Page 8

การจัดประสบการณ์ภาษาแบบสมดุลให้แก่เด็กปฐมวัย

RB E-MAG

เด็กมีความสาคัญอย่างยิ่งโดยเชื่อว่าเด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ จากการวิเคราะห์ของสถาบัน แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเด็กแห่งชาติ 2557 ได้ให้ข้อมูลว่าการศึกษาไทยในช่วงหลายปีที่ผ่าน มาเด็กปฐมวัยของไทยยังมีพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 30 และยังมีพัฒนาการด้านภาษา ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูปฐมวัยควรที่จะมีความ ตระหนักและจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้กับเด็กของเราเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอย่างมีคุณภาพเมื่อเด็กโตขึ้นเป็น ผู้ใหญ่ สาหรับการสอนภาษาแบบสมดุลเป็นแนวทางที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้ใช้ภาษาอย่างมีจุดหมายและเด็กสามารถนาทักษะ ที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้

มีลักษณะการจัดประสบการณ์ที่เป็นการผสมผสาน

แนวคิดในการสอน

ภาษาให้สัมพันธ์กับลักษณะหน้าที่ของภาษา และการ

สอนทักษะย่อยทาง

ภาษาเข้าด้วยกัน แนวทางการจัดประสบการณ์ลักษณะนี้

ไม่สนับสนุนการสอน

ทักษะย่อยทางภาษาที่เป็นการสอนในลักษณะที่ฝึกหัด

โดยเฉพาะและอย่างที่

ไม่มีความหมายกับเด็ก และไม่สนับสนุนการใช้

แบบฝึกหัดเพื่อฝึก

ทักษะย่อยทางภาษาด้วย ลักษณะสาคัญของการจัด

ประสบการณ์ภาษาแบบ

สมดุลนี้ครูมีบทบาทสาคัญเป็นอย่างมากซึ่งครูจะต้องมี

ความเชื่อมั่นและมี

ความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก

ปฐมวัยดังนี้ ประการแรก ครูต้องวางแผนการจัดประสบการณ์การ เรียนรู้ให้เด็กเพื่อกระตุ้นให้เด็กต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านการเขียนเพื่อให้เด็กเรียนรู้ภาษาด้วยการปฏิบัติ เช่น ให้เด็ กได้อ่าน วรรณกรรมสาหรับเด็กจริงๆ ไม่ใช่อ่านหนังสือหัดอ่านที่แยกทักษะย่อยทางภาษา ได้เขียนเพื่อการสื่อสารจริงๆไม่ใช่หัดเขียนเส้นต่างๆ ซึ่งเด็กจะมีความสนใจในการร่วมกิจกรรมเพราะเป็นกิจกรรมที่มีความหมายต่อเด็ก ประการที่สอง ครูจัดเตรียมโอกาสให้ เด็กได้อ่านเขียนผ่านกิจกรรมที่มีความหมาย ต่อเด็ก เด็กได้เลือกอ่านและเขียนอย่างอิสระ ตามความสนใจและตามศักยภาพของตน ประการที่สาม ครูเป็นผู้กระตุ้นและ ให้กาลังใจแก่เด็กเพื่อให้เด็กกล้าคาดเดาคาที่ จะอ่านหรือเขียน ดังนั้นครูต้องสร้างและ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเกิดความมั่นใจว่า จะไม่ถูกตาหนิหรือเยาะเย้ยหากทาได้ไม่ ถูกต้อง หรือทาให้เด็กรู้สึกไม่ต้องกังวลว่า

8

January2014  

วารครูราชบุรี ๑ ฉบับเดือนมกราคม ๕๗

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you