Page 1

PARC RECERCA BIOMÈDICA BARCELONA CONNECTEM CIÈNCIA I DIVERSITAT EN UN ESPAI CREATIU ÚNIC

Juliol-agost de 2017 NÚM. 106 www.prbb.org

GRATUÏT

Editorial Open Day: 7th October

Open Day: 7 d’octubre

U

n cop més obrirem portes i acollirem a milers de ciutadans, interessats en la ciència, que venen a descobrir què es fa en aquest edifici al costat del mar. Volen conèixer de primera mà quina és la feina dels investigadors i per això calen molts voluntaris i voluntàries disposats a atendre’ls com es mereixen. En constant evolució, des de l’octubre de 2008, cada edició de l’Open Day ha anat adaptant els seus continguts als interessos, habilitats i disposició dels residents del PRBB que hi participen, sempre incorporant suggeriments i idees de l’any anterior. És el primer dissabte d’octubre i és un dia intens, però la bona acollida entre els visitants i l’ambient festiu entre els voluntaris el converteixen en un dia excepcional. Aquest dia, a més d’obrir portes i deixar entrar aire fresc, ens sentirem orgullosos de formar part d’un gran projecte comú. Els que encara no heu vingut mai teniu l’oportunitat de contribuir que sigui un èxit. Els que han participat altres anys ho saben i diuen que hi tornaran. A principis de setembre us hi podreu inscriure. Bon estiu! Elvira López

© PRBB / Victor Mendoza

O

nce again, we will throw open our doors and welcome thousands of people interested in science, who come to find out what happens in this building next to the sea. They want to discover first-hand what the researchers do, and we therefore need a lot of volunteers willing to look after them in the way they deserve. Constantly evolving since October 2008, each edition of the Open Day adapts to the interests, skills, and availability of the PRBB residents who take part. And it always incorporates suggestions and ideas from the previous year. It falls on the first Saturday in October, and this is a very busy day. But the visitors love it, and the festive atmosphere among the volunteers make it a fantastic experience. On the Open Day, as well as throwing wide the doors and letting in fresh air, we feel proud to be part of a great joint project. Those who have not yet been, now have the opportunity to contribute to its success. People who have participated in previous years already know this and say they will be back. You can sign up at the beginning of September. Have a great summer! Elvira López

Concert col·laboratiu «Bizet meets The Lion King» Reimund Fickert

P

er primera vegada, l’orquestra i la coral del PRBB van oferir un concert conjunt fora del PRBB a un públic més ampli. Juntament amb la Jove Orquestra de Cerdanyola, el dissabte 1 de juliol van omplir el modern Auditori Can Roig i Torres, de Santa Coloma de Gramenet, amb música clàssica i popular. L’audiència mixta d’amics i famílies dels músics, així com de persones de la localitat, va poder gaudir de la millor actuació del cor i de l’orquestra del PRBB sota la direcció d’Òscar Salvador (coral) i Borja Mascaró (ambdues orquestres). La part simfònica inicial va incloure quatre peces de les suites

L’Arlésienne, de Georges Bizet, amb l’intercanvi d’elements melòdics i dramàtics que van ser un repte especialment per als instruments de vent. Seguidament van tocar Impromptu, de Sibelius, que va ser interpretat per les cordes i després s’hi va unir la coral per interpretar les cançons del Rei Lleó, compostes per Elton John. L’excellent acústica de l’auditori va impressionar l’audiència i fins i tot es va veure alguna llàgrima d’emoció entre el públic. El concert va ser una experiència altament satisfactòria per als 56 músics no professionals, molts d’ells científics. Es va fer realitat gràcies al suport de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. Com a agraïment, es van lliurar 20 entrades gratuïtes a la fundació local Germina.

Collaborative concert: “Bizet meets The Lion King”

F

or the first time, the PRBB orchestra and choir have offered a joint concert outside the PRBB, for a broader audience. Together with the Cerdanyola Youth Orchestra, on Saturday July 1st, they filled the modern Can Roig i Torres Auditorium in Santa Coloma de Gramenet with classical and popular music. The mixed audience, including friends and families of the musicians as well as locals, enjoyed the best performance so far of the PRBB choir and orchestra under the direction of Òscar Salvador (choir) and Borja Mascaró (the two orchestras).

The first, symphonic part, included four pieces from the Arlesienne Suites by Georges Bizet with interchanging melodic and dramatic elements, particularly challenging the wind instruments. The following Impromptu by Sibelius was played just by the strings, and then the choir joined in to perform songs from The Lion King, composed by Elton John. The excellent acoustics in the auditorium left the audience breathless, and some emotional tears were apparently shed. The concert was a highly satisfying experience for the 56 amateur musicians, many of them scientists. It became a reality thanks to the support of the city of Santa Coloma de Gramenet. In acknowledgement, 20 free tickets were given to the local Germina Foundation

DESTACAT / HIGHLIGHT Jornada d’experimentació animal L’auditori del PRBB amb les 250 places plenes va acollir una jornada oberta sobre investigació en animals el divendres 23 de juny. Juan Martín Caballero, el director de l’Aliança d’Estabularis PCB-PRBB, va convidar tres ponents excepcionals per parlar sobre diferents aspectes de la recerca en animals. Emma Sánchez va obrir la conferència en representació de l’EARA,

l’Associació Europea d’Investigació Animal, fent una crida a qualsevol persona que treballi o es beneficiï de la recerca en animals per parlar-ne. A continuació, Carlos LópezOtín, bioquímic de la Universitat d’Oviedo, va deixar clar que «els models cel·lulars ajuden, però al final es necessiten models animals». I finalment Mara Dierssen, neurobiòloga del CRG, va explicar la seva recerca en animals sobre la Síndrome de Down, la qual, després de molts anys, va tenir com a resultat una aplicació clínica en humans.

Open conference on animal research The 250-seater PRBB Auditorium was fully booked for an open conference on animal research, held on Friday June 23rd. Juan Martín Caballero, director of the PCB-PRBB Animal Facility Alliance invited three exceptional speakers to talk about different aspects of animal research. Emma Sánchez opened the conference on behalf of EARA, the European Animal

Research Association, by appealing to anyone who works in or benefits from animal research to talk about it. Then Carlos López-Otín, a biochemist from the University of Oviedo, made it very clear that “cellular models help, but in the end you need animal models.” And finally, Mara Dierssen, a neurobiologist from the CRG, explained her animal research on Down’s syndrome, which, after many years, resulted in a clinical application in humans


Ciència

www.prbb.org | juliol-agost de 2017

2

PERFIL DE GRUP / GROUP PROFILE

VIVEK MALHOTRA (CRG) – INTRACELLULAR COMPARTMENTATION

Secreció de proteïnes en salut i malaltia Mari Carmen Cebrián

V

ivek Malhotra es va traslladar de la UC San Diego al CRG el 2008. El seu grup estudia com les proteïnes recentment sintetitzades arriben a la seva destinació correcta dins i fora de la cèl·lula. La majoria de les proteïnes (cargoes) formades al reticle endoplasmàtic (RE) s’incorporen a petites vesícules de transport i es traslladen a l’aparell de Golgi. Aquestes proteïnes són recollides en diferents tipus de vesícules per ser lliurades a les seves destinacions. El repte de la secreció de col·lagen Una quarta part del nostre pes corporal sec es compon de col·làgens, que, en l’espai extracel·lular, organitzen la mida i la forma dels teixits. «Els defectes en la funció i l’exportació de col·làgens causen trastorns severs de la pell i els ossos, però, només estem començant a entendre el mecanisme de secreció de col·lagen», diu Malhotra. El problema és que els col·làgens són massa grans per adaptar-se a vesícules de transport estàndard. Aleshores, com se secreten? «L’any 2006, vam descobrir un conjunt de productes de gens que hi tenen un paper important. Aquests productes es diuen TANGO, i un d’ells, TANGO 1, és necessari per a la secreció de col·lagen», explica l’investigador. La proteïna TANGO 1 es troba al reticle endoplasmàtic amb una part al lumen i una altra al citoplasma. La part luminal captura col·làgens i la part citoplasmàtica recluta membranes que es fusionen per generar un megatransportador. «El procediment de generació d’un gran contenidor és completament diferent del que s’utilitza per produir vesícules petites per a la secreció de proteïnes genèriques. Això comença a resoldre el problema de l’exportació de col·lagen des de l’RE», explica el líder del grup. La hipersecreció de col·làgens i, per tant, l’excés de teixit connectiu, està lligada a la fibrosi. «Si poguéssim controlar la secreció de col·làgens, hauríem de poder controlar el desenvolupament del teixit fibrós», argumenta. Aturar TANGO 1 almenys en un model de ratolí evita el desenvolupament de la fibrosi hepàtica. «Estem generant inhibidors biològics i químics de la funció de TANGO1 per controlar la fibrosi», explica el científic.

El grup està format per 14 persones / The group is formed by 14 people

Secreció de mucines El nostre cos produeix un litre de mucositat per dia, que actua com una barrera per protegir les cèl·lules subjacents de patògens i al·lèrgens. Tant la hiposecreció com la hipersecreció de mucines són una característica clau de patologies humanes com ara la malaltia de Crohn, malalties pulmonars obstructives cròniques, fibrosi quística o asma. «Hem identificat nous gens implicats en la secreció de mucines i el nostre objectiu és utilitzar petites molècules per controlar la secreció de mucines com a mitjà per controlar les patologies associades», explica Malhotra. Secreció de proteïnes no convencional Els col·làgens i mucines, com la majoria de les altres proteïnes, són secretats per la via de secreció convencional ER-Golgi. Però hi ha un grup de proteïnes que s’exporten sense entrar a la via ER-Golgi. El grup de Malhotra ha identificat aquest tipus no convencional de secreció de proteïnes i ha trobat recentment un senyal que captura cargoes per a la seva exportació. Per exemple, la superòxid dismutasa (SOD1) associada a l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) es secreta per aquesta via. «Hem descobert un factor determinant en SOD1 que és necessari per a la seva secreció», diu. «En conjunt, seguim abordant qüestions fonamentals en ciències de la vida i les nostres anàlisis dels mecanismes podrien proporcionar mitjans per combatre la fibrosi i la neurodegeneració. No hi ha cura sense entendre el mecanisme», conclou Malhotra.

Protein secretion in health and disease

V

ivek Malhotra relocated from UC San Diego to the CRG in 2008. His lab studies how newly synthesised proteins are delivered to their correct destinations both inside and outside the cell. Most newly made proteins (cargoes) in the endoplasmic reticulum (ER) are incorporated into small transport vesicles and trafficked to the Golgi apparatus. The cargoes are then gathered up into different classes of vesicles for delivery to their destinations. The challenge of collagen secretion One quarter of our dry body weight is made up of collagens, which, in the extracellular space, organise the size and shape of tissues. “Defects in collagen function and export result in severe skin and bone disorders but our understanding of collagen secretion is still in the early stages”, says Malhotra. The problem is that collagens are too big to fit into standard transport vesicles. So how are they secreted? “In 2006, we reported a new set of gene products that function in protein secretion. These are called TANGO and one of them, TANGO 1, is required for collagen secretion”, explains the researcher. The protein TANGO 1 sits at the ER, partly in the lumen and partly in the cytoplasm. Its luminal part captures collagens and the cytoplasmic part

recruits pre-made membranes that fuse to generate a mega carrier. “This procedure for generating containers is completely different from that used to produce small vesicles for generic protein secretion. This is beginning to shed light on the problem of collagen export from the ER”, explains the group leader. Hypersecretion of collagens, which produces excess connective tissue, is linked to tissue fibrosis. “If we could control the collagen secretion we should be able to control the development of fibrosistic tissue”, he reasons. Knockdown of TANGO 1, at least in a mouse model, prevents the development of liver fibrosis. “We are generating biological and chemical inhibitors of TANGO 1 function, as a means of controlling fibrosis”, explains. Mucin secretion Our body produces a litre of mucus a day, which acts as a barrier, protecting the underlying cells from pathogens and allergens. Hypo- and hypermucin secretion are key features of human pathologies like Crohn’s disease, chronic obstructive pulmonary diseases, cystic fibrosis, and asthma. “We have identified novel genes involved in mucin secretion, and our aim is to use small molecules to decrease mucin secretion as a means of controlling the associated pathologies”, explains Malhotra. Unconventional protein secretion Collagens and mucins, like most other proteins, are secreted by the ER-Golgi conventional pathway. But there are a group of proteins which are exported without entering the ER-Golgi. Malhotra’s group identified this unconventional protein secretion and has recently revealed a signal that captures cargoes for their export. For example, Superoxide dismutase (SOD1) associated with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is secreted unconventionally. “We have discovered a determinant in SOD1 which is necessary for its secretion”, he says. “We continue to address fundamental issues in life sciences and our mechanistic analyses could provide the means to combat fibrosis and neurodegeneration. There is no cure without understanding the mechanism”, concludes Malhotra

NOTÍCIA CIENTÍFICA / SCIENTIFIC NEWS

Les partícules alfa i el risc de càncer pulmonar Adelaida Sarukhan

L

’exposició interna a partícules alfa emeses per plutoni i urani s’associa amb un major risc de mortalitat per càncer de pulmó, segons un estudi coordinat per la investigadora d’ISGlobal Elisabeth Cardis i publicat a Epidemiology. A diferència dels neutrons, raigs X o gamma, les par-

tícules alfa viatgen uns centímetres en l’aire i no poden penetrar la pell; tanmateix, poden causar greus danys cel·lulars si són ingerides o inhalades. Els autors van realitzar un estudi de cas-control en cohorts belgues, franceses i britàniques de treballadors nuclears. Els resultats mostren que la majoria dels individus tenien dosis baixes d’urani o plutoni. No obstant això, es va observar un augment dosi dependent en el risc de càncer de pulmó.

Inhalation of alpha particles increases the risk of lung cancer

I

nternal exposure to alpha particles emitted by plutonium and uranium is associated with an increased risk of lung cancer mortality, according to a study led by the researcher Elisabeth Cardis at ISGlobal and published in Epidemiology. In contrast to neutrons, gamma or X-rays,

alpha particles travel only a few centimetres in the air and are unable to penetrate the skin. They can, however, cause serious cell damage if ingested or inhaled. The authors conducted a case-control study of Belgian, French and UK cohorts of nuclear workers. Most subjects had low doses from uranium or plutonium. However, a doserelated increase of the risk of lung cancer was still observed


3

Ciència

juliol-agost de 2017 | www.prbb.org

NOTÍCIES CIENTÍFIQUES / SCIENTIFIC NEWS

Descoberts els virus més abundants en tots els oceans del planeta els diferents virus presents en un ecosistema concret. En aquesta direcció, el cos humà és un ecosistema i aquí és on rau gran part del futur d’aquest projecte. Ara, i després d’aconseguir detectar-los en mitjans aquàtics, els investigadors estan aplicant la tècnica a mostres humanes, com ara a la saliva.

Carolina Pozo

U

na investigació internacional ha descobert 44 nous virus dels més abundants a la superfície oceànica de tot el món. El treball s’ha publicat a Nature Communications, ha estat liderat per la Universitat d’Alacant i hi ha participat la Unitat de Citometria de Flux de la UPF i el CRG. La tècnica desenvolupada pels investigadors barreja citometria de flux i tècniques de genòmica i biologia molecular i permet descobrir virus patògens emergents, impossibles de cultivar al laboratori per les dificultats tècniques. Proporciona la informació genòmica que porta cada virus, de manera que es pot saber de quin virus es tracta. El procés passa per trencar la càpside, a continuació es fan còpies del genoma amb tècniques de bi-

The most abundant viruses in the planet’s oceans discovered

Manuel Martínez García i Òscar Fornas

ologia molecular i després ja es pot seqüenciar l’ADN. Amb això, poden accedir a la informació genètica i saber «qui és el virus». Aquesta tècnica no només serveix per descobrir nous virus o veure l’ecologia de grans grups de virus en les mostres estudiades, sinó que també posa les bases per estudiar

A

n international research team has identified 44 of the most abundant new viruses in the surface of the world’s oceans. The work published in Nature Communications was led from the University of Alicante and involved the Flow Cytometry Unit at the UPF and CRG. The technique developed by the researchers mixed flow cytometry and genomics techniques with molecular biology, enabling the discovery of emerging viral

pathogens, impossible to grow in the laboratory because of technical difficulties. It provides the genomic information for each virus, so you know which it is. The process involves breaking the capsid, making copies of the genome using molecular biology techniques, and then sequencing the DNA. This enables access to the genetic information and it is possible to work out which virus it is. This technique serves not only for discovering new viruses or viewing the ecology of large groups of viruses in the samples, but also lays the foundation for studying the different viruses present in a particular ecosystem. As a continuation of this, the human body is itself an ecosystem, and this is where much of the future of this project lies. Now, after being able to detect viruses in aquatic media, the researchers are applying the technique to human samples, like saliva

Un model matemàtic per localitzar el focus de les crisis epilèptiques Rosa Manaut

G

John Graner

ràcies a la col·laboració entre Adrià Tauste i Gustavo Deco, del Centre de Recerca en Cognició i Cervell de la UPF, i Rodrigo Rocamora, cap de la Unitat d’Epilèpsia de l’Hospital del Mar i coordinador del grup de recerca en epilèpsia de l’IMIM, es va desenvo-

FMRI scan during working memory tasks

lupar un model matemàtic que analitza l’activitat cerebral per localitzar les àrees cerebrals en les quals s’originen i propaguen les crisis epilèptiques. En aquest estudi, publicat per Clinical Neurophysiology, s’han registrat 50 crisis epilèptiques localitzades en el lòbul temporal de set pacients farmacoresistents. L’estereoelectroencefalografia (SEEG, pel seu acrònim anglès) és una tècnica que registra l’activitat elèctrica de la zona cerebral en què es produeix la crisi epilèptica gràcies a uns microelèctrodes que s’implanten al cervell. Els investigadors han aplicat un algorisme matemàtic que tradueix a dades numèriques els registres que s’obtenen amb l’SEEG. Amb aquestes dades s’obté una imatge que se superposa a la de la ressonància magnètica del pacient, i així es localitza el focus epilèptic. Aquest nou sistema automatitzat i objectiu evita les interpretacions subjectives dels registres. El benefici

més immediat d’aquesta tècnica és que la localització objectiva del focus epilèptic permet optimitzar les estratègies quirúrgiques. Delimitar millor l’àrea de resecció ajudarà el cirurgià i reduirà la possibilitat d’errades, fet que evitarà crisis al pacient.

New mathematical model for locating the focus of epileptic seizures

T

hanks to a collaboration between Adrià Tauste and Gustavo Deco, from the UPF Centre for Brain and Cognition, and Rodrigo Rocamora, director of the Epilepsy Unit at the Hospital del Mar and coordinator of the Epilepsy research group at the IMIM, a mathematical model could be developed to analyse brain activity and identify those brain areas where epileptic seizures originate and propagate. In this study, published in Clinical Neu-

rophysiology, fifty epileptic seizures in the temporal lobes of seven pharmacoresistant patients were recorded. Stereoelectroencephalography (SEEG) is a technique that registers the electrical activity of the cerebral area in which epileptic seizures occur, thanks to microelectrodes implanted in the brain. The researchers have applied a mathematical algorithm that translates the SEEG signal to numerical data. With this information, an image is obtained that is superimposed on the patient’s MRI, enabling the epileptic focus to be located. This new automated and objective system avoids subjective interpretations of the signal. The most immediate advantage of this technique is that the objective location of the epileptic focus allows the optimisation of surgical strategies. Better delimiting the resection area will help the surgeon and reduce the possibility of errors, which will, in turn, prevent epileptic fits

Portar al col·lapse les cèl·lules tumorals Carolina Pozo

U

n equip liderat pel professor ICREA Ricard Solé a l’IBE ha desenvolupat un model teòric segons el qual les cèl·lules d’un tumor, en determinades condicions, moren de forma sobtada i només sobreviuen les cèl·lules sanes. La troballa ha estat publicada al Journal of Mathematical Biology. Els tumors presenten una gran diversitat de cèl·lules causada principalment per la inestabilitat genètica, és a dir, la tendència de les cèl·lules tumorals a patir mutacions i anomalies genètiques. Els investigadors es van preguntar quins nivells d’inestabilitat genètica poden

suportar les cèl·lules cancerígenes abans d’arribar al col·lapse i morir. Mitjançant un model matemàtic de competició entre poblacions tumorals i de cèl·lules sanes, han descobert un nou tipus de «bifurcació», que és un canvi en el comportament del sistema causat per una petita variació en els seus paràmetres. Els paràmetres descriuen propietats de les poblacions cel·lulars, com les taxes de replicació o la inestabilitat genètica. Aquesta bifurcació mitjançant un nou mecanisme causa l’extinció sobtada i abrupta de les cèl·lules cancerígenes i una dominància de les cèl·lules sanes. «Si coneguéssim el punt crític de col·lapse dels tumors, els tractaments podrien dirigir-se a augmentar la taxa de mutació de les cèl·lules per empènyer-les a la mort», explica Josep Sar-

danyés, investigador al Centre de Recerca Matemàtica i professor associat a la UPF.

Tumour cells driven to collapse

A

team led by ICREA Professor Ricard Solé at the IBE has developed a theoretical model according to which, under certain conditions, tumour cells die suddenly and only healthy cells survive. The findings have been published in the Journal of Mathematical Biology. Tumours contain a wide variety of cells, mainly due to genetic instability, i.e., the tendency of tumour cells to mutate and suffer genetic abnormalities. The researchers wondered what levels of genetic instability cancer cells could stand, before collapsing and dying.

Using a mathematical model of competition between populations of tumourous and healthy cells, they have discovered a new type of “bifurcation”, a change in the behaviour of the system caused by a small variation in the parameters. These parameters describe the properties of cell populations, like replication rates and genetic instability. Through a new mechanism, this bifurcation causes the sudden abrupt extinction of cancer cells and a dominance of healthy cells. “If we knew the critical point of tumour collapse, treatments could be aimed at increasing the rate of cell mutation to push them towards death”, says Josep Sardanyés, a researcher at the Centre for Mathematical Research and lecturer at the UPF


Ciència PRBB-CRG CONFERENCES

Conference Programme financed by the CRG and the PRBB MERITXELL HUCH, Friday July 28. Huch, from The Gordon Institute in Cambridge, UK, aims to understand the molecular mechanism by which liver or other adult cells sense the damage infringed to the tissue and start the repairing process in order to harness it for therapeutic strategies. Her group has established a novel culture system for liver organoids, which allows the massive and infinite expansion of mouse liver cells into three-dimensional structures that resemble functional liver tissue. They also work with pancreas cells and diseased human liver cells in culture, and are testing how well their models can represent in vivo pathology. She has been invited by Laura Batlle (CRG). DAVIDE RUGGERO, Monday September 4. Ruggero, from the University of California in San Francisco, USA, studies the molecular mechanisms by which impairments in accurate control of RNA modification, mRNA translation, cell growth, and overall cellular protein synthesis rates lead to cancer progresion. His group’s research began with the goal of identifying novel mechanisms for cancer initiation at the post-genomic level. They have uncovered that translational regulation serves as a common mechanism elicited by multiple oncogenic signals (e.g., PI3K-AKT-mTOR, Ras, Myc) to cause cellular transformation. He has been invited by Fatima Gebauer (CRG). DAVID KWIATKOWSKI, Wednesday September 13. Kwiatkowski, from the Dana-Farber Cancer Institute and Har vard Medical School in Boston, USA, is interested in the tumor suppressor gene syndrome Tuberous Sclerosis (TSC), its causative genes, TSC1 and TSC2, and regulation both in normal and cancer cells of mTOR. His group pursues studies on the human molecular genetics of TSC, develop mouse models using null and conditional alleles of Tsc1 and Tsc2, explore biochemical and signalling pathways and therapeutic approaches. They have a particular interest in mosaicism in TSC, and the pathogenesis of all of the tumours that occur in this disease, including lymphangioleiomyomatosis, angiomyolipomas, subependymal giant cell astrocytomas, and renal carcinoma. He has been invited by Joaquim Bellmunt (IMIM). VIRGINIE LECAUDEV, Monday September 18. Lecaudev, professor at the Goethe University in Frankfurt, Germany, aims to understand the molecular and cellular mechanisms underlying the formation of organs. More specifically, her group wants to determine how different signalling pathways active in the primordium of the lateral line interact to control and coordinate cell fate acquisition and cell shape changes. To this aim, they combine molecular and cellular biology, pharmacological analysis and genetics to modern live imaging techniques. In addition, they want to use mathematical modelling to describe different aspects of this morphogenetic process. These models will allow them to predict the behaviour of certain mutants and test new hypotheses. She has been invited by Cristina Pujades (UPF).

www.prbb.org | juliol-agost de 2017

4

ENTREVISTA / INTERVIEW

CARLES LALUEZA-FOX - IBE (CSIC-UPF)

«L’única cura és explicar les coses sense fugir de les complexitats» Maruxa Martínez-Campos Quin ha estat el teu descobriment més interessant? l descobriment que ens va impactar més va ser que alguns neandertals eren pèl-rojos. També vam trobar que el primer caçador recol·lector europeu tenia la pell fosca i els ulls blaus. Molts estereotips es basen en l’aparença física i aquestes troballes contribueixen a trencar-los. Per exemple, es creia que els neandertals tenien la pell fosca i que l’home de Cromanyó, del qual provenim nosaltres, era de pell clara, i és al revés.

E

Per què és important estudiar l’ADN antic? Estic fart que la gent busqui sempre una finalitat a la recerca bàsica! No necessita justificació; és coneixement pur. Ningú no es planteja que l’art sigui funcional... A més, tot el que és aplicat va ser absurdament bàsic al principi. L’invent de la bombeta va venir després d’anys de provar quan trigaven a tornar-se incandescents diferents materials... no sabien que estaven fent una bombeta! I el matemàtic G.H. Hardy va dir amb orgull: «Mai no he fet res que sigui útil». Ell feia recerca en nombres primers, que ara es fan servir per fer les combinacions dels PIN de les targetes de crèdit. Has escrit molts llibres de divulgació; parla’ns del darrer. Es titula Genes, reyes e impostores i hi narro unes aventures científiques estrambòtiques sobre les anàlisis genètiques de presumptes relíquies dels reis de França, les restes dels quals van ser destruïdes durant la Revolució Francesa. Més enllà de les anècdotes històriques, és una excusa per parlar de genòmica personalitzada i del significat de la individualitat. Per què escrius? El que faig té un component d’aventura; descobrir coses del passat amb tecnologies del present. Com que m’agrada, m’agrada parlar-ne i escriure-hi. A més, crec que els científics que treballem en diversitat i evolució humana tenim el deure moral d’explicar-nos bé, perquè els nostres descobriments tenen repercussions socialment i pel que fa a prejudicis i estereotips. L’única cura és explicar bé les coses sense fugir de les complexitats. No m’agraden les simplificacions que es fan servir a vegades per explicar descobriments científics. Quins conceptes entén menys la gent? N’hi ha moltíssims! Per una banda, el concepte incorrecte de gent més i menys evolucionada, o el de races, que no té sentit biològicament. El que hi ha és diversitat humana, i part d’aquesta té una certa estructuració geogràfica, però no és prou important qualitativament ni quantitativa com per donar-li un rang de classificació. És curiós el prejudici que tenim dels africans. Des del punt de vista genètic, els subsaharians són els humans més moderns, perquè la resta dels humans que vam sortir de l’Àfrica ens vam barrejar amb els neandertals, un grup més antic, i mantenim un 2,5 % del seu ADN.

PERFIL / PROFILE Carles Lalueza-Fox (Barcelona, 1965) va estudiar biologia a la Universitat de Barcelona. Després d’un any de postdoc a Cambridge i d’un altre a Oxford, va tornar a la seva ciutat natal: primer va treballar al grup de Jaume Bertranpetit i després va crear el seu propi laboratori de paleogenòmica a l’IBE (CSIC:UPF) el 2008. Durant anys va practicar l’alpinisme (ha pujat al Kilimanjaro i a l’Aconcagua), però l’edat i la paternitat l’han deixat, com diu ell, a la plana. Carles Lalueza-Fox (Barcelona, 1965) studied biology at the University of Barcelona. After a year as a postdoc in Cambridge and another in Oxford, he returned to his hometown, first to Jaume Bertranpetit’s group and then creating his own palaeogenomics lab at the IBE (CSIC:UPF) in 2008. He used to mountaineer (he has climbed Kilimanjaro and Aconcagua), but age and fatherhood have left him, as he says, in the plain. “The only cure is to explain things without avoiding the complexities” What is your most interesting discovery to date? he one I remember most is when we discovered that some Neanderthals were redheads. We also found out that the first European hunter-gatherer had dark skin and blue eyes. Many stereotypes are based on physical appearance, and these findings help break them. For example it was believed that Neanderthals had dark skin, and CroMagnons, from which we humans come, were fair-skinned, and it is actually the opposite.

T

Why is it important to study ancient DNA? I’m tired of people always looking for a specific purpose for basic research! It doesn’t need justification, it’s pure knowledge. No one suggests that art has to be functional! Moreover, everything that has an application nowadays, was absurdly basic at the beginning. The invention of the light bulb came after years of testing how long it takes for different materials to become incandescent... they didn’t know they were making a light bulb! And the mathematician G.H. Hardy said proudly, “I’ve never done anything that is useful.” He did research on prime numbers, which today is used to make PIN number combinations for credit cards. You’ve written many popular science books – tell us about your latest. It’s entitled “Genes, Kings and Impostors” and I narrate bizarre scientific adventures relating to the genetic analysis of what

are presumed to be relics of the kings of France, whose remains were destroyed during the French Revolution. Beyond these historical anecdotes, it is an excuse to talk about the meaning of personalised genomics and individuality. Why do you write? What I do involves a certain element of adventure; discovering things from the past with present-day technology. I love it, and I like to talk and write about it. I also believe that scientists who work on diversity and human evolution have the moral duty to explain it well, because our findings have social implications, related to prejudices and stereotypes. The only cure for this is to explain things properly without avoiding the complexities. I don’t like the simplifications that are sometimes used to explain scientific discoveries. Which concepts do people understand least? There are loads! On the one hand is the incorrect concept of people being either more or less evolved, or races, which makes no sense biologically. What we have is human diversity: part of this has a certain geographical structure, but it is not sufficiently important, either quantitatively or qualitatively, for it to need classifying. What is particularly interesting is the prejudice we have about Africans. From a genetic point of view, sub-Saharan populations are the most modern humans because the ones that left Africa then mixed with Neanderthals, an older group, and today we still have 2.5% of their DNA


5

Ciència

juliol-agost de 2017 | www.prbb.org

NOTÍCIES CIENTÍFIQUES / SCIENTIFIC NEWS

Nova tècnica per analitzar els espermatozoides servar la relació entre les característiques dels espermatozoides que es detecten en els seminogrames —com la morfologia, la concentració i la mobilitat— i la seva capacitat funcional en els primers estadis de desenvolupament de l’embrió.

Laia Cendrós

U

n grup d’investigadors del CRG i del Grup Eugin codirigit per Isabelle Vernos, professora d’investigació ICREA al CRG, ha desenvolupat una tècnica experimental per observar la capacitat de fecundació de l’espermatozoide abans de la seva inseminació en l’oòcit. Així, s’ha pogut comprovar abans de la fecundació si l’espermatozoide complia amb les seves funcions en contacte amb el contingut citoplasmàtic dels òvuls in vitro. La investigació s’ha presentat en el congrés anual de la Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia a Ginebra (Suïssa).

New technique analyses sperm

20 mostres d’esperma humà es van posar en contacte amb el citoplasma de l’oòcit de la granota Xenopus laevis i es va analitzar la seva capacitat de construir el fus mitòtic bipolar i altres funcions implicades en la divisió cel·lular. Així van ob-

A

group of researchers from the CRG and Eugin Group co-led by Isabelle Vernos, an ICREA research professor at the CRG, has developed an experimental technique to observe the fertilisation capacity of sperm cells before their insemination into oocytes. By doing this, it was possible to verify, prior to fertilisation, whether the sperm cell fulfilled its functi-

ons when in contact with the cytoplasm of in vitro female gametes. The work has been presented at the European Society of Human Reproduction and Embryology annual conference in Geneva, Switzerland. Twenty samples of human sperm were brought into contact with the cytoplasm of the Xenopus laevis frog and the researchers analysed the ability of the sperm to construct the bipolar mitotic spindle and other functions involved in cell division. The team was able to observe the relationship between the characteristics of sperm cells detected in the seminograms, including morphology, concentration, and motility, and their functional capacity in the first stages of embryo development

La contaminació i el cervell dels nens Marta Solano

L

’exposició crònica als hidrocarburs policíclics aromàtics (HPA) —un grup de contaminants de l’aire— durant la preadolescència està associada amb canvis subclínics en el nucli caudat del cervell. Aquesta és la conclusió d’una recerca liderada per ISGlobal i publicada a Environment International. L’estudi va mesurar els nivells de contaminació de 39 escoles de Barcelona i va prendre imatges per ressonància magnè-

tica de 242 nens i nenes d’entre 8 i 12 anys, que també van realitzar tests per Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH). Els resultats indiquen que l’exposició als HPA, en particular al benzopirè, està associada amb una reducció del volum del nucli caudat. En concret, un increment d’uns 70 pg/m 3 en la concentració de benzopirè està associat amb una reducció de gairebé el 2 % del volum del nucli caudat. Es tracta d’una reducció de caràcter subclínic, ja que no sembla estar relacionada de manera significativa amb símptomes de TDAH.

Air pollution and children’s brains

C

hronic exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) — a group of air pollutants — in preadolescent children is associated with subclinical changes in the caudate nucleus of their brains. Th is was the conclusion of a study led by ISGlobal and published in Environment International. The study measured air pollution levels in 39 schools in Barcelona and acquired cerebral MRI images of 242 boys

and girls between the ages of 8 and 12, who were also assessed for Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). The results indicate that increased exposure to PAHs, in particular benzo[a]pyrene, is associated with a decrease in the size of the caudate nucleus. An increase of approximately 70 pg/m3 in levels of benzo[a] pyrene was associated with a reduction of almost 2% in caudate nucleus volume. Th is reduction appears to be subclinical because it was not significantly associated with ADHD symptoms

Cèl·lules clau al desenvolupament de l’orella neurog1 ho fan fora de l’orella interna. Aleshores, un cop activades, aquestes cèl·lules pioneres migren a l’epiteli de l’orella interna i provoquen l’activació de neurog1 a les noves cèl·lules veïnes i indueixen la formació de més neurones.

Carolina Pozo

C

ientífics de la UPF i la Universitat de Tolosa han identificat les cèllules que posen en marxa el desenvolupament neuronal de l’orella interna. La troballa ha estat publicada a eLife. Es pensava que totes les neurones de l’orella interna es desenvolupaven dins d’una àrea de l’embrió coneguda com a epiteli de l’orella interna. Però l’equip liderat per Berta Alsina ha descobert que el procés s’inicia abans, amb l’arribada de cèl·lules externes a l’epiteli. Mitjan-

Key cells in the development of the ear

çant imatges d’embrions de peix zebra en temps real (4D imaging), han vist que les primeres cèl·lules que activen el gen

S

cientists from the UPF and University of Toulouse have identified the cells that trigger the neuronal development of the inner ear. The finding has been published in eLife.

It was thought that all inner ear neurones developed within an area of the embryo known as the epithelium of the inner ear. But the team led by Berta Alsina has discovered that this process begins earlier, with the arrival of external cells in the epithelium. Through real-time images of zebrafish embryos (4D imaging), the scientists have shown that the cells which first activate the neurog1 gene are outside the inner ear. Then, these activated pioneer cells migrate to the epithelium of the inner ear and activate neurog1 in the new neighbouring cells and induce the formation of more neurones

Nou tractament per al carcinoma urotelial Rosa Manaut

U

n estudi liderat per Joaquim Bellmunt, director de l’IMIM, mostra que administrar vinflunina a pacients que ja han respost al tractament de quimioteràpia estàndard amb gemcitabina i cisplatí retarda la progressió del càncer, a diferència dels tumors en els quals no es fa tractament de manteniment i que reben una cura pal·liativa. En aquest segon cas, el tumor torna a progressar a curt termini. Aquestes troballes van ser publicades a The Lancet Oncology.

Els investigadors van realitzar un assaig clínic en fase 2 aleatoritzat, el que significa que el medicament és segur en voluntaris sans, i ara s’ha avaluat la seva eficàcia en 88 pacients afectats de carcinoma urotelial d’entre 42 i 84 anys de 21 hospitals espanyols. D’aquests, 45 van rebre la teràpia de manteniment amb vinflunina juntament amb tractament de suport. Als 43 restants només se’ls va brindar el tractament de suport. Després d’un seguiment de 15,6 mesos, la malaltia es va aconseguir controlar, aproximadament en un 70% dels pacients que van rebre vinflunina davant del 45% dels que no.

New treatment for urotherial carcinoma

A

study led by Joaquim Bellmunt, director of the IMIM, shows that administering vinflunine to patients who have already responded to standard chemotherapy treatment with gemcitabine and cisplatin, delays the progression of cancer, unlike tumours without maintenance treatment that receive palliative care. In this latter case, the tumour progresses again in the short term. These findings have been published in The Lancet Oncology.

The researchers undertook a successful randomised phase 2 clinical trial, meaning the drug is safe in healthy volunteers, and now its effectiveness has been evaluated in 88 patients, aged between 42 and 84, from 21 Spanish hospitals, who are affected by urothelial carcinoma. Of these, 45 received maintenance therapy with vinflunine along with supportive treatment. The remaining 43 received only supportive treatment. After a 15.6-month follow-up, the disease was controlled in approximately 70% of patients receiving vinflunine, compared to 45% of those who did not


Ciència

www.prbb.org | juliol-agost de 2017

6

CIÈNCIA AL DESCOBERT / SCIENCE UNCOVERED

Com es mesura la contaminació atmosfèrica? Glòria Carrasco

L

a contaminació atmosfèrica és el problema ambiental més important a les grans ciutats com Barcelona, i es troba entre els primers factors de risc per a la salut. Els investigadors d’ISGlobal realitzen estudis per mesurar-la, i el primer que cal decidir són els contaminants que es volen estudiar. Els més habituals són els òxids de nitrogen (NOx), les partícules inferiors a 10, 2,5 i 1 μm (PM10, PM2.5 i PM1) i el carboni negre. En segon lloc, en funció dels objectius i del pressupost del projecte, es decideix si s’opta per captadors ambientals, que mesuren els nivells en un punt concret, o bé per dispositius de mesurament personal, que registren la contaminació que rep una persona en els seus moviments quotidians. Exemples de captadors ambientals són les estacions fixes de mesurament de la contaminació de la Generalitat que hi ha a diversos punts del territori i també els aparells que es colloquen en una ubicació concreta durant un temps determinat. Entre aquest darrer grup hi ha l’anomenat DustTrak, un dispositiu de la mida d’un aspirador portàtil, que mesura nivells de partícules PM10, PM2.5 i PM1. Pel que fa als dispositius personals, un dels que més utilitzen és el microAeth,

Dispositiu DustTrack per mesurar les concentracions de partícules

un petit i lleuger aparell de la mida d’una càmera de fotos compacta que a través d’un tub situat a l’alçada de la boca mesura el carboni negre que respira una persona. Un altre dispositiu personal d’ús freqüent és el DISCmini, de la mida aproximada d’un datàfon, que mesura partícules fines i ultrafines. Normalment, els dispositius personals acostumen a collocar-se dintre de motxilles perquè sigui més fàcil transportar-los. En aquestes motxilles es sol incloure també un GPS

NOTÍCIA GENERAL / GENERAL NEWS

per poder associar els nivells de contaminació amb el lloc on la persona es trobava.

How is air pollution measured?

A

ir pollution is the most important environmental problem in the big cities like Barcelona and it is among the top risk factors for health. ISGlobal researchers conduct studies where they measure pollution, and the first thing to decide is which pollutants to study. The most

typical are nitrogen oxides (NOx), particulate matter smaller than 10, 2.5, and 1 μm (PM10, PM2.5, PM1) and black carbon. The second decision, according to the project objectives and budget, is whether to opt for environmental sensors that measure levels in a particular spot or for personal measuring devices, which record the daily pollution a person receives as they move around. Examples of environmental sensors are the Generalitat’s fixed pollution measuring stations that are located at various points around the region and which are placed at a specific spot for a set time. This group includes DustTrak, the size of a portable vacuum cleaner, which measures PM10, PM2.5 and PM1 levels. One of the most widely used personal devices is the small, lightweight microAeth, about the size of a compact camera, that measures the black carbon a person breathes, through a tube located at the height of the mouth. Another typical personal device is DISCmini, about the size of a credit card payment terminal, which measures fine and ultrafine particles. Normally, personal devices are placed inside backpacks for easy transport. These bags usually also include a GPS to associate pollution levels with the person’s location

FOTO CIENTÍFICA / SCIENTIFIC PHOTO

La comunicació sobre la salut mental centra l’Informe Quiral

D

imecres 14 de juny es va presentar l’Informe Informe Quiral 2016, centrat en el tracte de la salut mental en els mitjans de comunicació i elaborat pel Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la UPF (CCS-UPF), en col·laboració amb la Fundació Vila Casas. Gema Revuelta, colíder de l’estudi juntament amb Vladimir de Semir, va explicar els resultats principals, que mostren com l’estigmatització de les malalties mentals segueix present en els mitjans de comunicació. L’informe insisteix en la necessitat de reconèixer els elements d’estigmatització i evitar-los, ja que la seva presència constant reforça la persistència d’estereotips com ara la perillositat, la debilitat o la impredictibilitat. L’informe analitza també els temes relacionats amb la salut mental que més apareixen en els mitjans. En el 2016 la depressió ha estat, amb diferència, la malaltia mental amb més cobertura mediàtica i, paral·lelament, és la que ha generat més consultes a Google. A més, els mitjans s’han fet ressò dels riscos inherents als canvis assistencials deguts a la crisi econòmica i han alertat sobre la necessitat d’intervenir en l’adolescència, l’etapa clau per a la prevenció i la detecció precoç d’aquestes malalties.

Quiral Report looks at mental health in the media

W

ednesday 14th June, 2016 saw the publication of the 2016 Quiral Report focused on the treatment of mental health in the media. The report was prepared by the UPF’s Science, Communication and Society Studies Centre (CCS-UPF), in cooperation working with the Vila Casas Foundation. Gema Revuelta, co-leader of the study along with Vladimir de Semir, explained the main results, which show how the stigma of mental illness is still present in the media. The report stresses the need to recognise the elements of stigmatisation and avoid these, as their constant presence reinforces the persistence of stereotypes such as danger, weakness and unpredictability. The report also analyses issues related to mental health that appear most in the media. In 2016, depression was the mental illness that received by far the most coverage and, in parallel, the most Google searches. In addition, the media have echoed the risks inherent in the healthcare changes caused by the financial crisis, and have warned of the need to intervene in adolescence, the key stage in the prevention and early detection of these diseases

Raimon Solà

Carolina Pozo

L

a imatge mostra a Tomás García de l’estabulari del PRBB al moment de la inoculació de l’analgèsia i l’anestèsia per fer una transferència embrionària a una femella de ratolí. Aquest procediment es realitza sempre amb l’animal anestesiat, ja que es fa una cirurgia. Primer es prepara el camp quirúrgic, rasurant i desinfectant la pell. Per evitar la hipotèrmia a causa de la petita mida corporal de l’animal, es col·loca el ratolí femella sota una manta tèrmica. Quan s’han carregat els embrions en estadi de dues cèllules en una micropipeta (primer plànol de la foto) i, sota la lupa, es procedeix a la introducció d’aquests als infundíbuls de la femella. Després de la transferència es sutura la incisió i es vigila la recuperació de la femella en un lloc tranquil i càlid, administrant-li analgèsia durant 72 hores. Als 21 dies, i si tot ha anat bé, naixeran els embrions que van ser transferits.

T

he picture shows Tomás García from the PRBB animal facility at the precise moment of inoculation with analgesia and anaesthesia for an embryo transfer to a female mouse. This procedure is always carried out on an anaesthetised animal, because it involves surgery. First, the surgical field is prepared by shaving and disinfecting the skin. To avoid hypothermia due to its small body size, the female mouse is placed under a thermal blanket. When the two-celled embryos have been loaded into a micropipette (in close-up of the photo), under a magnifying glass these are introduced into the infundibula of the female. After the transfer, the incision is sutured and the female is monitored, left to recover in a calm, warm place, and given analgesia for 72 hours. If all goes well, after 21 days the transferred embryos will be born


7

Diversitat

juliol-agost de 2017 | www.prbb.org

DEBAT ACTUAL / CURRENT-AFFAIRS DEBATE

RETRAT / PORTRAIT

Com millorar la igualtat de gènere en la ciència? Tot i que encara queda camí per recórrer per tal d’assolir la igualtat de les dones a la ciència, molts centres de recerca estan duent a terme noves iniciatives en aquesta direcció. En són exemples dos esdeveniments que han tingut lloc al PRBB recentment. L’IBE va organitzar la primera jornada sobre Dones i Evolució el 29 de maig, que va comptar amb dones amb trajectòries destacades i va incloure un debat per reflexionar sobre les polítiques de gènere als centres de recerca i les editorials científiques. D’altra banda, el Comitè d’Igualtat de Gènere del CRG va organitzar el 20 de juny una Success Exchange Talk amb el gerent de l’empresa tecnològica Puck Solutions, que va explicar les seves estratègies inclusives per aconseguir augmentar la presència de dones a la plantilla. El·lipse ha demanat a experts dels centres del PRBB quines mesures estan implementant per fomentar la equitat en qüestions de gènere.

How to improve gender equality in science? Although there is still a long way to go to achieve equality for women in science, many research centres are carrying out new initiatives in this direction. Two examples are events that have taken place at the PRBB recently. The IBE organised the first day of Women in Evolution, on May 29th, involving women with outstanding career paths, which included a debate on gender policies in research centres and science publishers. In addition, on June 20th, the CRG Gender Balance Committee organised a “Success Exchange Talk” with the CEO of the technology company Puck Solutions, who explained his inclusive strategies to increase the presence of women amongst their staff. El·lipse has asked experts from the PRBB centres what measures they are implementing to promote equity in gender issues.

Iñaki Ruiz-Trillo IBE «A l’IBE ens hem centrat en dos objectius molt concrets per començar. D’una banda, hem desenvolupat una labor educadora basada a fer visible a tots els estaments de l’Institut (administració, estudiants, tècnics i PIs) la problemàtica de gènere en ciència i, més concretament, les dades del nostre Institut. La jornada del 29 de maig n’és un exemple, on a més vam voler mostrar exemples de científiques destacades per tal d’aconseguir un efecte role model. D’una altra banda, s’han aplicat mesures més directes, com ara modificar la ràtio de dones en el nostre comitè avaluador extern, que ha passat del 0 al 40%, o intentar aconseguir una ràtio millor en els seminaris IBE (actualment sobre el 10% de ponents dones).» “At the IBE we focused on two very specific goals to begin with. On the one hand, we developed an educational work based on raising awareness, at all the different levels at the institute (administration, students, technicians and PIs), of the problems of gender in science and, more specifically, the data from our organisation. The session held on May 29 is a good example of this, where we wanted to show examples of outstanding female scientists that are great role models. On the other hand, a more direct measure taken involved modifying the ratio of women in our external evaluation committee, which has gone from 0 to 40%, and trying to achieve a better ratio in the IBE seminars (currently 10% of female speakers).”

Gemma Perelló ISGlobal « La direcció d’ISGlobal, conscient de la importància de garantir la igualtat de gènere dins del funcionament i de la gestió en tots els àmbits de la institució i en els seus valors, va aprovar l’any 2015 la creació d’una Comissió d’Equitat i Gènere per avaluar i identificar

els nostres punts forts i dèbils com a entitat en aquest àmbit i desenvolupar un pla accions. Entre les mesures desenvolupades podem destacar la incorporació de l’equitat dins dels principis de la política de gestió de les persones, la implementació de mesures específiques en els processos de selecció i reclutament per garantir la igualtat d’oportunitats i, més recentment, la incorporació de l’equitat de gènere dins el nou pla estratègic de la institució com a prioritat estratègica.» “The ISGlobal management, aware of the importance of guaranteeing gender equality in the functioning and management of all areas of the institution and its values, in 2015 approved the creation of a Commission for Equity and Gender, to evaluate and identify our strengths and weaknesses in this field as an organisation, and develop a plan of action. The measures that have been developed include incorporating equity into the principles of the people management policy, implementing specific procedures in the selection and recruiting process to guarantee equal opportunities and, more recently, incorporating gender equity into the institute’s new Strategic Plan, as a strategic priority.”

Laia de Nadal UPF «El DCEXS fomenta la paritat de gènere en la seva recerca a través del Gender Action Plan, una iniciativa dins del Programa María de Maeztu que inclou ajudes econòmiques per a aquelles investigadores que siguin mares i estiguin decidides a consolidar la seva carrera científica. Dos cops l’any, el DCEXS llança una convocatòria per atorgar beques de fins a 200 euros al mes durant un any, amb possibilitat de renovació a l’any següent a mares joves que estiguin fent el doctorat o el postdoctorat. Amb aquesta ajuda el DCEXS busca que les joves científiques amb talent i motivació puguin compatibilitzar una trajectòria professional reeixida amb la seva maternitat.»

“The DCEXS encourages gender parity in research through the Gender Action Plan, an initiative within the Maria de Maeztu programme that includes financial aid for researchers who are mothers and have decided to consolidate their scientific careers. Twice a year, the DCEXS launches a call for applications for bursaries of up to 200€ per month for one year, with the possibility of renewal the following year, for young mothers who are doing their doctorate or post-doctoral research. This DCEXS grant is aimed at helping young scientists with talent and motivation reconcile a successful professional career with motherhood.”

Isabelle Vernos CRG « El Comitè d’Igualtat de Gènere del CRG ha implementat diverses iniciatives amb l’objectiu de proporcionar un entorn laboral d’igualtat d’oportunitats, eines específiques per a la progressió professional i polítiques de selecció de personal per augmentar el nombre de dones PI. Algunes de les iniciatives amb més èxit inclouen el programa de tutoria per a postdocs, les beques del WOSS per a joves dones científiques que s’enfronten a reptes de maternitat i família i les polítiques de reclutament de PI que requereixen seleccionar un nombre mínim de dones candidates competitives per a les entrevistes.» “The CRG Gender Balance Committee has implemented various initiatives aimed at providing an equal-opportunity working environment, specific tools for career progression, and recruitment policies to increase the number of women PIs. Some of the most successful initiatives include the mentoring programme for postdocs, the WOSS grants for young women scientists facing motherhood and family challenges, and the PI recruitment policies that require a minimum number of competitive women candidates being selected for interview.”

Raül Toran Navarro Gandia (València), 1977 Responsable de Divulgació, ISGlobal Què t’agradaria fer si no fessis això? M’agradaria ser director d’una biblioteca o centre cultural, relacionat amb la divulgació científica. Què et faria totalment feliç? Em faria molta il·lusió aconseguir un projecte gran de divulgació científica en els camps que portem a ISGlobal. Quin és el lloc més estrany on has estat mai? A una casa flotant en el riu Kwai a Tailàndia. Una experiència molt recomanable. Què és el que més et molesta? La manca d’educació i l’excés de trànsit a les grans ciutats. M’agradaria que Barcelona fos una ciutat més pensada per a les persones. Quin és el teu millor defecte? Sóc massa pacient. Si vull una cosa, puc esperar el que faci falta per aconseguir-la. El teu lema? Pensa en gran. Com t’agrada relaxar-te? Llegint un bon llibre a la platja. Un llibre que t’hagi inspirat? The Tipping Point Point, de Malcolm Gladwell. What would you like to be doing if you weren’t doing this? I would like to be the director of a library or cultural centre, related to science dissemination! What would make you totally happy? I would be really excited if I could do a big science dissemination project in the fields that we work on at ISGlobal. What is the strangest place you have ever been? A floating house on the River Kwai in Thailand. A highly recommendable experience. What annoys you the most? Rudeness and amount of traffic in big cities. I wish Barcelona was a city designed more for people. What’s your worst fault? I’m too patient. If I want something, I can wait the necessary time to get it. Your motto? Think big. How do you like to relax? Reading a good book on the beach! A book that has inspired you? The Tipping Point, by Malcolm Gladwell


Edifici

www.prbb.org | juliol-agost de 2017

NOTÍCIA GENERAL / GENERAL NEWS

GENT DEL PRBB / PRBB PEOPLE

PCR per a estudiants al Sudan

científica i també el premi Trifermed a l’impacte social a la cura de la salut.

Mari Carmen Cebrián

A

l’abril de 2017, les investigadores del CRG Domenica Marchese i Luisa Vigevani, que recentment havien acabat els seus doctorats, van anar al Sudan per a una experiència docent a través de l’organització sense ànim de lucre TReND in Africa. Van fer un taller intensiu a la Universitat de Khartum sobre PCR quantitativa, que s’utilitza per amplificar l’ADN per a proves genètiques. Nou estudiants de màster i doctorat del Departament de Zoologia de la Facultat de Ciències van assistir a aquest curs. Junts van aconseguir adaptar els protocols de la tècnica per preparar i analitzar la sang dels malalts afectats per malària. Els estudiants van ser molt acollidors i estaven entusiasmats per aprendre, i la interacció amb ells va ser una oportunitat de creixement professional molt important per a Luisa i Domenica. La seva visita va ser només el començament d’una intensa collaboració entre TReND i el Ministeri d’Educació Superior i Investigació sudanès, i es faran més projectes amb l’objectiu d’arribar a altres universitats del país.

PCR workshop for students in Sudan

I

n April 2017, the CRG researchers Domenica Marchese and Luisa Vigevani, who had recently finished

Direcció: Jordi Camí, Reimund Fickert i Elvira López Assessor: Manuel Lamas Editora: Maruxa Martínez-Campos Ajudant de redacció i edició: Mari Carmen Cebrián Comitè editorial: Rosa Manaut (IMIM) Carolina Pozo (UPF) Glòria Lligadas (CRG) Marta Solano (ISGlobal) Mònica Rodríguez (PRBB) Centres: Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (CEXS-UPF) Centre de Regulació Genòmica (CRG) Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) Adreça: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) c/ Dr. Aiguader, 88 • E-08003 Barcelona E-mail: comunicacio@prbb.org Web: www.prbb.org

Fátima Gebauer, Ben Lehner i Iñaki Ruiz-Trillo, nous membres de l’EMBO. L’EMBO va anunciar que 65 científics destacats han estat elegits membres de l’EMBO, incloent-hi dos caps de grup al CRG i un altre a l’IBE (CSIC-UPF). S’uneixen a un grup de més de 1.700 dels millors investigadors d’Europa i de tot el món. their PhDs, went to Sudan for a teaching experience through the non-profit organisation TReND in Africa. They held an intensive workshop at the University of Khartoum on quantitative PCR, which is used to amplify DNA for genetic testing. Nine Master’s and PhD students from the Department of Zoology in the Faculty of Science attended this course. Together they managed to adapt the protocols of the technique to prepare and analyse the blood from patients affected by malaria. The students were very welcoming and excited to learn, and the interaction with them was significant for the professional growth of Luisa and Domenica. Their visit was just the beginning of an important collaboration between TReND and the Sudanese Ministry of Higher Education and Research —there are more projects on the cards aimed at reaching other universities in the country!

Fátima Gebauer, Ben Lehner and Iñaki Ruiz-Trillo elected EMBO Members. EMBO announced that 65 outstanding life scientists have been awarded EMBO membership, including two group leaders at the CRG and another at the IBE (CSIC-UPF). They will be joining more than 1,700 of the best researchers from Europe and around the world. Quatre investigadors del CRG, guardonats. La Societat Catalana de Biologia (SCB) ha distingit el fundador del CRG, Miguel Beato, per la seva trajectòria professional i a Roni Wright pel millor article científic. D’altra banda, el professor ICREA Toni Gabaldón ha rebut el premi 2017 Margaret Dayhoff Mid-Career, un reconeixement anual que es lliura als membres destacats de la Societat de Biologia Molecular i Evolució (SMBE). Mara Dierssen ha rebut la medalla Big Vang pel seu compromís amb la comunicació

Four CRG re searcher s honoured. The Catalan Society of Biolog y (SCB) has recog n ised t he CRG’s fou nder, Miguel Beato, for his professional career, and Roni Wright for the best scientific article. In addition, the ICREA professor Toni Gabaldón has received the 2017 Margaret Dayhoff Mid-Career award, an annual honour given to outstanding members of the Society for Molecular Biology and Evolution (SMBE). Mara Dierssen has received the Big Vang Medal for her commitment to science communication, as well as the Trifermed Prize for social impact on health care. Iñaki Ruiz-Trillo i Elena Bosch són els nous vicedirectors de l’IBE. El nomenament va ser aprovat formalment pel Consell Executiu i el Patronat de l’IBE. Iñaki Ruiz-Trillo és professor d’investigació ICREA i investigador principal del Multicell Genome Lab i Elena Bosch és professora associada de la UPF i lidera el Grup de Recerca en Biologia de la Diversitat Genòmica. Iñaki Ruiz-Trillo and Elena Bosch are the new IBE Vice-Directors. The change was formally approved by the IBE Executive Board and Board of Trustees. Iñaki Ruiz-Trillo is an ICREA research professor and Principal Investigator in the Multicell Genome Lab, and Elena Bosch is an UPF Associate Professor and leads the Evolutionary Population Genetics Lab

AGENDA

LA FOTO DEL MES / PHOTO OF THE MONTH

4 de setembre. Inici del registre de voluntaris per l’Open Day.

Envieu les vostres fotos relacionades amb el PRBB a / Send your pictures related to the PRBB to: comunicacio@prbb.org

14-15 de setembre. Courses@CRG Nextflow: Reproducible in Silico Genomics. More information at www.crg.eu/en/events 20-22 de setembre. 16th CRG Symposium: Seventh International Workshop on Genomic Epidemiology. More information at www.crg. eu/en/events 4-6 d’octubre. 15th RECOMB Comparative Genomics Satellite Workshop. More information at www.crg. eu/en/events 7 d’octubre. Jornada de Por tes Obertes del PRBB. Experiments, visites i xerrades durant tot el dia i per a tota la família. Més informació: openday.prbb.org

Maquetació i impressió: www.cegeglobal.com Imprès en paper reciclat Dipòsit legal: B. 23.796-2009

Per a més informació, aneu a www.prbb.org For more information please go to www.prbb.org

8

Foto de Roni Wright (CRG) / Photo by Roni Wright (CRG)

Si voleu rebre una versió digital d’aquest diari, registreu-vos a www.prbb.org/ca/divulgacio. If you would like to receive a digital copy of this newspaper, please register at www.prbb.org/divulgacio

El·lipse 106: "Collaborative concert: Bizet meets The Lion King"”  

The news of this month include a new technique which has enabled the discovery of the most abundant viruses in the oceans, a mathematical mo...

El·lipse 106: "Collaborative concert: Bizet meets The Lion King"”  

The news of this month include a new technique which has enabled the discovery of the most abundant viruses in the oceans, a mathematical mo...

Advertisement