Page 1

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒๔

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

จดหมายข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครั้งที่ 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 อบรมโดรงการบ้านวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด จานวน 40 คน เป็นขั้นที่ 1 ของการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูได้นาเทคนิคและวิธีการ สอนวิทยาศาสตร์ไปสอนและพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีทัศนคติและ ทักษะพื้นฐานที่ด้านวิทยาศาตร์ การจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับ ความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรซึ่งเป็นครูในสังกัดที่มีผลงาน ดีเด่นมาถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคการเรียนการสอน โดย แบ่งเป็นฐานของการถ่ายทอดความรู้ให้ครูได้ปฏิบัติจริง การ อบรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.55 เวลา 9.00 น. โดยมีนายอานาจ งามยิ่งยวด รองผู้อานวยการฯ ให้เกียรติมา เป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา นายอานาจ งามยิ่งยวด รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธี เปิดการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาการวัดและประเมินผล การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีครู 45 คน จาก 9 เครือข่ายๆละ 5 คน ได้แก่ครูผสู้ อนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 กลุ่มสารการเรียนรูภ้ าษา ไทย 1 คน คณิตศาสตร์ 1 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย,คณิต ศาตร์,วิทยาศาสตร์ กลุม่ ละ 1 คน มาร่วมกันระดมความ

คิดเห็นเพื่อพัฒนาแนวทางการ วัดผลประเมินผล และเพื่อจัดท้า คลังข้อสอบในกลุ่มสาระดังกล่าว ของชั้น ป.2 และ ป.5 เพื่อเป็น ข้อสอบมาตรฐานใช้ในการวัดผล ต่อไป การด้าเนินการดังกล่าวมี ขึ้นในวันที่ 18-19 มิ.ย.55 ณ ห้องประชุม 1 และ 2 ของ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ด้าเนินการโดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องเด่น...ในฉบับ 

ร.ร. บ้านหนองขามชนะการ ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ หน้า ๒

ครบรอบก่อตั้ง ร.ร.อนุบาล ราชบุรี ๖๙ ปี ,อบรมครู d.a.r.e. หน้า ๒

สระว่ายน้า้ เด็กเล็ก ร.ร.บ้าน บ่อตะคร้อ หน้า ๒

เรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร.ร. บ้านหนองขาม หน้า๓

“คีตกวี สุนทรภู่”ที่ ร.ร.ดรุณา ราชบุรี หน้า ๓

อบรมเยาวชนจิตอาสา หน้า ๔

กลุ่มโรงไฟฟ้าราชบุรี มอบ ทุนการศึกษา หน้า๔

ประมวลภาพกิจกรรมว่ายครู จากเครือข่าย ปชส.สพป.รบ.๑ หน้า ๕


จดหมายข่าว

ข่าวเครือข่าย ปชส.ราชบุรี ๑

หน้า ๒

ชนะเลิศประกวดวาดภาพรางวัล”Children Know Peace” นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาม อาเภอสวนผึ้ง ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพ โปสเตอร์ “Children Know Peace” โดยมีคุณครู ธนพร เป็นผู้ฝึกสอน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ร.ร.บ้านหนองขาม/รายงาน

ครบรอบ 69 ปี ก่อตั้ง ร.ร.อนุบาลราชบุรี

พิธีทาบุญวันครบรอบ 69 ปี วันก่อตั้งโรงเรียน อนุบาลราชบุรี มีกิจกรรมทาบุญ พระสงฆ์ 70 รูปสวดพระมงคลคาถา โดยพระครูสิริคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาหนอง เพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้น เป็นกิจกรรมทาบุญใส่บาตรของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีนายเสน่ห์ โอฐกรรม ผอ.ร.ร.เป็น ประธาน และได้เชิญอดีต ผอ.ร.ร.คือนายบุญเลิศ อรรคอุดมและนายสมัย จุลคีรี มาพบปะนักเรียน เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.55

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็ก นักเรียน วิทยากรที่ให้ความรู้เป็นข้าราชการตารวจจากโครงการ D.A.R.E. นา โดย พ.ต.ท.สมชัย วายลม และคณะครูตารวจจานวน 28 นาย จากกองบัญชา การตารวจปราบปรามยาเสพติด สานักงานตารวจแห่งชาติ เข้าไปให้ความรู้กับ นักเรียนในชั้นประศึกษาปีที่ 6 จานวน 9 ห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้าน การใช้ยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเยาวชน อบรมเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.55เวลา 08.30-10.30 น. ธนชาติ ตานานจิตร/เครือข่ายประชาสัมพันธ์/รายงาน โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อกาลังดาเนินการสร้างสระว่ายน้า ขนาด เล็ก 6x3 เมตร เพื่อให้นักเรียนในชั้นเด็กเล็ก และปฐมวัยได้ใช้ ออกกาลังกาย เพื่อฝึกพัฒนาการทางร่างกายและในทุกส่วน จะสามารถเปิดให้ใช้ต้นเดือน กรกฏาคม 55 นี้ ร.ร.บ้านบ่อตะคร้อ/เครือข่าย ปชส.สพป.รบ.1/ รายงาน ปชส.ราชบุรี ๑


ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒๔

ข่าวเครือข่าย ปชส.ราชบุรี ๑

หน้า ๓

เรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร.ร.บ้านหนองขาม โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าราชบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมให้เด็กได้นาเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ เป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระเป๋า หมวก

“คีตกวี ศรีสุนทร” กิจกรรมที่ ร.ร.ดรุณาราชบุรี ร.ร.ดรุณาราชบุรี จัดงาน”คีตกวี ศรีสุนทร” โดยกลุ่มสาระภาษาไทย เนื่อในวันสุนทรภู่ ประจาปี 2555 โดยจัด ให้มีกิจกรรมหลายประเภทที่ส่งเสริมความรู้ เพิ่มทักษะด้านภาษาไทย เช่น การแข่งขันตอบปัญหา,การแต่งกลอน สด,คัดไทย,ประกวดคาขวัญ ,ถ่ายทอดความรู้ด้วยระบบเสียงตามสาย (การอ่านประวัติสุนทรภู่) ณ ห้องประชุม St.Paul เมื่อวันที่ 19-21 มิ.ย.55

เครือข่าย ปชส.สพป.รบ.1/ โรงเรียนดรุณาราชบุรี รายงาน

ร.ร.สินแร่สยามร่วมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ นักเรียนโรงเรียนสินแร่สยามร่วมกับชุมชนและทหารกองทัพภาคที่ 1 โดยกอง พลพัฒนาที่ 1 ร่วมกันปลูกป่าในโครงการ”ฟื้นฟูป่าต้นน้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ” เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.55 ณ บริเวณ บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ปชส.ราชบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑ หน้า ๔

ข่าวเครือข่าย ปชส.ราชบุรี ๑

การอบรมเยาวชนจิตอาสา

การจัดการอบรมเยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ 1 และ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้ให้ โรงเรียนในเครือข่ายได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการฝึกปฏิบัติการปรับปรุงดิน การทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และสารกาจัดแมลง ให้แก่นักเรียนในเครือข่ายของกลุ่ม ขยายผล จานวน 17 โรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนจานวน 170 คน ครู 17 คน โดยใช้พื้นที่และสถานที่อบรมของโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ เป็นประธานในการอบรม เมื่อ วันที่ 21 มิ.ย.55 นายโสวัฒน์ เหลาธรรม ผอ.ร.ร.ประชาพัฒนาวิทย์ ซึ่งเป็น ร.ร.นาร่องในการดาเนินโครงการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีขยะเกิดขึ้นเป็นจานวนมากในโรงเรียนและชุมชน จึงมีแนวคิดที่จะลด ปริมาณขยะโดยนาขยะและเศษวัสดุเหลือใช้มาแปรสภาพให้นากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประกอบกับชุมชนในเขต บริการของโรงเรียนมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการใช้ปุ๋ยเคมีในการทาการเกษตร และเป็นปัญหาในเรื่องของราคา ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อให้นักเรียนและชุมชน รู้จักนาเศษ อาหาร เศษผักผลไม้ ใบไม้ และมูลสัตว์ มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสา เสียสละ ขยัน อดทนและรู้จักประหยัด 3.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันใส่ใจดูแลลดภาวะโลกร้อน 4.เพื่อสร้าง เครือข่ายขยายผลสู่โรงเรียน นายโสวัฒน์ กล่าว

การมอบทุนการศึกษา “เดินตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน พัฒนาถิ่นเมืองราชบุรี” โรงไฟฟ้าราชบุรีและโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ มอบทุนการศึกษา กับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรอบ โรงไฟฟ้า โดยมีจุดประสงค์เน้นส่งเสริมเยาวชนผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา มีความประพฤติดี มี ฐานะครอบครัวที่ยากจน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา มอบทุนทั้งสิ้นจานวน 995 ทุน เป็น เงิน 2,020,000 บาท โดยมีนายวุฒิชัย บุญหล่า ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพเนินพลู ประธานกลุ่ม เครือข่ายโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า เป็นผู้ประสานงาน


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑

หน้า ๕

ประมวลภาพวันไหว้ครู ๕๕ เครือข่าย ปชส.สพป.ราชบุรี ๑

สมัครมาเป็นเพื่อนกับเราในเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ท่านจะได้รับและส่งข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนกับเรา สมัครทาง Facebook Add เป็น เพื่อนกับ Pirat Naunkham

http://prcake1.wordpress.com เว็บไซต์ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 มีข่าวสารทางการศึกษาให้ตดิ ตาม ได้รวดเร็วทันใจ เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ้านวยการ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ นายวินัย ศรีเจริญ , รอง ผอ.สพป.รบ.๑ ,ผอ.กลุ่มอ้านวยการ นายไพรัช นวลข้า ; http://www.facebook.com/#!/pnaunkham นายถวิล ศรีจันทร์แก้ว ,นางดวงตา เข็มทอง และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สพป.ราชบุรี เขต ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ โทร ๐๓๒ ๓๒๑๙๑๔ โทรสาร ๐๓๒ ๓๑๐๕๘๓e mail ; ploy-nk@hotmail.com. http://prcake1.wordpress.com

rbletternews124  

rbletternews124

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you