Page 1

PARC RECERCA BIOMÈDICA BARCELONA CONNECTEM CIÈNCIA I DIVERSITAT EN UN ESPAI CREATIU ÚNIC

Setembre de 2017  NÚM. 107  www.prbb.org  GRATUÏT

Editorial Word Power

El poder de la paraula

E

ls seminaris dels caps de grup són una tradició que es remunta als inicis del PRBB. Tres dimecres al mes, un investigador principal proporciona una visió general sobre la recerca que es fa al seu grup, explicant la qüestió científica que aborden, com l’enfoquen i alguns resultats recents. Els residents del PRBB tenen, doncs, l’oportunitat de familiaritzar-se amb el treball dels seus veïns, la qual cosa pot ser fonamental per establir col·laboracions i explotar el potencial d’investigació interdisciplinària del nostre entorn.   Per millorar el seu valor com a catalitzadors d’interaccions científiques, s’està modificant el format dels seminaris dels caps de grup. A partir d’octubre, cada seminari comptarà amb dos (o més) ponents, si és possible de diferents departaments o centres, que treballen en temes relacionats amb diferents enfocaments. Els seminaris sobre un problema biomèdic des de les perspectives bàsica i clínica poden ser especialment útils per demostrar el valor de cohabitar en un edifici emblemàtic al costat d’un hospital igualment emblemàtic. Juan Valcárcel

© Serhiy Morgunov

G

roup leader seminars are a tradition dating right back to the beginnings of the PRBB. Three Wednesdays a month, a principal investigator provides an overview of the research going on in their group, explains the scientific questions addressed, the approaches used, and their recent results. This gives PRBB citizens the opportunity to get acquainted with their neighbours’ work, instrumental in establishing col­laborations and exploiting the potential for interdisciplinary research in the campus.   To enhance their value as catalyzers of scientific interaction, the format of these seminars is being modified. Starting in October, each meeting will have two (or more) presenters, from different departments or institutes wherever possible, who work on related topics but using disparate approaches. Seminars addressing a biomedical problem from basic and clinical perspectives may be particularly useful for proving why it is worth cohabiting this emblematic building next to an equally iconic hospital. Juan Valcárcel

Un estiu ple de recerca Mari Carmen Cebrián

J

oves estudiants amb talent i apassionats per la ciència han tingut l’oportunitat de conèixer la recerca de primera mà aquest estiu al PRBB. Al juliol, la UPF va oferir els cursos Campus Júnior, en els quals els alumnes van aprendre sobre sistemes complexos, bioinformàtica, biologia sintètica i biologia molecular, entre d’altres.   El CRG i la UPF van rebre 80 estudiants de secundària de tot el món a la School of Molecular and Theoretical Biology. El projecte, finançat per la Fundació Zimin de Rússia, va permetre els joves participar en projectes científics reals.   D’altra banda, al CRG quatre estudiants de batxillerat van po-

der experimentar amb les tècniques bàsiques de la biologia molecular per desenvolupar els seus treballs de recerca i, mitjançant el programa Joves i Ciència de la Fundació Catalunya-La Pedrera, un altre estudiant va fer una estada per caracteritzar una proteïna.   L’IBE i el CRG van acollir 20 joves del programa interna­ cional Barcelona International Youth Science Challenge 2017, també impulsat per la Fundació Catalunya-La Pedrera. L’IBE els va desafiar a descobrir i caracteritzar noves espècies oceàniques, i al CRG van resoldre un repte genètic: contrastar que el peix que comprem al mercat pertany a l’espècie per la qual ens la venen. Va ser una experiència única treballant braç a braç amb els investigadors per ambdues parts.

A summer of research

T

his summer, young, talented, passionate scien­ ce students had the opportunity to experience research first hand at the PRBB. In July, the UPF offered their Junior Campus courses, where students learned about complex systems, bioinformatics, syn­thetic biology and molecular biology, among other things.   The CRG and UPF welcomed 80 secondary school students from around the world for the School of Molecular and Theoretical Biology. The project, financed by the Zimin Foundation in Russia, allowed young people to take part in real scientific projects.   In addition, at the CRG, four baccalaureate students were able

to experiment with basic molecular biology techniques to develop their research work and, through the Fundació Catalunya-La Pedrera’s Youth and Science programme, one more student came to the labs to characterise a protein.   The IBE and CRG hosted 20 young people from the internatio­ nal programme Barcelona International Youth Science Challenge 2017, also promoted by the Fundació Catalunya-La Pedrera. The IBE challenged them to discover and characterise new oceanic species, and at the CRG they solved a genetic challenge: to check whether the fish that we buy in the market actually belongs to the species it is supposed to. Researchers and students alike thoroughly enjoyed this experience of working elbow-to-elbow!

DESTACAT / HIGHLIGHT

Jornada sobre les agències del medicament El 14 de setembre l’Associació Espanyola de Bioempreses (ASEBIO) i l’Oficina de Desenvolu-

pament de Negoci i Tecnologia del CRG van organitzar a l’auditori del PRBB una jornada on van presentar l’Oficina de Suport a la Innovació i Coneixement sobre Medicaments. «L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha creat l’Oficina per accelerar el desenvolupament de noves teràpies», va dir el director general d’ASEBIO, Ion Arocena. També van explicar els primers casos d’interaccions al sector biotec-

nològic i els programes per accelerar el desenvolupament de noves teràpies i el seu accés al mercat.

Conference on Drug Agencies On September 14th, the Spanish Association of bio companies (ASEBIO) and the CRG’s Business and Technology Development Office held a meeting where they presented the Office of Support

for Innovation and Knowledge on Medicines. “The Spanish Agency of Medicinal Products and Medical Devices (AEMPS) has created the Office to accelerate the development of new thera­ pies”, said the CEO of ASEBIO, Ion Arocena. They also explained the first instances of interaction in the biotechnology sector, as well as the programmes to accelerate the development of new therapies and their access to the market


Ciència

www.prbb.org  |  setembre de 2017       

2

PERFIL DE GRUP / GROUP PROFILE

MARTA TORRENS – GRUP DE RECERCA EN ADDICCIONS (IMIM)

«L’addicció és una malaltia, no un vici»  The psychiatric comorbidities are known as dual pathologies. “We are very interested in neurobiological me­ chanisms behind this type of comorbidities. It is one of our group’s strong points, for which we are recognised internationally”, explains the researcher.   Together with Columbia University in New York, they have developed tools for accurately diagnosing other psychiatric illnesses in people who take drugs. “We want everything we do to be transferable to the clinic and in this sense, for example, we have developed apps to quickly diagnose psychiatric comorbidities in users”, says the group leader.

Mari Carmen Cebrián

M

arta Torrens coordina el grup de recerca en addiccions de l’IMIM, un grup multidisciplinari i translacional. Està format per 15 persones, la majoria de les quals són professionals clínics que compaginen la feina assistencial amb la de recerca. El seu objectiu principal és l’estudi de les addiccions des de diferents perspectives per poder millorar tant la prevenció com el tractament.   «Seguim tres grans línies de recerca, que són els tractaments de les addiccions; les comorbiditats psiquiàtriques i les no psiquiàtriques, i la detecció de noves drogues d’abús», diu Torrens. Els tractaments de les addiccions

Una de les seves línies de recerca és l’estudi de tractaments tant psicosocials (intervencions per a la prevenció de recaigudes en el consum, motivació al canvi, etc.) com farmacològics (assajos clínics per avaluar possibles nous tractaments per a les addicions). Les comorbiditats de les addiccions El segon àmbit d’interès del grup són les comorbiditats de les addiccions, és a dir, la coexistència en un mateix pacient d’altres malalties o trastorns. Les comorbiditats en les addiccions es divideixen en psiquiàtriques i no psiquiàtriques. La no psiquiàtrica o mèdica somàtica més destacada fa uns anys era la infecció per VIH i actualment ho són l’hepatitis C i altres malalties com la síndrome metabòlica.   D’altra banda, les comorbiditats psiquià­ triques es coneixen com a patologia dual. «Ens interessen els mecanismes neurobiològics que les puguin explicar. És un dels punts forts en els quals som altament reconeguts internacionalment », ens diu la investigadora. Conjuntament amb investigadors de la Universitat de Columbia a Nova York han desenvolupat instruments per fer un diagnòstic acurat d’altres malalties psiquiàtriques en gent consumidora de drogues. «Volem que tot el que fem pugui ser traslladat a la clínica i, en aquest sentit, hem desenvolupat apps per diagnosticar de manera ràpida comorbiditats psiquiàtriques en els consumidors», diu la cap de grup.

El grup està format per psiquiatres, metges, psicòlegs, infermers i treballadors socials

New drugs of abuse Noves drogues d’abús

“Addiction is a disease, not a vice”

Sobretot en els darrers anys estan apareixent en el mercat diverses noves substàncies psicoactives. Una altra de les línies de recerca del grup des de finals dels noranta és la detecció d’aquestes noves drogues d’abús. Realitzen estudis sobre detecció, potencial d’abús i neurotoxicitat d’aquestes substàncies.   «Estem pendents també de la nova epidèmia d’addicció a l’heroïna a través dels opioides analgèsics als Estats Units. Ja fa vuit anys que col·laborem en un estudi multicèntric internacional, en el qual veiem com va evolucionant la demanda d’aquestes substàn­ cies d’abús», diu la investigadora.   «I tot això ho estudiem amb una visió de gènere, perquè, si bé les addiccions són les malalties més estigmatitzades, dins fins i tot de les malalties mentals, la dona addicta és la més estigmatitzada», i el fenomen està molt poc estu­diat encara, explica Torrens.   En l’àmbit local, coordinen el grup per a la integració de les xarxes de salut mental i addiccions i en l’àmbit nacional participen en el Plan Nacional sobre Drogas. També col·laboren amb l’Observatori Europeu de Drogues i la cap del grup és col·laboradora habitual a la Divisió de Drogues i Crim de les Nacions Unides.   Una altra de les seves tasques és la formació: fan cursos per a investigadors i alguns membres del grup són professors dels graus de medicina i criminologia de la UAB i de la UPF. «M’interessa molt que els nostres estudiants entenguin bé que l’addicció és una malaltia i no pas un vici», conclou Torrens.

M

arta Torrens coordinates the IMIM’s addiction research group, a multidisciplinary and transla­ tional group. It includes 15 people, most of whom are clinicians who combine healthcare work and research. The group’s main focus is the study of addictions from different perspectives in order to improve both prevention and treatment.   “We have three main areas of research: addiction treatment, psychiatric and nonpsychiatric comorbidities, and the detection of new drugs of abuse”, says Torrens. Treatments for addictions One of the group’s research lines involves the study of both psychosocial treatments (to prevent consumption relapses, to motivate change, etc.) and pharmacological interventions (clinical trials to evaluate possible new addiction treatments). Addiction comorbidities The group’s second area of interest is addiction comorbidities, in other words, the coexistence in the same patient of other diseases or disorders. Addiction comorbidities are divided into psychiatric and non-psychiatric. The most prominent non-psychiatric or somatic medical comorbidiy used to be HIV infec­tion, but currently these include infection by the hepatitis C virus and other diseases like metabolic syndrome.

Particularly over recent years, many new psychoactive substances have appeared on the market. Another part of the group’s re­search since the end of the 1990’s has involved detecting these new drugs of abuse. They carry out studies on the detection, potential abuse and neurotoxicity of these substances.   “We are currently watching the new epidemic of addiction to heroin through analgesic opioids in the United States. For 8 years now we have been collaborating in an international multicentre study, in which we look at how the demand for these substances of abuse is evolving”, explains the researcher.   “And we study it all with a gender perspective. This is interesting to us because, even though addictions are already the most stigmatised diseases, even within mental illnesses, women addicts are the most stigmatised of all”, and there is still little research on the phenomenon, says Torrens.   At the local level they coordinate the group that integrates mental health and addiction networks, and nationally they participate in the “National Drug Plan”. They also work with the European Drug Observatory, and the head of the group regularly collaborates with the United Nations Office on Drugs and Crime.   Another of their tasks is training, and they run courses for researchers. Additionally, some members of the group lecture on the medicine and criminology degrees at the UAB and UPF. “I am very interested in our students understanding that addiction is a disease and not a vice”, concludes Torrens

NOTÍCIA CIENTÍFICA / SCIENTIFIC NEWS

Els riscos de l’exposició al soroll del trànsit Pau Rubio

U

n estudi d’ISGlobal coordinat per Mark Nieuwenhuijsen ha estimat que Barcelona podria evitar cada any el 13% de la seva càrrega de malaltia si es complissin les recomanacions internacionals d’activitat física i exposició a la contaminació de l’aire, soroll, calor

i espais verds. El soroll del trànsit és el factor que provoca més malaltia, contribueix amb un 36% a la càrrega de malaltia provocada per la planificació urbana i el transport. Els següents factors són la manca d’activitat física i la contaminació atmosfèrica. El treball publicat a Environment International ha comparat les recomanacions internacionals amb els nivells d’exposició d’1,36 milions de barcelonins.

The risks of exposure to traffic noise

A

study by ISGlobal, coordinated by Mark Nieuwenhuijsen, has estimated that Barcelona could reduce its burden of disease by 13% annually if the city complies with international recommendations on physical activity, access to green spaces, and exposure to air pollu­

tion, noise and heat. Road traffic noise causes the most disease, it accounts for 36% of the total burden of disease attributable to urban and transport planning. Road traffic noise is followed by lack of physical activity and exposure to air pollution. The research, published in Environment International, compared annual exposure estimates for 1.36 million Barcelona residents with international guidelines


7 3

Ciència

     març   setembre de 2011  de |  2017  www.prbb.org |  www.prbb.org      

NOTÍCIES CIENTÍFIQUES / SCIENTIFIC NEWS

Un mecanisme immunològic clau en la regulació de la flora intestinal Rosa Manaut

E

n un estudi publicat a Immunity, investigadors de l’IMIM liderats per Andrea Cerutti han demostrat que la immunoglobulina M (IgM), secretada per l’intestí humà, fa una funció fonamental per mantenir la diversitat de la flora intestinal.   El sistema immunitari juga un paper imprescindible en el control de la microbiota, eliminant microorganismes que puguin ser nocius i tolerant-ne d’altres més beneficiosos. Un dels factors immunològics més coneguts fins ara en la regulació de la microbiota intestinal és la immunoglobulina A (IgA), que es secreta a la mucosa intestinal i impedeix la penetració de bacteris no-

cius. «Hem descobert que, a més de la IgA, la IgM secretada per l’intestí humà participa activament en el manteniment de la diversitat de la microbiota intestinal. A més, aquesta immunoglobulina forma part d’un sistema de memòria immunològica mitjançant el qual l’organisme és capaç de reconèixer i adaptar al seu entorn microbià», expliquen les primeres signants de l’article, Giuliana Magri i Laura Comerma.   Els investigadors han implementat metodologies d’anàlisi massiva de dades en mostres de teixit intestinal humà. Han vist que la IgM no només actua com a agent d’exclusió i eliminació de microorganismes, sinó que també participa activament en la inclusió i el manteniment de microorganismes beneficiosos per a la salut.

Key immunological mechanism for regulating intestinal flora

I

n a study published in Immunity, researchers at the IMIM led by Andrea Cerutti have shown that immunoglobulin M (IgM), secreted by the human intestine, plays a key role in maintaining the diversity of intestinal flora.   The immune system plays an essential role in the control of the microbiota, eliminating microorganisms that may be harmful, yet tolerating others that are more beneficial. One of the best-studied immunological factors related to the regulation of intestinal microbiota is immunoglobulin A (IgA), which is secreted into the intestinal mucosa to prevent harmful

bacteria from penetrating the body. “We have discovered that, in addition to IgA, IgM, secreted by the human intestine, actively helps maintain the diversity of the gut’s microbiota. In addition, this immunoglobulin is part of an immunological memory system through which our organism is able to recognise and adapt to its microbial environment”, explain Giuliana Magri and Laura Comerma, first authors of the article.   The researchers implemented big data analysis methods using human intestinal tissue samples. They saw that IgM not only acts as a microorganism exclusion and removal agent, but also participates in the inclusion and maintenance of microorganisms that are beneficial for health

Carolina Pozo

C

ientífics de l’IRB Barcelona, de la UPF i de la Universitat de Califòrnia a Irvine refuten un dogma científic que associava l’envelliment amb la pèrdua del cicle circadiari de les cèl·lules mare. L’estudi, que publica Cell, està coliderat pels investigadors ICREA Salvador Aznar Benitah a l’IRB Barcelona i Pura Muñoz-Cánoves a la UPF. Juan Martín Caballero hi ha participat com a director de l’Aliança d’Estabularis PCB-PRBB.   Els investigadors van comparar cèl·lules mare de ratolins joves amb les de ratolins envellits en tres tipus de teixits: pell, múscul i fetge. Van concloure que les cèl·lules mare envellides conserven el ritme circadiari però ara exerceixen un altre conjunt de funcions per fer front a problemes que apareixen amb l’edat. «El problema és que desapareix la funcionalitat rítmica que tenien

les cèl·lules mare “joves” i que té a veure amb la preservació del teixit, funcions que passen a no ser rítmiques. Aquest abandonament de les seves antigues funcions circadiàries durant l’envelliment natural contribueix que s’acumuli més dany i hi hagi més envelliment», descriu Aznar Benitah.   «Tot i que sempre hi ha reprogramació circadiària en l’envelliment, hem vist que és específica per a cada teixit estudiat. Això vol dir que, encara que tot l’organisme envelleixi, cada teixit ho fa de manera diferent i l’abordatge per alentir l’envelliment hauria d’estudiar-se teixit a teixit», explica MuñozCánoves.

Older stem cells change their rhythmic functions

S

cientists at the IRB Barcelona, UPF and University of California Irvine, have refuted a scientific dogma as-

Iris Joval Granollers

L’edat cel·lular canvia les funcions rítmiques

sociating ageing with the loss of circadian rhythms in stem cells. The study, publi­ shed in Cell, was jointly led by ICREA researchers Salvador Aznar Benitah at the IRB Barcelona and Pura Muñoz-Cánoves from the UPF. Juan Martín Caballero was also involved as the director of the PRBB PCB Animal Facility Alliance.   The researchers compared skin, muscle and liver stem cells from young mice

with those of old mice. They concluded that aged stem cells retain their circadian rhythm but additionally carry out a fur­ther set of functions to deal with age-related issues. “The problem is that the rhythmic functionality of ‘young’ stem cells disappears. This is to do with the preservation of the tissue, and these func­tions are not rhythmic. This abandonment, during natural ageing, of the earlier circadian functions contributes to the accumulation of more damage and increased ageing”, explains Aznar Benitah.   “Although ageing always involves circadian reprogramming, we have found that it is specific to each tissue studied. This means that although the entire organism ages, each tissue does this differently and efforts into slowing the process should be looked at tissue by tissue”, states MuñozCánoves

Laia Cendrós

U

n consorci internacional liderat per la universitat brasilera PUCRS ha publicat a la revista Science Advances la seqüència completa del genoma del jaguar, juntament amb anàlisis a fons que el comparen amb tots els altres grans felins que existeixen actualment: lleó, tigre, lleopard i lleopard de les neus.   Toni Gabaldón, professor d’investigació ICREA i cap de grup al CRG, va participar en l’anàlisi comparativa de diferents espècies mitjançant la reconstrucció d’arbres filogenètics.   L’estudi mostra les relacions evolutives entre els grans felins i el moment de la seva diversificació, que va començar fa uns 4,6 milions d’anys. Sorprenentment, es van identificar evidències d’hibridació entre diferents espècies de grans felins. Això pot haver contribuït a la seva supervivència a

llarg termini, atès que les dades genòmiques indiquen que totes aquestes espècies han patit disminucions de les seves poblacions en els últims 300.000 anys, la qual cosa comporta una pèrdua de diversitat genètica al llarg del temps.   Es van identificar diversos gens amb marques de selecció positiva en els grans felins, que afecten característiques com ara la visió, l’olfacte, la reproducció, el metabolisme i el desenvolupament. Dos d’aquests gens, amb marques de selecció només al jaguar, participen en el desenvolupament del crani i poden estar relacionats amb el cap particularment robust i la potent mossegada d’aquesta espècie.

The jaguar genome and the evolution of big cats

A

n international consortium led by Brazilian university PUCRS has published the complete sequen-

ce of the jaguar genome, in the journal Science Advances, along with in-depth analyses comparing this to all other extant big cats, including the lion, tiger, leopard, and snow leopard.   Toni Gabaldón, an ICREA research professor and group leader at the CRG, participated in the comparative analysis of various species by reconstructing their phylogenetic trees.   The study resolved the evolutionary relationships between the big cats and the timing of their diversification, which started about 4.6 million years ago. Surprisingly, evidence was found of interbreeding between species. This may have contributed to their long-term survival, since the genome data indicates that all these big cats have undergone population declines over the last 300 thousand years, leading to a loss of genetic diversity.   Several genes with positive selection signatures were identified in the big cats,

© Daniel Kantek

El genoma del jaguar i l’evolució dels grans felins

affecting features such as sight, smell, reproduction, metabolism and development. Two of these genes, with selection signatures only in the jaguar, are involved in skull development and may underlie that species’ particularly robust head and powerful bite


Ciència PRBB-CRG CONFERENCES

Conference Programme financed by the CRG and the PRBB CHRISTIAN OTTENSMEIER, Monday October 2. Ottensmeier, from the University of Southampton, UK, works on the preclinical development and early phase clinical testing of strategies to induce anti-tumour immune responses in patients with solid tumours, mainly melanoma, head and neck and lung cancer. His group has three areas of investigation: Detailed evaluation of the molecular mechanisms of immunological antitumour responses and effects of immunological intervention in patients; assay development and validation; and finally mechanistic stu­ dies in murine models as well as human modelling of immune responses to vaccination for further preclinical cancer vaccine development. Their aim is to complete the loop back into the clinic. He has been invited by Edurne Arriola (IMIM). SHAHRAGIM TAJBAKHSH, M o n d ay O c t o b e r 9 . Tajbakhsh, from the Institut Pasteur in Paris, Fance, aims at characterising stem cells and their daughters during embryonic and postnatal development of skeletal muscle to understand how this tissue is established, and how it regenerates. His group is examining the genetic networks which regulate myogenic stem cell emergence, and relating this to how cell order is established in this lineage. They are also investigating how stem/ progenitor cells self-renew, essentially via symmetric and asymmetric cell divi­ sions, and how the stem cell niche is defined. He has been invited by Esther Barreiro (IMIM). CAMILA ESGUERRA MUELLE, Monday October 16. Esguerra, from the Interdisciplinary Center of Development Studies of Los Andes University in Bogotá, Colombia, is interested in Gender and development studies. With both an interdisciplinary and an interseccional approaches, her present interests are in the relations between migration, global chains of care and health, looking at public policy making, and politics and policies of care, health and migration. She has been invited by María López Ruiz and Fernando Benavides (CISAL-UPF). S T E F F E N S C H O L P P, Monday October 23. Scholpp, from the Living System Institute at the University of Exter, UK, focuses on the understanding of cell signalling processes in ver tebrates. His group uses super-resolution microscopy to describe these signalling processes in a quantitative way on a molecular level. They aim to develop a robust mathematical model for the distribution of signal molecules on the basis of signalling filopodia. Due to the conserved nature of vertebrate cell behaviour their results will be relevant to Wnt signalling during human embr yonic development and could suggest novel vulnerabilities to Wnt-dependent diseases. He has been invited by Berta Alsina (UPF).

www.prbb.org  www.prbb.org  |  setembre |  maig de 2011 2017       

4

CARRERA CIENTÍFICA / BECOMING A SCIENTIST

PACO MUÑOZ LÓPEZ - CEXS-UPF

«Volia ser un biòleg de bota, però em vaig transformar en biòleg de bata» Mari Carmen Cebrián Quan et vas interessar per la ciència? m vaig interessar per la ciència des de molt petit. Vivia al camp i m’encantava la naturalesa: els minerals, les plantes i els animals. També m’agradava força fer experiments amb jocs com el Quimicefa. En principi volia ser un biòleg de bota, però em vaig transformar en biòleg de bata.

E

Què et va motivar a venir a Barcelona i al PRBB? Quan vaig saber que s’anava a crear la facultat de ciències dins la Universitat Pompeu Fabra, l’any 1998-1999, jo era fora i vaig pensar que era un repte interessantíssim. Actualment quins creus que són els grans reptes en el teu àmbit de recerca? Hi ha nombrosos grans reptes en la recerca de l’Alzheimer. M’agradaria veure l’aplicabilitat del coneixement que s’ha generat en els últims anys, que realment es traduís a millorar la salut dels pacients. Coneixem els mecanismes que es troben al darrere de la patologia en models animals, com per exemple la producció del pèptid beta amiloide en excés o d’una manera desregulada per l’edat, la seva toxicitat o la seva agregació en làmines beta; però és difícil traslladar aquest coneixement a humans. Quin creus que ha estat el teu millor moment en l’àmbit científic? Els dos últims anys, 2015 i 2016, han estat excel·lents perquè hem fet estudis que poden donar una explicació fisiològica a l’existència de la maquinària amiloidogènica com quelcom fonamental en la formació de la memòria, la qual cosa és comprensible perquè el cervell és un sistema tan estalviador que no es pot permetre tenir proteïnes, enzims o estructures supèrflues perquè li costa molt sintetitzar-les i depèn de l’entrada de tots els components a través de la barrera hematoencefàlica. Actualment ens interessa estudiar què ocorre amb aquesta maquinària quan es desregula amb l’edat i es produeix Alzheimer.   D’altra banda, quan la malaltia s’està gestant, el pèptid beta amiloide comença a produir un dany que no és visible. No­ saltres hem contribuït en la comprensió d’aquesta fase prodròmica demostrant que hi ha un dany insidiós i progressiu d’oligòmers d’amiloide sobre uns receptors anomenats NMDA (N-metil-D-aspartat) a nivell de les espines sinàptiques. Què aconsellaries a algú que es planteja fer recerca? Que tingui molta paciència, que això és fonamental; els fracassos són molt, molt habituals en la vida d’un científic. Sobre el paper, la nostra forma de teoritzar sempre és força aproximada al que ha d’ocórrer, però quan ho portem a la pràctica els resultats poden ser diferents del que hem pensat o bé les cèl·lules es poden haver contaminat; tot això, però, no t’ha de frustrar. També és fonamental la resiliència, saber aixecar-nos. La constància és molt important, la perseverança i imaginació per poder anar per davant del que s’està publicant.

PERFIL / PROFILE Paco Muñoz López (Talavera de la Reina, 1964) va estudiar biologia a la Universitat Complutense de Madrid. Després de ser postdoc a Madrid i a Xile, el 2000 va venir a la UPF, on és investigador principal al laboratori de fisiologia molecular i professor de fisiologia en els graus de biologia humana i medicina. Gaudeix molt amb el bricolatge i la fusteria; es relaxa amb qualsevol cosa que pugui fer amb les mans. Paco Muñoz López (Talavera de la Reina, 1964) studied biology at the Complutense University of Madrid. After doing postdocs in Madrid and Chile, in 2000 he came to the UPF, where he is the principal investigator in the Molecular Physiology lab and lectures on physiology on the human biology and medicine degrees. He enjoys DIY and carpentry, and relaxes with anything that he can do with his hands.

“I wanted to be a field biologist but I ended up as a lab rat” When did your interest in science start? was interested in science when I was very little. I lived in the countryside and I loved nature: minerals, plants and animals. I also really liked doing experiments with games like Quimicefa. In the beginning I wanted to be a field biologist but I ended up as a lab rat.

I

What motivated you to come to Barcelona and the PRBB? When I found out they were going to create the Faculty of Sciences at Pompeu Fabra University, in 1998-99, I was away, but I thought it was a really interesting challenge. What do you think the biggest challenges are in your field of research? There are many in research into Alzhei­ mer’s. I would like to see the knowledge generated in recent years being applied, and that it really does translate into improved patient health. We know the mechanisms that lie behind the pathology in animal models, like amyloid beta peptide being produced in excess or in a deregulated way with age, the toxicity of this same amino acid, and its aggregation into beta sheets; but it is difficult to transfer this knowledge to humans. In your opinion, what has your best moment been scientifically? The past two years, 2015 and 2016, were excellent because we did studies that might

provide a physiological explanation for the existence of the amyloidogenic mechanism as something fundamental in the forma­ tion of memory. This would be understandable because the brain is such an energyefficient system it cannot afford to have superfluous proteins, enzymes or structures because it takes a lot to synthesise them and depends on all the components passing through the blood-brain barrier. Currently, we are interested in studying what happens to this mechanism when it deregulates with age and results in Alzheimer’s.   On the other hand, when the disease is developing, beta amyloid peptides start producing invisible damage. We have contributed to the understanding of this prodromal phase, demonstrating that there is insidious and progressive damage of amyloid oligomers on receptors called NMDA (N-methyl-D-aspartate) at the synaptic spike level. What advice would you give to someone who wants to do research? That they have a lot of patience, it is fundamental, failures are very, very common in the life of a scientist. On paper, the way we theorise is always quite close to what happens, but when we put this into practice the results may be different to what we had imagined, or the cells could have been contaminated, but we must not let this frustrate us. Resilience is also essential, knowing how to pick ourselves up again. Determination is very important, as are perseverance and imagination so we can think ahead of what is being published


7 5

Ciència

     març   setembre de 2011  de |  2017  www.prbb.org |  www.prbb.org      

NOTÍCIES CIENTÍFIQUES / SCIENTIFIC NEWS

Meteorologia per predir la incidència de dengue Marta Solano

I

nvestigadors d’ISGlobal i la London School of Hygiene & Tropical Medicine han desenvolupat un model que incorpora previsions de precipitació, temperatura i fenomen del Niño per predir el nombre mensual de casos de dengue amb mesos d’antelació. A l’estudi publicat a Lancet Planetary Health van utilitzar previsions meteorològiques per fer predic­ cions a llarg termini sobre la incidència de dengue a la ciutat de Machala, Equador. El

dengue és sensible als canvis de clima, ja que la temperatura afecta la proliferació i activitat del vector (el mosquit Aedes) i la replicació del virus en aquest vector. Els investigadors van comparar la incidència calculada pel model probabilístic amb la incidència observada i el model va predir correctament l’augment en la incidència en la primera meitat del 2016, i que el pic de l’epidèmia ocorreria tres mesos abans del normal. «Aquesta informació prèvia sobre la magnitud i evolució del pic de la incidència pot ajudar les autoritats de salut pública a invertir millor els recursos», diu el coordinador de l’estudi, Xavier Rodó.

Climate services can help predict dengue incidence

R

esearchers at ISGlobal and the London School of Hygiene & Tropical Medicine have developed a model that incorporates seasonal forecasts of precipitation, temperature and El Niño events in order to predict the monthly number of dengue cases several months in advance. In the study published in Lancet Planetary Health, they used climate forecasts to make longterm predictions of dengue incidence in the city of Machala, Ecuador.

  Dengue is sensitive to climate conditions: temperature affects the development and activity of the vector (the Aedes mosquito), as well as the rate of viral replication in the insect. The researchers used a probabilistic model and compared the incidence obtained with the observed figures. The model correctly predicted the increase in incidence in the first half of 2016, and that the peak would occur 3 months earlier than expected. “This advance warning on the magnitude and peak of the incidence can help public health authorities better manage resources, especially if they are scarce”, adds the study coordinator, Xavier Rodó

Errors del «corrector d’ADN», una causa de càncer Author: Peter Artymiuc (via Wellcome Images)

Laia Cendrós

B

en Lehner, professor d’investigació ICREA al CRG, i Fran Supek, primer autor del treball al CRG i actualment cap de grup a l’IRB Barcelona, han identificat un dels mecanismes que generen mutacions que causen càncer. Els resultats de l’estudi han estat publicats a la revista Cell.   Els investigadors han identificat aquest procés estudiant grups de mutacions en més d’un miler de genomes de tumors de diversos òrgans. És a dir, han estat buscant mutacions que es trobessin molt a prop, en una mateixa regió del genoma, de mane-

DNA double helix and sequencing output

ra que fos molt difícil que es tractés d’una casualitat. D’aquesta manera, han identificat nou marques de mutacions. Els seus

resultats revelen nous processos que causen mutacions, inclòs un cas inusual en què hi està implicat el mecanisme de reparació de l’ADN. Aquest mecanisme, que normalment hauria de protegir el genoma de danys, es pot trobar alterat i començar a introduir grups de mutacions.

DNA “spellchecker” errors revealed as important cause of cancer

B

en Lehner, an ICREA research professor at the CRG, and Fran Supek, first author of the study from the CRG and currently group leader at the IRB Barcelona, have identified

one of the mechanisms behind cancercausing mutations. The researchers identified this process by studying clusters of mutations in more than a thousand tumour genomes. They looked for muta­ tions that were very close to one ano­ ther, in the same region of the genome, so they were unlikely to be coincidental. In this way they identified nine mutational signatures. The results revealed new major mutation-causing processes, including an unusual case of DNA repair. This mechanism, which should normally safeguard the genome from damage, is sometimes subverted and starts introducing clustered mutations

Malalties autoimmunes i risc cardiovascular Marta Calsina

I

nvestigadors de l’IMIM i de l’IDIAP Jordi Gol han publicat un article a Heart on mostren que les malalties autoimmunes augmenten significativament el risc cardiovascular i de mortalitat general. Durant sis anys van seguir una cohort de gairebé un milió de persones d’entre 35 i 85 anys, sense antecedents de malaltia cardiovascular.   Van constatar que trastorns sistèmics del teixit connectiu —per exemple, el lu-

pus— i l’artritis reumatoide són les malalties que tenen associat un major risc cardiovascular i de mortalitat general, seguides de les malalties inflamatòries de l’intestí, com la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, que suposen un increment del risc d’ictus i de mortalitat. «Es creu que l’augment del risc cardiovascular i de mortalitat en l’artritis reumatoide i el lupus és a causa de la interacció de la inflamació, els factors metabòlics, la teràpia i els factors relacionats amb la malaltia», explica Maria Grau, investigadora principal de l’article.

Autoimmune diseases increase cardiovascular and mortality risk

R

esearchers from the IMIM and IDIAP Jordi Gol have published an article in Heart, showing that autoimmune diseases significantly in­ crease the risk of cardiovascular issues and general mortality. The researchers fol­lowed for 6 years a cohort of almost 1 mil­ lion people aged between 35 and 85, who had no history of cardiovascular disease.   They found that systemic disorders of the connective tissue, like lupus, and

rheumatoid arthritis involve the highest associated risk of cardiovascular diseases and general mortality, followed by inflammatory bowel diseases, such as Crohn’s disease and ulcerative colitis, which in­ crease the risk of stroke and mortality. “We believe that the increased cardiovascular risk and mortality in rheumatoid arthritis and lupus is due to the interaction of inflammation, metabolic factors, therapy, and characteristics related to the disease,” explains Maria Grau, the principal investigator in the work

Les famílies amb nens autistes no accedeixen als serveis genètics Carolina Pozo

C

ientífics de la UPF i del CIBERER han estudiat l’accés als serveis genètics i la percepció sobre el risc de recurrència en els pares de nens amb trastorns de l’espectre autista (TEA) a Espanya. L’estudi, publicat a Journal of Autism and Developmental Disorders, mostra que, tot i que l’avaluació genètica pot identificar la causa d’entre el 15% i el 30% dels casos de TEA, només el 30% de les famílies ha visitat un servei genètic i

un 13% s’han sotmès a l’anàlisi genètica recomanada.   «L’elevada heterogeneïtat genètica dels TEA pot dificultar entendre la transmissió hereditària de l’autisme i el risc de recurrència en la descendència», diu la líder de l’estudi, Clara Serra, de la Unitat de Genètica de la UPF. El diagnòstic genètic precís aporta dades reals sobre el risc de recurrència en la descendència i, a més, un diagnòstic definitiu pot facilitar informació sobre el pronòstic i controlar i prevenir les afeccions mèdiques asso­ ciades.

Families with autistic children fail to access genetic counselling

S

cientists at the UPF and CIBERER have studied the parents of children with autism spectrum disorders (ASD) in Spain, looking at both access to genetics services and the perception of risk of recurrence. The work, published in the Journal of Autism and Developmental Disorders, shows that although genetic assessment may identify the cause of between 15% and 30% of ASD cases, only 30% of affected families have visited a genetics service, and only

13% have undergone the recommended genetic analysis.   “High genetic heterogeneity of ASD may make it difficult to understand the hereditary transmission of autism and the risk of recurrence in offspring”, states Clara Serra, leader of the study at the UPF’s Genetics Unit. A precise genetic diagnosis provides real data on the risk of recurrence in offspring. Moreover, a definitive diagnosis can provide information on the prognosis, triggering monitoring and possible prevention of the associated medical conditions


Ciència

www.prbb.org  www.prbb.org  |  setembre |  maig de 2011 2017       

CIÈNCIA AL DESCOBERT / SCIENCE UNCOVERED

NOTÍCIA GENERAL / GENERAL NEWS

Tot un micromon dins teu

Hackteria.org

A microcosm inside you

S

f you ever feel lonely, just think of the millions of microbes that coexist with you every day: your personal microbiota. They are found throughout our bodies — in our guts, mouth, skin and genitourinary tract — and together weigh up to 2 kg. But don’t worry: these “microguests” are very useful. They help us digest, produce vitamins, and they cooperate with our immune system to fight pathogens.   The set of microorganisms we host, about 2.000 species of bacteria, fungi and viruses, is unique to each individual. Some are stable and have co-evolved with humans, while others vary depending on what we eat, our state of health, and even stress.   In total they contain between 100 and 200 times more genes than our own genome. In fact, the Human Microbiome Project, which began in 2008 as an extension of the Human Genome Project, discovered that most of the genes responsible for our own survival are not human, but part of the genome of microbes: the microbiome. Many autoimmune diseases are inherited with the mother’s microbiome during birth. Our microbiota also affect our obesity, dental cavities, and our response to medication.   The microbiome is therefore an essential part of us, and its importance is increasingly being recognised. That is why “probiotic” foods, with beneficial living microorganisms, are increasingly common, and there are already medical treatments, such as faecal transplants for irritable bowel syndrome, which are based on the reintroduction of the normal intestinal microbiota by using the stool of a healthy donor.   But there are many questions still to answer: how do antibiotics affect our microbiome? And how is the specific microbiome of a person first established? The small passengers that we carry inside still hide many surprises

I

Photo by NIAID, CC BY 2.0

i mai et sents sol o sola, pensa en els milions de microbis que conviuen amb tu dia a dia, la teva microbiota personal. Es troben per tot el cos –als intestins, però també a la boca, a la pell o al tracte genitourinari– i poden pesar fins a 2 kg. Però no els vulguis fer fora: aquests «microhostes» són molt útils. Ens ajuden a fer la digestió, produeixen vitamines i cooperen amb el nostre sistema immune per lluitar contra patògens.   El conjunt de microorganismes que hostatgem, unes 2.000 espècies entre bacteris, fongs i virus, és únic per a cada individu. Alguns d’ells són estables i han coevolucionat amb els humans, mentre que d’altres varien segons el que mengem, el nostre estat de salut o fins i tot l’estrès.   En total contenen entre 100 i 200 vegades més gens que el nostre propi genoma. De fet, el Projecte del Microbioma Humà, que començà el 2008 com a extensió del Projecte del Genoma Humà, va descobrir que la majoria dels gens implicats en la nostra supervivència no són humans, sinó que formen part del genoma dels microbis, el microbioma. Moltes malalties autoimmunes s’hereten amb el microbioma de la mare durant el naixement. La nostra microbiota també afecta al fet de ser obesos, que tinguem càries o la nostra resposta a medicaments.   El microbioma és, doncs, una part essencial de nosaltres mateixos, i cada vegada es reconeix més la seva importància. Així, els aliments «probiòtics», amb microorganismes vius beneficiosos, són cada cop més comuns i ja existeixen tractaments mèdics, com el trasplantament fecal per a la síndrome de l’intestí irritable, que es basen en la reintroducció de la microbiota intestinal normal amb la femta d’un donant sa.   Però hi ha moltes preguntes obertes: com afecten els antibiòtics al nostre microbioma? I com s’estableix originàriament el microbioma específic d’una persona? Els petits passatgers que portem dins amaguen encara moltes sorpreses.

mínima», que funciona amb detectors de fotons indivi­duals i generadors fets pels investigadors mateixos (vegeu la imatge). Hackteria.org ha aconseguit convertir-se en el portal d’informació global per als bioartistes. És sorprenent la complexitat d’algunes iniciatives que desafien la comunitat científica i que ben segur inicia­r an discussions rellevants i necessàries.

Hackteria.org

T

Reimund Fickert

L

a plataforma comunitària Hackteria.org fomenta la col·laboració de biocientífics, hackers i artistes per combinar la seva expertesa, escriure reflexions crítiques i compartir instruccions simples per treballar amb tecnologies de les ciències de la vida. El seu wiki conté més d’un centenar de protocols de do-it-yourself des de microf luids i microscòpia fins a bioelectrònica i CRISPR. També hi podeu trobar ajuda per crear la vostra pròpia infraestructura de laboratori amb centrífugues, incubadores o caixes de gel. Així mateix, ofereix les últimes notícies de trobades on la comunitat intercanvia les seves experiències i presenta nous projectes, com «Percepció

FOTO CIENTÍFICA / SCIENTIFIC PHOTO

Cèl·lules immortals

F

a més de 60 anys el doctor George Gey va extreure cèl·lules epitelials procedents d’un carcinoma cervical d’una dona afroamericana, la qual va morir vuit mesos després a causa del tumor. Aquestes van esdevenir les primeres cèl·lules humanes immortals que es van poder fer créixer al laboratori i es coneixen com a cèl·lules HeLa per les inicials de la pacient: Henrietta Lacks.   La imatge feta per Félix Campelo quan era al CRG mostra un cultiu d’aquestes cèl·lules que podem trobar a laboratoris de tot el món, ja que han estat i encara són molt valuoses per a la recerca biomèdica. El desenvolupament de la vacuna contra la pòlio, les tècniques de fecundació in vitro o la recerca sobre el VIH són exemples d’estudis en els quals s’han utilitzat. Fins i tot la NASA les va enviar a l’espai en una de les seves missions!

Immortal cells

M

L’Escherichia coli és un dels bacteris que formen la nostra microbiota, junt amb Candida albicans o l’Staphylococcus aureus, entre molts d’altres

he community platform Hack­ teria.org encourages bio-scien­ tists, -hackers and -artists to collaborate and combine their expertise, write critical reflections and share simple instructions for working with life science technologies. Their Wiki contains more than a hundred do-it-yourself protocols from microfluidics and microscopy to bioelectronics and CRISP-R. You can also find help when it comes to building your own laboratory infrastructure with centrifuges, incubators or gel boxes. It also offers the latest news from retreats, where the community exchanges their experiences and presents new projects like “Minimal perception”, which works with self-made Single Photon Detectors and Generators (see image). Hackteria. org has managed to become the global information portal for bio-artists, so have a look - you might be surprised by the complex ity of s ome of the initiatives, which challenge the scientific community and should initiate relevant and necessary discussion

ore than 60 years ago, Dr George Gey extracted epithelial cells from a cervical carcinoma in an African-American woman, who died eight months later due to the tumour. These became the first immortal human

© Félix Campelo

Maruxa Martínez-Campos

4 6

cells to be grown in the laboratory and they are known as HeLa cells from the patient’s name: Henrietta Lacks.   The picture taken by former CRG researcher Félix Campelo shows a culture of these cells that can be found in laboratories around the world, since they have been and still are very valuable for biomedical research. The development of the polio vaccine, in vitro fertilisation techniques, and research into HIV are examples of studies in which they have been used. Even NASA sent them to space in one of their mis­sions!


7 7 

Diversitat

    maig setembre de 2011  de 2017  |  www.prbb.org |  www.prbb.org      

ESPECIAL / SPECIAL

RETRAT / PORTRAIT

Finals de vòlei i Festa d’Estiu al PRBB

E

l passat 20 de juliol, a la Platja del Somorrostro, vam gaudir de les finals de les lligues de la categoria «Cracks» del Campionat de Vòlei Platja del PRBB. En aquesta edició, el torneig va estrenar la categoria 2x2 (a més de les tradicionals 4x4 i 6x6), en la qual els jugadors més experimentats del campionat van fer gaudir el públic amb jugades d’alt nivell en un partit molt disputat. La platja es va omplir d’uns 100 residents, amics i curiosos que van animar els equips des de les 6 de la tarda. En acabar, com cada any, jugadors, amics i residents van participar a la Festa d’Estiu del PRBB, que va

començar amb el lliurament de premis de la mà de la ORG. Entrepans, cervesa i música van fer passar les hores fins a les 12 de la nit entre balls i riures. Fins que va ser hora d’anar a dormir. O no.

6x6) where the most experienced players entertained the public with high level play in a very hard-fought game. At 6 pm the beach was chock-a-block with around 100 PRBB residents, friends and curious bystanders encouraging the teams. At the end of the day, just as they do every year, the players, friends and residents took part in the PRBB Summer Festival that kicked off with the ORG awards ceremony. Sandwiches, beer and music filled the hours until midnight amid dancing and laughter until it was time to go to bed. Or not, as the case may be

Volleyball Finals and the PRBB Summer Party

O

n July 20th, on Somorrostro Beach, we enjoyed the finals of the PRBB Beach Volleyball Championship “Cracks” league. This edition of the tournament saw the launch of the 2x2 category (added to the traditional 4x4 and

Clàudia Fontserè Alemany Torelló, 4 d’agost 1992 Estudiant de doctorat, IBE Si no haguessis estat científica, què t’hauria agradat ser? M’hauria encantat ser violoncel·lista professional. Per sort tinc l’orquestra del PRBB! Quin llibre t’enduries a una illa deserta? La trilogia El Segle, de Ken Follett. Quina és la teva música preferida? Qualsevol peça del barroc, en especial de Johann Sebastian Bach. La darrera pel·lícula que has vist. Salvador Puig Antich; però sóc més de sèries que de pel·lícules.

1

2

3

El descobriment que més admires. La PCR (polymerase chain reaction) per Kary Mullis el 1983. Va transformar radicalment la biologia molecular i va obrir la porta a la genètica i la genòmica tal com les coneixem ara. Un lloc per viure? Cedeira, a Galícia. What would you like to be doing if you weren’t a scientist? I would have loved to be a professional cellist. Luckily I’ve got the PRBB Orchestra!

4

5

6

What book would you take to a desert island? Not one, but three: the Century Trilogy by Ken Follett. What is your favourite music? Any baroque piece, especially by Johann Sebastian Bach.

© Fotografies de Toni Villen

The last movie you’ve seen? Salvador Puig Antich, but I prefer series to films.

7

8

9

1. Juana y los Sergios, guanyadors de la final Gold 2x2 2. Mariana López i Marc Talló de la ORG 3. La final 4x4 de la categoria Cracks 4. El públic expectant 5. Residents al photocall de la festa 6. Final 6x6 de la categoria Cracks 7. The Flying Penguins, els guanyadors 6x6 Cracks 8. Alguns residents es van animar a fer castells 9. Helado Oscuro, guanyadors 6x6 de la categoria Casi que no

The discovery you admire most? PCR (polymerase chain reaction) by Kary Mullis in 1983. It radically transformed molecular biology and opened the door to genetics and genomics as we know it today. A place to live in? Cedeira, in Galicia

CLASSIFICACIÓ FINAL PER CATEGORIES

2x2

4x4

6x6

Gold

Cracks

Casi que No

Cracks

Casi que No

1st Juana y los Sergios 2nd Breaking Rat 3rd The Sand Walkers

1st PIGS ZeClinics 2nd Cal Brut 3rd Tramvoleikos

1st TU MADRE 2nd The Primary Anti-Volleys 3rd B-OCA JUNIORS

1st Volycomb 2nd The Flying Penguins 3rd Last chance

1st Helado Oscuro 2nd Los Fracasitos 3rd Volleyblots

Silver

Casi Cracks

Disaster

Casi Cracks

1st Los Flekis 2nd M an Ms Mini Muns 3rd Junts pel Chip

1 Polyclonal Anti-Volleys 2nd Beachbumbas 3rd tRue tRue

1 Escorrialles 2nd The Vila s people 3rd Animal Fucktory 2

1st The Outsiders 2nd Pelotas Chungas 3rd The X-ONs

st

st


Edifici

www.prbb.org  |  setembre de 2017       

NOTÍCIES BREUS / BRIEF NEWS

Obres a l’edifici de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. D’altra banda, també s’ha renovat completament el sistema general de producció de calor a la coberta de l’edifici i ara proporciona una major fiabilitat i eficiència energètica.

Construction works

S Reimund Fickert

D

es de la primavera s’han realitzat obres importants a l’edifici del PRBB i s’ha aconseguit una primera fita rellevant: la planta –1 està preparada per allotjar la unitat de microscopia del CRG, així com per a la nova unitat de mesoscopia de l’EMBL. Actualment, els equips d’imatge del CRG s’estan instal·lant als nous espais de la planta –1.   A més, les plantes 7 i 8 s’estan acabant d’adaptar i alguns grups de recerca de la UPF i la unitat de genòmica s’hi estan començant a traslladar. D’aquesta manera, es podran iniciar més obres durant la segona quinzena d’octubre a la planta 4, costat hospital, per adaptar l’espai del nou laboratori de l’EMBL Barcelona.   Està previst que totes les obres acabin a principi de 2018, gràcies a un ajut econòmic de 687.500 euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Direcció: Jordi Camí, Reimund Fickert i Elvira López Assessor: Manuel Lamas Editora: Maruxa Martínez-Campos Ajudant de redacció i edició: Mari Carmen Cebrián Comitè editorial: Rosa Manaut (IMIM) Carolina Pozo (UPF) Glòria Lligadas (CRG) Pau Rubio (ISGlobal) Mònica Rodríguez (PRBB) Centres: Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (CEXS-UPF) Centre de Regulació Genòmica (CRG) Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) Adreça: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) c/ Dr. Aiguader, 88 • E-08003 Barcelona E-mail: comunicacio@prbb.org Web: www.prbb.org Maquetació i impressió: www.cegeglobal.com Imprès en paper reciclat Dipòsit legal: B. 23.796-2009

ince spring, there has been major construction work going on in the PRBB building and now the first important milestone has been achieved. The first basement floor is ready for the CRG microscopy unit together with the new EMBL mesoscopy unit. CRG imaging equipment is already being installed on floor –1.   On the other hand, the adaptation of floors 7-8 to house some UPF research groups is well under way, and these groups and the genomics unit are already starting to move there. This will allow further construction works to start in the second half of October on floor 4, hospital side, to adapt the space for the new EMBL Barcelona laboratory.   All the works should be finished in early 2018, thanks to 687,500€ in aid from the EU’s European Regional Development Fund as part of the ERDF Operational Programme for Catalonia 2014-2020. At the same time, the general heat product ion system on the roof of the building has also been fully renewed and is now providing greater reliability and energy efficiency

AGENDA Reptes ètics de la recerca clínica en Alzheimer

7 d’octubre. Jornada de Portes Obertes del PRBB. Experiments, visites i xerrades durant tot el dia i per a tota la família, openday.prbb.org 17 i 18 d’octubre. “Effective team playing to achieve your goals – from bummer to booster”, an Intervals course with Tobias Rodrigues. Only for PRBB residents. More info: intervals. prbb.org. 20 d’octubre. Scientific talk “Optimizing Immunotherapy”, organized by the IMIM. From 9 am to 4.30 pm at the PRBB Auditorium. 24 d’octubre. Cafè científic «Antibiòtics: ús i abús», organitzat per l’IMIM. A la Biblioteca Xavier Benguerel a les 19 h. Més info: www.imim.cat/un-marde-ciencia/ 24 d’octubre. Cafè científic «El disseny en 3D al laboratori: els òrgans sintètics», del CRG. A l’espai cultural La Iguana a les 19 h. Més info: crg.eu/ content/events/outreach-activities 25 d’octubre. “Responsibility in Research from the Co-Production Perspective”, talk by Roger Strand at 4pm at room Marie Curie. More info: upf.edu/ web/biomed/activities Per a més informació, aneu a www.prbb.org For more information please go to www.prbb.org

25 anys del Laboratori Antidopatge Olímpic. El laboratori de l’IMIM va realitzar els controls antidopatge dels atletes dels Jocs Olímpics i dels Jocs Paralímpics de Barcelona 92, sota la direcció de Jordi Segura. Durant els Jocs, el laboratori va treballar 24 hores al dia i va analitzar un total de 1.847 mostres d’atletes, entre els quals es van detectar cinc casos positius per anabolitzants i estimulants. «Gràcies a la bona tasca realitzada, el grup es va guanyar el respecte de la comunitat científica internacional», explica Rosa Ventura, actual directora del laboratori.

Four UPF researchers receive the 2016 ICREA Academia recognition. The DCEXS researchers David Comas, Juana Díez, and Andrés Ozaita have received the award in the life sciences and medicine category. Rubén Moreno-Bote from the DTIC was also honoured in the humanities category. In total, 15 researchers have been recognised, and they will each receive 40,000 euros a year for five years. These awards acknowledge the investigative work of lecturers at public universities in Catalonia.

25 years of the Olympic Anti-Doping Laboratory. The IMIM lab performed the antidoping tests on athletes in the 1992 Olympic and Paralympic Games in Barcelona, under the management of Jordi Segura. During the Games, the lab worked 24 hours a day and analysed a total of 1847 samples from the athletes. Among these, five cases proved positive for anabolic substances and stimulants. “Thanks to the good work carried out, the group won the respect of the interna­ tional scientific community”, explains Rosa Ventura, current director of the laboratory.

CaixaImpulse finança un projecte d’innovació al CRG. El programa de la Fundació Bancària ”la Caixa” ofereix fins a 70.000 euros per donar suport al desenvolupament de projectes de biomedicina i salut. Ara finança un projecte per desenvolupar un tractament contra l’adenocarcinoma pulmonar basat en oligonucleòtids antisentit (AON) que actuen selectivament sobre els gens clau relacionats amb el càncer. Jordi Hernández, investigador al laboratori de Juan Valcárcel i jove emprenedor que participa al programa del CRG Entrepreneur-in-Residence, liderarà aquest projecte.

Quatre investigadors de la UPF reben la distinció ICREA Acadèmia 2016. Els investigadors del DCEXS David Comas, Juana Díez i Andrés Ozaita han rebut aquesta distinció dins la categoria de Ciències de la Vida i la Medicina. En la categoria d’Humanitats ha estat distingit Rubén Moreno-Bote, del DTIC. En total han estat guardonats 15 investigadors, els quals rebran 40.000 euros anuals durant un període de cinc anys. Aquests premis reconeixen la tasca de recerca del professorat de les universitats públiques catalanes.

CaixaImpulse funds an innovation project at the CRG. The programme run by ”la Caixa” Banking Foundation offers up to €70,000 to support the development of bio-health projects. Is is now funding a project to develop a cancer treatment for lung adenocarcinoma based on antisense oligonucleotides (AON) acting selectively on key cancer-related genes. Jordi Hernández, a researcher in Juan Valcárcel’s laboratory and young entrepreneur participating in the CRG Entrepreneur-in-Residence programme, will lead this project

LA FOTO DEL MES / PHOTO OF THE MONTH Envieu les vostres fotos relacionades amb el PRBB a / Send your pictures related to the PRBB to: comunicacio@prbb.org

© Xavier Vila / PRBB

NOTÍCIA GENERAL / GENERAL NEWS

8

Jornada de Portes Obertes del PRBB (openday.prbb.org). T’hi esperem el 7 d’octubre

Si voleu rebre una versió digital d’aquest diari, registreu-vos a www.prbb.org/ca/divulgacio. If you would like to receive a digital copy of this newspaper, please register at www.prbb.org/divulgacio

El·lipse 107: A summer of research  
El·lipse 107: A summer of research  

News of this month include an immunological mechanism for regulating intestinal flora, the genome sequencing of jaguars, the link between a...

Advertisement