Page 1

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖

จดหมายข่าว สพป.กทม. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สวัสดีปีใหม่

๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพทุ ธศักราช 2556 แก่ ประชาชนชาวไทย

“ความเมตตาเป็นคุณธรรมนาความสุข ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา ความ กตัญญูรคู้ ณ ุ ผูเ้ มตตา ทวีคา่ ของนาใจไมตรีเอย” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ ให้แก่ประชาชนชาวไทย สาหรับส.ค.ส.พระราชทาน ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจาปีพุทธศักราช 2556 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เชิ้ตลาลองสี ฟ้า มี ลายเส้นสีชมพูและสีฟ้าฟ้าเข้มพาดตัดกัน พระสนับเพลาสีดา และฉลองพระบาทสีดา ประทับบนพระเก้าอี้ ด้านขวาของพระเก้าอี้ที่ประทับ มีโต๊ะกลม วางพระบรมฉายาลักษณ์ครอบครัว และเชิงเทียนแก้ว ทรงฉายกับสุนัขทรงเลี้ ยง คือ คุณ ทองแดงที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2541 สวมเสื้อสีทอง หมอบอยู่แทบพระบาทด้านขวา และคุณมะลิ แม่เลี้ยงคุณทองแดง สวมเสื้อสีทอง หมอบอยู่ แทบ พระบาทด้านซ้าย ด้านหลังพระเก้าอี้ที่ประทับ ตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้หลากสี ด้านขวาบน มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับ ส่วนด้านซ้ายมีผอบทอง ประดับ ด้านล่างของผอบทอง มีตัวอักษรสีทอง ข้อความว่า ส.ค.ส. พ.ศ. ๒๕๕๖ สวัสดีปีใหม่ และ ตัวอักษรสีขาว ข้อความว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ HAPPY NEW YEAR ด้านขวา ใต้ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ มีข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลือง ข้อความว่า “ความเมตตาเป็นคุณธรรมนาความสุข ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา ทวีค่าของน้าใจไมตรีเอย” ด้านล่างของ ส.ค.ส. มีแถบสีม่วงเข้ม มุมล่างขวา มีข้อความ ก.ส. 9 ปรุง 181122 ธค.55 ( กอ สอ เก้า ปรุง สิบแปดสิบเอ็ด ยี่สิบสอง ทอ คอ ห้าห้า ) พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร, ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad , D Bramaputra , Publisher ( พริ้นเทด แอ้ท เดอะ สุวรรณชาด , ดี. พรหมบุตร, พับลิชเชอร์ ) กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกัน ด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ 3 แถว ส่วนด้านบนและด้านล่า งเรี ยงกัน ด้านละ 2 แถว ทุกหน้า มีแต่รอยยิ้ม ชมกมล

ภาพ/ข่าว


จดหมายข่าว หน้า 2

ศึกษาดู งาน พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน สพป.กทม. ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ปชส.สพป.กทม.


ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ หน้า 3

สปพ.กทม.ปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

นายสิโรตม์ ประทุมชาติ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

น.ส.ศิรินทิพทย์ ตั้งศิริ

นางวาสนา มูเนาวาเราะห์

ปชส.สพป.กทม.


สพป.กทม.ตัวแทน สพฐ. ร่วมพิธีตักบาตร ณ ท้องสนามหลวง

หน้า 4

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ณ จังหวัดระยอง

ปชส.สพป.กทม.


บอร์ดกิจกรรม

เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

คารวะขอพรวันปีใหม่ ๒๕๕๖ ผู้บริหาร สพฐ. ศธ.

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นายสมยศ ศิริบรรณ , รอง ผอ.สพป.กทม. ,ผอ.กลุ่มอานวยการ นางสาวชมกมล หาพันนา ; http://www.facebook.com : ชมกมล หาพันนา http://prbkk.wordpress.com/ นายสุรชัย ทองทวี ,นางขวัญใจ ปุระศิริ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๕๒ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๕๓ http://edbkk1.go.th / e-mail ; chomkamolh@gmail.com.

หน้า 5

จดหมายข่าวสพป.กทม1 ฉบับที่1ปี56  

จม.ข่าวสพป.กทม.1 ฉบับที่1ปี56

จดหมายข่าวสพป.กทม1 ฉบับที่1ปี56  

จม.ข่าวสพป.กทม.1 ฉบับที่1ปี56

Advertisement