Page 1

ฉบับที่ 11/2556 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ภาคพายัพ เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดการประชุม คณะกรรมการบริ ห าร มทร.ล้ า นนา ภาคพายั พ เชี ย งใหม่ ครั้ ง ที่ 3/2556 เมื่ อ วันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�ำนวยการ ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยมี อ าจารย์ ป ระสิ ท ธิ์ อิ น ทร์ จั น ทร์ ผู ้ อ� ำ นวยการกองบริ ห ารทรั พ ยากร เป็ น ประธานในการประชุม สามารถดูวาระการประชุมและรายงานผลการประชุมได้ที่ http://www.chiangmaidc.rmutl.ac.th/r mutl/meetinglist.aspx

งานวิจัย จัด โครงการ “เสวนาเครือข่ายนักวิจัยและแหล่งทุนภายนอก” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ งานวิจัย กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายนักวิจัย ภาคพายัพ เชียงใหม่ จั ด โครงการ “เสวนาเครื อ ข่ า ยนั ก วิ จั ย และแหล่ ง ทุ น ภายนอก” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อิสรา กันแตง ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โดย แบ่งหัวข้อการเสวนาต่างๆ ดังนี้ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ สู่งานวิจัยด้านบริการสังคม” โดยรศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อ “ถอดรหัส วิชาชีพสู่งาน เชิงพาณิชย์เพือ่ ชุมชน” โดย ผศ.สนิท พิพธิ สมบัติ อาจารย์ประจ�ำคณะวิศวกรรมศาสตร์, ดร.กาญจน์ นทีวฒ ุ กิ ลุ อาจารย์ประจ�ำคณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์, รศ.วิชิต ชมทวีวิรุตม์ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจิตรกรรม ประวัติจิตรกรรม จิตรกรรมสร้างสรรค์ หัวข้อ “แลกเปลี่ยน เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาระบบกลไกการขับเคลือ่ นการสร้างเครือข่ายงานวิจยั ภาคพายัพ เชียงใหม่” โดย ศ.ดร.อนุรกั ษ์ ปัญญานุวฒ ั น์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านสังคมศาสตร์

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ร่วมประชุม “การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูง” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูล เพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และคณะท�ำงาน เข้าร่วมการประชุมเตรียมตัวเชิงรุกด้วยงานวิจยั เพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วกลุม่ จังหวัด ภาคเหนือ และน�ำเสนอรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจยั “การสร้างความเข้มแข็ง ให้ชมุ ชนบนพืน้ ทีส่ งู ” โดยใช้การท่องเทีย่ วโดยชุมชนเป็นเครือ่ งมือ กรณีศกึ ษา อ�ำเภอ กัลยาณิวฒ ั นา จังหวัดเชียงใหม่ (รอบ 6 เดือน) ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัด เชียงใหม่ แผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1034 / โทรสาร 0-5392-1444 ต่อ 1020 http://chiangmai.rmutl.ac.th


นศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอบสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ดร.ภาศวรรธน์ วั ช รด� ำ รงศั ก ดิ์ ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มทร.ล้านนา, อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพายัพ เชียงใหม่ อาจารย์สาขา วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธสี ง่ มอบสือ่ การเรียนการ สอน ส�ำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยมีนายประมวล พลอยกมลชุณฑ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินปู ถัมภ์ จังหวัด เชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบดังกล่าว ส�ำหรับสือ่ ประกอบการเรียนสอนดังกล่าว เป็นผลงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รบั การสนับสนุนภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั ของนักศึกษา มทร.ล้านนา ผ่านกระบวนการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการเรียนกับการท�ำงานโดยบูรณาการระหว่างศาสตร์ ประจ�ำปี 2555 ด�ำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “ระบบช่วยอ่านสื่อการสอนจากบาร์โค้ดเพื่อผู้พิการทางสายตา (A Bar code Readable System for The Blind)” ผลงานของ ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ตาใจ และนายอรรถพล ณ ตะกั่วทุ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยมี ดร.ยุพดี หัตถสิน อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ ส�ำหรับเครื่อง “ระบบช่วยอ่านสื่อการสอนจากบาร์โค้ดเพื่อผู้พิการทางสายตา (A Bar code Readable System for The Blind)” จัดท�ำขึน้ เพือ่ พัฒนาระบบช่วยผูพ้ กิ ารทางสายตาในการเรียนการสอน และบอกคุณสมบัตขิ องสือ่ การสอน หรือสือ่ ทีจ่ ะใช้เรียนทีม่ รี หัสบาร์โค้ด ส�ำหรับผู้พิการทางสายตาที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการเรียน หรือเพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนการสอนว่าเบื้องต้นสื่อนี้คืออะไร ชนิดใด เรื่องใด เพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาในการศึกษา และซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้ผู้ที่ดูแลผู้พิการสามารถทราบได้ว่า ใช้บริการเกี่ยวกับสื่อการสอนชนิดใดมากที่สุด และแบ่งสื่อการสอนเป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเตรียมสื่อการสอนชนิดนั้น ๆ ให้มี จ�ำนวนที่เหมาะสมต่อไป ในส่วนของการสร้างและออกแบบโครงงานนี้ ได้ใช้โปรแกรม Visual Basic 6.0 ในการออกแบบหน้าตาการใช้งานของโปรแกรมและได้ ใช้โปรแกรม Vaja โปรแกรมสังเคราะห์เสียงประกอบกับโปรแกรม Visual Basic 6.0 เพื่อให้ได้โปรแกรมที่สมบูรณ์ และสามารถส่งเสียงให้แก่ ผู้พิการทางสายตาได้ ผลการทดลองสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการใช้งานด้านฮาร์ดแวร์เป็น 84%, ด้านคุณูปการเป็น 82%, ด้านโปรแกรม 78%, และด้านภาพรวมทั้งหมดเป็น 82% ตามล�ำดับ

ศจพช. ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าและของดีอ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูล เพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และคณะท�ำงาน ร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าและของดีอ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจ�ำปี 2556 พร้อมกันนีไ้ ด้รว่ มพิธที ำ� บุญบ้าน 3 ชนเผ่า ณ ศูนย์ราชการอ�ำเภอกัลยาณิวฒ ั นา จังหวัดเชียงใหม่

ศจพช. จัดอบรมเรื่องการจัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยว ณ ชุมชนบ้านวัดจันทร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูล เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชน (ศจพช.) คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และศิ ล ปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และคณะท�ำงาน จัดอบรมเรือ่ ง การจัดสรรรายได้จากการท่องเทีย่ วและประชุมท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ของบ้านวัดจันทร์ให้กับสมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้าน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจ�ำนวนมาก ณ ชุมชนบ้านวัดจันทร์ อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่


พิธิมอบรางวัล โครงการ "คลิปดีดี ที่ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 อาจารย์สุทิน ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และ อาจารย์ประสิทธิ์ อินทร์จันทร์ ผู้อ�ำนวยการ กองบริหารทรัพยากร ให้เกียรติมอบรางวัล ให้แก่นักศึกษาที่ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ “คลิปดีดีที่ราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่” ณ อาคารอ�ำนวยการ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ดังนี้ รางวั ล ชนะเลิ ศ และรางวั ล Popular vote ชื่ อ ผล งาน ปลายดอย จากทีม นายบุรฉัตร เทือกเถาสาร นักศึกษา สาขาวิ ช าการบั ญ ชี ปวส.2 โดย นายบุ ร ฉั ต ร เทื อ กเถาสาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ ชือ่ ผลงาน: เด็กช่างช่วยประชาชน จาก ทีม วิศวกรรมอุตสาหการ โดย นายวีรพันธ์ นิวนั ติ นายธนากร การ หมั่น นายสมศักดิ์ ทองนอก นายประดิษฐ์ นาสา นายภานุวัตร เป็ ง ด้ ว ง นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ ชั้ น ปี ที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน: การเตรียม ความพร้อมสู่ AEC จากทีม Rouge Cut โดย นายวิชิต สันสี นายณั ฐ พงษ์ นาวิ น สั น ติ ร าษฎร์ นางสาวอรุ ณ รั ต น์ ต้ น ผั ด นางสาวอรไพลิน วัฒนาโสภาพรรณ นางสาวอลิส สายธารา นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รางวัลชมเชย 1 ชื่อผลงาน: พอเพียง...ก็เพียงพอ จากทีม “เด็กมอ...พอเพียง” โดย สิบเอกจักรพงษ์ ประทุมมา นายจักรกฤษ ไชยญา นายจักรรินทร์ อุดทาสี นักศึกษาสาขาวิชาวิศกรรม เครื่องกล ชั้นปีที่ 2 นายธเนศ สอนบุญเรือง นายวิสันต์ สันบุรุษ นักศึกษาสาขาวิชาเครือ่ งจักรกลเกษตร ชัน้ ปีที่ 2 นางสาวศรัณย์พร สิทธิชุม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 รางวัลชมเชย 2 ชือ่ ผลงาน: DAY BY DAY - BALA RMUTL CM จากทีม DS team โดย นายณัฐพงษ์ วงค์ทา นักศึกษาสาขา วิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นายธีระชาติ สาลีผลิ นายนพัตร ศักดิโ์ สภิษฐ์ นายชานนท์ ยีภญ ิ โย นายอิสระ วงศ์วเิ ชียร นายณัชพล เชิดชูพงษ์ นายภูรชิ ว์ สิ ล์ ทะริยะ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบมัลติมิเดีย ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส�ำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ กระตุน้ ให้นกั ศึกษาและ บุคลากรได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการสร้างจิตส�ำนึกที่ดี เกิด ความรั ก และภาคภู มิ ใจในสถาบั น รวมถึ ง การแสดงพลั ง ทาง ความคิดและพลังทางปัญญาทางบวกอันดีงามแก่สังคม เพื่อ ให้ นัก ศึ ก ษาและบุ คลากร ได้ มี เวที ก ารสร้ า งสื่ อ ที่ ส ร้ างสรรค์ เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สังคมต่อไป และเพื่อเป็นการเผย แพร่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ การเรียนการสอน การวิจัย การ บริการวิชาการ ตลอดจนความเป็นเลิศของบัณฑิตนักปฏิบตั ิ ของ มหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะชน

NEWSLETTER เป็นจดหมายข่าวรายสัปดาห์ที่แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผย แพร่ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยฯ เนื้อหาของข่าวประกอบด้วยภารกิจของผู้บริหาร กิจกรรมของบุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนข่าวสารข้อมูลอัน เป็นประโยชน์ ต่อบุคลากร และนักศึกษา ตรวจสอบโดย จัดท�ำโดย : แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ E–mail : prcm_rmutl@rmutl.ac.th ........................................ ที่ปรึกษา : อาจารย์ธราดล ดวงสุภา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

News Letter RMUTL CM 11/2556  

จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับที่ 11/2556

News Letter RMUTL CM 11/2556  

จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับที่ 11/2556

Advertisement