Page 1

PARC RECERCA BIOMÈDICA BARCELONA CONNECTEM CIÈNCIA I DIVERSITAT EN UN ESPAI CREATIU ÚNIC

Octubre de 2017  NÚM. 108  www.prbb.org  GRATUÏT

Editorial Open Innovation

Innovació oberta

E

ls arxius de les empreses farmacèutiques acumu­ len grans quantitats de dades d’alta qualitat i molt útils com a conseqüència de les seves activitats d’R+D. Normalment, aquestes dades són confiden­ cials i això en dificulta la reutilit­ zació fora de les parets de cada empresa. Projectes com eTOX, recentment dut a terme en el marc de la Iniciativa Europea de Medicaments Innovadors (IMI), han aconseguit obrir la porta a l’intercanvi i la integració d’in­ formació privada de les empre­ ses farmacèutiques amb l’ob­ jectiu de millorar l’eficiència del desenvolupament de fàrmacs.   eTOX ha estat capaç de crear una base de dades que conté milers d’estudis toxicològics de dosi reiterada aportats per 13 empreses farmacèutiques. Aquestes dades, juntament amb dades del domini públic, han permès el desenvolupament de més de 200 models predictius. La iniciativa eTOX, que consti­ tueix un exemple paradigmàtic d’innovació oberta, continuarà i s’ampliarà a través del nou pro­ jecte eTRANSAFE IMI, que no només integrarà dades preclíni­ ques, sinó també clíniques. Ferran Sanz

(c) PRBB/Eva Guillamet

P

harmaceutical company archives accumulate huge quantities of high quality and very useful data as a consequence of their R&D activi­ ties. This information is normally confidential, making it difficult for it to be reused by researchers from outside the company. Pro­ jects like eTOX, recently under­ taken as part of the European Innovative Medicines Initiative (IMI), have succeeded in ope­ ning the door to the sharing and integration of proprietary infor­ mation from pharmaceutical companies with the aim of im­ proving the efficiency of the drug development pipeline.   eTOX has managed to create a database containing thousands of repeat dose toxicological stu­ dies contributed by 13 pharma­ ceutical companies. These data, together with information from the public domain, have enabled the development of more than 200 predictive models. The eTOX initiative, a paradigmatic exam­ ple of open innovation, will con­ tinue and be extended through the new eTRANSAFE IMI pro­ ject, which will integrate not only preclinical but also clinical data. Ferran Sanz

10 anys d’Open Day! Mari Carmen Cebrián

E

l 7 d’octubre, per desè any consecutiu, el PRBB va obrir les seves portes per apropar la ciutadania a la recerca que es du a terme als centres del Parc. La jornada es va realitzar gràcies als 254 voluntaris que, de manera desinteressada, van dedi­ car aquest primer dissabte d’octu­ bre a divulgar ciència.   Prop de 2.000 persones van visitar alguns dels 20 laborato­ ris oberts, on els propis investi­ gadors els van explicar la seva feina. També van poder escoltar les darreres novetats sobre neu­ rociència, contaminació o enve­ lliment a les deu xerrades cien­

tífiques programades. Tallers i experiments a la plaça interior van oferir activitats específiques sobre salut cardiovascular, di­ versitat biològica o la possibili­ tat de col·laborar en un projecte real sobre millora cognitiva en nens amb síndrome de Down.   Enguany, tal com s’ha fet amb èxit els darrers dos anys, els nens de 3 a 8 anys van disposar de l’Es­ pai Menut, dinamitzat amb expe­ riments i manualitats adequats a la seva edat. Com a novetat i en col·laboració amb el Servei de Cardiologia de l’Hospital del Mar, es va inaugurar l’Espai Jove, on nens de 9 a 12 anys van explorar com reacciona el seu cos a l’exer­ cici físic. Un any més la jornada va ser tot un èxit, gràcies a tots!

10 years of the Open Day!

O

n October 7th, for the tenth year in a row, the PRBB threw open its doors to let the public find out more about the research that takes place in the park’s centres. The day was possible thanks to the 254 volunteers who ge­ nerously dedicated their first Saturday in October to raising people’s awareness of science.   Around 2,000 people visited the 20 labs that were open, where researchers explained their work. They were also able to listen to the latest news on neu­ roscience, ageing and contami­ nation in the ten scientific talks that were given. Workshops and

DESTACAT / HIGHLIGHT Simposi anual al CRG i al CEXS-UPF El 16è Simposi Anual del CRG, organitzat pel CNAG-CRG, es va celebrar aquest any junt amb el 7è Workshop Internacional d’Epidemiologia Genòmica al PRBB del 19 al 22 de setembre. L’esdeveniment va reunir inves­ tigadors internacio­nals per com­ partir els avenços en seqüencia­ ció i altres tecnologies d’anàlisi molecular i les seves aplicacions en el marc de la recerca i la salut. Van abordar des de solucions per a la gestió d’enormes conjunts de dades, fins a la comprensió de les

xarxes de gens i fenòmens epige­ nòmics en la salut i la malaltia.   D’altra banda, el 24 de no­ vembre se celebrarà el primer simposi del DCEXS organitzat per estudiants de doctorat, que comptarà amb Núria Lòpez-Bi­ gas i Marc Güell com a ponents.

Annual symposium at the CRG and CEXS-UPF The 16th CRG Annual Sympo­ sium, organised by CNAGCRG and held jointly with the 7th International Workshop on Genomic Epidemiology, took place at the PRBB on Septem­

ber 19-22. It gathered together international scientists to sha­ re advances in sequencing and other molecular analysis techno­ logies as well as their health and research applications. The con­ ference tackled from solutions for managing huge data sets, to our new understanding of gene networks and epigenomic phe­ nomena in health and disease.   On November 24, the DCEXS will also hold an annual sympo­ sium in the PRBB auditorium, the first organised by the PhD students. Núria Lòpez-Bigas and Marc Güell will be the two keynote speakers

experiments in the inner square offered specific activities on car­ diovascular health, biological diversity, and the possibility of collaborating on a real project about cognitive improvement in children with Down’s syndrome.   This year, following on from the success of the last two years, children aged 3 to 8 once again had their own little space where they could do age-appropriate experiments and crafts. New this year, and run in collabora­ tion with the Hospital del Mar Cardiology Service, was a space where slightly older children, from 9 to 12, could explore how their bodies react to exercise. Once again the day was a huge success, thanks to everyone!


Ciència

www.prbb.org  |  octubre de 2017       

2

PERFIL DE GRUP / GROUP PROFILE

JOSEP ELADI BAÑOS I MAR CARRIÓ – GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT (UPF)

«Volem promoure el canvi educatiu» A mixed future?

Maruxa Martínez-Campos

E

l 2005, arran de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior, el de­ gà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF, Jordi Pérez, va introduir una prova pilot d’ensenyament competencial. «Mes enllà d’aprendre els fets, cal desenvolupar competències com ara la comunicació, el treball en equip, la cerca crítica d’informació i l’ús de noves tecnologies», explica Mar Carrió, a qui van fitxar per coordinar aquesta experiència, impulsada per Josep-Eladi Baños.   Els resultats d’aquest pilot van portar a la introducció en els graus de Medicina i Biologia Humana d’una sèrie d’assigna­ tures que funcionen amb la metodologia ABP (aprenentatge basat en problemes i projectes). Es planteja un escenari proble­ màtic als alumnes i ells han d’usar la seva creativitat i sentit crític per resoldre’l. Cada grup té un tutor i la universitat els cedeix els laboratoris i material necessaris. L’ABP dona més feina, però el que s’hi aprèn no s’oblida, perquè «contínuament es recu­ peren coneixements adquirits», explica Carrió. Li dona la raó un estudi que van fer comparant una promoció d’estudiants que van fer ABP amb una altra que no.   Arran de la recerca duta a terme du­ rant aquest període, el 2007 es va crear el GRECS, Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut, estretament vinculat a la millora de la pràctica educativa a la facultat. A Jordi Pérez, Josep-Eladi Baños i Mar Carrió s’hi van unir professors de la facultat interessats en la innovació docent. El futur, mixt? Actualment el grup treballa en el projecte ABRIC (Aprenent Biologia per la Reflexió i la Investigació Col·laborativa) per redisse­ nyar el pla d’estudis de Biologia Humana integrant les assignatures en grans àrees temàtiques. «L’ABP té molt potencial: és la forma natural d’aprendre, estimula la cu­ riositat. I la recerca sense curiositat no exis­ teix», sentencia Carrió. Però admet que és un sistema poc guiat i que hi ha estudiants que s’estressen davant d’aquesta incertesa, i defensa que «hi ha altres metodologies més pautades i l’ideal és combinar-les». El grup també treballa per implementar innova­

Membres del grup GRECS i col·laboradors

cions educatives al grau de Medicina, com l’ús de sèries de televisió o textos literaris. «Creiem que poden contribuir a una millor contextualització i reflexió sobre l’activitat mèdica», afegeix Baños, actual cap del grup. Més enllà de la facultat El grup pretén promoure el canvi educatiu. Per això, a més de la recerca del GRECS, Carrió coordina el màster de Formació de Professorat de Secundària (UPF-UOC). Per la seva banda, Baños dirigeix el programa Margalida Comas de la Generalitat, que s’inicia enguany per millorar el reconeixe­ ment de la funció docent i els mètodes pe­ dagògics a les universitats catalanes.   Actualment el grup té tres estudiants de doctorat i col·laboracions diverses. «Amb el grup de tecnologies interactives del DTICUPF hem creat una plataforma de treball col·laboratiu entre professors que dóna su­ port al disseny d’activitats d’aprenentatge i ajuda a compartir-les i readaptar-les», expli­ ca Carrió. El GRECS està també preparant un màster interuniversitari en humanitats mèdiques amb la Universitat de Siena.   Una altra vessant del grup és l’apropa­ ment de la ciència als joves. Organitzen, junt amb el PRBB, xerrades a estudiants, Escolabs i el premi PRBB. A l’estiu ofereixen el Campus Junior per a estudiants de secun­ dària. «Els demanem el seu ajut per resoldre un problema científic», explica Carrió. És la mateixa filosofia de tot el que fa el grup. Com diu el proverbi xinès: «Digueu-me alguna cosa i l’oblidaré. Ensenyeu-me-la i la recor­ daré. Feu-me’n partícip i l’aprendré».

“We want to promote educational change”

I

n 2005, as a result of adapting to the Euro­ pean Higher Education Area, the Dean of the UPF Faculty of Health and Life Scien­ ces, Jordi Pérez, introduced a pilot course for teaching students competencies. “Beyond learning facts, it is necessary to develop skills such as communication, teamwork, how to gather and review information, and the use of new technologies”, explains Mar Carrió, who was hired to coordinate this experience promoted by Josep-Eladi Baños.   The results of this pilot led to a series of subjects being introduced into the medici­ ne and human biology degrees that use the PBL (problem- and project-based learning) method. The students are given a problema­ tic scenario and they have to use creativity and critical thinking to find a solution. Each group has a tutor and the university provi­ des any materials and laboratories needed. PBL means more work, but what is learned will not be forgotten, because “knowledge is continually recovered”, explains Carrió. This is backed up by a study they undertook comparing a graduating class of students who did PBL against a class who did not.   The research carried out during this pe­ riod led to them set up GRECS, in 2007. This group focuses on educational research in health sciences and is closely linked to the improvement of educational practice in the faculty. Jordi Pérez, Josep-Eladi Baños, and Mar Carrió have been joined by lecturers from the faculty who are interested in tea­ ching innovation.

The group is currently working on the ABRIC project (“learning biology through reflec­ tion and collaborative research” in Catalan), where they are redesigning the human bio­ logy syllabus and integrating subjects into major thematic areas. “PBL has a great deal of potential: it is a natural way to learn and stimulates curiosity. And there is no re­search without curiosity”, states Carrió. But she ad­ mits the system is very open and flexible, and that this uncertainty stresses out some students. “Other methods have more guide­ lines, and the best thing is to combine them all”, she explains. The group is also working on implementing educational innovations in the medicine degree, including the use of TV series and literary texts. “We believe we can help contextualise medicine better, and facilitate reflection on it”, adds Baños, the current head of the group. Beyond the faculty The group aims to promote educational change, so in addition to research, Carrió co­ ordinates the Master’s in Secondary School Teaching (UPF-UOC). For his part, Baños directs the Generalitat’s Margalida Comas programme which was launched this year to improve the recognition of teaching and pe­ dagogical methods in Catalan universities.   The group currently has three PhD stu­ dents and it works together with various other researchers. “Together with the DTICUPF Interactive Technology group, we have created a platform for collaborative work between teachers where they can design learning activities, as well as share and adapt them”, Carrió explains. The GRECS group is also preparing a joint Master’s programme in Medical Humanities with the University of Siena.   Another of the group’s facets involves in­ troducing science to young people. Along with the PRBB, they organise seminars for students, the Escolabs programme, and the PRBB prize. In summer they offer the “Cam­ pus Junior” for secondary school students. “We ask for their help to solve a scientific problem”, explains Carrió. The same philo­ sophy runs through everything the group does. Like the Chinese proverb says: “Tell me something and I will forget it. Show me and I will remember. Let me get involved and I will learn.”

NOTÍCIA CIENTÍFICA / SCIENTIFIC NEWS

Canvis epigenètics heretables en el cuc Laia Cendrós

C

ientífics del CRG liderats pel pro­ fessor d’investigació ICREA Ben Lehner, en col·laboració amb l’Ins­ titut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) i l’Institut de Recerca Ger­ mans Trias i Pujol (IGTP), han descobert que errors en el procés que copia l’ADN durant la divisió cel·lular poden causar

canvis epigenètics que podrien heretar-se fins a cinc generacions. El treball, que s’ha dut a terme amb cucs (l’organisme model Caenorhabditis elegans), ha identificat que aquests canvis epigenètics estan relacionats amb un mecanisme molecular que s’encar­ rega de silenciar els gens. Els resultats, publi­ cats a Science Advances, mostren com l’ex­ pressió dels gens en un individu pot veure’s afectada per l’estrès que van patir els seus progenitors unes generacions abans.

DNA replication defects can cause heritable epigenetic changes

S

cientists at the CRG, led by ICREA research professor Ben Lehner, in collaboration with the Josep Car­ reras Leukaemia Research Institute (IJC) and the Institute for Health Science Re­ search Germans Trias i Pujol (IGTP), have revealed that a fault in the process which copies DNA during cell division

can cause epigenetic changes that may be inherited for up-to five generations. The work was performed on worms (the model organism Caenorhabditis elegans) and it identified the cause of these epi­ genetic changes as the loss of a mole­ cular mechanism in charge of silencing genes. The results, published in Science Advances, show that an individual’s gene expression may be affected by the stress experienced by their ancestors


7 3

Ciència

     març   octubre de 2011  de 2017  |  www.prbb.org |  www.prbb.org      

NOTÍCIES CIENTÍFIQUES / SCIENTIFIC NEWS

El cervell dels neandertals creixia més lent Àngels Codina

L

a taxa de creixement dels neander­ tals és molt similar a la de l’Homo sa­ piens, amb diferències en el desenvo­ lupament del cervell i la columna vertebral. Aquestes són les principals conclusions d’un estudi publicat a Science que se centra en un nen neandertal de gairebé vuit anys que va viure a la cova asturiana d’El Sidrón. L’estudi està dirigit per Antonio Rosas, investigador del Consell Superior d’Investigacions Cien­ tífiques (CSIC), i entre els seus autors hi ha Carles Lalueza-Fox, investigador principal del Laboratori de Paleogenòmica de l’IBE.   «Discernir les diferències i similituds en els patrons de creixement entre els nean­

dertals i els humans moderns —dues espè­ cies humanes que van sorgir d’un avantpas­ sat recent comú— ens ajuda a definir millor la nostra pròpia història», explica Rosas.   Els neandertals tenien una capacitat cranial major que els humans actuals; un volum in­ tracranial de 1.520 centímetres cúbics, davant dels nostres 1.195 centímetres cúbics. Però, mentre que el desenvolupament de la capaci­ tat cranial d’un nen actual ja s’hauria comple­ tat totalment als vuit anys, el nen neandertal estudiat només havia arribat al 87,5% de la seva capacitat total, cosa que suggereix un creixement més lent del cervell. El desenvo­ lupament d’un cervell gran també pot dificul­ tar el creixement d’altres parts del cos. De fet, l’àrea toràcica del nen neardental correspon a la d’un nen de cinc o sis anys.

The growth pattern of Neanderthals reconstructed

N

eanderthal growth rate was very similar to that of Homo sapiens, with differences in the develop­ ment of the brain and spine. These are the main findings of a study published in Science that focuses on a Neanderthal child who was nearly eight years old and lived in the Asturian cave of El Sidrón. The study was led by Antonio Rosas, a researcher from the Spanish National Research Coun­ cil (CSIC), and its authors include Carles Lalueza-Fox, the principal investigator in the IBE’s Palaeogenomics Lab.   “Discerning the differences and si­ milarities in growth patterns between

Neanderthals and modern humans —two human species that emerged from a re­ cent common ancestor— helps us better define our own history”, explains Rosas.   Neanderthals had a greater cranial capa­ city than today’s humans; an intracranial volume of 1,520 cubic centimetres, versus our 1,195 cubic centimetres. However, while the development of a modern child’s crani­ al capacity is already complete by age 8, the Neanderthal child studied had only reached 87.5% of its total capacity, suggesting a slo­ wer brain growth. Developing a large brain may also hinder the growth of other parts of the body. Indeed, the thorax area of the Neanderthal child corresponds to a modern five- or six-year old

La contaminació de camí a l’escola perjudica la memòria dels nens Pau Rubio

U

n estudi liderat per Jordi Sunyer d’ISGlobal ha trobat que la con­ taminació atmosfèrica que reben els nens en el trajecte a l’escola pot per­ judicar el seu desenvolupament cognitiu. La recerca, publicada a Environmental Pollution, mostra que el creixement de la memòria de treball al llarg d’un any és un 4% menor de l’esperat en nens i nenes que de camí al col·legi estan sotmesos a nivells més alts de partícules inferiors a 2,5 μm (PM2.5) i de carboni negre —un dels con­ taminants directament associats al trànsit.   A l’estudi, realitzat en el marc del projecte BREATHE, van participar més de 1.200 nens i nenes d’entre 7 i 10 anys de 39 escoles de Barcelona que es desplaçaven al col·legi a peu. Van ser sotmesos a tests al llarg d’un any per avaluar l’evolució de la memòria de treball i de la capacitat d’atenció. L’exposició

Els experts recomanen crear camins escolars menys contaminats

a la contaminació atmosfèrica es va calcular a partir d’estimacions sobre la ruta més cur­ ta entre el domicili i l’escola.   «Aquests efectes perjudicials poden ser especialment importants en nens, a causa de la seva menor capacitat pulmonar i de la seva major freqüència respiratòria», diu la primera autora de l’estudi, Mar Álvarez-Pe­ drerol, la qual conclou que cal «crear camins escolars menys contaminats i més segurs».

Pollution on the way to school harms children’s memories

A

study led by Jordi Sunyer from ISGlobal has found that the air pol­ lution children are exposed to on their way to school can impair their cogni­ tive development. The research, published in Environmental Pollution, shows that in boys and girls who, on their way to school

are subjected to higher levels of particu­ late matter smaller than 2.5 μm (PM2.5) and black carbon (one of the pollutants directly associated with the traffic), the growth of the working memory over a year is 4% less than that expected.   The study, part of the BREATHE pro­ ject, involved more than 1,200 children aged between 7 and 10, from 39 schools in Barcelona, who walk to school. They were tested over a year to evaluate the evolution of their working memory and attention span. Exposure to air pollu­ tion was calculated based on the shortest route between the children’s homes and their schools.   “These harmful effects may be particu­ larly important in children, because of their smaller lung capacity and their higher res­ piratory rate”, says first author of the study Mar Álvarez-Pedrerol, who concludes that it is necessary to “create routes to schools that are safer and less polluted.”

Laia Cendrós

I

nvestigadors del CRG han desenvo­ lupat una tècnica per desxifrar el codi d’ADN dels «sintonitzadors» que de­ terminen els nivells d’activitat dels gens en bacteris. El descobriment, publicat a la revista d’accés obert Nature Communica­ tions, té importants implicacions per a la biotecnologia, en concret, en l’ús de bac­ teris i organismes dissenyats genèticament per a produir molècules útils com ara nous materials o fàrmacs.   Quan s’activa un gen, alguns dels frag­ ments d’ADN propers actuen com a «sin­ tonitzadors», ajustant el nivell d’activitat d’aquell gen i la quantitat de proteïna que es produeix. Mitjançant el bacteri Myco­ plasma pneumoniae, amb un genoma molt

Photo by Adi Goldstein on Unsplash

Una nova tècnica troba les seqüències que controlen l’activitat gènica

petit i relativament fàcil d’estudiar, el direc­ tor del CRG, Luis Serrano, i el seu equip han desenvolupat una nova i ràpida forma de buscar entre milers de seqüències d’ADN generades a l’atzar aquelles que podrien ac­ tivar de forma eficient un gen. Els investiga­ dors van utilitzar una nova tècnica, que han anomenat ELM-seq i que ja han patentat, la qual utilitza tecnologies de seqüenciació d’última generació per trobar les seqüèn­

cies d’ADN que incrementen els nivells de transcripció, és a dir, el procés mitjançant el qual un gen es «llegeix» amb la finalitat de produir ARN. A més, també van buscar seqüències que milloraven l’eficiència de la traducció, procés en què s’interpreta l’ARN per construir les proteïnes.

Researchers crack code for genetic “control dials”

S

cientists at the CRG have developed a new technique for cracking the un­ derlying DNA code for the “control dials” that determine levels of gene activity in bacteria. The discovery has important implications for biotechnology because ge­ netically engineered bacteria and other or­ ganisms are utilised to produce useful mo­ lecules such as new materials and drugs.

  When a gene is switched on, various stretches of DNA nearby act as “control dials”, influencing the level of activity and the amount of gene product that is made. Using the Mycoplasma pneumoniae bacteria as a model, CRG director Luis Serrano and his team developed a rapid way of scanning through many thousands of randomly-ge­ nerated DNA sequences in search of those that could efficiently activate a gene.   The researchers have patented a techni­ que called ELM-seq that uses cutting-edge DNA sequencing technology to find DNA sequences that strongly increase the levels of transcription —the process by which a gene is “read” to produce an intermediate messa­ ge known as RNA. They also found sequen­ ces that enhance the efficiency of transla­ tion, when RNA messages are interpreted to build products such as proteins


Ciència PRBB-CRG CONFERENCES

Conference Programme financed by the CRG and the PRBB MARIUS UEFFING, Friday October 27. Uefing, from the Institute for Ophthalmic Research at the University Hospital Tübingen in Germany, focuses on medical proteomics as well as disease mechanisms. His group teams up with computational and structural biologists to develop and apply molecular and bioanalytical strategies towards functional analysis of protein complexes and protein networks in disease, cellular signaling pathways and disease associated protein networks involved in neurodegeneration. At the technical level, the group has developed a new generation of patented tandem affinity tags allowing fast and efficient complex purification without involving proteolytic cleavage of the tag as well as the investigation of systemic perturbation of protein networks in disease. He has been invited by Luis Serrano (CRG). MARÍA ELENA TORRES-PADILLA, Friday November 3. Torres-Padilla, from the Institute of Epigenetics and Stem Cells, Helmholtz Zentrum, in Munich, Germany, aims at establishing epigenetic principles of cellular plasticity and cell fate decision making during early mammalian development. Her group studies how the transitions in cell potency and cell fate are regulated by chromatin-mediated processes using a variety of approaches including quantitative imaging, modeling, functional genomics, computational methods and cell biology. She has been invited by Thomas Graf (CRG). KARL MECHTLER, Friday November 10. Mechtler, from the Vienna Biocenter Core Facilities, in Austria, leads the Protein Chemistry Facility. They offer services such as protein identification, characterization of posttranslational modifications, protein quantitation and the respective data interpretation. Additionally, their facility provides peptide synthesis and affinity purification of antibodies. They operate several chromatography systems for both protein and peptide separations and a number of state-ofthe-art mass spectrometers. To keep their technology platforms competitive, they constantly establish and develop novel protocols. Currently, they focus on methods for improving the sensitivity of protein identification, on protein quantification and crosslinking technology. They also develop bioinformatics tools for data interpretation. He has been invited by Eduard Sabidó (CRG). JUSTIN CROCKER, Friday November 17. Crocker, from the EMBL in Heidelberg, Germany, aims at reaching a level of understanding that will allow the programming and control of developmental fates, extending existing single-cell synthetic biology techniques to whole organism developmental systems. His group has developed highthroughput methods to dissect transcriptional enhancers to understand their role in determining patterns of gene expression in the fruit fly. They explore the role of enhancer architecture on gene expression by creating synthetic networks for pattern formation. Their work takes advantage of new genome engineering technologies, synthetic biology, high-throughput robotics, and cutting-edge single molecule imaging techniques in live embryos, creating a cross-cutting approach to developmental systems biology. He has been invited by James Sharpe (EMBL Barcelona).

www.prbb.org  www.prbb.org  |  octubre |  maig de 2011 2017       

4

ENTREVISTA / INTERVIEW

EDURNE ARRIOLA – IMIM, HOSPITAL DEL MAR

«Hem vist resultats molt prometedors amb la immunoteràpia» Evelio Martínez Per què aquest augment de l’interès dels investigadors per la immunoteràpia? ’augment d’interès és perquè per primera vegada s’han vist resultats molt prometedors amb la immuno­ teràpia, sobretot en pacients amb malaltia metastàtica, en els quals s’obtenen supervi­ vències molt perllongades amb aquest nou tractament. Els tractaments tradicionals en aquesta situació aconsegueixen un benefici, però és sempre temporal i no tan perllongat.

L

Quines són les principals estratègies basades en immunoteràpia que s’estan utilitzant actualment? Tot i que hi ha múltiples formes d’immu­ noteràpia, actualment s’estan utilitzant els anomenats inhibidors del punt de con­ trol (o checkpoint inhibitors en anglès). Aquests fàrmacs són capaços d’aixecar un dels frens que els tumors són capaços d’emprar perquè el sistema immune no pugui atacar les cèl·lules tumorals. Tots els tractaments basats en immunoteràpia són igual d’efectius per als diferents tipus de càncer? No. Hi ha tumors com el melanoma, el càncer de pulmó i els tumors de bufeta on la immunoteràpia està demostrant un be­ nefici important en un subgrup d’aquests pacients. En altres tumors, tanmateix, les immunoteràpies actuals no estan oferint resultats tan esperançadors, però hi ha re­ cerca molt activa en aquest camp per tro­ bar la millor manera d’aplicar estratègies d’immunoteràpia a aquestes malalties. La immunoteràpia contra el càncer obre la porta a la medicina personalitzada? La medicina personalitzada és un objec­ tiu de totes les teràpies anticanceroses, no només de la immunoteràpia. S’estan realit­ zant molts esforços mitjançant la recerca per ser capaços d’identificar pacients que es podran beneficiar de la immunoteràpia i aplicar cada tipus d’immunoteràpia al pa­ cient al qual aquesta pugui beneficiar. I a l’IMIM, quines són les línies d’investigació? En càncer de pulmó, bufeta i mama hi ha línies d’investigació on el principal objec­ tiu és identificar els pacients que es poden beneficiar de cada tipus d’immunoterà­ pia. S’estan avaluant biomarcadors que puguin predir els beneficis de la immuno­ teràpia en cada tipus de tumor per poder estalviar efectes secundaris als pacients i despesa innecessària al sistema de salut. En aquests moments els pacients poden demanar i accedir a tractaments d’immunoteràpia coberts per la Seguretat Social, o aquests tractaments romanen en la fase experimental? A hores d’ara hi ha diversos fàrmacs immu­ noteràpeutics que han demostrat eficàcia en alguns tumors i que ja han estat aprovats pels sistemes sanitaris, i probablement en els pròxims anys s’aprovin alguns més. Així mateix, hi ha molts nous fàrmacs immuno­ teràpics en desenvolupament i s’estan pro­

PERFIL / PROFILE Edurne Arriola (Barcelona, 1975) és cap de secció del Servei d’Oncologia de l’Hospital del Mar i investigadora del grup de Teràpia Molecular del Càncer de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). El 20 d’octubre va participar com a experta en biomarcadors al simposi «Optimització de la immunoteràpia», organitzat per l’IMIM a l’Auditori del PRBB. Edurne Arriola (Barcelona, 1975) is the head of the Oncology Service at the Hospital del Mar and a researcher in the Molecular Cancer Therapy Group at the Hospital del Mar Medical Research Institute (IMIM). On October 20th, she participated as an expert in biomarkers in the “Immunotherapy optimisation” symposium organised by the IMIM and held in the PRBB Auditorium.

vant noves combinacions entre ells o com­ binacions amb tractaments convencionals.

“We have seen very promising results with immunotherapy, especially in patients with metastatic disease” Why have researchers become more interested in immunotherapy? his increased interest is due to the fact that for the first time we have seen promising results with immu­ notherapy, especially in patients with me­ tastatic disease, where we can achieve very long survival rates using this treatment. In these cases, traditional treatments are be­ neficial, but this is always a temporary si­ tuation and not very long-lived.

T

What are the main strategies based on immunotherapy that you are currently using? Even though immunotherapy comes in many forms, we are currently employing the so-called checkpoint inhibitors. The­ se drugs are able to release one of the bra­ kes that tumours are able to put on so that the immune system is unable to attack the tumour cells. Are all immunotherapy-based treatments equally effective for the various types of cancer? No. There are tumours like melanoma, and cancers of the lung and bladder whe­ re immunotherapy is providing a major benefit for a subgroup of sufferers. For other tumours, however, current immu­ notherapy treatments are not giving such hopeful results, but there is very active re­

search in this field to try and find the best ways of applying immunotherapy strate­ gies against these diseases.   Does immunotherapy against cancer lead the way to personalised medicine? Personalised medicine is the goal of all anticancer therapies, not only immuno­ therapy. A lot of research effort is being focused on identifying patients that can benefit from immunotherapy and ap­ plying each type of immunotherapy to the patients who can benefit most. And what areas are being researched at the IMIM? There is research into lung, bladder, and breast cancer where the main objective is to identify patients who can benefit from each type of immunotherapy. We are eva­ luating biomarkers that can predict the benefits of immunotherapy for each type of tumour in order to avoid side effects in patients and reduce unnecessary expen­ diture for the health system. Currently, can patients apply for and access immunotherapy treatments covered by the social security system, or are these treatments still in the experimental phase? Right now, there are various immunothe­ rapy drugs that have shown to be effective against certain tumours and which have al­ ready been approved by the health system. It is likely that over the next few years the­ se will be joined by others. There are also many new immunotherapy drugs in deve­ lopment, and new combinations of these are being tested, in addition to combining them with conventional treatments


7 5

Ciència

     març   octubre de 2011  de 2017  |  www.prbb.org |  www.prbb.org      

NOTÍCIES CIENTÍFIQUES / SCIENTIFIC NEWS

Un avantpassat comú dels homes ibèrics més plausible», diu el líder de l’estudi, Fran­ cesc Calafell. L’estudi de R1b-DF27 pot aju­ dar a rastrejar esdeveniments migratoris que involucrin homes espanyols o portuguesos, així com ajudar en la genètica forense.

Carolina Pozo / Àngels Codina

I

nvestigadors de la UPF, l’IBE (UPFCSIC) i la Universitat del País Basc (UPV/EHUS) han revelat que la variant R1b-DF27 del cromosoma Y està present en el 40% dels homes ibèrics i en el 70% dels del País Basc. Més enllà dels Pirineus, no­ més un 10% en són portadors. Per realitzar l’estudi, publicat a Scientific Reports, han analitzat mostres d’ADN de gairebé 3.000 homes de la península Ibèrica i França.   La variant R1b-DF27, que presenta una elevada freqüència a la península Ibèrica, es va originar fa entre 4.000 i 4.500 anys, i el més probable és que aparegués al nord-est de la península. «Malgrat la seva elevada freqüèn­

40% of Spanish and Portuguese men have a common ancestor

cia actual al País Basc, les mesures internes de diversitat i les estimacions per antiguitat són més baixes en els bascos que en qualse­ vol altra població, fet que descarta aquesta regió com a punt d’origen de la variant, es­ sent un altre origen local a Ibèria la hipòtesi

R

esearchers from the UPF, IBE (UPF-CSIC) and the University of the Basque Country (UPV/EHUS) have revealed that the R1b-DF27 variant on the Y chromosome is present in 40% of men from Iberia and 70% from the Basque Country. Beyond the Pyrenees, only 10% are carriers. The study, published in Scien­ tific Reports, involved the analysis of DNA

samples from almost 3,000 men from the Iberian Peninsula and France.   The R1b-DF27 variant, which is frequent on the Iberian Peninsula, originated bet­ ween 4,000 and 4,500 years ago, and is most likely to appear in the northeast of the pe­ ninsula. “Despite the fact it is currently very frequent in the Basque Country, internal diversity measurements and antiquity esti­ mates are lower in the Basque people than in any other population. This rules the re­ gion out as the place the variant originated, with another local Iberian origin being the most plausible hypothesis”, says the leader of the study, Francesc Calafell. Studying R1b-DF27 may help track migration events involving Spanish and Portuguese men, as well as aid in forensic genetics

L’splicing alternatiu és important en el càncer Carolina Pozo

E

duardo Eyras, professor d’investi­ gació ICREA del GRIB (IMIM-UPF), ha liderat un estudi on s’han detec­ tat nombroses alteracions del mecanisme de splicing implicades en càncer. L’estudi, que s’ha publicat a la revista Cell Reports i ha comptat amb la participació del Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Insti­ tute de San Diego, ha analitzat mostres de més de 4.000 pacients provinents de l’Atles del Genoma del Càncer.

  L’anàlisi de les alteracions a l’splicing alternatiu que tenen lloc en cada un dels tumors dels pacients ha revelat una pèr­ dua generalitzada de funcions essencials de les proteïnes i, en particular, d’aquelles mateixes funcions que es veuen afectades per mutacions genètiques en pacients de càncer. Han observat, però, que aquests er­ rors d’splicing tendeixen a donar-se en gens diferents dels que solen aparèixer mutats en càncer. «Els canvis a l’splicing alternatiu proporcionen al càncer noves vies per les quals escapar de la fina regulació cel·lular», conclouen els autors.

Alternative splicing, an important mechanism for understanding cancer

U

sing data on more than 4,000 can­ cer patients from The Cancer Ge­ nome Atlas (TCGA) project, a team led by Eduardo Eyras, an ICREA research professor from the GRIB (UPF-IMIM), has analysed the changes in alternative splicing —an essential mechanism for multiple biological processes— that occur in each tumour patient, and studied how these alterations could impact gene func­ tions. The results of the study show that al­

ternative splicing changes lead to a general loss of functional protein domains, in par­ ticular those domains related to functions that are also affected by genetic mutations in cancer patients. “Interestingly these spli­ cing changes tend to occur in genes other than those often mutated in cancer”, adds Eyras. This implies that changes in alterna­ tive splicing provide cancer with new ways to escape fine cellular regulation.   The study was published in Cell Re­ ports and included the participation of the Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute in San Diego

Atacar l’angiogènesi contra el càncer de bufeta Rosa Manaut

L

’investigador de l’IMIM Alejo Rodrí­ guez-Vida ha participat en un assaig internacional multicèntric que ha avaluat l’eficàcia i la seguretat del tracta­ ment combinat de ramucirumab i doce­ taxel en pacients amb carcinoma urotelial avançat o metastàtic que ja havien estat prè­ viament tractats amb quimioteràpia (terà­ pia basada en platí). L’estudi, publicat a The Lancet, va incloure un total de 530 pacients.

  Ramucirumab és un antiangiogènic que actua inhibint la vascularització del tumor i impedint que s’hi aportin els nu­ trients necessaris per al seu creixement i desenvolupament i és el primer medica­ ment d’aquesta classe que demostra efi­ càcia per aquesta malaltia. Així mateix, és el primer fàrmac que en un assaig clínic de fase III demostra un benefici en termes de supervivència lliure de progressió de malaltia en pacients amb carcinoma uro­ telial metastàtic, quan la quimioteràpia de primera línia ha deixat de ser efectiva.

Attacking tumour angiogenesis is effective in metastatic bladder cancer

I

MIM researcher Alejo RodriguezVida has participated in an inter­ national multicentre trial assessing the efficacy and safety of the combined treatment of Docetaxel and Ramuciru­ mab in patients with advanced or me­ tastatic urothelial carcinoma, and who have previously received chemotherapy (platinum-based therapy). The study, pu­

blished in The Lancet, involved a total of 530 patients.   Ramucirumab is an angiogenesis inhibi­ tor that impedes the vascularisation of a tu­ mour and prevents it receiving the nutrients necessary for its growth and development. It is the first medicine of this class shown to be effective against this disease. It is also the first drug to demonstrate, in a phase III clini­ cal trial, benefits in terms of progression-free survival in patients with metastatic uro­thelial carcinoma, when first-line chemotherapy treatment has ceased to be effective

Més pol·lució amb les vagues de transport jà dels nivells de contaminació atmosfèrica entre el 4%, en el cas del NO2, i el 8%, en NO, en comparació amb les jornades sense al­ teracions. D’entre els diferents transports públics, el que més incidència té sobre la qualitat de l’aire és el metro, el més utilitzat.

Marta Solano

U

n estudi d’ISGlobal i de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC) conclou que la qualitat de l’aire de Barcelona em­ pitjora durant les vagues del transport pú­ blic. El treball liderat per Xavier Basagaña ha estat publicat a Science of the Total En­ vironment. Les alteracions en el transport públic poden portar a augmentar el nom­ bre de viatges en vehicles privats i, per tant, els nivells de contaminació de l’aire.   Els investigadors van analitzar les con­ centracions diàries de contaminants, com ara monòxid de nitrogen (NO), diòxid de

Public transport strikes increase pollution nitrogen (NO2), partícules inferiors a 10, 2,5 i 1 μm (PM10, PM2.5 i PM1), carboni ne­ gre (BC) i monòxid de carboni (CO), en els dies de vaga del metro, tren o bus entre 2005 i 2016. Es van registrar 208 dies d’aturades, en els quals es va produir un increment mit­

A

study by ISGlobal and the Institu­ te of Environmental Assessment and Water Research (IDAEACSIC) reveals that Barcelona’s air quality deteriorates during public transport stri­ kes. The work led by Xavier Basagaña has been published in the journal Science of

the Total Environment. Changes in public transport can lead to an increase in the number of journeys made in private ve­ hicles and, therefore, air pollution levels.   The researchers analysed daily concen­ trations of pollutants like nitrogen oxide (NO), nitrogen dioxide (NO2), particulate matter less than 10, 2.5 and 1 μm (PM10, PM2.5 and PM1 ), black carbon (CB), and carbon monoxide (CO), on days when there were strikes on the underground, trains, and buses between 2005 and 2016. There were 208 stoppage days, producing average increases in atmospheric pollu­ tion levels of between 4%, in the case of NO2, and 8%, for NO, compared with nonstrike days


Ciència

www.prbb.org  www.prbb.org  |  octubre |  maig de 2011 2017       

4 6

CIÈNCIA AL DESCOBERT / SCIENCE UNCOVERED

De gens, proteïnes i ARN no codificants Foto de Thomas Shafee via Wikimedia (CC BY 4.0)

Maruxa Martínez-Campos

L

’ADN es podria definir com el ma­ nual d’instruccions per a la vida. Especifica les ordres per fabricar les proteïnes, els «blocs» de construcció dels éssers vius. Quan diem que un gen s’expressa, vol dir que un tros d’ADN es «tradueix» en una molècula d’ARN —en un procés anomenat «traducció»—, que al seu torn es «transcriu» en una proteïna —en un procés anomenat «transcripció». Aquest va ser durant dècades el dogma de la biologia molecular: cada gen codifica per a una proteïna.   Ja fa anys, però, que es va descobrir l’existència de l’splicing (o empalmament) alternatiu, un procés que «talla i enganxa» trossos d’ARN de diferents maneres, fent que un sol ARN pugui donar lloc a dife­ rents proteïnes.   En els darrers temps, un altre fenomen ha alterat de nou el dogma. Ara sabem que hi ha milers de fragments d’ARN que no do­ nen lloc a cap proteïna. Són els anomenats «ARN no codificants» (ARNnc), i n’hi ha de

molts tipus. Ja entre els anys seixanta i vui­ tanta es van descobrir els ARN de transfe­ rència (ARNt) i els ribosomals (ARNr); pe­ rò ha estat la darrera dècada la que ha vist un augment exponencial d’aquests ARNnc, que s’han anat classificant segons les seves característiques en diferents tipus: micro­ ARNs, siARNs, piARNs, snoARNs, snARN, exARNs, scaARNs, etc.   Tot i que les funcions d’aquests ARNnc no estan del tot clares —i alguns d’ells pot ser que ni tan sols tinguin una funció, sinó

que siguin conseqüència d’una traducció aleatòria de l’ADN—, molts d’ells estan conservats en totes les espècies i han es­ tat implicats en molts processos cel·lulars importants, com la regulació de l’expres­ sió gènica, així com en diverses malalties, com el càncer, l’autisme i l’Alzheimer.

Genes, proteins, and non-coding RNA

D

NA can be defined as the ins­ truction manual for life. It spe­ cifies the commands for making proteins, the “building blocks” of living beings. When we say that a gene is expres­ sed, it means a piece of DNA is “transla­ ted” into a molecule of RNA, in a process called “translation”, which is in turn trans­ cribed into a protein, in a process called “transcription”. For decades this was the dogma of molecular biology: each gene codes for a protein.   Some years ago, however, researchers discovered the existence of alternative splicing, a process where chunks of RNA are “cut and paste” in different ways,

meaning a single RNA can give rise to va­ rious proteins.   More recently, a further phenomenon has altered the canon once again. We now know that there are thousands of fragments of RNA that do not give rise to proteins. These are the so-called “noncoding RNAs” (ncRNA), and there are many types. Transfer (tRNA) and riboso­ mal (rRNA) RNA were discovered betwe­ en the 1960s and 1980s; but it is the last decade that has seen an exponential in­ crease in these ncRNA, which have been categorised into different types accor­ ding to their characteristics: microRNAs, siRNAs, piRNAs, snoRNAs, snRNAs, exRNAs, scaRNA, and so on.  Although the functions of these ncRNAs are still not clear —some may not even have a function, and could sim­ ply be the result of a random translation of DNA— many of them are conserved in all species and are implicated in many important cell processes, including the regulation of gene expression, as well as in various diseases, like cancer, autism, and Alzheimer’s

RESSENYA / REVIEW

FOTO CIENTÍFICA / SCIENTIFIC PHOTO

Les profunditats de la ment

El cervell segmentat

com la neuroeconomia o la neuropolítica i ofereixen un punt de vista crític sobre temes com la psicoanàlisi o les pseudo­ ciències. La multidisciplinarietat dels autors permet que aquesta obra ofereixi una panoràmica àmplia i transversal de tots aquests temes. Una obra breu i ame­ na que no et pots perdre si vols aprendre sobre l’estat actual de la neurociència!

The depths of the mind

I

Mari Carmen Cebrián

E

n el llibre Les profunditats de la ment sis investigadors ens presen­ ten pinzellades generals sobre com és el nostre cervell, com es forma i com funciona. Cadascun dels 19 capítols re­ cull un article divulgatiu que els autors, entre els quals es troba l’investigador de l’IMIM Francesc Colom, han publicat en diferents mitjans de premsa escrita.   S’hi tracten temes molt diversos, que van de la racionalitat de les emocions a l’efecte de la meditació en el nostre cer­ vell, passant pels diferents cicles de la son. Què li passa al nostre cervell quan mirem un partit de futbol?, per què és important l’assignatura de plàstica? o com és el cer­ vell dels líders?: aquestes són algunes de les preguntes sobre les quals reflexionen els autors. També ens presenten discipli­ nes que es troben en ràpid creixement

n the book Les profunditats de la ment (The depths of the mind) six resear­ chers give us insights into what our brain is like, and how it works. Each of the 19 chapters is based on an informative ar­ ticle that the authors, including the IMIM researcher Francesc Colom, have publi­ shed in various written media.   The topics are very diverse. The ques­ tions the authors reflect on include the rationality of emotions for the purposes of meditation in our brain, the different sleep cycles, what happens to our brains when we watch a football match, why learning the visual arts is important, and what the brain of a leader is like. They also highlight rapidly expanding disciplines, like neuroeconomics and neuropolitics, and they offer us a critical point of view on subjects such as psychoanalysis and pseudoscience. The multidisciplinary approach of the authors allows them to give us a wide-ranging and cross-cutting perspective of all these issues. A brief and entertaining volume that is unmissable if you want to find out what is current in the field of neuroscience!

A

questa imatge va ser presa amb un microscopi confocal per Adrià Vol­ tes, del laboratori liderat per Cris­ tina Pujades al DCEXS-UPF, que estudia el desenvolupament del sistema nerviós central de vertebrats. Mostra un embrió de peix zebra a l’estadi de 30 hores postfertilització. A l’esquerra, s’observa una vi­ sió dorsal del seu cervell posterior, amb els nuclis cel·lulars en verd. El color magenta mostra l’activitat del factor de transcripció Yap/Taz-TEAD, el qual pot regular la pro­ liferació, l’apoptosi (o mort programada) i la identitat cel·lular. El cervell posterior de l’embrió està subdividit temporalment en rombòmers, i Yap/Taz-TEAD està actiu justament a les fronteres entre rombòmers.   Les imatges de sota són visions trans­ versals d’aquestes fronteres, on s’observen les denominades cèl·lules de la frontera, que presenten activitat de Yap/Taz-TEAD. Aquestes cèl·lules presenten diverses fun­ cions al llarg del temps: exerceixen de bar­ rera mecànica mantenint els rombòmers segregats, són un centre senyalitzador i són un reservori de progenitors neuronals.

The segmented brain

T

his confocal microscope image was taken by Adrià Voltes, from the group led by Cristina Pujades at the DCEXS-UPF that studies the development of the vertebrate central nervous system. It shows a zebra fish embryo 30-hours post fertilisation. On the left is a dorsal view of its posterior brain (hindbrain), with the cell nuclei in green. The magenta colour depicts the activity of the transcription factor Yap/ Taz-TEAD, which regulates proliferation, apoptosis (or programmed cell death), and

cell identity. The hindbrain of the embryo is temporarily subdivided into rhombomeres, and Yap/Taz-TEAD is active just at the bor­ ders between rhombomeres.   The images below are transverse views of these borders, where the so-called bor­ der cells, with Yap/Taz-TEAD activity, can be seen. These cells have several functions over tim e: they generate a mechanical bar­ rier while keeping rhombomeres segrega­ ted, they act as signalling centres, and are a reservoir of neural progenitors


7 7 

Diversitat

    maig octubre de 2011  de 2017  |  www.prbb.org |  www.prbb.org      

BONES PRÀCTIQUES / GOOD SCIENTIFIC PRACTICE: WORLD CAFÈ

RETRAT / PORTRAIT

La integritat en les publicacions científiques, a debat Neus Martínez Abadías Lleida, 17 d’octubre de 1978 Investigadora, EMBL-Barcelona La confiança en la ciència està amenaçada per la mala pràctica en la recerca. Com que els casos sobre qüestions d’integritat en la ciència augmenten a tot el món, els esforços per influir positivament en la pràctica han de centrar-se en tots els nivells del sistema. Encoratjar les converses sobre integritat entre els científics podria augmentar la transparència i crear un canvi sistèmic de cultura. El World Cafè sobre la integritat en les publicacions científiques, organitzat al setembre pel grup de bones pràctiques científiques del PRBB (prbbgoodpractice.prbb.org) al Centre Cívic de la Barceloneta, volia oferir un espai obert per realitzar aquesta conversa. El mètode World Cafè convida els participants a compartir perspectives sobre una preocupació comuna d’igual a igual; es crea un diàleg fructífer quan la gent es connecta obertament a través de barreres d’edat, disciplina i experiència. 42 participants (33% d’ells investigadors principals) dels sis centres del PRBB van presentar una infinitat d’idees sobre com els individus i la comunitat poden provocar canvis positius per promoure la integritat. Els temes més destacats van ser la necessitat de conscienciar de forma contínua i l’honestedat sobre el «desordre» del procés científic, entenent que l’excel·lència científica sorgeix de la transparència i no pas del perfeccionisme. Els participants van valorar molt positivament com el World Café ajudava a iniciar nou pensament: el 94% ho va trobar útil i el 89% va dir que s’hauria de repetir. El·lipse ha demanat a alguns d’ells que comparteixin les seves reflexions.

Unveiling scientific publishing integrity Trust in science is threatened by poor research practice. As reports of integrity issues escalate worldwide, efforts to positively influence practice need to focus on all levels of the system. Encouraging grassroots conversations on integrity amongst scientists could increase transparency and generate systemic cultural change. The PRBB World Café on Publication Integrity, organised by the PRBB GSP group (prbbgoodpractice.prbb.org) in September this year at the Barceloneta Civic Centre, aimed to offer a space for just such a conversation. The World Café method invites participants to share perspectives on a common concern, as equals. Fruitful dialogue emerges when people connect with openness, and barriers of seniority, discipline, and expertise are removed. 42 participants (33% principle investigators) from the 6 PRBB Centres came up with a myriad of ideas for how individuals and the community can create positive change that promotes integrity. Strong themes were the need for constant awareness-raising, and honesty about the messiness of the scientific process —excellent science emerges from transparency not perfection. Participants were impressed with how the World Café initiated new thinking, with 94% finding it useful and 89% saying it should be repeated. El·lipse asked some of them to share their reflections.

Sonja Reiland (Admin, CRG) «Per a mi, una de les principals conclusions del World Cafè va ser que tots podem contri­ buir a un canvi cultural sobre la integritat de la recerca dins la nostra pròpia institució, reconeixent obertament la recerca en el seu conjunt i no només les dades publi­ cables. Presentar dades negatives, dis­ cutir plegats sobre dades no concloents, o fins i tot qüestionar-se mútuament les hipòtesis i els enfocaments d’investigació, ajuden a limitar la frustració i, per tant, el potencial de falsificació de dades.» “For me, one of the main conclusions of the World Café discussion was that we can all contribute to a cultural change in our institute with regard to research inte­ grity, by openly acknowledging research as a whole and not only publishable data. Presenting negative data, brainstorming about inconclusive results, and even questioning each other’s research hypo­ theses and approaches might help limit frustration and thus the potential for data falsification.”

Cristina Vert (PhD student, ISGlobal) « Participar al World Café va ser una expe­ riència molt enriquido­ ra. L’espai creat per rea­ litzar-lo va ser acollidor i agradable, i suposo que era l’objectiu de l’organització, ja que l’ambient en el qual

té lloc un esdeveniment com aquest és clau perquè funcioni correctament. La in­ tegritat científica és un tema tan rellevant com probablement poc treballat i discutit per molts investigadors i investigadores. El World Café va ser l’excusa perfecta per posar el tema sobre la taula i poder-hi reflexionar conjuntament. L’avantatge, a més, és que hi havia persones de diferents centres del PRBB i de diferents categories laborals, fet que va enriquir especialment la conversa.» “Participating in the World Café was a very enriching experience. The space was welcoming and enjoyable to be in. I ima­ gine this was the organisation’s aim as the environment in which such an event takes place is key to how well it works. Scientific integrity is both relevant and probably little discussed by many resear­ chers. The World Café was the perfect ex­ cuse to put the subject on the table and reflect on it together. The additional ad­ vantage was that there were people there from different centres at the PRBB and different work categories and levels of seniority, which especially enriched the conversation.”

Robert Castelo (PI, UPF) «Crec que una de les barreres que dificulten que els científics par­ lin entre ells d’integri­ tat en la recerca és la percepció que aquesta integritat és secundaria a la progressió en la carrera científica. Per superar aquesta barrera, hauríem de fer que la integritat

científica esdevingués una part integral de l’avaluació científica i la formació su­ perior, enviant el missatge que fer ciència bona i honesta hauria de ser l’única ma­ nera de progressar en la carrera científi­ ca.» “One of the barriers that discourages scien­tists from engaging in conversations on research integrity might be the per­ ception that scientific integrity is secon­ dary to career advancement. Overcoming this barrier would mean making scientific integrity an integral part of career evalua­ tion and higher-education training, sen­ ding the message that good and honest science should be the only way to advan­ ce a career in science.”

Laia Domingo (Postdoc, IMIM) « Del World Cafè em vaig emportar un munt d’idees i propostes que es van generar a partir d’un debat constructiu, dinàmic i ben organit­ zat. El fet de reunir-nos investigadors de múltiples disciplines, amb diferents graus d’experiència i rols dins del PRBB, va ser clau per a aquest èxit.» “The most memorable aspect of partici­ pating in the PRBB World Café on Scien­ tific Publication Integrity was the number of ideas and proposals that were gene­ rated from a constructive, dynamic, and well-organised debate. The fact that there were researchers from various disciplines with different levels of experience and ro­ les within the PRBB was key to this suc­ cess.”

Què és el que t’agrada més de la teva feina? La llibertat i la creativitat per pensar out of the box i intentar comprendre les lleis que governen la vida i la diversitat del món que ens envolta. Que t’agradaria fer si no fessis això? He deixat de considerar una altra opció que no sigui la ciència...i alhora em considero professora, ama de casa, mare, cuidadora, organitzadora, constructora... El teu lema? En tinc dos. Un penjat de la nevera «Feel the fear and do it anyway». I l’altre, a la meva bossa: «Good things are coming their way». Quin és el millor consell que has rebut mai? El meu pare sempre em deia que actués sense preocupar-me de l’opinió dels demés i que si mai necessitava ajuda li demanés a la persona menys indicada. Sàviament, em recomanava que no fes molt cas dels consells. Quantes hores dorm al dia? Massa poques i intermitents... Compaginar la vida d’investigadora i de mare de dues nenes petites és dur i implica sacrificis onírics! L’últim que t’ha meravellat? Últimament m’ha meravellat la dignitat del poble català enfront d’accions que m’han conmocionat profundament. What do you like most about your work? The freedom and creativity to think “out of the box” and try to understand the laws governing life and the diversity of the world around us. What would you like to be doing if you weren’t doing this? I’ve stopped thinking about doing anything other than science... and yet at the same time I consider myself a teacher, a housewife, a mother, a caregiver, an organiser, a builder... Your motto? I have two. One’s stuck on the fridge “Feel the fear and do it anyway”. And the other’s in my bag: “Good things are coming their way”. What is the best advice you have ever received? My father always told me to act without worrying what other people think, and if he ever needed help he asked the least obvious person. Wisely, he recommended that I shouldn’t listen to advice! How many hours a day do you sleep? Too few and intermittently... Combining the life of a researcher with being the mother of two little girls is hard and involves certain sacrifices! The last thing that amazed you? Lately, I have been marvelling at the dignity of the Catalan people against actions that have profoundly shocked me


Edifici

www.prbb.org  |  octubre de 2017       

NOTÍCIA GENERAL / GENERAL NEWS

NOTÍCIES BREUS / BRIEF NEWS

Aprenent a programar com l’Ada Lovelace Laia Cendrós

E

l dimarts 10 d’octubre, prop de 60 estudiants de secundària de l’Ins­ titut Carles Vallbona de Granollers i del Col·legi Verge de les Neus de Santa Coloma de Gramenet van participar en el taller del CRG «Ada Lovelace: dissenya el teu propi algoritme per desxifrar la infor­ mació que contenen les molècules».   L’activitat s’emmarca dins del Dia d’Ada Lovelace —la primera programa­ dora de la història—, una jornada inter­ nacional dedicada a la participació de les dones en la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (STEM) que vol introduir els nois i noies joves dins de la dinàmica d’igualtat en el món de la ciència i la tecnologia. El taller neix d’una proposta del Comitè d’Igualtat de

Gènere al CRG per tal de fomentar l’in­ terès dels estudiants, i en particular de les noies, per la programació. Investiga­ dors joves van explicar conceptes bàsics de programació i com els apliquen en la seva recerca.

Learning to program like Ada Lovelace

O

n Tuesday October 10, around 60 secondary school students from the Carlos Vallbona Insti­ tute in Granollers and the Col·legi Verge de les Neus in Santa Coloma de Grame­ net took part in the CRG workshop “Ada Lovelace: design your own algorithm to decipher the information contained in molecules”.   The activity was part of Ada Lovelace day —she was the first ever program­ mer— an international event dedicated to the participation of women in scien­ ce, technology, engineering, and ma­ thematics (STEM) that aims to introduce young people to equality in the world of science and technology. The workshop is the result of a proposal by the CRG Gender Equality Committee to promote programming among students, particu­ larly girls. Young researchers explained the basic concepts of programming and how they apply them in their research

Direcció: Jordi Camí, Reimund Fickert i Elvira López Assessor: Manuel Lamas Editora: Maruxa Martínez-Campos Ajudant de redacció i edició: Mari Carmen Cebrián Comitè editorial: Rosa Manaut (IMIM) Carolina Pozo (UPF) Glòria Lligadas (CRG) Marta Solano (ISGlobal) Àngels Codina (IBE:CSIC-UPF) Mònica Rodríguez (PRBB) Centres: Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (CEXS-UPF) Centre de Regulació Genòmica (CRG) Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) Adreça: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) c/ Dr. Aiguader, 88 • E-08003 Barcelona E-mail: comunicacio@prbb.org Web: www.prbb.org Maquetació i impressió: www.cegeglobal.com Imprès en paper reciclat Dipòsit legal: B. 23.796-2009

8

AGENDA Reptes ètics de la recerca clínica en Alzheimer

7 de novembre: Cafè científic «Viure amb dolor», organitzat per l’IMIM. A les 19 h a la Biblioteca Poblenou Manuel-Arranz, Barcelona. 10 i 17 de novembre: Quatre xerrades dins el cicle «Joves científics 2017», organitzat per La Biothèque, amb la col·laboració del PRBB i l’ACCC. A les 18 h i a les 19 h a les Sales Ramón y Cajal i Marie Curie del PRBB. www.jovescientifics.org 14 de novembre: Cafè científic «Que l’artrosi no et pari», organitzat per l’IMIM. A les 19 h a la Biblioteca Poblenou Manuel-Arranz, Barcelona. 21, 28 i 30 de novembre: Intervals course “Train-the-Trainer: becoming a dynamic facilitator”. With Alicia Marín Muniesa and Reimund Fickert. 28 de novembre: Cafè científic «Ciutats saludables», organitzat per l’IMIM. A les 19 h a la Biblioteca Xavier Benguerel, Barcelona. 28 de novembre: «Biologia sintètica: què és i per a què serveix», classe oberta dins el cicle «La facultat al barri» al CEXS-UPF amb Javier Macía. De 12 a 13 h. Per a més informació, aneu a www.prbb.org For more information please go to www.prbb.org

El BIST i la UPF posen en marxa el primer Màster de Recerca Multidisciplinària en Ciències Experimentals. Únic a tot l’Estat, ofereix formació pràctica en recerca experi­ mental en centres d’alt nivell de biomedicina, física, química, nanotecnologia o enginye­ ries. A més de la formació experimental a tra­ vés de dos projectes de recerca, els estudiants rebran formació en matèries transversals com estadística, anàlisis d’imatges i recer­ ca responsable. Els directors del màster són Roderic Guigó, professor associat de la UPF i investigador del CRG, i Rob Sewell, de l’ICFO.

eTRANSAFE, €40 million for evaluating the safety of new drugs. The project is due to last 5 years and will be financed by the pharmaceutical industry and Euro­ pean funds. It will apply bioinformatic ap­ proaches to both preclinical and clinical data, as well as systematically analyse how the effects observed in experimental mo­ dels translate to the clinical environment. The IMIM is the academic coordinator and the groups of Ferran Sanz from the GRIB (IMIM-UPF), Manuel Pastor (UPF), and Laura Furlong (IMIM), are all involved.

BIST and UPF launch the first Multidisciplinary Research Master’s in Experimental Sciences. The only one in Spain, this cour­ se offers practical training in experimental research in high-level centres working on biomedicine, nanotechnology, physics, che­ mistry, and engineering. In addition to ex­ perimental training through two re­search projects, the students will take classes in cross-cutting areas like statistics, image analysis, and responsible research. The di­ rectors of the Master’s are Roderic Guigó, associate professor at UPF and a researcher at the CRG, and Rob Sewell from the ICFO.

Conveni de col·laboració en la lluita contra el dopatge: La Secretaria General de l’Es­ port (SGE) i la Fundació IMIM han signat un conveni de col·laboració per promoure la investigació en la protecció de la salut dels esportistes i la lluita contra el dopat­ ge. El conveni permet dotar el Laboratori Antidopatge, sota la tutela de l’IMIM, amb una aportació econòmica que li permetrà afrontar amb plenes garanties tots els re­ quisits tècnics, de qualitat i de millora con­ tinua que l’Agència Mundial Antidopatge (AMA) exigeix als laboratoris antidopatge.

eTRANSAFE, 40 milions d’euros per avaluar la seguretat de nous medicaments. El projecte durarà 5 anys i estarà finançat amb fons europeus i de la indústria far­ macèutica. Utilitzará enfocaments bioin­ formàtics a dades preclíniques i clíniques compartides, i l’anàlisi sistemàtica de com els efectes en models experimentals es traslladen a l’àmbit clínic. L’IMIM n’és el coordinador acadèmic i participen els grups de Ferran Sanz (GRIB), Manuel Pas­ tor (UPF) i Laura Furlong (IMIM).

Collaboration agreement in the fight against doping: The Secretary General of Sport (SGE) and the IMIM Foundation have signed a collaboration agreement to promo­ te scientific research linked to protecting the health of sportsmen and women, and the fight against doping in sport. The agreement awards the Anti-doping Lab, overseen by the IMIM, a financial contribution that will enable them to tackle all the technical, qua­ lity-related, and continuous improvement requirements the World Agency Anti-doping (WADA) demands from anti-doping labs

LA FOTO DEL MES / PHOTO OF THE MONTH Envieu les vostres fotos relacionades amb el PRBB a / Send your pictures related to the PRBB to: comunicacio@prbb.org

Voluntàries de l’Open Day. Foto d’Eva Guillamet / Photo by Eva Guillamet

Si voleu rebre una versió digital d’aquest diari, registreu-vos a www.prbb.org/ca/divulgacio. If you would like to receive a digital copy of this newspaper, please register at www.prbb.org/divulgacio

El·lipse 108: Ten years of the Open Day!  

Welcome to the October issue of El·lipse, a monthly publication in Catalan and English of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB). Th...