Page 1

ฉบับที่ 31/2556 วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556

แสดงความยินดีกับ 2 นักศึกษา ตัวแทนประเทศร่วมแข่งขัน World Skill 2013 อาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดี มทร.ล้านนา และอาจารย์ สุทิน ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ถ่ายรูป แสดงความยินดีกับ นายญาณวิทย์ กิ่มบางยาง และนายประจักษ์ เชื่อมศรีจันทร์ นักศึกษาสาขาไฟฟ้าชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ตัวแทนประเทศไทย ร่วมแข่งขันฝีมือ แรงงานระดับนานาชาติ World Skill 2013 สาขาแมคคาทรอนิกส์ ประเภท เยาวชน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2556 ณ เมืองไลป์ซิจ ประเทศ เยอรมนี โดยได้ล�ำดับคะแนนที่ 20 การแข่งขันกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยส่งทีมเข้าแข่งขันใน 17 สาขา

ส�ำหรับนายญาณวิทย์ กิ่มบางยาง และนายประจักษ์ เชื่อมศรีจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน ทักษะฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ Jakarta Convention Center JCC ณ กรุงจาร์การ์ตา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่าง วันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา โดยการควบคุมของ อาจารย์ธรายุทธ กิตติวรารัตน์ล อาจารย์จักรรินทร์ ถิ่นนคร และ อาจารย์สาธิต รุ่งสว่าง อาจารย์ประจ�ำศูนย์แมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานหล่อโลหะ สาขาวิ ช าครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ า นนา ภาคพายั พ เชี ย งใหม่ จั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การใช้ เทคโนโลยี ก ารสร้ า งต้ น แบบอย่ า งรวดเร็ ว ส�ำหรับวิศวกรรมงานหล่อโลหะด้วยเทคโนโลยี FDM” (Fused Deposition Modeling) โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าตลอดจนผู้ที่สนใจ มีความรู้ความสามารถทักษะ ในด้านงานการใช้เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในด้านวิศวกรรมงานหล่อโลหะ โดยได้รบั เกียรติจาก อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดและ ผศ.พีรพันธ์ บานพาน หัวหน้าสาขาวิชาครุศาสตร์ อุตสาหการ และอาจารย์สาขาวิชาครุศาสตร์อตุ สาหการเป็นวิทยากร โดยได้รบั ความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก ให้ ค วามสนใจเข้ า ร่ ว มอบรมดั ง กล่ า วเป็ น จ� ำ นวนมาก ระหว่ า งวั น ที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 ณ สาขาวิ ช าครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ แผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1034 / โทรสาร 0-5392-1444 ต่อ 1020 http://chiangmai.rmutl.ac.th


9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5 เมือ่ วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2556 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.พีระ จูนอ้ ยสุวรรณ รองผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และรองผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ งานกิจการนักศึกษา ในฐานะตัวแทนของ มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมประชุมกับ 8 มทร. ในการเตรียมความพร้อมเครือข่าย งานประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม “9 ราชมงคล ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5” ณ ห้องประชุมไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมสรุปว่า งาน ดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 ณ มทร.กรุงเทพฯ ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานปี 2556

ศจพช. จัดอบรมสร้างฐานความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนหลวง ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการชุมชน และ หั ว หน้ า ศู น ย์ จั ด การข้ อ มู ล เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชน (ศจพช.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้ า นสวนหลวง เพื่ อ รายงานผลการด� ำ เนิ นโครงการ “การจั ด การ ความรู้เพื่อสร้างฐานความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนหลวง” ต�ำบลทาขุมเงิน อ�ำเภอแม่ทา จังหวัดล�ำพูน ประจ�ำปี งบประมาณ 2555 และน�ำเสนอแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2556 ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อันได้แก่ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร อ�ำเภอแม่ทา ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�ำบลทาขุมเงิน เทศบาลต�ำบลทาขุมเงิน พร้อมกันนีไ้ ด้ฝกึ อบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการท�ำนาโยน (ขัน้ ตอนการโยนกล้า) และการอบรมการเลีย้ งกบและการคัดเลือกสายพันธุก์ บให้กบั สมาชิก ของกลุ่มฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์กิติชัย ระมิงค์วงค์ รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา นส.ศิวาพร ไชยพุฒ นักบริหารเครือข่าย ตัวแทนจากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผลการด�ำเนิน งานของคณะท�ำงานด้วย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนหลวง ต�ำบลทาขุมเงิน อ�ำเภอแม่ทา จังหวัดล�ำพูน

ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) จัดพิธีแห่เทียนพรรษา งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เ ชี ย ง ใ ห ม ่ ( จ อ ม ท อ ง ) น� ำ คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) จั ด พิ ธี แ ห่ เ ที ย น พรรษาถวายแด่ วัดพระธาตุ ศรีจอมทองวรวิหาร, วัดล้านนาญาณสังวรารามและวัดน�้ำต้อง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องโอกาสวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 NEWSLETTER เป็นจดหมายข่าวรายสัปดาห์ที่แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผย แพร่ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยฯ เนื้อหาของข่าวประกอบด้วยภารกิจของผู้บริหาร กิจกรรมของบุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนข่าวสารข้อมูลอัน เป็นประโยชน์ ต่อบุคลากร และนักศึกษา ตรวจสอบโดย จัดท�ำโดย : แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ E–mail : prcm_rmutl@rmutl.ac.th ........................................ ที่ปรึกษา : อาจารย์ธราดล ดวงสุภา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

News Letter RMUTL CM 31/2556  

จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับที่ 31/2556

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you