Page 1

ฉบับที่ 3/2556 วันจันทรที่ 14 มกราคม 2556

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ จัดวันเด็กแห่งชาติ 2556 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 1 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อ่านสารนายกรัฐมนตรีและมอบ เกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่น โดยมีอาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมจากนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ทั้งการ แข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล วาดภาพ งานศิลปะ เกมส์ การละเล่น โดยเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซี่ยน และยังได้จัดให้มีพิธีกร เด็กพูดทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยมีเด็กๆ ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

ประชุมการจัดประกวด MR. & MISS SPORT ณ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ รองผู้อ�ำนวยการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และ นายอานุภาพ มีชะคะ นายกองค์การนักศึกษา เข้าร่วมประชุมกับองค์การนักศึกษาจาก 9 มทร. ณ มทร.ตะวันออก จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่ง นักศึกษา ตัวแทนและวงดนตรีสากล เข้าประกวด ณ มทร.ธัญญบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง ในการ จัดการแข่งขันกีฬา 9 ราชมงคล ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 นี้

แผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1034 / โทรสาร 0-5392-1444 ต่อ 1020 http://chiangmai.rmutl.ac.th


สโมสรนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ พลังงานสีขาวเพื่อโลกสีเขียว โดยแคนนอน ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ รองผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา และนายสุรเชษ เสาร์อ้าย เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา น�ำฝ่ายอาสาพัฒนาสังคม สโมรสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดท�ำกังหันลมระบบไฮบริด (พลังงานลม และแสงอาทิตย์) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดท�ำป้ายดินนิทรรศการและเก้าอี้พักผ่อน บริเวณ โครงการหลวงขุนห้วยแห้ง ดอยอินทนนท์ ภายใต้โครงการ “พลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว โดยแคนนอน” ระหว่างวันที่ 3 – 13 ธันวาคม 2555 โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ สถานีเกษตร หลวงอินทนนท์ (หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง) จ.เชียงใหม่

การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมกับสภานักศึกษา ได้จดั โครงการ เลือกตัง้ นายกสโมสรนักศึกษากลาง และสโมสรนักศึกษาคณะ ประจ�ำปีการศึกษา 2556 ซึง่ จะได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ จาก นายกสโมสร นักศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2555 ที่ได้หมดวาระ ซึ่งในปีนี้ได้น�ำเครื่องลงคะแนนต้นแบบ อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในจุดเลือกตั้งของคณะบริหารธุรกิจฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้ รับความร่วมมือในการจัดการเลือกตั้งจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง 3 คณะ

NEWSLETTER เป็นจดหมายข่าวรายสัปดาห์ที่แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผย แพร่ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยฯ เนื้อหาของข่าวประกอบด้วยภารกิจของผู้บริหาร กิจกรรมของบุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนข่าวสารข้อมูลอัน เป็นประโยชน์ ต่อบุคลากร และนักศึกษา ตรวจสอบโดย จัดท�ำโดย : แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ E–mail : prcm_rmutl@rmutl.ac.th ........................................ ที่ปรึกษา : อาจารย์ธราดล ดวงสุภา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

News Letter RMUTL CM 3/2556  

จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับที่ 3/2556

Advertisement