Page 1

นายโปร่ งวิทย์ ลิ้มตระกูล ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่ างขอนแก่ น

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ได้จดั มอบตัวนักเรี ยน- นักศึกษาใหม่ ที่ผา่ นการสอบคัดเลือกประจาปี การศึกษา 2557 ณ หอประชุม ใหญ่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 โดยมีผปู ้ กครองได้นาบุตรหลานมารายงานตัวและมอบตัวเป็ นจานวนมากนอกจากนี้ วิทยาลัยได้มี การบริ การเครื่ องแต่งกาย หนังสือ และอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่จาเป็ นในการเรี ยนการสอน ในภาคเรี ยนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557

316 หมู่ท่ี 18 ตาบลท่าพระ อาเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น 40260 โทรศัพท์ 0-4326-2085

โทรสาร 0-4326-2085 ต่อ 102 www.kkp.ac.th

จัดทาโดยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น


ประชุม

คณะกรรมการจัดกิ จกรรมด้วยช่วย ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2557 โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผู้อานวยการ วิ ทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น นายโปร่งวิ ทย์ ลิ้มตระกูล ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการ ให้บริการประชาชนที่เดิ นทางในช่วงเทศกาล สงกรานต์ซึ่งให้บริการ ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัย แน่ นอน รวมทัง้ มีบริการนวดแผนไทย เครือ่ งดื่ม บารุงสุขภาพ และจุดพักรถตลอด 24 ชังโมง ่ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2557

พิธีสงน้าพระประเพณี สงกรานต์ปีใหม่ ไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 วิทยาลัย สารพัดช่างขอนแก่น ได้ จดั พิธีสรงน ้าพระ และนมัสการสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ประจาวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็ นศิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร


ร่วมสืบสานประเพณี สงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ประจาปี 2557 เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2557 นายโปร่งวิทย์ ลิม้ ตระกูล ผูอ้ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ได้เป็ น ประธานในพิธรี ดน้ าดาหัว ขอพรผูใ้ หญ่ ณ บริเวณ ตึกอานวยการ โดยมีคณะผูบ้ ริหารและบุคลากรของ วิทยาลัยเข้าร่วมทุกคน ซึ่งเป็ นการสืบสานประเพณี อันดีงาม และตระหนักถึงความรักความสามัคคีของ คนในองค์กร

คณะครู และบุคคลกรวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ขอพร

จากผูอ้ าวุโสและคณะผูบ้ ริ หาร เพือ่ ความเป็ นสิริมงคลใน การดาเนินชีวติ โดยเน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น

บรรยากาศที่สนุกสนานในพิธีสรงน้ าพระ รดน้ า ดาหัว ขอพร ผูใ้ หญ่ ร่ วมรับประทานอาหารและกิจกรรมต่างๆอย่าง


พิธเี ปิดงานอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน โดยนายโปร่งวิทย์

ลิ้มตระกูล ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง

ขอนแก่น เป็นประธานในพิธเี ปิดงานอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ ถนน มิตรภาพ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2557 โดยการเปิดบริการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนและการ อานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอด 24 ชั่วโมง


พิธีรดน้ าดาหัว ขอพรผูใ้ หญ่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 นายโปร่ งวิทย์ ลิ้มตระกูล ประธานอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ได้นาวิทยาลัยใน สังกัด ทั้งหมด 11 วิทยาลัย เข้ารดน้ า ดาหัว และขอพร ท่าน ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เนื่องในโอกาสประเพณีวนั สงกรานต์ และปี ใหม่ไทย 2557 เพื่อความเป็ นศิริมงมลในการ ดาเนินชีวิต ณ สวนธรรม ตาราอนัตตา ตุม้ โฮม จังหวัด ขอนแก่น โดยมีคณะผูบ้ ริ หาร และบุคลากรทางการ ศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เข้าร่ วมงาน เป็ นจานวนมาก


คณะที่ปรึกษา นายโปร่งวิทย์

ลิม้ ตระกูล

ผูอ้ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ว่าที่ร้อยตรีอาพล นึกชอบ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายระเด่น

ควรแย้ม

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

นายทินกร

อักษรพิมพ์ รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาฯ

ถ่ายภาพ

บรรณาธิการ นางสาวสิ ริยา โม้หอชัย

ว่าที่ร้อยตรี ปฐวี พรมดี

ว่าที่ร้อยตรี ปฐวี พรมดี

นายทองพูล

ป่ าเกลือ

กองบรรณาธิการ คณะครูอาจารย์ - เจ้าหน้ าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

จัดทาโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่ างขอนแก่ น

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ตาบลท่าพระ อาเภอเมือง

ชาระค่าฝากส่งเป็ นรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ 18/2540 ปณ.ท่าพระ ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 40260

จุลสารกาสะลองสัมพันธ์  

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you