Page 1

ฉบับที่ 36/2556 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556

ประชุมคณะกรรมการประจ�ำ ภาคพายัพ เชียงใหม่ ครั้งที่ 9 (6/2556) เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ส�ำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดการ ประชุมคณะกรรมการประจ�ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ครั้งที่ 9 (6/2556) โดยมี ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ กิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�ำนวยการ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ สามารถดูวาระการประชุมและรายงานผลการประชุมได้ที่ http://www.chiangmaidc.rmutl.ac.th/rmutl/meetinglist.aspx

วิศวกรรมอุตสาหการ จัดบริการวิชาการ “โครงการวิชาการหรรษา จรวดขวดน�้ำ” สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ น�ำโดย อาจารย์ววิ ฒ ั น์ สิงใส, อา จารย์ขตั พิ งษ์ จิโนสุวตั ร์, อาจารย์ธรี ะยุทธ์ ขอดแก้ว, อาจารย์ชวลิต หินแสง, อาจารย์พพิ ฒ ั น์ หมืน่ เป็ง และนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ร่วมกับเทศบาลต�ำบล แม่แฝก จัดงานบริการ วิชาการ “โครงการวิชาการหรรษา จรวดขวดน�้ำ” โดยได้รับเกียรติจากนายอาทิตย์ วงศ์ทินบดี นายกเทศมนตรีตำ� บลแม่แฝกเป็นประธานเปิดงาน และมีนกั เรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและ โรงเรียนขยายโอกาส ในเทศบาลต�ำบลแม่แฝกเข้าร่วมโครงการ 200 กว่าคน จาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านร่มหลวง โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียน บ้านหนองมะจับ โรงเรียนบ้านศรีงาม และโรงเรียนบ้านแม่แต ส�ำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปลูกฝังความรูพ้ นื้ ฐานทาง ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ เทศบาลต�ำบลแม่แฝก อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมโครงการรากแก้วฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 น.ส.วรรณศิริ วงศ์ษา หัวหน้าโครงการรากแก้ว ฝ่ายอาสา พัฒนาและบ�ำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ น�ำทีม งานเข้าร่วม โครงการรากแก้วฯ ณ วัดป่าตึง (หลวงปู่หล้า) ต�ำบลออนใต้ อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัด เชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมครัง้ นี้ นายไพโรจน์ เป็งเมืองลอง นายกสโมสรนักศึกษาและ ผศ.ดร.พีระ จูนอ้ ยสุวรรณ รองผูอ้ ำ� นวยการกองการศึกษา อาจารย์ทปี่ รึกษาโครงการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้ ก�ำลังใจแก่สมาชิกโครงการฯ และกิจกรรมครั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ครั้งนี้

คณาจารย์และนักศึกษา ศูนย์จอมทอง ร่วมปลูกต้นมเหสักข์ – สักสยามมินทร์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ผศ.อ�ำนวย ปทุมปี ผู้อ�ำนวยการศูนย์การจัดการศึกษา พิเศษ (จอมทอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ น�ำคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมปลูกต้นมเหสักข์ – สักสยามมินทร์ ในโครงการ “PEA ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ สักไว้บนแผ่นดินไทย ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และ โครงการ “ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี” ณ วัดน�้ำต้อง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ แผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1034 / โทรสาร 0-5392-1444 ต่อ 1020 http://chiangmai.rmutl.ac.th


คณาจารย์ ภาคพายัพ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาฯ คณาจารย์ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และศิ ล ปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศ สหกิจศึกษาของเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 1 (ต่อยอด)” ระหว่างวันที่ 21 -23 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง See View ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ วิว ส�ำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษาระหว่างสถาบันต่างๆ ให้มี ความเข้มแข็งและสนับสนุน การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพ และคุณลักษณะตรงกับ ความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยงานนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ “อบรมความรู้สู่ประตูอาเซียน 2015” สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัด “โครงการอบรมความรูส้ ปู่ ระตูอาเซียน 2015” เพือ่ เตรียมความพร้อมสูต่ ลาดแรงงานอาเซียน ให้กบั นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชัน้ ปี สุดท้าย ที่จะส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลที่สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประตูอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้ออกไปสู่ตลาด แรงงานอย่างมีคณ ุ ภาพ โดยได้รบั เกียรติจากคุณดิเรก ทะจันทร์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด เชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ สิริภูมิ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท วันที่ 25 สิงหาคม 2556

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัด “โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาท การอยู่ร่วมกันในสังคมการท�ำงาน” ประจ�ำปีการศึกษา 2556 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา การจัดการชั้นปีสุดท้าย ที่จะส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2556 ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการเตรียมความพร้อมขัน้ พืน้ ฐานในด้านต่างๆ ก่อนการท�ำงาน เรียนรูม้ ารยาทในการ อยูร่ ว่ มกับคนอืน่ การพัฒนาบุคลิกภาพ การมีระเบียบวินยั คุณธรรม และจริยธรรม โดยได้รบั เกียรติจากอาจารย์อิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ อาจารย์ประจ�ำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสิริภูมิ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท

โครงการวิจัยของคณาจารย์สาขาบัญชี ได้รับการตีพิมพ์ในจดหมาย สกว. อาจารย์เสรษฐสุดา ปรีชานนท์ อาจารย์ประจ�ำสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และอาจารย์ในสาขาบัญชี ร่วมท�ำโครงการ วิจัย “โครงการจัดการอย่างมีส่วนร่วมและการให้คุณค่าระบบประปาภูเขาของชุมชนสันลมจอย” ต�ำบล สุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการท�ำงานร่วมกับชุมชน และในกระบวน การวิจัยค้นคว้าท�ำให้เกิดความเชื่อมโยงกับเรื่องราวต่างๆ อาทิเช่น เรื่องโครงสร้างต้นทุน ต้นน�้ำ คุณภาพน�้ำ การบริหารจัดการ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงท�ำให้โครงการวิจยั ดังกล่าวได้รบั การตีพมิ พ์ในจดหมาย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2556 NEWSLETTER เป็นจดหมายข่าวรายสัปดาห์ที่แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผย แพร่ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยฯ เนื้อหาของข่าวประกอบด้วยภารกิจของผู้บริหาร กิจกรรมของบุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนข่าวสารข้อมูลอัน เป็นประโยชน์ ต่อบุคลากร และนักศึกษา ตรวจสอบโดย จัดท�ำโดย : แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ E–mail : prcm_rmutl@rmutl.ac.th ........................................ ที่ปรึกษา : อาจารย์ธราดล ดวงสุภา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

News Letter RMUTL CM 36/2556  

จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับที่ 36/2556

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you