Page 1

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๒๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จดหมายข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

Thai Children’s Cultural Talent 2012 Ratchaburi Primary Education Service Area 1 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต ๑

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และโรงเรียน วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) นายชมน์ ชื่น บุญญานุสาสน์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็ นประธานในพิธี เปิ ด ณ เวทีโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เวลา ๑๐.๐๐ น.โดยมี นางสาวชู ศรี อุดมกุศลศรี ผูอ้ านวยการ สพป.ราชบุรี เขต ๑ กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้เพื่อมีจุดประสงค์ในการ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการในเรื่องของการเรียนการสอน การ จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานนักเรียนสู่สายตาสาธารณชน และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)ที่จะมี ขึ้นในวันที่ ๑๐ - ๑๒ ธันวาคม ๕๕ ณ จังหวัดระยอง ในงานมีการจัดนิทรรศการ ผลการเรี ยนรู้ที่แสดงถึงผลแห่งความสาเร็จของนักเรียน ทั้ง ๙ เครือข่ายสถานศึกษาที่สังกัดในเขตพื้นที่ฯ การประกวด แข่งขันความสามารถทางวิชาการในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัย จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความ ต้องการพิเศษทางด้านการศึกษา ผลงานของครูผสู้ อน และ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น รวมไปถึงการแสดง ความสามารถบนเวที การโชว์ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ของ

นักเรียน ทั้ง ๙ เครือข่าย โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด เทศบาลเมืองราชบุรี และ อาชีวศึกษา เข้าร่วมแสดงผลงาน ทางด้านวิชาการด้วย การจัดงานในครั้งนี้มีผสู้ นใจเข้าร่วมชมงาน เป็ นจานวนมาก นับว่าเป็ นความสาเร็จการจัดงานและแสดงถึง ศักยภาพทางด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ เป็ น อย่างดียงิ่ .

เรื่องเด่ น...ในฉบับ  ราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัด ประชุม

สช.ทั่วประเทศ หน้า ๒  ประชุมผู้บริหาร ย้าจุดเน้น

๑๐ ประการ เลขา กพฐ.ถือ ปฏิบัติ หน้า ๒  ชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครังที่

๑๙ หน้า ๓  ทุ่มงบพัฒนาโรงเรียนอาเซียน

หน้า ๔  ภาพข่ าวงานศิลปะหั ถกรรม

นักเรียน หน้า ๕


จดหมายข่าว หน้า ๒

ราชบุรีเจ้าภาพการประชุมจัดทาแผน สช.ทั่วประเทศ

นางสาวชู ศรี อุดมกุศลศรี ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสัมมนากาหนด แผนงานโครงการของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนสู่ การปฏิบัติ โดยมี นายชาญวิทย์ ทับสุ พรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็ นประธานในพิธีเปิ ดและบรรยายพิเศษในการ จัดทาแผน ให้กบั ผูแ้ ทนของสถานศึกษาเอกชน ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริม การศึกษาเอกชน คณะกรรมการประสานและส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดทั่วประเทศ จานวน ๑,๔๐๐ คน ณ อาคารยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๕ เวลา ๘.๓๐ น. การสัมมนาในครั้งนี้เป็ นการประชุม เพื่อกาหนดทิศทางการกาหนดแผนงานของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึกษาเอกชนในปี งบประมาณ ๒๕๕๖ พร้อมกับการให้ผบู้ ริหารและครู ในระดับจังหวัดได้ทากิจกรรมจัดทาแผนพัฒนา รวมไปถึงการนาเสนอแผน ของ สช.ในระดับจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับส่วนกลางในการบริหารจัดการ งบประมาณ และในวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๕ ทางสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชนได้นาผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัด สัตตนารถปริวตั ร อ.เมือง จ.ราชบุรี

ประชุมผูบริ ้ หารมอบจุดเน้นของเลขา กพฐ. ๑๐ ประการ นางสาวชู ศรี อุดมกุศลศรี ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรีเขต๑ ได้มอบหมายนโยบายของ เลขาธิการคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ๑๐ ประการ ให้ก ับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังก ัด ในคราวประชุม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๕ และเป็ นครั้งแรกที่ ย้ายมาดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต ๑ ที่ห้องประชุ มลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี เมื่อ ปชส.ราชบุรี ๑


ปี ที่ ๕ ฉบับที่ ๑๒๙

วันที่ ๑๔ พ.ย.๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยนโยบายที่ เป็ นจุดเน้น ๑๐ ประการคื อ ๑.นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ หน้า ๓ ทางการเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หลักเพิ่มขึ้ นโดยผลทดสอบระดับชาติ O-Net อย่างน้อยร้อยละสาม ต่อปี ๒.เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรี ยมพร้อมด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตร ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ๓.นักเรี ยนชั้น ป.๓ ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ น ชั้น ป.๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ๔.นร.ทุ กคนมีความสานึกในความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะและอยู่ อย่างพอเพียง ๕.นร.มีความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะศาสตร์ ทุกคนได้รับ การส่งเสริ มให้มีความเป็ นเลิศ ๖.ประชากรวัยเรี ยนทุ กคนมีโอกาสเข้าถึงบริ การทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่ หลากหลาย เพื่อลดอัตราเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริ มการเรี ยนต่อหรื อประกอบอาชีพ ๗.เป็ นเรื่ องของ นักเรี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๘.นักเรี ยน ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ ้มกนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุ วฒั นธรรม ๙. สถานศึกษาทุกแห่ งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบ ประก ันคุณภาพภายในเข้มแข็ง และได้รับการ รับรองการประเมินคุณภาพภายนอก ๑๐.สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาทุ กแห่ ง มีคุณภาพมาตรฐานของเขตพื้นที่ การศึกษา ซึ่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังก ัดจะต้องนาไปถ่ายทอดให้ก ับครู ให้รับทราบและถือเป็ นแนวทางใน การปฏิบตั ิ .

ชุ มนุมลูกเสื อแห่ งชาติครั้งที่ ๑๙ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ โดย.ว่าทีร่ ้ อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผูอ้ านวยการฯ พร้อมกับลูกเสือจากโรงเรียน อนุบาลปากท่อ จานวน ๓ หมู่ ๒๗ คน ครูผกู้ ากับ ๒ คน โดยการนาของ นายสาราญ สุขาภิรมย์ ผอ.โรงเรียนฯ เป็ นตัวแทนเข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือ แห่งชาติครั้งที่ ๑๙ ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙ ๒๕ พ.ย. ๕๕ ในกิจกรรมชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งนี้ ได้รับพระมหา กรุณาธิคุณโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร เป็ นองค์ ประธาน .

ปชส.ราชบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสั มพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑ หน้า ๔

ทุ่มงบพัฒนาโรงเรี ยนอาเซียน สพฐ.สั่ งสพท.คัดเลือก-เน้ นรู้ ภาษาเพื่อนบ้ าน นายชินภัทร ภูมริ ัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิ ดเผยว่า สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จดั สรรงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั โรงเรียนในโครงการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้กบั ร.ร. ซิสเตอร์ สคูล (Sister School) ร.ร.บัฟเฟอร์ สคูล (buffer School) ร.ร.อาเซียน โฟกัส สคูล (ASEAN Focus School) ร.ร.อาเซียน เลิร์นนิ่ง สคูล (ASEAN Learning School) และโรงเรียนคู่พฒั นาไทย อินโดนีเซีย ดังนั้นจึงมอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขต คัดเลือกโรงเรียนที่เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก เกีย่ วกับอาเซียนให้กบั บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนรอบโรงเรียนเข้าร่วม โครงการ โดย สพฐ.จะจัดสรรงบให้ร.ร.ซิสเตอร์ สคูล ร.ร.บัฟเฟอร์ สคูล โรงละ 244,800 บาท จ้างเจ้าหน้าที่ประจา ศูนย์อาเซียนศึกษาคนละ 12,000 บาทต่อเดือน และครูสอนภาษาประเทศสมาชิกคนละ 8,400 บาทต่อคน ตั้งแต่เดือน ต.ค.55-ก.ย.56 และกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกิจกรรมเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอีกโรงละ 500,000 บาท ส่วนร.ร.อาเซียน โฟกัส สคูล จัดสรรงบ โรงละ 50,000 บาท เพื่อรักษาสภาพศูนย์ พร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ด้าน ประชาคมการเมือง ความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม พัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการด้านภัยพิบัติ เลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อว่า ขณะที่ร.ร.อาเซียน เลิร์นนิ่ง สคูล จัดสรรงบโรงละ 50,000 บาท เพื่อส่งเสริมพัฒนาศูนย์ จัดการเรียนรู้ด้านประชาคมการเมือง ความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรมฯ เพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคม อาเซียน และโรงเรี ยนคู่พฒั นาไทย-อินโดนีเซีย สพฐ.จะจัดสรรงบอีกโรงละ 50,000 บาท เพื่อจัดการเรียนรู้เกีย่ วกับ สิ่งแวดล้อม ค่านิยม ความเสมอภาคทางเพศ การเมือง ความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนา สิ่งแวดล้อมและจัดการด้านภัยพิบัติ เพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยโรงเรียนสามารถเข้าร่วมได้ท้ งั โครงการใดโครงการหนึ่ง หรือสองโครงการข้างต้น แต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกโครงการ หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ปชส.ราชบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสั มพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑

หน้า ๕

ภาพข่าว Thai Children’s Cultural Talent 2012 Ratchaburi Primary Education Service Area 1

เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

งานเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ้านวยการ ส้านักงานเขตพืนที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต ๑ นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ.๑ , รอง ผอ.สพป.รบ.๑ ,ผอ.กลุ่มอ้านวยการ นายไพรัช นวลข้า ; http://www.facebook.com/#!/pnaunkham นายถวิล ศรีจันทร์แก้ว ,นางดวงตา เข็มทอง และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สพป.ราชบุรี เขต ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ โทร ๐๓๒ ๓๒๑๙๑๔ โทรสาร ๐๓๒ ๓๑๐๕๘๓e mail ; ploy-nk@hotmail.com. http://prcake1.wordpress.com

newsletter 129  

จดหมายข่าวฉบับวันที่ 22 พฤศจิกายน 55