Page 1

G Y M N A S I E - U D G I V E L S E R

Til serien hører bind 2 og 3, der tilsammen dækker resten af B-niveauet samt A-niveauet.

EN HÅNDBOG 3. UDGAVE

matik C cover.indd All Pages

1

Design er et omfattende og mangefacetteret begreb, og Designbogen behandler emnet i bre­ deste forstand. Fra design af virksomhedsiden­ titet til design af en citronpresser. Dagligt forholder vi os bevidst eller ubevidst til design i form af brugsgenstande, boliger, tøj, møbler, fysiske omgivelser etc.

Hvordan man rent praktisk lærer at designe og analysere design, kan du læse i bogen her. Designbogen beskriver både den overordnede designproces og alle delprocesserne og meto­ derne. Den omfatter hele værktøjskassen: pro­ blem­ og designanalysen; metoderne til inspi­ ration, idegenerering og fastlæggelse af mål­ gruppe og marked; researchen; skitserings­ og specificeringsfasen; briefingen; materialeunder­ søgelsen etc. Bogen udfolder en række praktiske eksempler fra elever såvel som professionelle designere, der viser, hvordan man griber en de­ signproces an.

En engageret og letforståelig introduktion til universet, skrevet med de fysisk-astronomiske briller på.

Forfatterne Helle og Henrik Stub fortæller om stjerner og planeter; galakser og kvasarer; stjernefødsel og stjernedød; de fysiske love og spekulationerne, også sat ind i et historisk perspektiv. Desuden beskrives astronomernes målemetoder.

KOM M U N IKATION

Designbogens forfattere er alle erfarne undervisere inden for designfeltet.

praxis.dk

PRAXIS – Nyt Teknisk Forlag 9 788757 128833

DM_Teknologi_en_håndbog_HTX_omslag2017.indd 1,3

9 788757 128857

2. udgave

varenr. 121043-1

3. udgave

opståen til dets endeligt er beskrevet levende og

medrivende. De mere videnskabelige og tungere emner er gjort letforståelige.

Bogen er beregnet til de gymnasiale uddannelser og

serer sig for emnet.

Met te Ko r s h o l m Ko c h Do r th e Ves ter h o l m K l a u s en

Helle og Henrik Stub er begge formidlere af astronomi

emnet. De har i mange år skrevet artikler til Illustreret Videnskab, men skriver nu om astronomi og rumfart på Videnskab.dk.

Helle og Henrik Stub modtog i 2008 Tycho Brahe Guldmedaljen og i 2014 European Science Writers Award.

ISBN 978-87-571-2885-7

ISBN 978­87­571­2882­6 praxis.dk

varenr. 81052-1 9 788757 128840PRAXIS – Nyt Teknisk Forlag

Helle og Henrik Stub

Nye opdagelser og teorier om alt fra universets

OM G IV ELSER men kan Rlæses Folkeuniversitetet, af alle, der interesik k e S l o t K r is tens en

og rumfart og har skrevet en lang række bøger om

• P ro du k t des ig n • Ko m m u nika t io ns des ig n • Des ig n a f f y s is k e o m g iv el s er • A r k itek t u r • St il h is to r is k o v er s ig t

praxis.dk

ISBN 978-87-571-2883-3

Det levende univers

DESIGNBOGEN

Preben Madsen

Designbogen er målrettet fagene ’design’ og ’design og arkitektur’ på både C­ og B­niveau, og den kan anvendes på alle de gymnasiale uddan­ nelser, HTX, HHX, STX og HF samt EUX.

Bogen indeholder følgende fem hoveddele:

ISBN 978-87-571-2884-0

Det levende univers ARKITEKTUR

TEKNOLOGI

1

Teknisk Matematik

9 788757 128826

praxis.dk

varenr. 101067-1

varenr. 174005­1 PRAXIS – Nyt Teknisk Forlag

PRA XI S – Ny t Tekni s k Fo rla g

PROD U KT

varenr. 174004-1

STEEN HEIDE

TEKNISK MATEMATIK 1 er lærebogen til B-niveaus første år på det tekniske gymnasium, men er også velegnet på andre ungdomsuddannelser. Det er et dynamisk, inspirerende og letlæseligt materiale, der gør brugerne til aktive medspillere. Regler, beviser, eksempler og opgaver er sammensat i en pædagogisk logisk rækkefølge, der bidrager til en god indlæring.

Dette er bogen, der giver eleverne et sikkert overblik over det at lave projekter i faget teknologi og giver svar på alle de vigtige spørgsmål. Hele projektforløbet er beskrevet i en række procedurer, som guider eleverne igennem projektets forskellige faser. Til hver procedure er der eksempler fra elevprojekter og undervisningsforløb, der viser proceduren i praksis. Og hvis der er behov for at uddybe begreber og metoder – så er bogens leksikon et godt sted at lede.

Kirsten Frandsen, Susanne Funch og Steen Heide er gymnasielærere ved Odense Tekniske Gymnasium. Tilsammen har de mere end 50 års erfaring med teknologiprojekter, og Kirsten Frandsen er tidligere fagkonsulent i faget.

SUSANNE FUNCH

Rikke Slot Kris te ns e n M e t te Kors h olm Koc h Dor th e Ve s te rh olm Klaus e n

praxis.dk

HTX

KIRSTEN FRANDSEN

Det levende univers

EN HÅNDBOG FOR HTX

Teknisk Matematik

Bogen dækker fagets kernestof både på B- og A-niveau.

BN 978-87-571-2892-5

788757 128925

TEKNOLOGI

1

DESIGNBOGEN

ogen dækker hele kernestofområderne i 017-læreplanen for faget. Fortolkningen af e faglige mål læner sig op ad undervisningsejledningen til Informatik C, HHX.

nformatik C er skrevet i et elevnært sprog, er gt illustreret og indeholder mange praktiske g letforståelige eksempler og øvelser. Mange an anvendes som oplæg til diskussion i lenum. Alle øvelser har en vejledende løsning.

Hvordan er det nu, man definerer ”milli-PersonReserve” og ”Produktionslayout”?

Hvordan gør man, hvis man vil bygge en virksomhed på basis af sit teknologiprodukt?

TEKNISK MATEMATIK

nformatik C giver en grundig indføring i teorien ag faget, og interaktionsdesign og digital annelse får en særlig udførlig behandling. nnovation bliver gennemgået med det prakske for øje, og bogen giver forslag til opbyging af den obligatoriske elevlogbog. I teksten nvendes worked examples og computational hinking, hvor eleven typisk skal arbejde videre med (eller ændre) en stillet opgave.

Hvad er proceduren, når man skal lave

KenenMathiasen miljøvurdering?

Informatik C

TEKNOLOGI – EN HÅNDBOG

nformatik er læren om informationsbehandng. Information kan være et budskab, en plysning eller data. I informatik arbejdes der x med, hvordan informationen er indsamlet, rganiseret og præsenteret.

Informatik C

Informatik C

2 0 1 8

PRAXIS – Nyt Teknisk Forlag

19-06-2017 11:48:49

04-10-2017 12:06:40 121043-1_Teknisk Matematik-B omslag.indd All Pages

08-05-2017 09:36:29

101067-1_Det Levende Univers_omslag-3udg-2017.indd 1

26-09-2017 11:25:21

UNDERVISNINGSMATERIALER TIL HTX, HHX, STX OG HF

2018

Alle priser er skolepriser ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. |1


MATEMATIK 161002-1

TEKNISK MATEMATIK D-C Preben Madsen, 1. udg., 248 sider Skolepris kr.

191,50

31259-1

TEKNISK MATEMATIK – FORMLER Preben Madsen, 8. udg., 47 sider

Skolepris kr.

52,00 54027-1

MATEMATIK 112 Lars Pedersen, 3. udg., 143 sider Skolepris kr.

79,20

144021-1 | 144022-1

SMART MATEMATIK Kristian Bahr, 1. udg., 109 sider Kristian Bahr, 1. udg., 107 sider

Skolepris kr.

2|

159,20

79,20


TEKNISK MATEMATIK-SERIEN B-A

Teknisk matematik-serien er omskrevet i forbindelse med gymnasiereformen og ­tilpasset den nye bekendtgørelse. Bøgerne giver eleverne et dynamisk, inspirerende og letlæseligt materiale, der gør brugerne til aktive medspillere. Regler, beviser, eksempler og praktiske opgaver er sammensat i en pædagogisk logisk rækkefølge, der bidrager til en god indlæring. Bind 1 og bind 2 dækker tilsammen htx-uddannelsens B-niveau, mens bind 3 dækker A-niveauet. Materialet kan også anvendes på andre ungdomsuddannelser. Gratis facitliste til bøgernes opgaver kan hentes i webshoppen.

NY UDGAVE

NY UDGAVE

NY UDGAVE 2018

121043-1

121044-1

121045-1

TEKNISK ­MATEMATIK 1

TEKNISK ­MATEMATIK 2

TEKNISK ­MATEMATIK 3

Preben Madsen

Preben Madsen

Preben Madsen

2. udg., 335 sider

2. udg., 204 sider

2. udg., 256 sider

FÅS OGSÅ SOM EBOG+

FÅS OGSÅ SOM EBOG+

FÅS OGSÅ SOM EBOG+

Skolepris kr.

Skolepris kr.

Skolepris kr.

248,00

153,00

185,00

Alle priser er skolepriser ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. |3


ASTRONOMI 101067-1

DET LEVENDE UNIVERS Helle og Henrik Stub 3. udg., 327 sider

En engageret og letforståelig introduktion til universet, skrevet med de fysisk-astronomiske briller på.

Forfatterne Helle og Henrik Stub fortæller om stjerner og planeter; galakser og kvasarer; stjernefødsel og stjernedød; de fysiske love og spekulationerne, også sat ind i et historisk perspektiv. Desuden beskrives astronomernes målemetoder.

Det levende univers

Det levende univers

Det levende univers Helle og Henrik Stub

3. udgave

Nye opdagelser og teorier om alt fra universets opståen til dets endeligt er beskrevet levende og medrivende. De mere videnskabelige og tungere emner er gjort letforståelige.

Bogen er beregnet til de gymnasiale uddannelser og Folkeuniversitetet, men kan læses af alle, der interesserer sig for emnet.

NY UDGAVE

Helle og Henrik Stub er begge formidlere af astronomi og rumfart og har skrevet en lang række bøger om emnet. De har i mange år skrevet artikler til Illustreret Videnskab, men skriver nu om astronomi og rumfart på Videnskab.dk.

Helle og Henrik Stub modtog i 2008 Tycho Brahe Guldmedaljen og i 2014 European Science Writers Award.

PRAXIS – Nyt Teknisk Forlag

Skolepris kr.

224,00

26-09-2017 11:25:21

DET LEVENDE UNIVERS

En engageret og letforståelig introduktion til universet skrevet med de fysisk-astronomiske briller på. Forfatterne fortæller om stjerner og planeter, galakser og kvasarer, stjernefødsel og stjernedød, de fysiske love og spekulationerne, også sat ind i et historisk perspektiv. Desuden beskrives astronomernes målemetoder. Det levende univers er i 3. udgave opdateret til september 2017. Især tre kapitler er blevet ændret, kapitel 7 om solsystemet, kapitel 8 om exoplaneter og kapitel 15 om liv i universet. Hertil kommer mindre ændringer i andre kapitler. Bogen er beregnet til gymnasiets valgfag astronomi. 4|


KEMI 81103-1

ANVENDT KEMI 1 C/B Flemming Fischer, 3. udg., 176 sider Skolepris kr.

160,00 101098-1

ANVENDT KEMI 2 B Flemming Fischer, 2. udg., 184 sider

Skolepris kr.

168,00

R-CH2-R

ANVENDT KEMI 3 A

*/ppm 1,4

CH-protoner >CH-R

CH3-C-CHO

1,1

R-CH2-C-O-CO-

1,6

>CH-C-CO-O-

1,9

1,2

R-CH2-C-CO-O

1,7

>CH-C-O

2,0

CH3-C-O-C

1,9

>CH-C-NO2

2,0

1,2

R-CH2-C-O-

CH3-C-O

1,3

R-CH2-C-NO2

2,0

>CH-C*C

2,3

CH3-C-NO2

1,6

R-CH2-C*C-

2,1

>CH-CO-N

2,4

CH3-C*C

1,6

R-CH2-C*C-

2,2

>CH-CHO

2,4

1,8

R-CH2-CO-OR

2,2

>CH-CO-OR

2,5

2,0

R-CH2-CO-N

2,2

>CH-C*C

2,6

CH3-CO-N

2,0

R-CH2-COOR

2,2

>CH-COOH

2,6

CH3-CN

2,0

R-CH2-CN

2,3

>CH-CN

2,7

CH3-CO-O-Ar

2,1

R-CH2-CO-O-Ar

2,3

>CH-CO-O-Ar

2,7

CH3-CO-R

2,2

R-CH2-CO-R

2,4

>CH-CO-R

2,7

CH3-I

2,2

R-CH2-COOH

2,4

>CH-N

2,8

CH3-CHO

2,2

R-CH2-N-

2,5

>CH-Ar

3,0

CH3-N-

2,3

R-CH2-CHO

2,5

>CH-N-Ar

3,0

kemien bruges til: De materialer, den produktion og de kemiske teknologier, der er væsentlige i det moderne samfund.

3

CH3-C*C

CH3-CO-OR

A nv e n dt Ke m i

160,00

1,5

CH3-C-O-CO-

Flemming Fischer, 1. udg., 155 sider Skolepris kr.

*/ppm

Anvendt Kemi 3 Anvendt Kemi 3 dækker A-niveauet i kemi og er sidste bind i et system bestående af 3 bøger. Bogen arbejder målrettet med det,

2,3

R-CH2-Ar

2,7

>CH-CO-Ar

3,3

termodynamik (energiomsætning), kvantekemi (orbitaler), orga-

2,6

R-CH2-CO-Ar

2,9

>CH-O-R

3,7

nisk kemi (proteiner og enzymer) samt spektroskopi (IR og 1H-NMR).

CH3-Br

2,7

R-CH2-N-Ar

3,1

>CH-OH

3,9

CH3-N-Ar

2,8

R-CH2-N-CO-R

3,2

>CH-N-CO-R

4,0

Systemet består desuden af Anvendt Kemi 1 og 2, som dækker

CH3-N-CO-Ar

2,9

R-CH2-I

3,2

>CH-Cl

4,2

henholdsvis C- og B-niveau. Anvendt kemi er skrevet, så serien

CH3-Cl

3,0

R-CH2-O-R

3,4

>CH-I

4,3

dækker kernestoffet på de 3 gymnasiale uddannelser. Ud over

>CH-Br

4,3

kernestoffet indeholder serien en del supplerende stof. Forfatte-

>CH-O-Ar

4,5

ren underviser på såvel htx som hf (VUC) i Horsens, og materialet

3,6

>CH-NO2

4,7

til bogen er testet i begge uddannelser.

CH3-O-Ar

3,8

R-CH2-O-CO-R

4,1

>CH-O-CO-R

4,8

CH3-NO2

4,3

R-CH2-O-Ar

4,3

CH3-O-C

3,1

R-CH2-NO2

4,4

CH3-O-CO-Ar

4,0

CH3-O-R

3,3

R-CH2-Br

3,5

CH3-OH

3,4

R-CH2-Cl

3,6

CH3-O-CO-R

3,7

R-CH2-OH

Anvendt Kemi 3

I Anvendt Kemi 3 behandles reaktionskinetik (reaktionsordner),

CH3-Ar CH3-CO-Ar

A

ISBN 978-87-571-2831-4 praxis.dk/ntf

9 788757 128314

Gennem bogen har vi markeret forskellige elementer i teksten på forskellig vis. Her er en liste: En blå bjælke ud for teksten markerer et gennemregnet eksempel. De står som en del af teksten, men ofte viser de løsningsmetoder for de arbejdsopgaver, der følger senere i afsnittet.

E k se mpe l

CH2-protoner

En lysegrøn bjælke markerer, at her forklares brugen af et bestemt stykke udstyr eller apparatur.

Udst. 1.6

0,9

Opga ve

*/ppm

Flemming Fischer

CH3-R

Lidt om bogens brug og opbygning

Flemming Fischer

Et udvalg af CH3-, CH2- og CH-protoner CH3-protoner

Opgaver er til dig som elev. Dem bruger du til at træne din forståelse af sprogbrug, begreber og sammenhænge. En ting er at læse teksten – men kun hvis du anvender din viden og træner din forståelse, vil den fæstne sig og blive nyttig.Opgaver markeret med en stjerne uden for bjælken er særlig udfordrende. De er til dig, som finder de andre opgaver lette og som gerne vil videre end det. Forsøg

Nogle steder har opgaverne en lille gul seddel med ”Forsøg” skrevet øverst. Det er små forsøg, som enten du selv kan lave sammen med dine medstuderende, eller som din lærer vil vise som demonstrationsforsøg.

Case

101109-1

varenr. 101109-1

Hen gennem bogen er placeret en række opslag på blå baggrund. Det er cases, der skal give skolekemien dens virkelige perspektiv, og som måske kan inspirere til tematiske forløb eller projektopgaver.

101109-1_anvendt_kemi3_omslagmedflapper.indd 1

Lars Pedersen 2. udg., 135 sider Skolepris kr.

79,20

sto Kr re æv ke er m ikk ik e ør d ek et or t

Gabriele og Rolf Froböse

Kærlighedens KEMI

KÆRLIGHEDENS KEMI

Hvem vil ikke gerne have svar på, om man for eksempel får lyst til sex af at spise lakrids eller chokolade, eller bliver man bare i godt humør, og hvorfor? Er sportsfolk virkelig narkomaner, og kan vi snuse os frem til en sexpartner? Spørgsmålene hober sig op, og det samme gør de mange gode forklaringer. Så hvis du vil vide noget om den gode kemi så find det i kærlighedens kemi. ”Der er rigtig god kemi mellem os”, siger vi ofte. Og når det kommer til kærligheden er de fleste nok enige om, at god kemi er noget af det vigtigste. Men hvad mener vi med kemi? Der er nok ikke mange, der forbinder selvlysende væsker fra kemilokalets reagensglas, eller kemiske betegnelser - som kan give selv den bedste ordgymnast vabler på tungen - når de tænker på kemien mellem mennesker. Men måske er forbindelsen tættere end man umiddelbart skulle tro. I Kærlighedens kemi tages vi på en spændende, videnskabeligt underbygget rejse gennem kroppens kemi, og præsenteres – måske – for en overraskelse eller to. For når man læser bogen bliver det klart, at kemi og kemi i bund og grund er – kemi. På den utrolige rejse gennem kroppens hormoner, signalog belønningsstoffer fortælles om skæve eksperimenter, nærgående undersøgelser og sjove anekdoter. Det hele præsenteres med et glimt i øjet og i selskab med nulevende eksperter og flere af fortidens farvestrålende personligheder som fx Cleopatra, Napoleon Bonaparte, Marlene Dietrich, Rasputin, Marquis de Sade, Marilyn Monroe og naturligvis Casanova…

Kærlighedens KEMI

KEMI 112

74018-1

Gabriele og Rolf Froböse

74006-1

19-06-2014 09:08:33

Gabriele og Rolf Froböse

Kærlighedens

KEMI

Gabriele og Rolf Froböse 1. udg., 264 sider Bogen vil kunne bruges som inspiration i gymnasieundervisningen og er derfor forsynet med en læsevejledning i denne danske udgave.

Skolepris kr.

ISBN 978-87-571-2814-7

74018-1

9 788757 128147

nyttf.dk

146,60 Alle priser er skolepriser ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. |5


FYSIK FYSIKBOGEN Morten Fysikbogen Stoklund Larsen og Anne Handberg Pedersen skrevet, så den kan anvendes efter læreplanen i fysik B for HTX. Bogen kan også anvendes til undervisning på EUX.

Bogen er delt op i 10 kapitler, der alle er rige på eksempler, øvelser og opgaver. Enkelte kapitler

Fysikbogen er en ny udgivelse til fysik på ­B-niveau på htx og eux. indeholder også ekstra afsnit for den videbegærlige elev.

Kapitel 1 tager udgangspunkt i bevægelse og kinematik. Kapitel 2 giver en kort introduktion af

begreber som energi, arbejde og Newtons tre love. Kapitel 3 og 4 drejer sig om varme og gas. Kapitel 5 omhandler bølger og fungerer samtidig som en introduktion til kapitel 6 om lys og

optik. Kapitel 7 handler om ellære. Kapitel 8 og 9 giver en systematisk fremstilling af mekanik-

NYHED

Fysikbogen

Fysikbogen er en systematisk fremstilling af fysik-fagets teoretiske grundlag. Bogen er

1. udg., 344 sider

Morten Stoklund Larsen

Anne Handberg Pedersen

91003-1

Bogen giver en systematisk fremstilling af ­fysik-fagets teoretiske grundlag og behandler emnerne: bevægelse, bevægelse og energi, varme, gas, bølger, optik, el-lære, kinetik og bevægelse i to dimensioner, dynamik og atom- og kernefysik. ken med kinematik og dynamik, og kapitel 10 introducerer eleven for atomfysik og kernefysik.

Bogen er skrevet, så den dækker læreplanens kernestof fuldt ud. Ydermere kan kapitel 10 anvendes som indledning til fysik på A-niveau.

255,40

ISBN 978-87-571-2910-6

978-87-571-2910-6

praxis.dk

varenr. ?????

Skolepris kr.

Morten Stoklund Larsen Anne Handberg Pedersen

Praxis — Nyt Teknisk Forlag

Fysikbogen Rapport Omslagsbog Beskåret format: 175 x 245 mm (b x h) Sideantal: 666 Indbinding: Fræset/limet Papir: 80g Cyclus Offset Resultat Bogblok: 33 mm Rygbredde: 33 mm Totale bredde: 383 mm Total højde: 245 mm

94005-1

104033-1

fysik

HELSE fysik HELSEFYSIK

Per Hedemann Jensen Skønt radioaktiviteten først blev opdaget for mere end et århundrede siden, har radioaktive stoffer og den ioniserende stråling, de udsender, eksisteret siden Jordens skabelse. Studiet af stråling og radioaktive stoffer har siden begyndelsen af forrige århundrede ført til omfattende fremskridt inden for medicinsk diagnostik og terapi. I dag anvendes radioaktive stoffer og ioniserende stråling inden for hospitalsvæsen, industri og forskning. Når ioniserende stråling velkselvirker med menneskeligt væv, vil strålingen afsætte energi i form af ionisering, der kan medføre skader på cellernes DNA-molekyler. Denne energiafsættelse kan føre til enten deterministiske skader (akutte skader) eller stokastiske skader (senskader) i form af cancer eller genetisk betingede sygdomme. Helsefysik er et fagområde, der omfatter ioniserende strålings biologiske virkning (helse) og fysiske natur (fysik). Helsefysikken gør brug af viden og metoder inden for fagområderne biologi, fysik, kemi og matematik og anvendes, hvor man arbejder med radioaktive stoffer og ioniserende stråling, og hvor der således er behov for strålingsbeskyttelse. Helsefysik er primært en arbejdsmiljødisciplin, men anvendes også ved beskyttelse af personer, der modtager stråling ved diagnostik og terapi og ved beskyttelse af befolkningen, der udsættes for bestråling fra naturligt forekommende strålingskilder eller fra radiologiske eller nukleare uheld, hvor radioaktive stoffer spredes i omegnsmiljøet ved udslip.

Bogen Helsefysik giver en samlet indføring i helsefysikkens discipliner og omhandler: • historisk beskrivelse af atombegrebet • grundlæggende atomfysik • strålings vekselvirkning med stof • strålingsdosimetri • strålingsbiologi • principper for strålingsbeskyttelse • strålingsmaskiner • metoder til måling af ioniserende stråling • praktisk strålingsbeskyttelse • spredning af radioaktive stoffer til omgivelsern • strålingsudsættelse ved uheld

2. UDGAVE

PER HEDEMANN JENSEN THOMMY INGEMANN LARSEN BENTE LAURIDSEN JENS SØGAARD-HANSEN ERIK THORN LISBETH WARMING

HELSE

fysik

m.fl., 3. udg., 724 sider

Kurt Jacobsen 1. udg., 223 sider

ISBN 978-87-571-2813-0

Skolepris kr.

Skolepris kr.

223,40

396,00

9 788757 128130

Bogen er udarbejdet til brug ved uddannelsen af helseassistenter først på Risø og siden i Dansk Dekommissionering. Den benyttes også som en del af pensum i uddannelsen af helsefysikere i Dansk Dekommissionering. Dele af bogen kan også benyttes ved undervisningen i helsefysik på gymnasier og universiteter. Forfatterne er helsefysikere, og de har i en lang årrække arbejdet på Risø med strålingsbeskyttelse i forbindelse med driften af Risøs forskningsreaktorer og de øvrige nukleare anlæg og senere i Dansk Dekommissioning ved anlæggenes dekommissionering. De har gennem alle årene undervist i helsefysik for alle personalekategorier.

praxis.dk

varenr. 104033-1

104033-1_Helsefysik_2.udgave_omslag.indd 1-3

134007-1 og 144008-1

54028-1

SMART FYSIK

FYSIK 112

Kristian Bahr

Lars Pedersen Skolepris kr.

159,20

4. udg., 276 sider

Skolepris kr.

Kristian Bahr 1. udg., 107 sider

119,20 Skolepris kr.

6|

HELSE

JENS SØGAARD-HANSEN ERIK THORN LISBETH WARMING

FYSIK I ØJENHØJDE

1. udg., 153 sider

2

2. UDGAVE

PER HEDEMANN JENSEN THOMMY INGEMANN LARSEN BENTE LAURIDSEN

79,20

PRAXIS – Nyt Teknisk Forlag

03-10-2014 14:10:03


TEKNOLOGI, INFORMATIK OG DESIGN 61108-1

HEUREKA! Kirsten Frandsen og Birte R. Østergaard 3. udg., 231 sider Skolepris kr.

260,00 81052-1

HTX

TEKNOLOGI – EN HÅNDBOG

Hvordan er det nu, man definerer ”milli-PersonReserve” og ”Produktionslayout”?

Hvordan gør man, hvis man vil bygge en virksomhed på basis af sit teknologiprodukt?

Kirsten Frandsen, Susanne Funch og Steen Heide

TEKNOLOGI 3. udg., 268 sider EN HÅNDBOG FOR HTX

TEKNOLOGI – EN HÅNDBOG

Hvad er proceduren, når man skal lave en miljøvurdering?

KIRSTEN FRANDSEN SUSANNE FUNCH STEEN HEIDE

TEKNOLOGI

Dette er bogen, der giver eleverne et sikkert overblik over det at lave projekter i faget teknologi og giver svar på alle de vigtige spørgsmål. Hele projektforløbet er beskrevet i en række procedurer, som guider eleverne igennem projektets forskellige faser. Til hver procedure er der eksempler fra elevprojekter og undervisningsforløb, der viser proceduren i praksis. Og hvis der er behov for at uddybe begreber og metoder – så er bogens leksikon et godt sted at lede.

EN HÅNDBOG 3. UDGAVE

Skolepris kr.

Bogen dækker fagets kernestof både på B- og A-niveau.

223,40 Kirsten Frandsen, Susanne Funch og Steen Heide er gymnasielærere ved Odense Tekniske Gymnasium. Tilsammen har de mere end 50 års erfaring med teknologiprojekter, og Kirsten Frandsen er tidligere fagkonsulent i faget.

ISBN 978-87-571-2884-0

9 788757 128840

praxis.dk

varenr. 81052-1

DM_Teknologi_en_håndbog_HTX_omslag2017.indd 1,3

PRAXIS – Nyt Teknisk Forlag

FÅS OGSÅ SOM EBOG+

19-06-2017 11:48:49

TEKNOLOGI – EN HÅNDBOG

Teknologi – en håndbog er primært tiltænkt undervisningen på teknologi på htx og dækker fagets kernestof på både B- og A-niveau. Med denne bog får eleverne sikkert overblik over et projektforløb. Bogen giver svar på mange vigtige spørgsmål, og projektforløbet er beskrevet i en række procedurer, som guider eleverne igennem projektets forskellige faser.

Alle priser er skolepriser ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. |7


174004-1

Ken Mathiasen 1. udg., 263 sider

Informatik er læren om informationsbehandling. Information kan være et budskab, en oplysning eller data. I informatik arbejdes der fx med, hvordan informationen er indsamlet, organiseret og præsenteret.

Skolepris kr.

191,50

Informatik C

Informatik C INFORMATIK C

Ken Mathiasen

Informatik C

Informatik C giver en grundig indføring i teorien bag faget, og interaktionsdesign og digital dannelse får en særlig udførlig behandling. Innovation bliver gennemgået med det praktiske for øje, og bogen giver forslag til opbygning af den obligatoriske elevlogbog. I teksten anvendes worked examples og computational thinking, hvor eleven typisk skal arbejde videre med (eller ændre) en stillet opgave.

FÅS OGSÅ SOM EBOG+

Bogen dækker hele kernestofområderne i 2017-læreplanen for faget. Fortolkningen af de faglige mål læner sig op ad undervisningsvejledningen til Informatik C, HHX. Informatik C er skrevet i et elevnært sprog, er rigt illustreret og indeholder mange praktiske og letforståelige eksempler og øvelser. Mange kan anvendes som oplæg til diskussion i plenum. Alle øvelser har en vejledende løsning.

NYHED

Værktøjshæfte

Ken Mathiasen

Kvalifikationer og kompetencer

Informatik C ISBN 978-87-571-2892-5

9 788757 128925

praxis.dk

varenr. 174004-1

PRAXIS – Nyt Teknisk Forlag

174004-1 Informatik C cover.indd All Pages

04-10-2017 12:06:40

174009-1

INFORMATIK C – VÆRKTØJSHÆFTE

NYHED

Ken Mathiasen 2. udg., 110 sider Skolepris kr. PRAXIS – Nyt Teknisk Forlag

174004-1-informatik-c-arbejdshæfte.indd 1

20-10-2017 13:33:54

99,20

174004-1BU Bog og værktøjshæfte kan købes samlet Skolepris kr. 255,50

INFORMATIK C

Informatik C giver en grundig indføring i teorien bag faget, og interaktionsdesign og digital dannelse får en særlig udførlig behandling. Innovation bliver gennemgået med det praktiske for øje, og bogen giver forslag til opbygning af den obligatoriske elevlogbog. I teksten anvendes worked examples og computational thinking, hvor eleven typisk skal arbejde videre med (eller ændre) en stillet opgave. I værktøjshæftet får eleverne en indgående introduktion til de enkelte værktøjer, så de bliver i stand til at bruge programmering til udvikling af simple IT-systemer. Der arbejdes med tre værktøjer og kompetencer: smartphone-programmering, SQL-database og html-kodning. Til alle tre temaer anvendes browserbaserede værktøjer. Bogen dækker kernestofområderne i 2017-læreplanen og læner sig op ad undervisningsvejledningen til Informatik C på hhx. 8|


174005-1

DESIGNBOGEN Rikke Slot Kristensen, Mette Korsholm Koch og Dorthe Vesterholm Klausen

Hvordan man rent praktisk lærer at designe og analysere design, kan du læse i bogen her. Designbogen beskriver både den overordnede designproces og alle delprocesserne og meto­ derne. Den omfatter hele værktøjskassen: pro­ blem­ og designanalysen; metoderne til inspi­ ration, idegenerering og fastlæggelse af mål­ gruppe og marked; researchen; skitserings­ og specificeringsfasen; briefingen; materialeunder­ søgelsen etc. Bogen udfolder en række praktiske eksempler fra elever såvel som professionelle designere, der viser, hvordan man griber en de­ signproces an. Designbogen er målrettet fagene ’design’ og ’design og arkitektur’ på både C­ og B­niveau, og den kan anvendes på alle de gymnasiale uddan­ nelser, HTX, HHX, STX og HF samt EUX.

de l e :

arne

ISBN 978­87­571­2882­6

9 788757 128826

praxis.dk

DESIGNBOGEN OM G I V E L S E R

Ri kke Slot K ri sten sen Mette Korsholm Koch D or the Vesterholm K lausen

e l ser

KOM M U NI K AT I ON

varenr. 174005­1

R ikke S lot Kristensen Mette Korsholm Koc h Dor the Vesterholm Kla usen

NYHED P R A X IS – N y t Tekn i s k For l ag

PRODUKT

Dagligt forholder vi os bevidst eller ubevidst til design i form af brugsgenstande, boliger, tøj, møbler, fysiske omgivelser etc.

DESIGNBOGEN

Design er et omfattende og mangefacetteret begreb, og Designbogen behandler emnet i bre­ deste forstand. Fra design af virksomhedsiden­ titet til design af en citronpresser.

ARK IT EK T U R

1. udg., 416 sider

Skolepris kr.

415,50

FÅS OGSÅ SOM EBOG+

DESIGNBOGEN

Designbogen er bygget op omkring fem dele: produktdesign, kommunikationsdesign, design af fysiske omgivelser, arkitektur og en stilhistorisk gennemgang. Den dækker fagets kernestof, præsenterer modeller og metoder, som kan anvendes, når man skal analysere og beskrive designprocessen, og er rig på eksempler, der på en ligetil og operationel måde illustrerer designprocessens forskellige faser. Designbogen retter sig mod både ’design C/B’ og ’design og arkitektur C/B’ og kan anvendes på alle de gymnasiale uddannelser samt eux.

Alle priser er skolepriser ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. |9


TEKNOLOGIHISTORIE 124002-1

FORANDRINGENS VINDE Henry Nielsen, Kristian H. Nielsen, Keld Nielsen og Hans Siggaard Jensen, 1. udg., 375 sider

Skolepris kr.

210,50

91039-1

MENNESKESKABT Søren B. Andersen, Søren Lundsgaard og Erik Lund 2. udg., 319 sider

Skolepris kr.

224,00

44001-1

SKRUEN UDEN ENDE Keld Nielsen, Henry Nielsen og Hans Siggaard Jensen 3. udg., 615 sider

Skolepris kr.

479,20 10 |


TEKNIKFAG – BYGGERI, ­ENERGI OG PRODUKTION 141009-1

MASKINBOGEN Susanne Funch 1. udg., 292 sider

Skolepris kr.

200,00 MASKINBOGEN

Bogen er den første grundbog til teknikfaget ’design og produktion’ på htx. Maskinbogen giver en indføring i at designe, tegne og planlægge en maskinteknisk produktion. Eleven får viden om de mest almindelige materialer inden for maskin­faget, ligesom de forskellige bearbejdningsmetoder til plast og metal præsenteres. Bogen kommer også ind på dimensionering, statik og styrkelære, beskriver fremstilling med 3D-printer og indeholder en kort gennemgang af emnet automatisering. Der er tjek- og gruppeopgaver til alle kapitler og forslag til undervisningsforløb. Alle priser er skolepriser ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. | 11


31283-1

GRUND­LÆGGENDE ­BYGGEVIDEN Claus Bjerre og Jørgen Larsen 5. udg., 347 sider Grundlæggende byggeviden er en opslagsbog, som samler den viden, det er relevant at have i forbindelse med et byggeri. Bogen giver brugerne et solidt fundament og et godt overblik.

NY UDGAVE Skolepris kr.

275,00

104018-1

61016-1

STATIK OG STYRKELÆRE

MATERIALE­LÆRE FOR METAL­INDUSTRIEN

Preben Madsen 3. udg., 347 sider

Finn Monrad Rasmussen og Mogens Rasmussen, 3. udg., 435 sider

Skolepris kr.

Skolepris kr.

249,00

352,00

12 |


TEKNIKFAG – BIOLOGI OG BIOKEMI 154007-1

IMMUN­FORSVAR Ib Søndergaard og Mads Duus Hjortsø 1. udg., 142 sider

Skolepris kr.

143,20

44049-1

MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOKEMI Molekylærbiologi og biokemi – teori og metode

Molekylærbiologi og biokemi – teori og metode behandler fagets grundlæggende teorier sammen med principperne for mange af de metoder,

Bodil Stilling, Inger Krabbe og Margit Mølgaard Hvilsom 4. udg., 493 sider der anvendes i biokemiske og molekylærbiologiske laboratorier.

Bogen er primært skrevet med sigte på laborantuddannelsen og laboran-

fagene biokemi og molekylærbiologi og som støtte i andre naturvidenskabelige uddannelser.

af en række repetitionsspørgsmål. Bogen er rigt illustreret.

Denne 4. udgave har blandt andet fået to nye emner – røntgenkrystallografi, af Johan G. Olsen, og Real-Time-PCR, af Inger Dahl Krabbe. Vejledende løsninger samt supplerende materialer kan du finde ved at søge efter bogen på praxis.webshop.dk

Teori og metode

Hvert kapitel indeholder teori og laboratorietekniske metoder og afsluttes

Molekylærbiologi og biokemi

ternes efteruddannelse, men kan benyttes af alle, der skal introduceres til

Bodil Stilling · Inger Dahl Krabbe · Margit Mølgård Hvilsom

Molekylærbiologi og biokemi Teori og metode 4. udgave

Molekylærbiologi og biokemi – teori og metode er skrevet af Bodil Stilling, Inger Dahl Krabbe og Margit Mølgård Hvilsom.

Bodil Stilling, cand.scient. i biokemi Har 20 års erfaring som underviser på laborant- og procesteknologuddannelserne og på htx. Har desuden arbejdet i 19 år som laborant på Carlsberg Forskningscenter. Inger Dahl Krabbe, cand.scient. i biologi Underviser på Erhvervsakademi Sjælland på Campus Roskildes laborantuddannelse og teknonom-, diplom- og efteruddannelser. Har mange års erfaring med udvikling af efteruddannelseskurser for laboranter, især inden for genteknologi. Margit Mølgård Hvilsom, cand.scient. i biologi, lektor Underviser til daglig på Professionshøjskolen Metropol på laborant- og professionsbacheloruddannelsen. Har en række videnskabelige publikationer bag sig.

Skolepris kr.

340,00

ISBN 978-87-571-2879-6

978-87-571-2879-6

praxis.dk

varenr. 44049-1

PRAXIS — Nyt Teknisk Forlag

Molekylaerbiologi_omslag_tryk_2.indd 1

44002-1

MIKROBIOLOGI Herluf Thougaard, René Møller Madsen, Julie Just Munch og Anette Kamuk 5. udg., 455 sider

21-03-2017 11:22:30

NY UDGAVE Herluf Thougaard · René Møller Madsen · Julie Just Munch · Anette Kamuk

Mikrobiologi Systematik • Vækst • Fødevarer 5. udgave

Skolepris kr.

479,20

PRAXIS — Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er skolepriser ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. | 13


44024-1

HÅNDBOG FOR LABORATORIEFOLK Merete Norsker Bergsøe og Helle Jeppesen 4. udg., 92 sider

HÅNDBOG FOR LABORATORIEFOLK

Håndbog for laboratoriefolk er et opslagsværk, der er let at bruge; det er nemt at finde de r­ elevante oplysninger for arbejdet i det ­analytiske laboratorium, ved forberedelse af laboratoriearbejde og til løsning af teoretiske opgaver.

Skolepris kr.

175,20

51017-1

LABORATORIEBEREGNINGER Ulla Ethelberg 5. udg., 261 sider

LABORATORIEBEREGNINGER

Bogen gør eleven i stand til at løse beregnings­ opgaver i laboratoriet – både af kemisk, apparatteknisk og bioteknologisk art. ­Laboratorieberegninger indeholder mange gode eksempler og praksisser og kan bruges i kemi og bioteknologi.

Skolepris kr.

279,20 14 |


PRAXISONLINE praxisOnline fagpakker – dit interaktive læringsrum På praxisonline.dk finder du praksisrettede og motiverende fagpakker med webBøger og undervisningsforløb, der spiller sammen og giver mulighed for spændende, fleksibel og differentieret læring.

Afsætning B Claus Bjerg og Claus Holst Christensen

Herunder ser du et udvalg af vores fagpakker. Du kan se alle udgivne titler på praxisonline.dk. Priserne er licenspris pr. elev/lærer ekskl. moms ved køb af min. 10 licenser af ­samme fagpakke.

Engelsk B merkantil toning John Christensen

Skolepris kr.

Skolepris kr.

121,00

67,00

Dansk A merkantil toning Nina Bentzen

Fysik B Heidi Puk Hermann og Jan Boddum Larsen

Skolepris kr.

Skolepris kr.

121,00

89,00

Dansk A teknisk toning Nina Bentzen, Majbrith Borg Andersen og Christian Andersen

IT B Regin B.V. Jensen og Ken Mathiasen

Skolepris kr.

Skolepris kr.

121,00

197,00

Kemi B Flemming Fischer

91,00 Matematik B teknisk toning Preben Madsen, Carsten Vium J­ ørgensen, Jan B ­ oddum Larsen, Gert Friis Nielsen og Bente Pihl

61,00 Virksomheds­ økonomi B Hanne Funch ­A ndersen og Maher Awada

278,00

Engelsk C-B teknisk toning Cecilia LeBoeuf-Hansen

Skolepris kr.

67,00

Kontakt forlaget på info@praxis.dk for yderligere information eller en præsentation.

Alle priser er skolepriser ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. | 15


DIVERSE 44009-1

91034-1

STUDIETEKNIK

KIE-­MODELLEN

Jakob Ravn og Thomas Harboe 3. udg., 168 sider

Irmelin Funch Jensen og Ebbe Kromann-Andersen 2. udg., 128 sider

Skolepris kr.

Skolepris kr.

140,00

103,20

131038-1

141027-1

141028-1

FLIPPED ­LEAR­NING

FLIPPED LEARNING

FLIPPED LEARNING

MERE END BARE VIDEO

FLIP MED VIDEO

FLIP MED ERHVERVS­ØKONOMI

Roland Hachmann og Peter Holmboe 2. udg., 150 sider

Roland Hachmann og Peter Holmboe 1. udg., 52 sider

Lasse Jensen 1. udg., 40 sider

143,20

Skolepris kr.

63,20

47,20

Hvis du mener, at en eller flere af bøgerne her kan bruges i din undervisning, kan du bestille et vurderingseksemplar på https://webshop.praxis.dk/bestil-vurderingseksemplar/

Kontakt forlaget på tlf. 2222 7376 eller mln@praxis.dk for yderligere information.

Erhvervsskolernes Forlag Nyt Teknisk Forlag

Odense

København

Munkehatten 28

Ny Vestergade 17, 4. sal

5220 Odense SØ

1471 København K

PRAXIS - Gymnasiekatalog (forår 2018)  

Undervisningsmaterialer til HTX, HHX, STX og HF.

PRAXIS - Gymnasiekatalog (forår 2018)  

Undervisningsmaterialer til HTX, HHX, STX og HF.