Page 1

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒๕

วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕

จดหมายข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ สร้างความเข้มแข็งเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต๑ อบรมบุคลากร เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมคนไทยสู่ ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๕ มีความมุ่งหวังให้สถานศึกษาได้เน้น การพัฒนาหลักสูตรที่จะไปตอบสนองต่อการเดินเข้าสู่ประชาคม อาเซียนในปี ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้ เป็นการจัดการการเรียนรู้ให้ ครอบคลุม ๓ เสาหลัก ได้แก่ประชาคมการเมืองและความมั่งคง ประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านภัยพิบัติ มีวัตถุประสงค์ของ การอบรมคือพัฒนาขยายผลให้ครูได้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น อาเซียน,สร้างเจตนคติที่ดีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน,ส่งเสริม และพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมการสู่ประชาคม อาเซียนและจัดการเรียนรู้เกีย่ วกับอาเซียนในรูปแบบต่างๆ โดยมีครู ในสังกัด จานวน ๑๘๑ คน เข้าร่วมอบรม มีนายเฉลียว เถื่อนเภา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่าง ซึ่งเป็นศูนย์อาเซียน และ อาจารย์ดวงพร ปัญติภานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีซึ่งเป็น โรงเรียนมาตรฐานสากลและศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรเี ขต๑เป็น วิทยากร ได้รับเกียรติจากนายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อานวยการ สพป.ราชบุรเี ขต๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเมื่อวันที่๒๐ ก.ค.๕๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เวลา ๙.๐๐ น.

อบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอ. เรื่องเด่น...ในฉบับ 

เสริมความเข้มแข็งการจัดการ เรียนร่วม หน้า ๒

สพฐ.ตรวจเยี่ยมดูระบบ ควบคุมภายในหน้า ๒

พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย หน้า ๓

พัฒนาครูสอนวิทย์ หน้า๓

ข่าวหน้าสนใจ หน้า ๔

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต๑ จานวน ๑๘๒ คน เข้าร่วม อบรมการใช้สื่อการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษสาหรับครู ประถมศึกษา (Teacher’s Kit) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล ราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ก.ค.๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจและ พัฒนาเทคนิคในการใช้สื่อการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษ

การอบรมในครั้งนี้จะช่วย แก้ปัญหาในการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษสาหรับครูผสู้ อนที่ ไม่ได้จบตรงสาขาวิชาให้มี ความสามารถในการผลิตสื่อ นาไปใช้ในการจัดการเรียนการ สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การอบรมในครั้งนี้ได้รับการ อนุเคราะห์วิทยากรจาก สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเพชรบุรี เขต๒ ,ราชบุรี เขต๒ คณะครูและศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต ๑


จดหมายข่าว หน้า ๒

เสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการการเรียนร่วม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต๑ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความเข้มแข็งการบริหาร จัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนาเรียนร่วมในปีงบ ประมาณ ๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมือง ราชบุรี ทั้งนี้เป็นเรื่องการ

สพฐ.เข้าตรวจเยี่ยมการควบคุมภายใน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของสานักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่กาหนดให้การ ดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต๑ มีโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมจานวน ๒๔ แห่ง ซึ่งมีผลการดาเนินการงานที่ผ่านมาเด็กพิการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ การอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาอื่นใดตามความ ต้องการจาเป็นพิเศษเป็นรายบุคคล และในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นี้มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน ดังกล่าว โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการตามโครงสร้าง ซีท(SEAT Framework)และการบริหารจัดการทั้งระบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อให้เด็กพิการทุกคนได้รับการ พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตลอดจนการประกันคุณภาพของ การให้บริการทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนพิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากรองผู้อานวยการศูนย์ การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดราชบุรีและคณะเป็น วิทยากรให้ความรู้ นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็น ประธานในพิธีเปิด.

นางสาวกาญจนาพร พงษ์เดชา หัวหน้า กลุ่มบริหารสานักงานสานัก อานวยการ สพฐ. นาย สมมาตร คาวัจนัง รอง ผอ. สพป.สมุทรสาคร และคณะ เข้าติดตามผลการดาเนินงานระบบ การควบคุมภายใน สานักงานฯ ใน วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐น. ณ ห้องประชุม สพป.ราชบุรี เขต ๑ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อาเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายถวิล ศรีจันทร์ แก้ว รองผู้อานวยการฯ นายโกมล บัณฑิตเดช ผอ.กลุ่มอานวยการ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ พร้อม ด้วยผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ให้การต้อนรับ จัดเตรียมรายงานการติดตามประเมิน ผลการ ควบคุมภายในของปี ๒๕๕๔ การปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ พร้อมทั้ง รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ ปชส.ราชบุรี ๑


ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒๕

อบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนใน หน้า ๓ การอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย อาเภอเมือง และปากท่อ จานวน ๑๑๔ คน วิทยากรให้ความรู้ ดร.ดารารัตน์ อุทัย การอบรมครูปฐมวัยเพื่อยกระดับคุณภาพ พยัคฆ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาระดับ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑และคณะ โดย ปฐมวัย รุ่นที่ ๑ วันที่ มีนายวินัย ศรีเจริญ ผู้อานวยการสานักงานเขต ๑๐-๑๑ กรกฎาคม พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็น ๒๕๕๕ ณ ห้อง ประธานเปิด ประชุมโรงเรียน และการอบรมครูปฐมวัยเพื่อยกระดับ อนุบาลราชบุรี อาเภอ คุณภาพการศึกษาระดับประถมวัย รุ่นที่ ๒ ใน เมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู วันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายอานาจ งาม ปฐมวัยให้มีความตระหนัก ยิ่งยวด รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ และเจตคติต่อการจัด การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นประธาน ประสบการณ์ด้านการศึกษา เปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอน ปฐมวัย ให้มีความรู้ความ ระดับปฐมวัยจากโรงเรียนในอาเภอจอมบึง สวน เข้าใจในความสาคัญของการจัดประสบการณ์ ผึ้ง วัดเพลง และบ้านคา จานวน ๑๐๘ คน โดยมี ปรัชญา หลักการ หลักสูตรและการวัดประเมินผล วัตถุประสงค์ในการดาเนินการเช่นเดียวกัน ด้านการศึกษาปฐมวัย และสามารถดาเนินงาน ไปสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย และ จัดประสบการณ์ได้ประสบความสาเร็จโดย ครอบคลุมส่วนประกอบสาคัญ ๓ ด้าน คือ เนื้อหา วิธีสอน และด้านบริบทการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการ ครูวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จานวน ๒๙ แห่ง โดยนายนิ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จัดประชุมปฏิบตั ิการ รุตท์ อุทาทิพย์ ศน.สพป.ราชบุรีเขต ๑ เป็นวิทยากรให้ พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความรู้ นายอานาจ งามยิ่งยวด รองผู้อานวยการสพป. (inspiring science) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗กรกฎาคม ราชบุรีเขต๑ ให้เกียรติมาเป็นประธาน การฝึกอบรม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ดังกล่าวครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จะได้ใช้สื่อจากระบบ ช่วงสุวนิช) อ.เมือง จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ เครือข่ายมาประยุกต์ใช้ได้ทงั้ สอนวิทยาศาสตร์ ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ผู้เข้าอบรมคือ การอบรมพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์

ปชส.ราชบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑ หน้า ๔

มัคคุเทศก์นอ้ ยร้อยเรียงเมืองราชบุรี

การอบรมมัคคุเทศก์น้อยร้อยเรียง เมืองราชบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง ประชุมภูผาผึ้ง รีสอร์ท อาเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ชุมชน ศึกษา ตระหนัก อนุรักษ์ มีความหวง แหนถิ่นกาเนิด และใช้ประโยชน์ อย่างคุ้มค่าจากแหล่งเรียนรู้ และ สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ทาหน้าที่มัคคุเทศก์ประจาท้องถิ่นได้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยโรงเรียนใน

สังกัด จานวน ๑๕โรงเรียน โรงเรียน การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ละ ๕คน ครูผู้ควบคุม ๑คน และ เป็นประธานเปิด เจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง รวมทั้งสิ้น ๑๐๕ คน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัด ราชบุรี ทีมวิทยากรให้ความรู้ อาจารย์ วิสูตร ปิ่นขจาย จากท่องเที่ยวและ กีฬาจ.สมุทรสงคราม นางปราณี ทัยคุปต์ นายเฉลียว เถื่อนเภา นางพจนพร จิตเจริญทวีโชค และ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ฝึก ประสบการณ์จากผู้ประกอบการ แหล่งท่องเที่ยวในอาเภอสวนผึ้ง โดย มีว่าที่ ร.ต. สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่

Young Creative Award

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับ รางวัล Young Creative Award ประเภท Big Kids ในเทศกาล ภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษา นานาชาติกรุงเทพ ครั้งที่ 3 (3rd Bangkok International Student Film Festival 2012) จากภาพยนตร์เรื่อง คุณ(ฆ่า) ของเวลา โดย นายจตุรพร หลายประเสริฐพร เมื่อ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน ฝึกซ้อมโดย อ.เกรียงวุธ นีละคุปต์, อ.สมเจตน์ มีเย็น เว็บไซต์ที่ให้มากกว่าข่าว

นายเสน่ห์ โอฐกรรม ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาล ราชบุรี ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้กับ ด.ญ. ณัฐณิชาช์ เชยชม และด.ญ.ณัฐธชา สินลักษณทิพย์ เนื่องจากได้รับรางวัล ชนะเลิศและชมเชย ในการแข่ง ประกวดวาดภาพพุทธประวัติ งานสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวิสาขบูชา และ มอบเกียรติบัตร ด.ญ.พร ชนก ดวงสวัสดิ์ ในการ ประกวด วาดภาพในงาน มหกรรมปลาสวยงาม ของสานักงานประมงจังหวัด ราชบุรี

http://prcake1.wordpress.com

ปชส.ราชบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑

ข่าวน่าสนใจ .ปชส.ราชบุรี ๑ โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางปทุมรัตน์ พัชรสุข ผู้อานวยการโรงเรียนสินแร่สยาม และคณะครู ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน เรียนดีแต่ขาดแคลนทุน ทรัพย์ โดยทางโรงเรียนได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับ ครอบครัวนักเรียนให้นักเรียนที่เรียนดีมีโอกาสทาง การศึกษา

ฟันดีที่โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ หน่วยแพทย์ทันตกรรมจากโรงพยาบาลปากท่อ ออกหน่วยรักษาและดูแลฟันให้กับนักเรียนโรงเรียน บ้านบ่อตะคร้อ และโรงเรียนวัดวิมล ณ โรงเรียนบ้านบ่อ ตะคร้อ โดยมีผอ.ศิลปชัย. อาจมังกรและคณะครูอานวย ความสะดวกในการออกหน่วย ทั้งนี้เป็นโครงการความ ร่วมมือในการดูแลสุขภาพฟันของเด็กๆในโรงเรียน

เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

หน้า ๕

โครงการการศึกษาการมีงานทา ซ่อมคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ โครงการอบรมเสริมทักษะชีวิตและวิถี ประชาธิปไตย หลักสูตรซ่อมโทรศัพท์มือถือและ ซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๗-๘ , ๑๔๑๕กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงานภาค ๔ราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ได้รับความรู้และได้ฝึกทักษะด้านอาชีพ ซึ่งเป็น ความรู้พื้นฐานสามารถพัฒนาต่อยอด และนาไปใช้ ประโยชน์ได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน นักเรียนที่ เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๓ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จานวน ๕๒ คน จากโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว วัดพิกุลทอง บ้ายห้วยยางโทน และดรุณาราชบุรี การจัดอบรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดราชบุรี และนายผ่อน สวิง ผู้อานวยการสถาบันฝีมือ แรงงานภาค ๔ราชบุรี อนุเคราะห์ในด้านสถานที่ และทีมวิทยากร

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ นายวินัย ศรีเจริญ , รอง ผอ.สพป.รบ.๑ ,ผอ.กลุ่มอานวยการ นายไพรัช นวลขา ; http://www.facebook.com/#!/pnaunkham นายถวิล ศรีจันทร์แก้ว ,นางดวงตา เข็มทอง และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สพป.ราชบุรี เขต ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ โทร ๐๓๒ ๓๒๑๙๑๔ โทรสาร ๐๓๒ ๓๑๐๕๘๓e mail ; ploy-nk@hotmail.com. http://prcake1.wordpress.com

newsletter 125  

newsletter125

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you