Page 1

ฉบับที่ 7/2556 วันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

สาขาวิชาวิศกรรมเหมืองแร่ ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาวิศกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์อุดมพร วิภากุล, นายบุญชู จุฬาลักษณ์นาถ, น.ส.ไพลิน ยาก๋อง และ น.ส.นาฏยา อินต๊ะเทพ อาจารย์และนักศึกษาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลังจาก ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 โดยมี อาจารย์สุทิน ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดีฯ เป็นประธานจุดธูปเทียน พร้อมอาจารย์ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่รว่ มพิธที ำ� บุญอุทศิ ส่วนกุศลแต่ผู้เสียชีวิตอย่างพร้อมเพียง ณ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และขอเชิญชวน บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่กล่องรับบริจาค ณ อาคารอ�ำนวยการ และอาคารเรียนรวม

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ หารือแนวทางการจัดท�ำ MOU กับเทศบาลเมืองแม่เหียะ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�ำนวยการ อาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอาจารย์สุทิน ประเสริ ฐ สุ น ทร รองอธิ ก ารบดี ฯ พร้ อ มคณะผู ้ บ ริ ห าร ต้ อ นรั บ นายธนวั ฒ น์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และคณะท�ำงาน เนื่อง ในโอกาส ร่วมประชุมหารือเพื่อก�ำหนดแนวทางในการลงนามความร่วมมือด้านบริการ วิชาการและงานวิจัย (MOU) ระหว่าง มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ กับเทศบาลเมือง แม่เหียะ ส�ำหรับการลงนามความร่วมมือจะมีการลงนามในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ภาคพายัพ เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายั พ เชี ย งใหม่ จั ด การประชุ ม คณะ กรรมการบริ ห าร มทร.ล้ า นนา ภาคพายั พ เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/ 2556 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�ำนวยการ ภาคพายั พ เชี ย งใหม่ โดยมี อ าจารย์ สุ ทิ น ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดีฯ เป็นประธานใน การประชุม สามารถดูวาระการประชุมและรายงานผลการประชุมได้ที่ http://www.chiangmaidc.rmutl.ac.th/r mutl/meetinglist.aspx แผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1034 / โทรสาร 0-5392-1444 ต่อ 1020 http://chiangmai.rmutl.ac.th


รองอธิการบดี แสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 47

อาจารย์สทุ นิ ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ แสดงความยินดีแก่ อาจารย์ และบุคลากร ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 47 ณ วันที่ 24 มกราคม 2556 ในปีนี้มีอาจารย์และบุคลากร ส�ำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต จ�ำนวน 18 คน ดังนี้ ดร.อัคนิตย์ อิทธิอาภา ดร.ศราวุธ พั้วป้อง ดร.จิราภรณ์ ช่วงบัญญัติ ดร.หฤทัย ล่องกุลบุตร อาจารย์เถกิงศักดิ์ ชุดไธสง ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ดร.จีราวิชช์ นาคภักดี อาจารย์สวัสดิ์ กีไสย์ อาจารย์สทุ ธิเทพ รมยเวศม์ อาจารย์อรรพล วิเวก อาจารย์ณฐั ชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร ดร.ศุภกิจ แก้วดวงตา อาจารย์ธีระยุทธ ขอดแก้ว อาจารย์พมิ พิมล จันต๊ะวงค์ อาจารย์เกษรี ศรีโปฎก น.ส.สุพรรณวดี โล่ห์เพชร น.ส.พรพิมล พูลค�ำ และน.ส.สุพิศ ทองซัง

แผนกพยาบาลจัดกิจกรรมรักษ์สุข (ภาพ) อย่างพอเพียง แผนกพยาบาล กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัด “กิจกรรมรักษ์สุข (ภาพ) อย่างพอเพียง” เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษาได้เล็งเห็นและให้ความส�ำคัญกับสุขภาพ ภายในงานมีบูธส่งเสริมสุขภาพต่างๆ อาทิ บูธตรวจและทดสอบสมรรภาพทางกาย บูธชมรมออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ การประกวดเมนู สุขภาพ บูธรณรงค์และให้ความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์ บูธรณรงค์สวมหมวกนิรภัยพร้อมแจกหมวกนิรภัย การแสดงเต้น B-Boy และการแสดงจากทีม Hurricane นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ซึง่ เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2013 รุ่น Teenage ระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุทิน ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผศ.อมรรัตน์ พรหมศรี รองผูอ้ ำ� นวยการกองการศึกษา แผนกส่งเสริมสุขภาพ เป็นผูก้ ล่าวรายงาน เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงานจัดตั้งมูลนิธิเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 1/2556 อาจารย์สุทิน ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการ ด�ำเนินงานจัดตั้งมูลนิธิเวียงเจ็ดลิน”ครั้งที่ 1 /2556 เพื่อวางแนวทางและจัดท�ำ รายละเอียดการฟืน้ ฟู อนุรกั ษ์เวียงเจ็ดลินอย่างยัง่ ยืน ซึง่ จะมีหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน อาทิ ส�ำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 อาคาร จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ศลิ ปาชีพ ปศุสตั ว์เชียงใหม่ เป็นต้น เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอ�ำนวยการ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่


สาขาออกแบบสิ่งทอฯ จัดนิทรรศการ Textile new cultural 2013 อาจารย์สืบสกุล ชื่นชม อาจารย์ประจ�ำสาขาออกแบบสิ่งทอและเครื่อง ประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ น�ำนักศึกษาสาขาวิชาสิ่งทอและ เครื่องประดับชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา จ�ำนวน 23 ผลงาน “Textile new cultural 2013” โดยมี ผศ.สุรพล มโนวงค์ รองคณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ กล่าว รายงาน และดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร มทร.ล้านนา ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ส�ำหรับปีนี้นักศึกษาได้ออกแบบผลงานภายใต้แนวคิดวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ศูนย์ภาษาฯ จัดโครงการ “RMUTL Competition for Spring Festival” เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์ภาษาเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันขงจื้อ จัดโครงการ “RMUTL Competition for Spring Festival” เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมจีน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิรลิ กั ษณ์ อินฝาง หัวหน้าศูนย์ภาษาเจ็ดลิน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ภายในงานมีการจัด กิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ประกวดร้องเพลงภาษาจีน สาธิตและสอนศิลปะการตัดกระดาษแบบ จีน การจัดนิทรรศการวันตรุษจีน โดยได้รบั ความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวนมาก ณ ชั้น 1 อาคารส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

แผนกพยาบาลจัดอบรม “ความรู้เกี่ยวกับคดีจราจรและสิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ” แผนกพยาบาล กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดอบรม “ความรู้เกี่ยวกับคดีจราจรและสิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ” ซึ่งเป็นหนึ่ง ในโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยนารถ สุกุมจันทร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษประจ�ำส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 1 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เป็นจ�ำนวนมาก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง Knowledge Theater อาคารส�ำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่


ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบมีส่วนร่วม ภาคพายัพ เชียงใหม่ ตามที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ มุ ชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบ มีส่วนร่วม ในวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมาแล้วนั้น จากการประชุมดังกล่าว งานบริการ วิชาการ กองการศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จึงได้เชิญคณะกรรมการบริหารงานบริการ วิชาการ กรรมการคลินกิ เทคโนโลยี และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เข้าร่วมประชุมเพือ่ สร้างความเข้าใจ และก�ำหนดแผนงานด�ำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมี ส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองกลาง อาคารอ�ำนวยการ

สาขาบัญชี จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาบัญชี ประจ�ำปีการศึกษา 2555 เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2556 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัด “โครงการปัจฉิม นิเทศนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี 4 ปี ประจ�ำปีการศึกษา 2555” โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าของสถาบันฯ จากภาครัฐและเอกชนร่วมเป็น วิทยากรและพูดคุยได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีกร ปัญญา ผู้ช่วยศาตราจารย์ ประจ�ำสาขาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศิษย์เก่าการบัญชี รุ่นที่ 4 และคุณชัยพร ธรรมจุมปู หัวหน้าส่วนธุรกิจขนาดกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศิษย์เก่าการบัญชี รุ่นที่ 12 ในหัวข้อ “การเตรียม ความพร้อมสู่ตลาดแรงงานสายวิชาชีพบัญชี” พร้อมกันนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก น�้ำดื่มโพลสตาร์ ,บ้านอรสิริน, โอเอซีส สปา, ธนาคาร กรุงเทพ สาขาสยามทีวี เชียงใหม่, บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ�ำกัด และธนาคารธนชาต สาขาบิ๊กซี ดอนจั่น สนับสนุนของรางวัลแก่นักศึกษา สาขาการบัญชี ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

แผนกแนะแนว ร่วมกับ 6 สถาบัน จัดมหกรรมแนะแนวหางานท�ำและการศึกษา แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมกับ 6 สถาบันอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “มหกรรม แนะแนวหางานท�ำและการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2555” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศาลาอ่างแก้ว เพื่อส่งเสริมการมีงานท�ำของบัณฑิต ลดปัญหาด้านการ ไม่มีงานท�ำของบัณฑิต เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส�ำเร็จการศึกษา บริการและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการและนักศึกษาที่คาดว่าจะส�ำเร็จ การศึกษาและผู้ที่สนใจในการสมัครงาน โดยจะมีการแนะแนวให้ค�ำปรึกษาด้านการศึกษาต่อ และนิทรรศการการเตรียมความพร้อมสู่ตลาด แรงงานในประชาคมอาเซียน ซึง่ ในพิธเี ปิดงาน มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ยงั ได้จดั การแสดง “ฟ้อนหน้ากาก” อันงดงามและสร้างความ ประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้ง 6 สถาบันรวมทั้งผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยมีนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก

ศจพช. ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยว ณ จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา ศักยภาพชุมชน (ศจพช.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และคณะท�ำงานลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามคณะกรรมการกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน 6 ชุมชน ในเขตพื้นที่ จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2556 ภายใต้โครงการ วิจัยเรื่อง “ตัวแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคเหนือ” ซึ่งได้รับทุนนวมินทร์ จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสนับสนุนให้ด�ำเนินโครงการวิจัย


นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คว้า 6 รางวัล จาก IT Career Exhibition 2013

สาขาวิ ช าระบบสาระสนเทศทาง คอมพิ ว เตอร์ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และ ศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ส่ ง ตั ว แทนนั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มแข่ ง งาน IT Career Exhibition 2013 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยได้รับ รางวัลต่างๆ กว่า 6 รางวัล ดังนี้ รางวั ล : ชนะเลิ ศ การประกวด โครงงาน ประเภทการพัฒนาระบบ ชื่อโครงงาน : ระบบจัดการคลังสินค้า ออนไลน์และระบบคลังสินค้าบนระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่น เจ้ า ของโครงงาน : นายธนกานต์ แก้ ว สลุ ด นางสาวพจนาสิ ณี กรสั ง ข์ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 รางวั ล : ชนะเลิ ศ การประกวด โครงงาน ประเภทการจัดท�ำเว็บไซต์เพื่อ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชือ่ โครงงาน : การพัฒนาเว็บไซต์บริษทั โบว์ไทย ทราเวล เอเจนซี่ จ�ำกัด

เจ้าของโครงงาน : นางสาวสุพัตรา สุ ภ าฤทธิ์ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าระบบ สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 รางวั ล : ชนะเลิ ศ การประกวด โครงงาน ประเภทการพัฒนาโปรแกรม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชื่ อ โครงงาน : ระบบจั ด การข้ อ มู ล การรับซื้อ ยอดคงเหลือและจ�ำหน่วยขยะ รีไซเคิลออนไลน์ เจ้าของโครงงาน : นายศราวุฒิ บุญธิมา นางสาวเอมิกา ฉลอม นักศึกษาสาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปี ที่ 2 รางวัล : ชมเชยการประกวดโครงงาน ประเภทการพัฒนาระบบ ชื่อโครงงาน : ระบบฐานข้อมูลสหกิจ ศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เจ้าของโครงงาน : นายอนุสรณ์ เรือนนุช นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2

รางวั ล : รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 การประกวด Miss TICE 2013 นักศึกษา : นางสาววริศรา สายแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 รางวัล : ชมเชย การประกวด Miss TICE 2013 นักศึกษา : นางสาวสิริรัตน์ นวลตา นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ส� ำ หรั บ งาน IT Career Exhibition 2013 (ITCE 2013) จั ด ขึ้ น โดย เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ อันประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย ฟาร์อสี เทอร์นเชียงใหม่ เพือ่ พัฒนา ส่งเสริม และแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือทาง วิชาการ-งานวิจัย ทางด้านคอมพิวเตอร์

NEWSLETTER เป็นจดหมายข่าวรายสัปดาห์ที่แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผย แพร่ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยฯ เนื้อหาของข่าวประกอบด้วยภารกิจของผู้บริหาร กิจกรรมของบุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนข่าวสารข้อมูลอัน เป็นประโยชน์ ต่อบุคลากร และนักศึกษา ตรวจสอบโดย จัดท�ำโดย : แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ E–mail : prcm_rmutl@rmutl.ac.th ........................................ ที่ปรึกษา : อาจารย์ธราดล ดวงสุภา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

News Letter RMUTL CM 7/2556  

จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับที่ 7/2556

Advertisement