Page 1

ฉบับที่ 9/2556 วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมโครงการ Local Cultural Tourism ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชม “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่ เชือ่ มโยงกับวัฒนธรรมท้องถิน่ Local Cultural Tourism” ซึง่ จัดโดยส�ำนักงานบริหารทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ส�ำหรับ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น Local Cultural Tourism” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถ พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ ให้เกิดมูลค่า และสร้างอรรถประโยชน์ของ ผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น เพื่อสร้างรายได้และสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุน การแปลงมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้านสินค้าและบริการทีม่ เี อกลักษณ์ เพือ่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและ ภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ โดยใช้เรือ่ งเล่าและหนังสัน้ เป็นสือ่ ในการกระตุน้ เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอ ต่อความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs โดยมีกลุม่ เป้าหมาย เป็นผูป้ ระกอบการภาคการผลิต การบริการ การท่องเทีย่ ว หรือผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับการท่องเทีย่ ว ครอบคลุม พื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และมีการลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ 30 ราย

มทร.ล้านนา คว้าถ้วยพระราชทานฯ ในการแข่งขัน “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” อาจารย์ ชั ย ยง เอื้ อ วิ ริ ย านุ กู ล อธิ ก ารบดี มทร.ล้ า นนา และอาจารย์ สุ ทิ น ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีและร่วมบันทึกภาพกับคณะนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 – 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยทีม นักกีฬา มทร.ล้านนา คว้าถ้วยพระราชทานฯ ประเภท รวมเหรียญกีฬาในการแข่งขันครัง้ นี้

รองผู้ว่าฯ ร่วมเปิดงานนิทรรศการศิลปะพันธ์ Art Thesis 2013 นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า ทั ศ น ศิ ล ป ์ ชั้ น ป ี ที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัด “นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ art thesis 2013” โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นายเจริ ญ ฤทธิ์ สงวนสั ต ย์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธเี ปิด เพื่อแสดงผลงานก่อนส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ ประจ�ำปีการศึกษา 2555 สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายได้ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1034 / โทรสาร 0-5392-1444 ต่อ 1020 http://chiangmai.rmutl.ac.th


พิธีลงนามความร่วมมือ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ และเทศบาลเมืองแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยอาจารย์สุทิน ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดีฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้าน การบริการแก่ชุมชนกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรี เมืองแม่เหียะ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม ธนาวรรณ เทศบาลเมือง แม่เหียะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวว่าด้วยการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดยมี วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ด้านการ วิจัย และที่ปรึกษา ในเชิงบูรณาการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร การประกันคุณภาพการศึกษา และการควบคุมคุณภาพการบริการวิชาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ประเทศชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานข้อมูลความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระดับชุมชน และ องค์กร โดยมีขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการ การด�ำเนินการบูรณาการร่วมกัน เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิน่ ตามอ�ำนาจหน้าที่ โดยวิธกี าร บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สู่สังคมแห่งคุณภาพ, การด�ำเนินการจัดท�ำแผนที่ภาษีและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม, ความร่วมมือด้านการด�ำเนิน งานบริการวิชาการและงานวิจัยสู่ชุมชน, ให้ความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพและการสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพในการให้บริการวิชาการแก่ ชุมชนและปรับปรุงพัฒนาผังเมือง รวมระยะเวลาด�ำเนินการ 4 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2559

ประชุมพิจารณาตรวจสอบผังแม่บท มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เมื่ อ วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 อาจารย์ สุ ทิ น ประเสริ ฐ สุ น ทร รองอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เป็นประธานใน การประชุ ม พิ จ ารณาตรวจสอบผั ง แม่ บ ท มทร.ล้ า นนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�ำนวยการ

ส�ำรวจข้อมูลโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ปี 2556 งานบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้จัดท�ำ ประชุมโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ภาคพายั พ เชี ย งใหม่ วั น จั น ทร์ ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 ณ ห้ อ งประชุ ม กองกลาง ตึ ก อ� ำ นวยการ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ มติในที่ประชุมก�ำหนดให้เดินทางส�ำรวจข้อมูลพื้นที่เทศบาลต�ำบลเวียงพร้าว เพื่อจัดท�ำโครงการ ในปีงบประมาณ 2556 ในการนี้ นางสาวอิศรา กันแตงผูอ้ ำ� นวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 22 ท่าน จึงเดินทาง ส�ำรวจข้อมูลพื้นที่เทศบาลต�ำบลเวียงพร้าว เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เทศบาลต�ำบลเวียงพร้าว อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัด “งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2555” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัด “งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2555” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ โดยได้รบั เกียรติ จากอาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพายัพ เชียงใหม่ เป็น ประธานในพิธเี ปิด พร้อมกันนีไ้ ด้เชิญวิทยากรมาบรรยาย ได้แก่ คุณสุรพล ทวีเลิศนิธิ กรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ ประจ�ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์ พามดา ชูวุฒยากร อาจารย์ประจ�ำคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ และตัวแทนจาก บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด ส�ำหรับ ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ส�ำเร็จการศึกษาจ�ำนวน 933 คน


นักศึกษาฯ คว้ารางวัลจากการประกวด บ่าวหล่อและธิดาผ้าฝ้ายฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (จอมทอง) ร่วมประกวด “บ่าวหล่อและธิดาผ้าฝ้าย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ประจ�ำปี 2556” ในงานมหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 112 ปี๋ ของดีจอ๋ มทอง ครัง้ ที่ 6 ณ สนามหน้าที่ว่าการอ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 และคว้า 2 รางวัลจากประกวด ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดบ่าวหล่อ นายชวณัฐ ด้วงทรง นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ และศิลปะศาสตร์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดธิดาผ้าฝ้าย, นางสาวดาราวรรณ วงศ์ราษฏร นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คณะศิลปกรรมฯ จัดโครงการสัมมนาแสดงวิสัยทัศน์ Shared Vision ครั้งที่ 2 คณะศิ ล ปกรรมและสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนา แสดงวิสัยทัศน์ (Shared vision) ครั้งที่ 2 เพื่อถ่ายทอดแผน สูผ่ บู้ ริหาร ประจ�ำปีการศึกษา 2555 เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมกีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์ฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจ�ำนวนมาก

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต แผนกพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชี ย งใหม่ ร่ ว มกั บ สภากาชาด จั ด หน่ ว ยบริ ก ารรั บ บริ จ าคโลหิ ต ในวั น ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาค โลหิตกว่า 107 คน และได้โลหิต 94 ยูนิต คิดเป็น 37,600 cc. พร้อมกันนี้ทาง สภากาชาดได้ติดเหรียญที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต ณ อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

อ.ยุรธร จีนา น�ำเสนอผลงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา อาจารย์ยุรธร จีนา อาจารย์แผนกวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมน�ำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ในการประชุมวิชาการเวทีวิจัย คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “ความเข้มแข็งทางวิชาการ สู่ ASEAN” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จัดงานตลาดพาเพลิน Paplearn Market นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้น ปวส.2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดงาน “ตลาดพาเพลิน Paplearn Market” เพือ่ ฝึกทักษะในการจัดแสดงสินค้า และน�ำเสนอสินค้าให้ผบู้ ริโภค โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ เยี่ยมชม การจัดบูธของนักศึกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม บริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่


นศ.การจัดการ ลงพื้นที่น�ำเสนอ “แผนธุรกิจของชุมชน” ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการพร้อมคณะท�ำงาน น�ำนักศึกษาสาขา วิชาการจัดการ น�ำเสนอแผนธุรกิจให้กับชุมชนบ้านสวนหลวง ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ล�ำพูน เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนหลวงโดยการบูรณาการงานวิจยั และงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน ในรายวิชา Small Business Management ภายใต้ชื่อโครงการ “ความรู้จากชุมชนสู่ชั้นเรียนเปลี่ยนเป็นแผนธุรกิจของชุมชน สาขาวิชา การจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่” โดยการน�ำเสนอในครัง้ นีไ้ ด้รบั ความสนใจจากตัวแทนชุมชนบ้านสวนหลวงเข้าร่วมรับฟังการน�ำเสนอของนักศึกษา เพือ่ น�ำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการด�ำเนินงานของกลุ่มต่อไป

ศจพช.ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 6 ชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ ชุมชน (ศจพช.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และคณะท�ำงานลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามคณะกรรมการกลุ่ม การท่องเทีย่ วโดยชุมชน 6 ชุมชน ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ระหว่าง วันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2556 ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “ตัวแบบการจัดการธุรกิจการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคเหนือ” ซึ่งได้รับทุน นวมินทร์ จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสนับสนุนให้ด�ำเนินโครงการวิจัย รายชื่อชุมชน ได้แก่ 1.บ้านห้วยขี้เหล็ก ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 2.บ้านโป่งน�้ำร้อน ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย 3.บ้าน ท่าขันทอง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 4.บ้านผาเจริญ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 5.บ้านห้วยแก้วบน ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 6.บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษาท่องเที่ยว อาาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา สาขา ศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ อบรมให้ความรู้งาน ประกันคุณภาพการศึกษา แก่นกั ศึกษาสาขาวิชาการท่องเทีย่ ว ชัน้ ปีที่ 1 ได้รบั เกียรติ จาก ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของ นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดถึงได้แสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาศิลปศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ ตรวจประเมินประจ�ำปีการศึกษา 2555

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จ�ำกัด ประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานนักศึกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จ�ำกัด บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์อเิ ลคทรอนิกส์ (IC) ส�ำหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีชนั้ น�ำจากประเทศญีป่ นุ่ ให้กบั บริษัทชั้นน�ำมากมาย อาทิ Sony, Panasonic, NEC, Toyata เข้ามาประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และรับสมัครงานนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่ก�ำลังจะส�ำเร็จการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2555 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาอิเลคทรอนิกส์ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและสมัครงานเป็นจ�ำนวน มาก ณ ห้องอิเล็กทรอนิกส์ 3 – 101 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ NEWSLETTER เป็นจดหมายข่าวรายสัปดาห์ที่แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผย แพร่ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยฯ เนื้อหาของข่าวประกอบด้วยภารกิจของผู้บริหาร กิจกรรมของบุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนข่าวสารข้อมูลอัน เป็นประโยชน์ ต่อบุคลากร และนักศึกษา ตรวจสอบโดย จัดท�ำโดย : แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ E–mail : prcm_rmutl@rmutl.ac.th ........................................ ที่ปรึกษา : อาจารย์ธราดล ดวงสุภา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

News Letter RMUTL CM 9/2556  

จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับที่ 9/2556