Page 1

Parc Recerca Biomèdica Barcelona ConNectem ciència i diversitat en un espai creatiu únic

Editorial

Setembre de 2011   NÚM. 47    www.prbb.org  GRATUÏT

PROGRAMA JOVES I CIÈNCIA / YOUNG PEOPLE AND SCIENCE PROGRAMME

Open Day

M

oltes felicitats per la iniciativa; genial el noi que ens ha explicat el seu laboratori. Més Jornades de Portes Obertes, si us plau! Aquests són alguns dels missatges més comuns que ens escriuen els visitants a les jornades de portes obertes del parc. La xifra de ciutadans que acudeixen al PRBB per a l’Open Day, ascendent any rere any, i les bones opinions que rebem durant i després de la Jornada de Portes Obertes ens animen a organitzar-la de nou cada any.     Representa un esforç molt important, però també és una festa en la qual tots treballem conjuntament per acostar la ciència al públic, explicar qui som i què fem, i ensenyar els laboratoris i instal·lacions del PRBB.     Se’ns nota que estem orgullosos de la nostra feina, del nostre centre i del PRBB. Això és el que transmetem al públic i per això val la pena l’esforç individual i col·lectiu. Comptem novament amb vosaltres l’1 d’octubre que ve per obrir les portes dels centres del PRBB. Jordi Camí

Open Day

C

ongratulations on the initiative; the guy who showed us his lab was great! More Open Days, please! These are some typical messages received from PRBB Open Day attendees. The number of people attending, which increases year after year, and the great comments we receive during and after the Open Day, encourage us to organise it again every year.     It represents a great effort but it is also a party where we all work together to bring science closer to the public, explaining who we are and what we do, and showing the laboratories and research infrastructures where we work.     And everyone can see that we are all proud of our work, our centres and the PRBB. This is what we transmit to the public and what makes the individual and collective efforts worthwhile. We will be counting on you again for October 1 to open the doors to the centres of the PRBB! Jordi Camí

Anna Pujol, al laboratori dirigit per Cristina Fillat al CRG / Anna Pujol, in Cristina Fillat's lab at the CRG

Canviant banyadors per bates Maruxa Martínez-Campos

N

ou joves de 16 i 17 anys han passat l’estiu a la vora de la platja, però han canviat el banyador per una bata de laboratori per participar en el programa Joves i Ciència de Catalunya Caixa.     El CRG, que hi participa per tercer any consecutiu, ha acollit Giovanna Revilla, que s’ha dedicat a inserir ADN fluorescent en cèl·lules mare per tal de comprovar si hi ha canvis de comportament; Anna Pujol, que ha intentat desxifrar els gens del càncer; Laia Vidal, que ha observat la formació d’extremitats en embrions; Helena Bragulat, que ha analitzat les mutacions que promouen l’agregació tòxica de proteïnes, i Julia López, que ha après

a clonar proteïnes i a conèixer la seva distribució i dinàmica dins la cèl·lula.     Així mateix, Noelia Baz, Jordi Barceló i Irene Peralta han estat al CMRB col·laborant amb la plataforma de cultius cel·lulars i el banc de línies cel·lulars, fent cultius de cèl·lules mare embrionàries i de cèl·lules pluripotents induïdes.     Helena Ornat ha passat pel CREAL, on ha estudiat la relació del càncer amb factors ambientals, els possibles efectes de la radiació dels telèfons mòbils en infants i els beneficis del transport actiu.     «És molt important que ajudem a despertar l’interès per la ciència. Igual que en l’esport o la música, en ciència també cal fer planter entre els joves», afirma Luis Serrano, director del CRG.

Exchanging swimsuits for lab coats

N

ine young people aged 16 and 17 have spent this summer next to the beach, but have exchanged their bathing suits for lab coats to participate in the Catalunya Caixa "Young people and Science" programme.     The CRG, which is participating for the third consecutive year, hosted Giovanna Revilla, who has been inserting fluorescent DNA into stem cells to check for potential behaviour changes. Anna Pujol has been trying to decode cancer genes and Laia Vidal has been observing the formation of limbs in embryos. Helena Bragulat analysed mutations that promote the aggregation of toxic proteins, and Julia López has lear-

DESTACAT / HIGHLIGHT Un campionat cada any més popular El 21 de juliol va finalitzar el campionat de vòlei platja del PRBB. El gran nombre de participants, 512 jugadors repartits en 55 equips ha possibilitat que aquest any es juguessin dues lligues (6x6 i 4x4) amb tres o quatre divisions cadascuna.     Van ser 20 els trofeus atorgats als equips que van competir entre l’abril i el juliol, mesos durant els quals es van jugar entre 40 i 60 partits la setmana. Podeu veure la classificació final a l’especial de la pàgina 7.

  El públic assistent a la festa de cloenda, uns 500 residents, també va rebre un obsequi: unes pales de platja per continuar gaudint de l’estiu. La festa va ser amenitzada pels discjòqueis DJ Aitor.B, del CRG, i DJ Pinguri, i s’hi van oferir begudes i entrepans.

A championship which continues to gain popularity July 21 saw the final of the PRBB beach volleyball championship. The large number of participants, 512 players divided between 55 teams, meant that this year there

were two leagues (6x6 and 4x4) with three or four divisions each.    Twenty trophies were awarded to teams that competed between April and July, with 40 to 60 games being played a week. The final classification and the list of all the participating teams can be found in the special report on page 7 of this issue.     The public at the closing party, some 500 residents, also received a gift, a couple of beach rackets to continue enjoying the summer with. The party was livened up by DJ Aitor.B from the CRG and DJ Pinguri. As usual, drinks and sandwiches were served

ned to clone proteins and under­ stand their distribution and dynamics within the cell.     Noelia Baz, Jordi Barceló and Irene Peralta have been working at the CMRB with the staff from the cell culture platform and the cell line bank, making cultures of embryonic stem cells and induced pluripotent cells.     Helena Ornat was at the CREAL learning about the relationship between cancer and environmental factors, the possible effects of radiation from mobile phones to children and the benefits of active transport, such as walking or cycling.     "It is important to help awaken an interest in science. As with sport or music, the seeds of science must be sown among young people", said Luis Serrano, director of the CRG


Ciència

www.prbb.org  |  setembre de 2011       

2

PERFIL DE GRUP / GROUP PROFILE

GABRIEL GIL – GRUP DE RECERCA EN SENYALITZACIÓ APOPTÒTICA (IMIM-institut de recerca Hospital del mar)

«Milions de cèl·lules moren per apoptosi cada dia» Maruxa Martínez-Campos

G

abriel Gil dirigeix el grup de recerca en Senyalització Apoptòtica de l’IMIM des de l’any 2000. L’apoptosi, o mort cel·lular programada, és un procés fisiològic amb un paper essencial tant en el desenvolupament com en l’organisme adult. «Els epitelis del nostre cos es renoven cada dia, de forma que diàriament milions de cèl· lules moren per apoptosi. També s’eliminen per apoptosi els limfòcits autoreactius, és a dir, aquells que reconeixen antígens propis de l’organisme i el poden atacar», explica l’investigador. L’absència d’apoptosi, d'altra banda, és un tret característic de la majoria de tumors. «L’apoptosi és, de fet, un mecanisme de salvaguarda que existeix en totes les cèl·lules i que assegura que, en cas de danys en l’ADN impossibles o molt difícils de reparar, la cèl·lula morirà i, per tant, no tindrà descendència que perpetuaria aquest error genètic. Si aquest mecanisme no funciona, els errors es perpetuen, que és el que succeeix amb el càncer», comenta Gil. Una nova ciclina

   Poc després que el grup iniciés la seva tasca, Gil va identificar una nova proteïna, la ciclina O, que sembla estar implicada en la detecció de lesions en l’ADN. Es creu que podria fer de pont entre la detecció d’aquestes lesions i la posada en marxa del mecanisme apoptòtic. Aquesta proteïna ha estat des d’aleshores el focus de la seva recerca i han trobat que està sobreexpressada en diversos càncers, sobretot de colon i bufeta. «Col·laborem amb patòlegs, oncòlegs, dermatòlegs i uròlegs de l’Hospital del Mar per a estudiar, en mostres de pacients, per què la ciclina O està desregulada en aquests casos i quins avantatges pot oferir al tumor», diu Gil.    Per tal d’entendre com treballa la ciclina O a nivell molecular, el grup utilitza diferents tècniques bioquímiques i de biologia molecular. També treballen amb models animals i han generat el primer ratolí knockout (KO) per a la ciclina O, és a dir, un ratolí que no expressa aquesta proteïna.    La ciclina O s’expressa només quan la cèl·lula rep algun dany. En els darrers anys el grup ha descobert alguns dels estímuls externs que provoquen apoptosi via ciclina O, com el dany en l’ADN, o l’estrès del reticle

Tres estudiants de doctorat i un tècnic provinents d’Alemanya, Suïssa i Espanya Three PhD students and a technician, from Germany, Switzerland and Spain

endoplasmàtic per l’acumulació de proteïnes mal plegades.

“Millions of our cells die through apoptosis every day”

Al costat dels pacients

abriel Gil leads the Apoptotic Signalling research group of the IMIM since 2000. Apoptosis, or programmed cell death, is a physiological process with an essential role both during development and in the adult organism. “The epithelium of our body renews each day, in such a way that millions of cells die through apoptosis daily. Self-reactive lymphocytes, which recognise the body’s own antigens and which can attack it, are also eliminated by apoptosis”, explains the researcher. The absence of apoptosis, on the other hand, is a trait characteristic of the majority of tumours. “Apoptosis is, in fact, a safeguard mechanism existing in all cells and which ensures that if the DNA becomes damaged and impossible or very difficult to repair, the cell will die, meaning this genetic error will not be passed on. If this mechanism does not work, the errors are perpetua­ted, as happens in cancer”, says Gil.

   Recentment, el grup ha descobert que la ciclina O pot regular l'ATM, una proteïna essencial per detectar danys en l’ADN. Mutacions en l’ATM són les causants de l’ataxiatelangièctasi, una malaltia molt poc freqüent però molt greu que causa immunodeficiència, problemes neurològics i una major sensibilitat a patir tumors.    Gil va rebre una subvenció de La Marató de TV3 per a estudiar el paper de la ciclina O en aquesta malaltia. Fa poc, l’Associació Espanyola de Familiars amb Ataxiatelangièctasi (AEFAT) va convidar el científic i Óscar Fernández-Capetillo, investigador del CNIO expert en el camp de l’ATM, a presentar les seves línies de recerca i els va demanar ajut per a posar a punt un mètode de diagnòstic molecular de la malaltia senzill i estandarditzat. «El problema és no disposar d’un procediment de diagnòstic molecular establert, a causa de la complexitat del gen i del fet que es tracta d’una malaltia poc freqüent. Aquestes característiques fan que no sigui atractiu desenvolupar un mètode de diagnòstic des del punt de vista comercial. Però poder diagnosticar-la abans de l’any de vida pot millorar molt el resultat dels tractaments pal·liatius que reben actualment aquests nens. A més, seria molt útil identificar els portadors del gen mutat, els quals, tot i no patir la malaltia, tenen també una probabilitat més alta de desenvolupar tumors», destaca el cap del grup.

G

A new cyclin    Soon after he set up his group, Gil identified a new protein, cyclin O, which appears to be implicated in the detection of DNA lesions. They believe that it could be the link between the detection of these lesions and the initia­ tion of the apoptotic mechanism. Since then, this protein has been the focus of their research and they have discovered that it is overexpressed in various cancers, especia­lly of the colon and bladder. “We work with patho-

logists, oncologists, dermatologists, and urologists from the Hospital del Mar in order to study, in patient samples, why cyclin O is not regulated in these cases and what advantages this offers the tumour”, says Gil.   To understand how cyclin O works on a molecular level, the group uses different biochemical and molecular biology techniques. They also work with animal models and have generated the first mouse knockout (KO) for cyclin O, a mouse which does not express this protein.   Cyclin O is expressed only when the cell becomes damaged. Over the past years the group has discovered some of the external stimuli which provoke apoptosis via cyclin O, such as DNA damage or endoplasmic reticulum stress through the accumulation of badly folded proteins. Alongside the patients   Recently the group has discovered that cyclin O can regulate ATM, a protein essential for the detection of DNA damage. ATM mutations are the cause of ataxia telangiectasia, a very rare but very serious disease which causes immunodeficiency, neurological problems and a greater risk of developing tumours.   Gil received a grant from La Marató de TV3 to study the role of cyclin O in this disease. Recently, the Spanish association for families with ataxia telangiectasia (AEFAT) invited the scientist together with Óscar Fernández-Capetillo, a researcher from the CNIO and an expert in the field of ATM, to present their research to the families of those affected. The researchers were then asked to help in preparing a simple and standardised molecular diagnostic method for the disease. “The problem is that there is no established molecular diagnostic procedure, and the complexity of the gene and the low frequency of the disease make it commercially unattractive to develop one. But being able to diagnose it within the first year of life may greatly improve the results of the palliative treatments which these children currently recei­ve”, emphasises the head of the group. “In addition, it would be very useful to identify the carriers of the mutated gene, who, even though they do not suffer the disease, also have a higher probability of developing tumours”, he says

NOTÍCIA CIENTÍFICA / SCIENTIFIC NEWS

Patrons comuns d’infeccions víriques de bactèries Núria Pérez

U

na exhaustiva anàlisi en què ha participat Sergi Valverde, del Laboratori de Sistemes Complexos de l’IBE (UPF-CSIC), aplega els resultats de 38 estudis realitzats en els últims 20 anys sobre infeccions víriques de bactèries.   El grup del Georgia Institute of Technology (Estats Units), amb el qual ha col·laborat l’investigador català, ha

recollit les dades de 12.000 assaigs d’infecció. Valverde ha desenvolupat una tècnica computacional per tal de detectar regularitats en la base de dades.   L’estudi, publicat a la revista PNAS, mostra com les infeccions de bactèries per part de virus segueixen certs patrons universals. «Les bactèries molt resistents són infectades només per virus generalistes, és a dir, aquells que ataquen a moltes bactèries. Les que s’infecten fàcilment són atacades tant per generalistes com per especialistes », diu Valverde.

Common patterns of bacteria-virus infections

A

n exhaustive analysis in which Sergi Valverde, from the complex systems lab of the IBE (UPF-CSIC), participated has compiled the results of 38 studies on viral infections of bacteria carried out over the last 20 years.   The group from the Georgia Institute of Technology (USA), with whom the Catalan researcher collaborated, has compiled the data from 12,000 infection tests.

Valverde has developed a computational technique to detect regularities in the database used.   The study, published in the journal PNAS, reveals that, looking at viruses from different species one can see common organisational patterns in their infection of bacteria. “The most resistant bacteria are infected only by generalist viruses, and those which are easily infected are attacked by both generalists and specialists”, explains Valverde. This suggests general principles of organisation


7 3

Ciència

     febrer   setembre de 2011  de 2011  |  www.prbb.org |  www.prbb.org      

NOTÍCIES CIENTÍFIQUES / SCIENTIFIC NEWS

Alzheimer, virus d'ARN i estrès oxidatiu   «Hi ha quatre enzims que activen el BACE1 al cervell, i el PKR és l’únic que ho fa de forma patològica en resposta a l’estrès cel·lular. Esperem que entendre les bases bioquímiques d’aquest tipus d’activació ajudi a desenvolupar medicaments per evitar-la», manifesta Muñoz.

Núria Pérez

U

n treball publicat a la revista PLoS ONE i coordinat per Francisco Muñoz (CEXS-UPF) revela noves dades sobre l’activació de l’enzim BACE1. Aquest enzim és el causant de la producció del pèptid beta-amiloide, l’agregació del qual condueix a l’Alzheimer.   Els investigadors demostren que el BACE1 és activat en les neurones a causa de l’acció de l’enzim PKR per factors que generen estrès cel·lular, com ara la presència de virus ARN de doble cadena o l’estrès oxidatiu. «L’envelliment humà genera radicals lliures que danyen proteïnes, lípids, carbohidrats i àcids nucleics (ADN i ARN). Aquests danys, juntament amb virus de doble cadena com el virus de l’herpes simple HSV1, estan presents en la majoria

Alzheimer’s, RNA viruses and oxidative stress

Pacient d'Alzheimer / Alzheimer's patient

de cervells de la gent gran i contribueixen a l’activació del PKR», explica Muñoz. El PKR fosforila el factor d’iniciació eIF2alfa, la qual cosa posa en marxa la síntesi de diverses proteïnes, com ara el BACE1.

A

study published in the journal PLoS ONE and coordinated by Francisco Muñoz (CEXS-UPF) reveals new data about the activation of the BACE1 enzyme. This enzyme is responsible for the production of the beta-amyloid peptide, the aggregation of which leads to Alzheimer’s.   The researchers show that BACE1 is activated in the neurons due to the action

of the PKR enzyme through factors which generate cell stress, such as the presence of double-stranded RNA viruses or oxidative stress. “Human ageing generates free radicals which damage proteins, lipids, carbohydrates and nucleic acids (DNA and RNA). This damage, together with doublestranded viruses such as the herpes simplex virus HSV1, are present in the brains of the majority of old people and contribute to PKR activation”, explains Muñoz. PKR phosphorylates the initiation factor eIF2alfa, which triggers the synthesis of various proteins, including BACE1.   “There are four enzymes which activate BACE1 in the brain, and PKR is the only one that acts pathologically in response to cell stress. Understanding the biochemical basis of this type of activation should help in the development of preventative medicines”, states Muñoz

La reprogramació cel·lular, més eficient Laia Cendrós

R

ecentment s’ha vist que les cèl·lules adultes ja diferenciades poden ser reprogramades cap a cèl·lules mare pluripotents (iPS), però encara es desconeixen els mecanismes implicats, que, d’altra banda, no són del tot eficients. Investigadors del CRG liderats per Pia Cosma han aconseguit un important avenç en la dissecció d’aquests mecanismes de reprogramació de cèl·lules somàtiques.   Els autors ja havien descobert que l’activació de la via de senyalització Wnt/β-catenina provocava la reprogramació de cèl·lules somàtiques. Ara demostren que l’absència de l’anomenat T-cell factor 3 (Tcf3), un repres-

sor dels gens diana de β-catenina, millora l’eficiència de la reprogramació en cèl·lules precursores neurals. L’estudi, publicat a PNAS, explica que la causa d’aquesta millora és principalment l’aparició de modificacions epigenètiques en tot el genoma.   «La possibilitat d’obtenir cèl·lules mare pluripotents a partir de cèl·lules somàtiques adultes, tot i que encara és lluny de ser una realitat terapèutica, promet superar qüestions pendents en la teràpia amb cèl·lules mare, com ara els problemes ètics de l’ús de cèl·lules mare embrionàries humanes», diu Cosma. «El coneixement progressiu dels mecanismes que regulen els processos de reprogramació ajudarà, sens dubte, al desenvolupament de procediments més segurs per obtenir cèl·lules iPS per a ús clínic», afegeix.

More efficient cell reprogramming

R

ecent breakthroughs have shown that terminally differentiated adult cells can be reprogrammed into pluripotent stem cells (iPS), although the mechanisms are neither very efficient nor well understood. Researchers at the CRG, led by Pia Cosma, have taken an important new step into the dissection of the somatic cell reprogramming mechanism.   The authors had previously demonstrated that activation of the Wnt/β-catenin signalling pathway triggers somatic cell reprogramming. Now they have shown that the absence of T-cell factor 3 (Tcf3), a repressor of β-catenin target genes, stri-

kingly and rapidly enhances the efficiency of neural precursor cell (NPC) reprogramming. The study, published in PNAS, also shows that the increased reprogramming efficiency is largely due to genome-wide epigenetic modifications.   “The possibility of obtaining pluripotent stem cells from adult somatic cells, although still far from being a therapeutic reality, promises to overcome fundamental issues in stem cell therapy, including ethical concerns about the use of human embryonic stem cells”, says Cosma. “Better knowledge of the mechanisms that regulate reprogramming will, without doubt, help to develop safer procedures to obtain iPS for clinical use”, she adds

Origen comú de les malalties genètiques Núria Pérez

U

na anàlisi de xarxes moleculars revela que moltes malalties, fins i tot les mendelianes, també anomenades «monogèniques», no s’atribueixen a altera­ cions d’un únic gen, sinó que estan associa­ des a alteracions de diversos gens. L’estudi també mostra que les malalties es troben molt connectades entre si i suggereix un origen genètic comú de les malalties mendelianes, les complexes i les ambientals.   El treball ha estat realitzat per un equip d’investigadors del GRIB (UPF-IMIM), en col· laboració amb la Universitat de Munic (Alemanya), i s’ha publicat a la revista PLoS ONE.   L’anàlisi de xarxes s’ha dut a terme utilitzant l’aplicació informàtica DisGeNET, desenvolupada per l’equip que coordina Laura Furlong (GRIB). Les bases de dades analitzades abracen tot l’espectre de malalties humanes amb un component genètic: les malalties mendelianes, les complexes causades per molts gens i aquelles que tenen també causes ambientals.   «Vam fer un estudi sistemàtic de les xarxes gen-malaltia per comprovar si els gens implicats estaven relacionats funcionalment

en la cèl·lula, és a dir, si formaven part de xarxes moleculars o mòduls funcionals. I, en efecte, és així, i a més són gens que solen formar part d’un conjunt de processos biològics bàsics», explica Furlong. Common origin for genetic diseases

A

n analysis of molecular networks has revealed that many diseases, including Mendelian ones, also known as “monogenic”, cannot be attributed to alterations of a single gene but rather are associated with changes in various genes. The study also shows that the diseases have a great deal of interconnec­ tion, and suggests a common genetic origin of Mendelian, complex and environmental diseases.   The work was carried out by a team of researchers from the GRIB (UPF-IMIM), in collaboration with the University of Munich in Germany, and has been published in the journal PLoS ONE.   The network analysis was undertaken using the DisGeNET software, a tool developed by Laura Furlong's team at the GRIB. The databases analysed span the entire spectrum of human diseases with a genetic

DisGeNET, una aplicació gratuïta desenvolupada per Laura Furlong DisGeNET, a free application developed by Laura Furlong

component: Mendelian or monogenic diseases, complex diseases caused by many genes, and those diseases having also environmental causes.   "We made a systematic study of gene-disease networks to see if the genes involved

were related functionally in the cell, that is, if they formed part of molecular networks or functional modules. This is, in fact, true, and moreover they are genes that are usua­lly part of a set of basic biological processes", explained Furlong


Ciència

www.prbb.org  www.prbb.org  |  setembre |  abril de 2011       

4

CARRERA CIENTIFICA / BECOMING A SCIENTIST

CRISTINA GÓMEZ SANTOS – RESPONSABLE DELS LABORATORIS DEL CMRB

«La meva feina és diferent cada dia, i ajudo els investigadors» doing cytogenetics and in vitro fertilisation. I had to travel a lot in Spain and abroad to give courses and seminars. I learnt a lot and I got to know all of the genetics and assisted reproduction labs in Spain.

Maruxa Martínez-Campos Quan vas deixar la recerca? esprés de fer el doctorat en neurociència del Parkinson. Vaig començar a donar classes a tècnics de laboratori de l’Escola Bonanova als matins i a les tardes treballava de citogenetista als Laboratoris Dr. Echevarne, on em vaig introduir en el món de les malalties genètiques.

D

Com van ser aquestes experiències? Fer classe m’encantava, però els laboratoris privats són molt rutinaris. Després d’un any vaig canviar als laboratoris Balagué Center, que eren més grans i s’hi feien més coses. Però vas plegar al cap de sis mesos. Sempre m’ha agradat fer coses noves. No tenia clar què volia fer, i tenir dues feines era molt cansat. Quan va sorgir l’oportunitat de fer d’especialista de producte de la internacional Olympus, m’hi vaig llençar. En què consistia la teva feina? A promocionar els softwares acoblats als microscopis per fer citogenètica i fecundació in vitro. Havia de viatjar molt per Espanya i l’estranger, i preparar cursos i seminaris. Vaig aprendre moltíssim, i vaig conèixer tots els laboratoris de genètica i reproducció assistida d’Espanya. Com vas arribar al CMRB? Ja venia per aquí a causa de la meva feina; m’agradaven molt aquest centre i el PRBB, on se’m coneixia com «la noia d’Olympus». Mirant el web del CMRB vaig veure l’oferta i vaig pensar: per què no? Quines són les teves responsabilitats? Coordinar els laboratoris i les sales de maquinària del CMRB. Superviso la feina dels tècnics, controlo l’estoc de material i reactius generals, m'asseguro que tot l’equipament estigui en funcionament, provo els nous kits i atenc els comercials i els investigadors quan necessiten qualsevol cosa. El CMRB no podria funcionar sense tu... Ni sense els tècnics! A més, apart de mi hi ha els responsables de les diferents plataformes tècniques: Bioimatge i histologia, Cultius cel·lulars, Citometria de flux i Micromanipulació d'embrions.

How did you arrive at the CMRB? I already used to come here with my job, they knew me as “the Olympus girl”, and I really liked this centre and all of the PRBB. Looking on the CMRB webpage I saw the job offer and thought, why not?

PERFIL / PROFILE Cristina Gómez Santos, nascuda a Barcelona fa 33 anys, reparteix el seu temps entre els seus fills, de dos anys i mig i cinc mesos, i la seva feina gestionant els laboratoris del CMRB. Després de breus estades al món de l’acadèmia i de la indústria, des de 2007 és la responsable d’aquests laboratoris. Cristina Gómez Santos, born in Barcelona 33 years ago, splits her time between caring for her children (a two-and-a half year old baby girl and a five-month old baby boy) and her job looking after the CMRB researchers. After brief stays in academia and industry she became lab manager of the CMRB labs in 2007. Trobes a faltar fer recerca? Em va encantar fer la tesi, però la veritat és que la recerca és una feina molt competitiva i estressant, sense vacances i sense horaris. Aquí tinc la sort que, apart de gestionar, també puc fer feina de laboratori al costat dels tècnics, i a més estic al dia de la recerca que es fa al CMRB gràcies als lab meetings que fem cada mes. Què és el que més t’agrada de la teva feina? És diferent cada dia, completíssima. Ajudo els investigadors i estic en contacte amb el laboratori, que és el que més m’agrada, i conec gent de moltes nacionalitats. Tot plegat és molt enriquidor. A més, des que tinc fills, treballo en jornada intensiva, així que l’horari també és perfecte. I visc al costat! Què t’ofereix ser dins el PRBB? A causa de la gran quantitat d’investigadors que hi ha al PRBB, vénen moltes cases comercials a presentar-nos els darrers avenços tecnològics i equipaments, i això és perfecte! Crec que és una sort ser aquí i espero poder ser-hi molt de temps!

“My work is different everyday and I help out the researchers” When did you leave research? fter doing my PhD on the neuroscience of Parkinson’s, I started tea­ ching lab technicians in the Escola Bonanova in the mornings and working as a cytogeneticist in the Laboratorios Dr. Echevarne in the afternoons. There I was introduced to the world of genetic diseases.

A

What were these experiences like? I loved teaching, but in private laboratories everything is very routine. After a year I changed to the Balagué Center labs, which were bigger and did more things. But you left after six months. I've always liked doing new things. I wasn’t sure what I wanted to do and having two jobs was really tiring. When the opportunity came up for me to be a product specialist at the multinational Olympus, I went for it. What did your job consist of? Promoting the microscope software for

conferÈnciEs PRBB-CRG / conferencEs PRBB-CRG RUI COSTA, Friday September 9. Costa, from the Instituto Gulbenkian de Ciência in Oeiras, Portugal is studying the neurobiology of action, particularly that which is learned through trial and error throughout life, in health and disease. In particular, he tries to understand how changes in molecular networks in the brain modify neural circuits to produce experience-dependent changes in actions. In order to understand this he focuses on three different components: action initiation, how we start and generate diverse actions; action improvement, how we increase the accuracy and speed of actions through trial and error; and actions and outcomes, how we learn that particular actions lead to particular outcomes (goal of the action) and how we form habits. He has been invited by Filipe Pinto Teixeira (CRG).

What are your responsibilities? To coordinate the CMRB laboratories and equipment rooms. I supervise the work of the technicians, control the stock of material and general reagents, ensure that all of the equipment is in working order, deal with sales reps, test the new kits and look after the researchers for whatever they need. It seems that the CMRB couldn’t function without you... Nor without the technicians either! Moreover, apart from me there are the heads of the different technical platforms: Bioimaging and Histology, Cell Culture, Flow Cytometry, and Embryo Micromanipulation. Do you miss doing research? I loved doing my thesis, but research is very competitive and stressful, with no holidays and without timetables. Here I am lucky that, apart from managing, I can also do lab work side-by-side with the technicians and I am up to date with the research that is done at the CMRB thanks to our monthly lab meetings. What do you like most about your job? Every day is different, very full, and I help the researchers. I am in contact with the lab, which is the thing I like most, and I meet people from many countries, it is very enriching, Moreover, since I had my children, I work an intensive schedule, so the timetable is also perfect. And I live really close by! What does being within the PRBB offer? Due to the huge number of researchers at the PRBB, lots of sales reps come to show us the latest technology and equipment which is perfect! I think that I am very lucky to be here, and I hope to be able to stay here for a long time!

Conference Programme financed by the CRG and the PRBB

FREDA MILLER, Friday September 16. Miller, from the Developmental & Stem Cell Biology department of the Hospital for Sick Children Research Institute and the University of Toronto in Canada, is interested in the role stem cells play in the bio­logy of adult tissues and in using adult stem cells to study and treat diseases. Known for her studies of neuronal stem cells and of neuronal growth, survival and apoptosis, other major findings from her lab have provided evidence that mammalian dermis contains a multipotent stem cell population (SKPs) that can be isolated and purified, that the p75 neurotrophin receptor is apoptotic in neurons, and that the p53 family plays an essential role in the nervous system. She has been invited by Bill Keyes (CRG).

KENNETY M. WEISS, Monday September 19. Weiss, from the Evolutionary and Developmental Genetics group of the Department of Anthropology at the Penn State University, USA, uses a variety of investigative techniques for understanding complex traits and the evolutionary processes that are responsible for them. He works on various subjects, ranging from understan­ ding the amount of genetic complexity underlying human di­ sease, to developmental and evolutionary aspects of the head and dentition. He is also interested in understanding complex traits that seem to be affected by multiple factors and in using genomic sequence comparisons to understand gene regulation and evolution of the olfactory system, amongst others. He has been invited by Jaume Bertranpetit (UPF).


7 5

Ciència

     febrer   setembre de 2011  de 2011  |  www.prbb.org |  www.prbb.org      

NOTÍCIES CIENTÍFIQUES / SCIENTIFIC NEWS

Anar amb bicicleta salva vides Gisela Sanmartín

U

n estudi que quantifica l’impacte en la salut de Bicing, el servei públic de bicicletes compartides de Barcelona, acaba de publicar-se al British Medical Journal. Els resultats: cada any s’eviten 12 morts a Barcelona i les emis­ sions de CO2 disminueixen en unes nou tones. Els investigadors del CREAL, autors de l’estudi, afirmen que els beneficis per a la salut de l’activitat física que es realitza anant amb bicicleta són més grans que els riscos de respirar aire contaminat o de tenir un accident de trànsit.   Aquest estudi és part del projecte TAPAS (Transportation, Air Pollution and Physical Activities), coordinat per Mark

Nieuwenhuijsen (CREAL). En total, hi participen sis ciutats europees.   Hi ha més de 360 sistemes públics de bicicletes al món, per exemple a París, Londres o Nova York. David Rojas, principal autor de l’estudi, afirma que «aquests sistemes representen un mitjà de transport sostenible que, a més, millora la salut pública lluitant contra l’obesitat i les malalties cardiovasculars». Cycling saves lives

A

study that quantifies the health impacts of Bicing, Barcelona’s public bike sharing system, has been published in the British Medical Journal. The results show that it decreases CO2 production by nine tons per year, and avoids

12 deaths a year in Barcelona. The researchers from the CREAL who carried out the study found that the health benefits from physical activity during cycling are much greater than any risk from air pollution and accidents.   The work is part of the European TAPAS project (Transportation Air Pollution and Physical Activities), which has partners in six cities and is coordinated by Mark Nieuwenhuijsen at the CREAL.   There are more than 360 public bike sharing systems around the world in cities such as Paris, London and New York. David Rojas, main author of the paper said: “Cycling is a sustainable mode of transport, and it reduces public health service expense by decreasing obesity and cardiovascular diseases”

Hiperlaxitud i propensió a l’angoixa Maribel Pérez / Rosa Manaut

L

es persones amb hiperlaxitud articular (HLA) tenen un risc 23 vegades superior de patir trastorns d’ansietat. Així ho ha publicat un grup d’investigadors de la Unitat d’Ansietat de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) de l’Hospital del Mar i del Grup de recerca d'angoixa, trastorns afectius i esquizofrènia de l’IMIM.   Els resultats de la investigació, encapçalada per Antoni Bulbena i publicada a General Hospital Psychiatry, són la culmina-

ció d’una tasca iniciada fa 15 anys. Llavors es va estudiar un grup de persones d’entre 16 i 20 anys, algunes de les quals patien HLA. Quinze anys després s’ha vist que l’ansietat, en forma d’angoixa, fòbia social o agorafòbia, s’ha manifestat majoritàriament en el grup de persones amb HLA.   L’HLA és un desordre benigne del sistema musculoesquelètic, associat a un augment de la flexibilitat del teixit connectiu del cos, que és causat per una alteració de la fibra del col·lagen. Té un fort component hereditari, està present en el 10-15% de la població general i és més freqüent en dones.

Double jointedness and risk of anxiety

P

eople with joint hypermobility are 23 times more likely to suffer anxie­ ty disorders. This is according to a publication by a group of researchers from the anxiety unit of the Neuropsychiatry and Addictions Institute (INAD) of the Hospital del Mar and the Anxiety, affective disorders and schizophrenia group from the IMIM.   The results of the study, lead by Antoni Bulbena and published in the journal General Hospital Psychiatry, are the culmination of 15 years of work. A group of pe-

ople of 16 to 20 years old, some of whom suffered from hypermobility, was followed through time. Fifteen years later, the researchers have found that anxiety, including social phobia and agoraphobia, has primarily manifested in those with hypermobility.   Hypermobility is a benign disorder of the musculoskeletal system, associated with an increase in flexibility of the body’s connecting tissue due to an alteration of the collagen fibre. It has a strong hereditary component, is present in 10-15% of the population and is more frequent amongst women

Una simple analítica per al risc cardiovascular l’hospital. Aquest descobriment permetrà detectar de forma senzilla, ràpida, no invasiva i econòmica aquesta lesió subclínica i, per tant, el risc de patir una malaltia orgànica greu.

Maribel Pérez

A

l món hi ha més de 360 milions d’hipertensos i s’estima que l’any 2025 n’hi haurà un 60% més. Segons la unitat d’hipertensió i risc vascular de l’Hospital del Mar, mesurant l’excreció d’albúmina urinària amb una simple analítica i la pressió sistòlica nocturna es pot millorar l’avaluació del risc cardiovascular associat a la hipertensió. Aquesta és la conclusió d’un estudi realitzat amb una mostra de més de 350 pacients hipertensos resistents al tractament i que s’ha publicat a la revista Hypertension.   Un bon control de la pressió arterial és imprescindible per a evitar lesions orgàniques

A simple analysis for cardiovascular risk

associades, com l’infart agut de miocardi o la insuficiència renal avançada. Prèviament a l’aparició de la lesió orgànica, es produeix un pas intermedi que s’anomena lesió orgànica subclínica. «La detecció d'una lesió subclínica associada a hipertensió inclou moltes proves, i no sempre és possible», explica Anna Oliveras, cap clínica del Servei de Nefrologia de

A

bout 360 million people in the world have high blood pressure and it is estimated that by 2025 there will be 60% more. According to the hypertension and vascular risk unit of the Hospital del Mar, a simple analysis of the excretion of urinary albumin and the nocturnal systolic blood pressure can improve the assessment of the cardio­vascular risk associated with hypertension. This is the conclusion of a study carried out on more

than 350 patients with high blood pressure resistant to treatment, and which has been published in the journal Hypertension.   Good control of arterial pressure is necessary to avoid associated organic lesions, such as acute myocardial infarction or advanced renal insufficiency. Before the appearance of the organic lesion, there is an intermediate step known as a subclinical organic lesion. “The detection of a subclinical lesion associa­ ted with hypertension involves many tests, and it is not always possible to do them all”, explains Anna Oliveras, head of the nephrology service at the hospital. This discovery will enable the detection of the risk of suffering a serious organic disease in a simple, quick, non-invasive and economically viable way

Descobert el gen de la síndrome de Bohring-Opitz Núria Pérez

L

a síndrome de Bohring-Opitz, una malaltia molt greu caracteritzada per retard intel·lectual i malformacions congènites, ja té culpable. Un grup de científics ha identificat mutacions en el gen ASXL1 com a causants d’aquesta síndrome, que sol causar la mort abans de l’adolescència.  L’estudi ha utilitzat la tècnica de seqüenciació massiva per a fer una cerca de mutacions simultàniament en uns 20.000 gens. Aques-

ta cerca ha identificat en set de 13 pacients mutacions en el gen ASXL1 que donen com a producte una proteïna no funcional. Això suggereix que el gen ASXL1 és un dels responsables de la síndrome de Bohring-Opitz.   L’estudi, publicat a Nature Genetics, ha estat realitzat per investigadors de la Universitat de Radboud de Nimega (Holanda), on Benjamín Rodríguez-Santiago, investigador provinent del CEXS-UPF, està fent una estada postdoctoral. També han participat científics d’Alemanya, Dinamarca, Finlàndia, Regne Unit i Suïssa.

A gene for Bohring-Opitz syndrome identified

A

cause of Bohring-Opitz syndrome, a very serious disease characterised by severe intellectual retardation and congenital deformities, has been found. A group of scientists has identified mutations in the ASXL1 gene as causing this syndrome, which usually provokes pre-adolescent death.   The study used massive sequencing techniques to simultaneously look for mutations in 20,000 genes. This search identified,

in seven out of 13 patients, mutations in the ASXL1 gene which lead to the production of a non-functional protein. This suggests that this gene is responsible for Bohring-Opitz syndrome, even if not in every case.   The study has been published in Nature Genetics and was carried out by researchers from Radboud de Nimejen University in the Netherlands, where Benjamín RodríguezSantiago, from the CEXS-UPF, is on a postdoctoral stay. Other scientists involved in the study come from Germany, Denmark, Finland, the UK and Switzerland


Diversitat

www.prbb.org  |  setembre de 2011       

6

NOTÍCIES GENERALS / GENERAL NEWS

Èxit del primer curs de biologia de sistemes Hilde Janssens

E

l curs d’estiu «Modelatge per la biologia de sistemes», celebrat al CRG del 4 al 8 de juliol, va proporcionar una bona introducció a la biologia de sistemes, amb un enfocament de modelatge dinàmic de les xarxes. Els participants van ser 16 estudiants de doctorat i investigadors postdoctorals amb experiència en biologia o bioinformàtica.   Els caps de grup, Louis Matthieu i Johannes Jaeger, juntament amb els postdocs Anton Crombach i Álex Gómez-Marín, van dissenyar un interessant programa que incloïa classes teòriques al matí i una sèrie d’exercicis pràctics durant les tardes. Cada dia va concloure amb una conferència pública impartida per un dels set instructors externs, tots ells experts internacionals. Hilde Janssens va coordinar el curs.

  Els participants van avaluar el curs molt positivament. Segons un d’ells, es tractava d’un «al·lucinant curs accelerat de com mirar les teves dades o una determinada qüestió científica d’una manera imparcial sense precedents».   El curs va ser finançat pel Programa de Biologia de Sistemes del CRG, així com pel projecte de recerca SysteMTb de la Comissió Europea. Students praise first edition of systems biology course

T

he “Modelling for Systems Biology” summer course held at the CRG on July 4-8 provided a broad introduction to systems biology, with a focus on dynamic network modelling. The participants included 16 PhD students and postdocs with a background in biology or bioinformatics.

  Group leaders Matthieu Louis and Johannes Jaeger, together with the postdocs Anton Crombach and Álex Gómez-Marín, designed an exciting program with theoretical lectures in the morning and a series of hands-on exercises during the afternoons. Each day was concluded with a public lecture by one of the seven external instructors, all of them world experts. Hilde Janssens coordinated the course.

  The participants rated the course very highly. According to one of them, this was a “mind-blowing crash course in how to look at your data or at a given scientific question in an unprecedented unbiased way”.   The course was financially supported by the Systems Biology Programme of the CRG as well as the SysteMTb research project of the European Commission

PRBB Intervals porta nous cursos a la tardor Maruxa Martínez-Campos

C

om sobreviure en un grup de recerca, com gestionar el temps o com tenir èxit en ciència: aquestes són algunes de les aptituds que podreu aprendre amb els cursos del programa Intervals del PRBB planejats per a la tardor. Si us interessen els temes de la propietat intel·

lectual i el capital de risc o simplement voleu millorar les vostres habilitats a l’hora d’escriure o fer presentacions, també hi ha lloc per a vosaltres. La inscripció als cursos ja és oberta per a tots els residents a http:// intervals.prbb.org.   L’avaluació dels 18 cursos d’Intervals fets durant el que portem d’any mostra una alta satisfacció. Els 212 participants han valorat la seva satisfacció entre el 76 i el 96%.

New PRBB Intervals courses in autumn

H

ow to sur vive your research group, manage time, or simply be successful in science. These are just some of the skills you can learn in the PRBB Intervals courses planned for this autumn. If you are interested in intellectual property and venture capital, or if you simply want to improve your wri-

ting and presentation skills, there is also something for you. Registration for all courses is free and open to all residents at the Intervals website http://intervals. prbb.org.   Eighteen PRBB Intervals courses have been held so far in 2011, with 212 residents participating. In an evaluation of the courses, the immediate satisfaction score of the attendants ranged from 76 to 96%


7

Diversitat

     febrer   setembre de 2011  de 2011  |  www.prbb.org |  www.prbb.org      

ESPECIAL VÒLEI / VOLLEYBALL SPECIAL

RETRAT / PORTRAIT

Festa d'estiu al PRBB

1

2

3

Carla Lluís (Barcelona, 1984) PhD student IMIM (Institut de Recerca Hospital del Mar)

Quins són els teus hobbies? M'agrada molt jugar a vòlei, la música, llegir i l’arquitectura, en aquest ordre. Què et faria totalment feliç? Que tothom pogués apreciar com n’és de bonic veure cada dia sortir el sol. 4

5

6

Què és el que més et molesta? La prepotència! Al final tots tenim coses bones i dolentes, i sobretot coses que ens fan especials! Ningú no és millor que ningú altre. Quin és el teu personatge favorit (fictici o real)? Tot i que no és cap personatge, a qui realment admiro és a ma mare. Crec que és una persona extraordinària de veritat.

7

8

9

1. Lluita aferrissada a la final dels cracks 6x6 / A fierce fight for the 6x6 cracks trophy / 2. Els Rabenessen, guanyadors dels cracks 6x6 / Rabenessen, the 6x6 cracks champions / 3. Els subcampions també celebren al mar / The runner-ups also celebrate in the sea / 4. Hi va haver trofeus per a 20 dels 55 equips / There were 20 trophies for 55 of the teams / 5. 1.500 entrepans per als afamats residents / 1500 sandwiches for the very hungry residents / 6. Pales de platja per a tots els participants / Beach rackets for all participants / 7. DJ Aitor.B i DJ Pinguri van amenitzar la festa / DJ Aitor.B and DJ Pinguri provided the entertainment for the party / 8. Uns 500 residents van assistir a la festa / About 500 residents came to the party / 9. Entre ball i celebració, la festa va acabar a mitjanit / People dancing and celebrating. The party finished at midnight

EQUIPS PARTICIPANTS / PARTICIPATING TEAMS 6x6 Rabenessen Seqs on the beach Cavallers del santcreal La oca y a por otra copa Rgenerators Los chanclas Glom Diferenciación y cáncer Volleyblots Pepeta-arancino Evoleibol 2 Rararagazza! team Las pelucas rosas Evoleibol 1 Super limbs Geeks 2.0 Facepelotazo Sofa king geeks Vollywood Darewin Half a beast Sandeaters Esa vaina! Marta y los Subterráneos Zorroclocos The punishers Tony’s bitches No + 3 6

Six on the beach Nameless Musculators Tocapilotes

4x4

Tututothom! Los suplentes Gens bojos Geeks and chicks Pedo Puskarra Medusas No fly zone Dazed and confused Sandrover Lords of the geeks Beach bumbas Scavengers Los cojos team elspetardus Més que un team! Half a beast Portuitanyols kroniakaikronia Not funny name Las Almejas Rasuradas Vollywood Fuck the shut up Escarpins Chocolate

Quin talent t’agradaria tenir? M'encantaria saber explicar acudits; se'm dóna fatal!. El teu lema? «El millor dels somnis és que es poden fer realitat», del baró Pierre de Coubertain.

CLASSIFICACIÓ FINAL / FINAL CLASSIFICATION 6X6

4X4

Cracks 1. Rabenessen 2. Pepeta-Arancino 3. Rgenerators

Cracks 1. Sandrover 2. Més que un team! 3. Portuitanyols

What are your hobbies? I really like, in this order: playing volleyball, music, reading and architecture.

Quasi cracks 1. Las pelucas rosas 2. Darewin 3. Facepelotazos

Quasi cracks 1. Geeks & Chicks 2. Pedo Puskarra 3. No FlyZone

Quasi que no 1. Sandeaters 2. Diferenciación y Cáncer 3. Tony's bitches

Quasi que no 1. Los suplentes 2. Gens bojos 3. ---

What would make you absolutely happy? Everyone being able to appreciate how beautiful it is to see the sun rise every morning.

Disasters 1. La oca y a por otra copa 2. Glom 3. Musculators

What bothers you most? Arrogance! In the end we all have good and bad traits, and above all, things that make us special! Nobody is better than anybody else.

PREMIS ESPECIALS A l’equip més lluitador: Pepeta-Arancino A l’equip amb el nom més original: Vollywood Premi fair play: Vollywood

Who is your favourite real or fictitious person? Actually, I really admire my mum: I think she’s truly extraordinary. What is your worst failing? I am unable to remember anyone’s name, even if I am told a thousand times.

Campanya de PREVENCIÓ / PREVENTION campaign Ordre i neteja al lloc de treball. Un espai de treball net i endreçat permet treballar millor i elimina riscos. Per això la campanya d’aquest mes ens recorda moltes coses que ja sabem i que cal que posem en pràctica. A més, és un bon moment per a fer neteja i començar el curs amb tot a punt. Aquesta

Quin és el teu millor defecte? Sóc incapaç de recordar el nom de la gent, encara que me’l diguin mil vegades.

és la recomanació de prevenció del mes de this month’s campaign reminds us of many setembre i forma part de la campanya «La things we should put into practice. It is also prevenció és cosa de tots. Comença per tu!». a good moment to have a clean up and start the new term with everything ready. This Order and cleanliness at the work area. prevention recommendation for September A clean and ordered space lets you work is part of the “Prevention is the responsibility better and eliminates risks. For this reason, of everyone. It starts with you” campaign

What talent would you like to have? I would love to be able to tell jokes. I am quite bad at it! Your motto? “The best thing about dreams is that they can become reality”, by Pierre de Frédy, Baron de Coubertin


Edifici

www.prbb.org  |  setembre de 2011       

NOTÍCIA GENERAL / GENERAL NEWS

NOTÍCIES BREUS / BRIEF NEWS

Hernán López-Schier presideix un nou projecte de l’ESF

3a edició del programa internacional de doctorat de “la Caixa”. La cerimònia per als candidats de la convocatòria 2010 es va celebrar el juliol a CosmoCaixa i va ser presidida per la ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, així com pels directors generals de “la Caixa” i de la Fundació “la Caixa”. El programa, que cada any beca 40 nous estudiants, busca fomentar la recerca biomèdica a Espanya incorporant talents joves de tot el món en els principals centres de recerca en biomedicina del país: el CRG, l’IRB Barcelona, el CNB-CSIC i el CNIO. Els 10 estudiants incorporats al CRG el setembre passat provenen de vuit països, entre els quals hi ha Itàlia, Austràlia, Brasil i Polònia.

Laia Cendrós

H

ernán López-Schier, cap de grup al CRG, ha estat nomenat per la European Science Foundation (ESF) president del comitè directiu del nou projecte en xarxa Models Quantitatius de Biologia Cel·lular i del Desenvolupament (Quantissue).   Quantissue es durà a terme entre 2011 i 2016. El projecte reuneix experts de disciplines complementàries amb un interès en la comprensió quantitativa dels mecanismes bàsics que governen els processos morfogenètics, de nivell cel·lular a nivell dels teixits. Està finançat per Àustria, Bèlgica, Alemanya, els Països Baixos, Portugal, Eslovènia, Espanya, Suècia, Suïssa i el Regne Unit.   «Esperem crear una xarxa de treball interactiva i col·laborativa per a unir la biologia cel·lular del desenvolupament tradicional amb la biofísica i la biologia de sistemes», comenta López-Schier. «És molt gratificant i esperançador que Espanya coordini un esforç internacional en aquest sentit», afegeix. Hernán López-Schier to preside over new ESF project

H

ernán López-Schier, group leader at the CRG, has been appointed by the The European Science Foundation (ESF) president of the steering com-

mittee of the new networking programme Quantitative Models of Cell Biology and Development (Quantissue).     Quantissue will run from 2011 to 2016. The project brings together experts from complementary disciplines with an interest in the quantitative understanding of the basic mechanisms which govern morphogenetic processes, from cell to tissue level. It is financed by Austria, Belgium, the Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the UK.    “We are hoping to create an interactive and collaborative working network to unite traditional developmental cell biology with biophysics and systems biology”, comments López-Schier. “It is very gratifying and encouraging that Spain is coordinating this kind of international effort”, he adds

3rd edition of “la Caixa” International PhD programme. The ceremony for the candidates of the 2010 call was held in July at CosmoCaixa, and was chaired by the Minister of Science and Innovation, Cristina Garmendia, and the General Directors of “la Caixa” and “la Caixa” Foundation. The programme aims to boost Spanish biomedical research by recruiting students from all over the world to the main biomedical research institutes in this country: the CRG, the IRB Barcelona, the CNB-CSIC and the CNIO. The 10 PhD students who joined the CRG last September hail from eight different countries, including Italy, Australia, Brazil and Poland. Noves sales. Sala Curie, Sala Darwin i Sala Ramón y Cajal. Les tres noves sales per a seminaris del PRBB seran batejades amb els noms d’una dona científica, del pare de la teoria de l’evolució i d’un cien-

8

tífic espanyol. Es troben a la plaça interior del parc i funcionaran a partir de finals de setembre. Els noms han estat escollits pels residents a través d’una enquesta. New seminar rooms. The new conference rooms which will be in operation from late September at the inner square of the PRBB will be known as Curie, Darwin and Ramón y Cajal. Residents who participated in a survey voted for these options, which include a female scientist, the fa­ ther of the evolutionary theory and a Spanish scientist. Programa Severo Ochoa. El CRG i el CREAL competiran en els pròxims mesos amb uns altres 20 centres i unitats de recerca espanyols per obtenir un dels 10 distintius d’excel·lència que el Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN) concedirà el novembre que ve en el marc del programa Severo Ochoa, que celebra la seva primera edició. L'acreditació vol distingir els centres espanyols que estiguin entre els millors del món, segons paraules de la ministra Garmendia. Severo Ochoa program. The CRG and the CREAL will compete in the coming months with 20 other Spanish research centres and units for one of the 10 certificates of excellence that the Ministry of Science and Innovation (MICINN) will grant in November within the framework of the first edition of the Severo Ochoa programme. These certificates aim to distinguish those Spanish research centres that are amongst the best in the world, according to the Minister of Science and Innovation, Cristina Garmendia

AGENDA Direcció: Jordi Camí, Reimund Fickert i Elvira López Assessor: Manuel Lamas Editora: Maruxa Martínez-Campos Comitè editorial: Rosa Manaut (IMIM/Hospital del Mar) Maribel Pérez (Hospital del Mar) Gisela Sanmartin (CREAL) Marc Permanyer (UPF) Núria Pérez (UPF) Glòria Lligadas (CRG) Ania Liste (CMRB) Mònica Rodríguez (PRBB) María Escrivá (FPM) Centres: Institut de Recerca Hospital del Mar (IMIM) Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (CEXS-UPF) Centre de Regulació Genòmica (CRG) Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) Fundació Pasqual Maragall (FPM)

13 i 20 de setembre. «Los equipos de investigación científica y cómo sobrevivirlos», curs d’Intervals, per Oriol Ramis. De les 14 a les 18 h. 14, 21 i 28 de setembre. “Writing Style-Advanced”, an Intervals course by Carolyn Newey. From 4pm to 6pm. 15 de setembre. «La gestión del tiempo», curs d’Intervals, per Oriol Ramis. De les 14 a les 18 h.

22 i 23 de setembre. “Global Alzheimer’s Research Summit, Madrid 2011”, co-organized by FPM. 27, 28 i 29 de setembre. Inauguració del curs de la UPF, dels estudis de Medicina i dels de Biologia a l’Auditori. 30 de setembre. “Single Cell Genomics”, the CRG Core Facility Technology Symposium from 9’45am to 2pm at the PRBB Auditorium.

30 de setembre. Registration deadline for the X CRG Annual Symposium “Computational Biology of Molecular Sequences”, at www.crg.eu. 1 d’octubre. Jornada de Portes Obertes del PRBB. A partir de les 10 h. 5 d’octubre. Conferència «Ciencia fácil», a càrrec de BIll Keyes, a les 19 h al CCCB.

la foto del mes / photo of the month Envieu les vostres fotos del PRBB a / Send your pictures of the PRBB to: comunicacio@prbb.org

Adreça: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) c/ Dr. Aiguader, 88 • E-08003 Barcelona E-mail: comunicacio@prbb.org Web: www.prbb.org Maquetació i impressió: Taller Editorial CEGE (www.tallereditorial.com) Imprès en paper reciclat Dipòsit legal: B. 23.796-2009 Si voleu una còpia gratuita d’aquest diari si us plau contacteu-nos a comunicacio@prbb.org

Foto de Christos Gekas (CRG) / Photo by Christos Gekas (CRG)

Si voleu enviar una «carta al director» per a la seva publicació a l’El·lipse, si us plau envieu el vostre text a comunicacio@prbb.org If you would like to send a “letter to the editor” for its publication in El·lipse, please send it to comunicacio@prbb.org

El·lipse 47: "Exchanging swimsuits for lab coats"  

Millions of our cells die through apoptosis every day. That’s what the group profile of Gabriel Gil (IMIM) tells us in this new issue of Ell...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you