Page 1

Jurat avaluador inicial Eulàlia Puigdecanet (IMIM) Blanca Rubí (UPF) Maria Buxadé (UPF) Jordi Villà (UPF-IMIM) David Cruz García (CRG)

Jurat avaluador finalista Ricard Solé (UPF-IMIM) Emmanuel Fajardo (CMRB) Cristina Pujades (UPF)


Nom i Cognoms:

Alicia Abellán Ecija

IES:

Maristes Valldemia (Mataró)

Tutor/a treball:

Sígfrid Maynegre

El Neurosky i les ones cerebrals El meu treball de recerca respon àmpliament a la hipòtesi: Neurosky és una empresa californiana que es dedica a produir videojocs que funcionen mitjançant les ones cerebrals de les persones. Aquesta tecnologia tan innovadora i original és sorprenent, i a primera vista, pot semblar un engany. Al treball es fa un estudi minuciós per saber si té un funcionament fiable i una comparativa atencional de diversos grups de persones, diferenciant entre sexes i edats, amb diversos factors que hi poden influir.


Nom i Cognoms:

Patrícia Zayas

IES:

J.V. Foix (Rubí)

Tutor/a treball:

Blanca Amengual

Estudi de la síntesi de glicogen en resposta a diferents estímuls cel·lulars en cultius primaris d'hepatòcits de rata adulta En aquest treball de recerca m'introdueixo en el món del metabolisme del glicogen, per dur a terme unes pràctiques al laboratori al Parc Científic de Barcelona, que consistiran en dissenyar uns diferents punts experimentals per tal d'analitzar els resultats en funció dels meus coneixements, és a dir, fer recerca científica.


Nom i Cognoms:

Jaume Vivas

IES:

Vedruna (Ripoll)

Tutor/a treball:

M. Dolors Riu

Estudi sobre el consum d'analgèsics en una farmàcia de Ripoll durant un any El meu estudi sobre el consum d'analgèsics es tracta d'un estudi estadístic que té com a objectiu analitzar el consum d'aquest grup terapèutic en funció de diferents variables, com són l'evolució de les ventes al llarg de l'any, la proporció de ventes entre marques comercials i medicaments genèrics o bé la proporció de ventes en funció del tipus de pagament (lliure o amb recepta)... Per la realització d'aquest treball he comptat amb dues fonts d'informació pròpies a més de les fonts de consulta addicionals, i són, per una banda la base de dades de la farmàcia Riera de Ripoll i per altra banda un conjunt d'enquestes realitzades en la mateixa farmàcia. D'aquesta manera, he pogut obtenir per una banda dades més generals i per l'altre, a través de les enquestes, he pogut aprofundir més en alguns aspectes concrets. D'aquesta manera he pogut arribar a unes conclusions clares que acomplien l'objectiu inicial del treball. (…)


Nom i Cognoms:

Núria Vilarasau

IES:

Arabell (Lleida)

Tutor/a treball:

Pilar Pérez

Tità i l'origen de la vida Tità, el satèl·lit més gran de Saturn, ha captat l’atenció de molt científics a causa de les seves semblances amb la Terra, com ara el fet de posseir una atmosfera o de tenir substàncies líquides a la superfície. Tot això ha portar a l’especulació sobre la possibilitat de que es desenvolupi vida a Tità, i aquest treball té com a objectiu determinar si és possible, enfocant la recerca des d’un punt de vista biològic i químic. Així, la hipòtesi que m’he plantejat és la següent: És possible l’existència actual de vida a Tità o la formació d’algun compost orgànic que derivi a una futura aparició de vida? Per a poder verificar-la, he dividit el treball en tres parts: la primera té com a objectiu conèixer les característiques de Tità i què el fa tan semblant a la Terra. La segona, estudiar dues teories sobre l’origen de la vida per saber en quines condicions es podria originar i quins són els requisits per al seu desenvolupament. I l’última, fer una comparació entre les condicions de la nostra Terra primitiva i les de Tità, per arribar així a una conclusió.


Nom i Cognoms:

Jordi Vilà

IES:

Pere Alsius i Torrent (Girona)

Tutor/a treball:

Hortènsia Belmonte

El càncer de mama, gens implicats - BRCA1 i BRCA2 Què significa l'expressió "càncer de mama hereditari"? Hi tenen els gens alguna cosa a veure? Existeix una predisposició genètica? Qué són BRAC1 i BRCA2? En definitiva, quin és l'origen del càncer? Totes aquestes preguntes em ballaven pel cap després de conèixer de primera mà un cas de càncer de mama. El que desitjava saber en profunditat eren les bases científiques del càncer. Necessitava comprendre el factor desencadenant i, paradoxalment, tan especiífic d'una malaltia tan complexa. En l'elaboració del treball, m'he centrat a explicar els aspectes genètics del càncer amb el major detall possible, sobretot, l'aparició d'una mutació, la seva influència en les proteïnes que codifica el gen afectat i la incapacitat biològica resultant que origina el tumor. Una altra part amb un ressò transcendent correspon a l'explicació del conjunt de gens relacionats amb el càncer de mama hereditari, és a dir, BRCA1 i BRCA2.


Nom i Cognoms:

Èric Ventura

IES:

Lestonnac (Barcelona)

Tutor/a treball:

Francesc González

L'activitat física com a element preventiu de la diabetis mellitus de tipus 2 i de la intolerància a la glucosa Objectius: Determinar la relació entre l’activitat física (AF) i l’aparició de diabetis mellitus tipus 2 (DM2) o intolerància a la glucosa (IG). Analitzar si l’obesitat actua com a variable confusora o modula l’efecte de l’AF en la DM2 o la IG. Metodologia: Cas-control aparellat per edat i sexe anidat en una cohort de base poblacional (en el marc del REGICOR) amb un seguiment de set anys. Variables d’estudi: diabetis i intolerància a la glucosa, activitat física, variables sociodemogràfiques i factors de risc cardiovasculars. Resultats: En el cas de DM2, N=1793 individus (54,3% dones); 48,28 (±12,79) anys ; 87 diabètics (casos). Per intolerants, N=1702 individus (54,4%); 48,49( ± 12,87); 102 intolerants (casos). En l’anàlisi multivariada observem que en els diabètics, la pràctica d’AF total no s’associa amb un menor risc de presentar DM2 (ORQ2=0,9; ORQ3=0,99; ORQ4=0,92; ORQ5=1,26). En els individus amb IG observem que tampoc no hi ha associació entre la pràctica d’AF i un menor risc d’intolerància a la glucosa (ORQ2=0,69; ORQ3=0,84; ORQ4=0,68; ORQ5=0,71). Conclusions: L’AF no té un efecte protector clar davant aquestes dues malalties i, a més, la presència (o no) d’obesitat no és un factor que potenciï aquest efecte protector de l’AF.


Nom i Cognoms:

Noemí Usero

IES:

Cingle

Tutor/a treball:

Núria Guiu

Diari d'un hemofílic El meu treball es titula "Diari d'un hemofílic" i s'hi poden diferenciar dues parts: Una més teòrica i l'altra més pràctica. En la part teòrica explico en què consisteix l'hemofília, quins tipus hi ha, per quina causa no actua el factor de coagulació, com es transmet. També faig esment de les mutacions perquè aquesta malaltia va arribar a la meva família a causa d'una inversió (tipus de mutació). I aprofito per explicar que són el consell genètic i la teràpia gènica. En la part pràctica podem conèixer com ha estat i és la vida d'una persona amb hemofília, com l'ha pogut perjudicar en el seu dia a dia. Adjunto entrevistes al malat i a la família, i també un petit estudi estadístic sobre el coneixement que té la gent d'aquesta malaltia, per tal de veure si realment és una malaltia estranya.


Nom i Cognoms:

Cristina Toda

IES:

Joan Guinjoan

Tutor/a treball:

Glòria Fusté

L'ecolocalització: l'orientació a través dels ultrasons En el meu treball de recerca anomenat L’ecolocalització: l’orientació a través dels ultrasons, es troba explicat, el significat de la paraula ecolocalització. L'estructura és en tres apartats: al primer s’hi tracta els ratpenats que realitzen l’ecolocalització a través de l’aire; al segon, l’ecolocalització a través de l’aigua, on s’exposa l’exemple dels odontocets; i en el tercer, s’explica aquest sistema de biosonar aplicat en les persones cegues i quins avantatges els suposa.


Nom i Cognoms:

Andrea Timofte

IES:

Alcarràs (Lleida)

Tutor/a treball:

Baldiri Salvadó

Evolució molecular del gen AMY1A - Estudi bioinformàtic de l'evolució d'un gen – El meu treball es centra en el camp de la biologia molecular ja que tracta d’un gen concret, l’AMY1A (l’alfa-amilasa), de les seves característiques i de la seva evolució molecular respecte a altres gens que codifiquen proteïnes semblants. Aquest projecte es situa en un context evolutiu des del punt de vista de la bioinformàtica. Fent servir internet i diferents programes informàtics hem pogut treure noves hipòtesis a partir d’informació preexistent. Els objectius que han anat apareixent durant el desenvolupament del treball van ser: aprendre a usar bases de dades i eines informàtiques per obtenir el màxim d’informació possible sobre un gen (proteïna); comparar seqüències proteiques semblants en espècies diferents per elaborar arbres filogenètics i, a partir d’aquí, estudiar l’evolució del nostre gen i situar el seu origen. Els principals resultats que hem obtingut van ser els que ens vam plantejar durant el desenvolupament del treball. (…)


Nom i Cognoms:

Victoria Tejedor

IES:

Sant Josep Teresianes Gràcia (BCN)

Tutor/a treball:

Oscar Besumbes

El caballo, un soporte de rehabilitación excepcional L’equinoteràpia és una modalitat de zooteràpia que utilitza el cavall amb finalitats estimuladores i reeducadores per a rehabilitació física i psicològica. Es busca amb ella la millora biopsicosocial dels pacients, prenent com a base la teoria de la neuroplasticitat, que parla de la regeneració neuronal. Aquesta teràpia intenta millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitats de diversa índole. És, per tant, aplicable a una immensitat de quadres discapacitants, des d’autisme fins hemiplegia. Encara que compta amb una base científica, l’equinoteràpia, crea encara desconfiança dins la població i sorgeix la pregunta que serà el problema que donarà cos al treball: És l’equinoteràpia, dins el món de les teràpies alternatives, efectiva? Davant del problema exposat responc amb una hipòtesi afirmativa; les tècniques rehabilitadores assistides amb cavalls, enteses com una teràpia complementària, son efectives i produeixen un benefici en subjectes que pateixen patologies diverses. (…)


Nom i Cognoms:

Laura Suriol

IES:

Pia Balmes (Barcelona)

Tutor/a treball:

Lourdes Guxens

Coneixent les Flors de Bach El meu Treball de recerca està basat en conèixer la teràpia floral del Dr. Bach, un tipus de medicina alternativa. Les Flors de Bach són trenta-vuit essències que formen un sistema natural, alternatiu a la medicina tradicional. No les coneixia i, per aquest motiu, l'objectiu que em vaig plantejar va ser conèixer aquesta teràpia. Havia de començar per descobrir què son les Flors de Bach, qui n'és el creador i com va arribar a les diferents essències; tenia curiositat per conèixer les trenta-vuit flors que formen el sistema i per la manera com es preparen; havia de buscar la manera d'administració i qui ho pot fer; volia conèixer diferents organitzacions on treballin amb la teràpia floral; i, per últim, volia contrastar opinions per si es tracta d'una medicina fiable o no. He dedicat la meva recerca a resoldre els objectius i m'he ajudat d'entrevistes que he fet a terapeutes, metges, biòlegs i psicòlegs, que m'han permès conèixer més a fons la teràpia i contrastar opinions. (...)


Nom i Cognoms:

Anna Emília Solé

IES:

La Segarra (Cervera)

Tutor/a treball:

Roser Soler

Estudi de l’evolució de les comunitats arbòries de l’EIN del Llobregós després d’un incendi En aquest treball de recerca s’ha realitzat un estudi de les comunitats arbòries (roures i alzines) i la seva evolució, després de patir els impactes de l’incendi que es van produir el 2009 a l’EIN de la Vall del riu Llobregós, a la Segarra. L’estructura del treball s’ha dividit en: una part teòrica que parla de la zona i les seves característiques principals com són la seva situació, la vegetació que hi predomina, etc.; i el treball de camp, la part pràctica, on s’explica la metodologia utilitzada, els resultats obtinguts i, finalment les conclusions. La metodologia que s’ha emprat per analitzar l’impacte d’aquesta pertorbació s’ha extret i adaptat de l’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Les dades recollides durant el mostreig de les parcel·les, s’han separat per zones (obaga o solana), i segons l’espècie dels arbres (Quercus ílex o Quercus faginea). (…)


Nom i Cognoms:

Marina Solà

IES:

Cervetó (Granollers)

Tutor/a treball:

Jordi Cervera

Quimiotaxi Bacteriana El treball presentat tracta el fenomen biològic de la quimiotaxi bacteriana. Primerament s'hi exposen les característiques morfofisiològiques bacterianes generals. A continuació, es presenten les bases bioquímiques i principis bàsics de funcionament del sistema quimiosensor i, a partir de la base conceptual establerta, s'apliquen aquests conceptes a la casuística específica del bacteri Escherichia coli. Seguidament comença la part pràctica del treball, on s'ha estudiat l'acció quimioefectora de diferents substàncies sobre el bacteri esmentat, tot analitzant-ne les concentracions obtingudes en cada cas. Finalment, s'ha addicionat al treball un apartat d'annexos que tracten temes estretament relacionats amb el fenomen estudiat i que ofereixen una descripció més detallada d'algunes de les tècniques i material utilitzats, així com una visió més àmplia i diversa de la presència i importància que el quimiotactisme pren en alguns aspectes de la biologia que aparentment podrien semblar no estar-hi vinculats.


Nom i Cognoms:

Anna Segú

IES:

Cambrils

Tutor/a treball:

Maria Pilar Pérez

El bandeig cromosòmic, la clau del cariotip El meu treball està focalitzat en l’estudi dels cromosomes, aquest ha sigut el que m’ha permès conèixer bé les seves característiques, el seu comportament en la divisió cel·lular i les possibles variants d’aquests, responsables de les anormalitats que provoquen mutacions com ara les síndromes. Per a poder observar aquestes anomalies, cal recordar la importància del procés de tinció dels cromosomes. Aquest és el que ens permet observar les diferents bandes cromosòmiques i treure’n els resultats imprescindibles per a trobar les possibles alteracions del material genètic. M’he volgut centrar en el mètode que s’utilitza per a poder obtenir un cariotip d’una cèl·lula humana, ja sigui provinent de sang perifèrica, o bé, del líquid amniòtic si es vol el cariotip del fetus. Per a tal, vaig acudir a un laboratori on es practicava l’elaboració massiva d’aquests, la qual cosa em va permetre passar de no saber massa què era un cariotip, a aprendre tots els passos per a la seva elaboració, i fins i tot la identificació de cadascun dels cromosomes que el componen.


Nom i Cognoms:

Sílvia Satorra

IES:

Estela Ibérica (Sta. Perpetua de Mogoda)

Tutor/a treball:

José Luis Jimenez

Cirurgia mínimament invasiva Aquest treball de recerca ha sigut realitzat per comprovar la següent hipòtesis: “La cirurgia mínimament invasiva, és una cirurgia diferent a la convencional i és més beneficiosa pel pacient” i també, per conèixer les tècniques que avarca, aquesta cirurgia, en la especialitat de urologia. El treball ha sigut realitzat entre els mesos d’agost de 2010 i gener de 2011. Durant el primer mes s’ha realitzat la recerca d’informació que m’ha permès comprovar la hipòtesis. Durant la resta d’aquests mesos, he cercat la informació sobre les tècniques mínimament invasives en l’àmbit de urologia i he assistit a quatre intervencions quirúrgiques, en les quals s’utilitzaven tècniques de mínima invasió i la redacció de tot el treball. Cal destacar ,que per poder obtenir la informació s’han consultat llibres, revistes i pàgines web especialitzades. Els objectius del treball han sigut comprovar la hipòtesis i conèixer la situació actual de la cirurgia mínimament invasiva en el camp de la urologia, la qual cosa, és el resultat de la investigació. (…)


Nom i Cognoms:

Júlia Sangüesa

IES:

Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat)

Tutor/a treball:

Josep Senan

Talassèmia: un mar de sang Talassèmia és el nom genèric amb què es coneix un grup de malalties hereditàries relacionades amb una producció anormal d’hemoglobina, que és el principal component dels glòbuls vermells i la proteïna encarregada de transportar l’oxigen a totes les cèl·lules del cos. Aquest trastorn provoca la destrucció massiva dels eritròcits i, en conseqüència, anèmies, que són el símptoma característic de les talassèmies. S’ha estudiat la situació actual de les talassèmies, quines són les causes, les diferents variants, la simptomatologia, diagnòstic i tractament entre d’altres coses. Els coneixements adquirits en la part teòrica s’han aplicat per poder entendre la part experimental on s’han analitzat els eritròcits de persones sanes, persones heterozigotes o portadores de talassèmia i persones homozigots o amb talassèmia. Mitjançant l’extracció de sang i el seu posterior anàlisi amb el microscopi s’han extret les dades dels glòbuls vermells de cada classe d’individu i s’han classificat segons la morfologia, cosa que ha permès determinar les diferències entre els grups d’estudi. (…)


Nom i Cognoms:

Gemma Sánchez

IES:

Francesc Ribalta (Solsona)

Tutor/a treball:

Carles Ymbernon

Diàlisi: com canvia la vida al pacient? El treball "Diàlisi: com canvia la vida al pacient?" presenta els següents objectius: determinar si el fet de dialitzar-se i el fet de tractar amb pacients sotmesos a aquest tractament comporta una sèrie de conseqüències. Per realitzar la part teòrica del meu treball vaig utilitzar material proporcionat per l'Hospital de Bellvitge i altres fonts. Per a la part pràctica vaig entrevistar a un total de vint persones, entre les quals figurarien pacients i treballadors de l'Hospital de Bellvitge i pacients de Solsona. També vaig visitar ADER, una associació d'ajuda per a malalts d'insuficiència renal, i finalment, vaig realitzar un experiment per demostrar el pas de diverses substàncies per una membrana semipermeable. En les conclusions vaig reflectir que les meves hipòtesis eren certes i vaig exposar les diverses conseqüències que aquest tractament comporta, desglossant-les en físiques, psicològiques i rutinàries i explicant les conseqüències que comporta aquest tractament als treballadors que mantenen un contacte amb aquests pacients.


Nom i Cognoms:

Andrea Sánchez

IES:

Sant Just Desvern

Tutor/a treball:

Margarita Soriano

Els efectes del tabac en el desenvolupament embrionari Aquest consta de dues parts: la primera, que és la part teòrica i la segona, que és la part pràctica. En la part teòrica he buscat informació sobre els equinoderms, ja que en la part pràctica que he fet en la qual vull saber si afecta o no el tabac, necessito eriçons de mar per fer una fecundació in vitro. També he volgut cercar sobre el desenvolupament embrionari, ja que és important per saber si el tabac afecta al desenvolupament embrionari. I per últim he buscat informació sobre el tabac i la nicotina, i els efectes que poden causar. En la part pràctica d’aquest treball vull esbrinar l’efecte que té el tabac i la nicotina en l’embrió, per aquest motiu he fet un experiment amb eriçons de mar que ha consistit en fer una fecundació in vitro. També he fet una enquesta sobre el tabac per conèixer la quantitat de gent que fuma i si coneixen tant els efectes com els components. Quan vaig acabar l'enquesta, vaig crear unes gràfiques per observar els resultats, i després vaig calcular, amb el càlcul de l'interval de confiança, si aquests resultats eren a l'atzar o si depenien d'algun factor extern.


Nom i Cognoms:

Gemma Sala

IES:

Anna Ravell (Barcelona)

Tutor/a treball:

Glòria Téllez

Síndrome Fràgil X La síndrome Fràgil X és un trastorn genètic lligat al cromosoma X. Un dels símptomes més comuns, sobretot en mascles, és l'existència de discapacitat intel·lectual. El treball consta de dues parts. En la primera part s'explica la malaltia, la seva història, els símptomes i les diferents informacions obtingudes d'experts en aquest tema. La segona part conté el seguiment d'un cas amb la síndrome fràgil x, es tracta d'un alumne de 13 anys de l'escola d'educació especial Paideia. En el seguiment del cas, a més d'observar-lo dins l'ambient de classe, es van intentar modificar estímuls externs (dins l'aula) per veure com podien afectar aquests canvis a la seva conducta i rendiment.


Nom i Cognoms:

Paula Sàbat

IES:

Jaume Vicens Vives (Girona)

Tutor/a treball:

Vega Bartolomé

Mort sobtada: mutació al gen que codifica els receptors de rianodina Al 1998 les morts sobtades en un arxipèlag eren tantes que els cardiòlegs de la zona van començar a sospitar que podia tractar-se d'una malaltia genètica. Després d'anys d'investigació s'ha descobert la causa de tantes morts: la mutació A000B al gen RyR2, codificador dels receptors de rianodina, que provoca una malaltia elèctrica del cor anomenada taquicàrdia catecolaminèrgica polimòrfica ventricular (CPVT). La CPVT provoca un desordre als ja anomenats receptors de rianodina, que són canals reguladors del calci intracel·lular i tenen un paper clau en la contracció del cor. Això pot provocar despolaritzacions tardanes, taquicàrdia i mort sobtada. He tingut l'oportunitat de seguir aquest cas de ben a prop, fent una estada tot el juliol al laboratori que el Centre de Genètica Cardiovascular de Girona té al Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Allà he après moltíssim sobre la malaltia i la investigació genètica i he dut a terme un estudi genètic, que és la prova que es fa per detectar mutacions.


Nom i Cognoms:

Rodríguez, Helena

IES:

Freta (Calella)

Tutor/a treball:

Ramón Valle

Olofelia, el misteriós món El meu treball es basa en el perfum, especialment en la seva composició i próces d'elaboració. Atès que el perfum és un cosmètic, vaig creure convenient dividir-lo en dues parts: la primera més general i la segona, la qual engloba el treball en si. Per una banda, explico què és la cosmetologia o ciència cosmètica i les principals substàncies que utilitza aquesta, què és un producte cosmètic a trets generals i les característiques que ha de posseir. A més a més, les principals branques d'aquesta ciència i la diferència entre ambdues. Per l'altra em centro en el tema del treball, el perfum en si. Cal destacar que al ser un treball centrat en l'àmbit científic potser hi hauria aspectes que només podrien entendre aquelles persones que hi estiguessin familiaritzades. Per tant, com que la meva intenció era fer un treball pròxim, és a dir, accessible per a tothom, vaig pensar que havia de començar des de zero tot explicant la base de la química, la matèria. A més volia que fos didàctic, per aquest motiu hi apareixen bastants gràfics i taules per tal de fer-lo més entenedor.


Nom i Cognoms:

Aitor Rodríguez/Lorena González

IES:

Rafael Casanova (St. Boi de Llobregat)

Tutor/a treball:

Isabel Tarjuelo

Respostes fisiològiques de l’organisme en front d’un ambient hipòxic Primer de tot, amb la col·laboració de la nostra tutora, vam anar a parlar amb un professor de la facultat de Biologia de la UB, per demanar instal·lacions on fer les nostres proves. El que hem investigat en el nostre treball són els efectes que provoca l’altura, juntament amb l’exercici i la fatiga, en el nostre organisme. Durant els mesos previs a la part experimental, la qual vam realitzar a l’agost, vam preparar la part teòrica, ja que sense aquesta no podríem haver entès alguns conceptes bàsics per a la part experimental. Així que a l’agost, vam anar a la Cambra Hipobàrica de l’Hospital de Bellvitge amb les nostres rèpliques, totes de 16 anys, actius i no fumadors. El primer experiment que vam realitzar va ser la mesura dels paràmetres freqüència cardíaca, freqüència respiratòria, saturació arterial d’oxigen i volum expirat per minut a nivell del mar en un estat de repòs, a continuació vam pujar a 5000 metres d’altitud (hipòxia) i es van mesurar els mateixos paràmetres en repòs i en exercici. (…)


Nom i Cognoms:

Josep Rodoreda

IES:

Maristes Montserrat (Lleida)

Tutor/a treball:

Josep Pérez

El món de l'oli de les Garrigues El treball "el món de l'oli de les Garrigues" és un projecte en què es proposa la comparació de les propietats químiques i organolèptiques(tast) d'olis acabats de produir (collita del novembre del 2010) amb olis d'un any d'antiguitat. Per tal de fer l'estudi, es recullen mostres d'oli arbequí verge extra de diferents molins de l'àrea de les Garrigues. En l'estudi sol es té en compte el factor antiguitat; cal saber que factors com la llum, la temperatura, el tipus de sòl de conreu, etc., també influeix en l'oli. Finalment, el treball consta d'una part teòrica, elaborada en part a partir de visites al museu temàtic de l'oli i altres llocs d'interès relacionats amb aquest camp. Gràcies a aquest apartat, l'anàlisi dels olis adquireix sentit per al lector.


Nom i Cognoms:

Laura Ribera

IES:

Vedruna-Gràcia (Barcelona)

Tutor/a treball:

Elizabeth Forns

La Salut. El negoci del S.XXI Informar o persuadir, què volen les empreses amb els productes làctics funcionals? A continuació exposo el que vaig fer per intentar respondre la pregunta del meu treball: Vaig fabricar iogurt a casa i vaig sotmetre’l juntament amb iogurts que es venen al mercat a experiments que em permetessin detectar-hi la presència de glúcids, lípids i proteïnes. La informació obtinguda la vaig posar en relació amb la publicitat enganyosa. Mitjançant un altre experiment amb rèplica vaig intentar veure quins iogurts contenien més substàncies químiques del tipus conservants. També vaig comparar un prospecte de medicament amb un d’un làctic funcional per tal de veure de quina manera tracta la informació cadascun d’ells. Vaig analitzar els làctics del mercat que em van semblar significatius, vaig realitzar una campanya publicitària d’una marca que em vaig inventar jo per tal de posar a la pràctica els mètodes que havia vist que els professionals utilitzen per vendre els seus productes (després d’haver sotmès a un procés d’anàlisi uns quants anuncis de làctics), vaig fer entrevistes a professionals i vaig estudiar els preus i abundància dels iogurts i llets funcionals en el supermercat Eroski. Finalment, vaig passar unes enquestes per tal de veure la influència de la publicitat en l’àmbit dels iogurts funcionals en els joves d’avui en dia.


Nom i Cognoms:

Marc Rabionet

IES:

Cassà (Girona)

Tutor/a treball:

Miquel Riera

La vida d'un laringectomitzat El principal objectiu d’aquest treball és descobrir la condició de laringectomitzat i encarar la malaltia del càncer de laringe des de diverses perspectives. Per aconseguir-ho, vaig diferenciar clarament la part teòrica amb la pràctica. En primer lloc, la part teòrica se centra, sobretot, en els agents mutàgens i les seves classes. Més endavant també s’analitza el tabac com a agent mutagen, observant les substàncies nocives que conté i els càncers que pot provocar. En segon lloc, la part pràctica s’endinsa en la vessant mèdica, psicològica i humana del càncer de laringe i d’una persona laringectomitzada. Per això, vaig realitzar unes entrevistes a diferents professionals i afectats. Concretament, vaig entrevistar a especialistes en radiooncologia, ORL (otorinolaringologia) i psiconcologia i a un home laringectomitzat, en Josep Turon. També és voluntari de l’Oncolliga i ofereix classes a altres persones laringectomitzades per a recuperar la veu. Gràcies a ell vaig poder assistir a una d’aquestes classes i observar aquest aprenentatge. Finalment, de tota aquesta informació se’n poden treure varies conclusions. (…)


Nom i Cognoms:

David Quintela

IES:

Sant Jaume de la FEP (Barcelona)

Tutor/a treball:

Inma Camacho

El paper de les hormones en el desenvolupament dels insectes El meu treball de recerca consisteix en la determinació del paper de les hormones en el desenvolupament (tant nimfal com sexual) dels insectes. Primerament, a la part teòrica del treball, he estudiat el cicle vital dels insectes i en què consisteix el seu desenvolupament, a banda d’analitzar la panerola Blatella germanica, que és l’insecte utilitzat a la part pràctica. També he tractat les dues hormones més importants en aquest procés: l’hormona juvenil i l’hormona de muda. Posteriorment, a la part pràctica he realitzat un seguit d’experiments per tal de demostrar els efectes que tenen aquestes dues hormones en el desenvolupament dels insectes. Aquests experiments consisteixen en l’aplicació de l’hormona juvenil o de l’hormona de muda per comprovar si realment influïen en el desenvolupament de nimfes a adults i també per comprovar el paper que tenen en els insectes adults (desenvolupament dels caràcters sexuals). Aquests experiments han estat realitzats als laboratoris de l’Institut de Biologia Evolutiva del CSIC.


Nom i Cognoms:

Misericòrdia Prats

IES:

Sant Josep de Reus

Tutor/a treball:

M. Eugènia Badia

La malaltia celíaca El treball consta de dues parts: una part teòrica i una de pràctica. En la primera s'exposen tots els punts a destacar de la malaltia celíaca, i en la segona es desenvolupa una comparació econòmica entre els productes amb gluten i els productes sense gluten. També es poden observar les ajudes econòmiques que ofereixen els països europeus. L'elaboració d'una dieta de dues setmanes per tal de poder veure aquesta diferència abismal de preus. A més, inclou la visita a 20 restaurants on es pot comprovar que moltes vegades es comprometen a elaborar el menjar i després no ho compleixen. I per finalitzar amb aquesta part pràctica, la visita a dos menjadors escolars, l'un amb servei de cuina pròpia i l'altre amb servei de càtering, per tal de comparar el tracte al celíac, que moltes vegades es veu discriminat per la seva malaltia.


Nom i Cognoms:

Anna Pla

IES:

Ciutat de Balaguer

Tutor/a treball:

Alberto Vélez

Bioquímica de l'amor Què n' és de curiós l'amor, oi ? I quines voltes que dóna la vida... Potser és per això que molta gent es pregunta, amb el propòsit i/o la curiositat d’entendre’l, que què és aquest sentiment, i si més no, tracta de definir-lo. Tot i la popularitat d’aquesta pregunta, aquest treball no tracta de respondre-la, sinó que neix de la necessitat de descobrir l’origen d’un sentiment que commou a tot el món, d’un sentiment que provoca, simultàniament, goig i aflicció. Més detalladament, se centra en com el cervell reacciona davant les etapes de l’amor romàntic, les quals es van proposar i/o plantejar per estandarditzar i palesar les etapes d’una relació. Per això, s’ha abordat, des d’una perspectiva emotivo-científica l’estudi de les reaccions que transcorren en el cervell dels enamorats en un període en el que es realitzen canvis bioquímics en funció del temps. Per tal de corroborar-les es va realitzar, posteriorment un treball de camp que inclou dos enquestes: una per determinar si factors com l’edat, el sexe, la nacionalitat, etc, influenciarien en el fet de pertànyer a una fase o altra; i l’altra per ratificar les fases ja citades, unes fases que són inèdites i no estaven, fins ara, estipulades.


Nom i Cognoms:

Pamela Pinto/Daniel Pintado

IES:

Federica Montseny (Badia del V.)

Tutor/a treball:

Genma Vallduriola

Fecundació in vitro de Mytillus Galloprovinciallis

El nostre treball de recerca consisteix a realitzar una fecundació in-vitro i posteriorment observar els diferents estats embrionaris. El nostre objectiu és simular el que en condicions normals passaria a l'aigua, aconseguir la fecundació. Això ho aconseguirem mitjançant el xoc tèrmic que faran que els musclos alliberin els gàmetes femenins i masculins, seleccionar els més adients i realitzar la fecundació. Després es faria un seguiment embrionari de totes les etapes a través d'un microscopi, des del zigot, fins a l'estat larval.


Nom i Cognoms:

Laia Pérez

IES:

Comte de Rius (Tarragona)

Tutor/a treball:

Lourdes Tablado

La hipertensió: Estudi experimental dels valors de tensió arterial sota diferents condicions experimentals. El meu treball consta d’una part teòrica i una part experimental. En la part teòrica, explico breument la fisiologia de l’aparell circulatori i què és la hipertensió i quins son el primers símptomes i els factors que incrementen el rics de hipertensió arterial. Per tal de dur a terme la part pràctica del treball de recerca, vaig agafar un total de 46 persones compreses entre 16 i 54 anys. Els valors de tensió normal es prenien amb el subjecte assegut a una cadira. Els col·locava l’esfigmomanòmetre digital al canell esquerra recolzant el colze sobre la taula i la mà a la mateixa alçada que el cor. Per veure si hi havia variacions de la tensió arterial per la temperatura ambient havien de ficar la mà dreta en un recipient amb aigua freda a 10ºC desprès amb aigua calenta durant 2 minuts per veure quin havia sigut l’efecte. (…)


Nom i Cognoms:

Leia Peralta

IES:

Taller Ginebró (Cardedeu)

Tutor/a treball:

Pilar Castellano

El perfum i les essències. Procés d'elaboració d'un perfum Aquest treball és un recorregut pel procés d'elaboració d'un perfum, partint de l'extracció de les essències vegetals fins a la seva posterior creació. Per tal d'assolir ambdós objectius vaig estructurar el treball en dos apartats ben diferenciats: l'obtenció d'essències i l'elaboració d'un perfum.


Nom i Cognoms:

Mireia Peña

IES:

Juan Manuel Zafra (Barcelona)

Tutor/a treball:

Maria Farners

Estudi de la influència del fàrmac Furacín sobre el creixement cel·lular in vitro Tal com el títol indica, aquest treball és un estudi de la incidència d’un determinat fàrmac (anomenat Furacín) en el creixement cel·lular in vitro. Vaig escollir “Furacín” perquè vaig trobar una incoherència important entre dos prospectes aprovats en anys diferents: al del desembre del 1996 indicava que el fàrmac encaminava el teixit danyat a regenerar les cèl·lules perdudes, mentre que al del març del 2007 no ho deia. Així doncs, vaig voler comprovar si el fàrmac realment estimulava el creixement cel·lular in vitro. Vaig estructurar el treball en dues parts ben diferenciades: el marc teòric i el marc pràctic. El marc teòric consta de la informació necessària per poder entendre el marc pràctic. Aquest darrer està format per dues experiències diferents: la primera compara el comportament dels cultius davant de diferents concentracions de fàrmac i la segona compara la concentració idònia de fàrmac de l’experiència 1 amb l’Àcid Retinoic (estimulador del creixement) i amb el TPA (inhibidor). (…)


Nom i Cognoms:

Annabel Pellicer

IES:

Martí L'Humà (Montblanc)

Tutor/a treball:

Núria Escolà

Càncer de coll d'úter: la prevenció com a millor opció El meu treball de recerca gira entorn el càncer de coll d’úter, basant-se principalment en la prevenció. La prevenció es divideix en primària, centrat en la vacunació contra el VPH, secundària, basada en les estratègies de cribatge, i finalment tractant el precàncer i el càncer de coll d’úter, remarcant els mètodes més utilitzats per a combatre’l. També hi ha una breu semblança del procés del càncer, causes i factors de risc per entendre millor les estratègies de prevenció. Pel que fa a la part pràctica, està enfocada en unes practiques realitzades al Parc Científic de Barcelona sobre l’efecte de diversos fàrmacs (Etoposide i Lapachone) sobre cèl·lules tumorals HeLa. Per una altra part, també hi ha uns gràfics que mostren l’acceptació de la vacuna a la Conca de Barberà, és a dir, les nenes de 6è vacunades des de que es va implantar la campanya de vacunació contra el VPH.


Nom i Cognoms:

Manuel Pastor

IES:

Santa Maria dels Apòstols (BCN)

Tutor/a treball:

Javier de Juan

TAURONS. Els reis dels Oceans El repte d’aquest treball ha estat demostrar que pot existir una relació de convivència en el planeta Terra entre els humans i els taurons, sempre que l’home no ocupi els territoris dels esquals, i s’intenti preservar aquesta espècie. Els atacs dels taurons no es produeixen pel sol fet de la violència, ni per ser una espècie ferotge, sinó per raons de supervivència que fan que ens confonguin amb l’aliment necessari per viure. L’Arxiu Internacional d’Atacs de Taurons (ISAF) és una font de dades molt important, que recull estudis de tots els registres d’atacs mundials des de principis del segle XX. La meva aportació personal al treball, ha estat la participació en un grup de recerca de l’Aquàrium de Barcelona, en el que vaig tenir l’oportunitat de participar en la dissecció d’un exemplar de moixina. Va ser una experiència molt enriquidora, en la que vaig poder acostar-me al món de la ciència marina, que sempre m’havia fascinat. (…)


Nom i Cognoms:

Àngela Olvera

IES:

Montserrat (Barcelona)

Tutor/a treball:

Mercè Serra

Aurelia aurita: Una metamorfosi al mar (Realització del cicle vital de l'Aurelia aurita, al laboratori d'un institut). Gràcies a l’ajut del CMIMA (Centre Mediterrani d’Investigacions Marines) se’m va possibilitar realitzar un projecte que mai s’havia fet anteriorment en el laboratori d’un institut: la realització del cicle vital de l’Aurelia aurita. Seguint el mètode científic, vaig fer-me la pregunta de si seria possible amb les condicions d’un laboratori d’institut aconseguir la consecució de les diferents fases del cicle vital. Se’ns van proporcionar: pòlips, que havien de ser mantinguts a la nevera a certa temperatura (ºC), unes èfires, el material per realitzar l'aigua marina artificial i l’aliment, que era l’artèmia. A partir d’aquest material varem haver de preparar el laboratori per tenir les condicions adequades de temperatura i lluminositat. El treball consistia en l’observació diària de l’evolució del cicle, així com del subministrament d’aliment i canvis d’aigua a èfires i pòlips i posteriorment l’observació amb lupa binocular. (…)


Nom i Cognoms:

Yáiza Núñez

IES:

Numància (Barcelona)

Tutor/a treball:

Àngels Barbé

Lligament dels caràcters Ebony i Sepia a Drosophila Melanogaster El meu treball de recerca va començar per plantejar-me la hipòtesi: si els caràcters Ebony i Sepia estan lligats els resultats obtinguts del creuament de la F2 no seran els esperats per la tercera llei de Mendel. Tot seguit vaig recollir informació sobre les bases de la genètica, tant les lleis de Mendel com les aplicacions de Thomson en les Drosophiles Melanogaster. A la part pràctica vaig recrear un ambient òptim per la cria de les Drosophiles i tot seguit vaig procedir a fer el creuament de la soca Ebony amb la Sepia, totes dues situades al cromosoma número Tres. Un cop obtinguda la F1 vaig procedir a tornar-la a creuar per obtenir els resultats, conclusions i poder respondre a la meva hipòtesi. (…)


Nom i Cognoms:

Roger Noró

IES:

Gallecs (Barcelona)

Tutor/a treball:

Carme Samsó

Les polseres Power Balance: eficàcia, placebo o engany? El treball presenta una part teòrica sobre l'efecte placebo i sobre la història i el funcionament de les polseres hologràfiques Power Balance. I un cos pràctic en el que pretén comprovar un possible efecte placebo d'aquest producte, mitjançant un experiment amb proves de flexibilitat i equilibri, i entrevistes a professionals de la salut sobre les polseres, l'efecte placebo, i teràpies sovint considerades placebos.


Nom i Cognoms:

Natalia Navarro/Carmen Menacho

IES:

Sabadell

Tutor/a treball:

Àngels Monllor

Malalties neurodegeneratives. Estudi de la supervivència neuronal en cèl·lules apoptòtiques tractades amb estimulants naturals. Gràcies a l’oportunitat que vam tenir de visitar els laboratoris de la Universitat Autònoma de Barcelona i d’observar el treball d’un grup d’investigadors biomèdics, vam poder iniciar el nostre Treball de Recerca. L’objectiu principal del projecte era estudiar l’efecte de diferents estimulants naturals en neurones que es troben en fase apoptòtica, és a dir, en les mateixes condicions que es donen a les malalties neurodegeneratives. Una vegada vam fixar els objectius del treball vam haver de buscar informació sobre alguns conceptes bàsics relacionats amb el sistema nerviós i la neurona, a partir dels quals vam crear la part teòrica del nostre treball (…)


Nom i Cognoms:

Ferran Nadal

IES:

Antoni Cumella (Granollers)

Tutor/a treball:

Àngels Roca

Aprenent amb mosques Parlar “d’aprenentatge animal” pot semblar molt curiós i més encara si es tracta d’animals tant senzills com les mosques. En aquest treball, estudiarem la capacitat d’aprenentatge de l’espècie Drosophila melanogaster en el seu estadi larval. L’estudi té un doble objectiu: - Comprovar experimentalment si la Drosophila melanogaster és capaç d’aprendre. Els experiments, duts a terme al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona, es basaran en fer que les larves associen una olor determinada amb la presència de menjar. Si la nostra hipòtesi que afirma que són capaces d’aprendre és certa, les larves es dirigiran cap a la olor en qüestió. - Determinar quina regió del seu cervell, concretament d’una part del cervell anomenada Mushroom Body (MB), és la més important perquè les drosòfiles puguin aprendre. Per fer-ho, realitzarem un segon experiment. Treballarem amb dos models de larves mutades amb el sistema Gal4. (…)


Nom i Cognoms:

Anna Muro

IES:

Institut Cultural del CIC (Sant Cugat)

Tutor/a treball:

Alicia Flores

Cèl·lules mare del càncer: Objectiu de les noves teràpies antitumorals Aquest treball de recerca es centra en l’estudi de les cèl·lules mare del càncer i les implicacions que la seva existència suposa en el desenvolupament de noves teràpies contra el càncer. Per aquest motiu es realitza una investigació, basada en fonts bibliogràfiques, sobre la biologia del càncer que ens permetrà entendre què és i com s’origina aquesta malaltia i a partir d’aquí s’estudien en profunditat les cèl·lules mare del càncer: les seves característiques, els seus possibles orígens, els mètodes de aïllament i caracterització i les vies de senyalització molecular que tenen alterades i que són l’objectiu de les noves teràpies. Paral·lelament es mesura l’efecte de dos fàrmacs desenvolupats per l’empresa Novartis, el BEZ235 (BEZ) i el BKM120 (BKM), sobre la població de cèl·lules mare de tumors cerebrals per avaluar la seva viabilitat com a tractament contra aquests tumors. Aquesta part es va realitzar al Laboratori d’Expressió Gènica i Càncer del VHIO sota la direcció de Dr. Seoane i de la Dra. Carmona.


Nom i Cognoms:

Mª Teresa Murcia

IES:

Stucom (Barcelona)

Tutor/a treball:

Manel Sans

Estudi del càncer de mama i del consell genètic, com a pràctica mèdica relacionada amb el càncer hereditari El cos de la memòria d'aquest treball està dividit en set capítols: els tres primers són completament teòrics i pretenen informar, de manera general, al lector sobre què és el càncer, proporcionar una sèrie de coneixements previs i necessaris per entendre la resta de la memòria i explicar el màxim nombre de coses possibles sobre el càncer de mama i el consell genètic; els altres quatre capítols mostren la recerca realitzada, per un costat referent al càncer de mama i, per l'altre, a nivell del consell genètic el qual està centrat a Catalunya. Hi ha entrevistes, visites a centres, així com publicacions d’interès dels últims anys.


Nom i Cognoms:

Raquel Muñoz

IES:

Escola Pia Sarrià Calassanç (BCN)

Tutor/a treball:

Marta Martí

DÁKTYLOS Dáktylos és un treball basat en l'estudi de les empremtes dactilars i la seva correlació entre els diferents familiars (sobretot entre germans -bessons univitel·lins, bessons bivitel·lins i germans no bessons-). En la part teòrica trobem inclosa una part genèrica on s'introdueix el coneixement científic bàsic per comprendre l'estudi (tracta l'àmbit genètic detallant sobre gens, cromosomes i herència genètica). A continuació, s'exposa tota aquella informació adquirida durant la recerca bibliogràfica sobre les empremtes (història, què i com són, què és el que realment es coneix d'elles, etc.). La part pràctica de la recerca es basa en trobar la correlació que hi ha entre les empremtes de distints membres d'una família, a partir de la presa d'aquestes i de, posteriorment, realitzar uns determinats comptatges. Principalment, l'estudi s'ha focalitzat en la relació entre germans, ja que en poder comparar els resultats dels germans bessons i no bessons, s'han obtingut possibles conclusions sobre la incidència de la determinació genètica i les condicions ambientals en la morfologia de les empremtes. (…)


Nom i Cognoms:

Elena Moreno/ Enric Ortega

IES:

El Castell (Esparraguera)

Tutor/a treball:

Yolanda Eito

LA SALUT BUCODENTAL. Eficàcia dels productes i estudi de població Per tal de copsar l’estat de salut bucodental a la població del nostre entorn i comprovar l’eficàcia antibacteriana dels dentifricis i col·lutoris, es van plantejar unes hipòtesis inicials: L’eficàcia de les pastes de dents és superior a la dels col·lutoris bucals. Hi ha una millora en els hàbits higiènics bucodentals en la població del Baix Llobregat. Part de la metodologia compren un treball estadístic, per estudiar els hàbits d’higiene bucodental a poblacions del Baix Llobregat on es constaten els hàbits segons edat i sexes. Es va elaborar una enquesta de respostes tancades, simples i múltiples. La tipologia de les preguntes ha estat bàsicament sobre problemes dentals, productes utilitzats i importància de la higiene. Un cop fetes les enquestes s’han buidat els resultats a format Excel per tal de realitzar les taules de resultats, calculant freqüències relatives i absolutes, i a partir d’aquestes últimes elaborar gràfic per analitzar els resultats, tot comparant-los amb altres estudis de salut. Aquest treball es complementa amb un al laboratori per comprovar l’eficàcia de pastes i col·lutoris, a base d’antibiogrames.


Nom i Cognoms:

Miquel Angel Moreno

IES:

Miramar (Viladecans)

Tutor/a treball:

Vanessa Chueca

Per què hi ha pèrdua de memòria amb l'estrès? Alguns fets, com la pèrdua de memòria desprès d'un infart, i treballs d'investigadors han corroborat que una exposició a un estrès pot provocar pèrdua de memòria. Però... a què es deu aquest fet? L' oportunitat que he tingut de treballar amb un grup d'investigadors del PRBB m'ha permès endinsar-me més en aquest tema, trobant així una possible resposta a aquesta pregunta. Aquest treball tracta tres temes principalment: la memòria, l'estrès i el sistema endocannabinoid. Es dóna una explicació del funcionament de la memòria, de la resposta davant un estrès i dels aspectes generals del sistema endocannabinoid. S'exposen tres experiments, en els que he pogut tenir el plaer de participar, a partir dels quals s'extreuen les conclusions finals del treball a partir de tota la bibliografia trobada.


Nom i Cognoms:

Laura Moreno

IES:

Sant Ignasi-Sarrià (Barcelona)

Tutor/a treball:

Jordi Basseda

La lluita contra la tuberculosi. Una malaltia social La tuberculosi és una malaltia infecciosa que està molt lligada a la història de la humanitat. Va arribar a ser una de les principals causes de mort a l’Europa feudal, a causa de l’augment de densitat de les poblacions i l’escassa higiene. Tot i que avui en dia ja té cura, segueix causant moltes morts, especialment en aquells països menys desenvolupats. De fet, les gràfiques dels diferents països del món respecte a taxa de tuberculosi i a renta per càpita són inversament proporcionals, cosa que demostra la gran relació establerta entre tots dos factors. Per altra banda, a Espanya la taxa de tuberculosi és més alta que als altres països d’Europa, cosa que s’explica per la immigració provinent de països amb altes taxes que després viu al país en males condicions. En realitat, més pel fet de les condicions en les que viuen que perquè vinguin de països amb altes taxes ja que el nombre de casos adquirits a Espanya entre els immigrants és superior al dels casos importats dels seu país.(…)


Nom i Cognoms:

Gemma Montañà

IES:

Tona (Barcelona)

Tutor/a treball:

Pilar Mas

El coneixement del VIH 30 anys després del seu descobriment El treball “El coneixement del VIH 30 anys després del seu descobriment” es basa no només en l’explicació de la malaltia, sinó també en analitzar el coneixement, majoritàriament erroni que té la nostra societat del VIH i la SIDA i la percepció social que provoca aquest tema. Els resultats obtinguts es basen en unes enquestes fetes a una mostra de població osonenca amb la finalitat d’esbrinar el coneixement i la percepció social que hi ha al voltant d’aquesta malaltia. Seguidament, hi ha una entrevista a una persona seropositiva que, molt amablement, va proporcionar-me la seva experiència per tal d’arribar a fer-me una idea de com eren les seves vides. Ja per acabar, com que la conclusió a la qual vaig arribar va ser que el desconeixement de la malaltia provocava un rebuig social cap als seropositius, vaig creure convenient fer una campanya informativa i de publicitat (cartells) per tal d’informar la societat. A més, també vaig realitzar un vídeo per tal de conscienciar la societat.


Nom i Cognoms:

Cristina Molins

IES:

Maristes Montserrat (Lleida)

Tutor/a treball:

Joan Sabidó

Efectes del panís transgènic sobre la plaga Plodia interpunctella L’aplicació de la biotecnologia en aliments ha originat un complex debat. Per tant ens trobem davant d’una controvèrsia sobre les espècies transgèniques i la seva repercussió sobre la salut. A partir d’aquí em vaig adreçar a la Universitat de Lleida, a través del seu centre mixta amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaris (IRTA) per tal d’elaborar aquest treball. En aquest treball platejo com afecta el panís Bt en una plaga de magatzem, en concret la plaga Plodia interpunctella. El panís Bt és una planta modificada genèticament per a defensar-se de l’atac d’insectes lepidòpters. L’objectiu de l’estudi és conèixer la incidència del panís Bt en la plaga citada. Per això es van preparar mostres amb diferents proporcions de panís isogènic i transgènic per observar el desenvolupament d’ous de Plodia interpunctella.


Nom i Cognoms:

Clara Mayayo

IES:

Fort Pius (Barcelona)

Tutor/a treball:

Joan Sabidó

Atzar i el viatge del temps El meu treball parteix de la hipòtesis de quina és la funció de l’atzar en l’evolució de les poblacions. Consta de dues parts. Una part teòrica on introdueixo conceptes bàsic d’evolució i genètica, ja que aquests són essencials per saber els mecanismes d’evolució de les poblacions. També engloba una petita reflexió sobre l’atzar i com aquest afecta en el desenvolupament de les poblacions amb un nombre d’individus reduït, l’anomenada deriva genètica. La segona, és la part experimental. En aquesta he creat unes poblacions hipotètiques i, mitjançant l’atzar, les he fet evolucionar. He anotat les dades i a partir d’elles he fet gràfiques, de les quals he pogut extreure les conclusions. Mitjançant aquest treball he pogut demostrar que la influencia de l’atzar està estretament relacionada amb la presencia de la deriva genètica en una població. I, també, que l’efecte d’aquest en poblacions amb el nombre d’individus reproductors petit pot provocar-ne la seva diferenciació, sense que hi influeixi cap altre factor.


Nom i Cognoms:

Josep Mateu

IES:

Claver Raïmat Jesuïtes (Juneda-Lleida)

Tutor/a treball:

Josep Mallol

Una finestra al mar El meu treball és una recerca, en l'àmbit de la biologia marina, per a demostrar que un sistema marí tancat (aquari) és totalment viable sense la utilització de grans filtres externs (escumadora de proteïnes), de manera que sigui el més natural possible.


Nom i Cognoms:

Maria Martínez

IES:

Emperador Carles (Barcelona)

Tutor/a treball:

Rosa Baldomà

Cèl·lules mare: el futur de la medicina Aquest treball tracta una vessant purament biològica, com és l'estudi, definició, obtenció i classificació dels diferents tipus de cèl·lules mare; i una altra de biomèdica, la qual se centra en l'aplicació de teràpies amb aquestes cèl·lules per a la cura de diferents tipus de malalties (i regeneració de teixits), fent especial ressò en les de tipus neurodegeneratiu. També es descriuen diversos tipus de trasplantaments de cèl·lules mare i les classes de clonacions que hi ha. A més a més, hi ha continguda una part de recerca social, en la que es mostren els resultats obtinguts d'una enquesta (part pràctica del treball) en relació als problemes ètics que planteja la utilització de cèl·lules mare embrionals.


Nom i Cognoms:

Xavier Martiáñez

IES:

Ausias March

Tutor/a treball:

Maria Rosa Brunet

Correspondència a alta freqüència entre variables fisicoquímiques en el fitoplàncton El meu treball és un estudi sobre la relació que hi ha entre l'entrada d'energia mecànica i les variacions de fitoplàncton. Es van obtenir dades meteorològiques i dades de l'aigua del port de Barcelona (dades de quantitats de fitoplàncton i dades sobre les característiques de l'aigua) durant tres mesos i es van intentar relacionar aquestes dades.


Nom i Cognoms:

Aitor López

IES:

Maristes Rubí

Tutor/a treball:

Xavier Alacid

Els bacteris, aliats en els processos de descontaminació del medi? La bioremediació Davant del greu problema mediambiental que afecta el nostre entorn avui dia, una possible solució és la bioremediació. La bioremediació s’entén com l’explotació de les capacitats naturals degradatives dels microorganismes per a detoxificar emplaçaments contaminats. És a dir, l’ús d’organismes vius, com per exemple bacteris, per a degradar substàncies que contaminen una determinada àrea. Amb l’objectiu de conèixer què és i com funciona la bioremediació va néixer aquest treball, la hipòtesi del qual és també el títol d’aquest: “Els bacteris, aliats en els processos de descontaminació del medi?” Un cop feta la part teòrica en el marc pràctic es van dur a terme tres experiències diferents per tal de demostrar a validesa de tres de les tècniques més importants en el camp de la bioremediació: el biosparging, el bioventing i la bioaugmentació. Us animo a que cerqueu vosaltres mateixos les respostes de les preguntes que aquest treball us pugui plantejar en aquest moment en la lectura d’aquest treball. I espero que gaudiu llegint-lo tant com jo he gaudit fentlo.


Nom i Cognoms:

Judit Llinares, Alba Pérez, JuditPujol, Anna Rosell

IES:

Sagrada Familia de Sabadell

Tutor/a treball:

Rosa Marfà

Ser mare a qualsevol edat El treball pretén entendre l'essència de la maternitat, observant el passat, el present i el futur d'aquesta i de la ginecologia. Hem volgut respondre la pregunta formulada al començament del treball: Podem ser mares a qualsevol edat? No només contemplem les diferents edats de les mares, també comentem les noves classes de família: les famílies monoparentals, famílies adoptives, entre d'altres. Entrevistes a diferents professionals de l'àmbit sanitari: un ginecòleg, un especialista en infertilitat, dues madrones i una farmacèutica; ens van donar la versió científica de la maternitat. La vessant social la vam extreure d'entrevistes a diferents classes de mares: una mare adolescent, una mare adoptiva i una mare amb més de quaranta anys. També ens va ajudar un capellà, que va donar la seva opinió sobre l'ètica i la moral cristina en relació a les edats per ser mare i els nous models de família. Per acabar, vam poder viure una sèrie d'experiències, com assistir a una ecografia i a un part. Basant-nos en aquesta part pràctica vam arribar a diverses conclusions, que han canviat la nostra manera de veure la maternitat. (…)


Nom i Cognoms:

Maria Llargués

IES:

Escola Pia de Caldes de Montbuí

Tutor/a treball:

Xavier Farràs

Estudi microbiològic sobre la conservació dels aliments En un primer moment hem vaig marcar uns objectius, entre els quals destaquen: conèixer quin és el millor mètode de conservació, posar en evidència la presència de microorganismes als aliments i aprofundir en el coneixement sobre les patologies alimentàries associades a la deterioració dels aliments. Per tal d’assolir-los, vaig dur a terme un disseny experimental a partir de cinc aliments de diferents categories als quals els hi vaig aplicar diferents mètodes de conservació durant un període de temps determinat entre 2 i 5 dies depenent de l’aliment. Més tard, un cop passat el període de conservació, vaig imprimir les mostres dels aliments en plaques de cultiu RODAC i les vaig cultivar durant 48 hores. Acabat de realitzar el disseny, vaig seguir tres criteris per tal d’interpretar les dades obtingudes. (…)


Nom i Cognoms:

Adriana Libori

IES:

El Castell (Esparraguera)

Tutor/a treball:

Yolanda Eito

APROXIMACIÓ A LA INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA. Aproximació a la investigació sobre les cèl·lules mare i estudi del grau de percepció de la població del Baix Llobregat. La recerca biomèdica i la investigació de cèl·lules mare és un tema molt actual i alhora força desconegut per la majoria de la població. Aquest tipus de recerca especialitzada en cèl·lules mare és la base de la medicina del futur, és per això que he decidit realitzar aquest treball. Les hipòtesis de treball han estat: -Les estades de ciència són una bona eina per donar a conèixer la investigació biomèdica i captar futurs estudiants. -La investigació biomèdica i les seves aplicacions són poc conegudes per la població. -Aquest desconeixement genera poca confiança en aquestes tècniques, segons variables com edat, sexe, estudis i religions. Part del treball de recerca s’ha realitzat en el CMRB, on es van realitzar un seguit d’experiments que van permetre assolir la primera hipòtesi. Per tal de comprovar la resta d’hipòtesis es realitzà un estudi estadístic comparatiu al Baix Llobregat sobre el grau de percepció de la població sobre aquestes línies d’investigació, segons sexes, edats, nivell d’estudis i religió. S’elaborà una enquesta de respostes tancades, simples i múltiples, partint de diverses noticies d’actualitat sobre el tema. La tipologia de les preguntes ha estat bàsicament sobre les diverses innovacions en biomedicina i les seves aplicacions.


Nom i Cognoms:

Montse Jimenez

IES:

Sant Andreu (Barcelona)

Tutor/a treball:

Jordi Corbella

La quimioteràpia El treball consta d’una part teòrica i d’una part pràctica. Per els tres primers objectius vaig fer una recerca bibliogràfica i webgràfica. La part experimental consistia en comprovar l’actuació d’un antimitòtic, la colquicina. La realització d’aquest treball m’ha possibilitat d’aprenentatge de nous coneixements sobre un tema tan important com és el càncer i els seus tractaments. La pràctica m’ha proporcionat poder fer experiències en un laboratori així com poder verificar les hipòtesis que m’havia plantejat al començament del treball.


Nom i Cognoms:

Carlota Jardí

IES:

Manuel de Montsuar (Lleida)

Tutor/a treball:

Francisco Javier Martínez

Estudi d'alguns marcadors biològics de la sang: Identificació del grup ABO i del factor Rh En aquest treball s’estableixen quines serien les possibles combinacions de transfusions i/o donacions de sang òptimes entre els familiars Jardí-Mor a partir de l’estudi de la seva sang. Aquesta memòria consta de la pràctica d'identificació del grup sanguini ABO i el factor Rh a més de la realització de diversos frotis que foren obtinguts per tal d'observar, en el microscopi, els diferents tipus de cèl·lules presents en la sang, la morfologia d’aquests elements formes i també l’estudi de la seva freqüència en mostres de sang humana. Els resultats de la identificació dels grups ABO i dels factor Rh es recullen en un arbre genealògic en el qual hi estan il·lustrats els genotips i els fenotips dels cognats. Pel que fa a l’observació del tipus de les cèl·lules sanguínies, en l’apartat final de resultats s’hi presenten les imatges obtingudes amb el microscopi òptic i el programa Motic 2.0 plus(…)


Nom i Cognoms:

Mª Cinta Iriondo,

IES:

Travessera de les Corts (Barcelona)

Tutor/a treball:

Xavier Garriga

Estudi de les causes principals de la prematuritat en nadons amb un pes de naixement inferior a 1500 g Objectius: Avaluar les causes principals de la prematuritat en prematurs extrems, estudiant l’impacte sobre mortalitat, morbiditat i seqüeles neurosensorials. Metodologia: Estudi descriptiu-retrospectiu. A 321 nadons prematurs de < 1500 g (2001-2005) de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, s’assigna la causa principal de prematuritat (algoritme BEP). S’analitza la repercussió de les causes principals de la prematuritat sobre variables perinatals, clíniques i l’estat dels nadons als dos anys d’edat corregida. Resultats: Les causes principals de la prematuritat han estat la vascular (32%), inflamatòria (32%), idiopàtica (17%), multiparitat (8%), materna local (7%), destret fetal (2%), patologia fetal 1,2% i materna general (0,6%). S’observen diferències significatives segons l’etiologia de la prematuritat en diferents patologies. (…)


Nom i Cognoms:

Mar Huercio

IES:

Olivar Gran (Figueres)

Tutor/a treball:

Mònica Barranco

Asma Bronquial. Controla't l'asma... i respira! L’asma bronquial és una patologia molt coneguda que afecta persones de qualsevol edat i pot arribar a causar la mort. Actualment, el nombre de persones asmàtiques ha augmentat a causa d’un millor control sanitari que permet incrementar el nombre de casos diagnosticats. Així doncs, el meu objecte d’estudi és el control de l’asma. He dividit el treball en dues parts: una part teòrica, per tractar els aspectes mèdics relacionats amb l’asma, i una part pràctica, per determinar el grau de control de l’asma a partir de dos estudis. En el primer he utilitzat els paràmetres establerts per la medicina a voluntaris de dues escoles de Figueres i en el segon he fet el seguiment de quatre persones asmàtiques que segueixen diferents tractaments.


Nom i Cognoms:

Ana Guisado

IES:

Col·legi Jesús, Maria i Josep (BCN)

Tutor/a treball:

Dolores Moreno

Aproximació a la diabetis mellitus El treball de recerca s’ha estructurat en tres parts diferenciades. La primera part ens introdueix en el món de la fisiologia, contingut més pròxim al temari de biologia de Batxillerat. En aquest capítol s’explica el metabolisme del hidrats de carboni, les hormones corticosuprarrenals, especialment el cortisol, i per últim les funcions de les hormones secretades pel pàncrees, la insulina i el glucagó, que tenen un paper essencial en la malaltia. La segona part desenvolupa la malaltia diabetis mellitus: la classificació, el diagnòstic, les complicacions, el quadre clínic i els tractaments. En aquest últim punt s’ha fet una ampliació sobre un tractament concret, transplantaments de pàncrees, transplantament d’illots de Langerhans i les últimes investigacions amb cèl·lules mare. La tercera part és el procés experimental “La dolçor de l’estrès” on a partir d’una base teòrica, que relaciona l’estrès amb la hiperglucèmia, es formula una hipòtesi. Per redactar l’experiment s’ha optat per l’estructura d’un article científic amb les següents parts: resum, introducció, mètodes i materials, resultats (estudi estadístic sobre les dades recollides) i conclusió.


Nom i Cognoms:

Viktoriya González

IES:

Col·legi Sagrat Cor Diputació (BCN)

Tutor/a treball:

Dolores Moreno

Escapando al envejecimiento La mortalidad del hombre no ha dejado de atormentarle desde los principios de su existencia, y escapar del paso del tiempo ha sido siempre su gran anhelo. En este trabajo he realizado una investigación del envejecimiento en el ser humano y de cómo ralentizarlo, desde la perspectiva de la ciencia y la medicina actual. He averiguado respuestas a preguntas como “¿qué está en la base del deterioro en nuestro organismo?” o “¿de qué disponemos hoy y aquí para alargar nuestra existencia?”. En busca de la receta del centenario, me he centrado en la rama preventiva de la medicina. Basándome en información bibliográfica, entrevistas a profesionales barceloneses del campo de la anti edad, y en estudios de las poblaciones envejecida y adolescente de Barcelona, he podido analizar las posibles consecuencias del estilo de vida que llevan los jóvenes de hoy en día. Finalmente, los frutos de mi investigación, tanto teórica como práctica, me han servido para elaborar unas pautas anti edad para adolescentes. La finalidad es mantener el organismo en su perfecto estado propio de la juventud durante el mayor período de tiempo posible.


Nom i Cognoms:

Sandra González

IES:

Col·legi Natzaret (Esplugues de Ll.)

Tutor/a treball:

Marta Serrano

Regeneración neuronal, ¿una utopía? La parte principal del trabajo expuesto, se basa, por tanto, en la lesión medular traumática. Expongo las causas más habituales y los procesos metabólicos que se producen tras el traumatismo, para que así, sea más fácil de comprender la dureza de estas lesiones tanto para la medicina actual como para el paciente. También he querido plasmar el tratamiento paliativo que se aplica actualmente a estas lesiones y posteriormente he expuesto distintas terapias experimentales. Entre estas terapias destaca la implantación de glía envolvente olfatoria en la lesión. En referencia a la parte práctica, he querido mostrar todos los puntos posibles existentes. Por una parte la realidad actual de los pacientes que sufren lesión medular, y por otra, los trabajos científicos que se desarrollan con el fin de poder corregir dicha lesión. Por tanto, he asistido a una clínica de rehabilitación para lesionados medulares; ahí he visto la situación actual de estos pacientes. Por otro lado, he podido asistir a dos prácticas más de investigadores que están trabajando con la glía envolvente, intentando regenerar las conexiones neuronales.


Nom i Cognoms:

Georgina Gonzàlez

IES:

Escola Pia de Granollers

Tutor/a treball:

Ramón Bracons

Grans Cremats, la vida i evolució, l’abans i després. Viure una experiència propera de cremades del meu germà i la passió que sento per la medicina, han estat els motius principals que m'han motivat a realitzar el treball de recerca sobre grans cremats. Considero que l'hospitalització en una unitat de cremats havia de ser un experiència molt dura. No obstant, vaig dissenyar la meva hipòtesi: “pels grans cremats, la vida un cop fora de l'hospital, amb totes les seqüeles físiques i el canvi de l'entorn, és més difícil de superar que el procés d'hospitalització”. Vaig portar a terme un treball de camp en la unitat de grans cremats de la Vall d’Hebron. L'objectiu era conèixer de primera mà el funcionament de la unitat, així com la funció del col·lectiu sanitari i psicològic. Aquests em van corroborar la hipòtesi plantejada.(…)


Nom i Cognoms:

Àlex Gonzalez

IES:

Les Corts (Barcelona)

Tutor/a treball:

Angel José Bisbal

La medicina a l'antic Egipte Aquest treball té com a objectius comprovar l’eficàcia del sistema mèdic de l’Antic Egipte i comparar-lo amb el sistema actual. Per realitzar aquesta investigació he seguit, per una banda, una recerca teòrica mitjançant la consulta de pàgines web i diferents llibres especialitzats en camps de medicina actual i d’història de la medicina. He volgut esquematitzar el sistema sanitari, els metges i els tractaments egipcis. També he exposat diverses teories d’experts sobre alguns temes, ja que en aquest camp trobem moltes informacions poc contrastades o poc fiables. Per una altra banda, he fet una recerca experimental recreant receptes originàries d’Egipte i/o comprovant-ne la seva efectivitat i les diferències amb els tractaments d’avui en dia. He dut a terme tres pràctiques: la primera és l’elaboració d’un test d’embaràs egipci; la segona una recerca sobre les diferències de l’aspirina que prenien fa uns 5000 al país del Nil i la que es pren en l’actualitat; i la tercera sobre un mètode egipci de fabricar un anticonceptiu mitjançant espines d’acàcia.


Nom i Cognoms:

Sílvia Gómez

IES:

Col·legi Badalonès

Tutor/a treball:

Esther Sansa

El sòl pèlvic, una musculatura com qualsevol altra Inicialment a partir dels meus propis coneixements i de diferents articles previs vaig establir la meva hipòtesi inicial: "Aquesta disfunció es dóna sobretot durant el part ja que el tamany del nadó, el tipus de part, i les possibles complicacions, són factors clau per a aquest tipus d'alteració" Tot i així vaig poder observar casos en que havien d'existir altres factors. A partir d'aquí vaig establir la meva segona hipòtesi: "Existeixen múltiples factors, no només relacionats amb el part, que provoquen l'alteració del sòl pelvià" A nivell social em vaig plantejar que es tractava d'un tema tabú perquè no havia sentit parlar gaire sobre la incontinència i molt menys sobre el seu tractament. Amb tot, la conclusió principal a la que he arribat és: La incontinència és un problema que afecta a un percentatge molt gran de les dones de la nostra societat i que la majoria de gent no ho accepta com un problema sinó que moltes dones creuen que un escapament d'orina "és cosa de l'edat". Considero que hi ha una falta d'informació ja que si molta gent fos conscient de les múltiples opcions que existeixen per tractar la incontinència intentarien resoldre el problema.


Nom i Cognoms:

Kirian Garcia

IES:

XXV Olimpíada (Barcelona)

Tutor/a treball:

Òscar Peris

Estudi de l'estat de salut dels rius Besòs i Llobregat Fa aproximadament un segle, les aigües dels rius Besòs i Llobregat eren totalment sanes. Amb la segona Revolució Industrial de principis del segle XX, de la qual Barcelona va ser uns dels nuclis més importants, les fàbriques començaren a aprofitar l'aigua dels rius Llobregat i Besòs per fer funcionar les màquines i, a canvi, expulsar els residus que generaven de retorn als rius; i així va passar durant tot el segle XX. No va ser fins a principis del 2000 quan es van començar a prendre mesures sèries per la seva recuperació. Es crearen els Consorcis per la Recuperació dels rius i, el més important, es dotaren de fons econòmic. Gràcies a l'acció d'aquests Consorcis, els rius Besòs i Llobregat van registrar el seu millor estat de salut en molts anys a finals del 2009. L'objectiu d'aquesta recerca és investigar, mitjançant anàlisis fisicoquímiques i biològiques, si l'estat de salut d'ambdós rius continua millorant o no i les causes d'aquest canvi en el seu estat de salut. A més a més, també s'investiga la influència del Pla de Gestió de l'Aigua de Catalunya vigent i les seves accions modificadores sobre els dos rius.


Nom i Cognoms:

Anna Garcia

IES:

Les Vinyes (Santa Coloma de Gramanet)

Tutor/a treball:

Isabel Borja

Epidermòlisi Bullosa, una malaltia minoritària Aquest treball de recerca tracta sobre una malaltia minoritària que es coneix amb el nom de Epidermòlisi Bullosa o nens pel de papallona. Dins del treball s'explica quins tipus de Epidermòlisi Bullosa hi ha, com es realitza el seu diagnòstic i el tractament d'aquesta malaltia. A més, hi ha una part pràctica en la que he realitzat una entrevista a un nen afectat i a la seva mare per saber com es el dia a dia amb aquesta malaltia i com es podria ajudar a combatre-la.


Nom i Cognoms:

Lorena Gallego

IES:

Ítaca (Sant Boi de Llobregat)

Tutor/a treball:

Tino Amurrio

L'estudi d'un cas amb necessitats educatives especials: Benvinguts al planeta RETT Aquest treball ens mostra un cas de Síndrome de Rett. Hem volgut realitzar un estudi des de diferents àmbits: familiar; escolar i de relació entre iguals. Per dur a terme aquest estudi, hem decidit treballar a diferents nivells. I recollir informació de diferents realitats que ens mostressin diferents matisos d'aquesta malaltia tan peculiar. Hem parlat amb la millor doctora que hi ha a Catalunya especialitzada en aquesta malaltia, amb l'Associació Catalana de la Síndrome de Rett, amb una mare afectada que ha escrit un llibre sobre aquesta malaltia i com no, amb la protagonista del treball, amb l'Andrea i la seva família.


Nom i Cognoms:

Diego Gallego

IES:

Eduard Fonteserè (L’Hospitalet de Ll)

Tutor/a treball:

Núria Canet

Desenvolupament embrionari humà i regeneració El treball presenta dues parts en les quals s’estudia per una banda el desenvolupament embrionari humà i per altra banda la regeneració en animals. Pel que fa a la primera part s’exposen les fases del desenvolupament embrionari (segmentació, gastrulació i organogènesi), l’actuació gènica durant aquestes fases i la morfogènesi amb els seus processos (comunicació cel·lular, apoptosi, proliferació, migració i diferenciació), que són comuns en totes les espècies. Per això s’ha pogut experimentar amb la diferenciació en cèl·lules musculars de rata i ratolí, les quals esdevenen cèl·lules musculars madures sincitials, adquirint una funció més especialitzada de contracció, com es veu en les imatges en fluorescència. Relacionat amb els processos embrionaris s’ha estudiat la regeneració en animals, que utilitzen processos comuns. S’ha trobat que hi ha tres tipus de regeneració, de les quals els humans tenim una (regeneració compensatòria, pròpia del fetge), i s’ha experimentat amb un animal que té els altres dos tipus (regeneració epimòrfica i morfalàctica). (…)


Nom i Cognoms:

Roser Gabriel

IES:

Hug Roger III (Sort)

Tutor/a treball:

Assumpta Gelats

L'altra manera de sentir El treball de recerca s’inicia amb l’objectiu d’estudiar com perceben els nens sords la música. Ja que aquesta no és solament una ona sonora que ens arriba via auditiva sinó que ens impacta a tot el cos. Laia P. G., una noia sorda profunda a la qual la deficiència no li ha impedit aconseguir el que s’ha proposat. Sempre vinculada al món dels infants, la música i la dansa, ha comptat amb el suport dels seus pares, els quals no han vist la seva deficiència auditiva com un problema sinó com una característica més de la seva filla. Ells han lluitat utilitzant la seva professió i coneixements per aconseguir que la seva filla , tot i tenir problemes auditius, pugui viure, sentir, i expressar la música dansant i cantant. Finalment, arribem a la conclusió que ens trobem davant d’un cas excepcional quan analitzem els resultats de les proves musicals dutes a terme ressaltant doncs la importància de l’estimulació contínua que ha rebut per aconseguir la veu modulada i la afinació aproximada als paràmetres de la normalitat dels oients.


Nom i Cognoms:

Maria Gabarrós

IES:

Escola Proa (Barcelona)

Tutor/a treball:

Josep M. Calverol

Curar amb gens. Introducció a la teràpia gènica La teràpia gènica és un conjunt de tècniques terapèutiques amb les que s’introdueix DNA extern a les cèl·lules per intentar curar o alleugerir alguns tipus de malalties. Aquest tipus de teràpies es troben en una fase inicial, ja que fa pocs anys que s’estan investigant. L’objectiu principal de la realització d’aquest treball és aprendre més sobre la teràpia gènica, en concret conèixer com es fan i en què consisteixen aquestes tècniques. El treball consta de dues parts: una part teòrica i una part experimental, que s’ha dut a terme al Parc científic de Barcelona (PCB). La part teòrica és una introducció a la teràpia gènica, que permet entendre millor el treball al laboratori. Pel que fa a la part pràctica, s’ha fet un experiment amb material professional de laboratori amb el que s’ha pogut posar en pràctica un dels mètodes que podria servir per fer teràpia gènica: la sobreexpressió de proteïnes. A més, el treball conté un annex, on hi ha un diari on s’explica l’experiència viscuda al PCB.


Nom i Cognoms:

Miriam Freixa

IES:

Ferran Tallada (Barcelona)

Tutor/a treball:

Marta Marfil

SÍNDROME DE SJÖGREN Este trabajo consiste en el estudio de una enfermedad inmunológica denominada Síndrome de Sjögren. En él se explica quién fue su descubridor, se explica que es el SS y como se puede diagnosticar, junto con una de las mayores enfermedades que tiene asociado el SS, la Artritis Reumatoide. Como parte práctica del trabajo, se han realizado una serie de entrevistas con el médico especialista de la enfermedad en el hospital Vall d’Hebron. En dicha entrevista se refleja cual ha sido el seguimiento clínico del paciente, y como ha ido evolucionando su caso en concreto, y también se hace referencia a todos o la gran mayoría de tratamientos médicos a los cuales ha sido sometido el paciente; el estudio solamente se ha podido realizar de un solo paciente dada la confidencialidad de los historiales clínicos, con lo cual, ha resultado imposible poder hacer un estudio más ampliado, pero sí que se ha podido recopilar información sobre un estudio reciente sobre unos casos en España (…)


Nom i Cognoms:

Adriana Franco

IES:

Secretari Coloma (Barcelona)

Tutor/a treball:

Mercè Barberillo

Efectes tòxics del cadmi sobre les cèl·lules vegetals El cadmi és un metall pesant present a l’escorça terrestre de manera natural i pot produir alteracions en l’organisme i el material genètic (mutacions). L’activitat humana allibera aquest cadmi a l’exterior i hi entrem en contacte per diverses vies, com ara la ingestió d’aliments contaminats o la inhalació de fums, per exemple el del tabac. En aquest treball he volgut investigar l’activitat tòxica d’aquest element. Davant la impossibilitat de fer servir cèl·lules humanes he fet servir cèl·lules meristemàtiques d’Allium cepa. Per fer-ho, he sotmès arrels de bulb de ceba i arrels de llavor de ceba a diferents concentracions de cadmi en dissolució aquosa. Després he mesurat aquestes arrels, tallat i preparat per observar les fases del cicle cel·lular al microscopi . He observat que el Cadmi produeix una disminució del creixement de les arrels, tant en els bulbs com e les llavors. També he comprovat que l’índex mitòtic disminueix en posar les arrels en contacte amb Cadmi. (…)


Nom i Cognoms:

Jordina Francès de Mas

IES:

Eugeni Xammar (L’Ametlla del Vallés)

Tutor/a treball:

Xavier Manyà

L'estirp benigna El tremolor essencial. Herència i afectació familiar al llarg de doscents anys Aquest és un treball interdisciplinari que combina tres tipus de recerca: la teòrica, la clínica i la familiar. L’objectiu d’aquest treball és, en primer lloc, cercar informació sobre el trastorn del moviment anomenat tremolor essencial i estudiar-ne la seva afectació en la meva família, tot reconstruint l’arbre genealògic familiar i esbrinant quins parents havien patit, pateixen o possiblement patiran la malaltia. Un altre dels objectius és trobar informació sobre les línies d’investigació actuals de la patologia i esbrinar quin seria, en un cas hipotètic, el curs del diagnòstic i del tractament d’una persona possiblement afectada. En aquest estudi també s’han intentat donar algunes hipòtesis per tal d’obrir noves possibles vies d’investigació en la recerca d’aquesta malaltia encara avui poc estudiada. (…)


Nom i Cognoms:

Ferran Fitó

IES:

Pius Font i Quer (Manresa)

Tutor/a treball:

Dolors Freixes

Projecte de reintroducció de la població del "Pelobates cultripes" al pantà de Vallvidrera El segle XX es caracteritza per un fort desenvolupament humà que ha afectat a la majoria d’ecosistemes terrestres. Tal com es veu en el treball, un dels grups més perjudicats han estat els amfibis, presentant un declivi a nivell mundial. Un projecte de la Societat Catalana d’Herpetologia ha fet possible l’estudi de la variabilitat genètica entre una espècie concreta a l'IBE del CSIC. A partir de la seqüenciació d’un dels seus gens s’han obtingut resultats molt reveladors.


Nom i Cognoms:

Anna Ferrussola

IES:

Alexandre Deulofeu (Figueres)

Tutor/a treball:

Vicent Romero

Alteracions en el metabolisme: l'Adrenoleucodistròfia lligada al cromosoma X El meu treball de recerca s’anomena “Alteracions en el metabolisme: l’Adrenoleucodistròfia lligada al cromosoma X” i ha consistit en, primer de tot, fer una introducció dels conceptes bàsics, els orgànuls i les molècules que participen en el metabolisme dels àcids grassos. Tot seguit he procedit a explicar les característiques de les malalties neurodegeneratives, anomenant-ne les principals patologies, dins les quals hi trobem l’ l’Adrenoleucodistròfia lligada al cromosoma X. A continuació, m’he centrat en aquesta malaltia fent-ne una presentació clínica, explicant la genètica, els diferents fenotips clínics, el diagnòstic i els tractaments. Per últim, he fet un anàlisi de la pel·lícula “L’Oli de Lorenzo” relacionant l’evolució de la malaltia en el protagonista amb l'evolució real dels símptomes.


Nom i Cognoms:

Joan Ferreres/Josep Marquino

IES:

Pau Vila (Sabadell)

Tutor/a treball:

Aurora Arruebo

Aplicacions mèdiques de les radiacions ionitzants En aquest treball es posa de manifest que la Ciència ha contribuït de forma decisiva en la millora de la diagnosi i el tractament de malalties. Algunes de les tasques realitzades han estat: Classificar correctament les radiacions i clarificar el lloc que ocupen els fenòmens radioactius. Acotar les aplicacions mèdiques que volíem investigar. Esbrinar quines especialitats mèdiques utilitzen les radiacions ionitzants. Contactar amb metges d’aquestes especialitats i entrevistar-los. Fer pràctiques en diferents Serveis de centres hospitalaris per: a)conèixer les instal·lacions b)fer radiografies d’objectes i relacionar densitat i opacitat als raigs X. c)plantejar hipòtesis. d)observar algunes proves mèdiques. e)treure conclusions sobre mesures de seguretat i gestió de residus radioactius. Al final del treball hem estat capaços de fer reflexions sobre la protecció radiològica o sobre tècniques capdavanteres com la teràpia de protons o el gangli sentinella. (…)


Nom i Cognoms:

Júlia Faura

IES:

Castell del Quer (Lluçanès)

Tutor/a treball:

Esther López

La ment del cavall Aquest projecte és el reflex d’un apassionant viatge que es dirigeix a conèixer el comportament del cavall. Consisteix en una recerca que dóna èmfasi en una sèrie de d’aspectes, com ara els temors, les ansietats i les esperances que té aquest ésser que ens envolta. Aquesta sèrie de qüestions són les que realment ens portaran a la profunditat interior, a la vertadera realitat, al sentit d’aquest món i a l’esforç de voler aconseguir entendre l’individu que està al nostre costat. En definitiva, es tracta d’un estudi que pretén conèixer aquests animals més enllà de totes les disciplines esportives existents, descobrir aquella sèrie de temors que els hi causen els nostres superficials desitjos, aquella sèrie de pors que es veuen obligats a assumir a causa de la destresa de l’ésser humà, el llenguatge misteriós que amaga cadascun dels seus gestos, la compenetració amb ell sense fer ús de la força ni la violència i aprendre a guanyar-me el seu domini mitjançant una metodologia harmònica, aplicada en la recerca experimental. (…)


Nom i Cognoms:

Jordi Farguell

IES:

La Salle Bonanova (Barcelona)

Tutor/a treball:

Tomás Merino

El tractament amb GH com a solució al retard de creixement. El treball vol estudiar el creixement de les persones, el dèficit d’hormona de creixement i la relació existent entre els dos factors. L’estudi es realitza des del punt de vista mèdic, pautes de tractament, proves funcionals i la investigació en pacients concrets. Per a fer l’estudi pràctic s’han escollit dos grups de pacients diferenciats per sexes, un grup format per persones amb dèficit i un grup estàndard.


Nom i Cognoms:

Alexandra Fabregat

IES:

Escola Pia Santa Anna (Mataró)

Tutor/a treball:

Anna Maristanny

La clau dels més menuts La Clau dels Més Menuts és una investigació orientada cap a l’estudi del comportament de l’Aphaenogaster senilis. L’inici de la recerca es basa en determinar les directrius seguides per aquests individus davant d’un atac al propi niu i la corroboració de les dades publicades aplicades a aquesta espècie. Per a dur a terme els protocols de recollida de dades, vaig fixar una zona de treball on començar a realitzar filmacions d’atacs als nius. Paral·lelament, durant els atacs, vaig realitzar recollides de mostres d’individus; de la perifèria i de l’interior del niu. La següent fase, va consistir en analitzar els enregistrament dels diferents nius; pel que fa a les mostres recollides, vaig realitzar les disseccions per a determinar el nombre d’ovaris dels individus. Amb els resultats obtinguts, puc concloure que en un atac es veuen involucrats com a mínim dos individus que condicionaran el seus punts de sortida i estratègies en funció de la repercussió de l’atac. Pel que fa a la determinació de l’edat, es conclou, que les tasques en una colònia es distribueixen en funció del risc i són organitzades en funció de l’edat de l’individu.


Nom i Cognoms:

Adrià Escobet

IES:

Guillem de Bergedà (Berga)

Tutor/a treball:

Joan Pujol

Pterophyllum scalare El principal objectiu d’aquest treball és aconseguir la reproducció en captivitat del peix amazònic Pterophyllum scalare (escalar). En el primer apartat s’exposen els trets físics dels escalars i les condicions ambientals que necessiten a partir de les característiques del seu biòtop. S’estudia la genètica i els fenotips més comuns. A més s’explica la història, les malalties més comunes i es fa una selecció dels companys d’aquari -plantes i peixos- més adequats. En el segon apartat s’enumera i es detalla com funciona tot l’equipament. S’explica la química de l’aigua tenint en compte les relacions entre diversos paràmetres i alguns processos biològics que tenen lloc a l’aquari. En darrer lloc es comenta la importància de les plantes en un aquari. En el treball de camp es mostra el mètode seguit per aconseguir l’aigua adequada, el muntatge de l’aquari, el seu manteniment i també el seguiment diari dels paràmetres de l’aigua. A continuació s’explica detalladament la reproducció dels escalars. Finalment hi trobem un sistema de fertilització adaptat a l’aquari estudiat.(…)


Nom i Cognoms:

Víctor Díaz

IES:

Ventura Gassol (Badalona)

Tutor/a treball:

Xaro Abadia

Estudi biomecànic d'un salt de llargada En el meu treball podreu trobar una recerca amb la finalitat de trobar els aspectes físics que influeixen en el salt de llargada, és per això que la col·laboració del subjecte va ser molt important. Finalment faig una proposta d'entrenament per tal de poder millorar els factors esmentats.


Nom i Cognoms:

Guillem Deus/ Lluís Laguarda

IES:

Escola Pia Santa Ana de Mataró

Tutor/a treball:

Anna Maristany

L'homosexualitat més enllà de l'orientació sexual Introducció teòrica: L’homosexualitat és una orientació sexual, però no queda clar ni els trets de personalitat que la defineixen ni la seva relació amb estructures neuroanatòmiques. El present estudi ha definit la personalitat dels homes homosexuals respecte els homes i dones heterosexuals. Material i mètode: Mostra d’estudi. 40 subjectes voluntaris, 16 homes homosexuals, 12 homes i 12 dones heterosexuals. Material. Per definir la personalitat s’ha emprat el Inventari de Temperament i Caràcter de Cloninger Revisat (TCI-R). S’ha obtingut un estudi de Ressonància Magnètica (RM) cranial volumètrica (3D) d’un dels homes homosexuals de la mostra d’estudi, per analitzar la morfologia de les estructures cerebrals implicades en la personalitat. S’ha entrevistat a tres experts en el camp de l’homosexualitat, personalitat, neurobiologia i neuroimatge. Resultats: La personalitat dels homes homosexuals està caracteritzada per uns percentils significativament elevats en les dimensions del temperament de Dependència de Recompensa, de Cerca de Novetats i d’Evitació del Dany i sempre més aproximats als valors que obtenen les dones heterosexuals. (...)


Nom i Cognoms:

Sílvia Danés

IES:

Els Tres Turons (Arenys de Mar)

Tutor/a treball:

José Antonio Curto

El desenvolupament dels fongs en les farines He agafat diverses farines industrials d’alimentació, les he pastat i he seguit el procés de colonització dels fongs en diferents condicions d'humitat i temperatura. He comprovat que les espècies de fongs i el temps de colonització és específic per cada tipus de farina. Així, i sense incorporar antifungicides i amb un mínim de conservació ambiental podríem escollir les farines amb més resistència als fongs per a la fabricació de pastes amb poca cocció i degustació a una setmana, mentre que utilitzaríem farines de més fàcil colonització en pastes de més cocció o de degustació en un termini més curt de temps.


Nom i Cognoms:

Mar Costa

IES:

Valldemossa (Barcelona)

Tutor/a treball:

Montse Pallàs

La síndrome de Rett: estudi d'un model animal Al meu treball vaig proposar la hipòtesi que els ratolins MeCP2-null (sense el gen que, si muta, en humans causa la síndrome de Rett) poden ser un bon model animal per la malaltia. Poder experimentar amb models animals és fonamental per a trobar fàrmacs per a tractar-la. El treball consta de tres parts:

1. Bibliogràfica: on exposo la informació sobre la RTT trobada en diverses publicacions i webs. 2. Experimental: exposa els resultats de la comprovació de l'absència del gen MECP2 en les neurones dels ratolins i la presència en ratolins normals. Igualment, vaig verificar que els ratolins MeCP2-null tampoc posseeixen la proteïna MeCP2 a les neurones, a diferència dels normals. També es mostra l'estudi comparatiu del comportament entre els ratolins MeCP2-null i els ratolins normals. Fet remarcable: els ratolins MeCP2-null tenen un comportament similar (tremolors, fregament d'extremitats) al de les afectades. 3. Social: en aquesta part es tracta l’afectació de la RTT a les famílies amb una nena malalta i algunes de les accions portades a terme (associacions, webs, blogs). (...)


Nom i Cognoms:

Llúria Cornellas

IES:

Institut Miquel Bosch i Jover (Artés)

Tutor/a treball:

Victòria Serra Terzi

Del cor humà al cor artificial Aquest treball de recerca és un projecte interdisciplinari en el qual combinant les ciències experimentals amb les tecnològiques, s’estudia l'aplicació de les tecnologies modernes en un àmbit específic de la medicina: el cor; i més concretament, com la tecnologia ajuda a substituirlo quan es requereix: el cor artificial. A partir dels objectius que m'he proposat, especificats en la introducció del treball, faig un recorregut per tots els punts que són importants per entendre la realitat del cor artificial: - Una breu introducció històrica i conceptual de les ciències que uneixen la medicina i la tecnologia. - Una descripció dels tipus de biomaterials i les seves aplicacions, fonamentals en la unió d'aquestes ciències. - L'estudi del cor humà, com a base a partir de la qual entrar en el món del cor artificial. - El cor artificial en si, la seva història, models, el seu funcionament i aplicacions. La part de recerca i descripció teòrica del treball, l’he complementada amb un treball de camp: una entrevista a un cirurgià cardiovascular de renom, entès en el tema.


Nom i Cognoms:

Carla Conejo

IES:

Samuel Gili i Gaya (Lleida)

Tutor/a treball:

Antoni Perera

Oïda Absoluta: Innata o Adquirida? L’Oïda Absoluta (OA) és l’habilitat d’identificar o produir una nota musical sense un to de referència extern. L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la influència de la formació musical i de la genètica en el desenvolupament d’aquesta habilitat. Per això hem treballat sobre una mostra de més de 800 persones: alumnes de conservatoris i escoles de música; membres de cors, de grups musicals, de bandes, d’orquestres; aficionats; autodidactes; alumnes de primària, de secundària i universitaris; i fins i tot un grup de persones cegues. Totes elles han estat posades a prova mitjançant dos tipus de tests d’identificació de sons: un per a persones amb formació musical i un altre per a persones sense formació musical. Estudis posteriors dels individus que han estat identificats com a OA ens han permès aprofundir en grups de famílies, que ens han proporcionat algunes evidències sobre la base genètica de l’OA. I els resultats indiquen que si bé la formació musical afavoreix el desenvolupament de l’OA, no és condició suficient. Per tant, tant la predisposició genètica com la formació musical influeixen en aquest desenvolupament.


Nom i Cognoms:

Alexandra Cogul

IES:

Torredembarra

Tutor/a treball:

Jordi Martí

L'al·lèrgia. Estudi de la incidència de les malalties al·lèrgiques al Tarragonès El treball analitza la incidència de l'al·lèrgia a través de l'estudi d'una enquesta. S'han tret conclusions valorant les respostes d'afectats que han respost les preguntes del qüestionari que se'ls ha facilitat en determinades farmàcies de la comarca del Tarragonès.


Nom i Cognoms:

Eulàlia Chanovas

IES:

Joaquin Bau (Tortosa)

Tutor/a treball:

Eugènia Vilaubí

Aigua, transició a la vida Aquest treball tracta del part natural. El part és un procés fisiològic, per tant el part natural és deixar que el procés evolucioni per la seva naturalesa, sense cap tipus d’analgèsia epidural i medicalització, i sobretot respectant la dona i cadascuna de les seves decisions. També parla del part a l’aigua, és un dels tipus de part natural, però a un altre medi: l’aigua. L’aigua ajuda a que el procés de part sigui més ràpid, relaxant i amb menys dolor, ja que l’aigua és una teràpia alternativa per al dolor. Finalment, hi ha un apartat del marc pràctic en el qual s'hi parla sobre el part a l'aigua a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, les instal·lacions, personal, el primer part a l'aigua de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.


Nom i Cognoms:

Mireia Casulleras

IES:

Escola Pia de Terrassa

Tutor/a treball:

Josep Sampietro

Mononucleosis infecciosa: una malaltia de laboratori Aquest treball és un estudi de les diferents analítiques que es fan a l'hora de determinar una Mononucleosis infecciosa. Explica una mica en que consisteix aquesta malaltia i tots els grups d’analítiques més comunes que hi ha a urgències. Després em centro més en la Mononucleosis infecciosa i aplico aquestes analítiques a la malaltia explicant el mètode que es fa servir i els resultats que han de donar en cas que sigui positiu o negatiu. Després faig una estadística de quines son les analítiques més fiables per determinar aquesta malaltia i si son molt o poc sensibles a l'hora de donar els resultats. Vaig fer la meva recerca en dos hospitals diferents, a l'Hospital de St. Boi i a l'Hospital de St. Joan de Déu ja que, en cada hospital feien servir tècniques diferents a l'hora de realitzar les analítiques. Per últim vaig fer una comparació entre dos diagnòstics de mononucleosis que em van deixar i d'aquesta manera vaig poder comparar els diferents mètodes fins que els dos arribaven a diagnosticar una mononucleosis.


Nom i Cognoms:

Anahí Castro

IES:

Tremp

Tutor/a treball:

Eva Costa

El Càncer de Coll Uterí i el Virus del Papil·loma Humà L'objectiu d'aquest treball era fer una recerca del càncer de cèrvix i el virus del papil·loma humà per tal de veure de quina manera podia canviar la meva opinió sobre vacunar-me o no contra aquest virus. Un segon objectiu consistia en analitzar la informació estesa al públic en general per tal de veure quins eren els coneixements de la població vers aquest tema del meu treball de recerca. Els resultats que vaig aconseguir em van portar a la conclusió que el càncer de cèrvix, el virus que el provoca i la vacuna preventiva d'aquests no són temes en els quals s'hagi insistit gaire o, com a mínim, són massa nouas perquè la gent hagi assimilat els seus conceptes bàsics, així com la seva importància.


Nom i Cognoms:

Alejandro Castro

IES:

Apel·les Mestres (L’Hospitalet del Ll.)

Tutor/a treball:

Albert Poveda

"La vida sobre rodes" (Lesions medul·lars) La vida sobre rodes és un treball basat en la vida dels lesionats medul·lars, les causes i conseqüències d'aquestes lesions, i l’experiència de viure amb aquest handicap. Aquest treball està comprés en dues parts: una part teòrica, en la que es pretén explicar l'anatomia i el diagnòstic d'aquestes lesions, les causes (tan traumàtiques com malalties) d'aquest tipus de lesions i les conseqüències físiques i motrius que suposen. També compren una part pràctica que pretén plasmar com és la vida d'un lesionat medul·lar amb tots els handicaps i desavantatges que aquestes lesions suposen. La part pràctica es divideix en: un treball d'estudi d'esquelets per conèixer l'estructura òssia humana i la situació de la medul·la espinal; una experiència pràctica basada en estar 5 dies en cadira de rodes (paraplegia)i analitzar tots els canvis propis i exteriors tan físics com psicològics; i un seguit d'entrevistes a persones relacionades d'alguna manera amb aquest camp per considerar el seu punt de vista.


Nom i Cognoms:

Dani Castellano/ Laura Sánchez

IES:

Les Termes (Sabadell)

Tutor/a treball:

Carla Arasa

La síndrome d'Asperger en l'àmbit escolar. L'estudi a l'institut Les Termes Tal i com indica el seu títol, “La síndrome d’Asperger en l’àmbit escolar. L’estudi en l ’institut Les Termes”, aquest treball tracta sobre la síndrome d’Asperger (S.A.) en l’àmbit escolar i analitzat des d’una perspectiva propera, la del nostre centre. Primerament, començarem aquesta recerca explicant els aspectes bàsics i essencials de la S.A, imprescindibles per a la comprensió del treball en sí. Entre aquests aspectes destaca l’explicació de les característiques de la síndrome. Seguidament es presenta una part pràctica basada en enquestes realitzades als alumnes, observacions a dos alumnes amb síndrome d’ Asperger del nostre centre i diferents entrevistes a personatges relacionats amb el tema. En totes aquestes intervencions es tractaran alguns aspectes de la S.A des de punts de vista diferents, dels quals es derivaran determinades conclusions que ens portaran a l’objectiu d’aquest treball (..)


Nom i Cognoms:

Raquel Casanova

IES:

Mare de Déu del Carme (Tarragona)

Tutor/a treball:

Joan LLatse

L'Autisme Cadascú és d’una manera diferent, ens agraden coses diverses i no tenim les mateixes aficions, això juntament amb el fet que som diferents físicament ens fa diferents. Les persones autistes també són diferents a nosaltres i realment l’objectiu primordial de fer aquest treball va ser conèixer la forma de vida d’un autista, quines coses fan, per què es comporten de manera diferent i moltes coses més. Ja per concloure dir que durant la realització del treball i abans de començar-lo em van sorgir una sèrie de dubtes i preguntes que vaig anar intentant resolent i que explico en les conclusions del meu treball en forma d’hipòtesi. A més també vaig realitzar una sèrie de revistes informatives per donar a conèixer l'autisme a la població.


Nom i Cognoms:

Ariadna Casabó

IES:

Bosc de la Coma (Olot)

Tutor/a treball:

Marcos Magallanes

w-6/w-3 i les malalties inflamatòries El treball parla de com està relacionada l'aparició de malalties inflamatòries amb la proporció d'omega sis i omega tres que ingerim. La primera part del treball és teòrica i és on es presenten els conceptes bàsics que cal entendre per poder seguir el treball. La segona part és la pràctica, i està formada per unes enquestes a nivell nacional, a través de les quals valoro quantitativament la ingestió d’omega 6 i d’omega 3. També he analitzat els resultats de més de 500 resultats d’anàlisis d’àcids grassos en eritròcits, per tal de poder establir si existeix un dèficit o un excés dels dos factors estudiats. També he contactat amb un terapeuta que cura malalties inflamatòries a través d’equilibrar la composició dels àcids grassos en els seus pacients, i he adjuntat alguns cassos clínics que reafirmen la meva hipòtesis. Finalment, n’he extret unes conclusions que són les següents: Ingerim massa omega 6, i poc omega 3, el que fa que l’índex resultant d’ells sigui massa elevat i predisposi a patir malalties inflamatòries que poden esdevenir malalties greus.


Nom i Cognoms:

Irene Carrillo

IES:

La Sedeta (Barcelona)

Tutor/a treball:

Antonio Jimeno

Epigenètica L'epigenètica és l'estudi de l'expressió dels gens, que pot comportar canvis al fenotip sense alterar el genotip. En aquest treball s'explica els mecanismes que produeixen aquestes modificacions en l'expressió gènica i com aquests poden estar influïts per l'ambient i l'estil de vida, fet que pot portar a qüestionar alguns punts de la teoria de l'evolució. Actualment l'epigenètica té també una gran importància en diferents camps, com seria l'exemple de la recerca del càncer. I el que és més important: ens proporciona una nova visió sobre la gran responsabilitat que tenim envers la salut de les següents generacions.


Nom i Cognoms:

Anna Carrillo

IES:

Sant Ignasi – Sarrià (Barcelona)

Tutor/a treball:

Jordi Basseda

I ara què? Estudi de l'endometriosi El treball intenta donar resposta als objectius plantejats i està estructurat en dues parts: teòrica i pràctica. En la primera, explicaré els coneixements bàsics d’endometriosi. Per redactar la primera part he consultat llibres sobre ginecologia a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i articles mèdics, així com les pròpies explicacions dels metges especialistes en la patologia, sobretot de la Dra M.A. Martínez, ginecòloga especialista de la unitat d’endometriosi de l’Hospital Clínic de Barcelona. En quant a la part pràctica, ha estat realitzada en un marc geogràfic concret: l’Hospital Clínic de Barcelona. L’he dividida en tres parts diferents: l’estudi general, l’estudi específic, que consta de l’enquesta de qualitat de vida SF-36 –on he estudiat el percentatge numèric de qualitat de vida de les pacients amb endometriosi en comparació a la població general espanyola, de les entrevistes personals a pacients afectades –on he classificat les respostes en tres etapes: pre-diagnòstica, diagnòstica i postdiagnòstica- i de l’experiència d’haver assistit a una operació quirúrgica. (…)


Nom i Cognoms:

Eduard Cabruja

IES:

Betània-Patmos (Barcelona)

Tutor/a treball:

Santi Ruiz

Estudi de plantes medicinals a Rocacorba L’objectiu de partida és comparar l’abundància i la diversitat de plantes medicinals en dos ecosistemes d’una mateixa muntanya que només es difereixin per les hores de sol que els arriben, el que vulgarment s’anomena la zona d’obaga i la zona de solana d’una muntanya. Així, la hipòtesi a certificar o refutar és que: “Les zones d’obaga i solana determinen la diversitat i abundància de plantes medicinals herbàcies, arbustives i arbòries.”


Nom i Cognoms:

Elisabet Bujons

IES:

Les Alzines (Girona)

Tutor/a treball:

Maria Lluïsa Codines

Alzheimer: Retorn a la infantesa El meu treball de recerca intenta donar resposta a les preguntes següents: Té la memòria remota un rendiment major que la memòria recent en malalts d'Alzheimer? Quines són les variables que interfereixen en el rendiment de la memòria? Per donar resposta a aquestes preguntes, vaig realitzar un estudi en una mostra de 40 pacients de l'hospital Santa Caterina de Salt, Girona, ja que vaig estar fent una estada a l'empresa a la unitat de recerca del mateix hospital. L'estudi, mitjançant preguntes del subtest CAMCOG, permetia calcular d'una manera senzilla un possible rendiment de la memòria, i mitjançant gràfiques, comparar els rendiments de les memòries, i contestar les hipòtesis.


Nom i Cognoms:

Aleix Brosel

IES:

Guindàvols (Lleida)

Tutor/a treball:

Mercè del Barrio

Llevats transgènics i agents mutàgens Aquest treball sorgí després d’haver anat a la facultat de medicina a elaborar llevats Saccharomyces transgènics, introduint-los un gen fluorescent. A partir d’aquí els vam poder observar amb el microscopi de fluorescència i en seguirem els seus cicles. A continuació vam experimentar amb els llevats i factors mutàgens que n’alteressin el material genètic. Aquest cop vam dur a terme els experiments al laboratori de l’institut, adaptant-nos als recursos amb els que comptàvem. Vam decidir que faríem les investigacions comprovant l’efecte de la radiació ultraviolada de tipus A amb diferents intensitats, així com de diverses substàncies oxidants com el peròxid d’hidrogen o el tert-butyl. Un cop trobat el protocol idoni, vam poder irradiar els llevats amb llum ultraviolada, i provar diferents concentracions de peròxid d’hidrogen i tertbutyl sobre les cèl·lules. A continuació ens vam proposar quantificar-ho, tot elaborant gràfics que mostressin el creixement sofert en les diferents plaques, i així poder veure quanta estona d’irradiació o quina quantitat de substància afectava tant als llevats que els provocava la mort cel·lular. (...)


Nom i Cognoms:

Mireia Bongard

IES:

Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka (BCN)

Tutor/a treball:

Joaquim Molina

LA GESTACIÓ: Una situació privilegiada? Apropament clínic a algunes complicacions obstètriques En aquest treball de recerca s'ha fet un estudi sobre la gestació. La gestació és el període de desenvolupament embrionari comprès entre la fecundació i el part. Donat el genoma del fetus, aquest pot ser considerat com a hoste. Això ens porta a fer un estudi sobre diverses condicions fisiològiques pròpies de l’embaràs que permeten aquesta invasió: es buscarà la relació entre la síntesi endocrina materna, les condicions immunològiques de la porció fetal de la placenta i el desenvolupament normal d'un embaràs. Per altra banda es farà un apropament a diferents complicacions obstètriques. Moltes d’elles es complementen amb un cas clínic seguit a l’estança realitzada a la vall d’Hebron. També es fa una proposta d’estudi per la síndrome Antifosfolipid.


Nom i Cognoms:

Andreu Bofill

IES:

Montgrí (Torroella de M.)

Tutor/a treball:

Anna Pujol i Xavier Quintana

Estudi de l’expansió d’Aedes Albopictuc al Baix Ter Aquest treball de recerca realitzat entre l’abril i l’octubre ha consistit en fer un control empíric de la presència d’una espècie invasora com és l’Aedes albopictus, o Mosquit Tigre, al Baix Ter. Vaig col·locar, amb l’ajuda del SCM de la Badia de Roses i Baix Ter, 26 trampes d’oviposició a Torroella de Montgrí i entorns. Vaig recollir 390 mostres de les quals 8 amb ous, però només en 1 cas eren d’Aedes albopictus. Malgrat ser una sola mostra positiva, és molt rellevant, doncs és la primera troballa d’Aedes albopictus corroborada al Baix Ter. La realització del treball m’ha permès concloure que la presència de mosquit tigre al Baix Ter és, avui en dia, quantitativament no important però si qualitativament, ja que l’Aedes albopictus és un vector de malalties molt importants com són el dengue, la chikungunya o la febre groga. A més, vaig realitzar un estudi de les diferents espècies de culícids que es troben al Baix Ter actualment. (...)


Nom i Cognoms:

Ariadna Blanco

IES:

Gabriela Mistral (St. Vicenç dels Horts)

Tutor/a treball:

Eduard Cuesta

Inhibició i creixement bacterià En el treball de recerca, Creixement i inhibició bacteriana, m’he plantejat tres objectius a investigar. El primer objectiu va consistir en fer una cerca exhaustiva d’informació del món dels bacteris, antibiòtics i de la fisiologia i anatomia de la boca, pell i ull, per tal d’aconseguir uns coneixements bàsics sobre el tema. En segon lloc, vaig establir l’objectiu de verificar l’efecte antibacterià de diferents productes d’ús comercial de la nostra neteja contra dos bacteris, Staphylococcus epidermis (pell) i Micrococcus luteus (boca), estudiant la relació entre dos productes higiènics on s’especifica la seva acció antibacteriana amb uns altres de control que no la tenen. L'últim propòsit va ser constatar que existeixen bacteris a la flora bucal i pell del cos i es va comprovar si els productes d’higiene usats anteriorment també són eficaços per eliminar o impedir el creixement dels bacteris humans extrets. Les principals conclusions del treball són: • Gran efecte Oraldine contra el Micrococcus luteus impedint el creixement en la seva totalitat. Efecte és dosi-depenent (dilucions d’½ i ¼) • Demostració del creixement de la flora bacteriana del dit i boca • Constatació de l'efecte antibacterià de l’etanol sobre el dit i de l’Oraldine després de netejar la boca.


Nom i Cognoms:

Ariadna Batanà

IES:

Acadèmia Igualada (Igualada)

Tutor/a treball:

Xavier Jorba i Serra, Rosa Marimon i Claramunt

Els Apotecaris Igualadins El món dels apotecaris igualadins ha estat un treball que ha pretès refer la història dels farmacèutics de l’edat moderna. Les anotacions minucioses realitzades pels apotecaris de l’hospital de sant Bartomeu d’Igualada sobre els ingredients i quantitats de les receptes a donar a cada malalt, són la base d’un treball de recerca que s’endinsa en un ofici fascinant, que tindrà com a suport documental una sèrie d’inventaris dels anys 1521, 1608, 1746, 1792 i 1809. El buidatge i transcripció de cadascun dels referits inventaris ha permès estructurar el treball en tres capítols. Un primer que reconstrueix el tipus de botiga i rebotiga que hi havia a les apotecaries igualadines, amb tots els seus estris. Un segon capítol que ha estudiat la utilitat de cadascuna de les arrels, trosquics, píndoles, ungüents, llavors, confeccions i aigües que són minuciosament detallats en els documents. En aquest capítol volíem detallar-ne la família, la descripció, les parts utilitzades, l’hàbitat i el cultiu, els usos tradicionals, els usos actuals, els preparats i les seves aplicacions. I per últim, un tercer capítol que era traduir les receptes, buscar-ne la seva utilitat en el món actual i treballarles al laboratori.


Nom i Cognoms:

Rafael Bassaganyes

IES:

La Garrotxa (Olot)

Tutor/a treball:

Concepció Ferrés

Qualitat microbiològica de l’aire de l’IES La Garrotxa L’aire que respirem està ple de microorganismes. Aquests sers vius no es veuen a cop d’ull a causa de la seva mida microscòpica i es troben en suspensió en l’aire. Però quins factors influeixen en la concentració de microorganismes a l’aire? D’on provenen? Poden ser perillosos per la salut humana? Aquestes preguntes em van decidir a triar aquest tema pel treball. Estudiaria la qualitat microbiològica de l’aire del meu institut l’IES La Garrotxa. En la part pràctica vaig disposar d’un mostrejador d’aire, que succiona una un volum concret d’aire i la fa passar per un medi de cultiu, sembrant en aquest medi els microorganismes que estaven en l’aire aspirat. Vaig agafar una mostra de 300L d’aire de 10 aules diferents de l’ institut dues vegades: abans i després d’una neteja general que es fa per tot l’institut, per demostrar que el nombre de microorganismes en l’aire havia disminuït un cop realitzada la neteja i pel fet que no hi havia alumnes. Amb les colònies del medis de cultiu, hi vaig realitzar una sèrie de proves bioquímiques amb la finalitat de identificar-ne el gènere i l’espècie per determinar el seu origen i si eren patògens.


Nom i Cognoms:

Paula Barceló

IES:

SIL (Barcelona)

Tutor/a treball:

Xavier de la Vega

Associació del tiomersal a l’autisme Aquest treball d'investigació cerca trobar la possible relació entre el mercuri que contenen determinades vacunes, en la forma del compost tiomersal, un conservant utilitzat freqüentment, i el desenvolupament de l'autisme. En el desenvolupament del treball he cercat des de diferents enfocs les possibles relacions causa-efecte.


Nom i Cognoms:

Jordi Ramón Baqués

IES:

Francesc Xavier Lluch (Vilanova i la Geltrú)

Tutor/a treball:

Meritxell Garcia

Transmissió del virus TEV en plantes de Nicotiana tabacum mitjançant els insectes vector Acyrthosiphon pisum i Myzus persicae En el següent treball s’ha analitzat la capacitat del pugó Acyrthosiphon pisum per a transmetre el Tobacco etch virus en plantes de Nicotiana tabacum. S’han realitzat tres assaigs. En el primer assaig, s’ha comprovat si A.pisum conté la proteïna RPS2 a l’aparell bucal. Aquesta proteïna ha estat localitzada en l’aparell bocal de Myzus persicae, pugó que pot transmetre el TEV. S’han recollit mostres dels dos tipus de pugons, per comparar-los, així com també les seves mudes on es troben les proteïnes de l’aparell bucal. Els resultats han estat que ambdós pugons contenen la RPS2 al seu aparell bucal i A.pisum podria tenir la capacitat de transmetre el virus. En el segon, s’han inoculat plantes sanes amb el virus TEV, per reconèixer la simptomologia d’aquesta infecció i per corroborar a nivell molecular la presència del TEV. (...)


Nom i Cognoms:

Mª Angeles Avila

IES:

Sant Josep Obrer (L’Hospitalet de Ll.)

Tutor/a treball:

Trinidad González

Transplantament i donació de òrgans. El trasplantament renal. El treball consta de dues parts importants: per una banda he tractat el trasplantament d'òrgans, és a dir, en què consisteix tot el procés mèdic des de que s'obté un òrgan fins que arriba al cos del receptor, la història dels trasplantaments. Per una altra banda, he buscat informació sobre la donació d'òrgans: en què consisteix, quins són els requisits necessaris per ser donant, el nombre de donacions a Espanya, si ha crescut el nombre de donants. A més, he investigat l'opinió de la societat sobre aquests tema. A part d'aquests dos aspectes, he centrat el meu treball sobretot en un òrgan: el ronyó. M'he informat sobre la malaltia que porta als pacients a necessitar un òrgan nou, els tipus de tractaments alternatius al trasplantament, la medicació que han de prendre els malalts, els criteris de selecció de les persones que poden ser trasplantades, el tipus de vida que poden fer (...)


Nom i Cognoms:

Joan Enric Aumedes

IES:

Ermengol IV (Bellcaire d'Urgell)

Tutor/a treball:

Mercè Vilarasau

Estudi d’una bassa El meu treball de recerca titulat estudi d’una bassa consisteix en un projecte basat en l’anàlisi de l’aigua i l’observació dels éssers vius d’una petita bassa situada a prop del poble on visc. L’objectiu principal de treball ha estat determinar la qualitat de l’aigua de la bassa utilitzant mètodes simples d’anàlisi química i identificar i classificat el major nombre d’espècies tan animals com algues i protozous per tal de deduir el desenvolupament biòtic de l’ecosistema que conforma la bassa, i al mateix temps establir diverses cadenes alimentaries i una possible xarxa tròfica. L’estudi s’ha realitzat durant un període de 8 mesos des de l’abril fins al novembre de 2010. En aquest temps s’han fet anàlisis d’aigua mensuals i s’han extret mostres per l’observació dels organismes i el seu estudi i classificació posterior. Finalitzada la recerca i l’estudi de l’aigua s’extragueren les conclusions del treball. Aquestes tan en l’anàlisi químic i físic com en el biològic foren positives i fins i tot sorprenents donades les característiques de la bassa que, a priori, semblaven molt limitats per a la vida i el desenvolupament de la vida.


Nom i Cognoms:

Sílvia Asenjo

IES:

Aula Escola Europea (Barcelona)

Tutor/a treball:

Pere Cairó

LES CÈL·LULES CILIADES: OTOTOXICITAT I REGENERACIÓ. Estudi de l'efecte de diferents antibiòtics sobre les cèl·lules ciliades de la línia lateral del peix zebra i la seva regeneració. Introducció: La pèrdua de cèl·lules ciliades (CC) en l’oïda humana per l’efecte de compostos ototòxics és irreversible, mentre que en altres vertebrats com el peix zebra es poden regenerar. (...)Els antibiòtics claritromicina i azitromicina tenen un efecte ototòxic reversible i la resposta de les CS es produeix abans a major destrucció de CC. Material i mètodes: 320 embrions de cinc dies de peix zebra brn3:GFP s’exposen durant 24h a concentracions de 5μM-10μM de gentamicina, claritromicina i azitromicina per analitzar l’ototoxicitat, i a gentamicina 5μM-10μM o claritromicina 10μM combinades amb vitamina-C 200μM400μM per analitzar l’otoprotecció. Es recompten embrions supervivents, CC supervivents i es fa immunohistoquímica tenyint prèviament la resta d’embrions amb BrdU.


Nom i Cognoms:

Judit Aróztegui

IES:

Escola Tecnos (Terrassa)

Tutor/a treball:

Francesc Ayora

Relació entre l’audició i l’equilibri Els temes relacionats amb l’àmbit de la salut m’atrauen; i a més, de petita havia tingut diverses infeccions a l’orella i solien coincidir amb problemes d’equilibri. Això va fer que em plantegés si podia existir alguna mena de connexió entre ambdós. D’aquesta manera va iniciar-se una recerca l’objectiu de la qual era determinar si existia alguna relació entre aquests dos sentits, i en cas afirmatiu, concretar-la. La metodologia seguida al llarg de l’estudi ha estat l’experimentació posterior a un previ establiment de conceptes bàsics. A partir d’unes proves audiomètriques i unes altres per a qualificar l’equilibri realitzades a 10 persones entre 16 i 25 anys, es va intentar establir o refutar la possible relació entre l’oïda i l’equilibri. Una vegada finalitzat l’estudi es va poder concloure que, malgrat l’oïda i l’equilibri sí que mantenen una relació a nivell anatòmic i que aquesta es pot veure reflectida si alguna estructura implicada es troba afectada, no es va poder demostrar que anés més enllà. (...)


Nom i Cognoms:

David Aragón /Gerard Noguera

IES:

L’Alzina (Barcelona)

Tutor/a treball:

Carme Gómez

Estudi de l’expressió dels gens NIS i TG en patologies tiroïdals Aquest treball té una part teòrica i una d’experimental. HIPÒTESI ¿L’expressió del gen NIS i del gen tiroglobulina ens permeten diferenciar entre alteracions d’adenomes, carcinomes i golls multinodulars de tiroide? OBJECTIUS 1. Estudi de NIS i tiroglobulina en determinats teixits i línies cel·lulars. 2. Comprovar experimentalment els avantatges i desavantatges de les proves de laboratori utilitzades. METODOLOGIA Hem disposat de línies cel·lulars humanes (KAT-4, 8305, WRO i BC-PAP) i de mostres de teixits humans (golls multinodular i multinodular tòxic, adenoma fol·licular, carcinomes papil·lar, fol·licular i anaplàsic). Les tècniques emprades són la RT-PCR, que ens ha permès veure l’expressió dels gens NIS i TG a cada una de les tres mostres, i la immunohistoquímica, amb la que hem valorat la presència de la proteïna Tg. CONCLUSIONS HIPÒTESI. La utilització de NIS i TG com a marcadors biomoleculars i de risc tumoral no és suficient. Els resultats en l’expressió del gen NIS en tumors benignes pot ajudar a aprofundir en el coneixement molecular del risc de malignització d’aquests tumors. Per diferenciar entre diverses patologies de la glàndula tiroide ens caldria: estudiar altres marcadors moleculars, augmentar el nombre de rèpliques. Disposar d’un control per fer les comparacions.


Nom i Cognoms:

Adrià Aparicio

IES:

Jaume Callís (Vic)

Tutor/a treball:

Gemma Serra

La regeneració del cor del peix zebra El peix zebra és característic per ser un dels pocs vertebrats que conserven un gran potencial regeneratiu davant la pèrdua de qualsevol òrgan o teixit. Des de fa temps que s’està estudiant aquesta singular propietat pel seu gran interès científic, especialment en l’àmbit de la medicina regenerativa. Es coneixen dues hipòtesis: una afirma que aquesta capacitat regenerativa depèn únicament de acumulacions de cèl·lules mare que ocupen l’espai danyat i perdut de l’òrgan les quals posteriorment es diferencien cap a cèl·lules especialitzades formant un nou teixit; l’altre afirma que aquesta regeneració és deguda a la desdiferenciació de les cèl·lules adultes que ja formen l’òrgan cap a un estat no especialitzat, a la posterior proliferació d’aquestes per ocupar la part perduda de l’òrgan i a la final rediferenciació en cèl·lules novament especialitzades. Així doncs, el meu treball té com a objectiu determinar quin és el sistema utilitzat per aquest peix a l’hora de regenerar els seus òrgans i verificar o refutar les teories esmentades. (...)


Nom i Cognoms:

Antón Gabarró/Irene Rut

IES:

Francisco de Goya (Barcelona)

Tutor/a treball:

Conchita Ortega

Això ja passa de taca d’oli Segons un estudi de la Unitat de Detecció i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques (UDETMA) de Lleida un de cada quatre espanyols aparentment sans d'entre 18 i 70 anys té plaques d'ateroma en l'artèria caròtida per falta d'hàbits sans com són; exercici físic adequat a l'individu i cura en la dieta: que ha de ser pobre en greixos saturats i rica en greixos insaturats i fibra. Una dada com aquesta ens va fer creure que seria interessant estudiar les causes d’aquesta font de problemes de salut tant habitual entre les poblacions del primer món, així com les seves causes i possibles solucions. Llavors ens vam preguntar sobre la importància dels olis a la nostra alimentació i sobre la qualitat de l’oli que s’utilitza per a la fabricació de la pastisseria industrial, les patates fregides... o les llaunes de tonyina.


Nom i Cognoms:

Gisela Alsina

IES:

Montsoriu (Arbúcies)

Tutor/a treball:

Roser Gómez

Estudi de l'efecte de la cafeïna en la fertilitat espermàtica de Paracentrotus lividus Aquest treball pretén observar si una quantitat de cafeïna equivalent a tres tasses de cafè pot afectar a la fertilitat espermàtica i té l'objectiu de poder aconsellar a parelles amb problemes d'infertilitat masculina. S'ha dut a terme una recerca de fonaments teòrics sobre la infertilitat, la cafeïna i els espermatozoides i, seguidament, s'ha fet la part pràctica consistent en col·locar espermatozoides de Paracentrotus lividus amb la quantitat de cafè esmentada durant vint-iquatre hores i, després, posar-los en contacte amb òvuls de la mateixa espècie. Els resultats es basen en la recollida de dades sobre la fecundació i l'anàlisi d'aquests resultats porta a la conclusió que la quantitat de cafeïna utilitzada té efectes negatius sobre la fertilitat espermàtica.


Nom i Cognoms:

Tomás Alonso

IES:

Institut Can Jofresa (Tarrassa)

Tutor/a treball:

Inés Ramos

La Hidroponia: El futur de l’agricultura La hidroponia és la tècnica que consisteix en cultivar plantes sense terra. Aquesta tècnica té molts avantatges en comparació amb l’agricultura tradicional. Els més importants són: L’augment i la precocitat de la producció (Per produir el mateix aliment fa falta menys quantitat de sòl); I sobretot, per poder cultivar aliments en zones desèrtiques , en sols desgastats per sobre ús o també s’està començant a utilitzar en la NASA per obtenir aliments frescos pels astronautes durant el seu viatge espacial. La part teòrica del treball té dues parts: Introducció al món vegetal i La Hidroponia. La primera serveix perquè el lector entengui les plantes i el que necessiten pel seu correcte desenvolupament i en la segona és desenvolupa el tema central del treball, la hidroponia. La part pràctica ha consistit en cultivar tomaqueres en un cultiu en serradures i un sistema NFT (Nutrient Film Technique). Amb la part teòrica i pràctica he aconseguit resoldre totes les hipòtesis que m’havia fet al començament del treball.


Nom i Cognoms:

Marina Almirall

IES:

Escola Pia de Sitges

Tutor/a treball:

Carme Taulés

Efectes del sulfat de zinc en el desenvolupament embrionari en el Mytilus galloprovincialis i el Paracentrotus lividus. El treball consta d'una de teòrica i una de pràctica. A la part teòrica s’expliquen les característiques més importants dels dos animals, i el seu desenvolupament embrionari. La part pràctica consta dels protocols que s’han realitzat, un diari de pràctiques, les observacions i els resultats. Per poder fer la part pràctica amb musclos, s’ha fet la fecundació in vitro en tres medis diferents, el primer sense contaminant, el control (C), el segon (C1) amb una concentració de 340 mg/L que és 20 vegades més gran que el límit permès per la OMS, i l’últim (C2) amb una concentració igual al límit permès per la OMS de 17mg/L. S’han anat fent observacions a unes hores determinades, per veure com succeïa el desenvolupament. Les conclusions són que el sulfat de zinc afecta el desenvolupament embrionari. En el medi control (C), el desenvolupament ha seguit el seu curs normal i esperat. El medi C2 és subletal; alenteix el desenvolupament embrionari i provoca un nombre elevat d’aberracions que posteriorment significa la mort dels embrions aberrants. (...)


Nom i Cognoms:

Víctor Admella

IES:

Sant Quirze del Vallès

Tutor/a treball:

Maria Carme Sunyer

El malalt d'Alzheimer i el seu entorn Al realitzar el meu treball de recerca volia comprovar quina era l’afectació de la malaltia d’Alzheimer en l’entorn del malalt. Com a hipòtesi, vaig pensar que aquest entorn, format pel cuidador principal, la resta de familiars, les amistats, l’àmbit laboral i el social, podria veure’s afectat a causa de l’estat del malalt. El treball de recerca es basa en dues parts: En la primera, vaig tractar les diferents característiques de la malaltia d’Alzheimer agrupades en diferents apartats com l’epidemiologia, la clínica, el diagnòstic, etc. En la segona part del treball, vaig realitzar entrevistes a professionals sanitaris, on em van informar sobre les ajudes proporcionades per les associacions de malalts amb Alzheimer, i vaig assistir a una teràpia d’estimulació cognitiva amb malalts amb demència, fet que em va permetre obtenir un punt de vista més proper a la realitat. A més, vaig dissenyar i distribuir cinquanta enquestes que em van permetre conèixer l’estat dels cuidadors de malalts amb Alzheimer. Els resultats obtinguts de l’enquesta i les dades recopilades al llarg del treball em van permetre confirmar la meva hipòtesi inicial i mesurar el grau d’afectació de l’entorn d’un malalt amb Alzheimer.

Premi PRBB 2011 - Exposició treballs participants  

Contingut de l'exposició Premi PRBB 2011, que inclou resums dels treballs presentats.

Premi PRBB 2011 - Exposició treballs participants  

Contingut de l'exposició Premi PRBB 2011, que inclou resums dels treballs presentats.

Advertisement