Page 6

Ciència

www.prbb.org  www.prbb.org | | febrer maig de 2011 2017       

4 6

CIÈNCIA AL DESCOBERT / SCIENCE UNCOVERED

Dades biomèdiques anònimes Montse Torà

S

i darrerament us heu fet alguna prova a l’hospital, potser us han demanat de signar un document de consentiment informat per cedir les vos· tres mostres a la recerca. Què vol dir això? I què implica per a la vostra privacitat?   Per poder trobar solucions als proble· mes de salut, a la recerca biomèdica li ca· len mostres biològiques de pacients i do· nants associades a les seves dades clíni· ques (per exemple, nivells de colesterol o marcadors tumorals en sang), dades d’es· til de vida (alcohol, tabac, dieta), dades genètiques, etc. Però aquesta informació és confidencial, i per això, el pas previ en tot projecte de recerca és l’anonimització de les dades.   L’anonimització consisteix a separar aquestes valuoses dades biomèdiques d’aquelles personals —com ara el nom o l’adreça— que podrien identificar la persona, i que no són rellevants per a la recerca. Això se sol fer atribuint un codi identificatiu a cada donant, que s’utilitza durant tot l’estudi en lloc del seu propi nom. El lligam entre el nom de la persona

i el codi identificatiu es troba en un arxiu independent, fora de l’abast dels investi· gadors que fan la recerca.   Només es podran relacionar les dades anònimes amb el donant en situacions ex· traordinàries, com ara en necessitar més mostres per continuar l’estudi, o en cas de troballes inesperades que requerissin contactar amb el donant; però sempre serà un accés restringit i preservant al mà· xim la confidencialitat.

RESSENYA / REVIEW

Anonymous biomedical data

I

f you have recently had some tests done at hospital, you may have been asked to sign an informed consent document to donate your samples for re· search. What does this mean, and what does it imply for your privacy?   In order to find solutions to health problems, biomedical research requires biological samples from patients and do·

nors associated with their clinical data for example, cholesterol levels or tumour markers - lifestyle data such as alcohol, tobacco or diet and genetic data. But this information is confidential and therefo· re the first step in any research project is making the data anonymous. This means separating the valuable biomedical data from personal data —such as names or addresses— that could identify a person, and that are not relevant to research.   Anonymisation is usually achieved by assigning each donor an identifying code, which is used throughout the study in pla· ce of his or her real name. The link betwe· en the person’s name and the identifica­ tion code is kept in a separate file, beyond the reach of the scientists carrying out the research. The anonymous data is only related back to the donor in extraordi· nary circumstances, such as when more samples are needed to continue with the study or in the case of unexpected fin· dings that require contact with the donor; but access will always be very strictly res· tricted and preserve confidentiality

FOTO CIENTÍFICA / SCIENTIFIC PHOTO

Genes, reyes e impostores Flors neurals nètica, la «genohistòria». Segons l’autor, les grans decisions que van prendre els perso· natges històrics estaven condi­cionades pels seus gens. Per tant, a la interpretació dels di· ferents esdeveniments històrics s’hi podria sumar una nova òptica, la genètica.

Genes, kings and impostors

Jordi Lanuza

E

ls projectes científics del genetista Carles Lalueza-Fox acostumen a es· tar relacionats amb neandertals, com va ser el cas del seu primer llibre, Palabras en el tiempo. Aquest cop, en canvi, LaluezaFox fa un repàs de la història de les monar· quies europees a través de les aventures científiques del seu propi laboratori.   Recentment ha analitzat una carbassa plena de sang de fa més de 200 anys, un cap momificat i fins i tot una cama amb nou potencials propietaris. Normalment, aquesta és la font del problema: un únic tron per a més d’un candidat, als quals a sobre s’han de sumar els impostors. Per sort, les proves genètiques que explica La· lueza-Fox permeten descartar els últims.   La història, en aquest cas la del llibre, està plena d’humor i anècdotes estrambòtiques (per no dir macabres) que fan la lectura molt amena. Tot i això, no s’ha d’oblidar que es tracta d’un llibre de divulgació, ai· xí que a mesura que passen les pàgines és inevitable anar aprenent tant d’història com de genètica. De fet, l’investigador de l’Insti· tut de Biologia Evolutiva, acaba reivindicant una nova visió de la història basada en la ge·

T

he scientific projects of the gene· ticist Carles Lalueza-Fox usually revolve around Neanderthals, like his first book, “Palabras en el tiempo”. But in his new books, Lalueza-Fox looks at the history of European monarchies through the adventures in his own lab.   A two-century-old pumpkin full of blood, a mummified head, and even a leg with nine potential owners have all been analysed recently. The latter is an exam· ple of a common problem: a single throne being disputed by more than one candi· date, in addition to the impostors. Fortu· nately, the genetic testing explained by Lalueza-Fox allows us to dismiss the latter.   The stories explained in the book are full of humour and bizarre (if not macabre) anecdotes, making it a very entertaining read. However, we must not forget that this is a popular science book, so as you leaf through the pages, learning about history and genetics is inevitable.   In fact, Lalueza-Fox, from the Institute of Evolutionary Biology (IBE:CSIC-UPF), shows us a new perspective of history ba· sed on genetics, something he calls “geno· history”. According to the author, important decisions taken by historical figures were affected by their genes, meaning a new ge· netic perspective could be added to the in· terpretation of historical events

A

questa imatge fou obtinguda mit· jançant un microscopi confocal (Leica TCS SP5) per Anna Duarri, investigadora postdoctoral del CMR[B], amb la col·laboració de les responsables de les unitats de Microscòpia Òptica i d’Histologia del mateix centre, Carme Casal i Lola Mulero. S’hi observen rose· tes neurals en cultiu obtingudes a partir de cèl·lules mare pluripotents induïdes (iPSC) humanes. S’identifiquen visual· ment l’expressió dels marcadors de pro· genitors neurals Nestin, que tenyeix el ci· toesquelet cel·lular en verd, i Sox1, un fac· tor de transcripció marcat en vermell, així com els nuclis que es mostren en blau.   Les rosetes neurals (neuroectoderm) són formacions radials de cèl·lules mare neurals, les quals tenen la capacitat d’ori· ginar els tres principals tipus de cèl·lules del sistema nerviós central: neurones, astròcits i oligodendròcits. Actualment, al CMR[B], aquestes cèl·lules progenitores es diferencien a oligodendròcits, les cèl· lules especialitzades en la formació de la mielina en el cervell. Així, són un model cel·lular perfecte per a l’estudi dels meca· nismes patològics que causen l’esclerosi múltiple, en un projecte en col·laboració amb el grup de Xavier Montalbán al VHIR.

Neural flowers

T

his confocal microscope (Leica TCS SP5) image was taken by Anna Duarri, a postdoctoral researcher at the CMR[B], with the collaboration of Carmen Casal and Lola Mulero, who are in charge of the Optical Microscopy and His· tology Units at the same centre. It shows

neural rosettes in culture, obtained from human induced pluripotent stem cells (iPSC). The expression of neural progenitor marker Nestin, which dyes the cell cytoske· leton green, and Sox1, a transcription factor, marked in red, can be visually identified, along with the nuclei, depicted in blue.   The neural rosettes (neuroectoderm) are radial formations of neural stem cells, which have the ability to give rise to the three main types of central nervous system cells: neurones, astrocytes and oligodendrocytes. At the CMR[B] these progenitor cells are currently differenti· ated to oligodendrocytes, stem cells spe· cialised in the formation of myelin in the brain. This is a perfect cellular model for studying the pathological mechanisms that cause multiplesclerosis, a project being undertaken in cooperation with Xavier Montalbán’s group at the VHIR

El lipse 101: "The PRBB family keeps growing"  
El lipse 101: "The PRBB family keeps growing"  

The news of this month include positive effects of extended breastfeeding, the formation of the inner ear in zebra fish embryos observed in...

Advertisement