Page 1

ฉบับที่ 23/2556 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท มิชลิน จ�ำกัด เมื่ อ วั น ที่ 21 พฤษภาคม 2556 อาจารย์ สุ ทิ น ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงกับ ศ.ดร.วัลลภ สุระก�ำพลธร ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (สวทน.), ดร.ชัยพฤกษ์ เสรี รั ก ษ์ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.), ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณโยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสยามมิชลิน บริษัท สยามิชลิน จ�ำกัด ในโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา การกับการท�ำงาน (Work-integrated Learning : WiL) ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ชั้น 14 ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ส�ำหรับโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท�ำงาน (Work-integrated Learning : WiL) เป็นนโยบาย และแผนวิทยาลัยเทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง ชาติ (สวทน.) ได้สนองนโยบายโดยก�ำหนดให้มีการพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีคุณภาพตามความต้องการ ของภาคการผลิตและบริการ จึงได้รเิ ริม่ โครงการดังกล่าวขึน้ เพือ่ ร่วมพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การสนับสนุนเครือ่ งมืออุปกรณ์ตอ่ ไป โดยในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการฯ ในรูปแบบสหกิจศึกษา หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) ในสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมและช่างกลเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนโรงงานในโรงผลิตแม่พิมพ์ ยางล้อ และโรงผลิตยางล้อ

คณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 อาจารย์อิสรา กันแตง ผูอ้ ำ� นวยการกองการศึกษา และคณะผูบ้ ริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2556 ซึ่งจัดโดยส่วนจัดการต้นน�้ำ (ห้วยแก้ว), สถานี วั ด ความสั่ น สะเทื อ นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และ สวนรุ ก ขชาติ ห ้ ว ยแก้ ว เพื่ อ แจ้ ง กิ จ กรรมข่ า วสาร ภายในมหาวิทยาลัยฯ และสานสัมพันธ์กับหน่วยงาน ต่ า งๆ ในพื้ น ที่ เ วี ย งเจ็ ด ลิ น ส� ำ หรั บ ครั้ ง ต่ อ ไป สถานี ต� ำ รวจภู ธ รภู พิ ง คราชนิ เวศน์ ร ่ ว มกั น สถานี ต�ำรวจท่องเทีย่ วเชียงใหม่ จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม สภากาแฟ ครั้งที่ 5 /2556 ในเดือนมิถุนายน 2556 แผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1034 / โทรสาร 0-5392-1444 ต่อ 1020 http://chiangmai.rmutl.ac.th


การแข่งขันมัลติคอปเตอร์ Flying Robot เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ า นนา ภาคพายั พ เชี ย งใหม่ ได้ จั ด การแข่ ง ขั น มัลติคอปเตอร์ Flying Robot ชิ ง เงิ น รางวั ล มู ล ค่ า รวมกว่ า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุทิน ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาค พายัพ เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 30 ทีม ส�ำหรับการแข่งขันมัลติคอปเตอร์ฯ ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพีอ่ แลกเปลีย่ นความรูท้ างด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาทางด้านระยะ เวลาการบิน การบรรทุกน�ำ้ หนัก ความสามารถในการบังคับ ซึง่ จะสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ อาทิเช่น การส�ำรวจพืน้ ทีท่ มี่ คี วาม เสี่ยงหรืออันตราย ส�ำรวจการจราจร ส�ำรวจพื้นที่การเกษตร ซึ่งจะได้น�ำมาปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานจริงต่อไป

งานทรัพยากร จัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2556 ง า น ท รั พ ย า ก ร ก อ ง บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ใหม่ ส� ำ หรั บ พนั ก งานใน สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานตามพันธกิจ (สายวิชาการ) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุทิน ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดีฯ กล่าวเปิด การอบรมและให้โอวาทอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น 38 คน ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2556 ณ โบทานิครีสอร์ท อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สาขาวิชาการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ระดับ ปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ�ำปีการศึกษา 2556 โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน�ำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสาขาวิชาการจัดการ แนะน�ำอาคาร สถานทีข่ องคณะบริหารธุรกิจฯ และชีแ้ จงกฎระเบียบเครือ่ งแต่งกายทีถ่ กู ต้องตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยฯ รวมถึงให้ความรูเ้ กีย่ วกับการลงทะเบียน การเพิม่ รายวิชา การถอนรายวิชา รวม ถึงข้อควรปฏิบัติในการติดต่องานทะเบียน โดยอาจารย์วิวัตน์ สิงใส รองผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา งานวิชาการ และหัวหน้าแผนกทะเบียน และเอกสารการศึกษา และนายศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ นักวิชาการศึกษา อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องภรณ์รวี โรงแรมเชียงใหม่ภูค�ำ

เทศบาลต�ำบลช้างเผือก พ่นสารก�ำจัดยุงภายใน มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลช้างเผือก ได้เข้ามาพ่นสาร ก�ำจัดยุงลาย เพื่อลดการขยายพันธุ์ของยุงลายและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด ออก ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เนือ่ งจากในช่วง ฤดูฝนนัน้ เกิดแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลายได้งา่ ย เช่น เศษภาชนะต่างๆ ทีม่ นี ำ�้ ขัง ในระยะเวลาเกิน 7 วัน ยุงลายวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน�้ำได้ รวมทั้ง กระถางต้นไม้ แจกัน ตุ่มน�้ำ ภาชนะ รองรับน�้ำอื่นๆ ในอาคารบ้านเรือน หรือบริเวณโดยรอบ


งานบริการอาคารสถานที่ จัดโครงการ Big Cleaning Day งานบริการอาคารสถานที่ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการ Big Cleaning Day ระหว่างวันที่ 15 -17 พฤษภาคม 2556 เพื่อท�ำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบ มหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประสิทธิ์ อินทร์จันทร์ ผู้อ�ำนวยการ กองบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ สนามบาสเก็ตบอล มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

สาขาการบัญชี จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ 2556 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และงานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่สาขาการบัญชี หลักสูตรเทียบโอน ปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นสิริมงคลและรับขวัญนักศึกษาใหม่ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา และเป็นการรักษาประเพณีโบราณของล้านนา ร่วมสืบสานอัตลักษณ์ความ เป็นล้านนาแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นอาจารย์สวัสดิ์ วงศ์วัจนสุนทร กรรมการสภา วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ท�ำพิธบี ายศรีสขู่ วัญตามแบบประเพณีลา้ นนาโบราณ และในช่วงเย็นยังได้จดั งานเลีย้ งขันโตกการบัญชี 56 เพือ่ เป็น การเลีย้ งต้อนรับและแสดงความยินดีกบั นักศึกษาใหม่ โดยได้รบั การสนับสนุนของรางวัลจาก ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่เหียะ ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ บ้านทุ่งโป่ง ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ ชุมชน (ศจพช.) อาจารย์ประจ�ำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และคณะท�ำงาน จัด “กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการจัดท�ำแผนชุมชน” เพื่อค้นหาประเด็นในการบริการวิชาการหรืองานวิจัย ให้กับชุมชน บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 4 ต�ำบลบ้านปง อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2556 ณ ชุมชนบ้านทุ่งโป่ง อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปี 2556 แผนกพยาบาล กองการศึ ก ษา จั ด กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ�ำ ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 ณ แผนกพยาบาล อาคารศึกษาทั่วไป ชั้ น 1 โดยมี นั ก ศึ ก ษาใหม่ เข้ า รั บ การตรวจ สุขภาพอย่างพร้อมเพรียง

คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์จอมทอง จัดสัมมนาสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ฯ ปี 2557 เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 อาจารย์กฤษยา มะแอ อาจารย์ประจ�ำคณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (จอมทอง) จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนานักวิจัยในองค์กร ปี 2557 โดยมีอาจารย์ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) และนักศึกษาสาขาวิชาการ จัดการ ชั้นปีที่ 3 สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมนาในครั้งนี้ ณ ห้อง Conference มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (จอมทอง)


นายกีรติ เยิบยุบ นักศึกษาสาขาออกแบบสิ่งทอ คว้ารางวัลดีเด่น ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอฯ การออกแบบเครื่องแต่งกาย Grand Sport Young Designer Contest ครั้งที่ 9

นายกีรติ เยิบยุบ นักศึกษาสาขาออกแบบสิ่งทอ ชั้นปีที่ 4 คณะศิ ล ปกรรมและสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ รับรางวัลดีเด่น จากโครงการ แกรนด์สปอร์ต ยัง ดีไซเนอร์ คอนเทสต์ ครั้งที่ 9 (Grand Sport Young Designer Contest) พร้อมรับถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมเงินทุน การศึกษา 10,000 บาท น�ำเสนอ ผลงานการออกแบบชุดกีฬา ชนิดวิ่ง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการแต่งกายของชาวล้านนา โดยมี พิ ธี ป ระกาศผลรางวั ล เมื่ อ วั น ที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท ส�ำหรับโครงการ แกรนด์สปอร์ต ยัง ดีไซเนอร์ คอนเทสต์ ครัง้ ที่ 9 (Grand Sport Young Designer Contest) เป็นโครงการ

ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ�ำกัด โดย ก�ำหนด หัวข้อ “เลิฟ มอเทอร์แลนด์ ( LOVE MOTERLAND รักษ์... แดนดินถิ่นก�ำเนิด โดยต้องการให้นิสิต นักศึกษา เยาวชนและ บุคคลทั่วไป เกิดการตระหนักรู้ส�ำนึกรัก ภาคภูมิใจ และหวงแหน คุณค่าของเรื่องราวที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานของแผ่นดิน ที่เปิด เผยความดีงามทางความคิดสู่ตัวตน ในการแข่งขันปี 2556 มีผลงานเข้าร่วมประกวดทัง้ สิน้ 374 ผลงาน จาก 25 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส�ำหรับการจัดงาน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธาน คณะกรรมโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นประธานพร้อมด้วย คุณธิติ พฤกษ์ชอุม่ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แกรนด์สปอร์ต กรุป๊ จ�ำกัด เป็นผู้มอบรางวัล

(ขอขอบคุณภาพจาก บริษัท แกรนด์ สปอร์ต กรุ๊ป จ�ำกัด http://www.siamsport.co.th)

NEWSLETTER เป็นจดหมายข่าวรายสัปดาห์ที่แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผย แพร่ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยฯ เนื้อหาของข่าวประกอบด้วยภารกิจของผู้บริหาร กิจกรรมของบุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนข่าวสารข้อมูลอัน เป็นประโยชน์ ต่อบุคลากร และนักศึกษา ตรวจสอบโดย จัดท�ำโดย : แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ E–mail : prcm_rmutl@rmutl.ac.th ........................................ ที่ปรึกษา : อาจารย์ธราดล ดวงสุภา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

News Letter RMUTL CM 23/2556  
News Letter RMUTL CM 23/2556  

จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับที่ 23/2556

Advertisement