Page 1

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒๗

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

จดหมายข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

“วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภูมิใจ เราต่างผูกสายใย คงไว้ตราบนิรันดร์” นายวินัย ศรีเจริญ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิด งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๕ “วันวานที่ พากเพียร วันเกษียณที่ภูมิใจ เราต่างผูกสายใย คงไว้ตราบ นิรันดร์” ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประธานได้มอบเกียรติคุณบัตรและของที่ ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จานวน ๔๗ คน ผู้อานวย การ สก.สค.นายอาทิตย์ จาปาถิ่น ได้นาของที่ระลึกให้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมนี้ ผู้อานวยการสานักงาน บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๖ นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ ได้เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ เกษียณด้วย จากนั้นผู้เกษียณอายุราชการและผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เป็นอันเสร็จพิธี นายวินัย กล่าวว่างานเกษียณอายุราชการนั้นสานักงานฯได้จัดขึ้น เพื่อเป็นเกียรติ และยกย่องผู้ที่ปฏิบัติราชการมาจนครบ เกษียณอายุทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการ พื้นที่ฯ ในการประชุมเชิง เรื่องเด่น...ในฉบับ และลูกจ้างที่ได้บากบั่น รับใช้ราชการมาจนครบเกษียณฯ ปฏิบตั ิการ ณ โรงแรมโกลเด้น  การพัฒนาระบบควบคุม และตนยังมีนโยบายอย่างนี้ทุกๆปีต่อไป. ซิตี้ อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันที่ นาเสนอผลสาเร็จเพื่อพัฒนางานสู่มาตรฐานเขตพื้นที่ ฯ เจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ในแต่ละกลุ่มได้นาผลงานซึ่งเป็น Best Practice นาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการที่พัฒนางานสู่มาตรฐานเขต

๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีนายวินัย ศรีเจริญ ผู้อานวยการ สพป. ราชบุรี เขต๑ เป็นประธานใน ประชุมครั้งนี้ นายวินัย เปิดเผยว่า ในรอบปีของการ ทางาน (ต่อหน้า ๒)

ภายใน หน้า ๒

One tablet per child หน้า ๓

มอบทุนการศึกษา หน้า๓

ข่าวคุณธรรมจริยธรรม หน้า ๔

ข่าวจากเฟรดบุ๊ค หน้า ๕


จดหมายข่าว หน้า ๒

ควรจะต้องนาผลของการทางานในแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบมีการ ดาเนินการทีด่ ี น่าสนใจ และเกิดผลดีสามารถนามาเป็นแบบอย่างของ การทางานได้ นามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นแนวคิดใน การพัฒนางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับ ถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในสานักงานอีกทาง หนึ่ง ในแต่ละครัง้ ของรอบปีก็จะมีการมอบรางวัลให้กับผูท้ ี่ตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั เจ้าหน้าที่ นายวินัย กล่าว.

การพัฒนาระบบควบคุมภายใน การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ จัดวางระบบควบ คุมภายใน จานวน ๒ รุ่น รุ่นแรก จัดขึ้นในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ผู้เข้าอบรมคือผูบ้ ริหาร หรือครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน ของ สถานศึกษา อาเภอเมือง วัดเพลง ปากท่อ จานวน ๙๔คน รุ่นที่สอง วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ อาเภอจอมบึง สวนผึ้ง บ้านคา จานวน ๘๐ คน ณ ห้อง ประชุม ลีลาวดี ตาบลดอนตะโก อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การอบรมมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผปู้ ฏิบัติงานควบคุมภายในได้พฒ ั นาระบบควบคุม ภายในให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพของการดาเนินงาน เพื่อเกิดการ เชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน เพื่อให้เกิดการปฏิบัตติ ามกฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง วิทยากรให้ความรู้นางมะลิวรรณ ศรีนา ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรสงคราม ในรุ่นแรกมีนายวินัย ศรีเจริญ ผอ. สพป.ราชบุรี เขต๑ เป็นประธาน รุ่นที่สอง นายถวิล ศรีจันทร์แก้ว รอง ผอ. สพป. เป็นประธาน

ปชส.ราชบุรี ๑


ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒๗ ONE TABLET PER CHILD

หน้า ๓

ผอ.เขต ราชบุรีเขต๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต๑ มอบทุนการศึกษาช่วยเด็กยากจน ได้ดาเนินการเกี่ยวกับโครงการ ONE TABLET PER CHILD การตรวจรับและแจกให้กับสถานศึกษาต่างๆ รวมไปถึงการอบรมเพื่อเตรียมการในเรื่องของวิทยากรพี่ เลี้ยงซึ่งเป็นครูในสังกัดที่จะให้ความรู้กับคุณครูชั้น ประถมศึกษาปีที ๑ ให้ใช้ Tablet เพื่อใช้ในการเรียน การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งของรัฐเอกชน รวมไป ถึงคุณครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และ นายวินัย ศรีเจริญ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน ๕ รุ่น ณ โรงแรมโกลเต้น ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑มอบทุน การศึกษาเรียนดีแต่ ซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี ตลอดเดือนกันยายน ๕๕

ยากจน เมื่อวันพุธที่ ๒๖กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในด้านส่งเสริมการศึกษาของเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดบ้าน กล้วย จานวน ๓ คน ที่มีฐานะยากจน ได้แก่เด็กหญิงพรลัดดา สังข์ทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ เด็กหญิงสุภาวดี บัวคา ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ เด็กหญิง พรนิภา บัวคา ชั้น อนุบาล 2 โดยได้ให้ความช่วยเหลือเป็น ทุนการศึกษาคนละ ๓,๐๐๐บาท(สามพันบาทถ้วน) โดยมี นายเสมียน(ตา) และนางถิน(ยาย) สังข์ทอง พาเด็กนักเรียนทั้ง ๓ คน มารับทุนการศึกษา เพื่อนาไปมอบให้ผู้อานวยการโรงเรียนวัด บ้านกล้วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อไป

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ กาหนด จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในวันที่ ๑๖และ๑๙ พ.ย. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัด ระยอง ระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๒ ธ.ค. ๕๕

ปชส.ราชบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑

ข่าวคุณธรรมจริยธรรม

หน้า ๔

ปฏิบัติธรรมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบหมายให้สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จัดโครงการปฏิบัตธิ รรมเพื่อ พัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดาเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติธรรมจริงในสถานปฏิบตั ิธรรมของแต่ละศาสนา ที่ตนนับ ถือ เพื่อให้ได้เข้าใจชีวิตและรูจ้ ุดมุ่งหมายของการดารงชีวิตอยู่ ให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีต่อตนเอง นักเรียน และเพื่อช่วยพัฒนา ประเทศชาติ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ และ ๒ เข้าร่วม โครงการ จานวน ๑๐๐ คน โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด ธรรมกายาราม เป็นประธาน

พัฒนาคุณธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จัด โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สาหรับครูและบุคลากร ทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วัด เขาวัง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีครูและบุคลากรทางการ ศึกษา เข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๐๐ คน โดย พระกิตติสาร เมธี เจ้าอาวาสวัดเขาวัง เป็นประธานเปิดการอบรม

โรงเรียนดีศรีตาบล คณะครูโรงเรียนวัดด่านทับตะโก อบรมเชิงปฏิบัติ ธรรมโครงการโรงเรียนดีศรีตาบล วันที่ ๒๕-๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จังหวัดราชบุรี

คณะครูโรงเรียนวัดพเนินพลู ร่วมสัมมนาเชิง ปฏิบัติธรรมโรงเรียนดีศรีตาบล รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๙-๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ฝึกอบรม ผาสุกวนิช ต.คุ้งน้าวน อ.เมือง จ.ราชบุรี

ปชส.ราชบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑

กิจกรรมโรงเรียนผ่าน Facebook มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หน้า ๕

รมว.ศึกษาฯชื่นชมผลงานอาชีพระดับชาติ

โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ “ บุญเหลือ ประชาสงเคราะห์” จัดนิทรรศการกิจกรรมงาน เรียนรู้เผยแพร่ผลงานการสอนอาชีพในโรงเรียน โครงการ"นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์" ภายใต้ชื่องาน เมืองหัตถศิลป์ถิ่น โภชนา ระหว่างวันที่ ๕- ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณถนนลูกหลวงเลียบคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพ โดยมี หินกอง เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๕๕ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาราดารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการครู D.A.R.E ในพิธีเปิดและเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียนวัดแจ้ง โดยสถานีตารวจภูธรสวนผึ้ง ณ โรงเรียนสินแร่สยาม เจริญ ร่วมกับ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไตรเอนเนอจี้ จากัด มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของประชาชนในตาบล

เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ นายวินัย ศรีเจริญ , รอง ผอ.สพป.รบ.๑ ,ผอ.กลุ่มอานวยการ นายไพรัช นวลขา ; http://www.facebook.com/#!/pnaunkham นายถวิล ศรีจันทร์แก้ว ,นางดวงตา เข็มทอง และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สพป.ราชบุรี เขต ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ โทร ๐๓๒ ๓๒๑๙๑๔ โทรสาร ๐๓๒ ๓๑๐๕๘๓e mail ; ploy-nk@hotmail.com. http://prcake1.wordpress.com

newsletter127  

จดหมายข่าว สพป.รบ.1 ฉบับที่127

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you