Page 1

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒๓

จดหมายข่าว

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ สพป.ราชบุรีเขต ๑ รับการประเมินผลการดาเนินงานตามกล ยุทธ์ ของ สพฐ.(รอบแรก) วันที่ 21 พฤษภาคม 2555

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รายงาน ผลการดาเนินงานให้คณะติดตามผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ ของ สพฐ. ประจาปี 2555 (รอบแรก) เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนน ไกรเพชร อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในการติดตามผลการดาเนินงานครั้ง นี้มี นายนพพร สุวรรณรุจิ ข้าราชการบานาญ เป็นประธาน และคณะ จานวน 2 ท่าน คือ นายเสถียร เที่ยงธรรม สพม.20 , นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ สานักติดตามและประเมินผล โดยมีนายวินัย ศรีเจริญ ผอ.สพป.ราชบุรีเขต 1 กล่าวต้อนรับคณะติดตาม และนาเสนอ VTR องค์กรให้คณะติดตามรับชม ต่อจากนั้นเป็นการนาเสนอผลการดาเนินงาน ตามกลยุทธ์ ประจาปี 2555

คณะติดตามผลการดาเนินงานฯ สพฐ.ตรวจเยี่ยม ร.ร.มาตรฐานสากล เรื่องเด่น...ในฉบับ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 55 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนสู่ คณะติดตามผลการดาเนินงาน มาตรฐานสากล ทั้งสองแห่ง

นายเสถียร เที่ยงธรรม สพม.20, นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ สานัก ติดตามและประเมินผล ได้ เข้าตรวจเยี่ยม ร.ร. มาตรฐานสากลในระดับ ประถมศึกษาจานวน 2 โรงเรียนคือ ร.ร.รุจิระพัฒน์ อ.สวนผึ้ง ในภาคเช้า และ ร.ร.อนุบาลราชบุรี อ.เมือง ราชบุรี ในภาคบ่าย

มีจุดเด่นที่แตกต่างกันและ ได้รับคาชมเชยจากคณะ ผู้ตรวจเยี่ยม โรงเรียนรุจิระ พัฒน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ ชายขอบ มีการบูรณาการ ในเรื่องของการศึกษาสู่ อาชีพที่ดีและน่าสนใจ ส่วน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็น โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ในการจัดการเรียนรู้สู่สากล ได้อย่างยอดเยี่ยม

สาระข่าวน่ารู้ หน้า ๒

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแทบ เล็ต

สพฐ.จะนาผลโอเนตมาวัด ผลสัมฤทธิ์ หน้า ๓

สพฐ.แจงวิธีการส่งแทบเล็ต หน้า ๔

ข่าวเครือข่าย ปชส.หน้า ๔

บอร์ดกิจกรรม ,ข่าวเครือข่าย ปชส.หน้า ๕


จดหมายข่าว หน้า 2

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแทบเล็ต ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (23 พ.ค.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ไอซีท)ี จะมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ ไปรับคอมพิวเตอร์พกพา หรือแทบเล็ตสาหรับใช้ประกอบการเรียนเด็ก ป. 1 กับบริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟกิ ดีเวลลอปเมนต์ จากัด จานวน 2,000 เครื่อง ซึ่งจะขนย้ายจากสนามบินเสิ่นเจิ้นเวลา 05.00 น. มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 09.00 น. โดยจะนามาใช้ อบรมครูก่อนใช้งานจริง และเตรียมแจกเด็กชั้น ป. 1 ปลายเดือน มิ.ย.นี้ สาหรับคณะกรรมการตรวจรับแทบเล็ต ที่มีนายสมบูรณ์ เฆมไพบูลย์วัฒนา ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานตรวจรับต้องให้แล้วเสร็จใน 7 วัน หากไม่สามารถขนย้ายออกจากสนามบินตามวันเวลา ดังกล่าวต้องมีค่าใช้จ่ายโกดังและพื้นที่เก็บอุปกรณ์ ทั้งนี้ กระทรวงไอซีที ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อแทบเล็ต เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยตกลงจัดซื้อแทบเล็ตชุดแรก 4 แสนเครื่อง มูลค่า 32.8 ล้านดอลลาร์ หรือราว 948 ล้านบาท จากจานวนงบประมาณที่ได้รับ 1,900 ล้านบาท กาหนดส่งมอบใน 60 วัน โดยสโคป จะทยอยส่งมอบล็อตละ 50,000-100,000 เครื่อง ซึ่งจะครบกาหนดสิ้นเดือน มิ.ย.-ก.ค.นี้ และจะมีคาสั่งซื้อเพิ่มเติมส่วนที่เหลืออีก 5.3 แสนเครื่องต่อไป โดยจานวนที่รัฐบาลไทยจัดซื้อทั้งหมดรวมเป็น 9.3 แสนเครื่อง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จะเป็นผู้จัดส่งไป ยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กระจายไปยังนักเรียน ป. 1 จานวน 8.5 แสนคน และโรงเรียนที่พร้อมตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษา น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที อธิบายว่า ขั้นตอนจัดส่งหลังแทบเล็ตถึงสนามบินสุวรรณภูมแิ ล้ว ปณท จะรับเครื่องที่ผ่านการตรวจสอบจดซีเรียล นัมเบอร์ จากนั้นส่งมอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 183 แห่งที่ ไกลก่อน คือ ภาคใต้ เหนือ อีสาน ตะวันออก กลาง กทม.และปริมณฑล จากนั้น สพฐ. และ ศธ.จะคัดเลือกโรงเรียนที่พร้อมกระจาย แทบเล็ตต่อไป ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ปชส.ราชบุรี ๑


ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒๓ หน้า 3

นักเรียน เพราะถ้าไม่ นาไปใช้ นักเรียนจะ นายกมล รอดคล้าย ผู้ตรวจ ไม่เห็นความสาคัญและสอบกันเล่นๆ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์การเรียน ตกต่า ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงประโยชน์ของผลคะแนนการ ผู้ตรวจราชการ ศธ.กล่าวต่อว่า ผล ประเมินพิซาไม่สามารถนามาประเมิน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น ช่วงชั้นเรียนได้ เพราะเป็นเรื่อง พื้นฐาน หรือโอเน็ต ระดับชั้น ระดับชาติ และประเมิน 4 ครั้ง แต่ ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลายคนมีข้อเสนอให้นาผลคะแนน และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโครงการ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ พิ โอเน็ตและพิซา มาเป็นตัวชี้วัดการ ซา (Programme for International Stu- ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของ โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอน dent Assessment : PISA ) ว่า ทุกคน เข้าใจว่าโอเน็ต และพิซา เป็นคะแนนที่ เพื่อให้ผู้บริหารกับครูคอยกระตุ้น นักเรียนให้ขยันเรียนหนังสือมากยิ่งขึ้น มีความสาคัญยิ่งต่ออนาคตการศึกษา ถ้าโรงเรียนไหนคะแนนดีขึ้นก็ ของนักเรียนไทย ซึ่งจากการลงพื้นที่ พิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งให้กับ ตรวจราชการในเขตที่รับผิดชอบ ได้รับเสียงสะท้อนจากครูและนักเรียน ผู้บริหารและครูผู้สอน หรือตั้งเกณฑ์ กลับมาทิศทางเดียวกัน คือเห็นด้วยกับ คะแนนสูง 10 อันดับแรกของประเทศ นโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หรือเกณฑ์คะแนนกระเตื้องขึ้นกว่าปีที่ ผ่านมา เพื่อให้โรงเรียนที่พัฒนาการ ดาเนินการอยู่ ที่ให้นาคะแนน โอเน็ต มาใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ เรียนการสอนจนคะแนนนักเรียนดีขึ้น ได้รางวัลในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็น เด็กไทย และกระตือรือร้นกับการ กาลังใจในการทาหน้าที่ตามแต่ สพฐ. ประเมินผลพิซาในทุกๆ 4 ปี มากขึ้น จะพิจารณา ซึ่งตนเห็นด้วย แต่ไม่ควร เพราะเข้าใจดีว่าผลคะแนนที่ได้ จะ นาไปเทียบเคียงกับคะแนนทั่วโลก เพื่อ ลืมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ ผู้เรียนควบคู่ด้วย เพราะการแข่งขันอาจ กาหนดทิศทางของประเทศ โดย นามาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชั่นและนิสัย ประเด็นที่เสนอเพิ่มเติมคือ อยากให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น เห็นแก่ตัวของของนักเรียนได้ พื้นฐาน (สพฐ.) กาหนดให้ทุกโรงเรียน ที่มา ข่าวสด ฉบับวันที่ 23 พ.ค. 2555 ต้องนาคะแนนโอเน็ตมาใช้เป็นส่วน หนึ่งในการผ่านขึ้นช่วงชั้นที่สูงขึ้นของ (กรอบบ่าย)

สพฐ.จะนาผลโอเน็ตมาวัดผลสัมฤทธิ์

ติดตามแทบเล็ต น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีท)ี และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตรวจรับแท็บเล็ตป.1เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะกรรมการตรวจสเปก แท็บเล็ต ป.1 ตามโครงการ คอมพิวเตอร์มือถือสาหรับนักเรียนทุก คน ซึ่งลอตแรกบริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ ส่งเครื่องมาให้ตรวจสอบสเปกเพื่อ ยืนยันความถูกต้องก่อนเดิน สายการผลิต 400,000 เครื่อง นั้นได้ตรวจสอบเสร็จแล้วและจะ จัดส่งเครื่องให้สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อตรวจสอบเนื้อหาวิชา เรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุอยู่ใน เครื่อง แล้วส่งเครื่องให้คุณครูเรียนรู้ การใช้งานส่วนเรื่องหนังสือตรวจรับ แท็บเล็ตป.1 ยังไม่ได้ให้ปลัดไอซีที ลงนาม เนื่องจากทางกระทรวงไอซีที รอเอกสารรับรองเกี่ยวกับการแพร่รังสี ของแท็บเล็ตจาก FCC (Federal Communications Commissions) ซึ่งอยู่ในข้อ 3 ตาม เงื่อนไขสัญญา สาหรับประเด็นปลั๊กแท็บเล็ตป.1 ที่ ในสัญญาระบุว่า ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิต ต้องสามารถนามาใช้กับไฟฟ้า กระแสสลับตามมาตรฐานที่ใช้ใน ประเทศไทยในช่วงตั้งแต่ 190240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ 1 เฟส พร้อมระบบสายดิน

ปชส.ราชบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑ ลอย,บ้านจอมบึง,บ้านเขากรวด สังกัด

หน้า 4

สพป.ราชบุรีเขต 1 เข้ามาอบรมให้การ เรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

สพฐ. แจงวิธีส่งแทบเล็ต ให้สถานศึกษา นายชินภัทร ภูมริ ัตน เลขาธิการ

เยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ เสียสละ ทาคุณประโยชน์ให้กับสังคม

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

เป็นพลเมืองดี โดยนากระบวนการลูกเสือ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาดว่าภายในภาคเรียนที่ 1 ปี

มาเป็นรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

(กพฐ.)เปิดเผยว่าสพฐ.ได้วางแผนจัดส่ง

การศึกษา 2555 นักเรียน ชั้น ป.1 ทั่ว

นโยบายทั้ง 3 ด้าน คือ ส่งเสริม

แท็บแล็ตให้แก่โรงเรียนประถมศึกษา

ประเทศจะได้รบั เครื่องแท็บแล็ตทุก

ประชาธิปไตย ส่งเสริมคุณธรรม

ในสังกัดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดส่ง

คน

จริยธรรมและความเป็นไทย และส่งเสริม

ให้เป็นรายจังหวัดไล่เรียงไปตามอักษร

ด้าน น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญ

การมีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ส่งผลให้

แต่จะให้เฉพาะเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1

ณรงค์ ปลัด ศธ.กล่าวว่า ทางศธ. ได้

คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถเรียนรู้อยู่ใน

ของจังหวัด นัน้ ๆ ก่อน เมื่อเขต 1 ของ

ส่งคณะกรรมการยกเว้นภาษีครุภัณฑ์

สังคม เป็นพลเมืองที่มคี ุณภาพของ

ทุกจังหวัดได้รับเครื่องครบถ้วนแล้ว

ทางการศึกษาไม่ร่วมตรวจสอบเครื่อง

ประเทศชาติ โดยมีนายบุญช่วย เอื้ออรุณ

จึงวนกลับมา เริ่มแจกเขตอื่นๆ ถัดไป

แท็บแล็ตด้วย โดยทางคณะกรรมการ

ชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอุเทน ชนะกุล

ตามลาดับ จัดส่งแท็บแล็ตเป็น 4 ลอต

ยกเว้นภาษีได้ขอให้กรมศุลกากร

ผู้อานวยการศูนย์การเรียนรู้โครงการ

ลอตละ 1 แสนเครื่อง แต่ละลอตห่าง

ยกเว้นภาษีครุภัณฑ์ทางการศึกษา

สายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรี

กันปรมาณ 10 วัน โดยจะให้สานักงาน

ให้แก่แท็บแล็ต

เป็นที่ปรึกษา โดยมีบุคคลหลายฝ่าย

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) แต่ละแห่งมารับแท็บแล็ตที่ส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจะใช้งบ

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัด ลึก

ประมาณ ของสพฐ. อย่างไรก็ตามเมื่อ สพป.กระจายไปยังโรงเรียนต่างๆ แล้ว ทางโรงเรียนจะต้องตรวจสอบความ เรียบร้อยของเครื่อง และจะต้องบันทึก

ข่าวเครือข่าย ปชส.ราชบุรี ๑ กิจกรรมพัฒนาศัยภาพเยาชน ด้าน

ข้อมูล เช่น หมายเลขเครื่อง เพื่อส่ง

ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญ

ข้อมูลไปยัง สพป.ให้ลงบันทึกใน

ประโยชน์สู่สังคม ที่สานักงานเขต

ฐานข้อมูลต่อ

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่าขณะ

เขต 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิ.ย.55

กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้

ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรัก

ดาเนินการพร้อมแล้ว ทั้งนั้ จะมีการ

แห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี อาเภอ

เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการใน

เมือง จังหวัดราชบุรี ได้นานักเรียน

วันที่ 7 มิถุนายนนี้ ทีท่ าเนียบรัฐบาล

จานวน 203 คน จากโรงเรียนเกาะ

ร่วมกันเป็นคณะวิทยากร


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑

บอร์ดกิจกรรม

หน้า 5

ข่าวเครือข่ายปชส.ราชบุรี ๑

การพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญประโยชน์สู่สังคม 5-7 มิ.ย. 55 ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี อาเภอเมือ จังหวัดราชบุรี

คุณนงนาฏ โปษยานนท์ ได้บริจาคเงินในการปรับปรุง ห้องจริยธรรม พร้อมโต๊ะหมู่บูชา เพื่อให้นก ั เรียนได้รับ ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม พรัอมกับเลี้ยงอาหารกลางวันกับเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านบ่อตะคร้อ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 55 นายศิลปะชัย อาจมังกร ผู้อานวยการโรงเรียนรับมอบและ ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ ข่าว /เครือข่าย ปชส. ร.ร.บ้านบ่อตะคร้อ รายงาน.

เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ให้กับข้าราชการครูที่ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ใน สถานศึกษา จานวน 190 ท่าน ในสังกัดทั้งของรั,ฐและ เอกชน ณ ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมือง ราชบุรี โดยมีนายสุรน ิ ทร์ ศรีสนิท รองผอ.สพป.รบ.1 เป็นประธานฃในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เมือ ่ วันที่ 1 มิ.ย.55 เวลา 9.00 น. โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจาก สพป.สุราษฏร์ธานีเขต 1 นายสมชาย สาอางกาย,สพป.นครปฐมเขต 2 นางนวเนตร ยอด อุดม, สพป.นครปฐมเขต 1 นางเบญญพัฒน์ สุอมรา

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ นายวินัย ศรีเจริญ , รอง ผอ.สพป.รบ.๑ ,ผอ.กลุ่มอานวยการ นายไพรัช นวลขา ; http://www.facebook.com/#!/pnaunkham นายถวิล ศรีจันทร์แก้ว ,นางดวงตา เข็มทอง และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สพป.ราชบุรี เขต ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ โทร ๐๓๒ ๓๒๑๙๑๔ โทรสาร ๐๓๒ ๓๑๐๕๘๓e mail ; ploy-nk@hotmail.com. http://prcake1.wordpress.com

จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่123  

จดหมายข่าวสพป.รบ.1ฉบับที่ 123

Advertisement