Page 1

1

ประจาเดือน เมษายน ๒๕๕๗

กิจกรรมส่งเสริมการเขียนในเด็กปฐมวัย รางวัลครูดใี นดวงใจ สพฐ.ดีเด่น ปี 57 รับมอบ Tablet


2

สวัสดีค่ะคุณครูที่น่ารักทุกท่าน.....ในท่ามีกลางเดือนเมษายน กับอากาศที่ร้อนระอุที่อยู่ ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน แต่เราก็ยังคงมีภารกิจร่วมกันหลายประการนับตั้งแต่การดาเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูในตาแหน่งครูผู้ช่วยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยหลายๆฝ่ายได้ร่วมมือ นับตั้งแต่เจ้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่ทุกฝ่ายได้ทาหน้าที่ อย่างเข้มแข็ง การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และ กิจกรรมค่ายฤดูร้อนที่จัดให้กับเด็กนักเรียน เช่น กิจกรรมว่ายน้าเพื่อชีวิต,การอบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ซึ่งจัดให้กับเด็กในชั้นประถมและใน โรงเรียนขยายโอกาส เพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ ร่วมไปถึงโครงการต่างๆต้องอาศัย ความร่วมมือร่วมใจของคุณครูที่จะต้องเสียสละเวลาเข้ามาพัฒนาความรู้ของตน รวมไปถึงการเข้า มาดูแลเด็กนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ อาจรบกวนเวลาที่เป็นวันปิดภาคเรียนของคุณครูไป บ้างทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเรา หวังว่าทุกท่านคงยินดีที่จะเสียสละเวลาเพื่อ เด็กของเรานะคะ การอบรมพัฒนาต่างๆเราคงต้องเร่งในช่วงปิดภาคเรียนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ ไม่ต้องไปรบกวนเวลาเรียนของเด็กในช่วงเปิดภาคเรียน นักเรียนจะได้เรียนรู้คุณครูจะได้มีเวลา สอนอย่างเต็มที่ สุดท้ายนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นเหมือนวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยก็ถือ โอกาสนี้อานวยอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทุกท่านค่ะ

ผอ.พบเพื่อนครู

ชูศรี อุดมกุศลศรี

เจ้าของงานเผยแพร่ข้อมูล กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ ที่ปรึกษา น.ส.ชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.ราชบุรีเขต ๑ ,รองผู้อานวยการฯ,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม กองบรรณาธิการ นายทรงสิทธิ์ ศิลปะธารากุล,นายไพรัช นวลขา,นางดวงตา เข็มทอง ,เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรีเขต๑ บรรณาธิการ นายไพรัช นวลขา ที่อยู่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒ ๓๒๑๙๑๔ โทรสาร ๐๓๒ ๓๑๐๕๘๓ email:cake1nk@gmail.com, http://prcake1.wordpress.com


3


4

กิจกรรมส่งเสริม “รักการเขียน”ในเด็กปฐมวัย ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงสาคัญหรือเป็นนาทีทอง จะต้องเตรียมวิธีการที่จะให้เด็กภายในชั้นเรียนได้ สาหรับการส่งเสริมพฤติกรรมให้เด็กมีความรักใน ทากิจกรรมอย่างไรที่จะไม่เกิดความวุ่นวาย ฉะนั้น การเขียนหนังสือ เพราะสมองของเด็กกาลัง

ถ้าเป็นครูควรดาเนินการในลักษณะค่อยๆทยอย

เปิดรับสิ่งต่างๆที่เป็นข้อมูลซึ่งทาให้เขามีความ

เด็กให้เข้าสู่กิจกรรมโดยไม่ลุกขึ้นแล้ววิ่งไปแย่ง

สนุกสนานเพลิดเพลิน การให้เด็กรักในการที่จะ

กันเข้าโต๊ะกิจกรรมที่ตนชอบ อาจใช้เทคนิค

เขียนด้วยการบังคับให้เขียนเลยในสิ่งที่เขาไม่

ต่อไปนี้

อยากเขียนหรือไม่มีความหมายสาหรับเด็กแล้ว แทบจะไม่มีประโยชน์ที่จะทาให้เกิดความรักใน การเขียน ผู้ใหญ่ที่เป็นครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ เลี้ยงดูเด็กควรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือเป็น พื้นฐานในการส่งเสริมการเขียนเพื่อให้เด็กมีความ สนุกและเพลิดเพลินก่อนที่จะให้เขาเขียน ตัวหนังสือแบบผู้ใหญ่ กิจกรรมจึงควรเริ่มจากการ วาดภาพระบายสี การทดลองเกี่ยวกับสี การปั้น การพับ การประดิษฐ์ หรือกิจกรรมที่ นอกเหนือจากที่กล่าวอันได้แก่ การพันเชือกรอบ กิ่งไม้ การขึงยาง การใช้น้าวาดบนพื้นไม้ การวาด ภาพบนพื้นทรายหรือดิน เป็นต้น กิจกรรมแต่ละ กิจกรรมจะต้องเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ถ้าเป็นครู

- ครูถามว่า นักเรียนคนใดบ้างเดินมา โรงเรียน - ให้ยืนขึ้นให้เลือกเข้าโต๊ะที่ตนเองชอบ ได้ - ใครบ้างซ้อนท้ายจักรยานผู้ปกครองมา โรงเรียนเมื่อเช้านี้ - ให้เลือกทากิจกรรมที่ตนเองสนใจได้ - ใครบ้างรับประทานไข่เมื่อเช้านี้ เข้า โต๊ะกิจกรรมได้


5

การทากิจกรรมศิลปะทาให้เด็กมีความสุขได้ฝึกการ ใช้กล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กับตา กล้าม

จาการที่พ่อแม่ ครูให้เด็กทากิจกรรมดังกล่าวจะ เป็นสิ่งที่ฝึกให้เด็กมีความต้องการที่จะเขียน มีความพอใจและ

เนื้อมือมีความแข็งแรงเป็นพื้นฐานให้มีความพร้อมในการเขียน สนุกสนานในการเขียนอย่างเป็นทางการต่อไป เพราะการวาด ภาพแต่ละครั้งแม้จะเป็นเพียงเส้นขยุกขยิก เด็กก็ได้บริหารมือ ต่อไป นอกจากนั้นเด็กยังได้ทางานตามความคิดของตนเอง เด็ก ซี่งเป็นกล้ามเนื้อเล็ก(ในการจับแท่งสีขีดเขียนไปมา) ด้าน ได้ฝึกการคิดโดยการนาประสบการณ์เดิมมาใช้ประกอบเป็น อารมณ์-จิตใจ การได้วาดภาพตามความพอใจ เด็กย่อมได้รับ ความคิดของตนเอง เด็กได้พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง และ ความสุข แจ่มใส เบิกบาน ช่วยลดอารมณ์ขุ่นมัวได้ และด้าน พัฒนาอารมณ์ จิตใจ สติปัญญา เส้นที่ลากนั้นอาจหมายถึงบางสิ่งบางอย่างที่แปลก สาหรับกิจกรรมที่พ่อแม่สามารถปลูกฝังให้ลูกมีความ ใหม่ที่เด็กคิดได้ซึ่งมีค่ามหาศาลสาหรับเด็กในอนาคตก็เป็นได้ พร้อมในการเขียนอาจจะเป็นการให้ลูกวาดรูปสัตว์ที่ลูกชอบ

แต่สิ่งที่สาคัญคือเด็กจะมีพฤติกรรมรักการเขียนต่อไป

แล้วให้ระบายสีตามความต้องการหรือกระตุ้นให้ลูกแต่งลายบน ตัวงูหลายๆแบบผสมกัน เช่น ซิกแซ็ก ลายจุด หรือริ้ว พ่อแม่หากระดาษมาหลายๆสีให้ลูก ฉีก หรือเป็นชิ้นตามความต้องการแล้วให้ลูกทากาวเศษกระดาษ ที่ฉีกไว้ แล้วเอาแปะลงบนกระดาษเป็นรูปตามที่คิดหรือ จินตนาการเป็นรูปต่างๆ หรือให้วาดลวดลายง่ายๆโดย กาหนดให้ใช้สีสองสี หรือให้ใช้ตามความต้องการ

ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ ศน.สพป.ราชบุรีเขต ๑


6

รางวัลครูดีในดวงใจ สพฐ.ดีเด่น ปี ๒๕๕๗ นางสุรีย์ อ้วนวิจิตร ครูวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลราชบุรี เข้ารับ รางวัล เข็มเกียรติยศ,โล่รางวัล และ ประกาศเกียรติคุณ จาก นางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้อง ประชุมธนบุรี ฮอลล์ โรงแรมริ เวอร์ไซด์ กทม. เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๗


7

ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ การคิดค้นนวัตกรรมในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้ถูกสร้างขึ้นโดย คุณครูสุรีย์ อ้วนวิจิตร ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนและ กระบวนการผลิตสื่อนวัตกรรม มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนและสร้างแบบฝึกฯ การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๕๑ เป็นแนวทางในการสร้างพัฒนาและหาประสิทธิภาพให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา Me and My Family My House,At School,My Town,Food and Drink,Free Time,WeatherและGo Shopping แบบฝึกทั้ง ๘ เล่ม ได้นาไปใช้กับนักเรียน โดยมีการประเมินความรู้เด็กนักเรียนก่อนที่จะนาแบบฝึกไป ใช้ มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เตรียมไว้ควบคู่กับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน ซึ่ง กิจกรรมของแบบฝึกในแต่ละเล่มจะไปประกอบไปด้วย วิธีการ ๕ ขั้นตอนดังนี้ ๑)นาเสนอรูปภาพและคาศัพท์ใหม่ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้,ฝึกทักษะการเขียน ๒)เป็นการเติม อักษรที่ขาดหายไปตามความหมายภาพและเรียงตัวอักษร ตามภาพที่กาหนด,๓)นาคาศัพท์มาเติมให้ตรงกับรูปภาพ ๔)เขียนประโยคจากภาพหรือคาศัพท์ที่กาหนดให้ ๕) ประเมินผลโดยทาแบบทดสอบหลังเรียน ถ้าผลการประเมิน ผ่านเป็นอันสิ้นสุดบทเรียน ถ้าไม่ผ่านต้องฝึกซ้าโดยการ เริ่มต้นใหม่ อันเป็นผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาอังกฤษสูงขึ้นและได้รับรางวัลมากมาย ครูผ่านเกณฑ์ การประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา


8


9

โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลงานทาง วิชาการ ของข้าราชการ ครู สู่การเลื่อนวิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ

วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่ การเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมลีลาดี อ.เมือง จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ เลื่อนวิทยฐานะ โดยให้ข้าราชการครูใน สังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จานวน 97 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒแิ ละมีความ ชานาญการเฉพาะด้านตามหลักสูตรที่ กาหนดมาให้ความรู้ โครงการดังกล่าวใช้ ระยะเวลา 2 วันระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2557


10


11


12


13

รดน้า...ดาหัว...ขอพร เทศกาลสงกรานต์ ๕๗


14

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นศูนย์ดาเนินการรับมอบและส่งมอบคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ประจาปี 2559 โดย นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อานวยการ และนายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อานวยการ ได้เข้าตรวจความเรียบร้อยการรับมอบและการส่งมอบเครื่อง คอมพิวเตอร์ พกพา(แท็บเล็ต) สาหรับนักเรียนและครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2556 (โซน3) ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณอาคารโดมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมนี้ นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อานวยการฯ ได้ทาการลง


15

นามในสัญญาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา(แท็บเล็ต) กับบริษัทสุพรีมดิสทิ บิวชั่น (ไทยแลนด์)จากัดการดาเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี


16

วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์วิชาการ สปจ.(เดิม) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาเนินการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สาหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปี 2556 ให้ โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จานวน 30 โรง โดยมี นางนาตยา เกตุกลิ่น ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ คอยดูแลช่วยเหลือ ตรวจเช็คเครื่องก่อนส่งมอบให้โรงเรียนเพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน


17


18

ENGLISH INTENSIVE COUSE ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มโรงเรียนขยาย โอกาส ระหว่าง 21 เม.ย.-2 พ.ค. 57 ณ ห้อง ประชุมโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวณิช) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี


19

โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน


20


21


22

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัด กิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 “ว่าย น้าเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) เพื่อป้องกันการ เสียชีวิตจากการจมน้าของเด็ก ให้เด็กได้เรียน หลักสูตรว่ายน้าเพื่อเอาชีวิตรอด และวิธีการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้าที่ถูกต้อง ตลอดจน ฝึกฝนทักษะจนมีความชานาญ ซึ่งทักษะนี้จะติดตัว เด็กไปตลอดชีวิต เช่นเดียวกับการได้รับวัคซีน ป้องกัน โรค มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 200 คน กิจกรรมมี 4 รุ่น ๆ ละ 50 คน เริ่มเวลา 09.00-11.00 น. รุ่น1,3 (วันที่ 21-25 เม.ย.57) รุ่น 2,4 (วันที่ 28-30 เม.ย.และ1-2 พค.57) ณ สระว่าย น้าโรงเรียนดรุณาราชบุรี อ.เมือง และสระว่ายน้า มรภ.หมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง


23


24


25

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับจังหวัด ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคารราชบุรีเกมส์ (ติดกับที่ว่าการอาเภอเมืองราชบุรี) อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีโรงเรียนสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 จานวน 8 โรง ดังนี้สถานศึกษาสีขาวดีเด่น ลาดับที่ 1 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) ลาดับที่ 2 โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) ลาดับที่ 3 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านหนองขาม,บ้านจอมบึง,บ้านทุ่งกระถิน,บ้านลาพระ และอนุบาลเมืองราชบุรี


26

April20141  

วารสารการศึกษาออนไลน์ สพป.ราชบุรี เขต๑

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you