Page 1

RB E-MAG

http://prcake1.wordpress.com

ฉบับประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๗

เรื่องราวในเล่ม. - คนดี คนเก่ง - น่ารู้เรื่องวันครู - โครงงานเลี้ยงไส้เดือน - โอ่งผ้าไหมประดิษฐ์ - จัดประสบการณ์ภาษาแบบ สมดุลของเด็กปฐมวัย - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

1


RB E-MAG

2

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดประทานพรให้ชาว สพป.ราชบุรี เขต ๑ ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการและขอให้มีความเจริญรุง่ เรืองในหน้าที่ราชการและชีวติ ส่วนตัวตลอดไป เดือน มกราคมนี้ เป็นเดือนที่มีความสาคัญเกีย่ วข้องกับพวกเรา ทั้งวันเด็กและวันครู สาหรับวันครูขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในงานวันครูทุก ท่าน ขอให้ท่านรักษาคุณความดีนี้ไว้ตลอดไป ในปีนี้ อ.เมืองและ อ.วัดเพลง ซึ่งได้จัดงานในนามของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต๑ ได้เรียนเชิญ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เป็นประธานในพิธี ท่านพูดถึงคุณครู ท่านหนึ่งอย่างซาบซึ้งมาก เมื่อเปิด FACE BOOK ท่านดู ท่านมีกลอนแดคุณครูด้วยดวงใจ จึงขอนามาฝากทุกท่าน ดังนี้ เรื่องแด่คุณครูด้วยหัวใจ เคยร้องไห้ เพราะครูตี ที่ทาผิด ทั้งสอนไป ตีไป ไม่ขาดตอน ครูนั้นคือ แบบอย่าง ที่สร้างศิษย์ ครูผู้ให้ ความเมตตา เปี่ยมปราณี

น้าตาศิษย์ พรั่งพรู ครูพร่าสอน ครูเฝ้าวอน ย้อนย้า ให้...ทาดี..... ครูคือมิตร ยามพลาดพลั้ง ไม่ห่างหนี ครูผมู้ ี คุณธรรม ชึ้นาคน

ผ่านชีวติ มาได้ ด้วยใจสู้

เพราะคาครู สอนใจ ให้เหตุผล

ความสาเร็จ ปรากฏ ด้วยอดทน

พระคุณล้น เหลือล้า เกินราพัน

ถึงใครเห็น ครูเป็น เช่นเรือจ้าง นานหลายปี พลัดพราก จากไกลกัน

ผอ.พบเพื่อนครู

แต่ครูสร้าง ทางชีวิต ศิษย์ยึดมัน่ ใจศิษย์นั้น ยังคานึง คิดถึงครู

กลอนแด่คุณครูด้วยหัวใจคงทาให้คุณครูทุกท่านมีกาลังใจที่จะทุม่ เทให้กับศิษย์ทุกคน นะคะ อีกไม่กี่วันจะถึงวันสาคัญทีช่ าว สพป.ราชบุรี เขต๑ เคยตั้งความหวังไว้ร่วมกันว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นปีแห่งการขับเคลื่อน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายว่าในปีนผี้ ลสอบ O-NET ชั้น ป.๖ของเราจะอยู่ไม่เกินลาดับที่ ๕๐ ของประเทศและการสอบกาลังจะ เกิดขึ้นในวันที่ ๘และ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทราบว่าทุกโรงเรียนกาลังช่วยกันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ทบทวนบทเรียน เข้าค่ายวิชาการ ผอ.ขอขอบคุณ ทุกๆท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย และได้อนุมัติเงินสาหรับเครือข่ายให้ทาค่ายวิชาการร่วมกัน จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท จึงขอให้ท่านช่วยกันพัฒนาเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิท์ ั้งเครือข่าย การสอบ O-NET ในครั้งนี้ เป็นความหวังของพวกเราทุกคน ทีจ่ ะช่วยกันทาให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ให้จงได้ สาหรับงานศิลปหัตถกรรมในปีนี้เราได้รับรางวัลชนะเลิศ ๑๓ รายการ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ๔ รายการ รองชนะเลิศอันดับสอง ๖ รายการ รวม ๒๓ รายการ ที่ได้เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ของแสดงความยินดีและขอเป็นกาลังใจในการแข่งขัน ระดับประเทศ ขอให้ประสบผลสาเร็จตามทีม่ ุ่งหวังไว้ทุกประการ

เจ้าของ

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

ที่ปรึกษา

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ.๑ , รอง ผอ.สพป.รบ.๑ ,ผอ.กลุ่มอานวยการ

บรรณาธิการ

นายไพรัช นวลขา ; http://www.facebook.com/pnaunkham

กองบรรณาธิการ นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล,นางดวงตา เข็มทอง และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ที่อยู่

สพป.ราชบุรี เขต ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ โทร ๐๓๒ ๓๒๑๙๑๔ โทรสาร ๐๓๒ ๓๑๐๕๘๓ e mail ; cake1nk@gmail.com. http://prcake1.wordpress.com


RB E-MAG

3

สารบัญ คนดี คนเก่ง

หน้า ๕

น่ารู้เรื่องวันครู

หน้า ๖ - ๗

จัดประสบการณ์ภาษาแบบสมดุลของเด็กปฐมวัย หน้า ๘ - ๙ โครงงานเลี้ยงไส้เดือน ร.ร.ประชาพัฒนาวิทย์

หน้า ๑๐ - ๑๑

งานประดิษฐ์โอ่งผ้าไหม ร.ร.วัดปากท่อ

หน้า ๑๒ - ๑๓

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า ๑๔

รอบรั้ว สพป.ราชบุรี ๑ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ พ่อเมืองราชบุรี ให้การสนับสนุนการศึกษาเต็มที่ มีโครงการดีๆ มาส่งเสริมการศึกษาพวกเราขอขอบ ท่านที่เมตตาต่อวงการศึกษาบ้านเรา ผอ.ชูศรี อุดมกุศลศรี ชูธงยกระดับคุณภาพสอบ O-NET ครั้งนี้ต้องไม่เกินลาดับที่ ๕๐ ของประเทศ อย่าลืมสัญญาใจ ร่วมด้วยช่วยกันความฝันอยู่ไม่ไกล ลุงบัว อ.พิชัย ลิ้มติ้ว ศน.คนเก่งของ สพป.ราชบุรี ๑ กาลังเร่ง โครงการอ่านออก เขียนได้ ภาษาไทย ๑๐๐% ที่โรงเรียนได้ท้าทายมาให้แล้วเสร็จไวๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเรานะ ขณะนี้เข้มเข้ามาทุกทีหลายโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต๑ ที่เข้าแข่งขันเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ทั้งประเภทนักเรียน ได้แก่ ร.ร.อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล) ,ร.ร.อนุบาลจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) , ร.ร.วัดเขาปิ่นทอง, ร.ร.ดรุณาราชบรี , ประเภทสถานศึกษา ร.ร.วัดเขาปิ่นทอง,ร.ร.สินแร่สยาม,ร.ร.ประชาพัฒนาวิทย์,ร.ร.วัดห้วยหมู (อมระรรมรัตนราษฏร์บารุง),ร.ร.บ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ขอเป็นกาลังใจให้ทุกท่านนะ ครับ ต้องขอขอบคุณ ผอ.โสวัฒน์ เหลาธรรม แห่งร.ร.ประชาพัฒนาวิทย์ อ.บ้านคา,ผอ.สุเทพ จอมคา แห่ง ร.ร.วัดปากท่อ อ. ปากท่อ ที่ให้ข้อมูลและอานวยความสะดวกกับทีมงานประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี เพื่อนาข้อมูลมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทีมงานจะ ทยอยออกไปให้ครบทุกโรงเรียนเพื่อช่วยนาข้อมูลดีๆมานาเสนอให้ประชาชนได้ทราบผ่านสื่อต่อไปนะครับโรงเรียนไหนมีอะไรดีช่วย โทรมากระซิบก็ได้ เราจะไปเยี่ยมท่าน


RB E-MAG

บอกกล่าวเรื่องประชาสัมพันธ์

คาถามเหล่านี้มีคาตอบ....... ประชาสัมพันธ์ไปทาไม....เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบกิจกรรม การดาเนินการขององค์ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ทาให้เกิดความเชื่อมั่นและการสนับสนุนให้นโยบายขององค์กรไปสู่ เป้าหมาย ทาไมโรงเรียนต้องประชาสัมพันธ์ .... เพราะโรงเรียนก็เป็นองค์กรหนึ่ง จึงต้องการความ ร่วมมือร่วมใจจากสาธารณชน โรงเรียนจะทาประชาสัมพันธ์ต้องทาไงบ้าง.....ใช้สื่อของโรงเรียนที่ใช้อยู่ จะเป็นสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ เว็บไซค์หรือสังคมออนไลน์ แล้วแต่สะดวก หรือ ให้ทางกลุม่ งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑ ช่วยแนะนาหรือผ่านสื่อของ ประชาสัมพันธ์ของสานักงานเช่น ส่ง ข้อมูลมาที่ cake1nk@gmail.com เป็นบทความ ข้อมูลภาพ เพื่อลงในเว็บ ประชาสัมพันธ์ http://prcake1.wordpress.com รูปถ่ายกิจกรรมต่างๆ จะขอได้หรือไม่ด้วยวิธีใด... รูปถ่ายกิจกรรมต่างๆที่งาน ประชาสัมพันธ์ได้บันทึกไว้เป็นบริการ คุณครูสามารถขอได้ด้วยวิธีดงั นี้ ไปเปิดดูในเว็บของ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และสามารถไปดาวโหลดนาไปใช้ได้เลย อีกวิธีคือการเอา Handy drive มา ทีป่ ระชาสัมพันธ์ บริเวณชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่จะ ค้นหาและบันทึกให้ ต้องการรับข่าวสารรวดเร็วทาอย่างไร.......สมัครมาเป็นเพื่อนใน Facebook เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑ https://www.facebook.com/pirat naunkham

4


คนดี คนเก่ง

RB E-MAG

เด็กหญิงมโนชา เมฆปั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร.ร.วัดช่องลาภ อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้รับโล่รางวัลและเกียรติคุณบัตร ได้รับยกย่อง เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๗ จากกระทรวงศึกษาธิการ

นางสมทรง ไชยวัต ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎร บารุง อ.จอมบึง รางวัล เป็นยอดครูผู้มี อุดมการณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับจังหวัด

รางวัลระดับชาติ สถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจาปี ๒๕๕๖ “โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์” อ.บ้านคา นายโสวัฒน์ เหลาธรรมและคณะครู

5


น่ารู้เรื่องวันครู

RB E-MAG

ความหมาย ครู หมายถึง ผูอ้ บรมสั่งสอน; ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนาไปสูค่ วาม เจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ

ความเป็นมา วันครูได้จัดให้มขี ึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ สืบ เนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจา นุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุ สภาเป็นนิติบุคคลให้ครู ทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบัน วิชาชีพครูในขณะเดียวกัน ก็ทาหน้าทีใ่ ห้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษา ควบคุมจรรยาและวินยั ของครู รักษา ผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรูแ้ ละความสามัคคี ของครู ด้วยเหตุนใี้ นทุก ๆ ปี คุรสุ ภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจาปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทัว่ ประเทศแถลง ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และซักถามปัญหาข้อข้องใจต่าง ๆ เกีย่ วกับการดาเนินงานของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอานวยการคุรุสภา เป็นผู้ตอบข้อสงสัยสถานทีใ่ นการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในระยะหลัง ใช้หอประชุมคุรุสภา ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจาปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการ อานวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคาปราศรัยต่อทีป่ ระชุมครูทั่วประเทศว่า“ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมี บุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมีสักวันหนึ่งสาหรับให้บนั ดาลูกศิษย์ทั้งหลาย ได้แสดงความ เคารพสักการะต่อบรรดาครูผู้มพี ระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสาหรับคนทัว่ ไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นาเอาอัฐิของผู้มพี ระคุณ บังเกิดเกล้ามาทาบุญ ทาทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลอง ปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง” จากแนวความคิดนี้ กอปรกับความคิดเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่น ๆ ที่ล้วนเรียกร้องให้มวี ันครูเพื่อให้เป็นวันแห่งการราลึกถึงความสาคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อ ประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก ในปีเดียวกันที่ประชุมคุรุสภาสามัญประจาปีจงึ ได้พจิ ารณาเรื่องนี้และมีมติเห็นควรให้มวี ัน ครูเพื่อเสนอคณะกรรมการอานวยการต่อไป โดยได้เสนอหลักการว่า เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรม ระหว่างครูและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกันประชาชน ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ให้ วันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปีเป็น “วันครู” โดยเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นวันครูและให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ การจัดงานวันครู การจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ในส่วนกลางใช้สถานที่ของกรีฑาสถานแห่งชาติเป็นที่จัด งาน งานวันครูนี้ได้กาหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สาคัญคือ หนังสือประวัติครู หนังสือที่ ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุ การจัดงานวันครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ในปัจจุบันได้

6


RB E-MAG

จัดรูปแบบการจัดงานวันครู จะมีกิจกรรม ๓ ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 1. กิจกรรมทางศาสนา 2. พิธีราลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคาระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 3. กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผูป้ ระกอบอาชีพครู กีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น

ส่วนมากเป็นการแข่งขัน

ปัจจุบันการจัดงานวันครู ได้มกี ารกาหนดให้จัดพร้อมกันทั่ง ประเทศ สาหรับในส่วนกลาง จัดที่หอประชุมคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการจัดงานวันครู ซึ่งมี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ประกอบด้วยบุคคลหลายอาชีพร่วมกันเป็นผูจ้ ัด สาหรับส่วนภูมภิ าคมอบให้ จังหวัดเป็นผู้ดาเนินการ โดยตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครูขึ้น เช่นเดียวกับส่วนกลางจะจัด รวมกันทีจ่ ังหวัดหรือแต่ละอาเภอก็ได้ รูปแบบการจัดงานในส่วนกลาง (หอประชุมคุรุสภา) พิธจี ะเริ่มตัง้ แต่เช้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ อานวยการคุรุสภา คณะกรรมการอานวยการคุรุสภา คณะกรรมการจัดงานวันครู พร้อมด้วยครูอาจารย์และประชาชนร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์ จานวน ๑,๐๐๐ รูป หลังจากนั้นทุกคนที่มาร่วมงานจะเข้าร่วมพิธีในหอประชุมคุรุสภา นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในงาน ดนตรี บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ นายกรัฐมนตรีบชู าพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรี เสร็จแล้วพิธบี ูชาบูรพาจารย์โดยครูอาวุโสนอกประจาการจะเป็นผู้กล่าวนาพิธีสวดคาฉันท์ราลึกถึงประคุณบูรพาจารย์ มารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู 1. เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 2. ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น 3. ตั้งใจสั่งสอนศิษย์และปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีด้วยความเอาใจใส่ อุทิศเวลาของตน ให้แก่ศิษย์ จะละทิง้ หรือทอดทิง้ หน้าที่ก ารงาน ไม่ได้ 4. รักษาชื่อเสียงของตนมิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ห้ามประพฤติการใด ๆ อันอาจทาให้เสือ่ มเสียเกียรติและชื่อเสียงของครู 5. ถือปฏิบตั ิตามระเบียบและแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษา และปฏิบตั ิตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึง่ สั่งในหน้าที่การงานโดยชอบ ด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา 6. ถ่ายทอดวิชาความรูโ้ ดยไม่บดิ เบือนและปิดบังอาพราง ไม่นาหรือยอมให้นาผลงานทางวิชาการของตนไปใช้ในทางทุจริตหรือเป็นภัยต่อ มนุษย์ชาติ 7. ให้เกียรติแก่ผู้อื่นทางวิชาการ โดยไม่นาผลงานของผู้ใดมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน และไม่เบียดบังใช้แรงงานหรือนาผลงานของผู้อื่นไป เพื่อประโยชน์ส่วนตน 8. ประพฤติตนอยูใ่ นความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบตั ิหน้าทีข่ องตนด้วยความเที่ยงธรรมไม่แสวงหาประโยชน์สาหรับตนเอง หรือผูอ้ ื่นโดยมิชอบ 9. สุภาพเรียบร้อยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ รักษาความลับของศิษย์ ของผู้ร่วมงานและของสถานศึกษา 10. รักษาความสามัคคีระหว่างครูและช่วยเหลือกันในหน้าที่การงาน คาปฏิญาณตนของครู ข้อ 1. ข้าจะบาเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู ข้อ 2. ข้อจะตัง้ ใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ข้อ 3. ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครูและบาเพ็ญตนให้เป็น

7


การจัดประสบการณ์ภาษาแบบสมดุลให้แก่เด็กปฐมวัย

RB E-MAG

เด็กมีความสาคัญอย่างยิ่งโดยเชื่อว่าเด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ จากการวิเคราะห์ของสถาบัน แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเด็กแห่งชาติ 2557 ได้ให้ข้อมูลว่าการศึกษาไทยในช่วงหลายปีที่ผ่าน มาเด็กปฐมวัยของไทยยังมีพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 30 และยังมีพัฒนาการด้านภาษา ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูปฐมวัยควรที่จะมีความ ตระหนักและจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้กับเด็กของเราเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอย่างมีคุณภาพเมื่อเด็กโตขึ้นเป็น ผู้ใหญ่ สาหรับการสอนภาษาแบบสมดุลเป็นแนวทางที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้ใช้ภาษาอย่างมีจุดหมายและเด็กสามารถนาทักษะ ที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้

มีลักษณะการจัดประสบการณ์ที่เป็นการผสมผสาน

แนวคิดในการสอน

ภาษาให้สัมพันธ์กับลักษณะหน้าที่ของภาษา และการ

สอนทักษะย่อยทาง

ภาษาเข้าด้วยกัน แนวทางการจัดประสบการณ์ลักษณะนี้

ไม่สนับสนุนการสอน

ทักษะย่อยทางภาษาที่เป็นการสอนในลักษณะที่ฝึกหัด

โดยเฉพาะและอย่างที่

ไม่มีความหมายกับเด็ก และไม่สนับสนุนการใช้

แบบฝึกหัดเพื่อฝึก

ทักษะย่อยทางภาษาด้วย ลักษณะสาคัญของการจัด

ประสบการณ์ภาษาแบบ

สมดุลนี้ครูมีบทบาทสาคัญเป็นอย่างมากซึ่งครูจะต้องมี

ความเชื่อมั่นและมี

ความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก

ปฐมวัยดังนี้ ประการแรก ครูต้องวางแผนการจัดประสบการณ์การ เรียนรู้ให้เด็กเพื่อกระตุ้นให้เด็กต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านการเขียนเพื่อให้เด็กเรียนรู้ภาษาด้วยการปฏิบัติ เช่น ให้เด็ กได้อ่าน วรรณกรรมสาหรับเด็กจริงๆ ไม่ใช่อ่านหนังสือหัดอ่านที่แยกทักษะย่อยทางภาษา ได้เขียนเพื่อการสื่อสารจริงๆไม่ใช่หัดเขียนเส้นต่างๆ ซึ่งเด็กจะมีความสนใจในการร่วมกิจกรรมเพราะเป็นกิจกรรมที่มีความหมายต่อเด็ก ประการที่สอง ครูจัดเตรียมโอกาสให้ เด็กได้อ่านเขียนผ่านกิจกรรมที่มีความหมาย ต่อเด็ก เด็กได้เลือกอ่านและเขียนอย่างอิสระ ตามความสนใจและตามศักยภาพของตน ประการที่สาม ครูเป็นผู้กระตุ้นและ ให้กาลังใจแก่เด็กเพื่อให้เด็กกล้าคาดเดาคาที่ จะอ่านหรือเขียน ดังนั้นครูต้องสร้างและ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเกิดความมั่นใจว่า จะไม่ถูกตาหนิหรือเยาะเย้ยหากทาได้ไม่ ถูกต้อง หรือทาให้เด็กรู้สึกไม่ต้องกังวลว่า

8


RB E-MAG

จะไม่ถูกตาหนิหรือเยาะเย้ยหากทาได้ไม่ถูกต้อง หรือทาให้เด็กรู้สึกไม่ต้องกังวลว่าต้องทาให้ถูกต้องทุกครั้ง ซึ่งจะทาให้เด็ก ได้เรียนรู้ภาษาด้วยการได้ทดลองกับภาษา ประการที่สี่ ครูเป็นผู้สาธิตให้เด็กเห็นสิ่งที่ต้องทาระหว่างการอ่านและการเขียน โดยครูตั้งใจอ่านและเขียนอย่างมี ความหมายจริงๆให้เด็กเห็น เพื่อให้เด็กได้สังเกตทักษะหรือวิธีการที่ใช้ใสนการอ่านและการเขียน ประการที่ห้า ครูเป็นผู้จัดเตรียมบทเรียนย่อยเพื่อสอนกระบวนการ ทักษะ และวิธีการทางภาษาให้แก่เด็กอย่าง สอดคล้องกับกิจกรรมการใช้ภาษาอย่างมีความหมายของเด็ก โดยนามาสอนให้เด็กเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย เพื่อให้เด็ก ได้เรียนรู้และสามารถนาทักษะย่อยที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการใช้ภาษาของเด็กด้วยตนเองต่อไป ประการที่หก ครูให้โอกาสเด็กมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง เช่น การเลือกเก็บผลงานเพื่อใส่ในแฟ้มผลงาน ซึ่งทา ให้เด็กได้ติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง ดังนั้นสรุปได้ว่าการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบสมดุลที่กล่าวข้างต้นมีลักษณะเป็นการจัดประสบการณ์แบบองค์ รวม –ส่วนย่อย-องค์รวม เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่มีคุณภาพและใช้ในชีวิตประจาวันได้

ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ ศน.สพป.ราชบุรี เขต ๑

9


RB E-MAG

“โครงงานเลี้ยงไส้เดือนที่โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์” “ใส้เดือนดินสร้างถิ่นเกษตรให้อุดมสมบรูณ์” จากกระบวนการเรียนการสอนทีส่ ร้างให้เด็กรู้จักวิธีคิด ทาให้เด็ก นักเรียนของโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ อ.บ้านคา สังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้มองเห็นความสาคัญ พื้นที่ในถิ่นอาศัยของตนเองซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรม และอยู่ใกล้แหล่ง ท่องเที่ยวของ อ.สวนผึ้ง มีรีสอร์ทที่พัก ร้านขายต้นไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อตกแต่งสถานที่พักในการรองรับนักท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก การ ดูแลพันธุ์ไม้จาเป็นต้องมีการบารุงรักษา การใส่ปุ๋ย นักเรียนผู้ดาเนิน โครงงานการเลี้ยงไส้เดือนได้มองเห็นถึงความสาคัญของการบารุงรักษา ต้นไม้เหล่านั้นโดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่มีราคาถูก มากกว่าปุ๋ยเคมีทมี่ ีราคา แพง และเป็นอีกทางเลือกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงเกิดแนวคิดที่จะ ผลิตปุ๋ยอินทรียท์ ี่มีคุณภาพเหมาะแก่การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อ นาไปจาหน่ายเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและเป็นหนทางนาไปสู่

เส้นทางอาชีพได้ เยาวชนผูค้ ิดโครงงาน คือ ด.ญ.ชรินรัตน์ จันเจริญ , ด.ญ.อริสา จันทร์ดี, ด.ช.ปรัชญา จุอ่อน ได้ศึกษาหาค้นคว้าโดยมีนาย ประจวบ อยู่ตะกูล คุณครูผู้ มีความรู้ทางการเกษตร และนายโสวัฒน์ เหลา ธรรม ผู้อานวยการ โรงเรียน พบว่าน้าและมูล ของไส้เดือนเหมาะแก่การ

นามาใช้ในการบารุงในการปลูกไม้ดอกและไม้ประดับ ตลอดจนในชุมชน ของเขามีการเลี้ยงวัวและมูลของวัวเป็นอาหารที่ดขี องไส้เดือน จึงได้ สนใจและศึกษาการเลี้ยงไส้เดือนด้วยมูลวัว การเลี้ยงไส้เดือนด้วยมูล วัวใช้พื้นทีแ่ ละวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นและลงทุนไม่มาก ระยะเวลาในการ ทาเพียงสองเดือนก็สามารถนามาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งปัจจุบันผลผลิตที่ ได้จากโครงงานนี้ได้ถูกสั่งไปจาหน่ายให้กับร้านค้าไม้ดอกไม้ประดับและ บารุงต้นไม้ ให้กับรีสอร์ทที่พักในอาเภอสวนผึ้งและใกล้เคียงอย่าง แพร่หลาย มูลไส้เดือน น้าหนัก ๑ กิโลกรัม ถุงละ ๒๐ บาท น้าไส้เดือน ขนาดบรรจุขวดละ ๐.๕ ลิตร ขายขวดละ ๑๐ บาท ซึง่ สร้างรายได้ให้กับ นักเรียนได้อย่างดี

10


วิธีการเลี้ยงไส้เดือนด้วยมูลวัว ๑.นามูลวัวเทใส่บ่อปูนสูง ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ๒.เติมน้าลงในบ่อปูนให้เต็มบ่อ แช่ไว้ ประมาณ ๒ ถึง ๓ วัน เพื่อให้มลู วัวเกิด ความยุย่ สลายตัว เกิดความนิม่ และให้ กรดแก๊สลดลง ปล่อยน้าทิ้งหรือนาไปรด น้าต้นไม้ ทดลองใช้มือกามูลวัวให้แน่น หากพบว่าสามารถปั้นเข้าติดกันได้ถือว่า ใข้ได้ ถ้ายังใข้ไม่ได้ให้เติมน้าลงในบ่อบูน อีกครั้ง ดาเนินการเหมือนเดิม

RB E-MAG

๓.นาพ่อพันธุ์แม่พันธุไ์ ส้เดือน ปล่อยลงใน บ่อประมาณ ๑.๕ กิโลกรัม (ประมาณ ๑,๕๐๐ ตัว) ๔.รดน้าไส้เดือนทุกวัน เพื่อให้มคี วามชุ่ม ชื้นในบ่อปูน ๘๐% และถังไปรองรับน้า ไส้เดือนที่ท่อระบายน้า พอน้ามาก ก็ กรอกใส่ขวดนาไปจาหน่าย ๕.เก็บมูลไส้เดือน ทุกๆ ๑๐ วัน เป็นเวลา ๒ เดือน โดยใข้มือกวาดมูลไส้เดือน ออกมาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ เพือ่ ตากให้ แห่งนาไปบรรจุถุงรอการจาหน่ายต่อไป

สนใจรายละเอียดสอบถามได้ที่ โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ อ.บ้านคา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑

0899100250 นายโสวัฒน์ เหลาธรรม ผอ.ร.ร.ประชาพัฒนาวิทย์

ดวงตา เข็มทอง,ไพรัช นวลขา /ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑

11


RB E-MAG

โอ่งประดิษฐ์ผ้าไหม ร.ร.วัดปากท่อ โครงงานประดิษฐ์โอ่งประดับผ้าไหม โครงงานนี้เป็นการฝึกให้เด็กได้ทางาน ประดิษฐ์ ที่คานึงถึงสิ่งที่มีอยู่และเป็น สัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีคือ โอ่งมังกร จังหวัดราชบุรีที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมการปั้น โอ่งขึ้นชื่อทั้งโอ่งมังกรและการทาโอ่งใน รูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดรูปแบบของโอ่งใหม่ๆ จนเป็นที่เลื่องลือ ใครมาราชบุรีต้องหาผลิตภัณฑ์โอ่งของราชบุรีนาไปเป็นของฝากและที่ระลึก โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร)อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ได้ฝึกเด็กให้คิดสร้างสรรค์ ต่อยอดงานประดิษฐ์เพื่อสร้าง ความแปลกและสวยงามยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยนาโอ่งดินเผามาประดับด้วยผ้าไหม เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น ของขวัญและของฝากในโอกาสวันสาคัญต่าง เช่น โอ่งผ้าไหมใส่ปากกา ,พวงกุญแจโอ่งผ้าไหม ฯลฯ

12


RB E-MAG

การนากิจกรรมงานประดิษฐ์นี้มาจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนทาให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีในกลุ่มมีการทางาน วางแผนร่วมกัน สุดท้ายทา ให้เกิดรายได้กับครอบครัว ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถนาไปสร้าง เป็นงานอาชีพได้โดยมีคุณครูณิชกมล เชาวกิจรุ่งเรือง ซึ่งเป็นครูพี่ เลี้ยงเด็กแอลดี เป็นผู้ให้ความรู้และฝึกสอน นายสุเทพ จอมคา ผอ.โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคารให้การสนับสนุน)

โดย.ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.๑

13


RB E-MAG

ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต๑ อวยพรผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ และขอรับพรเพื่อความเป็นศิริมงคล

14


RB E-MAG

เข้าอวยพรและขอรับพรจาก ผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต๑ เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

15


RB E-MAG

16

โครงการสถานศึกษาแห่งความดี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานี วิทยุ สวท.ราชบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และ น.ส.ชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ.๑ ออกรายการคุยสบายๆสไตล์ผู้ว่าราชบุรี ทาง สถานีวิทยุ สวท.ราชบุรี ประชาสัมพันธ์การ จัดทาโครงการ”สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์”


RB E-MAG

น.ส.ชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๑ ออก เยี่ยมโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านวังหิน และ โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง ให้การ สนับสนุนในเรื่องการเรียนการสอน ๖ มกราคม ๕๗

เยี่ยมนิเทศฯโรงเรียนสังกัด ตชด. ๒ แห่ง

17


RB E-MAG

18


พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๑ ร่วม เป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมูลนิธิบิ๊กซี ได้ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้นักเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต ๑ จานวน ๕๐ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาทต่อปี ในวันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชบุรี นายนพดล อาสนรัตน์จินดา ผู้จัดการสาขาฯ กล่าว รายงานความเป็นมาของมูลนิธิฯ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติมา เป็นประธาน

RB E-MAG

19


RB E-MAG

20


กิจกรรมวันเด็ก ปี ๕๗

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๗โดย สพป.รบ.๑คัดเลือก นักเรียน ๓๖คน ๒๓ โรงเรียน เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เพื่อรับเกียรติบัตรและของขวัญวันเด็ก ใน วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมหลวงยกระบัตร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี มี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดราชบุรี , ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ คณะเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรม

RB E-MAG

21


RB E-MAG

ภาพการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนในสังกัด ที่ส่งผ่านสังคมออนไลน์ FACE BOOK

22


RB E-MAG

ภาพการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนในสังกัด ที่ส่งผ่านสังคมออนไลน์ FACE BOOK

23


RB E-MAG

ภาพการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนในสังกัด ที่ส่งผ่านสังคมออนไลน์ FACE BOOK

24


วันครู ๒๕๕๗

RB E-MAG

25


วันครู ๒๕๕๗

ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี งานวันครูปี ๒๕๕๗ คุรุสภาจังหวัดราชบุรี ๑๖ มกราคม ๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธาน

RB E-MAG

26


วันครู ๒๕๕๗

RB E-MAG

27


วันครู ๒๕๕๗

วันครู ๒๕๕๗ อาเภอปากท่อ

RB E-MAG

28


วันครู ๒๕๕๗

RB E-MAG

29


RB E-MAG

30

วารสารครูราชบุรี ๑ RATCHBURI1 E-MAGAZINE

ผลิตโดย.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต

January2014  

วารครูราชบุรี ๑ ฉบับเดือนมกราคม ๕๗

January2014  

วารครูราชบุรี ๑ ฉบับเดือนมกราคม ๕๗

Advertisement