Page 1

ฉบับที่ 32/2556 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556

อาจารย์สุทิน ประเสริฐสุนทร มอบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 อาจารย์สทุ นิ ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ มอบเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม โดยมี อาจารย์ นที สัมปุรณะพันธ์ รองผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนรับมอบ เพือ่ ใช้เป็นอุปกรณ์สำ� หรับการเรียน การสอน ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชา แก่นักศึกษา ต่อไป ณ อาคารอ�ำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่

อาจารย์สุทิน ประเสริฐสุนทร มอบทุนการศึกษาแก่นายพงศ์ธนา ยุบลภาค เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 อาจารย์สุทิน ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่ นายพงศ์ธนา ยุบลภาค นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมโยธา ชัน้ ปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ในฐานะที่นายพงศ์ธนาเป็นนักศึกษาที่มีผล การเรียนดี ณ อาคารอ�ำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา คณะผู ้ บ ริ ห าร คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จ�ำนวน 65 คน ศึกษาดูงานด้าน การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้บุคลากรได้ มีความรู้และประสบการณ์ตรงจากประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน ยกระดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการศึ ก ษาในกลุ ่ ม ประชาคม อาเซียน (AEC) และพัฒนาการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองนโยบายของ มหาวิทยาลัยฯ โดยได้ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ปราสาทบันทายสรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทนครวัดและดูงานการเรียนการสอนช่างสิบหมู่ ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2556 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

แผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1034 / โทรสาร 0-5392-1444 ต่อ 1020 http://chiangmai.rmutl.ac.th


งานตรวจสอบภายใน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการควบคุมภายในที่ดี” งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการควบคุมภายในที่ดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การควบคุมภายในที่ดีมากขึ้น รวมทั้งร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�ำนวยการ มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ตัวแทนอาจารย์-นักศึกษา เข้าร่วมเสวนาแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ผศ.ดร.พีระ จูนอ้ ยสุวรรณ รองผูอ้ ำ� นวยการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้รับเชิญจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เข้าร่วมเสวนาวิเคราะห์ต้นทุนทาง สังคม เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่ “พลัง เครือข่าย พลังการเปลี่ยนแปลง” โดยมีนายวัฒนชัย จันทร์ติ๊บ นายกสโมสร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเสวนาดังกล่าว ส�ำหรับเวทีสนทนาดังกล่าว ได้แลกเปลีย่ นแนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรม และวิพากษ์แผนยุทธ์ศาสตร์ในการ แก้ไขปัญหาการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ของกลุม่ วัยรุน่ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่รว่ ม 40 กว่าองค์กรเข้า ร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์

ผู้บริหาร-บุคลากร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 อาจารย์ธราดล ดวงสุภา หัวหน้าแผนก ประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ น�ำคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรม สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/ 2556 จัดโดย ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยี ชีวภาพ เชียงใหม่, ศูนย์ผลิตน�้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์ จังหวัด เชียงใหม่และด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ เพือ่ แจ้งกิจกรรมข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยฯ และสานสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ส�ำหรับครั้งต่อไป ส�ำนักงาน ปศุสตั ว์จงั หวัดเชียงใหม่และอาคารจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ศลิ ปชีพจังหวัดเชียงใหม่ ครัง้ ที่ 7/ 2556 ในเดือนสิงหาคม 2556

สภา-สโมสรนักศึกษา ร่วมจัดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 31 กรกฏาคม 2556 นางสาวอมรรัตน์ แต้มดืม่ ประธานสภานักศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่และประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา และ นายไพโรจน์ เป็งเมืองลองนายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่และนายยกองค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกันจัดประชุม ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2556 เพื่อประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณองค์การ นักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมกองการศึกษา มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ น่าน เวลา 15.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงเจตน์ พานิชกุล กล่าวต้อนรับคณาจารย์ที่ปรึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา ประธานสภานักศึกษาจากทั้ง 6 เขตพื้นที่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ รองผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมตลอดการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ


3 นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน กวาด 3 รางวัล จาก โครงการ KACEE CREATIVE DESIGNER CONTEST SEASON 1

นักศึกษา 3 คน จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ชัน้ ปีที่ 3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ า นนา ภาคพายั พ เชี ย งใหม่ กวาด 3 รางวั ล จาก โครงการประกวดออกแบบห้องสวยด้วย KACEE (KACEE CREATIVE DESIGNER CONTEST SEASON 1) ได้แก่ ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร นายธนกฤต โอสถจันทร์ รองชนะเลิศล�ำดับที่ 2 รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร นายชินดนัย ปาปลูก รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร น.ส.พิสิฐตรา สิทธิธรรม ส�ำหรับโครงการดังกล่าวจัดโดย บริษัท อี แอนด์ วี จ�ำกัด ผู้ผลิตสินค้าตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดใน Asia ภายใต้ชื่อ KACEE

CURTAIN เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความสามารถในการ แข่งขันการออกแบบห้องพัก (คอนโด)ขนาด 37.1 ตารางเมตร โดยมีแนวคิดให้ผู้พักอาศัยเป็นชาย อายุ 24 ปี เป็นมัณฑนากร บริษัทแห่งหนึ่ง จากชีวิตวัยเรียนที่สนุกสนาน เริ่มต้นก้าวเข้าสู่ วัยท�ำงาน แต่งยังมี Life Style ของความเป็นวัยรุ่น แต่แฝงไป ด้วยกลิ่นอายของการเริ่มความเป็นผู้ใหญ่ในคอนโดใจกลางเมือง ส�ำหรับการแข่งขันแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบได้แก่ รอบคัดเลือก (15 พฤศจิกายน 2555) และรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 โดยน�ำศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สามารถคว้ารางวัลการจาก แข่งขันครั้งนี้ได้ถึง 3 รางวัล จากทั้งหมด 8 รางวัล

NEWSLETTER เป็นจดหมายข่าวรายสัปดาห์ที่แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผย แพร่ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยฯ เนื้อหาของข่าวประกอบด้วยภารกิจของผู้บริหาร กิจกรรมของบุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนข่าวสารข้อมูลอัน เป็นประโยชน์ ต่อบุคลากร และนักศึกษา ตรวจสอบโดย จัดท�ำโดย : แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ E–mail : prcm_rmutl@rmutl.ac.th ........................................ ที่ปรึกษา : อาจารย์ธราดล ดวงสุภา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

News Letter RMUTL CM 32/2556  

จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับที่ 32/2556

Advertisement