Page 1

วารสารครูราชบุรี เขต ๑

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต ๑ RATCHABURI PRIMARY EDUCATION OFFICE AREA 1

ผลิ ตโดย.งำนประชำสัมพันธ์ สพป.รำชบุรีเขต๑

ฉบับเดือน กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖


สวัสดีคุณครูทร่ี กั ทุกท่าน ภารกิจทีย่ งิ่ ใหญ่ในการดูแลเด็กนักเรียนของเราทีจ่ ะต้อง ช่วยให้เขาได้ประสบความสาเร็จทางด้านการศึกษา เป็นตัวชีว้ ดั ตัวหนึ่งทีบ่ อกถึง ผลสาเร็จก็คอื ระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของเด็กนักเรียน เราจะช่วยกันยกระดับ ผลสัมฤทธิ ์ทางด้านการเรียนให้สงู ขึน้ กว่าเดิม การสอบ O-Net ทีผ่ ่านมาก็จะช่วยให้ เราได้ทราบถึงผลการเรียนของเด็กเราว่าจะอยูใ่ นระดับใด มีมาตรฐานอย่างไร อีกหนึ่ง โครงการทีท่ างสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาลังดาเนินการอยูแ่ ละ อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ในเรือ่ งสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ทางสานักงานเชิญ

ผอ.พบเพื่อนครู

ชวนให้โรงเรียนทีเ่ ด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ๑๐๐% ได้ส่งความประสงค์ทา้ ทาย มายังสานักงาน แล้วจะมีคณะกรรมการเข้าไปประเมินถ้าผ่านการประเมินเด็กอ่านออก เขียนได้ ๑๐๐% จริงทางสานักงานจะมีรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณให้ หวังว่าพวก เราจะทุ่มเทพลังกายและใจช่วยกันยกระดับคุณภาพมาตรฐานเด็กของเราให้ดขี น้ึ ผอ.ชูศรี อุดมกุศลศรี

I love all the teachers. Great mission to care for our students to help them be successful in education. Is a measure of one's success is that the level of student achievement. We will help the school raise achievement for higher O-Net exams since it will allow us to determine the academic performance of children that will be in the competitive range. Standards, however. A project of the Office of Elementary are working on and wanted to release the information. In learning language, Thailand. The Office invites school students have 100% literacy to challenge the request. The evaluation committee will evaluate if the children read and write truth 100% of the award and the award for I hope that we will devote my body and helped raise our children to be better quality. Ms.Chusri เจ้าของ งานเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ทีป่ รึกษา

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ.๑ , รอง ผอ.สพป.รบ.๑ ,ผอ.กลุ่มอานวยการ

บรรณาธิการ

นายไพรัช นวลขา ; http://www.facebook.com/#!/pnaunkham

กองบรรณาธิการ

นายถวิล ศรีจนั ทร์แก้ว ,นางดวงตา เข็มทอง และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

ทีอ่ ยู่

สพป.ราชบุรี เขต ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ โทร ๐๓๒ ๓๒๑๙๑๔ โทรสาร ๐๓๒ ๓๑๐๕๘๓e mail ; ploy-nk@hotmail.com. http://

วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๒


English conversation in office

งานศิลป์ดินปั้น

หน้ ำ 4

หน้ ำ 6

ซักซ้อมความเข้าใจ กลุม่ นโยบายและแผน หน้า 8 กำรรับนักเรียนปี 56 กลุ่มส่งเสริ มกำรจัดกำรศึกษำ หน้ ำ 10

Index เด็กปฐมวัยกับการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน

หน้า12

่มไม ่ยำกอย ่ำงที ทำ E-Book สักเล ่คิด หน้ำ14 เงิ นอุดหนุนเงิ นเดือนครูวฒ ุ ิ ปริ ญญำตรี หน้ ำ 16

โรงเรียนดีศรีตาบล หน้า

17

กิจกรรมผ่านเลนซ์ หน้ า 16 คุยกันท้ายเล่ม

หน้า 22 วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๓


In office

ปัจจุบนั นี้ ภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญยิง่ และเป็ นกลไกสาคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู ้ และนวัตกรรมทาง เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นปัจจัยชี้นาในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับ มาตรการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ที่รณรงค์ให้ปีนี้เป็ นปี แห่งการรณรงค์พดู ภาษาอังกฤษ “English Speaking year 2012” และการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ดังนั้น บุคลากรจึงควรมีการ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีทกั ษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่ อสาร แสวงหาความรู ้ สร้างความร่ วมมือ เจรจาต่อรอง และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีได้ กิจกรรม “ได้เวลาพูด ภาษาอังกฤษ” (English Speaking time Zone) โดยกาหนดช่วงเวลา ให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่ฯ พูดภาษาอังกฤษวันละ 1 ชัว่ โมง ในทุกวันพุธ เวลา 14.00 น. – 15.00 น. โดยจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการออกเสี ยงตามสาย การประเมินผล จะดาเนินลักษณะเดียวกันกับ กิจกรรมออกเสี ยงตามสาย การดาเนินกิจกรรมดังที่กล่าวมานี้ เป็ นการดาเนินการร่ วมกันกับฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เพื่อ อานวยความสะดวกในเรื่ องของสถานที่ และการใช้เทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์ในการดาเนินกิจกรรม

วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๔


อนึ่ง กิจกรรมที่จะดาเนินการจะประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่ฯ ทราบก่อน วันเริ่ มดาเนินจริ งประมาณ 1 สัปดาห์ เสี ยงแจ่วๆจากวิทยากรสาวเป็ นภาษาอังกฤษ Good morning บ้าง Good afternoon บ้างแล้วแต่ โอกาส ในหนึ่งสัปดาห์จะมีหนึ่งวันวันละประมาณหนึ่งชัว่ โมงของทุกวันพุธที่ได้ตกลงกันไว้ คุณ ศิริวรรณภา บุญเส็ ง และคุณทิพยรัตน์ ไชยลังกา ศึกษานิเทศก์ผรู ้ ับผิดชอบกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ ได้เข้ามาทักทายและให้ความรู ้ในการสนทนาภาษาอังกฤษให้เหล่าสมาชิกเจ้าหน้าที่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต๑ ได้รับความรู ้และฝึ กพูดกันเพื่อส่ งเสริ ม ทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษ พร้อมกับเอกสารที่เตรี ยมมาทุกสัปดาห์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องของการสนทนา สวัสดี ทักทาย และการสื่ อสารทางภาษาที่จาเป็ นในการติดต่อกับชาวต่างประเทศที่ได้ข้ ึนมาติดต่อ ราชการและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ ผ่านช่องทางเสี ยงตามสายของสานักงานฯ ของงาน ประชาสัมพันธ์ที่มีไว้ทุกชั้นของอาคาร ทั้งนี้เป็ นโครงการที่ตอ้ งการจะพัฒนาข้าราชการในสานักงาน ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่ องของประชาคมอาเซียนที่จะย่างเข้ามาในปี ๒๕๕๘ นี้ การ ดาเนินการมีการจัดกระบวนการให้ความรู ้ให้สมาชิกที่เป็ นเจ้าหน้าที่บนเขตพื้นที่ได้มีโอกาสฝึ ก ภาษาอังกฤษและเอาไปใช้ได้จริ ง เพื่อประโยชน์และยกระดับความสามารถในการทางาน นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ ได้ กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิโดยวางทุกงานฝึ กทุกคนในช่วงเวลาการออกเสี ยงตามสาย เพื่อสนับสนุน ในการได้ฝึกปฏิบตั ิให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม.

วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๕


งานศิลป์ดินปั้น

ร.ร.

รุจิรพัฒน์

โรงเรียนรุจริ พัฒน์เป็นโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต๑ที่ ตัง้ อยูใ่ นชุมชนชายแดนไทยพม่าเป็ นโรงเรียนทีม่ ขี นาดใหญ่อยูท่ อ่ี าเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุร ี นักเรียนส่วนมากมี เชือ้ สายกะเหรีย่ ง ครอบครัวของนักเรียนจะประกอบอาชีพรับจ้าง และหาของปา่ มีรายได้น้อยนักเรียนทีจ่ บการศึกษา บางส่วนไม่มโี อกาสทีจ่ ะศึกษาต่อ ดังนัน้ โรงเรียนจึงมุง่ เน้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดเนื้อหาสาระและ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียนจัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้ าใช้ จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ิ ให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็ น จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้ า้ นต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรียนสามารถนาไป ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันและประกอบอาชีพได้ จากการเรียนศิลปะมุง่ พัฒนาให้ผเู้ รียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจ พัฒนาลักษณะทีด่ หี ลายอย่าง เช่น ความคิดริเริม่ ในการสร้างสรรค์ จิตนาการทางศิลปะ การพัฒนาการเรียนรูค้ ุณค่าทางศิลปะมองเห็นความสวยงามที่ เกิดจากธรรมชาติ ช่วยผูเ้ รียนพัฒนาทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนาไปสู่การ พัฒนาสิง่ แวดล้อมอันเป็ นพืน้ ฐานการประกอบอาชีพได้ดว้ ยเหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะจึงเปิดโอกาสให้ ั ้ น โดยสร้างสรรค์และ ผูเ้ รียนได้แสดงออกทางศิลปะโดยมุง่ เน้นงานศิลปะทีใ่ ช้วสั ดุธรรมชาติในท้องถิน่ คือ การปนดิ ออกแบบเป็นผลงานโดยใช้ทกั ษะวิธกี ารทางศิลปะทีห่ ลากหลาย

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ รียนได้แสดงออกทางศิลปะโดยมุ่งเน้นงานศิลปะทีใ่ ช้วสั ดุธรรมชาติในท้องถิน่ พัฒนาทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา อารมณ์ และ สังคม ได้เรียนรูต้ ามความสนใจและความถนัด สร้างความรูร้ กั สามัคคีในการ ทางานร่วมกันและอยูร่ ว่ มกันและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันยังเป็ นการส่งเสริมอาชีพให้กบั นักเรียน เพื่อ สร้างรายได้ระหว่างเรียน วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๖


ขัน้ ตอนในกาการทาโดยการหาแหล่งวัตถุดบิ จากหมูบ่ า้ นทีผ่ เู้ รียนอาศัย ช่วยกันเตรียมดินโดยนามาคัดแยกเศษ ั้ ขยะออกจากดิน ย่าดินกับน้ าให้เข้ากันหมักไว้เพื่อเป็ นวัตถุดบิ ได้ทแ่ี ล้วนามาปนตามจิ นตนาการเข้าสู่ กระบวนการด้วยเตาเผาชิน้ งานทีน่ กั เรียนได้สร้างกันเอง รอเวลาเก็บชิน้ งานทีเ่ ผาแล้ว ก็จะออกมาเป็นตุ๊กตาดิน ั ้ ส่ วยงาม ั ้ นตกแต่งโรงเรียน ปนที ผูเ้ รียนได้จดั ทาโครงงานศิลป์สร้างอาชีพ ได้นาความรูแ้ ละผลงานปนดิ ั ้ กบั ชุมชนและสาธารณะชน นาออกจาหน่ าย จัด นาไปแสดงผลงานกับกลุ่มสวนศิลป์บา้ นดินเพื่อเผยแพร่งานปนให้ นิทรรศการแสดงผลงานจนได้รบั ความสนใจจากผูร้ ว่ มงานเป็นอย่างมากโดยมี นางมยุร ี ชมชื่น, นางสาว อภิญญา ศรีเวียง ,นางสุกญ ั ญา อังกุรวิโรจน์ ครู ของโรงเรียนเป็ นผูส้ อนให้ความรู้

วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๗


กลุ่มนโยบายและแผน ซักซ้อมควำมเข้ำใจ...................................... ช่วงนี้ ได้รับโทรศัพท์จากผู้บริหารโรงเรียนหลายท่านเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง คาถามมีหลากหลาย แต่ที่ ซ้าๆ กันก็ได้แก่ ประกาศสอบราคาได้หรือยัง เงินมาหรือยัง ซื้อ หรือซ่อมแซมได้หรือยัง ทาให้ต้องมาทบทวนว่าหนังสือ ที่แจ้งไปไม่ชัดเจน หรือว่าภาษาที่ใช้มันคลุมเครือเพราะเป็นภาษาของระบบงบประมาณ ยิ่งเป็นช่วงที่หลายโรงเรียนกาลัง อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะโรงเรียนในฝันและโรงเรียนดีศรีตาบล รุ่น 4 (ปี 2556) ก็เลยอยาก ทบทวนหนังสือที่แจ้งโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น 1. เรื่องที่แจ้ง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี หมายถึง แจ้งว่าโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะมีการแจ้งให้โรงเรียนดาเนินการในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 1.1 แจ้งให้โรงเรียนจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ ได้แก่แบบก่อสร้าง หรือประมาณการ (กรณีซ่อมแซม) ส่งให้ กลุ่มนโยบายและแผนเพื่ออนุมัติ กรณีนี้ โรงเรียนยังดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ ต้องรอจนกว่ากลุ่มนโยบายและแผน แจ้งบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรและจะแจ้งให้โรงเรียนดาเนินการดังนี้  แจ้งให้โรงเรียนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน จนกว่าจะได้รับแจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้วเท่านั้น กรณีนี้ ให้โรงเรียนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย แต่ยังลงนามในสัญญา

วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๘


ไม่ได้ ต้องรอให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (ใบโอน เงินงวดที่มีรหัสงบประมาณ) ก่อนจึงจะลงนามในสัญญาได้ (แสดงว่า เงินยังไม่มา)  แจ้งให้โรงเรียนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และก่อหนี้ผูกพันตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ฯลฯ กรณีนี้ ให้ โรงเรียนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย และลงนามในสัญญาได้เลย (แสดงว่า เงินมาแล้ว) 2. เรื่องที่แจ้ง การจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี......ค่า....... หมายถึง แจ้งว่าโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้รับเงินประจางวดแล้ว เขตจะแจ้งให้โรงเรียนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ฯลฯ กรณี นี้ โรงเรียนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญาได้เลย (แสดงว่า เงินมาแล้ว) 3. การส่งเอกสาร หลักฐาน เพื่อทา PO เป็นการแสดงให้เห็นว่า งบประมาณที่เราได้รับ เราได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว เข้าใจง่าย ๆ คือ มีเจ้าหนี้แล้ว สาเหตุที่ต้องทา PO เนื่องจากงานก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมนั้น ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลานาน หากดาเนินการจนเสร็จแล้วจึงส่งเบิก เจ้าของงบประมาณจะไม่รู้ว่าโรงเรียนดาเนินการถึงไหนแล้ว

วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๙


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา การรับนักเรียนปี การศึกษา ๒๕๕๖

ระดับก่อนประถมศึกษำ รับเด็กทีม่ อี ายุ ๔-๕ ปี (นับวันเกิด ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีบ่ ริการไม่มกี ารสอบ ถ้า นักเรียนในเขตบริการมาสมัครไม่เต็มให้รบั เด็กนอกเขตพืน้ ทีบ่ ริการได้ สมัครเกินให้ใช้วธิ จี บั ฉลาก จับฉลากในวันที๑่ ๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น.ณ โรงเรียน ประกาศผลในวันเดียวกัน มอบตัว วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐น.- ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียน วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๑๐


ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่๑ สพป.เกณฑ์เด็กเข้าเรียน รับเด็กอายุยา่ งเข้าปี ที่ ๗ (เกิดวันที่ ๑ มกราคม -๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ )หรือนักเรียนที่ จบชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยูใ่ นเขตพื้ นที่บริการเข้าเรียนทุกคนโดยไม่มีการสอบ ถ้านักเรียนสมัครไม่เต็ม /ให้ โรงเรียนรับเด็กนอกเขตบริการได้ ถ้าสมัครเกินให้ใช้วิธีจบั ฉลาก รับสมัคร ๗-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน จับฉลากวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน ประกาศผลวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียน มอบตัว วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน

ชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ ๑ สพป.และ สพม. จัดสรรโอกาสให้เด็กทีจ่ บชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๖และมีทะเบียนอยูใ่ นเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาหรือเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนกาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษา หรือ คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนทัวไปรั ่ บนักเรียนในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ๑๐๐%

โรงเรียนทีม่ อี ตั ราแข่งขันสูงรับนักเรีย่นในเขตพืน้ ที่

หากไม่เต็มให้รบั นักเรียนนอกเขตพืน้ ทีบ่ ริการได้ กรณีทม่ี ผี สู้ มัครเกินจานวนทีร่ บั ได้ให้ใช้วธิ จี บั ฉลาก

บริการไม่น้อยกว่า ๔๐ % โดยวิธจี บั ฉลากและหรือ คัดเลือกจากการสอบคัดเลือกและคะแนน O-net รับนักเรียนทัวไปในเขตบริ ่ การรวมนอกเขตบริการ ไม่เกิน๔๐ % โดยวิธกี ารคัดเลือกจากการสอบ คัดเลือกและคะแนน O-net

วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๑๑


เด็กปฐมวัยกับการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน มีหลายคนเป็ นห่วงในเรื่องการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านภาษา ประเทศไทยมี จุดเด่นที่แตกต่างกับประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ตรงที่ไม่เคยตกเป็ นเมืองขึน้ หรือโดนครอบงาจากชาติใด ๆ เลขาธิการอาเซียนคือ ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ ได้ให้ความเห็นว่าจากข้อได้เปรียบดังกล่าว ประเทศไทยจึงนาพาอีก 9 ประเทศ ซึง่ มีประชากรรวมกว่า 600 ล้านคนหลุดพ้นจากการดิน้ รนและข้อจากัดต่าง ๆ ไปสู่เศรษฐกิจทีจ่ ะโตขึน้ ถึง 10 เท่า และเป็ นศูนย์กลางทางการขนส่งการผลิต รวมไปถึงการสร้างสัมพันธ์ทด่ี กี บั ตะวันตกได้เป็ นอย่างดี จาก จุดแข็งทีไ่ ทยไม่เคยเป็นเมืองขึน้ ของใครนี้อาจกลายเป็ นจุดอ่อนในเรื่องของภาษาและการสื่อสาร ฉะนัน้ เราคนไทยจะ เตรียมเด็กไทยได้อย่างไรในเรื่องของภาษา ทางทีจ่ ะทาได้อย่างตรงจุดคือจะต้องเริม่ พัฒนาภาษาอย่างถูกต้องตัง้ แต่ ระดับปฐมวัย โดยคานึงถึงพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็ นหลัก ถ้าเราพัฒนาไปตามยถากรรมหรือตามความต้องการ ของผูใ้ หญ่ทไ่ี ม่เข้าใจแล้ว เด็กก็จะมีการพัฒนาแบบลุ่ม ๆ ดอน ๆ และกลายเป็ นคนไทยทีข่ าดทักษะทางภาษาทัง้ ภาษาแม่และภาษาสากล ดังนัน้ หากผูใ้ หญ่ท่เี กี่ยวข้องกับการอบรมเลีย้ งดูเด็กปฐมวัยไม่ว่าจะเป็ นพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครูปฐมวัยช่วยกันส่งเสริมการเรียนรูภ้ าษาสาหรับเด็กปฐมวัยโดยจัดให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมในการ พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยไม่สอนทักษะทางภาษาอย่างเป็ นทางการ เด็ก ๆ ก็จะประสบความสาเร็จในการเรียนรูภ้ าษา มีเจตคติทด่ี ตี ่อภาษา และก้าวไปสู่การพัฒนาการทางภาษาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมง่าย ๆทีค่ วรส่งเสริมและทาอย่าง ต่อเนื่องให้กบั เด็กปฐมวัย พอจะกล่าวได้ดงั นี้ 1. การให้เด็กเล่าข่าวหรือสนทนาประจาวัน เป็ นกิจกรรมทีเ่ ด็กและครูจะได้สนทนาร่วมกันในช่วงเริม่ ต้นของ กิจกรรมในแต่ละวัน ซึ่งเป็ นการฝึ กทักษะการฟงั และพูด มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซ่งึ กันและกัน ระหว่างผูพ้ ดู และผูฟ้ งั สิง่ สาคัญคือครูจะต้องคอยส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมทีเ่ ด็กทาอย่างใกล้ชดิ และ ดูแลเด็กอย่างทัวถึ ่ ง วิธนี ้ีเป็ นวิธหี ลักทีค่ รูจาเป็ นต้องใช้ในการส่งเสริมการเรียนรูภ้ าษาของเด็กปฐมวัยไม่ ว่าจะเป็ นภาษาไทย หรือภาษาใดก็ตาม เพราะในขณะทีเ่ ด็กสนทนากับครู เด็กจะได้ยนิ แบบอย่างของ การใช้ภ าษาที่ถู ก ต้ อ งเหมาะสม เมื่อ เด็ก สนทนากัน เอง เด็ก จะมีโ อกาสฟ งั ความคิด เห็น ของผู้อ่ ืน

วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๑๒


แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ได้ยนิ คาศัพท์ใหม่ ๆ ได้ทาความเข้าใจการพูดของเพื่อน ได้เล่าเรื่องให้ เพื่อนฟงั กิจกรรมการเล่าข่าวหรือสนทนาประจาวันเป็ นกิจกรรมทีส่ ร้างบรรยากาศในการส่งเสริมพัฒนา ทางภาษาของเด็กปฐมวัยทีม่ คี ุณค่ายิง่ และได้ประโยชน์อย่างมหาศาล ส่วนพ่อแม่กส็ ามารถส่งเสริมให้ เด็กได้ เล่าเรือ่ งและสอบถามโต้ตอบกับเด็กอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน 2. การอ่านออกเสียงให้เด็กฟงั หรือการทีพ่ ่อแม่อ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟงั การอ่านนิทานให้เด็กฟงั ครูจะ เลือกเรือ่ งทีเ่ หมาะสมกับวัยของเด็ก และเรือ่ งทีเ่ ด็กสนใจ ดังนัน้ เด็กจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการได้ สัมผัสกับภาษา ไม่ว่าเวลาทีค่ รูอ่านชื่อเรือ่ ง ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อผูว้ าดภาพประกอบ ถ้าเป็ นเนื้อเรื่อง ครูหรือ พ่อแม่ท่อี ่านนิทานถ้าได้ช้ขี อ้ ความขณะอ่านจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เด็กได้ถามคาถาม หรือสนทนา เกี่ยวกับตัวละครหรือเรื่องราวในหนังสือ ทาให้เด็กได้พฒ ั นาการคิดวิเคราะห์ การที่ครูหรือพ่อแม่ทา กิจกรรมนี้ทุก วันหรือต่ อเนื่องจะทาให้เด็ก มีทศั นคติท่ดี ีต่อการอ่ าน มีส มาธิท่ดี ใี นการฟงั ถ้าครูคอย ส่งเสริมและสนับสนุนด้วยการใช้คาถามก็จะกระตุ้นให้เด็กสามารถจับใจความทีส่ าคัญได้ดี ซึง่ เป็ นทักษะ ทีส่ าคัญยิง่ ต่อการสื่อสาร จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ถ้าพวกเราซึง่ เป็ นผูใ้ หญ่ช่วยกันรณรงค์ทาให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง จะเป็ นการวางรากฐานทางภาษาทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่เด็ก ๆ คนไทยเราจะได้มจี ุดเด่นในเรื่องภาษาและการสื่อสารพร้อม กับภูมใิ จในความเป็นเอกราชของชาติไทยเรา

ดำรำรัตน์ อุทยั พยัคฆ์ สพป.รบ.1

วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๑๓


่มไม ่ยำกอย ่ำงที ทำ E-Book สักเล ่คิด

หนังสือเป็นสื่อแห่งจินตนาการในการถ่ายทอดสิง่ ทีผ่ เู้ ขียน อยากจะบอกอะไรกับผูอ้ ่าน เราในฐานะผูท้ ท่ี างาน เกีย่ วกับด้านการผลิตสื่อคนหนึ่ง ก็อยากทีจ่ ะมีหนังสือสักเล่มทีท่ าขีน้ มาเพื่อได้ถ่ายทอดความรู้ และสิง่ ทีเ่ ราต้องการ ให้ผอู้ ่านได้รแู้ ละเข้าใจ หลายปียอ้ นหลังใครทีต่ อ้ งการทาหนังสือสักเล่มต้องใช้เงินงบประมาณค่อนข้างมากเพื่อทีจ่ ะ ทาหน้งสือของตนเองขึน้ มาให้หลายคนได้อ่านสักเล่มหนึ่ง นอกจากการใช้ความรูท้ จ่ี ะเรียบเรียงและจัดทามาเป็น หนังสือสักเล่มก็ตอ้ งใช้เงินทุนหลายสตางค์อยู่ แต่ปจั จุบนั เมือ่ มีหนังสืออิเลคทรอนิกส์ขน้ึ มาแล้วทาให้ไม่เป็ นการ ยากทีเ่ รามีหนังสือสักเล่มเป็ นของตนเอง ลองมาทาหนังสือสักเล่มดีมยั ้ ต้องรูอ้ ะไรบ้าง อันดับแรก ส่วนประกอบและองค์ประกอบของหนังสือมีอะไรบ้าง เช่น คานา , หน้าลิขสิทธิ ์, หน้าอุทศิ , คานิยม, คานา, สารบัญ, เนื้อใน,หน้าผนวก, บรรณานุ กรม หน้าดัชนี , เชิงอรรถท้ายเล่ม , ปกหลัง สิง่ เหล่านี้ตอ้ งมีการคิดและวางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อทีง่ านออกมาจะได้ตรงสเป็ค ตามทีเ่ ราต้องการเพราะเมือ่ มีการเซ็ตและล็อกในส่วนของเลขหน้าไว้ จะทาให้การทางาน Design ทาได้สะดวก มากขึน้ การออกแบบ ผลิตหนังสือ เป็นส่วนสาคัญอย่างยิง่ ในการสร้างความสนใจให้กบั ผูอ้ ่านจะทาหนังสือสักเล่ม เราจะเริม่ ต้นอย่างไร เราจะต้องนักออกแบบ คิดเป็นการบ้าน นันก็ ่ คอื การวางแผนและคิดงานดีไซน์ของหนังสือให้ ออกมาเป็นทีส่ ะดุดตาแก่ผพู้ บเห็น หรือพูดง่ายๆ ก็คอื ว่าทาอย่างไรหนังสือของเราจะโดดเด่นน่ าสนใจ สิง่ ทีต่ อ้ งทา ก่อนอันดับแรกของการทาหนังสือก็คอื ๑.ต้องศึกษาทาความเข้าใจกับหนังสือ ก่อนว่าเราจะทาหนังสือให้ใครอ่าน กลุ่มเป้าหมายคือใคร เช่นถ้าให้ นักเรียนและครู หรือผูส้ นใจทางการศึกษา เนื้อหาคงไม่พน้ ในเรือ่ งของกิจกรรมทีส่ ร้างแนวคิดการพัฒนาการเรียน การสอนได้ ๒.การกาหนดขนาดและรูปแบบของหนังสือ อย่างเช่น A5, A4 หรือพ็อคเก็ตบุ๊ค หรือการเข้าเล่มแต่ในทีน่ ้ี เราทาเป็ นลักษณะของหนังสืออิเลคทรอนิคส์ ๓.กาหนดรูปแบบของปกหน้า และปกหลัง ๔.กาหนดรูปแบบของด้านใน การวางเนื้อหาและ โครงร่าง ๕.กาหนดรูปแบบของตัวหนังสือทีใ่ ช้ และขนาดของตัวหนังสือ วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๑๔


๖.ภาพประกอบมีอะไรบ้างทีต่ อ้ งใช้ และต้องใช้ จานวนเท่าไหร่ ๗.ต้องใช้โปรแกรมอะไรเป็นเครือ่ งมือได้บา้ ง บอกง่ายๆเลยเมือ่ เราออกแบบหนังสือและเห็นหน้าตาคร่าวๆของหนังสือเราแล้วก็เริม่ ลงมือในการทาหนังสือของเรา เลย โปรแกรมทีใ่ ช้ในการทาเป็นต้นฉบับเป็นโปรแกรมทีอ่ ยูใ่ นตระกูล Microsoft Office มีช่อื ว่า Microsoft Publisher ซึง่ มีหน้าตาลักษณะคล้ายกับ Ms.word แต่สามารถจัดวาง Artwork ได้ยอดเยีย่ มมาก ใคร สามรถใช้ Ms.word ได้ศกึ ษาเพิม่ เติมอีกสักนิดก็สามารถใช้ตวั Microsoft Publisher ได้อย่างไม่ม ี ปญั หา สร้างแบบหนังสือจนจบเล่ม (ขอแนะนาให้ใช้ Version 2010 ขึน้ ไปจะอานวยความสะดวกให้แก่ผผู้ ลิต ได้มาก) จากนัน้ ให้ไป Save ให้เป็น File PDF ได้โดยใช้ Save as หรือภาษาไทยคือบันทึกแฟ้มเป็ น PDF ซึง่ เป็นความสามารถของโปรแกรมทีจ่ ะแปลงงานของเราให้เป็น PDF ได้เลย ต่อไปจะเป็ นเรือ่ งของการแปลงหนังสือทีเ่ ราเตรียมไว้ให้เป็นหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Book) ได้โดยง่ายคือ เราต้องเข้าอินเตอร์เน็ตแล้วไปที่ ISSUU.com เพื่อไปสมัครเป็นสมาชิกโดยกรอกรายละเอียดในการเป็ นสมาชิก ให้ครบถ้วน (ฟรีไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย) เมือ่ ได้ Password และ Username แล้ว เราจะทาการ Upload ไฟล์ ทีเ่ ราเตรียมไว้ นัน่ คือไฟล์ตน้ ฉบับทีเ่ ป็น PDF นัน่ เอง เมือ่ เราUpload ไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะสร้าง ต้นฉบับของเราทีเ่ ป็ นไฟล์ PDF ให้เป็นหนังสืออิเลคทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ และให้ Link ในการเผยแพร่มาให้ เรา สามารถนาลิง๊ ค์ส่งตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ และสามารถนาไปแปะไว้ทเ่ี ว็บไซต์ของเราทีใ่ ช้ในการเผยแพร่ได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว สิง่ สาคัญในการสร้างหนังสือคือเรือ่ งของการบริหารจัดการข้อมูล ทาอย่างไรถึงจะมีขอ้ มูล เนื้อหาสาระของหนังสือ ทีม่ ากพอและมีคุณภาพ คงไม่ยากแล้วใช่มยั ้ ครับ

ไพรัช นวลขำ นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ สพป.ราชบุร ี เขต๑

วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๑๕


กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เงิ นอุดหนุนเงิ นเดือนครูวฒ ุ ิ ปริ ญญำตรี เงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิม่ เงินเดือนครูวุฒปิ ริญญาตรี ให้เป็นไปตามนโยบายปรับขึน้ เงินเดือนข้าราชการ ครูวุฒปิ ริญญาตรีเป็น ๑๑,๖๘๐บาท โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ได้อนุ มตั หิ ลักการให้กระทรวงศึกษาธิการปรับเพิม่ เงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนในอัตราเดียวกันทุก ครัง้ ทีม่ กี ารปรับเพิม่ เงินเดือนข้าราชการ นัน้ กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเพิม่ เงินช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน เอกชน เพื่อนาเงินเหล่านี้ไปจ่ายเงินเดือนครูวุฒปิ ริญญาตรีตามวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุนให้หมดทัง้ จานวนก่อน จะนาไปจ่ายในรายการอื่นไม่ได้ ส่วนเงินอุดหนุ นทีป่ รับเพิม่ ตัง้ แต่เดือน มกราคม—กันยายน ๒๕๕๕ รวม ๙ เดือน นัน้ ทางสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ดาเนินการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุ นเพิม่ เติมจาก สานักงบประมาณแล้วจะดาเนินงานจัดสรรให้โรงเรียนต่อไป และให้โรงเรียนนาเงินอุดหนุนรายบุคคลไปจ่ายเป็ น เงินเดือนให้ทนั สิน้ เดือน โรงเรียนต้องดาเนินการส่งใบเบิกเงินอุดหนุนรายเดือน (อน.๔)ภายในวันที่ ๓ ของทุกเดือน หากไม่ยน่ ื ตามกาหนดภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะทาให้ลา้ ช้าในการเบิกเงินอุดหนุนดังกล่าวในเดือนต่อไป

วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๑๖


โรงเรียนดีศรีตำบล แนวความคิดที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนระดับตาบลเข้าสู่ มาตรฐาน ให้เป็ นโรงเรี ยนดี ศรี ตาบล โดยใช้ระบบคุณธรรม เข้ามาพัฒนาการปฏิบตั ิการสาหรับบุคลากรในโรงเรี ยนให้ การศึกษาต้องควบคู่ไปกับ คุณธรรม โดยเฉพาะการเตรี ยมพร้อมบุคลากรนัน่ ก็คือครู ผสู ้ อนให้เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมมีความจาเป็ นอย่างยิง่ สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ มีสถานศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ อีกทั้งยังเป็ นที่ต้ งั ของศูนย์อบรมเชิง ปฏิบตั ิธรรม ที่หลายจังหวัดได้ส่งบุคคลการเข้าร่ วมอบรมเชิงปฏิบตั ิธรรม ในศูนย์ผาสุ กวณิ ช ที่ต้ งั อยู่ ม.๕ ต.คุง้ น้ าวน อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีนายสุ รินทร์ ศรีสนิท รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ เป็ นประธานในการพัฒนาบุคลกรเชิงคุณธรรม ได้ดาเนินการตามวิถีทางที่กาหนดจนให้กบั โรงเรี ยนดีประจาตาบล ครบทุกโรงเรี ยนแล้ว ถึงเวลาที่จะประกาศโรงเรี ยนเหล่านี้ เป็ นโรงเรี ยนดีศรี ตาบล โดยมีคณะประเมิน จาก เขตพื้นที่ จากผูน้ าศาสนา คนในชุมชน มาเป็ นผูป้ ระเมินเกณฑ์ โรงเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์ก็จะได้รับการสนับสนุนตามข้อตกลง ต่อไป ถือว่าเป็ นการพัฒนาที่ได้ผลในอีกรู ปแบบหนึ่ง สาหรับกิจกรรมเน้น ๔ กิจกรรมของโรงเรี ยนดีศรี ตาบล ก็คือ พัฒนาการเรี ยนการสอน/วิชาการ/งานอาชีพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๑๗


EAT FOR HEaLTH

๑๐ สุดยอดอาหารที่ควรทานทุกวัน ๑.เบอรี่ ผลไม้ในตระกูลเบอรี่ ช่วยในระบบการย่อยอาหาร

และยังมีแอนตีอ้ อก๊ซเิ ดนท์ช่วย

ทาให้ฝิวออน่เยาว์ รวมทัง้ มีวติ ามินซี ช่วยบารุงผิวพรรณ

๒.ไข่ไก่ เป็ นสุดยอดของอาหารทีห่ าได้ง่ายทีส่ ุด และมีราคาถูก ไข่ไก่เป็นแหล่งโปรตีน ที มีคุณภาพสูง ช่วยทาให้เกิดพลังงานแต่ไม่อว้ น บารุงสายตาและยังมีลทู นี ทีป่ ้ องกันการ ทาลายผิวจากแสงแดดอีกด้วย

๓.ถัว่ ถัวเป็ ่ นแหล่ง

ของธาตุเหล็กซึง่ ป็นสารอาหารทีช่ ่วยส่งผ่านออก๊ซเิ จนไปยังเซลต่างๆ

ของร่างกาย โดยถัว่ ทีเดียว นอกจากนี้

หนึ่งถ้วยจะให้ธาตุเหล็กประมาณ ๑๖ มิลลิกรัม ถือว่าเป็นปริมาณทีส่ งู ถัวยั ่ งมีไฟเบอร์ทช่ี ่วยให้ร่างกายได้ขบั ถ่ายง่ายอีกด้วย

๔.อัลมอลด์ แม๊กคำเดเมีย และมะม่วงหิ มพำนต์ เป็นอาหารทีอ่ ุดมไปด้วยไปด้วยสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพ หัวใจ จากงานวิจยั ของนักโภชนาการ ทานสองปีครึง่ เลยทีเดียว นอกจากนี้ยงั ช่วยลดคอเลสเตอรอสทีไ่ ม่ดดี ว้ ย

พบว่าผูท้ ท่ี านเมล็ดเหล่านี้จะมีอายุยนื กว่าผูท้ ไ่ี ม่ มี สารโอเมก้า ๓ เอแอลเอ ส่งผลให้อารมณ์ดแี ละ

๕.ส้ม เป็นแหล่งวิตามินซีคุณภาพช่วยสร้างเซลเมล็ดเลือดขาว และ ต้านทานโรครวมทัง้ มีไฟเบอร์สงู เป็นแหล่งของแอนตีอ้ อกซิแดนท์ จากการถูกทาลายและสร้างคอลาเจนในผิว เรียกว่าประโยชน์ครบ

ช่วยสร้างภูม ิ ช่วยปกป้องเซลผิว ครัน

๖.มันเทศ อาหารทีห่ าได้ง่าย มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ มันเทศเป็ นแหล่งเบต้า แคโรทีนทีช่ ่วยบารุงสายตา เสริมสร้างระบบภูมคิ ุม้ กัน และมีสารต้านมะเร็งสูงอีกด้วย

วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๑๘


๗.บล็อกเคอรี่ เป็ นแหล่งของวิตามินซี เอ และเค เป็นผักทีม่ เี บต้าแคโรทีนสูงช่วยบารุง สายตาและมีสารไอโซธิโอ ไซยาเนทด์ทช่ี ่วยต่อต้านมะเร็งปอดรวมถึงมะเร็งกระเพาะ ปสั สาวะ นอกจากนัน้ วิตามินเคยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกอีกด้วย

๘.ชำ ถ้าเราดิม่ ในอัตราปริมาณทีพ่ อเหมาะ จะช่วยลดความเสีย่ งจากการเป็นอัลไซเมอร์ มะเร็ง และทาให้สุขภาพฟนั และกระดูกแข็งแรงขึน้ เพราะในชามีแอนตีอ้ อกซิแดนท์ มีสารทีช่ ่อื ว่าฟลาโว นอยด์ ซึง่ เป็ นสารทีม่ ผี ลทาให้สุขภาพดี

๙.คะน้ ำ มีสารเบต้าแคโรทีนสูง

ช่วยลดความเสีย่ งต่อการเป็ นโรคมะเร็งกระเพาะ

อาหาร มะเร็งลาไส้ มะเร็งปอด โรคทีด่ ี รวมไปถึงแคลเซียมที่

รวมถึงมีวติ ามินทีส่ ร้างกล้ามเนื้อ สร้างภูมติ า้ นทาน เสริมสร้างการทางานของกระดูก

๑๐.โยเกิ รต์ หลายคนมักจะซือ้ ไว้ตดิ บ้านมีสารอาหารทีจ่ าเป็ นต่อร่างกายมาก เช่นโพเทสเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี วิตามินบี๑๒ และโปรตีน ถ้าคุณทานโยเกิรต์ วันละหนึ่งถ้วยจะทาให้สุขภาพดี

วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๑๙


กิจกรรมผ่านเลนซ์ กิจกรรมวันครู ๕๖

วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๒๐


กิจกรรมผ่านเลนซ์ กิจกรรมวันครู ๕๖

มอบของช่วยกำชำดรำชบุรี

นำยสุรินทร์ ศรีสนิ ท รองผูอ้ านวยการ สพป.ราชบุรเี ขต ๑ มอบของ เพื่อให้สนง.เหล่าสภากาชาดจังหวัดราชบุร ี ได้นาไปเป็ นของรางวัลสลาก กาชาดเพื่อการกุศล งานเทีย่ วราชบุร ี ของดีเมืองโอ่ง ทีจ่ ะจัดขึน้ ระหว่าง วันที่ ๒๒ ก.พ.- ๒ มี.ค. ๕๖ นี้ วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๒๑


คุยกันท้ำยเล่ม คุยกันท้ายเล่ม วารสารครูราชบุร ี เขต ๑ เป็นหนังสืออิเลคทรอนิคส์ทพ่ี ฒ ั นามาจากวารสาร Ratchaburi 1 E-magazine ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรเี ขต๑ มาเป็นสื่อในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าว ทางการศึกษาขององค์กร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายคือครู นักเรียน ผูส้ นใจ กิจกรรมทางด้าน การศึกษารวมทัง้ สมาชิกในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาต่างๆทัวประเทศ ่ ได้รบั ทราบความเคลื่อนไหวโดยนามา ปรับปรุงให้ง่ายขึน้ ออกแบบให้สวยงามขึน้ และนาสาระทีม่ ปี ระโยชน์ให้มากขึน้ รวมไปถึงเป็ นแนวคิดสร้างสรรค์ให้ ผูท้ ไ่ี ด้อ่านวารสารครูราชบุรเี ขต๑ ทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตสื่อได้เป็ นแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อ เพื่อแก้ปญั หาต่างๆ ให้กบั องค์กร เช่นปญั หาทางด้านงบประมาณ การเทคโนโลยีในการลดขยะกระดาษ รวมไปถึงการส่งถึง กลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว งานประชาสัมพันธ์สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรเี ขต ๑ พยายามทีจ่ ะ พัฒนาสื่อ “ วารสารครูราชบุร ี เขต ๑ “ ให้ได้มาตรฐานมากยิง่ ขึน้ หาสถานศึกษาใดทีจ่ ะใช้ส่อื นี้เป็นเวทีในการ เผยแพร่กจิ กรรมขอให้ส่งข้อมูลพร้อมภาพประกอบมายังที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรเี ขต ๑ e-mail. ploy-nk@hotmail.com Discuss the book. Journal of Teacher Ratchaburi is the first book I Electronics developed from Ratchaburi 1 E-magazine Journal of Ratchaburi Primary Education office Area 1. The media in the dissemination of information, news, educational organization. Outreach to prospective students who are interested in education, including in the area of education throughout the country. Acknowledge the movement to improve easier. Beautiful design. Useful Tips and more. The idea is to create a reading journal Ratchaburi Primary Education Office Area1. The media has been used as a guide in the media. To solve problems for the organization. Issues such as the budget. The technology to reduce paper waste. Sent to the target faster. Public Relations Office of Ratchaburi Primary Education Office Area 1 Police trying to develop, "Journal of Teacher Police Area 1" to the standards even more. For schools to use this medium as a platform to publish and requested us to do that. Department of Public Relations. e-mail. address Ploy-nk@hotmail.com.

Pirat Nuankham วารสารครูราชบุรี ๑ หน้า ๒๒


วารสารครูราชบุรีเขต๑  
วารสารครูราชบุรีเขต๑  

วารสารครูราชบุรีเขต๑ เดือนกุมภาพันธ์๕๖

Advertisement