Page 8

Edifici

www.prbb.org  |  febrer de 2017       

NOTÍCIA GENERAL / GENERAL NEWS

NOTÍCIES BREUS / BRIEF NEWS

Nou aparcament de bicicletes al PRBB

ZeClinics rep una subvenció d’1,87 milions d’euros de la Comissió Europea. Aquesta spin-off de la UPF basada al PRBB va ser guardonada amb l’SME Instrument Phase 2, la concessió més im· portant per a petites i mitjanes empreses a Europa, que promou projectes innova· dors per transformar-los en solucions co· mercials d’alt impacte social i econòmic.

Reimund Fickert

E

l 10 de gener passat es va habilitar un nou aparcament de bicicletes dins el recinte del PRBB, a la con· fluència entre els carrers Trelawny i Doctor Aiguader. Aquesta instal·lació s’ha realitzat després d’analitzar, en col·laboració amb el Comitè de Bicicletes del PRBB, els resultats de l’Enquesta de Mobilitat realitzada al ju· liol de 2016, que va mostrar que un 44,5% dels residents del parc utilitzen la bicicle· ta per anar a la feina. En aquest comitè hi participen residents de tots els centres i es va crear amb l’objectiu de millorar la situa· ció d’aparcament de bicicletes al Parc.   El nou aparcament té capacitat per a 130 bicicletes i en funció de la intensitat

de l’ús que se’n faci es podrien instal·lar nous ancoratges en un termini proper. Per accedir-hi cal utilitzar la rampa del carrer Doctor Aiguader, cedint sempre el pas als vianants. No es pot circular per altres espais del recinte, com la plaça o els laterals. Tro· bareu més informació a la Guia de Bicicle· tes per als Residents del PRBB.

New bike park at the PRBB

A

new bicycle parking area for resi· dents was installed on PRBB pre· mises on January 10th at the corner of Doctor Aiguader and Trelawny streets.   This measure has been implemented after analysing, in collaboration with the PRBB Bicycle Committee, the results of the Mobility Survey from July 2016, in which 44.5% of PRBB residents stated they used their bicycle to come to work. The Bicycle Committee includes representatives from all centres and was created to improve the bicycle parking situation at the PRBB.   The new bike park has room for 130 bicycles and, depending on the intensity of use, more stands will be installed. Ac· cess to the bicycle parking zone is up the ramp in Doctor Aiguader Street, always giving way to pedestrians. Bikes cannot be ridden in other areas of the PRBB premi· ses, like the inner square of the building or the lateral areas. For more informa· tion, please consult the Bicycle Guide for PRBB Residents

Direcció: Jordi Camí, Reimund Fickert i Elvira López Assessor: Manuel Lamas Editora: Maruxa Martínez-Campos Ajudant de redacció i edició: Mari Carmen Cebrián Comitè editorial: Rosa Manaut (IMIM) Carolina Pozo (UPF) Glòria Lligadas (CRG) Mireia Nel·lo (CMRB) Marta Solano (ISGlobal) Jordi Lanuza (IBE) Mònica Rodríguez (PRBB) Centres: Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (CEXS-UPF) Centre de Regulació Genòmica (CRG) Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) Adreça: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) c/ Dr. Aiguader, 88 • E-08003 Barcelona E-mail: comunicacio@prbb.org Web: www.prbb.org Maquetació i impressió: www.cegeglobal.com Imprès en paper reciclat Dipòsit legal: B. 23.796-2009

AGENDA Reptes ètics de la recerca clínica en Alzheimer

14 de febrer. Acte de celebració de la nova etapa d’ISGlobal al Palau Macaya a les 17 h amb Andrew Haines. More info: www.isglobal.org/events 21 de febrer, 21 de març i 25 d’abril. “Peer mentoring scheme – postdoc edition”, an Intervals course with Louise Schubert. Only for PRBB residents. More info: intervals.prbb.org 22 de febrer. «Avancem amb tu i per tu», cafè científic sobre addiccions organitzat pel DCEXS-UPF. A les 18 h a la sala Marie Curie. 28 de febrer. Cafè científic «Immunoteràpia: la gran esperança contra el càncer», organitzat per l’IMIM. A la Biblioteca Xavier Benguerel a les 19 h. Més info: www.imim.cat/mar_de_ ciencia/index.html 1 i 3 de març. “Cross-cultural working: understanding diversity for enhanced performance”, an Intervals course with Alicia Marin. Only for PRBB residents. More info: intervals.prbb.org 7 i 8 de març. B-Debate Artificial Intelligence: Dreams, Risks and Reality. In CosmoCaixa. More info: www.bdebate. org/en/forum/artificial-intelligencenext-step-evolution Per a més informació, aneu a www.prbb.org For more information please go to www.prbb.org

ZeClinics receives a 1.87M euro grant from the European Commission. This spin-off of the UPF based at the PRBB has been awarded SME Instrument Phase 2 funding, the most important for small and medium-sized enterprises in Europe to promote innovative projects and trans· form them into commercial solutions with a high level of social and economic impact. Jordi Camí, Premi d’Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona. El director de la FPM i del PRBB ha estat un dels 51 metges guardonats amb aquest reconeixement a una trajectòria exemplar i a l’enaltiment dels valors del professionalisme mèdic. L’especialista en pneumologia de l’Hospital del Mar Víctor Curull també ha rebut aquest premi. Jordi Camí receives the Professional Excellence Award from the Barcelona Medical Association. The director of both the Pasqual Maragall Foundation and PRBB is one of the 51 doctors being honoured for their exemplary practice and their medi· cal professionalism values. The specialist in respiratory medicine at the Hospital del Mar, Victor Curull, also received this award. Toni Gabaldón, guardonat amb una ERC Consolidator Grant. El líder del grup de

8

Genòmica Comparativa i professor d’in· vestigació ICREA al CRG ha rebut aquesta beca per al projecte RETVOLUTION, l’ob· jectiu del qual és millorar la comprensió dels processos reticulars com a motors de l’evolució del genoma eucariota. El finançament per al projecte de cinc anys ascendeix a gairebé dos milions d’euros. Toni Gabaldón awarded an ERC Consolidator Grant. The Comparative Genomics group leader and ICREA research profes· sor at the CRG, has received this grant for his project RETVOLUTION, which aims to improve our understanding of reticular processes as drivers of eukaryotic geno· me evolution. The funding for the 5-year project amounts to nearly 2 million euros. Tres investigadors del PRBB formen part del Consell Consultiu de Diplocat. Roderic Guigó (CRG), l’investigador ICREA Tomàs Marquès-Bonet (IBE:CSIC-UPF), i Anna Veiga, directora del Banc de Línies Cel·lulars (CMRB), assessoraran al Consell de Diplo· màcia Pública de Catalunya (Diplocat) du· rant quatre anys. Els 39 integrants del nou Consell són de reconegut prestigi interna­ cional en els àmbits de l’economia, la po· lítica, la recerca, la cultura, entre d’altres. Three PRBB researchers on the Diplocat Advisory Board. Roderic Guigó (CRG), Tomàs Marquès-Bonet, ICREA professor and researcher at IBE (CSIC-UPF), and Anna Veiga, director of the Stem Cell Bank at the CMRB, will be advisors for the Public Diplomacy Council of Catalonia (Diplocat) for four years. The 39 members of the new Advisory Board are of recognised interna­ tional prestige in the fields of economy, politics, research, culture and others

LA FOTO DEL MES / PHOTO OF THE MONTH Envieu les vostres fotos relacionades amb el PRBB a / Send your pictures related to the PRBB to: comunicacio@prbb.org

Foto de Esther Aparicio (CRG) / Photo by Esther Aparicio (CRG)

Si voleu rebre una versió digital d’aquest diari, registreu-vos a www.prbb.org/ca/divulgacio. If you would like to receive a digital copy of this newspaper, please register at www.prbb.org/divulgacio

El lipse 101: "The PRBB family keeps growing"  
El lipse 101: "The PRBB family keeps growing"  

The news of this month include positive effects of extended breastfeeding, the formation of the inner ear in zebra fish embryos observed in...

Advertisement