Page 1

Parc Recerca Biomèdica Barcelona ConNectem ciència i diversitat en un espai creatiu únic

Editorial

Juliol–agost de 2011   NÚM. 46    www.prbb.org  GRATUÏT

INSTITUT DE BIOLOGIA EVOLUTIVA / INSTITUTE OF EVOLUTIONARY BIOLOGY

A break of 11 years

W

hen I came to the UPF 12 years ago to help create the CEXS I thought it might be a good place to end my career, near the Mediterranean and with a calmer life. But that prospect faded when, in 2000, the Minister of Universities and Research, Andreu MasColell, offered me the possibility of creating a centre for genome research. This involved setting up a centre with international ambitions, and it required intense activity that has absorbed me for 11 years. Only now, after passing the helm to Luis Serrano, can I go back to my original plan to complete my scientific career in a laboratory near the Mediterranean, although it is less peaceful and more exciting.     I have no doubt that under Luis Serrano and Marian Marrodán the CRG will continue to consolidate its leading position in international biomedical research. I would like to thank them and all those who have made the success of the CRG possible, scientists, technicians, managers and politicians. And don’t give up, because this was only the beginning. Miguel Beato

Un parèntesi d’11 anys

Q

uan fa 12 anys vaig venir a la UPF per ajudar a muntar el CEXS, vaig pensar que seria un bon lloc per acabar la meva carrera professional a prop del Mediterrani i amb una vida més tranquil·la. Però aquesta perspectiva es va esfumar quan el 2000 el conseller del DURSI, Andreu Mas-Colell, em va oferir la possibilitat de crear un centre d’investigació sobre el genoma. Això implicava muntar un centre d’ambició internacional i requeria una intensa activitat, que m'ha tingut absort 11 anys. Només ara, després de passar el timó a Luis Serrano, puc tornar al meu pla original de concloure la meva carrera a prop del Mediterrani, tot i que en una situació menys calmada i més excitant. No dubto que amb Luis Serrano i Marian Marrodán el CRG continuarà consolidant la seva posició de lideratge en la recerca biomèdica internacional. A ells i a tots els qui realment han fet possible l’èxit del CRG, científics, tècnics, gestors i polítics, vull donar-los les gràcies. I ànims, perquè això ha estat només el principi. Miguel Beato

Més de 100 investigadors i personal administratiu conformen l’IBE / The iBE has more than 100 staff

L’IBE s’incorpora com un nou centre al PRBB Maruxa Martínez-Campos

P

osar la biodiversitat en un marc evolutiu robust: aquesta és, segons el seu director, Xavier Bellés, una de les missions més importants de l’Institut de Biologia Evolutiva, IBE (CSIC-UPF), una institució que s’ha incorporat recentment a la comunitat de recerca del PRBB.     L’IBE, un institut mixt del CSIC i la UPF, es va fundar formalment l’estiu del 2008, i des de llavors ha crescut fins a esdevenir una organització madura, amb vint grups de recerca repartits entre cinc programes científics. Els seus més de cent treballadors estan per ara distribuïts entre dos llocs diferents i veïns: el PRBB i el Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals (CMIMA).

    L’avaluació de la vida de l’Institut, encara curta, dóna resultats molt positius. «D’acord amb dades de finals de 2010, el 33% del nostre personal postdoctoral és estranger, i els nostres ingressos s’han duplicat en l’últim any, sobretot gràcies a fons europeus que inclouen una beca de l’ERC», explica Bellés.     Arcadi Navarro és el vicedirector i el coordinador d’un dels cinc programes, Genètica comparada i computacional. Els altres programes són Filogènia i sistemàtica dels animals, dirigit per José Castresana; Evolució funcional dels insectes, dirigit per Maria Dolors Piulachs; Genètica de poblacions, amb David Comas com a coordinador; i Sistemes complexos, el programa de creació més recent, dirigit per Ricard Solé.

The IBE: the newest addition to the PRBB

P

utting biodiversity within a robust evolutionary frame. This is, according to its director, Xavier Bellés, one of the most important missions of the Institute of Evolutionary Biology, IBE (CSIC-UPF), an institution which has recently joined the research community of the PRBB.     The IBE, a joint institute of the CSIC and the UPF, was formally founded in the summer of 2008, and has since grown into a mature organisation with 20 research groups distributed over five scientific programmes. Its more than 100 staff are, for the moment, divided between two different locations: the PRBB and the neighbouring CMIMA.

DESTACAT / HIGHLIGHT Luis Serrano, nou director del CRG El Patronat del CRG ha nome­ nat Luis Serrano nou director de l’entitat per un període de cinc anys. Serrano substitueix Miguel Beato, el qual ha estat al capdavant de la institució durant 10 anys. Aquest és el període màxim estipulat pel model de gestió del CRG, pio­ ner en ciència a Espanya. Segons aquest model, tots els investigadors, inclòs el director, són avaluats cada cinc anys per un comitè científic assessor extern.

    Amb una trajectòria científica reconeguda internacionalment, Serrano ha exercit de sotsdirector del CRG des de 2007. El científic aborda la seva etapa com a director amb el repte d’atraure finançament privat i traduir el coneixement en millores per a la salut i en riquesa econòmica.

Luis Serrano, new director of the CRG The Board of the CRG has named Luis Serrano as the new director of the centre for the next five years. Serrano takes the place of Miguel Beato who has been at

the head of the institution for the past 10 years, the longest period stipulated by the CRG management model, pioneering for science in Spain. According to this model, all of the researchers, including the director, are evalua­ ted every five years by an External Scientific Advisory Board.    With an internationally recognised scientific career, Serrano has been deputy director since 2007. The scientist approaches his term as director with the challenge of attracting private funding and translating knowledge into improved public health and economic wealth

    An evaluation of the institute’s short life shows very positive results. “According to data from the end of 2010, 33% of our postdoctoral staff is foreign, and our income has doubled in the last year, mainly thanks to European funding including an European Research Council (ERC) starting grant”, explains Bellés.     Arcadi Navarro is the vicedirector of the institute and the coordinator of the Comparative and computational genetics programme.     The other four programmes are Animal phylogeny and systematics, led by José Castresana; Functional evolution in insects, directed by Maria-Dolors Piulachs; Population genetics, with David Comas as the coordinator; and Complex systems, the most recently created, directed by Ricard Solé


Ciència

www.prbb.org  |  juliol-agost de 2011       

2

PERFIL DE GRUP / GROUP PROFILE

Manuel Pastor – Grup de disseny de fàrmacs assistit per ordinador (CADD), GRIB (UPF-IMIM)

«Som la interfície entre la indústria i l’acadèmia»   A second research area is structure-based drug design (SBDD), which they apply to the study of schizophrenia. In collaboration with other groups in Santiago de Compostela they are looking at potential drug targets for the disease to try to find new compounds that can bind them.

Maruxa Martínez-Campos

E

l laboratori del grup de disseny de fàrmacs assistit per ordinador del GRIB es dedica al disseny i el desenvolupament de fàrmacs. Dirigit per Manuel Pastor, el qual va crear el grup fa deu anys a l’IMIM, està format per farmacèutics, biòlegs, químics i un matemàtic. «També vam tenir un enginyer de telecomunicacions. La nostra recerca necessita experts en ciència i programació», afirma Pastor.    Els interessos del grup estan dividits en tres àrees principals. La primera és metodològica: han creat diversos programes que han comercialitzat i que són utilitzats per nombroses companyies farmacèutiques. El més recent és Pentacle, que permet la crea­ ció de models que relacionen l’estructura d’un compost amb la seva activitat, així com la computació de descriptors moleculars. «Els descriptors moleculars s’utilitzen per fer una representació informatitzada d’una molècula real, així que són necessaris en molts dels passos del desenvolupament de fàrmacs», explica el cap del grup. Una altra eina de software creada pel grup fa uns anys és Shop. «Imagina’t que tens una molècula que té l’efecte desitjat, però no pot ser utilitzada, per exemple, perquè és tòxica o no prou soluble. Amb Shop, pots eliminar el fragment que causa el problema i substituir-lo per un altre que manté la mateixa activitat biològica sense l’efecte secundari», comenta.    Una segona àrea d’investigació és el disseny de fàrmacs basat en l’estructura (SBDD), que apliquen a l’estudi de l’esquizofrènia. En col·laboració amb altres grups de Santiago de Compostel·la, estan analitzant diverses dianes de fàrmacs potencials per a la malaltia, per intentar trobar nous compostos que s’uneixin a aquestes dianes. Innovant medicaments    L’àrea més activa i més recent està centrada en la seguretat dels fàrmacs. El grup coordina el projecte eTox de l’IMI (Iniciativa d’Innovació en Medicines), que aspira a desenvolupar metodologies per predir propietats tòxiques de nous compostos in silico (amb l’ajuda d’ordinadors) i tan aviat com sigui possible. «En aquest projecte estan implicades gairebé totes les grans companyies farmacèutiques d’Europa, així com alguns dels millors grups acadèmics en

Innovating medicines

El grup està format per tres estudiants, quatre postdocs i dos investigadors sènior The group is composed of three PhD students, four postdocs and two senior investigators

quimioinformàtica –diu Pastor–. Les companyies farmacèutiques s’han adonat que la major dificultat amb què es troben no és la competició, sinó la complexitat intrínseca del problema. S’han quedat sense dianes fàcils i les metodologies existents no funcio­ nen prou bé per trobar bons fàrmacs per a les dianes difícils. Així que estan començant a unir esforços».    Un altre projecte en marxa de l’IMI que Pastor considera molt emocionant és l’OpenPhacs (Open Pharmacological Space). Igual que amb l’eTox, Pastor col· laborarà amb Ferran Sanz i altres membres del GRIB per contribuir a aquest projecte que «canviarà l’escena per complet», promet el cap del CADD. «Hi ha molta informació a l’abast del públic que és d’interès per a les companyies farmacèutiques: dades de compostos, d’estructures i de vies de senyalització. Però està dispersa, i la indústria està gastant grans quantitats de diners intentant recollir i explotar aquesta informació. OpenPhacs aplegarà experts mundials per desenvolupar el web semàntic, l’eina tecnològica més moderna per accedir a aquestes fonts d’informació de manera intel·ligent», explica el científic. Es crearà una interfície on es podran fer les preguntes adients, com ara: hi ha un compost similar a aquest involucrat en aquesta via de senyalització específica? El grup CADD hi contribuirà valorant aquestes preguntes rellevants. «Les companyies farmacèutiques saben el que necessiten, i els experts tècnics saben el que es pot fer. Nosaltres som els intermediaris, sabem sobre ambdós mons», conclou Pastor.

“We are the interface between industry and academia”

T

he Computer-Assisted Drug Design (CADD) laboratory of the GRIB is devoted to the area of drug design and development. Directed by Manuel Pastor, who started the group 10 years ago at the IMIM, it includes pharmacists, bio­ logists, chemists, and a mathematician. “We also had a telecommunications engineer at one point. Our research needs experts in both science and programming”, justifies Pastor.   The group’s interests are divided into three main areas. The first is me­ thodological: they have written several programs which have been marketed and are used by many pharmaceutical companies. The most recent is Pentacle, which allows the creation of models relating the structure with the activity of a compound, as well as the computa­tion of molecular descriptors. “Molecular descriptors are used to convert a real molecule into a computer representation, so they are needed in pretty much all steps of drug development”, explains the head of the group. Another software tool created by the group a few years ago is Shop. “Imagine you have a molecule that has the desired effect, but it cannot be used: because, for example, it’s toxic, or not soluble enough. With Shop you can remove the fragment that causes the problem and substitute it for another that will maintain the same biological activity without the side effect”, he says.

  The most recent and active research area is focused on drug safety. The group coordinates the IMI (Innovative Medicines Initiative) project eTox, which aims to develop methodologies to predict toxic properties of new compounds in silico (with the help of computers) and as early as possible. “This project involves pretty much all the big pharmaceutical companies in Europe, as well as some of the best European academic groups in cheminformatics –says Pastor–. Pharma companies have realised that what is making it difficult for them is not the competition, but the intrinsic complexity of the problem. They have run out of easy targets, and existing methodologies are not working that well at finding good drugs for the difficult ones. So they are starting to join forces”. Another upcoming IMI project Pastor is excited about is OpenPhacs (Open Pharmacological Space). As with eTox, Pastor will collaborate with Ferran Sanz and other GRIB members, to contribute to this project which “will change the scene completely”, promises the head of CADD. “There is a lot of publically available information that is of interest to pharmaceutical companies: data on compounds, structures and pathways. But it’s all dispersed, and the industry is spending huge amounts of money trying to collect and exploit this information. Open­ Phacs will bring together world experts to further develop web-semantics, the latest technological tool to access these sources of information in an intelligent way”, explains the scientist. They will create an interface where one will be able to make pertinent enquires, such as: is there a compound similar to this one involved in this specific pathway? The CADD group will contribute by assessing these relevant questions. “The drug companies know what they need, and the technical experts know what can be done. We are the intermediaries, we know about both worlds”, concludes Pastor

NOTÍCIA CIENTÍFICA / SCIENTIFIC NEWS

Estudiant l’adaptació a compostos tòxics Núria Pérez

C

ientífics de la UPF dirigits per Arcadi Navarro, en col·laboració amb investigadors de València i de Buenos Aires, han posat en marxa un estudi per descobrir les vies genètiques responsables de la tolerància a compostos tòxics naturals.   L’estudi se centra en la resistència als alcaloides que presenten dues espècies de Drosophila que es crien en fulles de cactus en descomposició, medi en què es donen

altes concentracions d’aquests compostos. Segons els investigadors, «es tracta de compostos naturals als quals estem exposats en el dia a dia, ja que els alcaloides estan presents en moltes substàncies addictives com la nicotina o la cafeïna. Volem esbrinar quin tipus de senyals de detoxificació existeixen en les dues espècies de mosca i veure si hi ha homologies amb humans». Els investigadors de la UPF duran a terme les anàlisis bioinformàtiques i estadístiques, que complementaran els estudis de genòmica i transcriptòmica.

Studying adaptation to toxic compounds

S

cientists at the UPF led by Arcadi Navarro, in collaboration with researchers from Valencia and Buenos Aires, have launched a study to discover the genetic pathways responsible for natural tolerance to toxic compounds.   The study focuses on alkaloid resistance in two Drosophila species that breed in decaying cactus leaves, a medium where high concentrations of these compounds are

found. According to researchers, "these are natural compounds which we are exposed to on a daily basis, as alkaloids are present in many addictive substances such as nicotine and caffeine. We want to find out what type of detoxification signals exist in the two fly species and whether there are homologies with humans".   The UPF researchers will carry out the bioinformatic and statistical analysis, which will complement the genomic and transcriptomic studies done in Valencia and Buenos Aires


7 3

Ciència

     febrer   juliol-agost de 2011  de | 2011  www.prbb.org |  www.prbb.org      

NOTÍCIES CIENTÍFIQUES / SCIENTIFIC NEWS

Un nou fàrmac aconsegueix curar un 70% dels malalts d’hepatitis C Rosa Manaut / Maribel Pérez

E

l tractament clàssic per a l’hepatitis C aconsegueix una taxa de curació d’un 40%. Gràcies al nou fàrmac telaprevir es podrà augmentar l’eficàcia del tractament fins a un 70% i, en alguns casos, disminuir la seva durada. Aquest és el resum de l’estudi multicèntric ADVANCE, un assaig clínic en fase III realitzat amb 1.088 pacients, en el qual ha participat l’equip de Ricard Solà, cap de la Secció d’Hepatologia de l’Hospital del Mar i investigador de l’IMIM. Els resultats s’han publicat a The New England Journal of Medicine.   La combinació del telaprevir, un inhibidor de la proteasa, amb el tractament clàssic per a l’hepatitis C ha demostrat una millor eficàcia en pacients amb genotip 1, el subgrup més freqüent i el més difícil de curar. El medicament ja ha rebut l’aprovació de la Food and Drug Administration (FDA) als Estats Units i, en breu, rebrà el consentiment europeu i nacional. Aquest nou fàr-

Grup de recerca de Ricard Solà / Research group of Ricard Solà mac també suposarà la reducció del temps de tractament, d’un any a sis mesos, en pacients que obtinguin una resposta positiva en les primeres quatre setmanes.   L’estudi també ha confirmat que els índexs de recaiguda després de deixar el tractament són baixos. «L’únic inconvenient d’aquest nou fàrmac és que té un cost alt i més efectes secundaris. Per això, a Catalunya, es treballa per establir els millors criteris per racionalitzar-ne l’ús en la pràctica clínica diària», explica Solà.

New drug to cure 70% of hepatitis C cases

T

he classical treatment for hepatitis C has a 40% cure rate. The new drug telaprevir may now increase the efficacy of the treatment to up to 70% and, in some cases, reduce its duration. This is the conclusion of the ADVANCE study, a phase III clinical trial that included 1,088 patients, and in which the team of Ricard Solà, head of the section of he-

patology at the Hospital del Mar and researcher at the IMIM, participated. The results were published in The New England Journal of Medicine.   The combination of telaprevir, a protease inhibitor, and the classical hepatitis C treatment has demonstrated better efficacy in patients with genotype 1, the most common subgroup and that which is most difficult to cure. The drug has alrea­ dy been approved by the Food and Drug Administration (FDA) in the United States and will soon receive consent at European and national levels. This new drug will also reduce the treatment time from one year to six months in patients who have a positive response in the first four weeks.   The study also confirmed low relapse rates after finishing the treatment. "The only drawback is that this new drug is expensive and has more side effects. Therefore, in Catalonia, we are working to establish the best criteria to rationalise its use in daily clinical practice", explains Solà

Noves perspectives per tractar el dolor i l’ansietat Núria Pérez

U

n treball publicat a Biological Psychiatry per investigadors del CEXSUPF i de l’IMIM-Hospital del Mar ha demostrat l’efecte beneficiós que pot tenir modular el sistema cannabinoide endogen per al tractament de l’ansietat i el dolor.   Les teràpies actuals amb fàrmacs derivats de la planta Cannabis sativa que actuen sobre els receptors cannabinoides endògens presenten alguns efectes negatius, com ara l’alteració de la memòria i la tolerància (pèrdua dels efectes beneficiosos després d’un tractament crònic).    Una alternativa per evitar l’ús de cannabinoides externs seria la modulació dels nivells de cannabinoides endògens mitjançant inhibidors de la seva degradació. D’aquesta manera, els endocannabinoides s’acumularien localment on són produïts i exercirien els seus efectes fisiològics de forma molt més selectiva que els cannabinoides exògens.

  L’estudi, realitzat amb ratolins, ha demostrat que només un dels dos endocannabinoides coneguts, el 2-araquidonoilglicerol, demostra efectes analgèsics i ansiolítics sense afectar la memòria. Els autors també han determinat que aquests efectes es donen a través dels receptors CB2 i que no hi ha tolerància després d’un tractament crònic. New perspectives on the treatment of pain and anxiety

A

study published in Biological Psychiatry by researchers from the CEXS-UPF and the IMIM-Hospital del Mar reveals the beneficial effect of modulating the endogenous cannabinoid system in the treatment of anxiety and pain.   Current therapies using drugs derived from the Cannabis sativa plant which act on endogenous cannabinoid receptors, have some negative effects, such as an alteration in memory and tolerance (i.e. the loss of beneficial effects after chronic treatment).

Cannabis sativa   An alternative to the use of external cannabinoids would be the modulation of endogenous cannabinoid levels by inhibiting their degradation. Thus endocannabinoids would accumulate locally where they are produced, exerting their physiological effects in a much more selective way than exogenous cannabinoids.

  The study, conducted on mice, demonstrates that only one of the two known endocannabionids, 2-arachidonoylglycerol, shows anxiolytic and analgesic effects without affecting the memory. The authors have also established that these effects are through the CB2 receptors and there is no tolerance after chronic treatment

Desxifrat el genoma de la leucèmia limfàtica crònica Laia Cendrós

E

l Consorci Internacional del Genoma del Càncer (ICGC) acaba de publicar les primeres conclusions fruit de la seqüenciació del genoma de cèl·lules canceroses i cèl·lules sanes de quatre pacients amb leucèmia limfàtica crònica. Aquest tipus de leucèmia és el més comú en països occidentals, amb més de 1.000 nous pacients diagnosticats cada any.   El treball representa la primera contribució d’Espanya a l’ICGC, un projecte en què participen investigadors d’11 països

i que busca seqüenciar els genomes dels 50 tipus de càncer més comuns.   Des del CRG, els investigadors Xavier Estivill i Roderic Guigó lideren les seccions d’anàlisi de la variabilitat estructural del genoma i de la seqüenciació de l’ARN. A més, la unitat d'ultraseqüenciació del CRG ha estat una de les plataformes utilitzades per a la seqüenciació, juntament amb les unitats del Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica a Barcelona i el Wellcome Trust Sanger Institute a Gran Bretanya.   L’estudi, publicat a Nature, ha comptat amb més de 60 investigadors a Espanya.

The genome of chronic lymphocytic leukaemia deciphered

T

he International Cancer Genome Consortium (ICGC) has just published the first results of the genomic sequencing of both cancerous and healthy cells from four patients with chronic lymphocytic leukaemia. This type of leukaemia is the most common in Western countries, with over 1,000 new patients diagnosed each year.   The work represents the first Spanish contribution to the ICGC, a project involving researchers from eleven countries and which seeks to sequence the genomes of

the 50 most common cancers.   Roderic Guigó and Xavier Estivill from the CRG lead the sections on structural analysis of the variability of the genome and RNA sequencing.   In addition, the ultra-sequencing unit of the CRG was one of the three platforms used for sequencing, together with units from the National Center for Genome Analysis in the Parc Científic in Barcelona and the Wellcome Trust Sanger Institute in the UK.   More than 60 researchers from all over Spain participated in the study, which was published in the journal Nature last June


Ciència

www.prbb.org  www.prbb.org  |  juliol-agost |  abril de 2011       

4

ENTREVISTA / INTERVIEW

MIGUEL LÓPEZ-BOTET – DIRECTOR DEL NOU INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA HOSPITAL DEL MAR (IIS-HMAR)

«Hem de reforçar els enllaços entre els centres de recerca i l’hospital» tor, there is a steering committee composed of representatives from the various participating institutions. We also have an external scientific advisory board composed of internationally renowned researchers. They met for the first time on June 27 to discuss and evaluate the proposed accreditation of the Institute.

Maruxa Martínez-Campos Quins avantatges comporta ser acreditat com a IIS? enir aquesta acreditació, a part de ser un segell de qualitat i d’oferir un nivell de posicionament extern destacat, ens permetrà poder accedir a ajuts específics destinats exclusivament o preferentment als IIS, la qual cosa incentivarà la cooperació entre els diferents centres que integren l’IIS-Hospital del Mar.

T

Com s’organitza i es gestiona l’IIS-Hospital del Mar? Està format per vuit programes que cobreixen els àmbits temàtics següents: càncer, bases cel·lulars i moleculars de la patologia, teràpia cel·lular i medicina regenerativa, epidemiologia i salut pública, genètica i genòmica, processos inflamatoris i cardiovasculars, i neurociències.   A més del patronat, com a òrgan de govern, del director i del director de gestió, hi ha un comitè directiu format per representants de les diferents institucions participants. També comptem amb un comitè científic assessor extern constituït per investigadors de prestigi internacional, el qual es va reunir el 27 de juny per analitzar i avaluar la proposta d’acreditació de l’institut. Quins són els requisits per acreditar-se com a IIS? S’ha de comptar almenys amb un hospital, una universitat i un centre de recerca i demostrar que estan treballant conjuntament. Hi ha uns altres requisits mínims (nombre d’investigadors principals i de publicacions, o proporció d’investigadors amb tasques assistencials), que superem àmpliament.   El procés de desenvolupament de l'IISHospital del Mar ha estat extremament complex. Per primera vegada s'ha reunit la informació (recursos humans, infraestructures, finançament, línies de recerca, producció científica, etc.) de tots els centres, il·lustrant el potencial del projecte. En quina fase del procés acreditatiu ens trobem ara? La documentació ha estat aprovada pel comitè de direcció i el comitè científic assessor extern. Ara s’ha de rebre el vistiplau del Departament de Salut de la Generalitat i

PERFIL / PROFILE El Parc de Salut Mar amb l’Hospital del Mar i l’IMIM, les universitats UPF i UAB, el CREAL, el CRG, el CMRB i el PRBB han constituït l’Institut d’Investigació Sanitària (IIS) Hospital del Mar, que es troba en procés d’acreditació. Els IIS, promoguts pel Ministeri de Ciència i Innovació, tenen com a objectiu establir vincles més estrets entre els hospitals i les universitats i centres de recerca, per tal d’impulsar la recerca translacional. Parlem amb Miguel López-Botet, el seu director. The MAR Health Park, including the Hospital del Mar and the IMIM, the UPF and UAB universities, the CREAL, the CRG, the CMRB, and the PRBB, have come together to form the Health Research Institute (IIS) Hospital del Mar, which is in the process of accreditation. IISs, promoted by the Ministry of Science and Innovation, aim to establish closer links between hospitals, universities and research centres, in order to foster translational research. We talked to Miguel López-Botet, its director.

del Patronat de la FIMIM per poder presentar al Ministeri la petició oficial d’acreditació. Després, un equip d’auditors revisarà tota la documentació i vindran a fer una auditoria presencial, que pot incloure entrevistes als treballadors de l’IIS. Finalment, s’haurà de passar per una altra comissió de l'ISCIII que decideix sobre l’acreditació. Què implicarà ser part de l’IIS-Hospital del Mar per als investigadors del parc? Esperem que aquest marc reforçarà el nivell de cooperació interna que ja s’està desenvolupant, especialment d’aquella recerca amb orientació translacional. Hem de seguir treballant per establir més ponts a la interfície entre la recerca clínica i epidemiològica i la ciència bàsica. En tot cas, caldrà un cert temps perquè aquesta maquinària funcioni de manera eficient i sostenible, i l’èxit dependrà també del finançament que obtinguem per poder desenvolupar els nostres objectius estratègics.

What are the advantages of being accredited as an IIS? aving this accreditation, as well as being a seal of quality and giving us an outstanding position externally, will gain us access to specific funding intended exclusively or preferentially for IISs, giving an incentive to the different centres making up the IIS-Hospital del Mar to cooperate.

H

How is the IIS-Hospital del Mar organised and managed? There are eight programs that cover the following subject areas: cancer, cellular and molecular pathology, cell therapy and regenerative medicine, epidemiology and public health, genetics and genomics, inflammatory and cardiovascular processes and neurosciences.   In addition to the board as a governing body, the director and the managing direc-

conferÈnciEs PRBB-CRG / conferencEs PRBB-CRG JEAN-MICHEL CLAVERIE, Friday July 1. Claverie, is head of the Structural and Genomic Information group at the CNRS and director of the Institut de Microbiologie de la Méditerranée, Aix-Marseille Université in Marseille, France. His main current research interest is the evolutionary origin and the bio­ logy of the paradoxical giant DNA viruses such as mimivirus and the biodiversity of the marine microbial world (protists, bacteria and viruses). The laboratory’s approaches include structural, molecular, and cellular biology, high throughput genome and transcriptome sequencing, largescale comparative genomics, and the deve­ lopment of relevant bioinformatic methods for sequence analysis and datamining. He also has a strong interest in the application of high throughput new generation sequencing genomic

What are the requirements for accreditation as an IIS? An IIS must include at least one hospital, a university and a research centre and they must show that they are working together. There are other minimum requirements (number of principal investigators, number of publications or proportion of researchers with health care tasks) that we greatly exceed.   The accreditation process of the IIS-Hospital del Mar has been extremely complex. For the first time all of the information from all the centres (human resources, infrastructure, funding, research lines, and scientific production) has been put together, illustrating the potential of the project. At what stage of the accreditation process are we now? The documentation has been approved by the steering committee and the external scientific advisory board. Now it needs the go-ahead from the Board of the FIMIM and from the Department of Health of the Generalitat, so we can submit the official request for accreditation to the Ministry. Then a team of auditors will review all the documents and do an on-site audit, which could include interviews with employees of the IIS. Finally, everything has to go to another ISCIII committee that decides on accreditation. What will it mean for the researchers at the park to be part of the IIS-HMar? We hope this framework will enhance the level of internal cooperation already underway, especially regarding translational research. We must keep working to establish more links at the interface between clinical and epidemiological research and basic science. In any case, some time will be necessary for this to function in an efficient and sustainable way, and success is also dependent on obtaining funds to develop our strategic objectives

Conference Programme financed by the CRG and the PRBB

MARCO SANDRI, Monday July 4. Sandri, from the Department of Biomedical Sciences of the University of Padova & the Dubelcco Telethon Institute & Venetian Institute of Molecular Medicine (VIMM) in Padova, Italy, is interested in understanding the muscle loss which occurs in many diseases including disuse, denervation, cancer, AIDS, diabetes, and cardiac failure. In particular he focuses on defining the transcriptional regulation of the described atrophy-related genes and finding new ones, as well as on defining the mechanisms of regulation at translational level for these genes. He is also interested

SORAB DALAL, Monday July 11. Dalal, from the Advanced Centre for Treatment Research and Education in Cancer (ACTREC), Tata Memorial Centre in Navi Mumbai, India, is attempting to identify the molecular mechanisms underlying the dissolution of cellcell adhesion and its relevance to metastatic progression, hoping that this will lead to an understanding of the molecular mechanisms by which these processes are regulated and to the development of novel therapeutic strategies for treating neoplastic disease. Another area of focus in his laboratory is to elucidate the mechanisms by which the 14-3-3 protein

in translating the findings obtained in animal models to human skeletal muscles. He has been invited by Esther Barreiro (IMIM-Hospital del Mar).

family regulates different cellular processes. Finally, he has also focused on devising novel technologies for the generation of transgenic mice that either over-express or have a knock-

NADIM MAHMUD, Monday July 18. Mahmud, from the Section of Hematology/Oncology of the Department of Medicine at the University of Illinois in Chicago, USA, is an assistant professor of medicine who belongs to the stem cell transplant program. He is particularly interested in stem cell and bone marrow processing and is an expert in hematopoietic stem cell biology, graft engineering, cellular therapy and hematopoietic stem cell transplantation. He has been invited by Leopoldo Larrichia-Robbio (CMRB).


7 5

Ciència

     febrer   juliol-agost de 2011  de | 2011  www.prbb.org |  www.prbb.org      

NOTÍCIES CIENTÍFIQUES / SCIENTIFIC NEWS

catRAPID, una guia per comprendre el paper de l’ARN no codificant Laia Cendrós

N

omés l’1% del nostre ARN conté informació per a la síntesi de proteïnes. Un equip liderat per Gian Gaetano Targaglia, del CRG, presenta ara una aplicació gratuïta que pot ajudar a entendre quin paper té el 99% restant.   El mètode catRAPID fa prediccions a gran escala de les interaccions entre les molècules d’ARN no codificants i les proteïnes, i també permet identificar les àrees d’unió. Així doncs, aquest software pot facilitar el disseny d’experiments per conèixer millor el rol de les molècules d’ARN que no codifiquen per a la síntesi de proteïnes i que estan implicades en les xarxes de regulació dels gens.

  Els investigadors han validat les seves prediccions pel que fa a alguns ARN implicats en processos, com ara l’embriogènesi, la diferenciació cel·lular a la pell o el desenvolupament de càncer de mama. Els resultats han estat publicats a Nature Methods. El software és accessible des del web del centre, www.crg.cat. catRAPID, a guide to understanding the role of non-coding RNA

O

nly 1% of our RNA contains information for protein synthesis. A team led by Gian Gaetano Targaglia, from the CRG, has developed a free application to help us understand the role of the remaining 99%.

  The method, called catRAPID, predicts large-scale interactions between non-coding RNA molecules and proteins, and identifies the binding regions. The software can thus facilitate the design of experiments to better understand the role of RNA molecules that do not code for protein synthesis and that are involved in gene regulatory networks.   The researchers tested their predictions on some RNAs involved in processes such as embryogenesis, cell differentiation in the skin and the development of breast cancer. The results were published in Nature Methods. The software is accessible from the CRG website (www. crg.cat)

catRAPID identifica la unió entre l’ARN (a l’esquerra i MRP P3 a la dreta) i les proteïnes (POP6 i POP7) / xxxxx

La identificació d’un gen en certs tumors pot canviar el seu tractament Maribel Pérez / Rosa Manaut

E

xperts de l’Hospital del Mar i de l’IMIM han identificat, per primera vegada, l’alteració del gen ALK en tumors genitourinaris i neuroendocrins. Aquesta troballa pot suposar una nova opció terapèutica per al tractament d’aquests tumors dins d’un horitzó proper.   Ja es coneixien alteracions en aquest gen en alguns tumors sòlids, com el càncer de pulmó. La importància de trobar

aquestes mutacions en altres tumors rau en el fet que ja existeixen fàrmacs inhibidors d’ALK en fases molt avançades i que donen molt bons resultats en càncer de pulmó. Per tant, s’espera que aviat es puguin començar a aplicar aquests inhibidors en altres tumors, sense necessitat de passar per tot el procés de desenvolupament d’un fàrmac. Aquesta troballa ha estat presentada per Joaquim Bellmunt, cap de Secció de Tumors Sòlids del Servei d’Oncologia de l’Hospital del Mar, a l’ASCO Annual Meeting 2011, que ha tingut lloc al juny a Chicago.

The identification of a gene in certain tumours can alter their treatment

E

xperts from the Hospital del Mar and IMIM have identified, for the first time, alterations of the ALK gene in genitourinary and neuroendocrine tumours. This finding may provide a new therapeutic option for the treatment of these tumours in the near future.   Alterations in this gene are already known in some solid tumours such as lung cancer. The importance of finding these mutations in other tumours

stems from the fact that there already exist ALK-inhibiting drugs in very advanced stages, which give very good results in lung cancer. It is therefore expected that it will soon be possible to begin applying these inhibitors to other tumours, without going through the whole process of drug development. This finding was presented by Joaquim Bellmunt, head of the solid tumour oncology service of the Hospital del Mar, at the 2011 ASCO Annual Meeting which took place in June, in Chicago

Els receptors CB1, necessaris per aprendre Núria Pérez

U

n grup d’investigadors ha demostrat que ratolins amb els receptors cannabinoides tipus CB1 alterats aprenen menys. A més, les seves sinapsis (connexions neuronals) a l’hipocamp no presenten canvis en el decurs de l’aprenentatge. Això contrasta

amb el que ocorre en ratolins normals, en els quals l’aprenentatge millora l’eficiència de les connexions de l’hipocamp.   El treball, publicat al juny a Cerebral Cortex, ha estat realitzat per investigadors de la Universitat Pablo de Olavide (Sevilla), amb la col·laboració d’Olga Valverde, del CEXS-UPF, la qual ha cedit els ratolins amb el receptor CB1 modificat genèticament.

JENS LYKKE-ANDERSEN, Friday July 22. LykkeAndersen, from the Division of Biology of the University of California in San Diego, La Jolla, USA, is working on mRNA degradation in mammalian cells. With the aim of dissecting the human cellular mRNA decay machineries, he focuses on several aspects of mRNA decay in human cells, such as the regulation of the mRNA decay mediated by the AU-rich element (ARE) found in the 3'UTR of many unstable mRNAs; the mechanism of nonsense-mediated decay (NMD), a mechanism that prevents the synthesis of potentially deleterious truncated proteins and is responsible for rendering a large fraction of human disease mutations recessive; or the deadenylation and decapping in human mRNA decay. He has been invited by Juana Díez (UPF).

CB1 receptors are essential for learning

A

group of researchers has demonstrated that mice with altered CB1 endocannabinoid receptors have problems learning. Moreover, their hippocampus synapses (neuronal connections) do not show any changes during the learning process. In contrast, in

XAVIER GRAÑA, Monday July 25. Graña, from the Fels Institute for Cancer Research and Molecular Biology at Temple University in Philadelphia, USA, focuses on the molecular mechanisms that govern the cell cycle of normal and malignant eukaryotic cells, with a particular interest in the molecular signaling that controls cell cycle specific gene expression. He is analyzing the role of cyclins, cyclin dependent kinases (CDKs), Ser/Thr protein phosphatases and tumor suppressor genes, and he is interested in how these regulatory molecules and pathways are disrupted in cancer cells as well as in cells transformed by small DNA viruses or infected by HIV. He has been invited by Xavier Mayol (IMIM).

normal mice the efficiency of the hippocampus connexions improves during learning.   The work, published in June in Cerebral Cortex, was undertaken by researchers at the Universidad Pablo de Olavide (Seville), with the collaboration of Olga Valverde, from the CEXS-UPF, who provided the genetically modified mice with the altered CB1 receptor

FABIO ROSSI, Thursday July 28. Rossi, from The Biomedical Research Centre, University of British Columbia in Vancouver, Canada, is working in stem cell biology and technology. In particular, he is interested in understanding the molecular mechanisms underlying the transplantation of mobilized hematopoietic stem cells, stem cell plasticity, including lineage choice in the context of skeletal muscle regeneration, the role of microglial cells in neurodegenerative disease, and chromatin organization. He has been invited by Pura MuñozCánoves (UPF).


Diversitat

www.prbb.org  |  juliol-agost de 2011       

6

NOTÍCIES CIENTÍFIQUES / SCIENTIFIC NEWS

Una visió global de la regulació gènica Elias

E

l II Simposi Postdoctoral CRG, organitzat per la comunitat de postdocs del centre, es va celebrar el 10 de juny passat. Més d’un centenar de persones s’hi van registrar i el tema principal del simposi va ser l’anàlisi de com s’ha estu­ diat en les darreres dècades la regulació de l’expressió gènica per mitjà de les proteïnes i l’ARN.   Va ser un esdeveniment d’un dia en què 34 investigadors postdoctorals van

presentar pòsters sobre la seva feina i vuit van fer presentacions orals. Van ser acompanyats per tres ponents externs convidats: Julius Brenneke (Institut de Biotecnologia Molecular IMBA, Viena) va parlar sobre els piRNAs com els «guardians del genoma», Marc Buhler (Institut Friedrich Miescher, FMI, Basilea) va explicar les noves funcions de l’RNAi en la regulació del genoma i, finalment, Kevin Morris (Institut Scripps, La Jolla) va parlar sobre els ARN no codificants com a reguladors epigenètics de la transcripció de gens en les cèl·lules humanes.

A global vision of gene regulation

T

he 2 nd CRG postdoctoral symposium, organised by the centre’s postdoc community, was held on June 10. More than a hundred people registered.   The main topic of the symposium was an analysis of how gene expression regulation through proteins and RNAs has been studied over the past decades.   This was a one day event in which eight postdocs gave talks about their work and

34 more shared their projects through posters. They were joined by three external guest speakers: Julius Brenneke, from the Institute of Molecular Biotechnology IMBA in Vienna, who spoke about the piRNA pathway as the “guardian of the genome”; Marc Buhler, from the Friedrich Miescher Institute FMI in Basel, who talked about the emerging roles of RNAi in genome regulation; and Kevin Morris, from the Scripps Institute in La Jolla, US, who gave a talk about noncoding RNAs as epigenetic regulators of gene transcription in human cells

La simulació, clau per al disseny de fàrmacs Núria Pérez

E

l grup de Biofísica Computacional del GRIB (IMIM/UPF), dirigit per Gianni de Fabritiis, ha estat capaç de reconstruir, per primera vegada, el procés d’unió proteïna-lligand a través de simulacions moleculars. Aquest avenç, publicat a PNAS, permet calcular l’afinitat i el temps d’unió d’un fàrmac amb la seva diana. D’aquesta manera es facilita un disseny més segur i eficient de nous medicaments.   Aquesta unió és un procés molt dinàmic i té lloc a escala nanomètrica (mil milions de vegades més petit que un metre)

i milers de milions de vegades més ràpid que un segon. Com ha comentat Ignasi Buch, autor del treball, «tenen lloc tan ràpidament que no som capaços de capturar-los encara». No obstant això, mitjançant eines informàtiques, és possible representar les molècules i els seus moviments amb una alta precisió matemàtica.   Així ho han fet els científics en aquest estudi, on han reconstruït la unió de la proteïna tripsina i la molècula inhibidora benzamidina, a través de 495 simulacions computacio­ nals. El mètode permet obtenir molta informació rellevant per al disseny de fàrmacs, com ara l’afinitat i la cinètica, el lloc d’unió o els estats de transició.

Simulation is key to drug design

T

he Computational Biochemistry and Biophysics Laboratory of the GRIB (IMIM/UPF), directed by Gianni De Fabritiis, has reconstructed, for the first time, the protein-ligand binding process through molecular simulations. This scientific advance, published in PNAS, allows the calculation of both the affinity of a drug and the time it is bound to its target, facilitating a more reliable and efficient drug design.   This binding is a very dynamic process and takes place at a nanometric scale (a billion times less than a metre) and several billion times faster than a second. As Ignasi

Buch, one of the authors of the paper, puts it: “this binding takes place so quickly that we are not yet able to capture it”. However, it is possible to represent the molecules and their movement with mathematical preci­ sion using computers.   This is exactly what the scientists have done in this study, in which they have reconstructed the complete binding process of the enzyme-inhibitor complex trypsin by performing 495 molecular dynamic simulations. This methodology means a lot of information relevant to drug design can be obtained, such as affinity, kinetics, binding sites and the transi­ tion states


7

Diversitat

     febrer   juliol-agost de 2011  de | 2011  www.prbb.org |  www.prbb.org      

RETRAT / PORTRAIT

DEBAT ACTUAL / CURRENT-AFFAIRS DEBATE

Recomanacions de viatge molt personals Al PRBB hi conviu gent de més de 50 països de tot el món. Molts d’ells tornaran a casa per passar-hi les vacances d’estiu. L‘El·lipse els acompanya en el seu viatge per descobrir què és el millor del seu país, el que no hauríem de deixar de visitar, fer o tastar si hi viatgem. Very personal travel advice At the PRBB we have people from more than 50 different countries all over the world. Many of them are going back home for the summer holidays. El·lipse accompanies them on their trip to find out what it is that one cannot miss from their homeland.

Michelle Mendez

Gianni De Fabritiis

(CREAL)

(UPF)

«Si aneu a Jamaica, no us hauríeu de perdre una visita a Dunns River Falls a Ocho Ríos. Aquestes cascades baixen fins a una bonica platja de sorra blanca a la costa nord de Jamaica. Els guies porten grups fins dalt les cascades, agafats de la mà perquè les roques són relliscoses, i avisen quan hi ha pous profunds en el camí perquè els més valents s’hi puguin capbussar. Si teniu sort, podeu trobar-vos amb una colònia de petits crancs en el camí. I després de la pujada podreu gaudir d’un exquisit suc de coco ben fred.»

«Hi ha moltes atraccions òbvies per veure a Itàlia, així que m’agradaria assenyalar una de les menys òbvies: una beguda anomenada chinotto. Era una beguda popular en els anys 60, principalment al centre i al sud d’Itàlia, que ha estat redescoberta en l’última dècada. Es pot trobar en alguns bons restaurants italians a Barcelona (Mandarosso). És molt agradable quan fa calor i se serveix amb gel i una rodanxa de llimona o taronja. El sabor és una mica amarg i podria requerir algun temps acostumar-s’hi. No us rendiu si al principi no us agrada. A mi m'encanta!»

“If you go to Jamaica you really shouldn’t miss Dunns River Falls in Ocho Rios. These waterfalls meander slowly down to a beautiful white sandy beach on Jamaica’s North Coast. Guides lead group trips up the falls, holding your hand because of the slippery rocks, and letting you know when there are deep pools that the braver among you can dive into. If you’re lucky you may meet a colony of tiny crabs on the way. And after the climb you can treat yourself to an exquisite cold fresh coconut juice.”

“There are many obvious attractions in Italy, so I would like to point out one of the less so: a beverage called chinotto. This was a popular soft drink in the 60s, mainly in the centre and south of Italy, which was rediscovered in the last decade. You can find it in some good Italian restaurants in Barcelona, like Mandarosso. It is very nice on a hot day served with ice and a slice of lemon or orange. It tastes a bit bitter and it might take you some time to get used to it. Don’t give up if you don’t like it at first. I love it.”

Montserrat Jason Doles

(CRG)

«Si la vostra destinació és Hawaii, després d’un dia a la platja o a la muntanya, assegureu-vos que no us oblideu de tastar tot el que pugueu de la cuina local. La barreja de gustos i sabors tradicionals de plats polinesis, asiàtics i europeus confirma que Hawaii és el "gresol de cultures" del Pacífic.» “If your destination is Hawaii, after a day at the beach or in the mountains, take time to try as much of the local cuisine as possible. The tastes and flavours blend traditional Polynesian, Asian and European dishes and really highlight the notion that Hawaii is the ‘cultural melting pot’ of the Pacific.”

Julián Pulecio (CMRB)

«Geogràficament, hi ha milers de coses per veure a Colòmbia, i són tan diferents que és difícil escollir-ne una de representativa. Si és possible, i per tenir una bona idea de la biodiversitat del país, jo us recomanaria fer un viatge a la costa del Carib, a la costa pacífica, a l’Amazones i a la regió andina.» “Geographically there are thousands of things to see in Colombia, and they are all so different from each other that it is hard to find something representative. To have a good idea of the complexity and biodiversity of Colombia I would recommend, if possible, travelling to the Caribbean coast, the Pacific coast, the Amazon and the Andean region.”

dia a l’Auditori: a les 13 hores hi haurà una actuació de la coral del PRBB i, a continuació la companyia de teatre PeRaBaBaus ens oferirà una bona sorpresa. Summer party. On July 21 the PRBB celebrates the summer. The finals of the park's beach volleyball championship will take place at 6pm (4x4 championship) and 7pm

(6x6 championship). Afterwards, both the players and the audience will be able to enjoy drinks, snacks, music, dance and a final batucada. In addition there will be the award ceremony of the championship. The summer celebration will start at 1pm with a performance by the PRBB choir and a surprise from the PeRaBaBaus theater company, both at the Auditorium

Què et faria totalment feliç? Quina pregunta! Personalment, tenir els fills més a prop. Què és el que més et molesta? No suporto actituds de supèrbia o d’intolerància. Quin és el teu personatge favorit (fictici o real)? M’agrada molt la comicitat; admiro actors com ara Buster Keaton, Groucho Marx o Rowan Atkinson, i els més propers Martes y 13 o Gomaespuma. Quin és el teu millor defecte? La paciència, de vegades en tinc massa. Quin talent t’agradaria tenir? L’eloqüència; crec que aquells que són capaços de comunicar d’una manera eficient van una passa per davant. El teu lema? No en tinc, però als meus fills els dic que procurin fer la vida fàcil als altres i que busquin amics i parelles que els facin riure, perquè crec que aquests dos valors contribueixen enormement a la convivència. What are your hobbies? Being outdoors, I like trekking in the mountains and skiing in winter. At home, I like doing DIY, especially with wood. In that sense, I like any activity to which I can apply a bit of creativity.

What bothers you most? I can’t stand intolerant and arrogant behaviour. Who is your favourite real or fictitious person? I love comedy. I admire actors like Buster Keaton, Groucho Marx, Rowan Atkinson or the more local ones such as Martes y 13 or Gomaespuma. What is your worst failing? Patience, sometimes I have too much. What talent would you like to have? Eloquence. I believe that people who can communicate in an efficient way are always one step ahead.

Campanya de PREVENCIÓ / PREVENTION campaign Bata i guants, quan toca i on toca. Aquest és el missatge de prevenció del mes de juny al PRBB. L’objectiu és promoure un ús correcte de la bata i els guants fora i dins dels laboratoris. Cal utilitzar adequadament els equips de protecció individual (EPI) i només dins dels laboratoris. El missatge és part de la campanya «La prevenció

Quins són els teus hobbies? A l’aire lliure, fer trekking a la muntanya, i a l’hivern, esquiar. A casa, el bricolatge, especialment amb material de fusta. En aquest sentit, qualsevol activitat en la qual pugui aportar una mica de creativitat.

What would make you absolutely happy? What a question! Personally, having my children close by.

NOTÍCIA BREU / BRIEF NEWS Festa d’estiu. El proper 21 de juliol celebrem l’estiu al PRBB. Les finals del campionat de vòlei platja del parc tindran lloc a les 18 hores (campionat 4x4) i a les 19 hores (campionat 6x6). Jugadors i públic podran després gaudir de begudes, entrepans, música, ball i batucada. A més hi haurà l’entrega de premis del campionat. La celebració de l’estiu començarà al mig-

Xavier Palazón (Barcelona, 1953) Coordinador de qualitat, IMIM

és cosa de tots. Comença per tu!», endega- lab coats and gloves both in and out of da el mes d’abril passat i que continuarà the lab. It is important to use individual fins a l’abril de 2012. protection equipment (IPE) correctly and only within the laboratories. The messaLab coat and gloves, only when and ge is part of the campaign “Prevention is where necessary. This is the prevention for everyone. Start with yourself!” which message for June in the PRBB. The aim of started this April and will last until April the slogan is to promote correct usage of 2012

Your motto? I don’t have one, but I always tell my children to try to make life easier for everyone else and to look for friends and partners who make them laugh. I think these two values contribute greatly to living together in harmony


Edifici

www.prbb.org  |  juliol-agost de 2011       

NOTÍCIA GENERAL / GENERAL NEWS

NOTÍCIES BREUS / BRIEF NEWS

Constitució del Comitè de Bioseguretat del PRBB Montserrat Torà

New PRBB Biosafety Committee is established

S

F

eguint una recomanació de la Generalitat de Catalunya, el 2 de juny passat es va constituir el Comitè de Bioseguretat del PRBB. La principal funció d’aquest comitè serà avaluar, en matèria de seguretat biològica, les manipulacions experimentals que es desenvolupin en els centres del PRBB, per tal d’assegurar que es compleixin els mínims necessaris per treballar amb seguretat. L’avaluació està especialment dirigida a l’ús d’organismes genèticament modificats (OGM), però també podrà incloure altres tipus de manipulacions amb productes que puguin tenir efectes biològics d’especial rellevància o complexitat.   Integrat principalment per investigadors amb experiència en l’àmbit dels OGM, el comitè està presidit per Montserrat Torà (IMIM) i format per Eva Yus (CRG), Andreas Meyerhans (UPF), Leopoldo Laricchia (CMRB), Juan Martín Caballero (estabulari del PRBB), Iván Auñón (tècnic de les instal·lacions del PRBB) i Agustina Martínez (PRBB, secretària).   El comitè haurà ara d’aprovar el seu reglament de funcionament i els circuits i formularis per accedir-hi. «Esperem que després de l’estiu podrem començar les tasques d’avaluació, cosa que comunicarem oportunament als centres», conclou Torà.

Direcció: Jordi Camí, Reimund Fickert i Elvira López Assessor: Manuel Lamas Redacció i edició: Maruxa Martínez-Campos Gestió: Isabel Ràfols Comitè editorial: Rosa Manaut (IMIM/Hospital del Mar) Maribel Pérez (Hospital del Mar) Gisela Sanmartin (CREAL) Marc Permanyer (UPF) Núria Pérez (UPF) Glòria Lligadas (CRG) Ania Liste (CMRB) Mònica Rodríguez (PRBB) María Escrivá (FPM) Centres: Institut de Recerca de l’Hospital del Mar (IMIM) Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (CEXS-UPF) Centre de Regulació Genòmica (CRG) Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) Fundació Pasqual Maragall (FPM) Adreça: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) c/ Dr. Aiguader, 88 • E-08003 Barcelona E-mail: comunicacio@prbb.org Web: www.prbb.org

ollowing a recommendation of the Generalitat of Catalonia, on June 2 the PRBB Biosafety Committee was established. The main function of this committee will be to evaluate, with regards to biological safety, the experimental operations included in the research projects that take place at the PRBB centres, ensuring that they meet the minimum standards necessary for safety. The evaluation is especia­ lly directed towards the use of genetically modified organisms (GMOs) but could also include other experimental operations with products that may have biological effects of particular importance or complexity.   The committee is formed mainly by researchers with experience in the field of GMOs. It is chaired by Montserrat Torà (IMIM) and comprises Eva Yus (CRG), Andreas Meyerhans (UPF), Leopoldo Laricchia (CMRB) and Juan Martín Caballero (PRBB Animal House), Ivan Auñon as technician of the PRBB facilities and Agustina Martínez (PRBB) as secretary.   The committee is currently in the process of sanctioning its operational regulations and access circuits and forms. "We hope that after the summer we will be able to start the assessment tasks. We will make the announcement as soon as we are ready", concludes Torà

8

opportunity of participating in the planned activities. Please register via the prbb.net, or by sending an email to comunicacio@prbb. org.

xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx Es busca voluntaris per a l’Open Day. Apunteu-vos-ho al calendari: l’1 d’octubre es celebrarà la 4ª Jornada de Portes Obertes del PRBB. Com cada any, els visitants podran gaudir de les visites guiades a l’edifici, de tallers i experiments per als més petits, d’un cafè científic i d’una obra de teatre, tot relacio­ nat amb el tema del dia: «La química de la vida». I hi haurà altres sorpreses. Però tot això no serà possible sense l’ajut dels voluntaris, científics i personal de suport dels centres del PRBB. No deixeu de participar en alguna de les activitats planejades, i apunteu-vos a través del prbb.net o enviant un correu electrònic a comunicació@prbb.org. Wanted: Open day volunteers. Here’s an entry for your calendar: October 1. This is the date of the 4th Open Day of the PRBB. Visitors will be able to enjoy the usual visits to the building, the workshops for children, a scientific café, and a theatre piece, all related to the theme of the day: “The chemistry of life”. And there will be some extra surprises, too. But all these won’t be possible without the help of the volunteers, scientists and support staff from all the PRBB centres. Do not miss the

Premis i reconeixements. L'equip de Rafael Maldonado (CEXS-UPF) ha estat el guanyador del Premi d'Investigació Fundación Dr. Antonio Esteve per haver demostrat els mecanismes implicats en la pèrdua de memòria com a conseqüència del consum de cànnabis. El premi està dotat amb 18.000 euros. Per la seva part, Luciano Di Croce (CRG) ha estat seleccionat com «associate member» de la Network of Excellence EpiGeneSys, una iniciativa de la Unió Europea sobre epigenètica i biologia de sistemes. Judith Garcia-Aymerich (CREAL) ha rebut el Premi Arxius Bronconeumologia 2011 a l’article publicat el 2009 que ha rebut més cites en 2010. L’article guardonat replanteja la definició i classificació de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC). Honours and awards. Rafael Maldonado’s team (CEXS-UPF) was the winner of the Premi d'Investigació Fundación Dr. Antonio Esteve for demonstrating the mechanisms involved in memory loss as a result of cannabis consumption. The prize is worth 18,000 euros. Meanwhile, Luciano Di Croce (CRG) has been selected as "Associate Member" of EpiGeneSys Network of Excellence, an initiative of the European Union on epigenetics and systems biology. Judith Garcia-Aymerich (CREAL) has received the award Premi Arxius Bronconeumologia 2011 for the most cited paper in 2010 in that subject. The winner article rethinks the definition and classification of chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

AGENDA

la foto del mes / photo of the month

21 de juliol. Festa d’estiu al PRBB. Actuacions de la coral i el teatre del PRBB a les 13 h a l’Auditori. Finals dels partits del campionat de vòlei platja a partir de les 18 h, seguit de festa amb música, premis, entrepans i batucada. A la plaça interior del PRBB.

Envieu les vostres fotos del PRBB a / Send your pictures of the PRBB to: comunicacio@prbb.org

31 d’agost. Registration deadline for the Global Alzheimer’s Research Summit, Madrid 2011, which will take place on September 22-23. Organized by Pasqual Maragall Foundation and Queen Sofia Foundation in collaboration with Nature Medicine. Free registration at www.alzheimerinternacional2011.org. 13-16 de setembre. The 23rd International ISEE conference, organised by the CREAL, which will be held in Palau de Congressos de Barcelona. Onsite registration is possible, but it is advised to register beforehand at www.isee2011.org.

Maquetació i impressió: Taller Editorial CEGE (www.tallereditorial.com) Imprès en paper reciclat Dipòsit legal: B. 23.796-2009 Si voleu una còpia gratuita d’aquest diari si us plau contacteu-nos a comunicacio@prbb.org

Per a més informació, entreu al portal prbb.net. For more information please go to the prbb.net portal.

Foto de Diego Lázaro (IMIM) / Photo by Diego Lázaro (IMIM)

Si voleu enviar una «carta al director» per a la seva publicació a l’El·lipse, si us plau envieu el vostre text a comunicacio@prbb.org If you would like to send a “letter to the editor” for its publication in El·lipse, please send it to comunicacio@prbb.org

El·lipse 46: "IBE, the newest addition to the PRBB"  

The Institute of Evolutionary Biology (IBE: UPF-CSIC) has officially jointed the PRBB. Also, the CRG, another of the centres at our biomedic...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you