Page 1

Herluf Thougaard · René Møller Madsen · Julie Just Munch · Anette Kamuk

Mikrobiologi Systematik – vækst – fødevarer

PRAXIS — Nyt Teknisk Forlag


Korrekturudgave af Thougaard (red.), Madsen, R. M, H., Madsen, J. M. & Kamuk, A.: Mikrobiologi - systematik, vÌkst og fødevarer Udkommer juni 2017, Praxis


Egenkontrol og hygiejne

55

Rengøring i produktionslokaler kræver både teknik, kemi og omtanke.

16 Egenkontrol og hygiejne For at producere sikre fødevarer, skal råvarerne have en god sundhedsmæssig kvalitet. Samtidig er det altafgørende, at hygiejnen omkring produktionen er i orden. Er den ikke det, er der stor risiko for, at der kan overføres mikroorganismer fra personer eller fra produktionsmiljøet til fødevarerne. Hvor kan det gå galt med hygiejnen? Hvilke krav stilles til den personlige hygiejne? Hvordan kan du opretholde gode arbejdsgange omkring produktionen? Her introduceres du til alt fra hvordan produktionsudstyret bør konstrueres og til hvordan dette skal rengøres. God hygiejne er ikke bare noget en fødevarevirksomhed skal fremvise til Fødevarestyrelsen for at opnå en glad smiley. God hygiejne skal være forebyggende og indarbejdes som en naturlig del af dagligdagen blandt alle medarbejdere i produktionen.


56

Mikrobiologi

For at få styr på fødevaresikkerheden er det vigtigt i fødevare- og måltidsproduktioner at gennemføre en effektiv egenkontrol og at kende den grundlæggende fødevarelovgivning og krav til personlig hygiejne og produktionshygiejne. Dette kapitel omfatter derfor først en introduktion til egenkontrol herunder lovgivning, krav og kontrolsystemet i Danmark. Herefter følger en gennemgang af personlig hygiejne samt produktionshygiejne herunder rengøringsteknik. I næste kapitel (kapitel 17) er der fokus på styring af egenkontrollen, baseret på HACCP og værktøjer til risikoanalyse i forbindelse med tilrettelæggelse af en sikker fødevareproduktion. I forbindelse med produktion af sikre fødevarer og måltider er der en række særlige krav, som skal overholdes. I international sammenhæng er det forskellige relevante aktører og organisationer, der aktivt deltager og formulerer guidelines, regler og definitioner herfor, samt vedtager direktiver. De organisationer, det drejer sig om, er for eksempel: • EU – herunder EFSA, Codex Alimentarius (FN’s fødevareorgan) samt EHEDG • FAO (FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation) • FDA (Food and Drug Administration, USA) • WHO (World Health Organization) Under EU findes et agentur EFSA (European Food Safety Authority), som er oprettet i 2002 på baggrund af en række grænseoverskridende fødevarekriser. Siden har EFSA placeret sig som en hjørnesten i EU’s risikovurdering af sikkerheden ved fødevarer og foderstoffer. EFSA er i stigende grad af afgørende betydning for fællesskabets regulering af fødevarer fra jord til bord. Det er EFSA’s målsætning, at arbejdet gennemføres i tæt samarbejde med de nationale myndigheder og videnskabelige eksperter. Ligeledes er det vigtigt, at alle interessenter, herunder erhverv og virksomheder, inddrages i arbejdet og i dialog med EFSA for at sikre fødevaresikkerheden i Europa. EFSA’s hjemmeside er: http://www.efsa.europa.eu/ European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) er et konsortium, som nu med en dansk afdeling har udarbejdet guidelines med fokus på hygiejniske konstruktioner under produktion og pakning af fødevarer: EHEDG’s hjemmeside er: http://www.ehedg.org/. Se mere i afsnit 16.3.

16.1. Egenkontrol og fødevarelovgivning I lov om fødevarer m.m. angives det: Den, der behandler eller sælger fødevarer eller andre af loven omfattede produkter, er ansvarlig for overholdelsen af de krav, der er fastsat i loven eller med hjemmel i loven. Det angives ligeledes i loven, at der kun må ske produktion, salg og behandling af fødevarer i virksomheder, der er autoriseret (godkendt) hertil.


Egenkontrol og hygiejne

Gennem autorisationerne stilles der krav, som sikrer hygiejnen og den praktiske indretning af produktionsenhederne. Dette har til formål at minimere risikoen for fejl i produktionen. Disse krav omfatter for eksempel krav til: • • • • •

virksomhedens indretning lokalernes indretning produktionsforhold vareområde virksomhedens egenkontrol.

Der stilles endvidere krav om, at virksomheden skal have et godkendt egenkontrolprogram. Det grundlæggende princip i denne kontrol er, at virksomhederne selv har ansvaret for, at fødevarerne opfylder de lovgivningsmæssige krav. De offentlige myndigheder angiver retningslinjerne for, hvordan egenkontrollen skal udføres, men det er kun i meget få, særligt følsomme områder, at kontrollen bruger resurser på at godkende produkter. Egenkontrollen påbyder virksomhederne at indsamle viden og dokumentere over for de offentlige myndigheder, at man følger og udøver den beskrevne kontrol og at kontrollen er tilstrækkelig til at sikre produkter med en hygiejne, der opfylder lovens krav. Enhver virksomhed, som producerer fødevarer, skal iværksætte procedurer og rutiner, der beskriver den nødvendige hygiejnestandard i forhold til fødevaresikkerhed. Dette skal indgå i virksomhedernes styring af deres egenkontrolprogram (se kapitel 17). Til at sikre de forskellige arbejdsrutiner og et velfungerende egenkontrolprogram er det vigtigt at kende og kunne arbejde med følgende begreber: I dette afsnit er der fokus på GAG, mens CCP og HACCP uddybes i kapitel 17. Alle tre er skitseret i boksen herunder.

GRUNDBEGREBER I EGENKONTROLPROGRAMMET GAG: “Gode arbejdsgange” er god hygiejne- og fremstillingspraksis i virksomheden. For eksempel personlig hygiejne, rengøring og vedligeholdelse. Disse gode arbejdsgange er grundlæggende forudsætninger for et risikobaseret egenkontrolprogram. GAG kan både være mundtlig egenkontrol, mundtlige procedurer og rutiner. Tidligere blev den engelske forkortelse GMP (Good Manufacturing Practice) anvendt. CCP: Critical Control Point dvs. kritisk kontrolpunkt. Et kritisk kontrolpunkt er et trin, en akti-

vitet eller område i produktionen, hvor styring kan udføres og er essentiel for at forebygge, fjerne eller mindske en risikofaktor til et acceptabelt niveau i forhold til fødevaresikkerheden. CCP omfatter skriftlige procedurer og registreringer. HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points. HACCP-principperne omfatter en systematisk fremgangsmåde til at identificere, vurdere og styre de risikofaktorer (hazards), der har direkte betydning for fødevaresikkerheden.

57


58

Mikrobiologi

Ledelsen og ansvarlige for egenkontrollen skal: • fastlægge omfanget af virksomhedens aktiviteter (valg af råvarer, fremstilling af produkter, evt. særlige risikofødevarer) • fastlægge hvordan man forventer at produkterne anvendes (tilberedning, særlig målgruppe som fx spædbørn, ældre, patienter) • beskrive produkter (sammensætning, forarbejdning, emballage, mærkning, distribution, holdbarhed) og samtidig angive relevant kontrol. Et eksempel på dette er råvare- og modtagekontrol, kontrol af kølekæden og af varmebehandlingen, sporbarhedsprocedure, evt. suppleret med mikrobiologiske og kemiske analyser. • skabe overblik over produktionen. For eksempel ved hjælp af et procesdiagram (flowdiagram se figur 17.1 og 17.2 så der kan udarbejdes krav relateret til personlig hygiejne (se afsnit 16.2) • produktionshygiejne herunder rengøringsteknik (se afsnit 16.3-16.4). Ovenstående punkter skal indgå i udarbejdelsen af egenkontrolprogrammet sammen med HACCP, som udgør nogle principper for en risikoanalyse der bruges til at identificere, vurdere og håndtere mikrobiologiske, kemiske og fysiske risici (se kapitel 17). Hvis virksomheden ikke kun ønsker at imødekomme de lovgivningsmæssige krav, herunder HACCP principperne, kan man desuden vælge at blive certificeret efter en kvalitetsstandard (ISO, BRC eller IFS). Se mere om HACCP og kvalitetsstandarder i afsnit 16.2. Nogle virksomheder kan fritages delvist for ovenstående alt efter hvad de arbejder med. De offentlige myndigheder kan komme på uanmeldt besøg i virksomhederne. En vigtig opgave ved denne kontrol er, at vurdere om virksomheden arbejder efter egenkontrolprogrammet og om programmet følges og fungerer efter hensigten. De overordnede retningslinjer for de krav, der gælder i Danmark, udformes af EU. Det er imidlertid de danske myndigheder, der fastlægger detaljerne og som kontrollerer, at reglerne bliver overholdt. De danske love, bekendtgørelser og cirkulærer vedrørende fødevarer er samlet på hjemmesiden: www.retsinfo.dk, hvor de løbende bliver opdateret. På denne hjemmeside findes de love, der er nævnt i det følgende.

1) i fremstillingsvirksomheden ellers + 5 °C 2) Letkonserverede fiskevarer: Fisk og fiskevarer, der efter konservering har et saltindhold på mindre end 6 % og et syreindhold, der giver en pH værdi over 5, og som heller ikke ved tilsætning af andre konserverende midler har opnået en holdbarhed som fiskehalvkonserves. Som letkonserverede fiskevarer anses endvidere røgede, gravede, varmebehandlede eller på anden måde behandlede fisk og fiskevarer, hvorved der er opnået en lidt længere holdbarhed end for ferske fiskevarer. 3) Letfordærvelige fødevarer: Fødevarer, som ved opbevaring ved stuetemperatur i løbet af kort tid

a) vil udvikle afvigende udseende, lugt eller smag, eller

b) kan danne grobund for fremvækst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer til et niveau, der kan være sundhedsskadeligt

4) Fiskehalvkonserves: Fisk og fiskevarer, der er gjort holdbare i begrænset tid ved tilsætning af salt, sukker, syre eller konserveringsmidler, og som er pakket i lukket detailemballage.


Egenkontrol og hygiejne

EU’S HYGIEJNEFORORDNING

DEN DANSKE HYGIEJNEBEKENDTGØRELSE

Hygiejneforordningen omfatter fødevare-

Den danske hygiejnebekendtgørelse sup-

produktion og -eksport. I denne EU-forordning

plerer og uddyber blandt andet ovenstående

er der fokus på, at produkter skal beskyttes

EU-hygiejneforordning og præciserer for ek-

mod kontaminering under forarbejdning. Der-

sempel yderligere:

for stilles der blandt andet krav til: •

fødevaresikkerhed fra og med primærHACCP -procedurer og retningslinjer

holdelse •

særlige temperaturkrav under opbeva-

særlige krav til rå mælk, æg, slagtedyr

(se også afsnit 17.1) •

kontaminering, varmebehandling og

ring og transport

opretholdelse af kølekæden •

særlige mikrobiologiske kriterier og

m.m. •

import fra 3. verdens lande

markedsføringsregler.

temperaturkrav •

personlig hygiejne

lokaler, udstyr, faciliteter, ventilation

særlige temperaturbestemmelser under varmebehandling og varm-

leddet inklusive transport •

59

(fx aflatoksinforurening)

m.m. •

vand

affald.

Figur 16.1. Bilag om

Temperaturkrav ved opbevaring og transport af fødevarer

særlige temperaturbe-

Fødevarer

Maks. temperatur

Industrielt fremstillede ægprodukter, som skal opbevares på køl

+ 4 °C(1)

Hakket kød, kødfars o.l., herunder rå medisterpølse

+ 5 °C

Fersk fjerkrækød

+ 5 °C

Letkonserverede fiskevarer(2) i detailpakning

+ 5 °C

Rejer i lage i engrospakning

+ 5 °C

Fødevarer indeholdende creme, flødeskum eller fromage

+ 5 °C

Nedkølede, varmebehandlede, letfordærvelige(3) fødevarer, inkl. konsummælk og konsummælksprodukter (undtaget UHT-behandlede eller steriliserede konsummælksprodukter)

+ 5 °C

Fiskehalvkonserves(4)

+ 10 °C

Fødevarer indeholdende creme, flødeskum eller fromage, der anvendes eller sælges senest 12 timer efter fremstillingen

+ 10 °C

Mayonnaise, salater og remoulade med pH over 4,5

+ 10 °C

Æg, dog ikke ved primærproduktion eller transport af æg, hvor transporten varer mindre end 8 timer

+ 12 °C

Frosne flydende æg og frosne ægprodukter

- 12 °C

Frosne fiskevarer

- 18 °C

stemmelser, hygiejnebekendtgørelsen


60

Mikrobiologi

16.1.1. Det danske kontrolsystem Kontrolsystemet i Danmark varetager alle opgaver i produktionskæden fra jord til bord. Intentionerne med dette system er følgende: • • • • •

• • • • • •

At kontrollen kan sættes ind i det led, hvor effekten er størst, og at problemerne kan løses ved kilden. At der sikres en ensartet kontrol af samme type virksomheder. At kontrollen kan behovsorienteres og koordineres. At der er mulighed for krydskontrol mellem de forskellige omsætningsled. At der kan skabes en specialisering, som betyder, at resursekrævende specialopgaver af laboratoriemæssig eller kontrolmæssig art kun udføres nogle ganske få steder i landet. At der er bedre muligheder for at udføre forbrugerrelevante kontrolkampagner. At tilliden til kontrolsystemet kan sikres. At der sikres ensartede afgørelser. At der skabes bedre muligheder for at overvåge fødevarernes ernærings-og sundhedsmæssige kvalitet. At der skabes bedre muligheder for forbrugeroplysning om fødevarer, kost og ernæring. At der skabes bedre service for virksomhederne.

På fødevarestyrelsens hjemmeside fremgår det, at opgaverne fordeles mellem Fødevarestyrelsens forskellige afdelinger: Fødevareenhederne, Veterinærenhederne, Fødevarestyrelsens rejsehold og Fødevarestyrelsens laboratorium. Fødevareenhederne foretager kontrollen med fødevarer, foder og husdyr og fungerer som beredskabscentre ved udbrud af smitsomme sygdomme hos husdyr. Fødevareenhederne varetager blandt andet følgende opgaver: • Tilsyn med restauranter, supermarkeder og andre fødevarevirksomheder ifølge smiley-ordningen (se side XX). • Registrering, godkendelse og autorisation af fødevarevirksomheder. • Grænsekontrol af import og eksport af levende dyr, fødevarer og nonfood produkter af animalsk oprindelse. • Prøveudtagning til analyse på laboratorium. • Opfølgning på konstaterede overtrædelser. • Udstedelse af certifikater, for eksempel i forbindelse med eksport, samt plombering af lastbiler. • Ernæringsoplysning under “Alt om kost-rejseholdet”. • Tilsyn med fodervirksomheder. • Registrering og godkendelse af fodervirksomheder.


Egenkontrol og hygiejne

Veterinærenhederne varetager kontrollen med husdyr og udvikler og vedligeholder beredskabet mod smitsomme husdyrsygdomme og bekæmper sygdommene, når de bryder ud. Ved veterinærenhedens tilsyn med dyr kontrolleres blandt andet dyrevelfærd, medicinforbrug og transportforhold. Veterinærenhederne har blandt andet følgende opgaver: • Registrering, godkendelse og autorisation af besætninger, transportører og virksomheder, som laver non-food produkter af animalsk oprindelse. • Tilsyn med besætninger, samlesteder og transporter af dyr, non-food-virksomheder samt tilsyn med mærkning og sporbarhed af levende dyr. • Prøveudtagning til analytisk kontrol. • Opfølgning på konstaterede overtrædelser. • Sagsbehandling vedrørende registrering, mærkning og sporbarhed af levende dyr. • Udstedelse af certifikater, for eksempel i forbindelse med eksport, samt plombering af forsendelser. • Overvågningsopgaver, beredskabsplaner og øvelser. • Mistankehåndtering og bekæmpelse af husdyrsygdomme. Fødevarestyrelsens rejsehold for fødevarer skal sammen med fødevareenhederne kontrollere virksomhedernes regnskaber, dokumenter og andre forhold. Rejseholdet reagerer for eksempel på anmeldelser om ulovlige virksomheder og ulovlige slagtninger. Fødevarestyrelsens rejsehold for fødevarer samarbejder ofte med andre myndigheder som for eksempel skat og politi ved planlægningen og udførelsen af aktioner, der kan foregå på alle tider af døgnet. I registrerede eller autoriserede virksomheder, hvor der er mistanke om svindel, samarbejder rejseholdet med den tilknyttede tilsynsførende, ligesom fødevarestyrelsens rejsehold/fødevarer deltager i sager, hvor der er mistanke om dyremishandling, og får assistance af Fødevarestyrelsens rejsehold/veterinær. Fødevarekontrollens rejsehold varetager opgaver i hele landet. Fødevarestyrelsens laboratorium udfører mikrobiologiske og kemiske analyser og varetager desuden følgende opgaver: • Centralt koordinerede overvågnings-, kortlægnings- og kontrolprogrammer, fx vedrørende Salmonella i kød. • Kontrolprøver. • Markedsstyrede aktiviteter. Det vil sige prøver og undersøgelser som private virksomheder ønsker at få taget. • Importprøver.

61


62

Mikrobiologi

Smiley-ordningen Detailvirksomheder (virksomheder med salg til forbrugere) bedømmes efter en såkaldt Smiley-ordning, der på en letforståelig måde fortæller såvel kunderne som virksomheden om virksomheden har levet op til det, som den tilsynsførende på kontroltidspunktet har ført tilsyn med. Den tilsynsførende udarbejder en rapport, der skal være ophængt på et for kunderne synligt sted (Den gule tilsynsrapport). På rapporten er der også plads til, at den tilsynsførende kan give en skriftlig kommentar og kunderne skal kunne se de sidste 3 smileys, som virksomheden har fået. På kontrolrapporten sammenfattes resultatet i en smiley øverst på rapporten. Det er her vigtigt at pointere, at tilsynsrapporten er en stikprøvekontrol. Selvom man får en smiley, er det ikke en garanti for, at virksomheden lever op til alle regler, men kun til dem, der er blevet ført tilsyn med ved det aktuelle besøg. Smiley-ordningen er opbygget med 5 symboler (karakterer) som vist i figur 16.2. Detailvirksomheder og engrosvirksomheder (virksomheder med salg til andre virksomheder) kan få “elitestatus”, når resultatet af de seneste 4 kontroller har været en storsmilende smiley samtidig med, at der ikke har været anmærkninger inden for de seneste 12 måneder. Figur 16.2. Smileysystemet

Symboler:

Betyder: Elite-virksomhed. Glade smiley'er og ingen anmærkninger på de 4 seneste kontrolrapporter i de seneste 12 måneder. Ingen anmærkninger. Indskærpelse givet. Påbud eller forbud. Bødeforlæg, politianmeldelse eller autoritaion eller registrering frataget.

16.1.2. Audit og sporbarhed Ved audit forstås et tilsyn, der foretages af den tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen. Audit følger gældende national og EU-lovgivning herunder bla. egenkontrol og HACCP-principperne. Audit kan også gennemføres af private virksomheder (fx Bureau Veritas) i forbindelse med certificering efter standarder som ISO 22000, BRC (British Retail Consortium) og IFS (International Food Standard). En sådan audit sker i henhold til lovgivning samt relevante punkter i den givne standard. Her udover kan audit også foretages for eksempel af virksomheder, som vil kontrollere deres egne leverandører. Det kunne for eksempel være en audit, der har til hovedformål at kontrollere leverandørens produktionshygiejne.


Egenkontrol og hygiejne

Ved sporbarhed forstås, at enhver fødevarevirksomhed skal kunne redegøre for, hvem alle deres produkter bliver leveret til, og hvilke råvarer der er blevet brugt i samtlige produktioner. For eksempel kan der komme en tilbagetrækning fra Fødevarestyrelsen af et bestemt parti af et melprodukt. Her skal fødevarevirksomheden, kunne finde frem til samtlige partier, hvor netop det «dårlige» mel er brugt, og til hvem der har købt produktet. Dette er for helt præcist og hurtigt at kunne tilbagetrække de partier, der kan være forbundet med sundhedsmæssig risiko. Samtidig er det relevant for virksomheden kun at tilbagetrække de berørte partier.

16.2. Personlig hygiejne Hygiejnebekendtgørelsen beskriver den personlige hygiejne på følgende måde: Personer, der arbejder i fødevarevirksomheder, skal iagttage en høj grad af personlig renlighed og skal bære en beklædning, der er ren og passende til det pågældende arbejde. Endvidere beskriver den de forholdsregler, der skal tages af personer, som lider af sygdomme, der kan inficere andre personer og produkter. Personer, der arbejder i en fødevareproduktion, kan således udgøre en risiko – særligt i forhold til at overføre bakterier og virus fra sig selv og omgivelserne til fødevarer. Dette er selvfølgelig særlig kritisk for de fødevarer, der ikke efterfølgende gennemgår en varmebehandling. Her udover er det vigtigt at være særlig kritisk og opmærksom i køkkener, der leverer mad til patienter, ældre og andre med et nedsat immunforsvar. For at undgå krydskontamination er det derfor vigtigt, at virksomheden tager stilling til hvilke personlige hygiejnekrav, der er relevante for virksomheden, samt at de orienterer og uddanner personalet. Personlig hygiejne er en del af Gode arbejdsgange (GAG). Følgende opmærksomhedspunkter kan være relevante og skal overvejes: • Hold råvarer adskilt – undgå for eksempel jordbakterier fra grønt til kød m.m. (særligt i modtagelsen; i køleskabet). • Hold råt kød og grønt adskilt fra færdigtilberedte madvarer (det kan være nødvendigt med forskellige arbejdspladser til forskellige råvarer). • Håndvask af hænder og underarme bør foregå grundigt med varmt vand, sæbe (og evt. desinfektionsmiddel) samt aftørring i engangshåndklæder. • Håndvask bør ske hyppigt i løbet af en arbejdsdag, især mellem håndtering af forskellige råvarer og efter frokostpause, rygning, nys, host, toiletbesøg, affaldshåndtering og kontakt med dyr.

63


64

Mikrobiologi

• Rengør redskaber, køkkenmaskiner og udstyr mellem forskellige råvarer. Brug gerne forskellige skærebrætter til råt kød og til grøntsager og brød. • Undgå håndtering af fødevarer, når du har sår på hænder og arme eller når du passer børn eller andre med diarré/maveinfektioner, da nogle mikroorganismer kan overføres via fødevarer. Det kan være nødvendigt at undgå håndtering af fødevarer i op til 48 timer efter. Husk at raske smittebærere er personer, der kan bære patogene mikroorganismer som personen selv er resistent overfor og derfor ikke er syg. • Ved brug af handsker vær opmærksom på, at varme og fugt giver gode vækstbetingelser for bakterier, som kan trænge ud gennem handskerne. Vask derfor hænder selv om du bruger handsker og skift ofte handsker. • Arbejdstøj skal være rent og eventuelt skiftes dagligt. • Skift ofte karklude, viskestykker, håndklæder og forklæder. • Medarbejderen bør være introduceret/uddannet til at kunne vurdere risici forbundet med personlig hygiejne og egne (evt. nye) arbejdsopgaver.

16.3. Produktionshygiejne God produktionshygiejne sammen med god personlig hygiejne er afgørende for GAG og er en helt naturlig del af kvalitetsstyringssystemet. Produktionshygiejne kan have indirekte betydning for fødevaresikkerheden i de produkter, der produceres. Ved produktionshygiejne forstås de forholdsregler, der er nødvendige, for at et produkt opfylder de lovgivningsmæssige, etiske og hygiejniske krav, som stilles til produktet. I praksis omfatter produktionshygiejne altså den måde, hvorpå virksomhederne producerer og håndterer produkterne. Derfor skal der være styr på, at hygiejnen i produktionen har en tilfredsstillende standard og der skal indarbejdes nogle GAG som medarbejderne kender og efterlever. GAG behøver ikke (i modsætning til CCP) at være skriftlige. De kan, som nævnt ovenfor, være mundtlige, men det er altid ledelsens ansvar, at GAG efterleves og at hygiejnen er på et tilfredsstillende niveau. Det er op til virksomheden, at vurdere om det er relevant at nedskrive GAG-procedurerne. GAG omfatter således arbejdsgange for rengøring, vedligehold og personlig hygiejne samt andre forhold, der er vigtige, men som ikke nødvendigvis gør, at forbrugeren direkte bliver syg af at spise maden. GAG bør således omfatte følgende rutiner, indsatsområder og ansvarsfordeling: • Rengøring af lokaler, udstyr og inventar: For eksempel hvem gør hvad og hvornår. • Vedligeholdelse af lokaler, udstyr og inventar: Maling, sprækker, reparationer. • Adfærd, flow og indretning af produktionen med fokus på at minimere krydskontaminering under håndtering, produktion og opbevaring.


Egenkontrol og hygiejne

• Skadedyrssikring: Undgå at mus, rotter, insekter eller andre dyr kan komme ind i produktionen. • Hygiejnisk affaldshåndtering uden for og inde i virksomheden Personalehygiejne: Hyppig og grundig vask af hænder, rent arbejdstøj, tilgængelig sæbe og engangshåndklæder i produktion og på personaletoiletter (se afsnit 16.2). For at opretholde en god produktionshygiejne er det vigtigt, at virksomheden er indrettet, så personalet på en let måde kan overholde hygiejnereglerne for deres daglige arbejde, frokost, håndvask, toiletbesøg m.m. Ved nybygninger, ombygninger og indkøb af nyt udstyr bør der foretages en vurdering af rengøringsprocedurer, rengøringsvenlighed og de hygiejniske konstruktioner med en beskrivelse hvori der står, hvilke kemikalier materialerne kan tåle. I virksomhedens rengøringsplaner skal de enkelte afsnit være definerede med hensyn til rengøringshyppighed, -niveau og -omfang. Dette gælder også lager-, køle- og fryserum m.m. Hygiejne, miljø og bæredygtighed hænger meget tæt sammen og er ofte personfølsomme emner, ligesom de kan være meget resursekrævende. For at optimere holdningen til hygiejne og miljø hos medarbejderne er det derfor vigtigt at inddrage medarbejderne. Enhver fødevareproduktion skal være etisk acceptabel. Det vil sige, at den produktionsform, der bruges, er i overensstemmelse med de normer, der er for den pågældende produktion. Som eksempler herpå kan nævnes: • At man ikke anvender kød fra mishandlede eller selvdøde dyr. • At man ikke bruger råvarer, der har været opbevaret i lagre, hvor der har været skadedyr som mus og rotter. • At man ikke bruger afgrøder, der er sprøjtet med giftige stoffer efter de tilladte tidsfrister. Som et middel til at begrænse kontaminationen af produkterne, er det en god idé at opdele virksomheden i såkaldte hygiejnezoner, hvor der så kan stilles forskellige krav til de forskellige zoner for eksempel med hensyn til, hvem der må færdes, og hvordan der skal gøres rent/desinficeres. For at kunne opdele i hygiejnezoner skal virksomheden kortlægge den færden/transport, der er af personer, produkter og hjælpestoffer og emballage. Opdelingen kan herefter markeres med farver – som for eksempel rød, gul, grøn, hvor: • Rød er en markering af de områder, hvor der stilles de strengeste hygiejniske krav – for eksempel hvor færdigvarerne behandles. • Gul omfatter områder, hvor der stilles mindre strenge krav – for eksempel produktions linjen og forarbejdningsafdelingen. • Grøn omfatter de zoner, der er lavest klassificeret – for eksempel lager og varemodtagelse.

65


66

Mikrobiologi

Figur 16.3. Plantegning, der viser transporten samt opdelingen i hygiejnezoner i en kødforarbejdende virksomhed.

Rød (ren zone, høj

klassificering)

Gul (ren zone, mellem-

klassificering

Grøn (uren zone, ingen

klassificering)


Egenkontrol og hygiejne

Plantegningen figur 16.3, er hentet fra en ældre, ikke-moderniseret, kødforarbejdende virksomhed, og viser en kortlægning af den persontrafik, der til daglig foregår i den pågældende afdeling, samt opdelingen i hygiejnezoner. En sådan kortlægning kan for eksempel også bruges til at analysere hygiejnen i afdelingen før en ombygning. I visse produktioner arbejdes der i dag med opdelinger i zoner, hvor det er påkrævet, at hvis man bevæger sig fra “uren zone” til “ren zone”, skal man passere igennem hygiejnesluser med eller uden fodbad og med særlige omklædningsfaciliteter og -procedurer.

16.3.1. Hygiejniske konstruktioner Det udstyr, der anvendes i fødevareindustrien, skal være nemt at rengøre. Ligeledes skal det være let at kontrollere renheden. Endelig kan nævnes, at det skal være risikofrit at arbejde ved maskinerne. Dette stiller alt sammen krav til konstruktionen af maskiner og udstyr og til valg af materialer. I EU’s maskindirektiv, der primært er rettet mod producenter af maskiner til fødevareindustrien, er disse krav nærmere specificeret, ligesom der findes guidelines på området udarbejdet af European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). De ansatte i dansk fødevareindustri bør have kendskab til disse guidelines og maskindirektivet. Dette er specielt aktuelt i forbindelse med vedligeholdelse og indkøb af nyt udstyr samt udarbejdelse af hygiejne- og sikkerhedsregler. Maskindirektivet omfatter følgende hovedpunkter: • • • • •

Krav til materialevalg. Krav til ren luft. Krav om at maskinerne skal være rengjort inden hver anvendelse. Krav til designet (undgå skarpe hjørner og ujævnheder). Krav om at brugsanvisningen skal indeholde anbefalede rengørings-, desinfektions- og skyllemidler. • Vejledning i rengøring og desinfektion.

Her udover er det vigtigt med vedligeholdelse, da der for eksempel kan være tale om dårlige svejsninger og korrosion, som påvirker rengøringen. Figur 16.4. illustrerer betydningen af, at beholdere er konstrueret rigtigt for at undgå rester fra tidligere produktion eller rengøring (krydskontaminering).

67


68

Mikrobiologi

Figur 16.4. Eksempler på god og dårlig konstruktion af tanke. a og c: Selvtømmende b og d: Ikke selvtømmende

c

a

d

b

Figur 16.5. Der kan være en risiko for, at rengøringsmidler og desinfektions-

_ 3 mm >

midler ikke virker optimalt i produktionsudstyret på grund af for snævre indre vinkler og bøjninger. På figur 16.5.a ses en korrekt bøjning, mens figur 16.5.b

16.5.a

er ukorrekt, hvilket kan

16.5.b

give anledning til krydskontaminering.

Figur 16.6. Udstyr og komponenter i fødevareindustrien skal være konstrueret, så der ikke optræder “dead ends”. Det vil sige områder, hvor der kan ophobes smuds og mikroorganismer, som ikke kan fjernes under rengøring og dermed udgør en kontamineringsrisiko. På figur 16.6.a. er udstyret korrekt udført, mens figur 16.6.b. er ukorrekt med “dead ends”.

16.6.a

16.6.b


Egenkontrol og hygiejne

69

Figur 16.7. Prøveudtagning fra tanke og rørsystemer kræver specielle konstruktioner for at undgå, at der under prøveudtagningsprocessen kan ske en forurening. Den viste ventil kan steriliseres med damp inden prøveudtagning.

16.4. Rengøringsteknik Det er enhver fødevarevirksomheds pligt dagligt at foretage en omfattende rengøring evt. suppleret med en desinfektion af maskiner og udstyr. Det mest almindelige er, at virksomheden har en kvalitetshåndbog, hvori rengøringen beskrives. Håndbogen kan for eksempel omfatte følgende afsnit i en manual/procedurebeskrivelse: • • • • • • • •

Rengøringsplaner. Beskrivelse af udstyr. Rengørings- og desinfektionsmidler. Hygiejneniveauer og overordnede beskrivelser af rengøringens omfang. Beskrivelse af kontrolmetoder og dokumentation. Sikkerhed og miljø. Opfølgningsaktiviteter.  Arkivering.

Virksomheden skal sikre sig, at rengøringen overholder lovgivningen og at de miljømæssige krav overholdes. Det er vigtigt, at der afsættes tilstrækkelig tid og resurser til de forskellige operationer i forbindelse med rengøring. Almindeligvis er det lønudgiften, der udgør den største del af de samlede rengøringsudgifter, hvorimod kemikalier og rengøringsudstyr kun bidrager med en mindre del. Kemikalierne og udstyret, der anvendes, skal være målrettet til den produktion og de produktionsforhold, der er i virksomheden, for at sikre at man undgår: • uholdbare eller sundhedsfarlige produkter • sygdomme hos personalet • ødelæggelse af produktionsudstyret (fx korrosion).


70

Mikrobiologi

BIOFILM OG PRODUKTIONSHYGIEINE I lokaler, hvor der produceres/håndteres fødevarer, kan det ikke undgås, at de pågældende fødevarer bliver kontamineret med mikroorganismer fra biofilm (se også afsnit 5.3). Ved for lange driftstider eller manglende rengøring kan dannelsen af biofilm blive så udtalt, at der sker en voldsom kontami-

nering af produktet – se figur 16.8. For at fjerne en biofilm er det især vigtig at bruge mekanisk rengøring. Som noget nyt håber man, at nanoteknologi vil kunne afhjælpe problemet, idet man hermed modificerer overfladerne, så mikroorganismerne ikke kan hænge fast herpå.

16.4.1 Smudstyper Ved udtrykkene smuds, snavs og forurening forstås materiale, der findes på steder, hvor man ikke ønsker, det skal være, og hvor man derfor vil gøre en indsats for at få det fjernet. Det er imidlertid forskelligt, hvornår vi bruger ovenstående udtryk. For eksempel er pølsefars en fødevare lige til fyraften, hvorefter rengøringspersonalet vil betragte det som snavs. Allergener som for eksempel nødder indgår som en afgørende ingrediens i en nøddetærte, mens det absolut er uønsket og udgør en forurening i en anden produktion. I det øjeblik olie til transportbånd eller maskiner drypper på gulvet, skifter det ligeledes fra at være et hjælpemiddel til at være en forurening. Rent kemisk kan snavs opdeles i følgende typer: • • • •

Kulhydrater Fedt Protein Salte

De følgende grafer viser opløseligheden i vand af forskellige typer snavs ved forskellige temperaturer. (figur 16.8.)


Egenkontrol og hygiejne

Opløseligt i vand

71

Figur 16.8. Opløseligheden af forskellige typer snavs i vand ved forskellige

Sukker (kulhydrat)

temperaturer.

10-12 ° C ledningsvand

40° 50° 60°

Temperatur

10-12 ° C ledningsvand

40° 50° 60°

Temperatur

10-12 ° C ledningsvand

40° 50° 60°

Temperatur

10-12 ° C ledningsvand

40° 50° 60°

Temperatur

10-12 ° C ledningsvand

40° 50° 60°

Temperatur

Stivelse (kulhydrat)

Forklistret stivelse (fx tyk jævning) (kulhydrat)

Protein

Fedt

I den følgende figur er angivet, hvor let eller svært det er at fjerne de forskellige typer snavs. (figur 16.9.)

Figur 16.9. Opløselighedsforhold for de forskellige typer af snavs.

Forureningstype

Opløselighedsforhold

Mulighed for fjernelse

Forandringer der er forårsaget af opvarmning

Kulhydrater

Opløselig i vand

Let

Karamelliserer, og bliver herved vanskeligere at fjerne

Fedt

Uopløselig i vand. Opløselig i base

Vanskelig

Polymeriserer, og bliver herved vanskeligere at fjerne

Protein

Uopløselig i vand. Opløselig i base. Lidt opløselig i syre

Meget vanskelig

Denaturerer, og bliver herved meget vanskeligere at fjerne

Salte

Varierende opløselighed i vand. Opløselig i syre

Let til vanskelig

Gennem reaktioner med andre smudstyper bliver det vanskeligere at fjerne


72

Mikrobiologi

16.4.2. Rengøringsplan og -forløb Rengøringsplanen skal omfatte hele virksomheden, hvilket også vil sige udenomsfaciliteter, værksted, lager, produktionslokaler og varevogne m.m. Rengøringsniveauet og planen skal følge virksomhedens eventuelle opdeling i hygiejnezoner, idet der normalt ikke stilles de samme krav til rengøringen i lagerrum som til rengøringen i produktionslokaler. Rengøringsplanerne kan foreligge skriftligt, så det også er muligt at følge dem, selv om der sker udskiftning af personalet, reparation af udstyr eller omlægning af produktionen. Da rengøring er en del af GAG (jvf. afsnit 16.3) kan mundtlige procedurer accepteres, men kravet om, at der skal være rent, er stadig et faktum. Rengøringsplanerne bør blandt andet indeholde: • • • • • • • • •

procedurer for hvad der skal rengøres hyppighed af rengøring håndtering af følsomt udstyr en beskrivelse af de rengørings- og desinfektionsmidler, der anvendes dosering af rengøringsmidlerne en angivelse af hvilket udstyr, der skal anvendes til rengøringsprocessen. kontrol af rengøringen opfølgning på kontrollen risici og procedurer ved brug og afskaffelse af rengøringsmidler (se nedenfor).

Rengøringen begynder med en grundig oprydning og bortskaffelse af produktrester. Det er ikke tilladt at gøre rent i et lokale, mens der foregår produktion heri, hvis der er nogen som helst risiko for, at rengøringsmidlerne kan blive spredt i lokalet, for eksempel gennem dannelse af aerosoler. Selve rengøringsforløbet består normalt af følgende: • Fjernelse af løst snavs. • Skylning med vand for at fjerne større, løse partikler af smuds, samt rester af de fødevarer, der er oparbejdet. • Rengøring under anvendelse af et rengøringsmiddel for at fjerne fastsiddende snavs. • Skylning med vand for at fjerne rester af snavs og rengøringsmiddel. • Desinficering under anvendelse af et desinfektionsmiddel for at uskadeliggøre mikrobielle urenheder. • Skylning med vand for at fjerne rester af desinfektionsmidler. • Tørring af lokaler og udstyr.


Egenkontrol og hygiejne

Løst smuds skal fjernes ved en fejning og grovspuling af gulve og udstyr efter arbejdstids ophør. Herefter står man tilbage med det fastsiddende snavs, der udgør en god grobund for de mikroorganismer, som befinder sig heri. Dette fastsiddende snavs er ofte fastbrændt eller indtørret og vil derfor være svært at fjerne. Tørringen efter den egentlige rengøring er vigtig for at mindske væksten af eventuelle overlevende mikroorganismer, og for at lokalet skal være “tørt” inden en ny produktion begynder.

16.4.3. Rengøringsudstyr og -metode Rengøringsudstyret og -metoden skal være valgt med omhu. Der kan for eksempel være tale om manuel rengøring, højtryksrensning, lavtryksrensning, skumudlægning eller brug af et CIP-anlæg (Cleaning In Place). Disse metoder er uddybet nedenfor.

Manuel rengøring Traditionelt har rengøring af lokaler og maskiner været udført manuelt med vand, rengøringsmiddel, børster, koste, klude, svabere osv. Der er dog sket en mekanisering, så der for eksempel anvendes støvsugere til tørt smuds, mekaniske svabere til gulvvask og trykvaskere med rengøringsmiddel til vægge, gulve m.v. Højtryksrensning De højtryksrensere, der i dag anvendes til rengøring, giver et tryk på 70-200 bar med en vandmængde på 8-18 liter pr minut. Dyserør og håndtag er normalt bærbare. Ved brug heraf er der stor risiko for at få arbejdsskader på grund af det store tryk. Det er især skuldre og albuer, der belastes. Når der anvendes højtryksrensere, dannes en tågesky af væske. Hvis der er iblandet et rengøringsmiddel i vandet, vil indånding af denne tågesky kunne medføre luftvejsskader. Generelt kan siges, at højtryksrensere kun bør bruges til specialopgaver og ikke anvendes i den daglige rengøring. Lavtryksrensning Lavtryksanlæg anvendes meget i fødevareindustrien til almindelig tryk-vask. Trykket er her mindre end 60 bar med en vandmængde på cirka 25 liter pr minut. I princippet er disse anlæg opbygget som højtryksrensere og kan udstyres med det samme tilbehør. Skumudlægning En skumstation er et anlæg, der automatisk og nøjagtigt fremstiller en brugsopløsning af et rengøringsmiddel, der herefter kan udlægges som skum. Trykket ved skumudlægning er 15-25 bar. En skumstation erstatter den mere individuelle indblanding af rengøringsmiddel på det enkelte tappested og har tillige den fordel, at brugernes transport af dunke rundt i virksomheden reduceres eller helt fjernes.

73


74

Mikrobiologi

CIP-anlæg I lukkede systemer (fx bryggerier og mejerier) med rør, tanke og pladeapparater kan rengøringen kun ske ved en automatisk cirkulationsrengøring, en såkaldt CIP-rengøring (Cleaning In Place). Ved rengøringsprocessen skal der tages hensyn til følgende fire faktorer: • • • •

Forbrug af mekanisk energi. Hvor lang tid, der bruges på processen. Hvilke kemiske midler, der anvendes. Temperaturen på vaskevand og udstyr.

De fire ovenstående faktorer hænger meget nøje sammen, hvilket betyder, at man kan variere dem, så de passer til den aktuelle situation. Det skal dog altid ske en afvejning i forhold til økonomi, miljø- og arbejdsmiljø. Figur 16.10. illustrerer de 4 faktorers indbyrdes afhængighed.

a

b

Mekanik

Tid

Mekanik

Kemi

Temp.

Kemi

c

Tid

Mekanik Kemi

Tid Temp.

Temp.

Figur 16.10. Forbrug af mekanisk energi/tid/kemikalier/varme i rengøringsprocessen. a) Udgangspunktet, hvor de 4 faktorer er vist med samme relative størrelse. b) Hvis man bruger længere tid på rengøringen, kan der spares varmenergi (lavere temperatur). c) Ved forøget brug af rengøringsmidler (kemi) kan der også spares på arbejdsforbruget (mekanik)

og på tidsforbruget.


Egenkontrol og hygiejne

16.4.4. SSOP Sanitation Standard Operating Procedures, i almindelig tale forkortet til SSOP, gælder for alle kødproducerende virksomheder, der eksporterer til USA. Regelsættet omfatter en opstramning af de hygiejneprocedurer, der er gældende for branchen og omfatter: 1. Definitioner. 2. Udarbejdelse af hygiejneprocedurer. 3. Overvågning af hygiejneprocedurer. 4. Korrigerende handlinger. 5. Dokumentation. 6. Verifikation.

16.4.5. Rengøringsmidler Dette afsnit giver en oversigt over, hvilke aktive stoffer der findes i de forskellige rengøringsmidler. For alle rengørings- og desinfektionsmidler skal der foreligge et datablad. Databladet skal være tilgængeligt og bekendt for brugeren af rengørings/desinfektionsmidlet. Databladet skal mindst indeholde: • • • • • • •

Regler for anvendelse. En godkendelse af desinfektionsmidlet. En brugsanvisning (evt. med angivelse af brugsbegrænsninger). Fysiske og kemiske data. Risici og sikkerhedsforskrifter (R- og S- sætninger). Forholdsregler ved uheld og spild. Relevant førstehjælp.

For de midler, der er mærket med R- og S-sætninger, skal der endvidere findes en arbejdspladsbrugsanvisning. De aktive stoffer i rengøringsmidlerne omfatter: Syrer, baser, inhibitorer, kompleksdannere, tensider og hjælpestoffer. På databladene er midlerne ofte nævnt ved deres kemiske betegnelse eller deres handelsnavn. Stofferne bør desuden være angivet ved deres funktioner som for eksempel basisk rengøring, pH-regulerende, fedt-proteinopløsende. På databladene skal fremgå, om produkterne indeholder silikater, inhibitorer eller rustbeskyttere.

75


76

Mikrobiologi

Aktivt stof Funktion

Eksempler

Syrer

På overflader, hvor der udover almindeligt snavs vil være mulighed for aflejring af kalk og kalksæber, skal der anvendes et surt rengøringsmiddel

Uorganiske syrer (oftest phosphorsyre) Organiske syrer (eddikesyre, pereddikesyre m.fl.)

Baser

De fleste rengøringsmidler er basiske. Disse rengøringsmidler er protein- og fedtopløsende, samt virker som alkalikilde for andre aktive stoffer, der fungerer bedst i et basisk miljø

Natriumhydroxid, natriummetasilikat, natriumphosphater, natriumcarbonat m.fl.

Inhibitorer

Stoffer, der tilsættes rengøringsmidlerne for at modvirke, at overflader som for eksempel metaloverflader ødelægges af stærkt sure eller stærkt basiske rengøringsmidler

Inhibitorer i sure rengøringsmidler er især thioureaforbindelser Inhibitorer i basiske rengøringsmidler er især silikater

Kompleksdannere

Vandet, man bruger til rengøring, indeholder kalk i større eller mindre mængder. Brug af nogle rengøringsmidler kan medføre, at der udfældes tungt opløselige kalksæber, som enten lægger sig på overfladerne eller opslemmes i rengøringsmidlet på samme måde som de urenheder, man ønsker at fjerne. Herved nedsættes rengøringsmidlets effektivitet. For at modvirke dette, tilsættes stoffer, som binder calcium- og metalioner i letopløselige forbindelser, der kan fjernes ved afskylning

EDTA, NTA samt poly- og pyrophosphater. På databladene kaldes disse stoffer kompleksdannere eller kalkbindere. Da syre i sig selv er kalkopløsende, er det fortrinsvis de basiske rengøringsmidler, som er tilsat disse stoffer

Tensider

Tensiderne er en stofgruppe, som er meget anvendt i alle former for rengøringsmidler. Tensiderne fremstilles hovedsagelig af mineralsk olie. Denne gruppe af tensider har imidlertid den svaghed, at man ikke altid kender nedbrydeligheden efter brug. En ny slags tensider, som er fremstillet af vegetabilske råvarer betegnes som sukkertensider. Disse tensider angives at være fuldstændig nedbrydelige og dermed mere skånsomme for miljøet.

Der er mange tensiderne med forskellige benævnelser fx: Syndeter, vaskeaktive stoffer, tensider, overfladeaktive stoffer og detergenter. (se tekst nedenfor) Kemisk opdeles tensiderne i 4 grupper: Anioniske, fx C 12H23COO-Na+ Kationiske, fx C12H25N+(CH3)3ClNonioniske, fx C12H25O(C2H5O)10H Amfotere, fx C12H25N+(CH3)2CH2COOTil rengøring anvendes mest anioniske og nonioniske tensider.

Hjælpestoffer

Hjælpestoffer har ikke direkte rengørende egenskaber, men de kan nedsætte den koncentration, tensiderne skal have i opløsningerne, for at der kan dannes miceller (se figur 16.12)

Mange rengøringsmidler indeholder hjælpestoffer i form af neutrale salte som natriumsulfat eller lignende.

Figur 16.11. Aktive stoffer og deres funktion i rengøringsmidlerne anvendt i fødevareproduktionen


Egenkontrol og hygiejne

77

Figur 16.12. Tensidernes virkemåde. a) Overflade med fedtbelægning.

a

b

b) Vand med rengøringsmiddel. Tensiderne heri “opløser” fedtet, idet de danner mikroskopiske fedtdråber, såkaldte miceller. c) Fedtet løsnes og kan skylles væk.

c

d

d) Tensiderne hæfter sig nu i et tæt lag på den rene overflade.

16.4.6. Desinfektionsmidler og -metode Ved en desinfektion forstås, at man reducerer antallet af mikroorganismer til et acceptabelt niveau. Ved sterilisation forstås drab af alle mikroorganismer. Hertil bruges fysiske metoder som for eksempel varmebehandling eller behandling med kemikalier. Desinfektionsmidler eller “sanitizer” kan bestå af et enkelt stof som for eksempel alkohol, men normalt bruges blandinger, der består af bakteriedræbende stoffer, tensider samt opløsningsmidler. Alle midler skal være godkendt af Fødevarestyrelsen. Figur 16.13. Automatisk doseringsudstyr til desinfektion.

Styringscentral

Ventilsystem Ren luft Rumdesinfektion (Aerosol)

Rent vand

Doseringscentral

Desinfektionsmiddel


78

Mikrobiologi

De faktorer, der har betydning for desinfektionsmidlets virkning, er først og fremmest koncentrationen og virkningstiden samt arbejdstemperaturen. For det første er det nødvendigt at have en tilstrækkelig høj koncentration af aktivt desinfektionsmiddel. Den mængde desinfektionsmiddel, der er til rådighed til at ødelægge mikroorganismerne, skal være afpasset til de fysiske forhold og midler. Hvis snavset (protein, fedt og andre organiske stoffer) ikke er fjernet, vil de aktive stoffer i desinfektionsmidlerne måske reagere hermed i stedet for at reagere med mikroorganismerne. Det er derfor nødvendigt at rengøre, før man desinficerer! For det andet skal alle desinfektionsmidler have en vis tid for at virke. Det aktive stof i desinfektionsmidlet skal først trænge ind gennem bakteriens ydre lag, før det kan virke. Der skal et vist antal molekyler af desinfektionsmidlet til for at slå en bakterie ihjel, og det antal molekyler, der når at trænge ind, vil være proportionalt med koncentrationen og med tiden. Bemærk at virus ikke fjernes med almindelige desinfektionsmidler. For det tredje vil hastigheden af desinfektionsmidlernes virke øges med stigende temperatur, ligesom ved andre kemiske reaktioner. For eksempel kan en desinfektionsproces, der forløber tilfredsstillende ved 25°C, svigte fuldstændig ved 5°C, hvis der ikke ændres ved koncentration og/eller tid. Generelt bør man derfor ved desinfektion benytte så høj en temperatur, som det rent praktisk er muligt. Et af de mest brugte desinfektionsmidler inden for fødevareområdet er klor i form af hypochlorit. Desinfektionen kan foretages ved aftørring med fugtet klud eller ved oversprøjtning med en tågesprøjte. En mere moderne måde at gennemføre desinfektionsprocessen på er med et system, der markedsføres under navnet ISS/Henkel Totaldesinfektion. Princippet heri er, at desinfektionsmidlet fordeles i den almindelige rumluft fra en række fastmonterede dyser, der udsender en væsketåge (en aerosol). I løbet af ganske kort tid vil luften være mættet med vanddamp. Selve desinfektionsprocessen foregår automatisk og skal selvfølgelig ske i mennesketomme lokaler. Systemet kan bruges til flere forskellige desinfektionsmidler som for eksempel hypochlorit og pereddikesyre.

16.4.7. Rengøringskontrol Til brug ved rengøringskontrol kan det være en fordel at have et kontrolskema på papir eller elektronisk. Udfyldelsen bruges som dokumentation for udført arbejde og kan samtidig indgå som en del af virksomhedens egenkontrol. Kontrollen med rengøringen kan foretages visuelt, kemisk og mikrobiologisk. Den visuelle kontrol begynder med, at man danner sig et helhedsindtryk af lokalet, når rengøringen er afsluttet. Herefter tjekkes evt. særlige kritiske steder.


Egenkontrol og hygiejne

79

Den kemiske kontrol anvendes især i forbindelse med opvaskemaskiner, kassevaskere m.m. Princippet er her, at man ved hjælp af farvereaktioner påviser eventuelle smudsrester. Metoden er beskrevet i NMKL (Nordisk Metodik Komite for Levnedsmidler). Til den mikrobiologiske kontrol i fødevareproducerende virksomheder anvendes især svaberprøver og kontaktplader. Til erstatning for eller supplement til disse traditionelle mikrobiologiske metoder findes hurtigmetoder, der bygger på måling af ATP. Hermed kan man måle renhedsgraden af overflader. ATP-resultaterne fremkommer ved en reaktion, når ATP (Adenosin Tri-Phosphat) blandes med enzymet Luciferin/Luciferase. ATP findes i alle levende celler (bakterier) og enzymet findes i ATP-testen. Reaktionen starter, når man aktiverer testen, og forløber indtil der ikke er mere ATP tilbage i prøven. Det er derfor vigtigt, at man udfører testen på samme tidspunkt i forløbet hver gang. Med ATP-testen er det muligt at få en dokumentation for hygiejnen på den pågældende overflade. Resultatet er en talværdi, som skal omsættes til en rengøringsværdi. Brug af metoden kræver derfor, at der opbygges et erfaringsgrundlag i den enkelte virksomhed med hensyn til det hygiejneniveau, der skal opnås. Metoden er nem og hurtig at udføre. Figur 16.14.

a

b

ATP-metoden til

c

rengøringskontrol. a) Objektet afsvabres. b) Svaberen dyppes i enzymopløsning. c) Svaberen anbringes i

d

e

måleglas.

f

d) Prøve sættes i ATP3

128

måler. e) Måling af ATP. f) Aflæsning skal ske med det samme.

Nogle virksomheder bruger begrebet initialkim, hvorved forstås grænser for det antal kim, som tillades på for eksempel et arbejdsbord. Initialkim kan også bruges som et udtryk for, hvor effektiv rengøringen skal være. Dette kan for eksempel gøres ved, at man sætter en øvre grænse på 100 kim per aftryk af kontaktplader fra rengjorte bordflader.


80

Mikrobiologi

16.4.8. Sikkerhed og miljø

Figur 16.15. Krav og særlige sikkerhedsforanstaltninger ved brug af

Det er vigtigt, at den der planlægger virksomhedens rengøringssystem har et godt kendskab til de risici, der er forbundet med rengøring, samt at der ikke indkøbes og anvendes rengøringsmidler, som har en skadelig virkning på personalet eller på miljøet. I den forbindelse er der nogle krav til de anvendte rengørings- og desinfektionsmidler, som skal være beskrevet og være bekendt for personalet se figur 16.15.

rengøringsmidler

Krav og særlige sikkerhedsforanstaltninger ved brug af rengøringsmidler Mærknings- og Der må kun anvendes de mærknings- og faresymboler, som findes i arbejdstilsynets forskrifter. faresymboler Rengøringsmidler må kun opbevares i godkendt emballage. Sikkerhedsforskrifter ved oplagring

I tilknytning til transport og oplagring stilles der krav til mærkning af rengøringsmidlerne. Fx må man ikke opbevare hypochlorit og syre sammen. Grunden hertil er risikoen for sammenblanding med følgende udvikling af giftige klordampe

Midlernes anvendelsesområde og dosering

I rengøringsplanerne skal det fremgå, hvilke kemikalier der anvendes til de forskellige steder. Kemikalierne skal være lette at dosere, fx med en automatisk dispenser. Der skal være det nødvendige sikkerhedsudstyr tilgængeligt de rette steder. Fx egnede handsker, briller og eventuel sikkerhedsdragt.

Uddannelse

Nogle rengøringsprocesser kræver en særlig instruktion eller uddannelse. Det gælder især ved afsyring og ved desinfektion af udstyr som fx aseptiske pakkemaskiner eller sliceudstyr.

Forholdsregler Personalet, der har med virksomhedens rengøring og desinfektion at gøre, skal være bekendt med den ved ulykker måde, man forholder sig på i tilfælde af en ulykke. En god uddannelse er med til at sikre personalet mod akutte og kroniske lidelser. Personalet skal også være bekendt med de institutioner, som vejleder og udgiver litteratur om emnet. Se mere på for eksempel hjemmesiden www.arbejdstilsynet.dk. Arbejdsforhold (interne miljø)

Personalet, der har med virksomhedens rengøring og desinfektion at gøre, skal være bekendt med risici i forbindelse med fx allergi, ætsningsfare og farlige dampe. For at undgå disse risici skal personalet være bekendt med risikoangivelse og sikkerhedsforskrifter, som de er beskrevet i R- og S-sætninger

Arbejdsmiljø (eksterne miljø)

Personalet skal være bekendt med de miljø- og sikkerhedsregler, der gælder for spild og bortskaffelse af de forskellige produkter. Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt at overdosere i forbindelse med rengøringen, blandt andet af arbejdsmæssige og miljømæssige hensyn, idet produktet ender i rensningsanlægget og herfra kan passere videre ud i miljøet.

De miljømæssige risici omkring anvendelse af rengørings- og desinfektionsmidler omfatter dels det interne miljø (med fokus på medarbejderne) og dels det eksterne miljø (som omfatter bortskaffelsen efter brug) Særligt i forhold til det interne miljø kan nævnes håndterings- og arbejdsmiljøproblemer. Alle kender således den ætsningsfare, der er ved brugen af for eksempel stærke syrer og baser. En anden og mindre kendt fare er dannelsen af giftige dampe. Dette sker oftest ved, at man blander forskellige midler sammen. Et eksempel herpå er sammenblanding af syre og klorforbindelser, hvorved der udvikles klordampe. Der kan også dannes farlige dampe, når de forkerte rengørings-


Egenkontrol og hygiejne

midler kommer i kontakt med forskellige materialer. Et eksempel herpå er tilfældet, hvor salpetersyre i kontakt med zink udvikler nitrøse dampe. En mere snigende risiko ved den daglige brug af rengøringsmidler er udvikling af overfølsomhed, der oftest ytrer sig som allergi/eksemer på hænderne. I forbindelse med rengørings- og desinfektionsmidlerne, er det vigtigt at forholde sig til bortskaffelse (eksternt miljø). De stoffer, som for et øjeblik siden var værdifulde tekniske hjælpemidler, er nu blevet besværlige spildprodukter. Et væsentligt problem i denne forbindelse er pH i spildevandet. De store pHudsving kan medføre, at bakteriefloraen påvirkes såvel i rensningsanlæggene som i de naturlige recipienter. De næringssalte, der forekommer i rengøringsmidlerne, er hovedsagelig phosphater, som er med til at give en øget vækst af alger. Et andet væsentligt problem er manglende bionedbrydelighed. Et af de stoffer, der ikke er nedbrydeligt, er EDTA (ethylendiamin-tetraeddikesyre), som danner komplekse forbindelser med tungmetaller. I visse lande i Europa er EDTA blevet forbudt på grund af den manglende nedbrydelighed. De fleste tensider og specielt sukkertensiderne er nedbrydelige i rensningsanlæggene.

Case-opgave Sygdom på institution: Du er ansat i et institutionskøkken, der dagligt producerer 500 dagsrationer. Ved det sidste tilsyn fra fødevarestyrelsens opnåede institutionen ikke den storsmilenede Smiley. Der var en påtegning om bedre orden i køleskabet og manglende temperaturregistrering. Cirka to uger efter kontrollen opstod der alvorlige problemer: 31 af institutionens brugere fik diarréproblemer 24 timer efter indtagelsen af et måltid varm mad. 1. Giv en mulig årsag til diarreproblemet 2. Hvad ville du gøre, hvis du var den kvalitetsansvarlige på institutionen? 3. Skulle der have været en strengere påtegning ved tilsynet?

81


82

Mikrobiologi

16.6. Repetitionsspørgsmål

1. Angiv nogle vigtige grundlæggende lovgivningsmæssige regler for at man må starte produktion af fødevarer i Danmark? 2. Hvordan bliver en ny fødevarevirksomhed autoriseret? 3. Hvad er CCP og GAG? 4. Beskriv relevante hygiejneregler for en virksomhed, du kender. 5. Beskriv to metoder til kontrol af rengøringen. 6. Hvilke krav er der til hygiejnisk konstruktion af maskiner i føde vareindustrien? 7. Hvilke krav stilles der til maskiner og udstyr der anvendes i føde vareindustrien? 8. Beskriv princippet i et CIP-anlæg. 9. Hvilke krav stilles der til produktbladene for rengøringsmidler? 10. Giv nogle eksempler på hvor og hvornår i en produktion, det kan være relevant at desinficere.


Fødevaresikkerhed i praksis

83

17 Fødevaresikkerhed i praksis Fødevarevirksomhederne skal selv finde frem til de steder i produktionen, som kan udgøre en særlig fare (risiko) og de skal forebygge, fjerne eller mindske denne, så der ikke opstår sygdomsrisiko eller fødevareskandaler. Det er en del af HACCP-systemets formål, som du hører mere om i dette kapitel. Men hvordan ved du hvilke fødevarer, der under en bestemt tilberedning udgør en særlig risiko? Hvordan ved du om det lige præcis er Clostridium perfringens eller Listeria monocytogenes som kan være til stede? Og hvordan får du styr på netop dén bakterie som kan udgøre et problem? For at få styr på fødevaresikkerheden er der hjælp at hente med forskellige værktøjer til risikoanalyse. Her kan du få hjælp til at identificere risici og blive guidet til hvordan de kan styres.


84

Mikrobiologi

17.1. HACCP-systemet HACCP er en væsentlig del af egenkontrollen og fødevaresikkerheden, som nævnt i afsnit 16.1. HACCP-systemet (Hazard Analysis Critical Control Points) blev første gang beskrevet i USA i 1971. Systemet blev oprindelig udviklet i forbindelse med USA’s rumprogram, hvor der naturligvis blev stillet meget store krav til kvaliteten af den mad, som astronauterne skulle have med på rumrejserne. Op gennem 70’erne og 80’erne blev HACCP-systemet “overtaget” af fødevareindustrien og i 90’erne blev det for alvor implementeret som en metode til at sikre både den mikrobiologiske kvalitet og produktkvaliteten i øvrigt. Op gennem 00’erne kom der, i takt med stigende krav til dokumentation af fødevaresikkerheden, øget fokus på virksomhedstilpassede værktøjer, som kunne imødekomme virksomhedernes behov for at leve op til reglerne og undgå fødevareskandaler. HACCP er et system baseret på 7 principper til at identificere, vurdere og styre trin eller områder (eller det vi kan kalde aktiviteter) med direkte betydning for fødevaresikkerheden. HACCP-principperne er udarbejdet af Codex Alimentarius-Kommissionen i EU. Det drejer sig altså om et system, der skal være med til at sikre, at folk ikke bliver syge af maden.

STYRING AF RISICI ISO 22000 er en ofte anvendt standard i fødevareindustrien og tager udgangspunkt i HACCP og bruger udover CCP (som vi tidligere har defineret i kap. 16), også begreberne OPRP og PRP: CCP’er: Critical Control Points dvs. kritiske kontrolpunkter. Et kritisk kontrolpunkt er et trin, en aktivitet eller område i produktionen, hvor styring kan udføres og er essentiel for at forebygge, fjerne eller mindske en risikofaktor til et acceptabelt niveau i forhold til fødevaresikkerheden. CCP omfatter skriftlige procedurer og registreringer. CCP er en tydelig defineret grænse, som – hvis den ikke overholdes- medfører en sundhedsrisiko OPRP’er (operation prerequist programs): Operationelle basisprogrammer er de særlige specifikke basisprogrammer (Gode arbejds-

gange), som er udpeget som særlig vigtige og med stor betydning for fødevaresikkerhed. En OPRP er således et program, der holder en identificeret risiko i styring. Særligt kan der sættes ind ved tilførsel, opkoncentrering, spredning, vækst eller opformering af en risikofaktor. OPRP kan således være et potentielt CCP, hvis der sker flere svigt på én gang. PRP’er (prerequsiste programs): Basisprogrammer er de grundlæggende betingelser og aktiviteter, der er nødvendige for at sikre, at der produceres sikre fødevarer. I disse aktiviteter indgår blandt andet, at der opretholdes et højt hygiejnisk miljø for produktion, forarbejdning og/eller håndtering. PRP kan sammenlignes med GAG (Gode arbejdsgange som beskrevet i kap 16).


Fødevaresikkerhed i praksis

Systemet bruges nu over hele verden og er indarbejdet i internationale standarder som ISO 22000, BRC (British Retail Consortium) og IFS (International Food Standard), hvor netop fødevaresikkerhed baseret på HACCP er højt prioriteret. Nogle af de begreber, der anvendes i HACCP, er vanskelige at oversætte direkte til dansk. Således bliver det engelske ord hazards brugt til at beskrive risikofaktorer (eller problemer/farer), der kan opstå i forbindelse med en produktion. HACCP-systemet er baseret på, at der er forskellige aktiviteter i en produktion, hvor der kan forekomme en række risikofaktorer – for eksempel mikrobiologiske faktorer – og hvor det er muligt at styre og dermed forebygge, fjerne eller mindske til et acceptabelt niveau i forhold til fødevaresikkerhed. Identifikation af disse risikofaktorer samt udpegning af relevante kritiske områder (aktiviteter), og hvorledes de kan forebygges og styres, udgør nøgleelementerne i HACCP-systemet. Se tidligere definition af HACCP og CCP og GAG i afsnit 16.1. HACCP-systemet bygger på, at man gennem en rationel analyse kan forudsige relevante risikofaktorer. Når først denne analyse er udarbejdet og systemet er implementeret, vil opmærksomheden være rettet mod de kritiske kontrolpunkter (CCP), og et stort antal analyser og fejlkassationer af færdigvarer bør således kunne reduceres. Hovedprincipperne i HACCP består af følgende 7 trin:

17.1.1. De syv HACCP principper 1. princip. Identificer risici Først skal man gennemføre en risikoanalyse. Det vil sige, at man skal overveje, hvilke risikofaktorer, der kan forekomme i forbindelse med produktionen. Ved en risikoanalyse skal man både skønne over risikoen (sandsynligheden) for, at disse risikofaktorer opstår samt vurdere graden af den skade (alvorlighed), der kan forvoldes. Her kan et flowdiagram som figur 17.1 være relevant. En mikrobiologisk risikofaktor består af en uacceptabel kontaminering. For eksempel overlevelse eller vækst af mikroorganismer, rester af toksiner eller enzymer. I afsnit 17.2-17.3. er der en grundig gennemgang af risikoanalyse for mikrobiologiske, fysiske og kemiske risici og nogle af de værktøjer, der kan bruges i denne forbindelse.

85


86

Mikrobiologi

Figur 17.1. Eksempel på et

Eksempel på flowdiagram

flowdiagram for et produkt. Fra “Fødevaresikkerhed – har I styr på det?” Gengivet

1. Modtagelse

med tilladelse fra Dansk Standard.

3. Opbevaring af tørre ingredienser

2. Kold opbevaring af grøntsager

4. Kold opbevaring af kød

4. Opbevaring af emballage

6. Udskæring i terninger

7. Tilberedning af sovs

8. Blanding af kød og sovs

9. Tilberedning Tilsætning af vand 10. Afkøling

11. Kodning/mærkning, emballering

13. Opbevaring af frosne produkter

12. Opbevaring inden endelig emballering

14. Opbevaring af produkter på køl

15. Forsendelse og distribution

2. princip. Identificer CCP På baggrund af risikoanalysen skal man identificere aktiviteter i produktionen, hvorfra det er muligt at styre de fundne risikofaktorer. Disse aktiviteter betegnes som Critical Control Points (CCP). Den engelske betegnelse Control Point kan oversættes både til kontrolpunkt og til styringspunkt. I den følgende tekst bruges betegnelsen kontrolpunkt. Kritiske kontrolpunkter er således trin, områder eller aktiviteter i produktionen, hvor risikofaktorerne kan styres. I HACCP-systemet betyder styring af et CCP, at man ved de pågældende aktivitet ved en beskreven forebyggende foranstaltning helt kan fjerne eller i det mindste nedbringe sandsynligheden for én eller flere risikofaktorer. Et bestemt trin, område eller aktivitet er således kun et CCP, hvis der kan udføres en forebyggende foranstaltning på stedet. Varmebehandling (fx ved 75,0oC i 1 min) er et typisk kritisk kontrolpunkt (CCP), da det er velkendt, at vegetative celler af fx Salmonella spp. eller Listeria monocytogenes


Fødevaresikkerhed i praksis

87

dræbes ved et sådant tiltag, hvormed risikoen er fjernet på dette trin. Er der tvivl om, hvorvidt der foreligger et CCP, kan man anvende et såkaldt HACCP- eller Codex-beslutningstræ. Dette bruges fortsat i nogle større virksomheder. Et eksempel på et sådant beslutningstræ fremgår af Codex Alimentarium Vejledning. I figur 17.2 er angivet et mere simpelt beslutningstræ for identifikation af et CCP i et storkøkken. Figur 17.2. Eksempel på identifikation af CCP i

Tilberedes varm? Ja

storkøkkener via et simpelt beslutningstræ (fra VIF-

Nej

Spises varm samme dag? Ja

FOS baggrundsrapport udviklet i samarbejde mellem

Spises kold samme dag?

VIFFOS og DTU Fødevareinstituttet (2009)).

Nej Ja

CCP: Opbevaring Varmholdelse

Nej

Spises kold samme dag?

Ja

Nej

CCP: Opvarmning Nedkøling Tid/temp. inden servering

CCP: Kold tilberedning Tid/temp. inden servering

CCP: Kold tilberedning Køleopbevaring

Gemmes på køl? Ja

Gemmes på køl!

Nej

Spises varm? Ja

CCP: Opvarmning Nedkøling Køleopbevaring Genopvarmning Varmholdelse

Nej Spises kold!

CCP: Opvarmning Nedkøling Køleopbevaring

Gemmes på frost!

CCP: Opvarming Nedkøling

I mange produktioner kan det være nødvendigt at identificere flere arbejdsgange og styrings-eller kontrolpunkter som fx CP, GAG, PRP eller OPRP. Men disse er ikke kritiske som CCP, hvis der kun er tale om en minimal risiko for eller minimal grad af sundhedsskade fra den identificerede risikofaktor. Nogle kontrolpunkter er fastlagt af produktionsvirksomheden for at overholde deres GAG-regler. Det at kunne skelne mellem arbejdsgange, styringspunkter eller kritiske kontrolpunkter, er en meget vigtig del af HACCP-systemet.


88

Mikrobiologi

3. princip. Definer grænseværdier for CCP Når CCP’er er identificeret skal man fastlægge nogle entydige konkrete grænseværdier (eller standarder), der skal overholdes eller opfyldes, for at et givet CCP er under tilstrækkelig kontrol. Det vil sige, at risikofaktorer forebygges, fjernes eller mindskes til et acceptabelt niveau når grænseværdien overholdes. For at fungere effektivt, kræver HACCP-systemet og standarderne en detaljeret beskrivelse af hvert CCP. Dette omfatter en fastlæggelse af de kriterier og specificerede grænser eller egenskaber af fysisk (fx tid eller temperaturkombination), kemisk (fx saltkoncentration) eller mikrobiologisk niveau, der skal overholdes og som gør, at et produkt vurderes fødevaresikkert. 4. princip. Fastlæg forebyggende procedurer Når grænseværdierne er lagt fast, skal man etablere et overvågningssystem til styring af CCP’erne. Virksomheden bør beskrive de forskellige produktionsprocedurer, der sikrer dette. Den nøjagtige proces og arbejdsrutine skal være kendt for relevante medarbejdere, hvilket kræver et godt kendskab til produkt og produktionsudstyr. Dette kan med fordel understøttes af et flow-diagram for produktionen. Ved overvågningen af et CCP (eller OPRP) skal man nøjagtigt måle og registrere de parametre (fx minimum 75,0oC, 1 minut), der er fastlagt til styring af punktet. Målingen skal være simpel og hurtig og være i stand til at vise afvigelser fra de specifikationer eller grænser, der er fastlagt. Hvis proceduren eller parametrene kommer ud af kontrol, skal det kunne opdages så hurtigt, at et korrigerende tiltag kan iværksættes (se nedenfor i princip 5). Hvis ikke kontinuerlig måling af kritiske faktorer er mulig, skal det være fastlagt, hvor hyppigt der skal foretages en måling for at sikre, at den risiko, der skal elimineres, er under kontrol. Mikrobiologiske analyser har begrænset anvendelse i et implementeret HACCP-system, da resultaterne ofte først er tilgængelige efter et stykke tid (evt. flere døgn). De kan dog være meget vigtige under produktudvikling til at fastlægge kritiske kontrolpunkter samt i forbindelse med verifikation (se nedenfor). Det samme gør sig gældende for rengørings- og hygiejnekontrol. 5. princip. Fastlæg korrigerende handlinger Med korrigerende handlinger menes fastlæggelse af, hvad der skal ske, hvis et CCP er ude af styring, ligesom der skal etableres et afvigelseshåndteringssystem. Den korrigerende handling skal kunne udføres med det samme, når overvågningen har vist, at et givet CCP (eller OPRP) ikke er under kontrol. Handlingen skal nemlig sættes i værk, før afvigelsen medfører, at produktet bliver sundhedsfarligt. Det er vigtigt, at alle medarbejdere kender dén person i virksomheden, som har bemyndigelse til og ansvar for at justere og korrigere, og som kan tage aktion på en afvigelse og dermed de nødvendige justeringer. Nedenstående 4 trin illustrerer, hvordan en korrigerende handling kan foregå:


Fødevaresikkerhed i praksis

a) Brug resultater fra overvågningen til at justere processen og genoprette kontrol. Indstil fx tid/temperatur. b) Årsagen til afvigelsen fra normal skal korrigeres eller repareres. Kontakt fx vedligeholdelsesafdelingen. c) Hvis produktionen har været ude af kontrol, skal alle produkter, der er produceret, mens fremstillingsprocessen har været ude af kontrol, indsamles og underkastes en særlig beslutningsgang (fx kassation). d) Alle korrigerende handlinger registreres og dokumenteres som en del af afvigelseshåndteringen, fx i skema eller elektronisk egenkontrol.

6. princip. Revidér løbende- Validering For at sikre, at styringen fungerer, skal der være nogle procedurer og undersøgelser, der viser, at grænseværdier, kontrolprocedurer og korrigerende handlinger fungerer effektivt. ISO 22000 definerer validering som: Tilvejebringelse af vidnesbyrd (bevis) for, at styrende foranstaltninger styret via HACCP-planen og via OPRP’er i stand til at virke effektivt. Eksempler på dette er hyppige undersøgelser og verifikationer, baseret på for eksempel lovgivning, afvigelser, reklamationer og traditionelle mikrobiologiske undersøgelser. Mikrobiologiske analyser vil ofte være nødvendige umiddelbart efter HACCP-systemets introduktion, men kan senere reduceres eller helt undværes, når systemet er fuldt implementeret.

7. princip. Oprethold dokumentation I forbindelse med risikovurderingen skal alle oplysninger, procedurer og registreringer, der er blevet benyttet under processen opdateres, dokumenteres og opbevares. Dokumentation for HACCP-procedurer er nødvendige for hvert enkelt trin, og det skal være klart beskrevet, hvem i virksomheden der har ansvar for løbende at føre registreringer og hvem der har ansvar for evt. korrigerende handlinger. Registreringer kan føres elektronisk eller i form af skemaer eller i logbøger og de skal arkiveres som dokumentation.

17.1.2. Branchekoder Ved branchekoder forstås egenkontrolvejledninger, der udgives af de forskellige brancher. Branchekoderne er en vejledning i, hvordan man tilrettelægger og udfører egenkontrol baseret på HACCP i den pågældende branche. De er godkendt af Fødevarestyrelsen og sikrer derved at fødevarelovgivningen kan overholdes. Et eksempel på en branchekode er HORESTA (Hotel og Restaurationsbranchen). Branchekoder kan således bruges til kommunikation mellem myndigheder og brancher og som dialogværktøj ved tilsyn/kontrol fra Fødevarestyrelsen.

89


90

Mikrobiologi

EKSEMPEL PÅ OPTIMERING AF HACCP-SYSTEMET Det følgende er et eksempel på optimering af HACCP-systemet på et produktionsflow til fremstilling af færdige middagsretter. Virksomheden “Ankerkøbing Middag” fremstiller færdige middagsretter til hjemmeboende pensionister og har stor succes og meget travlt. Råvarerne købes fra udvalgte leverandører. For at levere til “Ankerkøbing Middag” skal underleverandørerne opfylde følgende krav: De skal dokumentere, at de har et udbygget HACCP-system. De leverede varer skal overholde lovgivningsmæssige krav samt “Ankerkøbing Middags” specifikationskrav. Fødevaresikkerhedsmæssigt stilles der krav om, at råvarerne ikke må indeholde risikofaktorer af fysisk, kemisk eller mikrobiologisk art, der kan give anledning til fødevarebårne sygdomme. Virksomheden “Ankerkøbing Middag” har store kølerumsfaciliteter, men dog uden blæstkøling. Ledelsen er klar over, at der måske mangler en mere effektiv køling, men da det er en stor investering, er der endnu ikke truffet beslutning om etableringen. Personalet har fået ordre om, at alle varer, der skal køles, straks stilles i kølerum. Fremstilling af de færdige middagsretter omfatter følgende aktiviteter: a) Modtagekontrol af råvarer. ▼ b) Finsortering af råvarer og bearbejdning. ▼ c) Tilberedning af kød/grønt og eventuel køling. ▼ d) Fremstilling, køling og opvarmning af sovs. ▼ e) Endelig udportionering og udbringning.

Kontrolmyndighederne har fundet et for højt kimtal af sporedannende bakterier i en færdig middagsret (flæskestej med grøntsager). Virksomheden gennemgår derfor produktionen for at finde frem til, hvor de sporedannende bakterier kan komme fra og hvor procedurerne fremadrettet skal revideres. Flow med anvendelse af HACCP: Trin a) Modtagekontrol af råvarer. Varegrupperne er grøntsager og kød. Modtageinspektionen består af en visuel kontrol af de leverede varer samt en opfølgning på mærkning og specifikationer. Ved modtagelsen sker der kun en grovsortering, men ingen forarbejdning. Virksomhedens særlige fokus: At de modtagne mikrobiologiske kimtal på råvarerne især med hensyn til sporedannende bakterier skal stemme overens med specifikationen. Det vurderes ikke, at der er behov for yderligere forebyggende foranstaltninger ved modtagekontrollen. Trin b) Finsortering af råvarer og bearbejdning. Grøntsagerne renses og udskæres. Kødet finpudses og tilskæres. Virksomhedens særlige fokus: Da det er den samme person, der udfører begge arbejdsrutiner, kan der hermed være en risiko for, at personen fx kontaminerer kødet med sporedannere fra grøntsagerne. Kontamineringen kan ske via tøj og ved ukorrekt håndtering af værktøj. For eksempel ved brug af de samme knive og spækbrætter til udskæring af såvel grønt som kød. Der skal derfor strammes op på GAG procedurerne for at hindre krydskontaminering.


Fødevaresikkerhed i praksis

Trin c) Tilberedning af kød/grønt Kernetemperaturen på kødet bliver til stadighed kontrolleret, og kogningen af grøntsager udføres efter de almindelige regler for kogning af grøntsager. Virksomhedens særlige fokus: At temperaturen ved tilberedningen af grønt skal være minimum 75oC og at personalet skal være opmærksomme på, at der her er risiko for mulig efterkontaminering. Opvarmning til minimum 75oC under tilberedning er en mikrobiologisk forebyggende foranstaltning i forbindelse med de vegetative celler og er allerede et CCP, der er beskrevet (CCP 1, side XX). Dette trin kan dog ikke fjerne den aktuelle risikofaktor – at myndighederne har fundet sporedannende bakterier – idet varmebehandlingen ikke er tilstrækkelig til at eliminere bakteriesporerne. En hurtig nedkøling (en styring af nedkøling) hvor centrumstemperatur falder fra 65 oC →10 oC inden for 3 timer ville kunne holde antallet af eventuelle sporer på et acceptabelt niveau (se nedenfor). Men da tilberedning og udportionering af kød og grønt i virksomheden sker inden for meget kort tid, vurderes det ikke relevant og nødvendigt, at der indføres yderligere et CCP. Der er fortsat opmærksomhed på virksomhedens gode GAG for at undgå en efterkontaminering med sporer. Trin d) Fremstilling af sovs. Sovsen fremstilles tidligt om morgenen, hvorefter den anbringes i kølerum i tanke/ gryder med et volumen på 50-100 kg. Sovsen henstår i kølerummet, indtil den skal bruges i forbindelse med udportioneringen. Inden den udportioneres, opvarmes den til den ønskede temperatur. Virksomhedens særlige fokus: At bakteriesporer ikke elimineres ved tilberedningen af sov-

sen. Hvis produktet ikke nedkøles hurtigt, vil der være en risiko for, at sporerne kan spire frem og vokse i antal. Som eksempel kan nævnes Clostridium perfringens, der under optimale vækstbetingelser har en meget kort fordoblingstid på 7-8 minutter. Virksomheden er derfor opmærksom på temperaturen og tidsintervallet for håndtering af sovsen, der kan henstå i op til flere timer i kølerum uden et tilstrækkeligt temperaturfald, da tanken/gryden har et volumen på op til 100 kg. Opvarmningen før udportioneringen er kortvarig og dræber ikke sporerne. Temperaturen skal derfor hurtigt nedbringes efter tilberedningen. Der må maximalt gå 3 timer inden sovsen i centrum er kølet fra 65 til 10oC. Her er der tale om et KRITISK KONTROLPUNKT (se CCP 2, jf. fig 17.3), der kan eliminere vækst af sporedannere. Virksomheden vurderer, at sovsen er den mest sandsynlige årsag til, at der er fundet sporer i de færdige middagsretter. Der skal iværksættes nye procedurer for at undgå opformering af sporedannere i dette trin. Det vurderes at der er brug for en nyt køleanlæg Trin e) Udportionering og udbringning Påfyldning på “tallerkenen” sker i rækkefølgen: Kød, grøntsager, sovs. Efter påfyldningen placeres tallerkenen i et termoskab, beregnet til udbringning. Udbringningen sker altid indenfor max. 2 timer. Termoskabet holder en temperatur på minimum 75oC (grænsen er min 65 oC). Virksomhedens særlige fokus: Temperaturen er en forebyggende faktor i forbindelse med varmholdelse, idet der kan ske en opformering af bakterier og fordi der ikke er nogen efterfølgende mulighed for at eliminere en eventuel vækst af bakterier. Det lovgivningsmæssige krav er, at varmholdelse skal ske ved min. 65 oC (CCP 3)

91


92

Mikrobiologi

Fig. 17.3. Oversigt over virksomheden “Ankerkøbing Middag” gennemgang af aktiviteter i forbindelse med myndighedernes fund af sporedannende bakterier i en af virksomhedens middagsretter. Virksomheden har fokus på at

Gode arbejdsgange og temperatur-tid kontrol er altså væsentlige parametre ved fremstillingen af færdige middagsretter, især under fremstilling af sovs og under udportionering. Virksomheden må investere i blæstkøling eller nedkøle sovsen i mindre enheder så temperaturfaldet sker hurtigere. En mere langsigtet løsning, er at indfryse måltidet, som efterfølgende opvarmes hos pensionisten. Virksomheden kan med fordel bruge nedenstående værktøjer i forbindelse med en tilbundsgående risikoanalyse.

optimere GAG procedurer og især CCP2, da sporedannende bakterier kan styres her.

Når et CCP er identificeret, skal der udarbejdes en skriftlig dokumentation for styring heraf. I eksemplet er beskrevet CCP for forebyggelse af sporedannende bakterier. Et CCP kan beskrives som angivet i nedenstående skema, figur 17.3.

Flowtrin

Aktivitet

Kontrol

Ex på mulige risici med betydning for fødevaresikkerhed (Her fokus på sporedannere)

Kan kontrollen reducere eller fjerne risici?

CCP

CCP/GAG

Modtagekontrol af råvarer

Rå grøntsager Råt kød modtages af

Visuel kontrol (jvf. specifikation, mærkning, intakt emballage, temperatur mm)

Bakterier kan forekomme i råvarerne. (Herunder bla. Bacillus cereus, Clostridum perfringens)

Nej

Nej

GAG procedure fastholdes

Finsortering af råvarer

Grøntsager renses Skræl fra Krydskontaminering. og udskæres grøntsager fjernes bl.a. Sporedannende bakterier kan Kød finpudses og Sener mm fjernes overføres fra grøntsager til kød tilskæres fra kød

Nej

Nej

GAG procedure optimeres med fokus på at forskellige personer skal håndtere hhv. grønt og kød med hver deres redskaber

Tilberedning og udportionering

Kød steges og grønt tilberedes og udportioneres.

Min 75 oC under opvarmning (dog ikke krav til flæskestej) Tilberedning og automatisk udportionering til mindre enheder sker automatisk indenfor kort tid (10 min)

Kun vegetative celler elimineres ved 75 oC (CCP) Sporedannende bakterier elimineres ikke, men kan ikke udvikles til kritiske niveauer (GAG)

Ja

Ja

CCP1: min 75 oC GAG procedure om at fastholde hurtig og kontinuerlig produktion fastholdes

Fremstilling af sovs

Sovs tilberedes, varmes op og nedkøles indtil udportionering

Temperatur og Tid:

Sporedannende bakterier kan udvikles og opformeres pga. for høj centrumtemperatur i for lang tid under nedkølingen

Ja

Ja

CCP2: 65 oC →10 oC inden for 3 timer

Udpoionereing og udbringning

Udportionering på tallerken

Temperatur i varmeskab skal være > 65oC (CCP)

Der kan ske en opformering af sporedannere, hvis temperaturen ikke holdes tilstrækkelig høj under varmholdelse

Ja

Ja

CCP3: min 65oC

Opvarmning og nedkøling


Fødevaresikkerhed i praksis

I de tilfælde, hvor der sker fejl (afvigelser), der kan medføre fare for sundheden, skal der foretages korrigerende handlinger, ligesom myndighederne skal underrettes og produkter tilbagetrækkes. Mikrobiologiske analyser kan eventuelt supplere beslutningen om tilbagetrækning. Dette vil sikre, at der reageres hensigtsmæssigt i en given situation. Nedenstående skema – fig. 17.4. – er et af de hjælpeskemaer, jf. Vejledning om egenkontrol og som omfatter vigtige punkter i HACCP analysen.

Proces-trin CCP

Nedkøling af sovs

CCP 2

Risici

Cl. Perfriongens

Forebyggende foranstaltning

Tid for nedkøling inden 3 timer

Overvågning Kontrolparameter

Minimum kontrolfrekvens

Ansvarlig

Max 3 timer for nedkøling i centrum 65o -10o C

1 gang pr. produktion Måles med indstikstermometer

Køkkenassisent

93

Figur 17.4. Eksempel på et oversigtskema for styring af CCP 2 (se ovenstående tekst) i forbindelse med fremstilling af sovs. Prøv at sætte de øvrige CCP ind for produktionen (jf. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder).

Korrigerende handling

Ansvarlig

Kassation af produkt eller yderligere undersøgelse

Kvalitetsansvarlig

For hvert identificeret CCP skal der desuden foreligge skriftlig dokumentation fra den person i produktionen, der har foretaget de løbende registreringer (håndskrevet/elektronisk). Der skal foreligge afvigelser, når et CCP er ude af styring: hændelsen beskrives, ligesom der beskrives de aktioner, der er foretaget samt hvad der er sket med produktet. Endvidere skal der tages stilling til hvorledes afvigelsen undgås fremadrettet.

17.2. Risikoanalyse Som nævnt i afsnit 17.1. udgør HACCP og herunder risikoanalysen en væsentlig del af egenkontrolprogrammet. Risikoanalyse omfatter en gennemgang af alle fødevareaktiviteter i en virksomhed. Herunder skal virksomheden tage stilling til, om der er risici forbundet med aktiviteterne og udpege mulige risici samt beskrive, hvordan man vil forebygge og undgå disse (se EU HACCP 1995/2005 guideline). En risikoanalyse er med til at sikre, at virksomheden har fokus på de rette aktiviteter, så der kun måles og registreres de steder, der er relevante. Risikoanalysen skal give et overblik over kritiske kontrolpunkter (CCP’er) i virksomheden, hvordan de skal styres – samt over gode arbejdsgange (GAG’er). Hermed hjælper risikoanalysen til at afklare, om virksomheden skal have et skriftligt egenkontrolprogram. Risikoanalysen giver således baggrund for, at fødevareproducenterne selv kan vurdere, håndtere og dokumentere fødevaresikkerheden for deres produkter, så


94

Mikrobiologi

der ikke er nogen, der bliver syge af at spise maden. Ligeledes er risikoanalysen et godt værktøj til dialog om fødevaresikkerhed internt i virksomheden og med den tilsynsførende. Fødevarevirksomheder skal kunne fremvise en risikoanalyse ved et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen. En risikoanalyse består af en gennemgang af sammenhængen mellem følgende: • • •

Virksomhedens fødevareaktiviteter – håndtering af råvarer, procesog produktionsmetoder, herunder opvarmning/nedkøling og direkte salg. Risici forbundet med aktiviteterne – mikrobiologiske, kemiske og fysiske sundhedsfarer. Styringsmuligheder – hvad virksomheden kan gøre for at undgå, at kunderne bliver syge.

Der skal således udarbejdes en virksomhedstilpasset risikoanalyse i henhold til egne opskrifter, råvarer og aktiviteter for eksempel i forbindelse med: • • • • • • • •

Varemodtagelse Opbevaring – fx køleopbevaring Håndtering af produkter Varmebehandling Opvarmning Nedkøling Varmholdelse Transport

Ud over mikrobiologiske risici omfatter en fuld risikoanalyse også kemiske og fysiske risici, hvorfor de også kort omtales nedenfor. Risikoanalysen inddeles således i 3 risikotyper: • Mikrobiologiske risici: Omfatter alle relevante patogene mikroorganismer. Det kan være vegetative celler som Listeria monocytogenes eller sporedannende bakterier som Clostridium perfringens og/eller virus, parasitter samt toksiner fra bakterier og skimmelsvampe som for eksempel ochratoksin. • Kemiske risici: Omfatter allergener (fx jordnødder eller gluten), rester af rengørings- og desinfektionsmidler, naturligt forekommende giftstoffer (fx solanin i kartofler, algegifte og voksarter i fisk), sprøjtegifte, miljøforureninger (fx tungmetaller, dioxin, DDT og hormonforstyrrende stoffer), afsmitning fra emballage eller andre materialer/genstande, som er i kontakt med fødevarer eller det kan være stoffer dannet under produktionen (fx akrylamid og stegemutagener). • Fysiske risici: Omfatter fysiske genstande som bensplinter, sten, glasskår, metal eller emballagestumper.


Fødevaresikkerhed i praksis

Risikovurdering for mikrobiologiske, kemiske og fysiske risici (sundhedsfarer) kan foretages ud fra en konkret tilstedeværelse og en sandsynlighedsvurdering. For eksempel vurderes risikoen som “kritisk og alvorlig”, hvis der er mulighed for tilstedeværelse og vækst af “sporedannende bakterier som fx Clostridium perfringens” i en varmebehandlet ret, og risikoen skal derfor styres og skriftligt dokumenteres som et CCP i egenkontrolprogrammet. Derimod kan risikoen “afsmitning fra materiale og genstande” vurderes som “ikke-væsentlig” (med mindre der er tale om meget sure, varme og fede produkter), og man behøver i dette tilfælde ikke at fastlægge og foretage nogle særlige styrende foranstaltninger. Hvilke sundhedsfarer, der typisk vurderes som “kritiske”, “væsentlige” eller “ikke-væsentlige” kan findes på Fødevarestyrelsens oversigter på hjemmesiden www.fødevarestyrelsen.dk. Se eksempler i de følgende skemaer, hvor der også er forslag til styrende foranstaltninger. For at kunne vurdere konkret tilstedeværelse og sandsynlighed for de forskellige risici i forbindelse med en risikoanalyse og herunder udpege CCPér, er det som nævnt vigtigt at have styr på de aktiviteter, der forgår i produktionen samt produktionsmiljøet. Det er desuden vigtigt at have styr på hvordan, hvornår og af hvem produktet skal spises: Skal maden varmebehandles, inden den spises? Er maden rå og klar til at blive spist – og skal den spises med det samme? Skal produktet opbevares inden det skal spises (varmholdelse/køl/frost)? Skal det spises af spædbørn eller ældre svagelige personer? Virksomhederne kan selv udarbejde en risikoanalyse eller få hjælp til dette på baggrund af: • Branchekoder – Nationale Guidelines (fx Hotel og Restaurationsbranchen HORESTA). • Konsulenter, private virksomheder. • Fødevarestyrelsens blanketter – disse gennemgås i det følgende.

17.3. Risikoanalyseværktøjer i praksis Inspirations- og dialogværktøj til at foretage risikoanalyser er blevet udviklet op gennem 2010’erne (jvf. VIFFOS, e-smiley m.fl.) og det er nu muligt at finde frit tilgængelige værktøjer på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fødevarestyrelsen.dk.

17.3.1 “Det lille værktøj” – Fødevarestyrelsens blanketter ”Det lille værktøj” er blanketter, der kan bruges under udarbejdelsen af et egenkontrolprogram. Værktøjet er baseret på en risikoanalyse af de angivne aktiviteter i mindre detailvirksomheder, som kun har begrænset behandling (fx pizzariaer

95


96

Mikrobiologi

og grillbarer). Bemærk at værktøjet for eksempel ikke dækker sushi-restauranter. Værktøjet er et aktivitetsbaseret elektronisk egenkontrolprogram, som genererer relevante og typiske CCP og GAG’er og gennemgås nedenfor.

I: Vælg blanket(ter) Vælg ud fra Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fødevarestyrelsen.dk aktiviteten/aktiviteterne ved at vælge de blanketter i “Oversigt over aktiviteter i virksomheden”, der netop passer til virksomheden. I dette trin er der allerede fokus på, om det kritiske trin handler om opvarmning og nedkøling i forhold til mulige risici.

Figur 17.5. Oversigt over aktiviteter i virksomheder (blanketvalg) Ex 1. Blanket til: “Virksomheder, der varmebehandler fødevarer og sælger/serverer dem hurtigt herefter” fx pizza, skinketoast, rå pølsehorn og pizzastykker. lasagne, pasta, pommes frites, friturestegte forårsruller og ½ kyllinger (brug blanket 6). Ex 2. Blanket til: “Virksomheder der tilbereder fødevarer uden opvarmning og opbevarer dem på køl/frost indtil servering/salg” fx sandwich med pålæg og grønt, grønne salater, smørrebrød, pastasalat, pålæg, hjemmelavet is (brug blanket 12).


Fødevaresikkerhed i praksis

Der kan være behov for at bruge flere blanketter samtidig, alt afhængigt af, hvad virksomheden beskæftiger sig med. Mange fødevarevirksomheder har for eksempel både modtagelse/opbevaring samt eventuelt videresalg og tilberedning af fødevarer med og uden varme.

II: Identifikation af risici (sundhedsfarer) Denne blanket er et aktivt skema, som kun kan udfyldes elektronisk (“Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling”). Når blanketnummer er valgt afkrydses i blanketten ud for relevante fødevaregrupper. Herefter sætter programmet automatisk kryds for de efterfølgende relevante sundhedsfarer. Det udfyldte skema kan herefter gemmes elektronisk eller printes ud. Figur 17.6. Eksempel på identifikation af risici for friturestegt kylling baseret på Fødevarestyrelsens blanketter2017. Her er eksempler på mikrobiologiske risici samt udvalgte CCP og GAG.

97


98

Mikrobiologi

For yderligere dialog, indsigt og forståelse for risikoanalysen, bruges nedenstående skemaer for mikrobiologiske, fysiske og kemiske sundhedsfarer relateret til de enkelte råvarer.

Figur 17.7. Uddrag af relevante risici. RØD: kritiske; GUL: væsentlige og GRØN: ikke kritiske risici. For yderligere fysiske og kemiske risici henvises til www.fødevarestyrelsen.dk.

III: Fremgår der CCP’er og GAG’er fra blanketterne? For hver risiko genererer værktøjet automatisk forslag til de styrende foranstaltninger, der skal til for at eliminere/minimere risikoen. Vær altid opmærksom på krydskontaminering. Hvis der i skemaet kommer kritiske kontrolpunkter (CCP) frem, skal der udarbejdes et skriftligt egenkontrolprogram, hvor der udarbejdes en plan for at sikre og dokumentere en styring og overvågning i henhold til risikoanalysen. I egenkontrolprogrammet skal det fremgå, hvordan og hvor ofte det skal dokumenteres, at det enkelte CCP er kontrolleret. (se figur 17.4). Hvis der kun fremkommer GAG’er og ingen CCP’er ved risikoanalysen, er det tilstrækkeligt, at redegøre mundtligt for gode arbejdsgange (GAG) ved besøg fra Fødevarestyrelsen.


Fødevaresikkerhed i praksis

17.3.2. “Det store værktøj” Udvidede risikoanalyseværktøjer Det udvidede “store værktøj” er udarbejdet for detailvirksomheder, men kan også bruges af brancheorganisationer samt til inspiration i engrosleddet. Værktøjet giver mulighed for inspiration, støtte og dialog under udarbejdelse af et egenkontrolprogram. Dette værktøj omfatter de specifikke mikrobiologiske, fysiske og kemiske risikofaktorer, som er udspecificeret med hensyn til forekomst, årsag, hyppighed og betydning samt mulige sygdomsforløb med forslag til styrende foranstaltninger. Særligt er for eksempel anført en specifik sygdomsfremkaldende mikroorganisme med forslag til specifikke og målrettede styrende foranstaltninger, som kan reducere forekomst/vækst, for eksempel ved kraftig opvarmning eller hurtig nedkøling. I de følgende skemaer er der uddrag fra henholdsvis mikrobiologiske, fysiske og kemiske risikofaktorer. Risici der er markeret med rødt vurderes som “kritiske”, hvorfor der bør tages aktion herpå.Med gult vurderes risici som “væsentlige” – og skal vurderes i det enkelte tilfælde, mens grøntmarkerede vurderes som “ikke-væsentlige”, hvorfor der ikke nødvendigvis skal tages aktion herpå. De fulde skemaer findes på www.fvst.dk

Figur 17.8. Uddrag af mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger i detailleddet. Se fuldt skema på www.fvst.dk

99


100

Mikrobiologi

Figur 17.9. Uddrag af fysiske risici med forslag til styrende foranstaltninger i detailleddet. Se fuldt skema pĂĽ www.fvst.dk

Figur 17.10. Uddrag af kemiske risici med forslag til styrende foranstaltninger i detailleddet. Se fuldt skema pĂĽ www.fvst.dk


Fødevaresikkerhed i praksis

17.3.3. “e-smiley værktøj” til storkøkkener Storkøkkener har en særlig udfordring med at udarbejde risikoanalyser, da de typisk har produktioner, der omfatter mange forskellige opskrifter med et væld af forskellige råvarer og ingredienser (rå,,convenience, færdigfremstillet), ligesom der i køkkenet tilberedes retter med mange forskellige produktionsmetoder. Enten spises maden med det samme (cook-serve) eller maden opbevares for eksempel på køl til senere brug (cook-chill). Disse meget varierende produktionsbetingelser – med forskellig temperatur, oxygenforhold, pH og salt % samt opbevarings-/ holdbarhedstider, gør at det kræver et godt overblik og systematik for at identificere og styre tilstedeværelse og minimere/eliminere vækst af de bakterier, der udgør en risiko for fødevaresikkerheden. Der er desuden i storkøkkener øget efterspørgsel på for eksempel høj kulinarisk kvalitet, mindre madspild, bæredygtighed, skånsom – og ikke mindst en fleksibel – produktion, der løbende kan ændres og tilpasses kundernes ønsker. Der kan i forbindelse med produktionen være behov for, at køkkenerne i højere grad er i stand til at forudsige risici, og på denne baggrund selv vurdere, håndtere og dokumentere fødevaresikkerheden. DTU-fødevareinstituttet og VIFFOS (det tidligere Videncenter for Fødevarer og Sundhed) har i samarbejde med e-smiley udviklet et IT baseret værktøj, som er målrettet storkøkkener. Værktøjet gør det muligt via matematiske modeller at beregne, hvilke bakterier det er relevant at styre efter. Det giver mulighed for, at der hverken bliver overtilberedt (fx for høj varme/for lang tid) for at være på den sikre side, og samtidig, at der bliver foretaget de nødvendige styrende foranstaltninger i relation til de specifikke mikroorganismer, som er relevante for den aktuelle produktion i køkkenet. Lovgivningen åbner netop op for, at der ved egen dokumentation kan lempes på krav til for eksempel opbevarings-/opvarmningstemperatur. Det IT baserede e-smiley-værktøj består af 3 undervisningsmoduler med mulighed for under konstante betingelser at beregne og forudsige fødevaresikkerheden. E-smiley-modulerne kan tilkøbes e-smiley-egenkontrolprogrammet www. esmiley.dk. Modulerne omfatter: 1. En systematisk mikrobiologisk risikoanalyse, der på baggrund af en elektronisk guide relateret til virksomhedens egne opskrifter, råvarer, produktions- og opbevaringsforhold er med til at identificere CCP’er og GAG og give input til HACCP-planen (dette er meget grundigt og fleksibelt men kan i princippet sidestilles med de ovennævnte værktøjer fra Fødevarestyrelsen). 2. Et opvarmningsmodul med mulighed for at kunne beregne og dokumentere hvorvidt en varmebehandling, der afviger fra 75oC-reglen stadig er sikkerhedsmæssig forsvarlig i forhold til mikrobiologiske risici. Fx kunne det være ønskeligt i forhold til den kulinariske kvalitet hvis en specifik ret kun ønskes opvarmet til 65oC i centrum.

101


102

Mikrobiologi

3. Et nedkølingsmodul med mulighed for at kunne beregne og dokumentere hvorvidt en nedkølingsproces, der afviger fra 3 timers reglen (65→10 oC målt i centrum af fødevaren) stadig er sikkerhedsmæssig forsvarlig. I det følgende er et eksempel fra e-smiley-risikoanalysemodulet: I eksemplet i figur 17.11 er der indtastet dampet laks, som skal spises koldt dagen efter produktionen. Ved hjælp af spørgsmål til anvendte råvarer og produktionsforhold samt afkrydsning i risikoanalysen, er det muligt at blive guidet frem til, hvorvidt de foreslåede sygdomsfremkaldende bakterier kan blive tilført under produktionen, kan overleve, samt om de kan vokse. Værktøjet gør det nemmere for de kvalitetsansvarlige i køkkenet at afgøre, hvorvidt der er tale om en risiko og hvordan de enkelte mikrobiologiske risici skal styres. Hver risiko bliver styret gennem forebyggelse, kritiske grænser og overvågning, hvis risikoen er relevant. Figur 17.11. Eksempel fra et undervisningsmodul i e-smileys elektroniske værktøj. Risikoanalyse af dampet laks, der skal spises kold dagen efter. I dette trin i risikoanalysen er det muligt at blive guidet frem til, hvilke mikroorganismer der potentielt udgør en risiko i dette produkt. Adgang til modulet er kun muligt i undervisningssammenhæng eller ved kontakt til e-smiley.dk eller til forfattere i denne bog.

I næste trin tages stilling til, om bakterierne kan overleve varmetilberedningen, og om bakterierne kan tilføres/vokse under tilberedning og opbevaring. I sidste trin i analysen gives forslag til CCP og GAG som en del af en HACCP-plan. Der findes mere info om modulerne på www.esmiley.dk og den videnskabelig baggrund i VIFFOS rapport “Nyt værktøj til Risikoanalyse for fødevareproduktion” www.viffos.dk.

17.4. Særlige mikrobiologiske kriterier og risici En virksomhed skal opfylde relevante mikrobiologiske kriterier, og skal på baggrund af risikoanalysen fastsætte og iværksætte procedurer i egenkontrolprogrammet baseret på HACCP-analysen. Som supplement til HACCP-planen kan virksomheden bruge “Vejledning om mikrobiologiske kriterier” til at sikre, at der kontrolleres for relevante mikrobiologiske risici og at fødevarerne har en acceptabel kvalitet.


Fødevaresikkerhed i praksis

103

Der findes herudover særlige krav, som gælder for særlige fødevarer, som for eksempel animalske råvarer, mælk m.m. Nedenfor præciseres, hvorfor der under risikoanalysen bør være særlig opmærksomhed på særlige risikofaktorer og særlige fødevarer, da forkert håndtering har givet anledning til flere sygdomsudbrud.

FIGUR 17.12. Eksempler på særlige fødevaresikkerheds- og proceshygiejniske krav for udvalgte fødevarer (Inspiration til figur fra Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer 2014 samt hygiejne- og mikrobiologiforodrning)

Særlige fødevaresikkerheds- og proceshygiejniske krav for udvalgte fødevarer Krav til udtagningsprøver, hyppighed, antal, grænser, niveau og procedure er udspecificeret i Vejl. om mikrobiologise kriterier for fødevarer og Mikrobiologi- og Hygiejneforordning

Aerobe kimtal

Salmonella

SPISEKLARE PRODUKTER – stabiliseret (List. Mono vokser ikke) * – ikke stabiliseret (List. Mono. kan vokse)

Listeria monocytogenes

Entero bakt/ E. coli

E. coli *****

Koagulase positive Stafylokokker

X

FRUGT og GRØNT Spiseklare Frugt og grønt

X

Snittet Frugt og grønt

X

Spirer (ikke varmebehandlet)**

X

Upasteuriseret juice

X

X (VTEC)

FISK Kogte krebsdyr og bløddyr

X

Kogte krebsdyr og bløddyr uden skal

X

Fiskevarer FJERKRÆ***

X

KØD**** Fersk kød

X

Produkter af fersk kød

X

Produkter af fersk kød, spiseklart

X

X

Hakket, maskinsepareret og kødprodukter (fx rå tatar, marieneret carpaccio) og tilberedte kødprodukter (fx hakkebøf med krydderier, medisterpølse)

X

X

* ** *** ****

X

x

X

Kravet afhænger af hvorvidt virksomheden kan dokumentere at Listeria monocytogenes ikke kan vokse i produktet eller at den ikke kan vokse til over 100 bakterier pr. g inden for holdbarhedsperioden Gælder dog ikke detail (restauranter/grønthandlere der producerer spirer til salg) Krav er uddybet i Salmonellabekendtgørelse for fjerkræ Krav er uddybet i Mikrobiologiforordning og Salmonellabekg. for svin/kvæg. Krav er størst til spiseklare produkter

***** Indikator på fækal forurening dvs. indikation og risiko for tilstedeværelse af Salmonella, Campylobacter og E.coli VTEC (verotoksinproduerende)

X


104 Mikrobiologi

17.4.1. Listeria monocytogenes som risikofaktor Listeria er i disse år særligt i fokus (se også afsnit 13.5). I 2014 var der en 84% stigning i udbrud som skyldtes Listeria monocytogens. Særligt ét udbrud i Danmark i sommeren 2014 har været i fokus, idet dødeligheden for de angrebne personer var 41%. Der blev registreret i alt 38 tilfælde. Patienterne var 43-90 år. Smitten viste sig at stamme fra en dansk leverandør af rullepølse, og medførte en del tilbagetrækninger. Igen i 2016 er der fundet Listeria i et parti kogte rullepølser. Inkubationstid og det alvorlige sygdomsforløb komplicerer ofte opklaringsarbejdet med Listeria. Der er på denne baggrund iværksat nye initiativer med fokus målrettet på hospitaler og producenter, der serverer mad til ældre og særlige risikogrupper. Listeria monocytogenes findes i mange produkter og i produktionsmiljøet og kan således ved en krydskontaminering overføres til fødevarer. Problemet er særligt alvorligt, hvis bakterierne kan vokse i produkterne og hvis produkterne samtidig har en lang holdbarhed. Listeria monocytogenes kan vokse ved kølerumstemperaturer (ned til 1°C), så den kan være aktuel og kritisk i mange fødevareproduktioner. Det er derfor vigtigt at undgå, at Listeria monocytogenes kommer ind i produktionsmiljøet. Desuden skal der være særlig opmærksomhed og procedurer omkring rengøring for eksempel af slicemaskiner, transportbånd, kondensvand, afløb, biofilm (jvf. Kap. 16 Rengøringsafsnit og afsnit 5.3 om biofilm). Listeria kan især være et problem i spiseklart kødpålæg pakket i modificeret atmosfære, koldrøget laks, gravad fisk samt i bløde oste. Det er derfor vigtigt at have styr på rengøring og hygiejne for at undgå såvel opformering som krydskontaminering. Man kan undersøge nærmere, hvorvidt Listeria monocytogenes kan vokse for eksempel i et pålægsprodukt: 1. Udtag fx prøver fra 5 forskellige produktionsdage og test for tilstedeværelse af Listeria monocytogenes. 2. Vurder dit produkt: Vækst af Listeria monocytogenes afhænger af temperatur, pH, saltprocenten (NaCl), CO2-procenten samt vandindhold. Der findes elektroniske modeller til at beregne dette – se ovennævnte VIFFOS værktøj og DMRI modellen (Danish Meat Research Institute, Teknologisk Institut).

17.4.2. Særlige risici forbundet med frugt og grønt Der er gennem de seneste år set et stigende antal sygdomstilfælde i forbindelse med indtag af frugt og grønt. Især er der et stigende antal udbrud relateret til indtag af bær (hindbær), salat, babymajs og spirer. De hyppigste sygdomsfremkaldende mikroorganismer i disse produkter har været Norovirus, Salmonella og E.coli VTEC.


Fødevaresikkerhed i praksis

Norovirus udgør næsten halvdelen af registrerede udbrud fra frugt og grønt. I andre lande ser man også flere tilfælde, hvor Clostridium er årsag til udbrud. Årsagen til disse sygdomsudbrud kan være, at vi i det hele taget indtager mere frugt og grønt (jvf. kampagner og kostråd) eller at vi indtager mere fersk frugt og grønt. For eksempel serveres der ofte kold salatbuffet i kantiner og restauranter, lige som for eksempel sukkerærter og bønnespirer ikke kun anvendes i varme wokretter, men også indtages rå, for eksempel i sandwich eller som pynt på pålægsfade. Det er også væsentligt, at udbruddene i Danmark relateret til frugt og grønt ofte forbindes med udenlandsk frugt og grønt. Det er i dag muligt at importere billig frugt og grønt fra udlandet. På grund af det mildere klima i mange importlande, kan der endda skaffes alle typer frugt og grønt året rundt. Det tyder på, at hygiejnen omkring frugt og grøntproduktion i visse lande ikke er på et lige så højt niveau som i Danmark. Frugt og grønt kan forurenes i flere led fra “jord til bord” med uønskede mikroorganismer (bakterier, virus og protozoer). Mikroorganismerne kan overføres via fækal forurening fra mennesker, husdyr eller vilde dyr og eventuelt indirekte via kontamineret vand, jord, støv eller udstyr. Det anvendte vandingsvand ved planteproduktion bør være af god mikrobiologisk kvalitet. En mulighed kan være at drypvande, så eventuelt forurenet vand ikke kommer i kontakt med selve plantedelene. Det bør dog også undersøges nærmere om smitstoffer kan optages gennem planternes rødder. Vand anvendes ud over til vanding til vask, rengøring og nedkøling, hvorfor vandkvaliteten gennem hele produktionskæden er meget vigtig. Særligt bør der være fokus på det vand, frugt og grønt skylles i. Hvis grøntsager skal gødes med husdyrgødning, anbefales det at anvende komposteret gødning med temperaturstyring, eller at der er tilpas lang tid mellem gødskningen og plantning/såning eller høst. Til gødskning af grøntsager anvendes ofte såvel ubehandlet gylle som fast gødning, der kan indeholde Salmonella enterica, Campylobacter, Esherichia coli O157 og andre verotoksinproducerende E.coli (VTEC). Frugt og grønt på friland er selvsagt mest udsat for smittefare fra vilde dyr, modsat dyrkning i væksthus, hvorfor det kan være nødvendigt at holde dyr væk fra markerne. Hvorvidt humanpatogene mikroorganismer fra dyr, mennesker, vand eller udstyr overlever på planterne afhænger af plantens struktur og overflade, lyseksponering, temperaturforhold, fugtighed, næringsstoftilgængelighed samt beskadigelser af plantevævet. Virus overlever typisk bedre end bakterier på planter. Høst af frugt og grønt kræver håndtering af mennesker og brug af udstyr og vand. Der er derfor risiko for, at der overføres fækalier (bakterier) og opkast (virus) fra mennesker til frugt og grønt. Der bør derfor være fokus på personlig hygiejne (se afsnit 16.2). Det er først og fremmest vigtigt at undgå kontaminering af frugt og grønt i primærleddet, men det er klart, at de efterfølgende forarbejdningstrin er afgøren-

105


106

Mikrobiologi

de for at hæmme eller kontrollere væksten af mikroorganismerne yderligere. Det gælder særligt under vask (nogle salater og spirer kan være vanskelige at skylle), nedkøling (kan hæmme væksten af mikroorganismerne), samt emballering (kan beskytte fødevaren mod yderligere kontaminering). Fig 17.13. Risiko for mikrobiologisk forurening af frugt og grønt fra “jord til bord”. Inspiration fra DTU:

Dyrkning, gødskning, vanding

Høst, transport, opbevaring

Forarbejdning, håndtering

Distribuering og salg

Tilberedning Restaurant, Catering eller privat

Vurdering fra fødevareinstituttet-Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt.

Fødevarestyrelsens anbefalinger om frugt og grønt: • • • • •

Opbevar frugt, grøntsager, krydderurter og spirer ved 5-10 ºC. Skyl altid frugt, grøntsager, krydderurter og spirer grundigt. Kog frosne hindbær i 1 minut. Babymajs, sukkerærter og asparges bør skylles og gives et kort opkog. Afkøl pasta og ris inden brug i salater.

17.4.3. Særlige risici forbundet med kød Inden for kødområdet er det er især Salmonella og Yersinia enterocolitica O3 i fersk svinekød samt Campylobacter i kyllinger, der udgør en risiko. E. coli og Listeria kan dog også udgøre en risiko. Herudover er der stigende risiko for bakterier, der er resistente over for antibiotika, som dyrene (især svin) er blevet behandlet med. Det er især bakterier fra de levende dyr og fra slagteprocessen (overflade og tarm) og hygiejnen her omkring, som det er væsentligt at styre i egenkontrollen og risikoanalysen (se afsnit om kød og fjerkræ i kapitel 14.3). Der har de senere år især været fokus på Campylobacter i fersk kyllingekød og især fra importeret kølet kyllingekød. Campylobacter tåler dårligt frost, hvorfor bakterierne sjældent udgør et problem i frosset fjerkræ. (se mere i afsnit om Campylobacter i fjerkræ kapitel 15). En væsentlig årsag til udbrud især med Campylobacter jejuni, hænger formentlig sammen med det stigende forbrug af fersk kyllingekød. En typisk smittespredning kan komme fra rå kødsaft i forbindelse med utilstrækkelig stegning samt fra spækbrætter og andre redskaber, som kommer i kontakt med mad, der er spiseklar. Dette kan udgøre en alvorlig risiko, da der skal meget få Campylobacter til, for at fremkalde sygdom (se afsnit 14.3) Som tidligere nævnt (afsnit 14.2 om kød), kan følgende patogene mikroorganismer forekomme i kød og særligt i kødprodukter: Listeria monocytogenes, Salmonella, E.coli VTEC, Campylobacter, Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica (svin) ligesom sporedannere som Clostridium botulinum (A,B,F), Clostridium perfringens samt evt. Bacillus cereus kan være tilstede i produktionsmiljøet.


Fødevaresikkerhed i praksis

Case–opgave A: Sygdomsrisici i cateringfirma Cateringfirmaet CF skal levere mad til flere konfirmationer 1. maj. Maden skal være klar til udbringning kl 12. Lone kommer tilbage på arbejde efter at have haft barn syg. I forbindelse med egenkontrollen, tjekker Lone køleskabet og temperaturen blev målt til 6oC (skal være max 5o C). Susanne er sygemeldt med opkast og diarre, hvorfor der mangler en medarbejder. Der er derfor ikke tid til at skylle tomater, agurker og peberfrugter. Der er ikke flere salathoveder, hvorfor bønnespirer bruges som pynt på pålægsfade. Ris fra gårsdagens produktion, som har stået tildækket i køkkenet bruges i salater. Frosne laksestykker blev ved en fejl ikke taget op aftenen før, hvorfor Peter kl. 6:00 sætter laks til optøning i køkkenet. 1. Angiv potentielle risici, som kan medføre sygdom for gæsterne? 2. Hvilke risici vil du vurdere som de mest kritiske? 3. Hvor ville du som ansvarlig køkkenleder særligt stramme op på procedurerne? B: Risikofaktorer i en færdigret Du er ansat på en tankstation, hvor der kan købes små varme retter. Fx kan der opvarmes frossen lasagne i mikrobølgeovnen 1. Udarbejd en risikoanalyse for opvarmning af lasagnen (Brugblanketter på www.fvst.dk til udarbejdelse af risikoanalysen 2. Angiv eventuelle CCP og GAG’er 3. Hvad vil du vurdere er den største sygdomsrisiko for kunden i forbindelse med salg af den varme lasagne?

107


108 Mikrobiologi

17.6. Repetitionsspørgsmål

1. Hvad er en risikofaktor og forklar hvordan det er en del af HACCP? 2. Hvad er korrigerende handlinger? Og hvornår skal man skrive en afvigelse? 3. Hvilke type bakterier kan du eliminere med en varmebehandling ved minimum 75 oC i centrum af fødevaren? 4. Hvilke type patogene bakterier kan styres i et storkøkken med hurtig nedkøling? 5. Hvilke bakterier er særlig kritiske ved opbevaring ved kølerums temperatur? 6. Hvorfor udgør frugt og grønt særlige risici for fødevaresikker heden? 7. Hvilke patogene bakterier er hyppigst forekommende i henholdsvis kød og fjerkræ? 8. Hvordan kan du få hjælp i din produktion til at identificere risiko faktorer og fastlægge CCP og GAG? 9. Skitser et muligt flowdiagram, hvor du forestiller dig en produktion af pizza. 10. Angiv eksempler på mulige fysiske, kemiske og mikrobiologiske risikofaktorer for ovennævnte produktion. 11. Du er ansvarlig for en salatbar i en kantine. Beskriv relevante procedurer for personalet og for gæsterne. Hvilke råvarer har du særlig fokus på i forhold til mikrobiologiske risici.

Mikrobiologi – systematik, vækst, fødevarer. 5. udgave, 44002-1  
Mikrobiologi – systematik, vækst, fødevarer. 5. udgave, 44002-1  

Denne bog gennemgår den grundlæggende mikrobiologi med særlig fokus på de tre fagområder: Bakteriesystematik, vækst af mikroorganismer og fø...