้ส�าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 5. ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง

“เป้าหมาย”

เป็นมหาวิทยาลัยชัน้ น�าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิ บนฐานสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชุมชน และสากล เป็น มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทผี่ ลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ใิ ห้เป็น ที่ยอมรับใน 3 ระดับ ดังนี้ เป็น 1 ใน 5 ระดับชาติ ปี 2558 เป็น 1 ใน 10 ระดับภูมิภาค ป 2560 เป็น 1 ใน 100 ระดับโลก ปี 2564

ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับโลก H A N D S O N รองศาสตราจารย์น�ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี รำชมงคลล้ำนนำ

• Chance • C h allen ge • Ch a n g e

P.6

R..esponsibility M..orality U..biquity T..echnology L..inkage

“อัตลักษณ์ (Identity)”

ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งส�าคัญของทุกองค์กร การก�าหนดอัตลักษณ์ที่ ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบส�าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อชุมชน การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็น กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่ การเป็น “นวัตกรรมเพื่อชุมชน”

“วัฒนธรรมองค์กร”

วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง ที่จ�าเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากร ภายในองค์กร มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย เพื่อจดจ�าง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ จึงก�าหนดจาก อักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ (Rajamangala University of Technology Lanna) R : Responsibility M :Morality U :Ubiquity T :Technology L :Linkage

รับผิดชอบ ต่อภารกิจ ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ ยึดมั่นใน คุณธรรม ความงาม ความดี ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกที่ ทุกโอกาส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฐานการพัฒนา ประสานผนึกพลัง เชื่อมโยง โลก ชุมชน

รองศาสตราจารย์น�ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


•คุณภาพผลผลิตที่ดีข�้น •มีประสิทธ�ภาพสูงข�้น •สะดวก •รวดเร็ว •ลดการสูญเสีย

• Better Result for Sustainable Development • Faster Accessibility RMUTL Culture

Chance

เร�ยนรูสูงข�้น •ทำงานที่ทาทายตอความสามารถมากข�้น เชน ลักษณะ Multi Tasking ประสิทธ�ภาพ

ทาทายตอโอกาสใหมๆ ใหปรับปรุงภายในกำหนดเวลา ดวยว�ธ� การมีสวนรวม เช�งธรรมาภิบาล ลดความเสี่ยง

Com

Solutplex io n s

Reduce es O b st a cl

O p Bette r p o rt u n iti e s

R e g ul a ti o

New

an Efficad Suitable

M et cy hod

Challenge

ns

ogy Methodoml ent M anage

P.7

เปลี่ยนว�ธ�คิดทำ •การพัฒนาบุคคลากร •ศึกษาตอ •ทำผลงานว�ชาการ •ว�จัยตอยอด ปรับปรุงโครงสรางเพื่อเอื้อตอภาระกิจ การกระจายอำนาจ การมีสวนรวม ปรับปรุงกฏระเบียบ ว�ธ�ปฏิบัติ •การเร�ยน •การสอน •การว�จัย •บร�การว�ชาการ •การบร�หารจัดการใหสะดวกรวดเร็ว

Change

มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“ยุทธศาสตร์”

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ก�าหนด ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความแตกต่างบนพื้นฐานการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนี้ Change: ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม การบริหารจัดการองค์กร โครงสร้างการปฏิบัติงาน และการกระจายอ�านาจ ให้สอดคล้องกับภารกิจและเป็นมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพื้นที่ โดยการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน Challenge: สร้างความแตกต่างในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ทิ มี่ คี วาม โดดเด่นเฉพาะด้าน (Differential Focus Strategy) สู่ความเป็นเลิศภาย ใต้ ค�าขวัญทีเ่ ป็นทีย่ อมรับกันทัว่ ไปคือ “ราชมงคลสร้างคนสูง่ านเชีย่ วชาญ เทคโนโลยี” เป็นการสร้างชือ่ เสียงและสร้างโอกาสให้บณ ั ฑิตในการมีงานท�า Chance: สร้างโอกาสในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าด้าน การผลิต บนฐานความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน ท้องถิ่น ทั้งในและต่างประเทศ รองศาสตราจารย์น�ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.8

“นโยบาย”

นโยบาย กรอบแนวคิ ด กลยุ ท ธ์ และมาตรการ ในการบริ ห ารจั ด การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ. 2557-2560) การด�ำเนินนโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา (พ.ศ. 2557-2560) เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กรอบ ระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552-2566) ทีไ่ ด้ดำ� เนินการมาระยะหนึง่ และมีการวิเคราะห์ แนวทางไว้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับการศึกษาข้อมูลในสภาพพื้นที่การให้บริการ การศึกษาทัง้ 6 แห่ง การถอดบทเรียนจากการด�ำเนินงาน การศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 การ พัฒนาอุดมศึกษาไทย จ�ำเป็นจะต้องพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และน�ำพาประเทศไปสู่ความยั่งยืน โดยใช้หลักการในการ ขับเคลื่อน 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และการก�ำหนดทิศทาง (Change Challenge Chance) ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน ดังนี้

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


Competency Creativity

P.9

Community 3C Strategic Culture Change Customer Challenge Care Chance Commitment Computeracy Communication & Collaboration นโยบายที่ 1: การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา นโยบายที่ 2: การพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ นโยบายที่ 3: การพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม นโยบายที่ 4: การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 5: การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นโยบายที่ 6: การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นโยบายที่ 7: การบริหารจัดการสร้างสรรค์ นโยบายที่ 8: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการ นโยบายที่ 9: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.10

C1

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

Competency


นโยบายที่ 1: การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา (Perpetual Academic Improvement)

P.11

กรอบแนวคิด

เพือ่ ให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สูค่ วามเป็น เลิศทางด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเชื่อมโยงการ ศึกษากับการท�ำงาน ที่มากกว่าความรู้และใบปริญญา คือให้ปัญญา โดยมี กระบวนการในการผลิตบัณฑิตแบบ Hands-on ทีม่ งุ่ ให้เกิดปัญญา คุณค่า และความสุข (Wisdom Value and Well Fare) อีกทั้งองค์ความรู้เกี่ยว กับการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ รวมถึงการเตรียมความพร้อมร่วมกับเครือ ข่ายการพัฒนาความรูใ้ ห้กบั กลุม่ โรงเรียนมัธยม และสถาบันการอาชีวศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนกับอุดมศึกษา และกระบวนการเริ่ม ต้นชีวิตการท�ำงานกับกลุ่มสถานประกอบการ สังคม ชุมชน ในการสร้าง บัณฑิตนักปฏิบตั ิ (Hands-On) และมืออาชีพ (Professional Orientation) สนับสนุนและส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท�ำงาน (WiL:Work Integrated Learning) การจัดสหกิจศึกษา (Co-operative Education) การมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Based) สร้างงาน อาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการน�ำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม จึงได้ก�ำหนด แนวทางมาตรการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนพัฒนาดังนี้ เป้าหมายที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย รวม ถึงปรับปรุงขัน้ ตอน วิธกี ารกระบวนการจัดการเรียนการ สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เป้าหมายที่ 2 ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ ุ ภาพมาตรฐาน มีความสามารถในการ ปฏิบัติงานในภาคประกอบการได้เป็นอย่างดี เป้าหมายที่ 3 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้นการบูรณา การเรียนรูศ้ ลิ ปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (Liberal Arts and Science) เป้าหมายที่ 4 พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนให้ กับอาจารย์ผู้สอนด้านปฏิบัติ (Enterprise Teacher) เป้าหมายที่ 5 ส นั บ สนุ น และให้ โ อกาสผู ้ ส�ำ เร็ จ อาชี ว ศึ ก ษาและผู ้ ที่ ประกอบอาชีพแล้วได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ฯ รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.12

เป้าหมายที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มคี วามยืดหยุน่ และหลาก หลาย รวมถึงปรับปรุงขัน้ ตอน วิธกี ารกระบวนการจัดการ เรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ในสังคมจากประสบการณ์จริง (Experiential แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็น Learning) การเรียนรู้ด้วยการให้บริการสังคม รูปธรรมประกอบด้วย (Service Learning) 1. จัดท�ำแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างหลักสูตร ที่เป็นไปตามมาตรฐาน TQF ทั้งระดับปริญญาตรี 3. สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันการเพิ่มและ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รนานาชาติ ที่ มี เ นื้ อ หาและ และระดับบัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร (Integrated กระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล Curriculum Development) ครอบคลุม 1) ระบบ การร่างหลักสูตร 2) ระบบการน�ำหลักสูตรไปใช้ และกระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การบู รณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน (WiL: Work และ 3) ระบบการประเมินหลักสูตร โดยใช้ระบบ Integrated Learning) ให้มุ่งสู่ความเป็นสากล สารสนเทศและบุ ค ลากรสนั บ สนุ น ประสานงาน 4. พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการ อ�ำนวยความสะดวกแก่คณะ และเขตพื้นที่ สอนแบบสะสมหน่วยกิต (Credit bank) เพื่อ 2. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น การเพิ่ ม และ ใช้สำ� หรับการจัดการศึกษาแบบอัธยาศัยและการ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเชิ ง สร้ า งสรรค์ ที่ เ น้ น การให้ ศึกษานอกระบบในสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการแก่สังคม และโครงการพิเศษที่เน้น สู่ชุมชน ผู้เรียนให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง อาทิ การ จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท�ำงาน 5. พั ฒ นาหลั ก สู ต รตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา (WiL: Work-Integrated Learning) สหกิจศึกษา ประเทศประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ของประทศ เช่น พลังงานและพลังงานทางเลือก (Co-operative Education) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ รถไฟฟ้าความเร็วสูง การคมนาคมขนส่ง การ มหาวิทยาลัยฯ (RMUTL Business Incubator) ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน อุตสาหกรรมการเกษตร ทุกเขตพื้นที่ การเรียนรู้จากปัญหาการท�ำงานจริง และด้านอาหาร เป็นต้น รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


P.13

เป้าหมายที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มี ความสามารถในการปฏิบัติงานในภาคประกอบการ ได้เป็นอย่างดี แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย

1. เพิ่มสัดส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อด้านสังคมศาสตร์ให้ได้ตามเป้าหมายตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๔) 2. ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร จัดให้มีแผนปรับปรุงหลักสูตร (Academic Master Plan) โดยการพิจารณาทบทวนหลักสูตรปรับปรุง และการวางแผนเปิดหลักสูตรที่รองรับในอนาคต 3. จั ด ระบบการเรี ย นการสอนโดยร่ ว มกั บ สถานประกอบการ โดยใช้ ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากร (Enterprise Teacher ) ห้องฝึกปฏิบัติ การร่วมกัน ในการจัดการเรียนการสอน 4. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการบูรณาการเรียนรู้กับการท�ำงาน (WiL : Work Integrated Learning) สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ในแต่ละสาขาวิชา 5. จัดกลุ่มการศึกษาในรูปแบบ Clusters เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา วิจัย การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น กลุม่ เทคโนโลยีสะอาด (Green and Clean Tech.) กลุ่มเทคโนโลยีโลจีสติกส์ (Logistic Tech.) กลุ่มเทคโนโลยีศิลป วัฒนธรรม (Fine Art Tech.) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Tech.) รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.14

เป้าหมายที่ 3 การส่งเสริมการจัดการเรียนการ สอนที่มุ่งเน้นการบูรณาการเรียนรู้ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (Liberal Arts and Science)

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ที่บูรณาการ เช่น วิธีสอน แบบเน้นปัญหา (Problem Based Learning) การเรียนการสอบแบบใฝ่รู้ (Active Learning) การจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบ (Inquiry – Based Learning) การจัดการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) การเรียนรู้แบบโครงการ (Project – Based Learning) การสอนและการ เรียนรูแ้ บบเน้นทักษะการปฏิบตั ิ (Skill – Based Teaching and Learning) การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case–Based Learning) เป็นต้น 2. ปรับปรุงการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปในระดับปริญญาตรีให้เรียน ร่วมกันได้ ในเชิงบูรณาการ (Integrated Curriculum) โดยให้ความส�ำคัญ กับการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก และจัดให้มีวิชาภาษาอังกฤษและภาษา อาเซียนเพื่อการสื่อสารอีกอย่างน้อย 2 ภาษา 3. ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการร่วม โดยให้ใช้ทรัพยากรร่วม กันให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 4. จั ด หลั ก สู ต รการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น การพั ฒ นาระบบคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ ทางศิลปศาสตร์ที่สามารถน�ำมาสร้างมูลเพิ่มโดยใช้ฐานคิดของเทคโนโลยี และทักษะในการปฏิบตั งิ านและการแก้ปญ ั หาโดยมุง่ เน้นกระบวนการเรียนรู้ เชิงบูรณาการในสภาพจริงของแต่ละภูมสิ งั คม ผ่านรายวิชาศึกษาทัว่ ไป และ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


P.15

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.16

เป้าหมายที่ 4 พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการ จัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอนด้าน ปฏิบัติ (Enterprise Teacher)

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. ส่งเสริมการสอนแบบทีม (Team Teaching) ในวิชาชีพเฉพาะที่เหมือนกัน โดยความร่วมมือของแต่ละคณะ และเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ 2. สนับสนุนให้อาจารย์ท�ำเอกสารประกอบการสอนให้มีมาตรฐานในระดับ สากล (Module) 3. พัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพและนักปฏิบัติโดยสร้าง ประสบการณ์จริงเพื่อเพิ่มสมรรถนะการสอนและการถ่ายทอด 4. ผลักดันนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญ โครงการฝังตัวตามบริบทหรือตามธรรมชาติของสาขาวิชา เช่น การฝังตัวใน สถานประกอบการ ชุมชน โครงการพระราชด�ำริ ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 5. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนของอาจารย์และนักศึกษา โดย บูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ

เป้ า หมายที่ 5 สนั บ สนุ น และให้ โ อกาสผู ้ ส� ำ เร็ จ อาชีวศึกษาและผู้ที่ประกอบอาชีพแล้วได้ศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัย ฯ

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. เชื่อมรอยต่อของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยฯ กับหลักสูตรของสถาบันการ อาชีวศึกษาและหลักสูตรระดับขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สนับสนุนการผลิตครูและบุคลากรของของสถาบันการอาชีวศึกษาให้มี คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูในทุกสาขาให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนา อาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง 3. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาให้ได้รับการเพิ่ม ปริญญาที่ 2 (Doubled Degrees) 4. พัฒนาหลักสูตรร่วมสถานประกอบการ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ กับบุคลากรวัยท�ำงาน และผู้ที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ ในภาค อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมการบริการ รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม (ในปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560) 1. จัดท�ำ “เอกสารกระบวนการสร้างหลักสูตร”ให้ ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ โดย ใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือลดภาระงาน และจั ด บุ ค ลากรประกั น คุ ณ ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ กระบวนการนี้ ตั้ ง แต่ Input-ProcessOutput-Outcome เพือ่ ให้การรับรองคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF และเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ บัณฑิตศึกษาที่ สกอ. ก�ำหนด เพื่อลดภาระงาน และความซ�้ำซ้อนกันในภายหลัง 2. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนที่บูรณา การกับการท�ำงาน (WiL:Work Integrated Learning) และสามารถเปิดสอนได้ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตรต่อปี 3. รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอน บัณฑิต Hands-On การรับนักศึกษา การเตรียม ความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน การ จัดการเรียนการสอนทีบ่ รู ณาการกับการท�ำงาน (WiL:Work Integrated Learning) 4. การเพิ่ ม สาขาและหลั ก สู ต รนานาชาติ ทั้ ง ใน ระดั บ ปริ ญ ญาและบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอนหมวดวิ ช าศึ ก ษา ทั่วไปในระดับปริญญาตรีให้เรียนร่วมกันแบบ การบูรณาการ (Integrated Curriculum) โดย ให้ความส�ำคัญกับการใช้ภาษาไทยเป็นภาษา หลัก และจัดให้มีวิชาภาษาอังกฤษและภาษา อาเซียนเพื่อการสื่อสารอีกอย่างน้อย 2 ภาษา 5. ปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาโดยเพิ่มสัดส่วน นักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต่อด้านสังคมศาสตร์ เป้าหมาย 6. ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเป็น พันธมิตรการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ (พ.ศ. 2557)

7. แผนการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญ ของอาจารย์ โครงการฝังตัว ให้ครอบคลุมทุก สาขาวิชาทั้งในและต่างประเทศ 8. ส่งเสริมให้สาขาวิชา จัดท�ำแผน และโครงการ ร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียน แบบ Module แบบออนไลน์ที่มีคุณภาพแบบพหุ สาขาวิ ท ยาการ (Multidisciplinary) โดย สนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเพื่อ ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการท�ำงาน มีความเห็น ตรงกัน 9. แผนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ระดับปริญญาแบบก้าวหน้า (Second Degree) เพื่ อ รองรั บ ผู ้ มี ศั ก ยภาพสู ง มี ค วามรู ้ ค วาม สามารถพิเศษจะได้มีโอกาสศึกษาตามความ ต้องการและสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 10. แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ สอนระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิชาชีพครู รองรับ การผลิตบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาให้ มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูในทุกสาขา ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 11. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในส่วนของวิชาที่ไม่ใช่ “วิชาชีพ” ให้สอนน้อยลง แต่จัดระบบ “วิจัย” ในห้องเรียน และวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า จากแหล่ ง ความรู ้ ต่างๆ รอบตัวมากขึน้ โดยเน้นกระบวนการเรียน รู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองต่อเนือ่ งตลอดชีวติ 12. แผนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการบูรณาการเรียน รู้กับการท�ำงาน (WiL : Work Integrated Learning) สหกิ จ ศึ ก ษา (Co-operative Education) ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อประสาน งานกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ

P.17

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี รำชมงคลล้ำนนำ

P.18

C2

รองศาสตราจารย์น�ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

Creativity


P.19

นโยบายที่ 2: การพัฒนาด้านวิจัยและ นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creativity for Innovation Solution)

กรอบแนวคิด การพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และการมีส่วน ในการพัฒนาตามแผนการพัฒนาประเทศและภูมภิ าค นโยบายการพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ เน้นการพัฒนางานวิจัยที่จะตอบสนองความต้องการของ สังคมที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างกระบวนทัศน์ของบุคลากร ให้เห็นความส�ำคัญของการวิจัย รวมทั้งการสร้างนักวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น การส่งเสริมการวิจยั ขัน้ สูงและงานวิจยั ในระบบคูข่ นาน (Dual Research Tracks) ที่ผสมผสานระหว่างงานวิจัยขั้นสูงและงานวิจัยชุมชน เชื่อมโยง และบูรณาการความรู้ งานวิจัย ไปสู่การเรียนการสอนการบริการวิชาการ จัดเก็บรวบรวมความรู้ ความเชีย่ วชาญอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ พัฒนาประชาคมวิจยั ให้มคี ณ ุ ภาพเป็นที่ ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล จึงได้กำ� หนดแนวทางมาตรการ เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนพัฒนาดังนี้ เป้าหมายที่ 1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และเพิ่มจ�ำนวนนักวิจัย ที่มีขีด ความสามารถในการวิจัยเฉพาะทาง เป้าหมายที่ 2 ส่งเสริมงานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกันทั้งวิทยาศาสตร์ และศิลปะ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพิ่มคุณค่าและ มูลค่า สร้างนวัตกรรมและการแก้ปัญหาสังคม เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน�ำองค์ความรู้ที่ได้จาก การวิจัย หรืองานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ได้น�ำไป ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนา เศรษฐกิจสังคม และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป้าหมายที่ 4 จัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร จาก เงินรายได้และรายรับของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการท�ำวิจัยอย่างเป็นระบบ รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.20

เป้าหมายที่ 1 พัฒนานักวิจยั รุน่ ใหม่และเพิม่ จ�ำนวนนักวิจยั ทีม่ ขี ดี ความสามารถในการ วิจัยเฉพาะทาง

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 1. พัฒนาระบบบ่มเพาะนักวิจยั หน้าใหม่ เช่น ระบบพีเ่ ลีย้ ง การฝึก อบรม การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัย การท�ำวิจัย ร่วมกับสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียง หรือนานาชาติ ฯลฯ 2. จัดระบบการบริการสนับสนุนงานวิจัย งานบริการนักวิจัย (Research Service Center) เช่นระบบฐานข้อมูลงานวิจัย แหล่งข้อมูลแหล่งทุนงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก 3. พัฒนานักวิจยั ทีม่ ขี ดี ความสามารถสูงให้มเี ส้นทางความก้าวหน้า สามารถพัฒนาตนเองในระดับชาติ และระดับสากล 4. ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยน�ำไปสู่ภาคการผลิตและ ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของสังคม 5. พัฒนาโครงสร้างของสายนักวิจยั เป็นหลัก ให้มคี วามชัดเจนเช่น เดียวกับประเทศพัฒนาแล้ว รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


P.21

เป้าหมายที่ 2 ส่งเสริมงานวิจัยเชิงบูรณาการ ร่วมกันทั้งวิทยาศาสตร์ และศิลปะ เพื่อสร้าง องค์ความรู้ใหม่ เพิ่มคุณค่าและมูลค่า สร้าง วัตกรรมและการแก้ปัญหาสังคม

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมทีจ่ ะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบ ด้วย 1. ผลักดันการขับเคลือ่ นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ในรูปแบบกลุ่มการวิจัย (Research Cluster) โดยการพัฒนากลุ่ม วิจยั ในสาขาทีเ่ ป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย เพือ่ สร้างนวัตกรรมและ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2. สนับสนุนการร่วมกลุ่มการวิจัยร่วมเฉพาะและการวิจัยข้ามสาขา เพื่ อ พั ฒ นางานวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการร่ ว มกั น ทั้ ง ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมุ่ง เน้นการประยุกต์ใช้ในการแก้บัญหาทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชนและ ประเทศชาติ 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ เอกชน เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม การลงทุนร่วมกับภาค การผลิตต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 4. สร้ า งความเข็ ม แข็ ง ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ รองรั บ การ เปลีย่ นแปลงในโลกอนาคต เช่น ภาวะโลกร้อน พลังงานและพัฒนา งานทางเลือก ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5. ส่งเสริมการสร้างฐานข้อมูลการวิจัย องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในสาขาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบโดยการสร้างคลังปัญญาล้านนา (RMUTL Intellectual Repository) เพื่อจัดเก็บรวบรวมและการ บริหารจัดการองค์ความรู้ (KM: Knowledge Managment) ทีเ่ ป็น ประโยชน์ในการเผยแพร่ และการน�ำไปใช้ประโยชน์ รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.22

เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน�ำองค์ ความรู้ที่ได้จากการวิจัย หรืองานที่ได้รับการตี พิมพ์เผยแพร่ ได้นำ� ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ เรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม สู่ชุมชน 2. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร และประชุมวิชาการทัง้ ระดับ ชาติและนานาชาติ 3. ส่งเสริมให้บุคลากรไปน�ำเสนอผลงานเพื่อสร้างประสบการณ์การเผยแพร่ ผลงานสู่สาธารณะ และเข้าร่วมเครือข่ายทางวิชาการ โดยเฉพาะระดับ ภูมิภาค และระดับนานาชาติ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี 4. ผลักดันให้เกิดผลงานทางวิชาการ ที่แสดงถึงความเป็นเลิศในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน หรือระดับนานาชาติตามขีดความสามารถของแต่ละสาขา วิชา

เป้าหมายที่ 4 จัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานวิจัยและ พั ฒ นาบุ ค ลากร จากเงิ น รายได้ แ ละรายรั บ ของ มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท�ำวิจัย อย่างเป็นระบบ

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การกองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาบุ ค ลากรของ มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข็มแข็งของกองทุนอย่างต่อเนื่อง 2. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย ส�ำหรับการเสนอของบประมาณ การ ติดตาม ก�ำกับ สนับสนุนในโครงการต่าง ๆ 3. ส่งเสริมสนับสนุนผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ ทัง้ ในระดับชาติ และ นานาชาติให้ได้รับรางวัลและค่าตอบแทนจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 4. พัฒนาระบบตอบแทนและการเลื่อนต�ำแหน่งที่ยอมรับผลสัมฤทธิ์การวิจัย (Clear Career Path) รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


P.23

ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม (ในปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560)

1. พัฒนาหลักเกณฑ์ทเี่ อือ้ ต่อการลงทุน การบริจาคของภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งการตั้ง ห้องปฏิบัติการวิจัย และ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้มากขึ้น 2. ส่งเสริมการท�ำงานวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อเพิ่มบทบาทในการ ก�ำหนดมาตรฐาน แผนงานและโครงการวิจัยในการตอบโจทย์ ปัญหาส�ำคัญ ปัญหาเร่งด่วน 3. สนับสนุนให้มวี ารสารงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยทัง้ ในระดับชาติ และนานาชาติ 4. จัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การเผยแพร่ ผลงานสู่สาธารณะ และการเข้าร่วมเครือข่ายทางวิชาการ โดย เฉพาะระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 5. ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเบิกจ่าย งบประมาณการวิจัยให้สะท้อนกับการท�ำงานจริง เพื่อเป็นแรง จูงใจให้นักวิจัยให้หาแหล่งทุนจากภายนอก 6. จัดระเบียบระบบงานวิจยั การสังกัดหน่วยวิจยั ของนักวิจยั และ การประเมินผลงานวิจัย 7. จัดสรรงบวิจัยสนับสนุนโครงการวิจัยต่างๆ ให้มีตัวเลขเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


C3

RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.24

Community

นโยบายที่ 3: การพั ฒ นาด้ า นการ บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม (Total Social & Community Achievement)

กรอบแนวคิด การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นแหล่งถ่ายทอดวิชาการ แหล่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนในทุกเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการยกระดับ ขีดความสามารถในการจัดการ การเพิม่ ศักยภาพในด้านการบริการ วิชาการแก่ชมุ ชน เป็นภารกิจหนึง่ ของมหาวิทยาลัยฯ การสนับสนุน ให้หน่วยงาน บุคลากรที่มีศักยภาพ มีบทบาทในการร่วมพัฒนา ชุมชน โดยเน้นการบูรณาการความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจยั สู่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ ชุมชนและระดับชาติ จึงได้ก�ำหนดแนวทางมาตรการ เพื่อใช้เป็นก รอบในการจัดท�ำแผนพัฒนาดังนี้ เป้าหมายที่ 1 พัฒนาและยกคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนกับชุมชน เป้าหมายที่ 2 ผ ลักดันการสร้างเครือข่ายและการรวมกลุ่มเพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตามความ ต้องการของชุมชน ตลอดจนแก้ปัญหาชุมชน อย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


P.25

เป้าหมายที่ 1 พัฒนาและยกคุณภาพชีวิตที่ ยั่งยืนกับชุมชน

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมทีจ่ ะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบ ด้วย 1. ผลักดันให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้ ความรู้ ความสามารถของนักศึกษา บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วม ใน ทุกเขตพื้นที่ 2. พัฒนาระบบความร่วมมือการบริการวิชาการทัง้ ในระดับชุมชนและ ระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายและการรวมกลุ่ม เพื่อถ่ายทอดองค์ ความรู้ และเทคโนโลยี ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรในมหา วิทยาลัยฯ และความต้องการของชุมชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้ กับชุมชนได้ 4. จัดท�ำมาตรการบริการวิชาการที่น�ำไปสู่การประกอบอาชีพอิสระ และเผยแพร่งานวิชาการอย่างเป็นระบบ เพือ่ ขยายผลการให้บริการ 5. ส่งเสริมการบูรณาการความรู้ เทคโนโลยีประยุกต์ สูภ่ าคการผลิตใน ชุมชน ในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน และการประกอบธุรกิจของประชาชน

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.26

เป้าหมายที่ 2 ผลักดันการสร้างเครือข่ายและการ รวมกลุ่มเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตามความต้ อ งการของชุ ม ชน ตลอดจน แก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมทีจ่ ะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. จัดโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วย งานภาครัฐ กระทรวงทบวง กรม และจังหวัด อบต. อบจ. เทศบาล ภาค เอกชนและชุมชนในรูปแบบการท�ำงานเชิงรุก 2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ รับงานโครงการบริการ วิชาการในการพัฒนาอาชีพให้กบั ภาครัฐและเอกชน และจัดท�ำมาตรฐาน อาชีพของประเทศ 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เชิงระบบ ในการบริหารจัดการโครงการ บริการวิชาการแก่ชุมชน 4. พัฒนาระบบการประเมินความคุ้มค่า และติดตามผลการด�ำเนินการ โครงการบริการวิชาการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 5. ส่งเสริมการน�ำความรู้ในการให้บริการวิชาการมาเชื่อมโยงกับงานวิจัย และการจัดการศึกษาด้านบัณฑิตนักปฏิบัติ

ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม (ในปี พ.ศ. 2557พ.ศ. 2560)

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ทุกคณะ ทุกสาขา วิชา และโครงการวิจยั ตามคณะต่างๆ ร่วมกันผลิตต�ำรา งานวิจยั เอกสาร ประกอบการสอน เอกสารค�ำสอน สื่อการสอน ผลงานทางวิชาการ และ งานสร้างสรรค์อื่นๆ 2. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบหน่วยงานให้บริการวิชาการ ให้สามารถบริการ ได้คล่องตัว สามารถท�ำงานข้ามสายงาน และท�ำงานร่วมกันได้ เพื่อให้ บริการสะดวก รวดเร็ว 3. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ให้สามารถเทียบโอนและ นับหน่วยกิต ในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง และปริญญาตรี 4. กิจกรรมการให้บริการทีเ่ น้นผลสัมฤทธิเ์ ชิงพืน้ ที่ (Area Based) ภายศูนย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


C4

P.27

Culture

นโยบายที่ 4: การทะนุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ป วั ฒ นธรรมและรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม (Good Culture Bring Better Life)

กรอบแนวคิด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เน้ น บู ร ณาการด้ า น ทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รักษาและฟื้นฟูสิ่งสภาพสิ่งแวดล้อมให้ เหมาะสม หน่วยงานในเขตพื้นที่ต้องมีบทบาทในการทะนุบ�ำรุงศิลป วัฒนธรรมทีม่ คี ณ ุ ค่า อนุรกั ษ์งานประเพณี ค่านิยม ระเบียบการปฏิบตั แิ ละ แบบอย่างที่ดีของสังคมไทย รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ของศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดหรือในพื้นที่ใกล้เคียง สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านศิลป วัฒนธรรม เพือ่ ธ�ำรงไว้ซงึ่ การสร้างบุคลากรและชิน้ งานทีม่ คี ณ ุ ค่าต่อสังคม ไทย รวมทั้งการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากงาน ร่วมสมัยทีย่ งั ด�ำรงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ การบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้กำ� หนดแนวทางมาตรการ เพือ่ ใช้เป็นกรอบ ในการจัดท�ำแผนพัฒนาดังนี้ เป้าหมายที่ 1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการทะนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม เป้าหมายที่ 2 รักษาสิ่งแวดล้อม และลดมลภาวะและภาวะโลกร้อน โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เป้าหมายที่ 3 สง่ เสริมสนับสนุนโครงการพระราชด�ำริของทุกพระองค์ รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.28

เป้าหมายที่ 1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการทะนุบ�ำรุงศิลป วัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. ส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมเกี่ยว กับศาสนาและวัฒนธรรม 2. สนับสนุนโครงการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม อย่างต่อเนือ่ ง 3. สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม ที่ร่วมกันรักษาความสุขของสังคม 4. ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมสากลให้กับนักศึกษาเพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ใน การท�ำงานในยุคพหุวัฒนธรรม 5. พัฒนาองค์ความรู้เชิงอนุรักษ์ และเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

เป้าหมายที่ 2 รักษาสิง่ แวดล้อม และลดมลภาวะและ ภาวะโลกร้อนโดยมุง่ สูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ นักศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องได้เรียนรูก้ ารให้บริการสังคมแบบจิตอาสา ท�ำหน้าที่อนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. สนับสนุนและขยายผลโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ร่วมกับ ชุมชนไปสู่ชุมชนอื่นๆ 3. จัดท�ำโครงการปลูกไม้ยืนต้นเป็นสวนป่า ในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อลดภาวะ โลกร้อน 4. สนับสนุน พัฒนาระบบและฐานข้อมูล งานวิจัย องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลป วัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็นศูนย์กลาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและท้องถิ่น 5. พัฒนาปรับปรุงภูมทิ ศั น์ สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ในทุกเขตพืน้ ที่ ให้ เกิดความศรัทธาในสถานที่ บรรยากาศการศึกษาที่ดีมีความเหมาะสมและ เป็นที่ภาคภูมิของนักศึกษา และผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ใช้บริการ รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระ ราชด�ำริของทุกพระองค์

P.29

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบ ด้วย 1. ส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนองโครงการ พระราชด�ำริ ในรูปแบบหน่วยงานในก�ำกับ 2. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชด�ำริ เพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาสใน ภาคเหนือ และภูมิภาคอื่น อย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของ บุคลากรทุกเขตพื้นที่ คณะ วิทยาลัย ส�ำนัก และกอง เพื่อบูรณาการ ตามภารกิจสร้างเครือข่าย ขยายผล ท�ำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข 3. สนับสนุนการยกระดับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้เป็น แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืช แหล่งความรู้ระดับชาติและนานาชาติ 4. ส่งเสริมสนับสนุน โครงการงานวิจัย บริการวิชาการ สู่การปฏิบัติ ภายใต้ร่มพระบารมี และยุทธศาสตร์เชิงลุกของมหาวิทยาลัยฯ

ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม (ในปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560)

1. แผนการปรับปรุงมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่การเป็น สถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นที่ภาคภูมิ ของนักศึกษา และผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ใช้บริการ 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และเข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3. แผนด�ำเนินการจัดตัง้ หน่วยงานในก�ำกับของมหาวิทยาลัย เพือ่ สนอง โครงการพระราชด�ำริของทุกพระองค์ 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ นักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้การให้บริการสังคมแบบ จิตอาสา ท�ำหน้าที่อนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง 5. ส่งเสริมให้มีการน�ำผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไป ใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneur)

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.30

C5

Customer

นโยบายที่ 5: การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เก่าสัมพันธ์ 4H (Head, Heart, Hand, Health) with Capability Building

กรอบแนวคิด การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้มีความพร้อมด้านทักษะ และความสามารถที่นอกจากความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ (Soft Skill) เช่น ความพร้อม ต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคต ความคิดสร้างสรรค์ มีจิตส�ำนึกต่อท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้และ นวัตกรรม มีทักษะในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาใหม่ การเป็นมืออาชีพ มีทักษะด้าน สารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยี ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ทักษะชีวิตและการท�ำงาน ส่ง เสริมบทบาทของอาจารย์แนะแนว มีระบบอาจารย์ทปี่ รึกษา มีการจัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสมครบถ้วนในช่วง ชีวิตของนักศึกษา (Student Life Stage Services) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาและ ศิษย์เก่า จัดหาทรัพยากรบริการให้เพียงพอต่อการพัฒนานักศึกษา จัดสภาพแวดล้อมเพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ พัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า โดยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จากการประสาน ประโยชน์ตลอดจนมีความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ อย่างยัง่ ยืน จึงได้กำ� หนดแนวทางมาตรการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนพัฒนาดังนี้ เป้าหมายที่ 1. พฒ ั นาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบตั ิ และเป็นผูม้ คี วาม รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีในการประกอบอาชีพ เป้าหมายที่ 2. ส ่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนาให้ นักศึกษา มีความสามารถสะท้อนภาวะผู้น�ำ มีทักษะชีวิต คุณธรรม จิตสาธารณะ จิต อาสาและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี เป้าหมายที่ 3. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับทักษะสมัยใหม่ที่ตลาดแรงงานต้องการ เป้าหมายที่ 4. สร้างเครือข่ายร่วมมือและพัฒนากิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


เป้าหมายที่ 1. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็น บัณฑิตนักปฏิบตั ิ และเป็นผูม้ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม มีคณ ุ ธรรม และจริยธรรมที่ดีในการประกอบอาชีพ

P.31

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ 2. ปรับปรุงกระบวนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้มีประสิทธิภาพ 3. ปรับปรุงระบบคัดเลือกให้ได้นักศึกษาและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีผลการเรียนที่ดี เข้าสู่มหาวิทยาลัยฯ 4. ปรับปรุงระบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อโดยแยกกลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มวิชา ศึกษาทั่วไปให้ชัดเจน 5. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน วิทยาลัย กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เช่น การท�ำกิจกรรม เกี่ยวกับการเปิดรั้วมหาวิทยาลัย การแข่งขันทางวิชาการ การเปิดหลักสูตรพิเศษ

เป้าหมายที่ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง ประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนาให้นักศึกษา มีความสามารถ สะท้อนภาวะผูน้ ำ� มีทกั ษะชีวติ คุณธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสาและ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาการบูรณาการเรียนรู้กับการท�ำงาน (WiL : Work Integrated Learning) สหกิจศึกษา (Co-operative Education) จัดกิจกรรมและประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อ จัดหาสถานที่ฝึกงานนักศึกษาอย่างเป็นระบบ 2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับบรรยากาศการ เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผูม้ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม มีคณ ุ ธรรมและจริยธรรม มีสขุ ภาวะที่ดี และมีทักษะในการท�ำงาน 3. ส่งเสริมการสร้างอาชีพของบัณฑิตให้ประกอบอาชีพตามสาขาทีเ่ รียนหรือศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการแก้ไขปัญหานักศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้ดีขึ้นและปลอดภัย 4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการบ่มเพาะนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อลดอัตราการออกกลางคันโดย เฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 5. ปรับปรุงองค์การนักศึกษาอย่างเป็นระบบลดความซ�ำ้ ซ้อน และการพัฒนากิจกรรมให้มเี ป้าหมายทีเ่ น้น การบูรณาการกิจกรรมเสริมประสบการณ์เข้ากับการเรียนการสอน รวมทัง้ ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นด้าน ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและขององค์กรนักศึกษาระหว่างชาติในอาเซียน รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.32

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้ สอดคล้องกับทักษะสมัยใหม่ทตี่ ลาดแรงงาน ต้องการ

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 1. สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมการการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Technology Literacy) ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารใช้งานจริง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ปัญหาได้ 2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางเชาว์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจิตวิญญาณ ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ เป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กบั หน่วยงาน 3. มี จิ ต สาธารณะต่ อ องค์ ก รและสั ง คม เอื้ อ เฟื ้ อ ต่ อ ผู ้ ร ่ ว มงาน (Corporate Social Responsibility) 4. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีวินัย มีความประพฤติที่ดี มีความ ซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเองและผูอ้ นื่ และต่อองค์กรไม่สร้างปัญหาในสังคม และใช้วชิ าชีพของตนเองอย่างมีจริยธรรม คุณธรรม (Ethic and Morality) รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


เป้าหมายที่ 4 สร้างเครือข่ายร่วมมือและพัฒนา กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์

P.33

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. สนับสนุนบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า สร้างความเข้มแข็ง ให้กับศิษย์เก่า โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอ และต่อเนื่อง 2. จัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพือ่ น�ำศิษย์เก่าเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ 3. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง ศิษย์เก่าเช่น การพัฒนาเว็บไซต์ส�ำหรับศิษย์เก่า เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์ เก่าสัมพันธ์ จดหมายข่าว จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ 4. ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกับศิษย์เก่าทีส่ ำ� เร็จการศึกษา โดยการ เปิดโอกาสให้ศษิ ย์เก่าสามารถเข้ามาเรียนและทบทวนความรูแ้ ละติดตาม เทคโนโลยีใหม่ ๆ 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน กับสมาคม ชมรม กลุ่มและองค์กรของศิษย์เก่า เพื่อเสริมสร้างความ สัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และศิษย์เก่า

ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม (ในปี พ.ศ. 2557พ.ศ. 2560)

1. แผนความร่วมมือและประสานงานกับสถานประกอบการในการด�ำเนิน การจัดหาสถานที่ฝึกงานของบัณฑิตอย่างเป็นระบบ 2. การพัฒนาจุดให้บริการการให้บริการระบบสารสนเทศให้ครอบคลุม การ ใช้งานอย่างทั่วถึงใช้ได้ ทุกพื้นที่ ทุกเวลา 3. พัฒนาข้อมูลการให้บริการการศึกษา (E-Content) ในทุกสาขาวิชา เพื่อ ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและเรียนตามอัธยาศัย 4. สร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับศิษย์เก่าเพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่าเข้ามามี บทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย 5. จัดกิจกรรมและบริการด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯและ ศิษย์เก่าเพื่อหารายได้สนับสนุนการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.34

C6

Care

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


P.35

นโยบายที่ 6: การพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการและสายสนับสนุน (Change , Challenge , Chance & Care)

กรอบแนวคิด การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้คล่องตัว ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นรูปธรรมและชอบธรรม มหาวิทยา ลัยฯ ได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกประเภท ให้มศี กั ยภาพ และมีความก้าวหน้าตามสายงานที่รับผิดชอบ เร่งรัดพัฒนาบุคลากร ทั้งทางด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การฝังตัว การปรับเพิ่มคุณวุฒิ ทางวิชาการ เพื่อให้มีคุณสมบัติทัดเทียมกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จัดหาแหล่งทุนในการพัฒนาอาจารย์ ส่งเสริมให้คณาจารย์จดั ท�ำผลงาน ทางวิชาการ รณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการ พัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ด้านการปฏิบัติ งานทีร่ บั ผิดชอบเพิม่ มากขึน้ จัดสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้เหมาะสม และปลอดภัยพร้อมกับเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน จึงได้ ก�ำหนดแนวทางมาตรการ เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนพัฒนาดังนี้ เป้าหมายที่ 1 พฒ ั นาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการให้เป็นมืออาชีพ เพื่อยกระดับอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เป้าหมายที่ 2 พั ฒ นาคุ ณ ภาพบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ให้ มี ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ เป้าหมายที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ มีประสิทธิภาพ รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.36

เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการให้เป็นมืออาชีพ เพือ่ ยกระดับอาจารย์ให้เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. พัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐานสมรรถนะ (Competency Based for Human Resource Development System) เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ทุกคนเป็นผู้มี ความรู้ (Knowledge) มีทักษะ (Skill) และมีคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attribute) ให้มีความสามารถ ด้านวิชาชีพเฉพาะ (Profession) โดยระบบการฝังตัวในสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ 2. ส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการโดยการก�ำหนดมาตรฐานและการสร้างแรงจูงใจในการเสนอผล งานวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรสายวิชาการ 3. พัฒนาต�ำแหน่งทางวิชาการโดยใช้ระบบที่ปรึกษา และมีกลไกสนับสนุนการขอต�ำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบและกลไกเพื่อก�ำกับการดูแลภาระงานทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ 4. พัฒนากฎเกณฑ์การก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้เข้า สู่ต�ำแหน่งทางวิชาการ (โดยการใช้ผลงานการบริการและรับใช้สังคม) รูปแบบกึ่งวิชาการ (โดยใช้ ประสบการณ์ท�ำงานทางวิชาชีพ) และรูปแบบวิชาการ 5. พัฒนานักบริหารระดับกลางและระดับสูงมืออาชีพ เพือ่ ปรับตัว ปรับทัศนคติ รองรับการเปลีย่ นแปลง ในอนาคต อย่างต่อเนื่อง

เป้ า หมายที่ 2 พั ฒ นาคุ ณ ภาพบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ให้ มี ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. พัฒนานักบริหารระดับกลางและระดับสูงมืออาชีพ เพือ่ ปรับตัว ปรับทัศนคติ รองรับการเปลีย่ นแปลง ในอนาคต อย่างต่อเนื่อง 2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยฐานสมรรถนะ (Competency Based for Human Resource Development System) ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยการเปลี่ยนต�ำแหน่งพนักงานตามพันธกิจเป็นต�ำแหน่งพนักงาน มหาวิทยาลัย โดยระบบการทดสอบและประเมินที่เน้นสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติ 4. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีทักษะการสื่อสารภาษต่างประเทศ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มคี วามรูค้ วามสารถในทุก ๆ ด้านเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ต้องมีความสารถท�ำงานได้ในหลายด้านพร้อมกัน (Multitasking Manpower) รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


เป้าหมายที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร มนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. จัดท�ำหลักเกณฑ์ วิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายวิชาการและ สายสนับสนุนที่เป็นธรรม 2. พัฒนาระบบค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อจูงใจผู้มีความสามารถและศักยภาพสูงให้เข้ามาท�ำงาน ที่มีความเป็นธรรม และไม่เป็นภาระกับองค์กรระยะยาว 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และมีความ สามารถโปร่งใส ตรวจสอบได้ 4. ปรั บ ปรุ ง ค� ำ อธิ บ ายลั ก ษณะงาน (Job Description) เพื่ อ สอดคล้ อ งการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง นโยบายของมหาวิทยาลัย 5. จัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยยึดบทบาทการบริหารงานบุคคล (Process Based) การกระจายอ� ำ นาจและเน้ น ความแตกต่ า ง (Decentralization Differentiation and Customization)

P.37

ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม (ในปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560)

1. แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 2. แก้ไข กฎเกณฑ์ ระเบียบวิธีการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการ และต�ำแหน่งงานสาย สนับสนุนให้มีความคล่องตัว และรวดเร็ว 3. แผนปรับปรุงระบบค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของพนักงาน มหาวิทยาลัยให้สามารถแข่งขันได้ 4. ก�ำหนดเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารของบุคลากรสายสนับสนุนให้มี ความชัดเจน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท�ำงาน 5. แผนการพัฒนาเกณฑ์การก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยฯ ที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 6. แผนการพัฒนาผู้น�ำ (Executive Development) เพื่อปรับตัว ปรับทัศนคติ รองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยฯ 7. พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพือ่ รักษาบุคลากรที่มคี ณ ุ ภาพและประสิทธิภ์ าพสูงไว้ กับหน่วยงาน 8. แผนการบริหารทรัพยากรบุคลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในทุกระดับ 9. ปรับปรุงระบบการบริหารบุคคลโดยค�ำนึงถึง ความเหมาะสมในการเข้าสูต่ ำ� แหน่ง งาน ตามค�ำอธิบายลักษณะงาน (Job Description) รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.38

C7

Commitment

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


P.39

นโยบายที่ 7: การบริ ห ารจั ด การ สร้างสรรค์ (Creative from Complexity to Simplicity)

กรอบแนวคิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดระบบบริหารจัดการจาก ส่วนกลางที่เน้นการส่งเสริม ติดตาม ก�ำกับ มุ่งเน้นการกระจายอ�ำนาจ บทบาท ความรับผิดชอบ ให้เขตพืน้ ทีต่ า่ งๆมีสว่ นร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมพัฒนา ใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันโดยยึดประโยชน์สูงสุดขององค์กร โดยประยุกต์ การบริหารดั้งเดิมตามลักษณะการจัดองค์กรตามหน้าที่ (Functional Systems) กับแนวคิดการบริหารแบบใหม่คอื การบริหารทีย่ ดึ ถือภารกิจเป็น พื้นฐาน (Agenda based) และการบริหารเชิงผลลัพธ์ (Result Based) การบริหารเชิงพื้นที่ (Area Based) และน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารมาใช้ด้านการบริหารจัดการและตัดสินใจ บริหารงบประมาณและ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ น�ำแนวทางการสร้างระบบบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) มาใช้ในการบริหาร ให้หน่วยงานทุกแห่งมีสว่ นร่วมและความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ แต่มีระบบการติดตามทีมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้หน่วยงานมีสิทธิในการจัดหา รายได้ จัดหาทรัพยากร และบริหารงบประมาณด้วยตนเอง จึงได้ก�ำหนด แนวทางมาตรการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนพัฒนาดังนี้ เป้าหมายที่ 1 พฒ ั นาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีธร รมาภิบาล มีความโปร่งใส และมีความคล่องตัว เป้าหมายที่ 2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โดยทบทวนความเหมาะสม ของเป้าหมายของแผน ตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ เสริม/ ลดมาตรการทีใ่ ช้ตามบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและผลการ ด�ำเนินงานจริง เป้าหมายที่ 3 ป รั บ ปรุ ง ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ ให้ มี ประสิทธิภาพ รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.40

เป้ า หมายที่ 1 พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ มหาวิทยาลัยฯ อย่างมีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และมีความคล่องตัว

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีธรรมาภิ บาล (Good Governance) ให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ และการพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. สมส. และ ก.พ.ร. 2. พัฒนาขีดความสามารถผู้บริหารและน�ำแนวทางบริหารการจัดการสมัยใหม่ เข้ามาปรับใช้กับระบบบริหารมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดการสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจาการบริหาร ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อย่างคุ้มค่า โดยยึดผลประโยชน์มหาวิทยาลัยฯ เป็นหลัก 3. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น ลดระดับบังคับบัญชา มุ่งตอบ สนองและปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการท�ำงานและมีสว่ นร่วมระหว่างหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยฯ ทุกภาคส่วน 5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความ แข็งแกร่งมากขึ้น โดยจะต้องด�ำเนินการประกันคุณภาพของทุกหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง และจะต้องก�ำหนดมาตรการในการประกันคุณภาพให้เป็น ภารกิจ สอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณและ อยู่ในจิตส�ำนึกของบุคลากรทุกคน

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


P.41

เป้าหมายที่ 2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โดยทบทวน ความเหมาะสมของเป้าหมายของแผน ตัวชี้วัดและ ยุทธศาสตร์ เสริม/ลดมาตรการที่ใช้ตามบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไปและผลการด�ำเนินงานจริง

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โดยทบทวนความเหมาะสมของเป้าหมายของแผน ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ เสริม/ลดมาตรการที่ใช้ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และผลการด�ำเนินการจริง 2. ก�ำหนดนโยบาย ให้ทกุ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ จัดท�ำแผนการปฏิบตั กิ าร งานวิชาการ (Academic Master Plan : AMP) และปฏิบัติตามแผนอย่าง ชัดเจน เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและผู้บริหาร 3. ผลักดันแผนยุทธศาสตร์การหารายได้ โดยเน้นการหารายได้จากการให้บริการ สังคม บริการวิชาการ วิจยั และการบริหารทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจน การหาผลประโยชน์ตอบแทนจากกองทุนสะสม 4. ก� ำ หนดแนวทางเกี่ ย วกั บ การจั ด การทรั พ ย์ สิ น และการจั ด หารายได้ ให้ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ

เป้าหมายที่ 3 ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับมหาวิทยา ลัยฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ให้เอือ้ ต่อประสิทธิภาพของ การบริหารจัดการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปฏิบัติได้จริงและโดยใช้หลักธร รมาภิบาล (Good Governance) 2. ปรับปรุงระเบียบด้านการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัยฯ (Pre – audited system) รวมทั้งวางระบบการตรวจสอบ (Post – audited system) ให้ทัน ยุคสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน การก�ำกับดูแลการบริหารงาน 3. ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ การบริหารบุคคลอย่างรัดกุม รอบคอบ สามารถ ปฏิบัติได้จริง ลดการซ�้ำซ้อน รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.42

เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณ และทรัพย์สินที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. ปรับปรุงระบบและวิธกี ารการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ พันธกิจ โดยการมีส่วนร่วม 2. เสริมสร้างความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สนิ เพือ่ ใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยฯ ในการบริหารจัดการแบบมืออาชีพในการหารายได้

ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม (ในปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560)

1. แผนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ การด�ำเนินงาน ให้มคี วามคล่อง ตัว สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านและอัตลักษณ์ของเขตพืน้ ที่ และเป็นมาตรฐาน สากล 2. ส�ำรวจและจัดอัตราก�ำลังและงบประมาณสนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่ยังขาด อัตราก�ำลังอย่างเร่งด่วน 3. แผนการปรับปรุงอัตราก�ำลังให้เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางในการพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 4. แผนการปรับปรุงระเบียบวิธีการส�ำหรับการเสนอของบประมาณ การติดตาม ก�ำกับ สนับสนุนในโครงการต่าง ๆ โดยให้มีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. พัฒนาระบบรับฟังข้อร้องเรียนทั้งจากบุคลากรและนักศึกษาเพื่อปรับปรุง คุณภาพการบริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่บุคลากรและนักศึกษา เกณฑ์ ชี้วัดผลส�ำเร็จคือ จ�ำนวนข้อร้องเรียนต่างๆเป็นศูนย์ 6. เร่งจัดท�ำกฎหมายลูกและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครื่องมือใน การบริหารจัดการหาวิทยาลัยฯ อย่างสร้างสรรค์ สามารถน�ำสู่การปฏิบัติได้ 7. แผนการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 8. การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินและ การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยฯ โดยการส่งการลงทุน การสร้างรายได้ สร้างความพร้อมในการประกอบธุรกิจและการสร้างเครือข่ายในการให้บริการ 9. จัดสรรงบประมาณส�ำหรับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นรูปธรรม วัดความส�ำเร็จได้ 10. ถ่ายทอดความรูก้ ารค�ำนวณและบริหารต้นทุนการด�ำเนินงานในทุกภารกิจของ มหาวิทยาลัยแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัย (Unit Course & Break Even Point Analysis) รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


P.43

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.44

C8

Computeracy

นโยบายที่ 8: การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้ และบริหาร จัดการ (Computer and Technology Literacy)

กรอบแนวคิด มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ ทรัพยากรการเรียนรู้ ขับเคลือ่ นนโยบาย E-University เพิม่ ศักยภาพ การเรียนการสอน การพัฒนาและส่งเสริมการสอนในระบบ E-Learning สนับสนุนการขยายแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ สร้างพื้นที่และสภาพ แวดล้อมที่ดีเพื่อการเรียนรู้ในทุกพื้นที่ จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ให้ เพียงพอและเหมาะสม สนับสนุนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีการแบ่งปัน ทรัพยากรการเรียนรูส้ ชู่ มุ ชน และน�ำเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่เข้า มาสู่กระบวนการสอน การเรียนรู้และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง พัฒนา บุคลากรและนักศึกษาให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศได้เป็นอย่างดี จึงก�ำหนดกลยุทธ์ มาตรการเป้าหมาย ด�ำเนินการ เพื่อใช้เป็นกรอบการจัดท�ำแผนพัฒนาต่อไป เป้าหมายที่ 1. สนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทุก ระบบงานในมหาวิทยาลัยฯ เป้าหมายที่ 2. สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาให้สามารถเข้า ถึงระบบสารสนเทศ ได้อย่างทัว่ ถึงและมีคณ ุ ภาพ เป้าหมายที่ 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม ทั่วถึงและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


P.45

เป้าหมายที่ 1. สนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทุกระบบ งานในมหาวิทยาลัยฯ

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกระบบงาน ทัง้ การเรียนการสอน การวิจยั บริการ วิชาการ การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 2. จัดท�ำระบบฐานข้อมูลกลางแบบ One Stop Service และ E-Service ข้อมูลกลางด้านการเงิน การ งบประมาณ การประกันคุณภาพ ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร และข้อมูลบุคลากร 3. ผลักดันการใช้ระบบฐานข้อมูล (Management Information System: MIS) สูร่ ะบบการสนับสนุนการ ตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) ระบบประมวลผลรายการ Transaction Processing System: TPS) และระบบส�ำนักงานอัตโนมัติ (E-Office)

เป้าหมายที่ 2. สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงระบบ สารสนเทศ ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. ทบทวนระบบการให้บริการสารสนเทศทีม่ อี ยูใ่ ห้สามารถรองรับการเข้าถึงข้อมูลและการใช้บริการของ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนานักศึกษาให้มคี วามสามารถในการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนส�ำเร็จ การศึกษา 3. ส่งเสริมให้ใช้ Social Media ในการสื่อสารในมหาวิทยาลัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงบุคลากร ทุกกลุ่ม 4. พัฒนาห้องปฏิบัติการ ICT เฉพาะทางโดยค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 5. สนับสนุนการเรียนรู้นอกหลักสูตรเพื่อให้สามารถสอบผ่านมาตรฐาน ICT ระดับสากล รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี รำชมงคลล้ำนนำ

P.46

เป้าหมายที่ 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ครอบคลุมทัว่ ถึงและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมทีจ่ ะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ภายในเขตพื้นที่ วิทยาลัย หน่วย งานของมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัย ครอบคลุมทั่วถึงและเข้าถึงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ให้ มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหาร จัดการและประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและหน่วยงาน

ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม (ในปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560)

1. ปฏิรูป ยกเครื่อง “ระบบสารสนเทศ” เพื่อการจัดการ และบริการ มหาวิทยาลัย ทั้ง 6 พื้นที่ให้ท�างานเต็ม Speed ด้วยกลยุทธ์ Faster, Better, Cheaper เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตแก่สถาบันทั้งระบบ 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการเชิงรุก พัฒนาคุณภาพงานบริการ งานวิชาการ และงานเอกสารทั้งหมดให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ “E-Document” รองรับการเป็น “มหาวิทยาลัยดิจิตอล” (Digital University) 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการเชิงรุก พัฒนาคุณภาพงานบริการ งานวิชาการ และงานเอกสารทั้งหมดให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ “E-Document” รองรับการเป็น “มหาวิทยาลัยดิจิตอล” (Digital University) 4. ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานใช้ระบบสารสนเทศเป็นตัวช่วยลดภาระ และผลักดันการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหาร จัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning) รองศาสตราจารย์น�ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


ทิศทางความรวมมือ Adjunct Lecture โรงเร�ยน ฐาน ว�ทยาศาสตร

Learning Workplace

P.47

ตอยอดอาช�วะ ระดับโท-เอก เปนพี่เลี้ยง สถาบัน อาช�วศึกษา

โรงเร�ยน มัธยม

คูปอง หลักสูตร รายว�ชา

C9

ว�ทยาลัย ชุมชน

Credit Bank

Communication & Collaboration

นโยบายที่ 9: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง ระดับชาติและนานาชาติ (Local and Global Reach)

กรอบแนวคิด การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน บุคลากรด้านการสอน พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเสริมหลัดสูตร มหาวิทยาลัยฯถือ เป็นนโยบายทีจ่ ะกระตุน้ ให้นกั ศึกษาและบุคลากรตระหนักและมีความพร้อม ส�ำหรับปฏิบตั งิ าน การศึกษาต่อและท�ำงานร่วมกันในสังคมแบบ พหุวฒ ั นธรรม (Multicultural Literacy) เพิม่ ขีด ความสามารถทักษะในการติดต่อสือ่ สาร (Communication) ของนักศึกษาและบุคลากร ด้าน ภาษาต่างประเทศอย่างเร่งด่วน มีการก�ำหนดแผนการพัฒนาและด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรและ นักศึกษาด้านต่างประเทศ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาภาษาต่างประเทศต่อในระดับ ที่สูงขึ้น สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสสร้างความพร้อมด้านภาษาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหรือ ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้ก�ำหนดกลยุทธ์ มาตรการ และ เป้าหมายในการด�ำเนินการ เพื่อใช้เป็นกรอบการจัดท�ำแผนพัฒนาต่อไป เป้าหมายที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะด้านการสือ่ สารและภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป้าหมายที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกด้าน กับองค์กร สถาบันในและต่างประเทศ เป้าหมายที่ 3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่สากล รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา อเมร�กา

P.48

เป้าหมายที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะด้านการสือ่ สาร และภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและบุคลากร ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมทีจ่ ะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. สนับสนุนการเปิดวิทยาลัยนานาชาติให้ท�ำงานเชิงรุกหรือศูนย์ภาษาใน มหาวิทยาลัย 2. ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ศึ ก ษาจาก ต่างประเทศโดยเฉพาะนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียนเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัย 3. สนับสนุนการเรียนการสอนมุ่งเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้าง ความโดดเด่นให้กับนักศึกษาในการใช้ภาษาต่างประเทศ 4. จัดท�ำโครงการน�ำร่องให้มีการสอบ Placement Test และ Exit-Exam หรือก�ำหนดค่าคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL เพื่อเป็นมาตรฐานส�ำหรับนักศึกษาก่อนจบ 5. ส่งเสริมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ เพื่อเป็นผู้ประสาน งานในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

เป้าหมายที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุก ด้าน กับองค์กร สถาบันในและต่างประเทศ

แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรมทีจ่ ะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยน บุคลากรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 2. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทักษะ ความรูข้ องอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทัง้ ด้านการเรียนการสอน และ งานวิจัยนักศึกษาระหว่างชาติในอาเซียน 3. สร้างขยายเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร สถาบันต่างประเทศในสาขา ต่าง ๆการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการสอน การวิจัย ตลอดจนการฝึก อบรม 4. ส่งเสริมให้มีแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและนานาชาติ การจัดสหกิจศึกษา นานาชาติ 5. สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศทั้งในระบบ ออนไลน์และในชั้นเรียนแบบ Blended Learning รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


สว�เดน อังกฤษ เยอรมนี โปรแลนด ฝรั่งเศส ออสเตร�ย เกาหลี ญี่ปุน จ�น อินเดีย

ลาว เว�ยดนาม กัมพูชา

P.49

ไตหวัน ฟลิปปนส

มาเลเซ�ย เนการาบรูไนดารุสซาลาม อินโดนิเซ�ีย

ออสเตรเลีย

นิวซ�แลนด

เป้าหมายที่ 3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่สากล

แผนงาน/มาตรการ/กิ จ กรรมที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด เป็ น รู ป ธรรม ประกอบด้วย 1. พัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัย 2. พัฒนาระบบประสานงานนักศึกษาต่างชาติ 3. พัฒนาเว็ปไซต์ และระบบต่าง ๆ รองรับความเป็นนานาชาติ

ผลงานที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น รู ป ธรรม (ในปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560) 1. จั ด ท� ำ แผนประสานงานความร่ ว มมื อ วิ จั ย ความร่ ว มมื อ ทาง วิ ช าการ โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา นั ก วิ จั ย อาจารย์ และความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน และประเทศต่างๆ ในยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย 2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติหรือศูนย์ ภาษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 3. จัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เชิญชวน นักศึกษาในประเทศต่างๆ แถบ “อาเซียน” อาทิ จีนตอนใต้ พม่า ลาว เขมร เวียดนาม ให้มาศึกษาต่อคณะต่างๆ โดยเน้นการจับคู่ การจัดการศึกษาแบบหนึ่งเขตพื้นที่หนึ่งสถาบัน

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.50

บทสรุป รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


P.51

จากปณิธาน และความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ วิสยั ทัศน์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงมีเป้าหมาย เพื่อเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน�ำด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน อาเซียน ขับเคลื่อนและก�ำหนดทิศทางด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 9 นโยบาย 59 ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตามรูป แบบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามวาระการบริหารงาน พ.ศ. 2557 – 2560 ของรองศาสตราจารย์น�ำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ในการเสนอ ตัวเพื่อคัดสรรค์ ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา ดังนั้น แผนกลยุทธ นโยบาย และยุทธศาสตร์จึงจ�ำเป็นจะ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและฉันทามติ จากประชาคมทุกภาคส่วน ตลอดจนความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ก�ำกับนโยบาย โดยตรงก่ อ น จึ ง จะสามารถน� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อย่ า งไรก็ ต าม การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตินั้น จะต้องมีการด�ำเนินการที่ สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงผู้ปฏิบัติ เพราะมหาวิทยา ลัยฯ ไม่เพียงแต่ให้ความรูแ้ ละปริญญาเท่านัน้ แต่มหาวิทยาลัยจะต้อง ให้ปัญญา และสร้างความเป็นตัวตนของบัณฑิต ต่อนี้ไปเราคงต้องมา ช่วยกันหาความเป็นตัวตน การสร้างปัญญาแก่บัณฑิต การเดินทาง มาของเราก็เดินมาถูกทาง คือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตอบสนอง ความต้องการของประเทศ บนสภาวะการแข่งขัน การจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ผมขอให้ความเชื่อมั่นว่า ผมจะ ใช้ประสบการณ์การบริหารงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา รวมถึงความ ร่วมมือของเครือข่ายด้านการศึกษา ทัง้ ภายในและต่างประเทศ ทีม่ อี ยู่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ทัง้ ปัจจุบนั และในอนาคต ด้วยแนวคิดร่วมท�ำ ร่วมพัฒนา ร่วม สร้างพลัง บนพื้นฐานของการท�ำงานแบบให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้ เป็นมหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา อย่างสมภาคภูมิ

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

P.52

RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

ฉบับเต็ม : RMUTL 2020 วิสัยทัศน์ 2020 รศ.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  

เสนอวิสัยทัศน์ 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย รศ.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ กว่าจะถึงวันนี้ บนถนนสายการศึกษา

Advertisement