Page 1

ฉบับที่ 29/2556 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556

รศ.น�ำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ได้รับการสรรหาด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด�ำเนินการ สรรหาผู้สมควรด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้มีการ ออกเสียงลงมติของสภามหาวิทยาลัยให้ รองศาสตราจารย์น�ำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ผ่านการสรรหา จากสภามหาวิทยาลัย ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้อง ประชุม 1 อาคารอ�ำนวยการ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ส�ำหรับ รศ.น�ำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ต�ำแหน่งล่าสุดก่อนที่จะได้รับการสรรหา เคยด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2513,ปริญญาโท Master of Science สาขา Electronics, Macquarie Uniwersity, N.S.W.Australia ปี พ.ศ. 2520 และปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา Technology Management Technological University of the Philippines ปี พ.ศ. 2543

แผนกห้องสมุด จัดกิจกรรมสัปดาห์หัองสมุด ครั้งที่ 2 ประจ�ำปีการศึกษา 2556 แผนกห้องสมุด กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคาพายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการ “สัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 2” ประจ�ำปีการศึกษา 2556 โดยได้รับเกียรติ จากอาจารย์ ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน รองผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา หัวหน้างาน ศิ ล ปวัฒ นธรรม เป็ น ประธานในพิธีเ ปิด ภายในงานมีก ารจั ด กิ จกรรมต่ า งๆ อาทิ เช่ น การบรรยายสาธิตการท�ำผลิตภัณฑ์แฮนด์เมด การท�ำที่คั่นหนังสือท�ำมือ ในหัวข้อ DIY ง่ายๆ สไตล์คณ ุ นิทรรศการให้ความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียน กิจกรรมตอบค�ำถามเกีย่ วกับอาเซียนการแสดง จากชมรมดนตรีสากล โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องสมุด อาคาร ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

อ.เกิดศิริ ชมภูกาวิน ร่วมประชุม ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 อาจารย์เกิดศิริ ชมภูกาวิน รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (จอมทอง) ประชุมร่วมกับวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการต้อนรับ” นาคหลวงสายเปรียญธรรม โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมนักศึกษาเพือ่ ร่วมขบวนแห่ จ�ำนวน 60 คน ในกิจกรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

WETV จัดกิจกรรม Rising Star Challenge By WETV ปีที่ 6 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด จัดกิจกรรม Rising Star Challenge By WETV ปีที่ 6 ณ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการร้องเพลง เป็นตัวแทนของ มหาวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมแข่งขันการร้องเพลงในรอบต่อไป โดยได้รับความสนใจจาก นักศึกษาเป็นจ�ำนวนมาก แผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1034 / โทรสาร 0-5392-1444 ต่อ 1020 http://chiangmai.rmutl.ac.th


สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร จัดบรรยายพิเศษด้านความคิดสร้างสรรค์ สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยวิทยากร คุณนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ ประธานอ�ำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านดิจติ อล บริษทั Mindshare Worldwide จ�ำกัด (WPP Group) โดยมีนกั ศึกษาเข้าร่วมรับฟัง จ�ำนวนมาก ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (เจ็ดยอด)

แผนกพยาบาล จัดโครงการ “มทร.ล้านนา เรียนรู้เรื่องรัก รู้จักเรื่องเอดส์” แผนกพยาบาล ร่วมกับ ส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ กรมควบคุ ม โรค (สอวพ.) จั ด ท� ำ โครงการ “มทร.ล้านนา เรียนรู้เรื่องรัก รู้จักเรื่องเอดส์” เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมโยธา 4 - 303 โดยมีวิทยากร จากศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 10 เชียงใหม่ ให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องสถานการณ์ของโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วิธีการป้องกัน และการท้องไม่พึงประสงค์

ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) จัดการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2556 สโมสรนักศึกษาศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษจอมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “RMUTL CHIANGMAI CHOMTHONG CAMPUS CONTEST 2013” เพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ชัน้ ปีที่ 1 ทีม่ บี คุ ลิกภาพดี และมีความเฉลียวฉลาด เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการท�ำกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกิดศิริ ชมภูกาวิน รองผู้อำ� นวยการฝ่าย วิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ผลการคัดเลือกมีดังนี้ ดาวมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ นางสาวแสงสุนี อุตสาสาร สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม, เดือนมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ นายภานุพันธ์ ชัยนันท์ สาขาการจัดการทั่วไป, ดาวล้านนา ได้แก่ นางสาวพิชกานต์ แก้ววงศ์วาล สาขาการบัญชี และเดือนล้านนา ได้แก่ นายสหรัฐ ดอกเรือนค�ำ สาขาการจัดการทั่วไป ณ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (จอมทอง)

นักเรียนโรงแรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา เข้าศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ผศ.ดร.พรพิมล ไวทยางกูร หัวหน้าแผนกแนะแนว การศึกษาและอาชีพ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศล้านนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรการเรียน การสอน เพือ่ ใช้ประกอบการวางแผนการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุมศึกษา พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าสาขาต่างๆ กล่าวถึงแนะน�ำหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา อันได้แก่ อาจารย์ฝนทิพ ราชเวียง, อาจารย์ผจงวาด ปาละวงศ์ ณ อยุธยา, อาจารย์ปณิสา สอนสุวิทย์, อาจารย์อัญรินทร์ เลิศประกอบกิจ, อาจารย์เอกชัย ประสาทวัฒนา และ อาจารย์ชูเกียรติ เกียรติศิริวงศ์ ณ ห้องประชุม สาขาวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่


ผศ.นุกูล พิกุล น�ำทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ คว้ารางวัลระดับทอง ล�ำดับที่ 5 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62

ผศ.นุกูล พิกุล อาจารย์ประจ�ำคณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ แนะน�ำการวางแผนการตลาดประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ให้กบั นักเรียนโรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ เชียงใหม่ คว้ารางวัลระดับทอง ล�ำดับที่ 5 จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 62 ผศ.นุกูล พิกุล อาจารย์ประจ�ำคณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ แนะน�ำการวางแผนการตลาดประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ให้กบั นักเรียนโรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ เชียงใหม่ คว้ารางวัลระดับทอง ล�ำดับที่ 5 จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 62 ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี โดย ผศ.นุกูล พิกุล ได้ให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้น ปีที่ 3 จ�ำนวน 9 คน ได้แก่ นายคฑาวัธ สายเทพ, นางสาวกมล วรรณ หมูคำ� , นางสาวอริศรา อินกองงาม, นางสาวตจิรชั ยา ปัญญา ยอง, นายบุญนาค ศรีวรรณ์, นายชนพนธ์ วสุพรพัฒน์, นางสาว

อติวดี บุญสม, นางสาวชุติมา ไร่นุ่น และนางสาววรัญญ์รัตน์ ธรรมมารมณ์ แนะน�ำกระบวนการท�ำงาน การผลิตสินค้า การออกแบบ สินค้า และการตลาดแก่นักเรียนโรงเรียนเพทศิรินทร์ เชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าว ได้ผ่านการแข่งขันระดับภาค รับรางวัล เหรียญทองด้านงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงการ อาชีพ ม.4 - ม.6 จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต มัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญูระหว่างวันที่ 20 -21 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่าน มา และเป็นตัวแทนภาคเหนือแข่งขันต่อในระดับประเทศ จนได้ รับรางวัลระดับทอง ล�ำดับที่ 5 จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยทีมนักเรียน 3 คน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้แก่ นางสาวพิจิตรา เทพปัญญา, นางสาว สุกัญญา ศักดิ์ชัย และนางสาวสุวรรณี เกษมควร

NEWSLETTER เป็นจดหมายข่าวรายสัปดาห์ที่แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผย แพร่ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยฯ เนื้อหาของข่าวประกอบด้วยภารกิจของผู้บริหาร กิจกรรมของบุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนข่าวสารข้อมูลอัน เป็นประโยชน์ ต่อบุคลากร และนักศึกษา ตรวจสอบโดย จัดท�ำโดย : แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ E–mail : prcm_rmutl@rmutl.ac.th ........................................ ที่ปรึกษา : อาจารย์ธราดล ดวงสุภา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

News Letter RMUTL CM 29/2556  
News Letter RMUTL CM 29/2556  

จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับที่ 29/2556

Advertisement