Page 1

el·lipse

CONNECTEM CIÈNCIA I DIVERSITAT EN UN ESPAI CREATIU ÚNIC

Editorial

Febrer de 2008

NÚM. 8

PARC RECERCA BIOMÈDICA BARCELONA www.prbb.org

GRATUÏT

SESSIONS CIENTÍFIQUES / SCIENTIFIC SESSIONS

Recycling and + his January we have finished installing in the building the containers for the separation and recycling of the residues that we generate at the PRBB. It was a long overdue initiative, which we had planned months ago and that has finally become a reality once we have had all the necessary elements for the process to be done efficiently. This was one of the most requested ser vices in the satisfaction enquiry, which speaks very positively of the PRBB residents and their environmentally friendly attitude. Now we must continue advancing in this direction, positioning more containers wherever they are needed and making specific suggestions that might directly help saving energy. Switching off the lights, taking care with the use of water, using the stairs if we only have to move one floor up or down,... These are some of the actions that we can individually take. Let’s all help to make PRBB more sustainable. Elvira López

232 conferenciants externs al 2007

T

Reciclem i + quest mes de gener s’han acabat d’instal·lar a l’edifici contenidors per a la separació i reciclatge dels residus que generem al PRBB. Era una assignatura pendent, que teníem prevista fa mesos, i que s’ha endegat una vegada s’ha disposat de tots els elements necessaris per que el procés es dugui a terme amb eficàcia. Aquest ha estat un dels serveis més reclamats a l’enquesta de satisfacció, la qual cosa diu molt a favor dels residents del PRBB i de la seva actitud de respecte al medi ambient. Ara cal seguir avançant en aquest sentit, ubicant més contenidors on sigui necessari i fent recomanacions concretes que ajudin directament a l’estalvi energètic. Apagar els llums, tenir cura amb l’ús de l’aigua, utilitzar les escales si només ens hem de desplaçar un pis... són algunes accions que podem fer a títol individual. Fem entre tots un PRBB més sostenible. Elvira López

A

Janet Thornton, directora de la European Bioinformatics Institute a Hinxton (Regne Unit)

Reimund Fickert / Maruxa Martínez-Campos urant el passat any tingueren lloc al PRBB un total de 432 sessions científiques, 232 de les quals van ser de científics no residents: 63 de centres espanyols i 169 de l’estranger (20 països diferents). Els països més representants varen ser els EUA (57), el Regne Unit (22), França (20) i Alemanya (15). La majoria dels conferenciants van venir de centres de prestigi internacional, com el Sloan-Kettering Centre, les universitats de Rockefeller, Princeton i Stanford, l’EMBL o el Max Planck. A part de les sessions regulars de cada centre de recerca, que són obertes a tota la comu-

D

nitat, destaquen tres cicles de conferències. Les conferències PRBB-CRG, que tenen lloc dos cops a la setmana, estan organitzades per un grup de treball de 5 investigadores dels diferents centres: Susana de la Luna, Beatrice Dobney-Christen, Fátima Gebauer, Pilar Navarro i Cristina Pujades. Elles van ser les encarregades de seleccionar els 72 conferenciants de gran qualitat, que presentaren una gran varietat de temes biomèdics durant el 2007. Per al 2008 ja hi ha més de 40 sessions planificades, que inclouen noms ben coneguts com Arnold Levine i Denis Duboule. A més, el PRBB també dóna suport als seminaris de caps de grup del CRG i al programa de sessions de bioinformàtica. El programa de conferències és accessible a www.prbb.org.

232 external speakers in 2007 uring the past year, a total of 432 scientific sessions took place at the PRBB, 232 of them by nonresident scientists: 63 from Spanish centers and 169 from abroad, representing 20 different countries. The top scientific countries were the US (57), the UK (22), France (20), and Germany (15). A majority of the speakers came from internationally prestigious centers such as the Sloan-Kettering Centre, Rockefeller, Princeton and Stanford Universities, the EMBL or the Max Planck. Apart from regular sessions at each of the research centers that are open to the whole scientific community, three series

D

of conferences stand out. The bi-weekly PRBB-CRG Conferences are driven by a working group of 5 researchers from each of the different centers at the PRBB: Susana de la Luna, Beatrice Dobney-Christen, Fátima Gebauer, Pilar Navarro and Cristina Pujades. They were in charge of selecting and inviting 72 top speakers presenting a wide variety of biomedical research topics in 2007. For 2008, more than 40 sessions are already scheduled, including some by well-known names such as Arnold Levine and Denis Duboule. Furthermore, PRBB supports the CRG Group Leaders Seminars and the biocomputing sessions. The complete and updated conference program is accessible at www.prbb.org 쐽

Sumari / Summary Grup de recerca | Research group: Maribel Covas (IMIM-Hospital del Mar)

Ciència Publicació seleccionada | Selected publication

Carrera científica | Becoming a scientist: Miguel Beato (CRG) 3 Conferències | Conferences PRBB-CRG: Febrer/February

4

2

3

Català per a guiris | Catalan for foreigners: La calçotada

Diversitat Notícies generals | General news Foto científica | Scientific photo

Ciència al descobert | Science uncovered: DNA i migracions

2-5 4

Debat actual | Current-affairs debate

Edifici 6

6

7

Art al PRBB | Art at the PRBB

5

Recull de premsa | Press selection

8

Els nens i el PRBB | Children and the PRBB

8

La foto del mes | Photo of the month

8


Ciència

www.prbb.org | febrer de 2008

2

PUBLICACIÓ SELECCIONADA / SELECTED PUBLICATION

Les cèl·lules mare adultes són necessàries per al creixement muscular Glòria Lligadas / Maruxa Martínez-Campos

E

Els autors de l'article, A. Serrano, E. Perdiguero, M. Jardí i P. Muñoz-Cánoves

seva expressió local i transitòria en el múscul adult és necessària per al seu creixement.» Segons Muñoz-Cánoves «aquestes dades podrien facilitar el descobriment de noves vies alternatives per restaurar la pèrdua de massa muscular en les persones grans o en aquelles afectades per malalties amb atrofia muscular». L’equip de Muñoz-Cánoves que ha dut a terme el treball està format per Antonio Serrano, Bernat Baeza-Raja, Eusebio Perdiguero i Mercè Jardí.

Adult stem cells are needed for muscle growth n a study on the role of adult stem cells in skeletal muscle function performed by the group of Pura MuñozCánoves, from the CRG, has demonstrated that the inflammatory molecule interleukin 6 (IL-6) is essential for the incorporation of stem cells to the adult muscle fibres in response to overloading, allowing their growth.

transient expression in the adult muscle is needed for its growth”. According to Muñoz-Cánoves “these data may facilitate the discovery of new alternatives aimed at restoring the loss of muscle mass in old people or in those affected with muscle atrophy-related diseases”. The researchers of MuñozCánoves’ team who performed the work are Antonio Serrano, Bernat Baeza-Raja, Eusebio Perdiguero and Mercè Jardí 쐽

I

© E. Perdiguero i A.L. Serrano

n un estudi sobre el paper de les cèl·lules mare en la funció muscular fet pel grup de Pura Muñoz-Cánoves, del CRG, ha demostrat que la molècula inflamatòria interleucina 6 (IL-6) és essencial per a la incorporació de les cèl·lules mare a les fibres musculars adultes en resposta a una demanda d’esforç, permetent així el seu creixement. L’article, publicat aquest gener a Cell Metabolism, demostra un increment de l’expressió d’IL-6 en els músculs dels ratolins que han treballat intensament, després d’un dia de sobrecàrrega. A més, aquest increment, que es manté durant dues setmanes, indueix la proliferació de cèl·lules mare musculars i la seva posterior fusió a les fibres. Curiosament, uns alts nivells d’IL-6 havien estat anteriorment implicats en el procés de desgast i atrofia muscular, comenta Muñoz-Cánoves. «De fet, un excés d’IL-6 no és bo, però la

The article, published in January in Cell Metabolism, demonstrates an increase in IL-6 expression in the muscles of mice one day after overloading. Fur thermore, this increase, which is maintained for two weeks, induces the proliferation of muscle stem cells and their further fusion to adult muscle fibers. Interestingly, high levels of IL-6 had previously been implicated in the process of muscle wasting and atrophy, says Muñoz-Cánoves. “An excess of IL-6 is not good, but a local and

IL-6 incorpora cèl·lules mare adultes (vermell) al múscul (verd) / IL-6 incorporates adult stem cells (red) into the muscle (green)

HOSPITAL DEL MAR

PRBB

Una nova unitat porta l’hospital a casa

Jordi Camí, nomenat membre del nou Comitè de Bioètica d’Espanya

Maribel Pérez ’Hospital del Mar ha posat en funcionament aquest desembre la Unitat d’Hospitalització a Domicili (HADMar), un servei d’atenció mèdica especialitzada i suport d’infermeria adreçat a pacients que estan al seu domicili, per exemple per que encara estan en el postoperatori o per que pateixen patologies prevalents o reaguditzacions de patologies cròniques. Es preveu que això suposarà unes 200 altes a l’any. Segons Francesca Sánchez, del servei de Medicina Interna i responsable de la nova unitat, alguns dels serveis que ofereix l’HADMar són l’administració de fàrmacs a domicili, fisioteràpia i rehabilitació. L’equip assistencial està format per un metge i dues infermeres i la cobertura horària és de 8 a 20 hores cada dia. En finalitzar els tres primers mesos de funcionament es farà una avaluació dels resultats amb la intenció d’ampliar aquest nou programa a altres serveis de l’hospital.

E

L

A new unit brings the hospital home ast December the Hospital del Mar started a Unit for House Hospitalizations (HADMar), a service of specialised medical attention and nurse sup-

L

l govern espanyol va anunciar el passat desembre els dotze membres que integren el nou Comitè de Bioètica d’Espanya. El comitè estarà format per quatre dones i vuit homes del món jurídic, bioètic, mèdic i de recerca. Els sis primers membres es van decidir en el Consell Interterritorial de Salut i els altres sis van ser proposats per l’administració central. Entre aquests darrers hi ha en Jordi Camí, director general del PRBB. Aquests dotze experts seran membres del comitè durant quatre anys, renovables per quatre anys més. La creació d’aquest comitè, de caràcter independent i funció consultiva, estava ja prevista per la «Ley de la Investigación Biomédica» aprovada el passat juliol. El ministre de Sanitat, Bernat Soria, ha declarat que el comitè assessorarà al govern en temes polèmics com l’eutanàsia i en nous dilemes ètics derivats de l’avenç científic i no previstos per les lleis actuals, com per exemple els tests genètics i el dret a la confidencialitat de la informació obtinguda. El comitè també representarà a l’estat espanyol en els fòrums internacionals sobre ètica i medicina.

port for patients who are discharged and stay at their house instead, for example after an operation or because they suffer prevalent diseases or recurrent acute phases of a chronic disease. It is predicted that this will cause 200 hospital discharges annually. According to Francesca Sánchez, from the Internal Medicine service and responsible for the new unit, some of the services the HADMar offers are the administration of drugs at home, physiotherapy and rehabilitation. The assistance team is formed by a doctor and two nurses, and the service works from 8am to 8pm every day. After the first three months there will be an evaluation of the results with the aim of extending this new program to other services of the Hospital 쐽

Jordi Camí, member of the new Spanish Bioethics Committee he Spanish government announced last December the twelve members that integrate the new Spanish Bioethics Committee. This committee is formed by experts from the worlds of law, bioethics, medicine and research. The first six members were decided at the Interterritorial Health Board, and the rest were proposed by the central administration. Jordi Camí, general director of the PRBB, is amongst them. The twelve experts will be members of the committee for four years, renewable for another four years. The formation of this independent and consultative committee was planned within the “Biomedical Research Law” approved last July. The minister of Health, Bernat Soria declared that the committee will advice the government on controversial issues such as euthanasia, and on new ethical dilemmas not covered by the current laws. Some examples of this are genetic tests and confidentiality rights to the information received. The committee will also represent Spain in the international forums on ethics and medicine 쐽

T


3

Ciència

febrer de 2008 | www.prbb.org

CARRERA CIENTÍFICA / BECOMING A SCIENTIST

MIGUEL BEATO, DIRECTOR DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

«La ciència ha d’ajudar a crear una societat més escèptica» anatomy, first in Madrid and then in Germany, where I did my PhD.

Maruxa Martínez-Campos

Why Germany? Because of family tradition. My father did his PhD there, met my mum there… Aside from a short stay at Columbia, New York, I have lived there for nearly 30 years, got married there,…

El teu pare era ginecòleg i tu vas seguir els seus passos… í, vaig estudiar ginecologia i obstetrícia, i fins i tot vaig treballar a la clínica que ell tenia a Burgos intervenint en uns 500 parts! Ho trobava molt divertit, m’hagués encantat ser llevador. I era tota una aventura, per arribar als pobles aïllats a vegades havia d’agafar un cavall...

S

Per què, doncs, ho vas deixar? A mi m’agradava dedicar temps a les pacients, però era impossible, tenia un minut i mig per a cadascuna! Així que em vaig ficar al laboratori a fer anatomia patològica, primer a Madrid i després a Alemanya, a fer la tesi. Per què a Alemanya? Per tradició familiar, el meu pare hi va fer la tesi, hi va conèixer la meva mare... I jo, a part d’una curta estada a Columbia, Nova York, hi he viscut quasi 30 anys, m’hi he casat… Però vas tornar a Espanya. Després de la unificació d’Alemanya hi va haver una forta crisi econòmica. Així que vaig començar a buscar altres coses, sobretot en un lloc amb més llum… Com Barcelona… Bé, vaig començar vàries iniciatives, però el més interessant va ser quan Jordi Camí em va convidar a ajudar-los a fer la facultat de biologia humana a la UPF. Em va semblar fantàstic el que estaven fent: una universitat que reclutava a nivell internacional, que no feia oposicions sinó selecció de bons candidats, etc. Després va arribar Mas-Colell, que era el conseller d’Universitats, amb la idea de crear centres de recerca bàsica d’una gran massa crítica al costat de la facultat. Això era justament el que jo volia, així que vàrem crear el CRG, que ha estat una carrera d’èxits inesperada. El millor moment de la meva carrera va ser tornar a Barcelona. Què opines de la recerca a Espanya i a Catalunya en comparació amb l’estranger? Catalunya està millor posicionada que Madrid, però tota Espanya està força malament, perquè la majoria de la ciència la fan funcionaris, i així no pot funcionar. Pe-

But you came back to Spain. After the German reunification there was an economic crisis and I started looking for a place with more light…

PERFIL / PROFILE Miguel Beato és un dels investigadors de més prestigi internacional en els mecanismes d’acció hormonal, expressió gènica i càncer de mama i endometri. Es llicencià en Medicina per la Universitat de Barcelona el 1962. En una època on no era comú sortir del país tant jove, va marxar a fer la seva tesi doctoral a Alemanya on ha viscut i treballat la major part de la seva vida, fins que va tornar al seu país d’origen ara fa casi 10 anys. Amant de la pintura i la fotografia, aquest autodidacte ha ajudat a la creació de tres instituts de recerca: un a Alemanya, un a Sevilla i el darrer, del que actualment n’és el director, dins el context del PRBB a Barcelona: el CRG. Miguel Beato is one of the most internationally acclaimed researchers on the mechanisms of hormonal action, gene expression and breast and endometrial cancer. He studied Medicine at the Universitat de Barcelona in 1962. At a time where it was unusual to study abroad being so young, he left to Germany to do his PhD. There he lived and worked most of his life, until he came back to his country of origin nearly 10 years ago. A painting and photography lover, this self-taught scientist has helped in the creation of three research institutes: one in Germany, one in Seville, and the last one, of which he is currently the director, within the context of the PRBB in Barcelona: the CRG. rò crec que estem en un punt d’expansió que pot servir per a posar-nos al lloc on ens pertoca. Cal que deixem de consumir dels altres i produïm coneixement nosaltres mateixos. La cultura del segle XXI és la ciència i els científics tenim la obligació de fer divulgació per a que la societat avanci junt amb la ciència. Què es el millor de la ciència? El més important que els científics podem oferir a la societat és el respecte per la veritat, la passió del científic, que quan se n’adona que s’ha equivocat, se n’alegra i diu «ara sé més». El que és important de la ciència per a la societat és el mètode científic, que la gent aprengui a tenir una actitud escèptica.

“Science should help creating a more sceptical society” Your father was a gynaecologist and you followed his steps… es, I studied gynaecology and obstetrics, and I even worked in the Clinic he had in Burgos, participating in about 500 labours! It was fun, and I would have loved to be a male midwife. It was an adventure, to get to the isolated villages sometimes I even had to go by horse…

Y

Why did you then decide to quit? I liked to dedicate time to my patients, but it was impossible, I had a minute and a half for each of them! So, I decided to go into a laboratory to do pathological

CONFERÈNCIES PRBB-CRG / CONFERENCES PRBB-CRG CRISTINA RADA, February 4. Rada, from the MRCLaboratory of Molecular Biology in Cambridge, UK, aims to understand the molecular mechanism responsible for the creation of genetic diversity in immune cells and how cells cope with the potential damage that such mechanism has on the integrity of their genome. In particular she focuses on the AID/APOBEC enzymes and the mechanism by which they target their DNA substrate.

NICK BAKER, February 7. Baker, from the Department of Molecular Genetics at the Albert Einstein School of Medicine in New York, USA, tries to understand the mechanisms of growth and development in the fruitfly. In particular, he is interested in the determination of neural precursor cells in the fly eye, in the relationship between cell proliferation and patterning, and the genes involved in the regulation of the core cell cycle apparatus.

Such as Barcelona… Well, I started with other initiatives, but the most interesting one was when Jordi Camí invited me to help them build the human biology faculty at the UPF. I thought it was a fantastic thing they were doing: a university that recruited internationally by the objective selection of good candidates. After this, Mas-Colell, who was the University Councilor, came with the idea of creating a basic research centre with a big critical mass next to the university. That was precisely what I wanted, so we created the CRG, which has since been an unforeseen chain of successes. The best moment of my career was coming back to Barcelona. What do you think of research in Spain and Catalonia? Catalonia is better positioned than Madrid, but all of Spain is in a quite bad shape, because most of the science is done by civil servants. But I believe that we are at an expansion point that can help to put us where we belong to. We must stop consuming from others and start producing knowledge ourselves. The culture of the 21st century is science and scientists have the obligation of doing science communication to the public so society can advance along with science. What is the best thing about science? The most important thing that scientists can offer to society is their respect for the truth, the passion of the scientist who, when realising that she or he was wrong, is glad and says “now I am wiser”. The scientific method is what is important in science, that people learn to have a sceptical attitude 쐽

Conference Programme sponsored by the CRG and the PRBB Foundation

KAREN B. ABRAHAM, February 4. Abraham, from the Department of Human Molecular Genetics & Biochemistry of the Sackler School of Medicine in Tel Aviv University, Israel, is studying several aspects of hearing loss, doing genetic linkage studies in the Israeli population. She is also trying to characterize genes for otosclerosis, myosin IIIA mutations in hearing loss and proteins interacting with myosin VI, as well as doing positional-candidate cloning of new genes in mutagenized mice.

J. KEITH JOUNG, February 22. Joung, from the Center for Cancer Research in Charlestown, USA, studies how naturally occurring transcription factors mediate specific interactions with DNA and other proteins and he uses the general principles derived from this work to construct synthetic “designer” transcription factors. He focuses primarily on Cys2His2 zinc fingers, the most common structural motif found in eukaryotic transcription factors.

SHAH EBRAHIM, February 25. Ebrahim, from the Department of Epidemiology and Population Health at the London School of Hygiene and Tropical Medicine in London, UK, is interested in ageing, cardiovascular diseases, life-course epidemiology and public health. He is studying the ways migration influences the development of cardiovascular risk factors as well as the causes, prevention and management of locomotor disability in older people.


Ciència

www.prbb.org | febrer de 2008

4

GRUP DE RECERCA / RESEARCH GROUP

GRUP DE NUTRICIÓ I FACTORS DE RISC CARDIOVASCULAR, IMIM-HOSPITAL DEL MAR MARIBEL COVAS

«Cal menjar de tot i poc» Maruxa Martínez-Campos ’objectiu del grup de Nutrició i Factors de Risc Cardiovascular de l’IMIM-Hospital del Mar dirigit per Maribel Covas és determinar l’efecte dels nutrients en els factors de risc cardiovascular clàssics (com l’obesitat i les lipoproteïnes de baixa densitat [LDL]) i novells (com l’oxidació de la LDL) i la influència de la nutrició en el control d’aquests factors de risc. Per a això es fan estudis d’epidemiologia i estudis d’intervenció. Els primers són estudis poblacionals per relacionar la nutrició amb els factors de risc. Aquests fan servir dades del projecte REGICOR, un registre de dades sobre infarts de miocardi i factors de risc a la població de Girona dirigit per Jaume Marrugat de l’IMIM-Hospital del Mar. Els estudis d’intervenció, per altra banda, són assajos clínics on els voluntaris es sotmeten a una dieta específica i després s’analitza com els han variat els factors de risc o com es desenvolupa la malaltia coronària. Els voluntaris d’aquests estudis són persones sanes, individus amb factors de risc o malalts que ja han patit un infart de miocardi. Mercè Cladellas, una de les investigadores sèniors del grup, treballa al Servei de Cardiologia de l’Hospital del Mar i és l’encarregada dels estudis amb pacients. Helmut Schröder és qui supervi-

L

sa els estudis epidemiològics i Montserrat Fitó es concentra en els estudis d’intervenció, en els que està ara introduint anàlisis de nutrigenòmica per veure com el que mengem canvia l’expressió de gens associats a malalties cardiovasculars. Aquests estudis permetran identificar nous gens candidats per a aquestes malalties. La resta del grup el composen 3 tècnics, 2 epidemiòlogues, 1 especialista en química dels aliments, 2 psicòlogues, 2 nutricionistes, 4 infermeres, 2 estadístics i 1 secretària. Una de les raons per les que l’oli d’oliva és tant bo, és que conté alts nivells de polifenols, unes molècules amb activitat antioxidant i que fan front a l’oxidació de l’ADN (un procés lligat al càncer) i a la de les LDLs, que quan estan oxidades tenen una major capacitat per a provocar plaques arterioscleròtiques. Així, l’estudi europeu EUROLIVE, que coordinà Covas, ha demostrat que el consum d’oli d’oliva disminueix la pressió sistòlica i l’oxidació de l‘ADN i de les LDLs, i augmenta els nivells de les HDLs (el «colesterol bo»). El mateix succeeix, a menor escala, amb el vi i els fruits secs, també rics en polifenols. Ara està en marxa l’estudi estatal PREDIMED, que compara en 9.000 voluntaris l’efecte d’una dieta mediterrània tradicional rica en oli d’oliva verge, o en fruits secs, i una dieta baixa en greix. En col·laboració amb el grup de farmacologia de Rafael de la Torre, de la mateixa institució, el laboratori ha estu-

FOTO CIENTÍFICA / SCIENTIFIC PHOTO

El cap del capgròs n aquesta imatge d’Alexandre Rodrigues del CMRB hi veiem el cap d’un capgròs transgènic de l’espècie Xenopus laevis d’un mes de vida. Algunes fibres musculars estan marcades amb una proteïna florescent que canvia de color, de verd a vermell, a mesura que madura.

E

The tadpole head his picture, by Alexandre Rodrigues from the CMRB shows the head of a one month old transgenic tadpole (Xenopus laevis). Some muscle fibbers are labelled with a fluorescent protein that changes colour from green to red as it matures 쐽

T

diat la biodisponibilitat dels polifenols, és a dir com es distribueixen en el cos i al plasma. Cal destacar que han estat els primers al món en fer aquests estudis a partir d’oli d’oliva natural i a dosis ajustades a la vida real. Segons Covas això és molt important, ja que la majoria d’estudis són en models experimentals a dosis massa altes i per tant, són difícils d’extrapolar a la situació real. Gràcies a l’oli d’oliva, doncs, els pobles mediterranis hauríem de ser més sans. Però «l’obesitat en la població espanyola ha augmentat en els darrers anys, degut a una disminució de l’activitat física i a canvis en la dieta. Ens estem apartant molt de la dieta mediterrània, quasi ningú menja 4 o 5 peces de fruita al dia», diu Covas. Aprofitem per a preguntar a l’experta quina és la dieta ideal. «Menjar de tot i poc, sobretot fruites, verdures, llegums, fruits secs, fibra, i, com a font de greix: oli d’oliva».

“We need to eat little and of everything” he cardiovascular risk factors and nutrition research group of the IMIM-Hospital del Mar is leaded by Maribel Covas. Its aim is to determine the effect of nutrients on the classical cardiovascular risk factors (such as obesity and low density lipoproteins [LDLs]) and on the new ones (such as LDL oxidation), as well as the influence of nutrition in the control of these risk factors. For this, they do both epidemiological and intervention studies. The first type of studies aim to relate nutrition with risk factors at the population level. These studies use data from the REGICOR project, a registry of data about heart at-

T

Envieu les vostres fotos científiques a / Send your scientific pictures to: comunicacio@prbb.org

tacks and risk factors in the population of Girona, which was directed by Jaume Marrugat, also from the IMIM-Hospital del Mar. The intervention studies, on the other hand, are clinical assays in which volunteers go on specific diets. Later on, the scientists analyse how the risk factors have varied, or how the heart disease develops. Volunteers can be healthy people, people with risk factors, or patients who have suffered a heart attack. Mercè Cladellas, one of the senior researchers of the group, works at the Cardiology Service of the Hospital del Mar, and she is in charge of the studies with patients. Helmut Schröder supervises the epidemiological studies, and Montserrat Fitó focuses on the intervention studies, in which she is now introducing nutrigenomic analyses in order to see how the expression of genes associated to cardiovascular diseases depends on what we eat. These studies will allow the identification of new candidate genes for these diseases. The rest of the group is formed by 3 technicians, 2 epidemiologists, an expert in food chemistry, 2 psychologists, 2 nutrition experts, 4 nurses, 2 statisticians and a secretary. One of the reasons olive oil is so good, is because it contains high levels of polyphenols, molecules with antioxidant activity that can act against DNA oxidation (a process linked to cancer) and LDL oxidation: when oxidized, LDLs have a higher capacity to cause arteriosclerosis plaques. For example, the European study EUROLIVE, which was coordinated by Covas, demonstrated that olive oil consumption decreases blood pressure and DNA and LDL oxidation, while increasing the levels of HDLs (the ‘good cholesterol’). The same happens, at a lower level, with wine and nuts, which are also rich in polyphenols. The national study PREDIMED is now underway to compare, on 9,000 volunteers, the effect of a Mediterranean diet rich in virgin olive oil or in nuts with a diet low in fat. In collaboration with the pharmacology group lead by Rafael de la Torre, from the same institution, the laboratory has studied the bioavailability of polyphenols, that is, how they are distributed in the body and in the plasma. They have been the first ones in the world in doing these studies from natural olive oil and at real doses. According to Covas, this is very important because most of the studies are done on experimental models at very high doses, and are therefore difficult to extrapolate to real life. Thanks to olive oil, therefore, the Mediterranean people should be healthier. However, “obesity has increased in the Spanish population in the last years, due to a decrease in the physical activity and to changes in our diets. We are getting further away from the typical Mediterranean diet, no one eats 4 or 5 pieces of fruit per day”, says Covas. “The ideal diet would be a bit of everything and not too much of anything. Especially fruits, vegetables, nuts, fibre, and, as the source of fat: olive oil” 쐽


5

Diversitat

febrer de 2008 | www.prbb.org

ART AL PRBB / ART AT THE PRBB

Abracadabra Isabel Ràfols ntoni Tàpies (Barcelona, 1923) fa una feina complicada. Despulla la matèria del seu significat real i va més enllà. Agafa una tela i la grata, li enganxa paper de diari i hi pinta al damunt. Sembla que vulgui veure si la matèria té entranyes. Però com que va començar pintant somnis, pintant el que només existeix en la ment, sembla que li ha quedat la dèria de donar forma al que no en té. Dóna forma a l’ànima i dóna ànima a la forma, fa aparèixer l’objecte vertader. És com si llancés un pot de pintura per revelar la figura de l’home invisible o tenyir una cèl·lula per veure-la amb el microscopi. El llenguatge (l’alfabet) segons Tàpies, és el recurs legítim de la raó per copiar figures mentals. Mai ningú no pintarà res que s’assembli a la nostra pròpia realitat. A l’obra que avui ens

A

ocupa hi ha les lletres g a t. A partir de tres lletres, el cervell ha fet una rapidíssima associació d’idees, tot i que no hi ha res en la imatge que ens faci pensar en… en què ens fa pensar? Fent màgia, abracadabra, ha aparegut quelcom dins la sala de juntes del PRBB, i segons la nostra experiència no hi hauria de ser. Digueu els sons g a t seguits, i fixeu-vos en la imatge que us ha aparegut al cap, serà la imatge vertadera, feta a la vostra mida, a partir de l’experiència única i personal. A partir d’aquí sou lliures. Descobriu el nou món!

Abracadabra ntoni Tàpies (Barcelona, 1923) does a complicated work. He strips reality of its real meaning and goes further. He takes a canvas and scratches it, he sticks some newspaper and paints on the top. It seems as if he’s

A

Roig i negre, 1 (1985)

checking whether the canvas has guts. But, since he started painting dreams, painting what doesn’t exist but in the mind, it seems that he still has the obsession of giving shape to that which doesn’t have one. He gives the soul a shape, and the shape a soul, he makes the real object appear. It is as if he was throwing a tin of paint to the air in order

to reveal the figure of the invisible man or to dye a cell to see it with the microscope. Language (the alphabet) is, according to Tàpies, the legitimate resource of reason to copy mental figures. Never will anyone paint something that is similar to our own reality. In the work that we are discussing today one can see the letters g a t. From these letters, the brain does a very quick association of ideas, even though there is nothing in the image that makes us think about… about what does it make us think? By magic, abracadabra, something has appeared in the room, something that according to our experience shouldn’t be there. Say the sounds g a t all in a row and think about the image that has appeared in your head. It will be the real image, custom-made, from your own unique and personal experience. From here, you are free. Go and discover the new world! 쐽

NOTÍCIES GENERALS / GENERAL NEWS

Beques de La Caixa ajuden a la recerca biomèdica ràcies a un acord entre La Caixa i quatre centres de recerca biomèdica, el CRG, el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, el CNIO, i l’IRB, rebran en els propers quatre anys un total de 160 beques per a joves investigadors per un import global de 19 milions euros. «Aquestes beques permetran als millors joves investigadors, tant espanyols com estrangers, incorporar-se als equips dels quatre centres de recerca biomèdica més destacats d’Espanya per fer el

G

seu doctorat», diu La Caixa. A més, amb una dotació de 1.500 € al mes durant els dos primers anys i 1.700 € els darrers dos anys, les beques són comparables a les que ofereixen els millors instituts internacionals. Aquesta iniciativa respon a dues de les necessitats més reiterades pels científics espanyols: la del mecenatge d’entitats privades per impulsar la recerca a Espanya i la d’importar talents d’altres països, combatent així la «fuga de cervells».

Studentships from La Caixa will help biomedical research he CRG, the National Biotechnology Centre (CSIC), the CNIO, and the IRB, will receive 160 studentships for young researchers in the next four years, for a total value of 19 million euros, thanks to an agreement they have made with La Caixa. “These studentships will allow the best young researchers, both Spanish and foreign, to do their PhD in the four

T

best biomedical research centers in Spain”, says La Caixa. Furthermore, the monthly salary, of 1,500€ for the first two years and 1,700€ for the last two, is comparable with that offered by the best international institutions. This initiative alleviates the two major demands by Spanish researchers: the need for private companies to sponsor Spanish research and the need of importing talented scientists from other countries, in order to fight the “brain drain” 쐽

Nous comiats i benvingudes ivek Malhotra, procedent de la Universitat de Califòrnia a San Diego, s’incorporà al CRG el passat gener. Malhotra, expert en el funcionament d’organels intracel·lulars i en la comunicació entre ells, és ara el coordinador del programa de recerca en Biologia Cel·lular i Desenvolupament del CRG i l’encarregat de buscar nous caps de grup per completar el programa. Una altra incorporació d’aquest 2008 al CRG ha estat Matthieu Louis, qui dirigirà el grup “Sistemes Sensorials i Comportament” del programa de Biologia de Sistemes. Aquest biòleg francès prové de la Rockefeller University a Nova York, on estudiava el sistema olfactiu i la quimiotaxi a Drosophila melanogaster. Aquest gener, a més, s’ha produït la primera jubilació al PRBB. Es tracta de la Merche Fuertes, recepcionista de l’IMIM des de fa 17 anys i una persona molt estimada a l’IMIM i a tot el PRBB. La seva eficàcia i bon humor l’han fet mereixedo-

V

ra de l’apreci i el respecte de tots i per això el dia 10, un bon nombre de persones de l’IMIM-Hospital de Mar i d’altres centres del PRBB, es van reunir per acomiadar-la amb una llarga i emotiva ovació. Des de l’El·lipse desitgem a la Merche molta sort en aquesta nova etapa i donem la benvinguda als dos nous científics del CRG.

New welcomes and goodbyes ivek Malhotra, coming from the University of California in San Diego, joined the CRG last January. Malhotra, an expert on intracellular organelles and their intercommunication, is now the coordinator of the research programme in Developmental and Cell Biology, and will

V

be in charge of looking for two new group leaders to complete the programme. Another newcomer to the CRG this 2008 has been Matthieu Louis, who will direct the group “Sensorial systems and behaviour” from the Systems Biology research programme. This French biologist comes from the Rockefeller University in New York, where he was studying chemotaxis and the olfactory system in Drosophila melanogaster. This eventful January also brought the first retirement to take place at the PRBB. It was that of Merche Fuertes, the receptionist of the IMIM for the last 17 years and a much loved person at IMIM and at the whole of the PRBB. Her efficiency and good humour made her gain the esteem and the respect of everyone and, on January 10th, a big group of people from the IMIM-Hospital del Mar and other centres at the PRBB met to say goodbye to her with a long and emotive ovation. From El·lipse we wish Merche the best of luck for this new period of her life, and we warmly welcome the two new scientists at the CRG 쐽


Diversitat

www.prbb.org | febrer de 2008

6

CIÈNCIA AL DESCOBERT / SCIENCE UNCOVERED

El DNA posa al descobert el teu origen geogràfic Maruxa Martínez-Campos na dona europea, un home yoruba, un nen japonés. Quins esdeveniments històrics i demogràfics expliquen les diferències genètiques entre les poblacions humanes? Dos dels marcadors genètics més utilitzats per estudiar les migracions humanes són el cromosoma Y i el DNA mitocondrial (DNAmt), un tipus de DNA que es troba dins uns orgànuls cel·lulars anomenats mitocòndries. En aquests dos tipus de DNA no té lloc la recombinació genètica, un fenomen on les seqüències de DNA provinents de la mare i del pare es barregen. El cromosoma Y es transmet intacte del pare, i el DNAmt prové sempre de la mare. El fet que siguin monoparentals fa que sigui molt més fàcil seguir la seva ascendència. Gràcies a aquests marcadors tenim coneixement de les grans migracions humanes, com la colonització de les Amèriques i de les illes del Pacífic o la sortida d’Àfrica ara fa uns 60.000 anys, primer cap a Àsia i Austràlia i després cap a Europa i el continent americà. També sabem que el DNAmt és més homogeni a nivell global que no pas el cromosoma Y. Això implica que, contràriament al que sovint s’assumeix, són les dones les qui han migrat més, probablement en moltes migracions petites degudes a la patrilocalitat (el fet que les dones anessin a viure a la regió d’on era el seu marit). Però encara resten per entendre les migracions locals. Per exemple, el grup de biologia evolutiva del CEXS-UPF ha fet recentment un estudi sobre la població de Cuba per veure si quedava una empremta genètica dels amerindis, els

U

Tots som africans: la gran diversitat humana existent avui en dia prové d’Àfrica

pobladors originals de la illa que varen ser exterminats durant la colonització europea. Els resultats mostren que, tot i que no existeixen marcadors amerindis en el cromosoma Y, fins a un terç del bagatge genètic del DNAmt és amerindi. Això implica que els colonitzadors van mantenir relacions amb les dones ameríndies abans de la seva total exterminació. I per què és interessant estudiar les migracions? A banda de l’interès purament històric, és important conèixer l’estructura de les poblacions actuals per a estudis d’epidemiologia genètica. Per exemple, per determinar si una variant genètica comú en una població està associada a una malaltia cal saber si aquesta població és homogènia o no.

DNA uncovers your geographic origen n European woman, a Yoruba man, a Japanese child. Which historical and demographic events explain the genetic differences between human populations? Two of the genetic markers that are most used to study human migrations are the Y chromosome and mitochondrial DNA (mtDNA), a type of DNA found within the cellular organelles called mitochondria. These are the only two types of DNA that do not undergo genetic recombination, a phenomenon in which the DNA sequences coming from the mother and the father mix up. The Y chromosome is transmitted intact from the father, and the mtDNA comes always from the mother. The fact that they come

A

CATALÀ PER A GUIRIS / CATALAN FOR FOREIGNERS

La calçotada n els mesos (months) de gener (January) a març (March) els catalans s’embruten (dirty up) les mans (hands). Això és (this is) perquè (because) són addictes als calçots, una mena de (type of) cebes tendres (spring onions) d’uns 20 cm de llarg (long) que es rosteixen (roast) directament sobre les brases (red-hot coal) i que es mengen (eat) amb la mà. Per acompanyar (to accompany) als calçots hi ha (there is) una salsa (sauce) especial, la salvitxada, que és molt (very) similar a la salsa romesco i la recepta (recipe) de la qual és (is) un secret que us revelem (reveal) aquí (here) a sota (below). Les calçotades coincideixen (coincide) amb l’època de poda (prune) de les vinyes (vineyard). Els serments o branques (branches) que es tallen (cut) són el combustible (fuel) ideal per coure (cook) els calçots. Primer (first) es preparen els calçots i després (later), mentre (while) els

—100 grs. d’ametlles (almonds) torrades (toasted) i pelades (peeled). —30 grs. d’avellanes (hazelnuts) torrades i pelades. —4 o 5 tomàquets (tomatoes) madurs escalivats. —Uns 80 cls. d’oli d’oliva (olive oil). —1 llesca (loaf) de pa (bread) sec (dry) i torrat (toasted), mullat (wet) en vinagre. —2 cullerades (spoonful) de pebre (pepper) vermell (red). —Sal.

E

comensals (people who are eating) estan (are) ocupats (busy) mentjant-los (eating them), les brases s’aprofiten (are used) per anar rostint la carn (meat), que serà el segon (second) plat (dish).

Preparació

Posar en un morter (mortar) o batidora (whisk) els alls, les ametlles, les avellanes, els tomàquets i sal al gust (to taste), tot picat (crushed). Afegir (add) l’oli molt a poc a poc sense (without) de deiRecepta tradicional de la salvitxada xar de (stop) picar o batre fins (until) que veiem (see) que la salsa queda prou Ingredients (per a quatre persones): (enough) espesa (thick) per a sucar-hi —1 cap d’all (garlic) escalivat (grilled (dip) el calçot. Afegir la llesca de pa i el and seasoned with olive oil and salt) pebrot vermell i acabar (finish) de barrei 1 all cru (raw). jar-ho (mix) tot (everything) 쐽

always from one parent only makes it much easier to follow their lineage. Thanks to these markers we know about the large human migrations, such as the colonisation of America and the islands of the Pacific, or the migration out of Africa that took place about 60,000 years ago, first to Asia and Australia and then to Europe and the American continent. We also know that the mtDNA is globally more homogeneous than the Y chromosome. This implies that, contrary to what is usually assumed, women have migrated more than men. This global migration pattern can probably be explained by many small migrations due to the fact that women used to go to live to the regions where their husbands were from. But there are still many local migrations to understand. For example, the research group on evolutionary biology at the CEXS-UPF has recently done a study on the Cuban population in order to see if there was an Amerindian genetic footprint left. They were the original population of the island, who were exterminated during the European colonisation. The results show that, even though there are no Amerindian markers in the Y chromosome, up to a third of the genetic background of the mtDNA is Amerindian. This implies that the colonisers had sexual relations with the Amerindian women before their total extermination. And why is it interesting to study migrations? Apart from the purely historical interest, it is important for genetic epidemiology studies to know the structure of the current populations. For example, to determine if a common genetic variant in a population is associated to a disease it is necessary to first know whether this population is homogeneous 쐽


7

Diversitat

febrer de 2008 | www.prbb.org

DEBAT ACTUAL / CURRENT-AFFAIRS DEBATE

Quin és el més gran repte d’un departament de compres de material científic? ls serveis de compres dels centres de recerca són una eina essencial per a l’avenç de la ciència, ja que aquests gestionen la compra de tot el material fungible i l’equipament que els científics necessiten per a les seves investigacions. Des del 2006, les compres de l’IMIM-Hospital del Mar, el CEXS-UPF i el CREAL, es gestionen de forma conjunta des de l’IMIM, mentre que cadascun de la resta dels centres té el seu propi servei independent. El pressupost estàndard d’una subvenció de recerca generalment es distribueix de la següent manera: un 60% dels diners són per a sous de personal; un 20% es gasta en reactius i material fungible; un 10% per a equipament científic especialitzat; i el darrer 10% per altres despeses. Aquest, però, no és pas el cost total d’una recerca en concret, atès que aquí no s’hi inclouen ni les despeses del personal fix ni altres costos directes ni indirectes que poden arribar a ser fins al 60% del cost total de la recerca. El·lipse ha preguntat a dos caps de compres de centres del PRBB quins són els reptes principals que es troben en la seva feina del dia a dia.

E

Concepción León Pérez Cap de compres IMIM-Hospital del Mar / CREAL / UPF «El nostre repte principal són les compres a l’estranger, sobretot les compres fora de la comunitat, com a EUA, Japó o Suïssa. Els productes queden retinguts a les duanes i per a poder rebre’ls cal enviar una carta a l’empresa de missatgeria explicant que són per a ús exclusiu de recerca. Això, a més de retardar l’entrega entre 3 i 7 dies, encareix molt el producte, a vegades fins al 50% del valor real, entre els costos del transport, duanes, missatgeria, etc.»

“Our main challenge is to buy from foreign companies, specially when buying things from outside the EC – from the US, Japan, Switzerland. Products get stuck at the border and in order to get them we must send a letter to the messenger company explaining that they are exclusively for research purposes. This, on the top of delaying the deliver y between 3 and 7 days, increases the price of the product significantly, sometimes up to 50% of the real value of the product, if we add up the cost of transpor tation, messenger services, costumes duty, etc.”

Which is the major challenge for a Purchasing Department in a research centre? he purchasing services at research centers are an essential tool for the advancement of science, since they manage the purchase of all the fungible material and equipment that scientists need for their research. Since 2006, the purchases of the IMIM-Hospital del Mar, the CEXS-UPF and the CREAL are managed jointly from the IMIM, whilst the other centers have each their own service. The standard budget of a research grant is usually distributed in the following way: 60% of the money is for salaries; about 20% is spent in reagents and laboratory material; 10% in equipment; and the last 10% in other expenses. This is not the total cost of a specific research project, since it does not include the salaries of permanent staff and other costs, which can amount to up to 60% of the total cost of the project. El·lipse has asked two heads of the purchasing departments of the centres at the PRBB, which are the main challenges that they face on their day-to-day job.

T

Sergi Repullo - Responsable de compres del CRG «El nostre major repte per fer arribar els productes en el menor temps possible i el menor cost, és superar les traves logístiques i duaneres que malauradament patim amb les comandes de proveïdors estrangers, o bé amb els distribuïdors, donat que ells depenen dels fabricants, que es troben tots a fora d’Espanya. Per altra banda, la creixent demanda i la poca planificació possible ens obliga a trobar solucions d’estocatge i a fer acords especials amb els proveïdors per pal·liar aquesta manca d’agilitat.»

“Within our general objective, which is to get the products that researchers request in the smallest possible amount of time and at the lowest possible price, our major challenge is to overcome the logistic and custom problems that we regretfully have with the products from foreign providers or with distributors, since they depend on the manufacturers who are all outside of Spain. On the other hand, there is an increasing demand and little planning is possible, so to deal with this lack of agility we are forced to find storage solutions and to make special deals with providers” 쐽


Diversitat RECULL DE PREMSA / PRESS SELECTION

www.prbb.org | febrer de 2008

8

ELS NENS I EL PRBB / CHILDREN AND THE PRBB

«Varios proyectos científicos piden la colaboración de los ciudadanos», El Periódico, 7 de gener de 2008. Un equip coordinat por Gianni de Fabritiis, del GRIB (IMIM-UPF), ha llançat un projecte (www.ps3grid.net) que permet posar la Playstation al servei de la biomedicina. Més de 100 persones ja s’han baixat un programa gràcies al qual la consola simula el comportament de les proteïnes i les seves interaccions amb els fàrmacs. «Investigadores catalanes desvelan que las células madre desarrollan músculos más grandes», La Vanguardia, 8 de gener de 2008. Investigadors del CRG, dirigits per Pura Muñoz, han publicat com les cèl·lules mare contribueixen al desenvolupament dels músculs més grans en resposta a un esforç. Els resultats de l’estudi podrien conduir al desenvolupament de tractaments per a alleugerir o reparar la pèrdua muscular. «Mejor supervivencia tras un golpe de calor al inhibir la PARP-1», Diario Médico, 11 de gener de 2008. Un estudi publicat a Critical Care Medicine i dirigit per José Yélamos, de l’IMIM-Hospital del Mar, demostra que la inhibició de la proteïna PARP-1 (poli ADP-ribosa polimerasa-1) protegeix del cop de calor i augmenta la supervivència després de patir un d’aquests episodis. El cop de calor —un augment de la temperatura per sobre dels 40 oC seguit d’una hipotèrmia durant l’exposició a temperatura ambient— és un important problema sanitari que creixerà degut al canvi climàtic 쐽

Dibuix de Gerard Elvira Castellnou, 5 anys

LA FOTO DEL MES / PHOTO OF THE MONTH Direcció: Jordi Camí, Reimund Fickert i Elvira López Assessor: Manuel Lamas Redacció: Maruxa Martínez-Campos Comitè editorial: Rosa Manaut (IMIM-HMar/CREAL) Marc Permanyer (UPF) Núria Pérez (UPF) Glòria Lligadas (CRG) Dolores Otero (CMRB) Mercè Mascarell (IAT-Inforpress) Maribel Pérez (Hospital del Mar) Centres: Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM-Hospital del Mar) Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (CEXS-UPF) Centre de Regulació Genòmica (CRG) Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) Institut d’Alta Tecnologia (IAT) Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) Adreça: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) c/ Dr. Aiguader, 88 • E-08003 Barcelona E-mail: prbb@prbb.org Web: www.prbb.org Disseny i impressió: ALTÉS arts gràfiques, s.l. Si voleu una cópia gratuita d’aquest diari si us plau contacteu-nos a comunicacio@prbb.org

Envieu les vostres fotos del PRBB a / Send your pictures of the PRBB to: comunicacio@prbb.org

Sota la llum de la jove Liz. Fotografia de Jordi Pérez (UPF) / Under the light of the young Liz. Photography by: Jordi Pérez (UPF)

El·lipse 8: "232 external speakersin 2007"  

More than 230 external speakers came in 2007 to the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB). Adult stem cells are needed for muscle repair...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you