Page 5

7 5

Ciència

     febrer   febrer dede 2011  2017  |  www.prbb.org |  www.prbb.org     

NOTÍCIES CIENTÍFIQUES / SCIENTIFIC NEWS

Envelliment accelerat en pacients amb ictus isquèmic Rosa Manaut

I

nvestigadors del Servei de Neurolo· gia de l’Hospital del Mar i del Grup de Recerca Neurovascular de l’IMIM, li· derats per Jaume Roquer i Jordi JiménezConde, han descobert un envelliment accelerat en els pacients amb ictus isquè· mic. L’estudi, publicat a la revista Aging, mostra que l’edat biològica dels pacients joves —menors de 57 anys— que han tin· gut un ictus isquèmic és 3,3 anys més alta que la seva edat cronològica.   Els investigadors han pogut calcular l’edat biològica de més de 120 subjectes mitjançant l’anàlisi dels canvis en la metila· ció de l’ADN. «El genoma humà conté un 1%

de regions riques en els nucleòtids citosina i guanina, anomenades illes CpG, que per· meten encendre o apagar l’expressió dels gens segons si es troben més o menys me· tilades. La metilació de l’ADN varia al llarg de la vida en funció de l’edat i de l’exposició a factors externs», exposa Jiménez-Conde.   L’estudi revela doncs que els pacients amb ictus isquèmic estan biològicament més envellits, probablement a causa de factors de risc vasculars, hàbits de vida, consum de tabac i exposició a factors ambientals. «Per tant, l’edat biològica es podria considerar com un factor de risc d’aquesta patologia i esdevenir un nou i valuós biomarcador, sobre el qual, a més, es pot incidir variant certs hàbits de vi· da», concreta Jiménez-Conde.

Ischemic stroke sufferers age more rapidly

R

esearchers at the Hospital del Mar Neurology Service and the Neu· rovascular Research Group at the IMIM, led by Jaume Roquer and Jordi Jiménez-Conde, have discovered acce· lerated ageing in patients with ischemic stroke. The study, published in the journal Aging, reveals that patients under the age of 57 who have had an ischemic stroke are biologically 3.3 years older than their chronological age.   By analysing changes in DNA methyla· tion, the researchers determined the bio· logical age of more than 120 people. “The human genome contains 1% of regions

rich in guanine and cytosine nucleotides, called CpG islands. These islands allow turning on or off the expression of genes depending on whether they are more or less methylated, and DNA methylation varies throughout life depending on age and exposure to external factors”, ex· plains Jiménez-Conde.   The study reveals thus that patients with ischemic stroke are biologically ol· der, probably due to vascular risk factors, lifestyle, tobacco consumption and ex· posure to environmental risks. “Biologi· cal age could therefore be considered a risk factor for this disease and become a valuable new biomarker; it could also be influenced by modifying certain habits”, says Jiménez-Conde

Observen en 4D la formació de l’oïda interna a l’embrió de peix zebra funció de les neurones sensorials en el gan· gli depenien del comportament de les seves progenitores durant la delaminació. Aquest vincle entre el lloc i l’ordre de delaminació dels progenitors i la seva identitat neuronal dins del gangli suggereix l’existència d’una fina regulació espacial i temporal en el des· envolupament embrionari de l’oïda interna.

Carolina Pozo

U

n estudi publicat a eLife proporcio· na imatges en 4D del desenvolupa· ment embrionari de l’oïda interna en el peix zebra. Les cèl·lules ciliades de l’oïda interna perceben els estímuls externs i les neurones sensorials condueixen la in· formació al cervell. Totes dues s’originen durant el desenvolupament embrionari a partir de cèl·lules progenitores situades a la vesícula òtica, i a partir d’aquí segueixen diferents instruccions per donar lloc a un tipus cel·lular o un altre. La interpretació d’aquesta informació resulta en l’activació o la repressió de diversos gens importants per al destí final d’aquestes cèl·lules.   La combinació de la microscòpia en 4D —que inclou la magnitud temporal— amb altres eines de processament d’imatge ha

Formation of the inner ear in zebra fish embryos observed in 4D

The sensory organ of the inner ear

permès a l’equip liderat per Cristina Pu· jades de la UPF observar com les cèl·lules progenitores neuronals surten de la vesícu· la òtica, seguint un procés anomenat dela· minació, i formen el gangli neuronal. Els in· vestigadors van veure que l’organització i la

A

study published in eLife by CEXSUPF researchers provides 4D ima· ges of the embryonic development of the inner ear in zebra fish. Hair cells in the inner ear perceive external stimuli and sensory neurons relay this informa· tion to the brain. Both types of cells origi· nate from a pool of “progenitors” located in the otic vesicle. They then follow diffe·

rent sets of instructions to become one cell type or the other. The interpretation of this information results in the activa­ tion or repression of several genes that are important for the cells final fate.   The combination of 4D microscopy, which includes time, with other imaging tools, allowed the team led by Cristina Puja· des to observe how the neuronal progenitor cells depart from the otic vesicle, through a process called delamination, and form the neuronal ganglion. The researchers saw that the organisa­tion and function of the sensory neurones in the ganglion depen· ded on the behaviour of their progenitors during delamination. This link between the site and order of delamination of pro· genitors with their neuronal identity inside the ganglion suggests the existence of a fine spatial and temporal regulation in the em· bryonic development of the inner ear

La contaminació atmosfèrica redueix l’esperança de vida

U

na recerca liderada per ISGlobal i publicada a Environment International posa de manifest que les concentracions de contaminació at· mosfèrica estan associades amb impor· tants reduccions en l’esperança de vida.   Els investigadors van analitzar per pri· mera vegada dades corresponents a la mortalitat, els nivells de contaminació i les zones verdes de tot el territori espanyol entre els anys 2009 i 2013, dividint l’Es· tat espanyol en 2.148 àrees amb almenys 3.500 habitants que comprenien una po· blació total de 44,5 milions de persones. Van trobar que un increment de 5 μg/m3 en la concentració de partícules PM10 —inferiors a 10 μm— resultava en una pèr· dua de gairebé un any de vida. Al seu torn, un augment de 2 μg/m3 en la concentració de partícules PM2.5 —infe­riors a 2,5 μm—

es va relacionar amb una reducció de set mesos de vida. Segons Xavier Basagaña, el qual ha coordinat l’estudi, «fer front a la contaminació atmosfèrica hauria de ser una prioritat de salut pública».   De fet, investigadors d’ISGlobal han par· ticipat recentment en dos estudis més que relacionen alts nivells de contaminants at· mosfèrics amb més hiperactivitat i dèficit d’atenció en adolescents, en un cas, i amb un major risc de desenvolupar asma, en l’altre.

Air pollution reduces life expectancy

A

study led by ISGlobal and publi­ shed in Environment International reveals that airborne polluti· on is linked to significant decreases in life expectancy. The researchers carried out the first ever analysis of mortality, air pollution and vegetation level data (green· ness) in Spain for the period 2009 and 2013.

Autor foto: David Holt

Pau Rubio

They divided the country up into 2,148 areas containing at least 3,500 inhabi· tants, covering the total population of 44.5 mil­lion. They found that a 5 μg/m3 increa· se in PM10 particles (those smaller than 10 μm) was associated with a decrease in life expectancy of almost a year. Similarly, a 2 μg/m3 increase in PM2.5 particles (smaller than 2.5 μm) was associated with a sevenmonth reduction. Xavier Basagaña, who

coordinated the study, concludes that “it is clear that tackling the problem of air pol­ lution should be a public health priority.”   In fact, ISGlobal researchers have re· cently participated in two related studi· es. One of them linked high levels of air pollutants to hyperactivity and attention deficit in adolescents, and the other lin· ked exposure to pollutants to a greater risk of developing asthma

El lipse 101: "The PRBB family keeps growing"  
El lipse 101: "The PRBB family keeps growing"  

The news of this month include positive effects of extended breastfeeding, the formation of the inner ear in zebra fish embryos observed in...

Advertisement