Page 1

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๒๘

วันพุทธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

จดหมายข่าว

กลุ่มงานประชาสั มพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

น้อมระลึก “ วันปิยมหาราช ” ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

ปิ ยมหาราช วรนาถนฤบดินทร์ เอกองค์พระภูมินทร์ ปิ่ นสยามนามขจร เลิกทาสประกาศก้อง ราษฏร์แซ่ซอ้ งชุลีกร ทรงพระเอื้ออาทร ประชากรทุกถิ่นไทย จัดระเบียบระบบ พระทรงภพปรี ชาชัย สยามจึงยิง่ ใหญ่ ยังเกรี ยงไกรไทนิรันดร์ ข้าแด่องค์พระปิ ยมหาราช ข้าพระบาทน้อมประนบพระทรงศรี เนื่องจากคล้าย"วันสวรรคต"พระภูมี 23ต.ค.นี้บรรจบกาล

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต๑ นาโดยนายอานาจ งามยิง่ ยวด,นายสุริยา พิทูรสกุล รองผูอ้ านวยการฯ ผูอ้ านวยการกลุ่มฯและเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯทาพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระปิ ยมหาราช ประจาปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๕ ณ บริ เวณพระบรมราชานุสาวรี ย ์ หน้าอาคาร องค์การบริ หารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็ นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณที่ทรงมีต่อ พสกนิกรชาวไทย

สพฐ.ติดตามผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ รอบสอง

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะติดตาม ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. ที่มาตรวจผลการดาเนินงาน

ตามกลยุทธ์ ประจาปี ๒๕๕๕ (รอบสอง) ในวันพุทธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เข้าดูผลการ ดาเนินงานในเรื่ องนโยบาย เร่ งด่วน One Tablet Per Child และการ เตรี ยมการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนของสถานศึกษา ณ โรงเรี ยนวัดเขาวัง (แสงช่วง สุวนิช) (ต่อหน้า ๒)

เรื่องเด่ น...ในฉบับ 

โครงการความร่วมมือการ ประเมิน ภายนอก หน้า ๒

แนะนาผู้บริหาร หน้า ๓

แนะนาผู้บริหาร หน้า๔

รางวัลเสริมสร้างคนดี มี คุณธรรม หน้า ๕


จดหมายข่าว หน้า ๒

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี และเข้าติดตามผลกการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๘.๓๐ น. โดยมีคณะติดตามฯ คือ ดร.อรทัย มูลคา ที่ปรึ กษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,นาง อังคณา สุ ขเสวี สานักติดตามสพฐ.และนายบรรเจิด กลิน่ จันทร์ รองผูอ้ านวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และซักถามรายละเอียดข้อมูลการดาเนินงานของ สานักงาน จากผูร้ ับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์

โครงการความร่ วมมือด้านการประเมินคุณภาพภายนอก นางสาวชู ศรี อุดมกุศลศรี ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เข้าร่ วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง(MOU) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี กับ สถาบัน/ หน่วยงานภายนอก ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยมีโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมลงนามบันทึก ความร่ วมมือ ดังนี้ วัดห้วยไผ่ วัดใหม่นครบาล วันครู ๒๕๐๓ วัดด่านทับ ตะโก วัดศาลเจ้า(เรื อง เล็บครุ ฑ) บ้าหนองกระทุ่ม บ้านหนองไก่เถื่อน วัดนา หนอง วัดโพธิ์ดก ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนในสังกัด สพป.ราชบุรี ๑ โดยมี วัตถุประสงค์ในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลโรงเรี ยนที่เข้าทาข้อตกลง ใน การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ในรอบที่ ๔ โดยใช้ชื่อโครงการว่า ๑ ช่วย ๙ โดย ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี ราชบุรี ประธานพิธีเปิ ดและบรรยายพิเศษ ผลแห่งการลงนามใน ข้อตกลงครั้งนี้คาดว่า สถานศึกษาทั้ง ๙ แห่ง ที่เข้าร่ วมลงนามจะได้รับ คาปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาเป็ นที่ปรึ กษา เพื่อให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เป็ นไปตามกระบวนการที่ ถูกต้องและได้รับผลในระดับที่ผา่ นเกณฑ์อย่างพึงพอใจ

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์ http://prcake1.wordpress.com

ปชส.ราชบุรี ๑


ปี ที่ ๕ ฉบับที่ ๑๒๘ หน้า ๓

แนะนาผูบ้ ริ หาร สพป.ราชบุรี เขต ๑

นางสาวชู ศรี อุดมกุศลศรี ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ย้ายมาดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่านเป็ นผูบ้ ริ หารที่ คุน้ เคยกับชาวราชบุรีเป็ นอย่างดียงิ่ เคยดารงตาแหน่ง - ผูอ้ านวยการการประถมศึกษาจังหวัด สปจ.ราชบุรี เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๔๕ - ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๒ เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๔๖ - ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๔๗ - ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑ วิทยฐานะผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชี่ยวชาญ (คศ.๔) เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๒๕๔๗ - ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ วิทยฐานะผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชี่ยวชาญ (คศ.๔) เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๕๑ - ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ วิทยฐานะผูอ้ านวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ (คศ.๕) เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๔ - ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ วิทยฐานะผูอ้ านวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๕ วุฒิทางการศึกษา คุรุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริ หารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ดา้ นการศึกษา ดูงาน เกี่ยวกับการศึกษาในหลายประเทศ เช่น เดนมาร์ก, นอร์เวย์, ฟิ นแลนด์ , สหรัฐอเมริ กา ,สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม มีแนวทางในการทางานสาหรับสานักงาน “สานักงานน่ าอยู่ มุ่งสู่ มาตรฐาน บริการประทับใจ โปร่ งใส เทีย่ งธรรม” ส่ วนของสถานศึกษาคือ “โรงเรียนน่ าอยู่ คุณครู น่ารัก นักเรียนน่ าชม ” ปชส.ราชบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑ หน้า ๔

แนะนาผูบ้ ริ หาร สพป.ราชบุรี เขต ๑

นายยรรยง เจริญศรี รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต๑ ย้ายมาดารงตาแหน่งที่ สพป.ราชบุรี เขต๑ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ภูมิลาเนา บ้านเกิด ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี เป็ นบุตรของนายทวี นางทองเริ่ ม เจริ ญศรี ภรรยา นางสุ รีรัตน์ เจริ ญศรี การศึกษา ครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา จากวิทยาลัยครู เพชรบุรี จ.เพชรบุรี ศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริ หารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง สนามจันทร์ จ.นครปฐม

ประวัติการทางาน ๑ พ.ย. ๒๖ ครู ๒ ร.ร.บ้านเขาฉกรรจ์ สปอ.สระแก้ว สปจ.ปราจีนบุรี ๓๐ ก.ย. ๓๐ บุคลากร ๓ ฝ่ ายการเจ้าหน้าที่ สปจ.ปราจีนบุรี ๑ เม.ย. ๓๑

นักวิชาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการอาเภอเมืองชลบุรี

๑๖ ธ.ค. ๓๑ ผูช้ ่วยศึกษาธิ การอาเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ๑ ก.ย. ๓๕

ผูช้ ่วยศึกษาธิ การอาเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี

๑๖ มิ.ย. ๔๐

ผูช้ ่วยศึกษาธิ การอาเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

๒๔ พ.ย.๔๐ ศึกษาธิ การกิ่งอาเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ๘ ธ.ค. ๔๑

ศึกษาธิการอาเภอปลวกแดง จ.ระยอง

๑๖ พ.ย. ๔๒ ศึกษาธิการอาเภอวัดเพลง จ.ราชบุรี ๑ ต.ค. ๔๓

ศึกษาธิการอาเภอจอมบึง จ.ราชบุรี

๗ ก.ค. ๔๖

ปฏิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจราชการ สพท.ราชบุรีเขต ๑

๑๘ มิ.ย. ๔๗ รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ มีหลักในการปฏิบัติงาน “ภาพลักษณ์ดี สามัคคีเยีย่ ม เบียดเบียนไม่ มี ศักดิ์ศรีสิ่งสาคัญ” ปชส.ราชบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑

หน้า ๕

รางวัลเสริมสร้ างคนดี มีคุณธรรมประจาปี ๒๕๕๕ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริ มคนดีมีคุณธรรม ให้กบั คุณครู ผรู ้ ับผิดชอบงาน หรื อดูแลนักเรี ยนที่ได้รับทุน การศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรม ราชินูปถัมภ์ เป็ นอย่างดี ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็ นครั้งที่ ๒๘ ผู้ ได้รับรางวัลในครั้งนี้คือ นางยุพา สมบูรณ์ แก้ ว โรงเรี ยนบ้าน จอมบึง(วาปี พร้อมประชาศึกษา) ผูด้ ูแลในระดับประถมศึกษา และนางบรรจง ลิม้ ประเสริฐ โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๖๔ (บ้านหนองเกตุ) ผูด้ ูแลในระดับมัธยมศึกษา เข้ารับมอบโล่ รางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ จากผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี นายชนม์ ชื่น บุญญานุสาสน์ เป็ นผูแ้ ทนมอบให้ในที่ประชุม หัวหน้าส่ วนราชการ จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมอาคาร ราชบุรีเกมส์ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น.

เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ.๑ , รอง ผอ.สพป.รบ.๑ ,ผอ.กลุ่มอานวยการ นายไพรัช นวลขา ; http://www.facebook.com/#!/pnaunkham นายถวิล ศรีจันทร์แก้ว ,นางดวงตา เข็มทอง และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สพป.ราชบุรี เขต ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ โทร ๐๓๒ ๓๒๑๙๑๔ โทรสาร ๐๓๒ ๓๑๐๕๘๓e mail ; ploy-nk@hotmail.com. http://prcake1.wordpress.com

newsletter128  

newsletter128

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you