ท่องเที่ยวนวัตวิถีตราด

Page 1


ค�ำน�ำ

จังหวัดตราด มีทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ทงั้ ทางบกและทางทะเล อีกทัง้ มีพนื้ ที่ ติดชายทะเลทั้งบนฝั่งและเกาะ ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวยังคงความสวยงาม และหาดทราย ชายทะเล เหมาะกับการพักผ่อน เล่นน�ำ ้ ชมทรัพยากรธรรมชาติทยี่ งั คงความอุดมสมบูรณ์ เช่น มหัศจรรย์ลานตะบูน หาดทรายด�ำ อ่าวตาลคู่ หาดบานชืน่ ฯลฯ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทาง ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ 52 เกาะ โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ�ำเภอ คือ 5 อ�ำเภอบนฝัง่ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองตราด อ�ำเภอ เขาสมิง อ�ำเภอบ่อไร่ อ�ำเภอแหลมงอบ อ�ำเภอคลองใหญ่ และพื้นที่เกาะทั้ง 2 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอเกาะช้าง และอ�ำเภอเกาะกูด เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฝั่งร่วมกับการท่องเที่ยววิถีชุมชนคนตราด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวหลักกับรอง นอกจากเกาะแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว วิถีชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนคนตราด ความสัมพันธ์ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารพื้นถิ่น วิถีชีวิต ของคนในชุ ม ชนจั ง หวั ด ตราด ซึ่ ง มี เ สน่ ห ์ มี อั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว จึ ง เกิ ด เป็ น หนั ง สื อ “ท่องเที่ยววิถีตราด” ขึ้น


สารบัญ อ�ำเภอเมืองตราด บ้านท่าระแนะ 6 บ้านเปร็ดใน 9 บ้านปากพีด 12 บ้านคันนา 14 บ้านแหลมศอก 16 บ้านชายเนิน 18 บ้านตะกาง 21 บ้านป่าหมาก 22 บ้านแหลมกลัด 25 บ้านอ่าวใหญ่ 27 ชุมชนรักษ์คลองบางพระ 29

อ�ำเภอเขาสมิง บ้านวังตัก 32 บ้านสลัก 34 บ้านตรอกตะแคง 36 บ้านมุมสงบ 38 บ้านคลองใหญ่ 40

อ�ำเภอแหลมงอบ บ้านน�้ำเชี่ยว 42 บ้านแหลมมะขาม 45 ชุมชนยายม่อม 50 บ้านกลาง 51 บ้านอ่าวตาลคู่ 52 บ้านคลองใหญ่ 54 บ้านท้ายเขา 56 บ้านธรรมชาติล่าง 58

อ�ำเภอบ่อไร่ บ้านคลองขวาง 60 บ้านจัดสรร 62 บ้านมะม่วง 66 บ้านทับทิมสยาม 01 67


อ�ำเภอคลองใหญ่ บ้านไม้รูด 70 บ้านคลองใหญ่ 72 บ้านห้วงโสม 74 บ้านห้วงบอน 76 บ้านร่วมสุข 78 บ้านโขดทราย 80

อ�ำเภอเกาะกูด บ้านอ่าวสลัด 82 บ้านคลองเจ้า 84 บ้านอ่าวใหญ่ 86

อ�ำเภอเกาะช้าง บ้านสลักคอก 88 บ้านสลักเพชรเหนือ 90 บ้านคลองสน 92


แผนที่

จังหวัดตราด


µÅÒ´¾ÅÍÂ˹ͧºÍ¹

¨.¨Ñ¹·ºØÃÕ

¹éÓµ¡ÊÅÑ´ä´ Í.º‹ÍäÆ น�้ำตกคลองแก้ว ÇÑ´àÁ×ͧࡋÒáʹµØ‹Á

วัดทับทิมสยาม Í.à¢ÒÊÁÔ§ ÊǹÊÒ¸ÒóÐÊÒÁѤ¤Õ

Í‹ÒǸÃÃÁªÒµÔ หาดทรายด�ำ

ÇÑ´ºØ»¼ÒÃÒÁ

Í.áËÅÁ§Íº

Í‹ÒǵÒŤً

·Õè·Ó¡Òà ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔ

ºŒÒ¹¹éÓàªÕèÂÇ

ลานตะบูน ท่าระแนะ

à¡ÒЪŒÒ§

แหลมกลัด

¹éÓµ¡ÊоҹËÔ¹

ËÒ´·ÃÒÂà§Ô¹ ËÒ´·ÃÒÂá¡ŒÇ ËÒ´·ÃÒ§ÒÁ Èٹ ÊÀÒ¡ÒªÒ´ä·Âà¢ÒŌҹ

Í‹ÒÇä·Â

ËÒ´·Ñº·ÔÁ

ËÒ´äÁŒÃÙ´

ËÒ´ºÒ¹ª×è¹ à¡ÒТÒÁ à¡ÒСÃдҴ

ËÁÙ‹à¡ÒСÃÐ à¡ÒÐÃѧ

à¡ÒÐÃÐÂÑé§

à¡ÒÐËÁÒ¡ Í.¤ÅͧãËÞ‹

à¡ÒÐäÁŒªÕé à¡ÒСٴ


6 บ้านท่าระแนะ

บ้านท่าระแนะ

ม. 2 ต�ำบลหนองคันทรง

ชุ มชนท่ อ งเที่ ยว OTOP นวัตวิถี ดินแดนมหั ศ จรรย์ ลานตะบู น @ตราด เชิญเที่ย วบ้า นฉัน “ท่า ระแนะตราด”

ป่าชายเลน

• ป่าโกงกาง • ป่าจาก • ป่าตะบูน • หัวร้อยรู

OTOP

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ โฮมสเตย์ อนุรักษ์ • ปลูกหอย • ปล่อยปู • ปักโกงกาง • มัดหัวร้อยรู • ล่องเรือ • หอชมวิว

กลุ่มต้นตะบูน

“รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้รมพระบารมี”

สินค้าชุมชน

• อาหารทะเลสด/แปรรูป • พืชผัก ผลไม้ • ขนมจาก

• หมวกใบคันทรง • หมวกใบจาก • ชาร้อยรู ชาร้อยรู

• น�้ำสมุนไพร • ผ้ามัดย้อมลูกตะบูน • ทองม้วนใบโกงกาง

อาหารพื้นถิ่น

• จันรอนย่าง • แกงหอยใบชะพลู • ต้มส้มปลากระบอก • ปูไข่ตะกายดาว • ขนมพิมพ์ข้าวตอก

• ขนมพิมพ์ข้าวตอก • ขนมเปียก • ขนมกวน • กระเป๋าจักสาน ติดต่อ : นายสายชล สุเนตร เบอร์โทร 08 1161 6694


7

ท่าระแนะ มหัศจรรย์ลานตะบูน แพ็คเกจ ครึ่งวัน ท่านละ 450.-

ล่องเรือชมธรรมชาติ อเมซอนตะวันออก เข้ า ชมมหั ศ จรรย์ ล านตะบู น เล่ น โบว์ ลิ่ ง ลูกตะบูนพร้อมกับดูแลสุขภาพชิมชาร้อยรู จะอยู่ร้อยปีกับใบโกงกางชุปแป้งทอดและ ขนมพิมพ์ข้าวตอก 8.00 น. ชมสินค้าชุมชน และสาธิตการท�ำผ้า มัดย้อมจากลูกตะบูน 8.30 น. Check in จุดแรกกันเลยที่หลักกิโล ท่าระแนะ อเมซอนตะวันออก

9.30 น. ชมธรรมชาติมหัศจรรย์ลานตะบูน ที่ ใ ครๆก็ อ ยากมาสั ม ผั ส พร้ อ ม กิ จ กรรมโยนโบว์ ลิ่ ง ลู ก ตะบู น และ ปลูกหอยพอก 10.00 น. เที่ยวต่อกันเลยที่หอชมวิวพร้อม กิจกรรมสนุกๆ โยนฝักโกงกาง 11.00 น. ชมสาธิตการจักสานใบคันทรงและ การท� ำ ขนมพื้ น บ้ า น ขนมพิ ม พ์ ข้าวตอก 12.00 น. เทีย่ งแล้วมารับประทานอาหารพืน้ ถิ่นเลิศรสกันที่แพจากนั้นไปช๊อป ของฝากของที่ระลึกก่อนกลับบ้าน

แพ็คเกจ 1 วัน ท่าน 600.8.40 น. พักเหนื่อยกันก่อนในแพพร้อมดื่ม น�้ำสมุนไพรเย็นๆ กับขนมพื้นบ้าน เลิศรสและรับฟังเรื่องราวบ้านฉัน “ท่าระแนะ” กับนักเล่าเรื่องชุมชน 9.00 น. ลอ่ งเรือชมทิวทัศน์ปา่ ชายเลนพร้อม กิจกรรมปล่อยปูสู่ธรรมชาติ

9.00 น. ชมชิมแปลงผักออแกนิค เรียนรู้ การท�ำเกษตรอินทรีย์ 10.00 น. สาธิตการท�ำขนมพื้นบ้าน 11.00 น. จักสานหรรษา ตามประสาบ้านๆ 12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง แสนอร่อย 13.00 น. ล่องเรือชมธรรมชาติอเมซอน ตะวันออก เข้าชมมหัศจรรย์ลาน ตะบูน เล่นโบว์ลิ่งลูกตะบูนพรอม ปลูกหอย ปล่อยปู 15.00 น. ขึ้นหอชมวิว พร้อมกับดูแลสุขภาพ ชิมชาร้อยรู จะอยู่ร้อยปี กินใบ โกงกางชุบแป้งทอด 16.00 น. ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าของ ฝากของที่ระลึก


8

แพ็คเกจ 1 วัน 1 คืน ท่านละ 1,200 บาท

6.00 น. ตื่นเช้ารับรุ่งอรุณ @ท่าระแนะ 6.30 น. รบั ประทานอาหารเช้าพร้อมเตรียมตัว เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ โทร นางไพรัตน์ สุเนตร 08 1983 9874, นายสายชล สุเนตร 08 1161 6694

พักโฮมสเตย์ พร้อมอาหาร 3 มื้อ 9.00 น. ชมชิมแปลงผักออร์แกนิค เรียนรู้การท�ำเกษตรอินทรีย์ 10.00 น. สาธิตการท�ำขนมพื้นบ้าน 11.00 น. จักสานหรรษา ตามประสาบ้านๆ หมายเหตุ : โปรแกรมการท่องเที่ยวและเวลาใน 12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง การลงเรือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม แสนอร่อย ความเหมาะสม 13.00 น. ล่องเรือชมธรรมชาติอเมซอน ตะวันออก เข้าชมมหัศจรรย์ ของดี[ต้อง]ห้ามพลาด ลานตะบูน เล่นโบว์ลิ่งลูกตะบูนพร้อม • ผ้ามัดย้อมลูกตะบูน ปลูกหอย ปล่อยปู • ใบโกงกางทอด 15.00 น. ขึ้นหอชมวิว พร้อมกับดูแลสุขภาพชิม ชาร้อยรู จะอยู่ร้อยปี กินใบโกงกางชุบ าด ล แป้งทอด มพ 16.00 น. ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ OTOP และหา สินค้าของฝากของที่ระลึก 17.00 น. เข้าพักผ่อนบ้านพักโฮมสเตย์ 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ี ด ง

ขอ

• • • • •

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ

หมวกใบคันทรง หมวกใบจาก ชาร้อยรู น�้ำสมุนไพร ผ้ามัดย้อมลูกตะบูน

กลุ่มต้นตะบูน ป่าชายเลน • • • •

• ล่องเรือ • หอชมวิว

บ้านท่าระแนะ คลองท่าระแนะ - คลองเจ๊ก

ป่าโกงกาง ป่าจาก ป่าตะบูน หัวร้อยรู


บ้านเปร็ดใน

9

บ้านเปร็ดใน

ม. 2 ต�ำบลห้วงน�้ำข้าว

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน “เที่ยวไปเรียนรู้ไปกับศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านเปร็ดใน” นอกจากศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ จะเป็นสถานที่เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และ เวทีประชุมม.บ้านของชาวบ้านเปร็ดในแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน

และอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ ห้องจัดแสดง ซากวาฬบรูด้าและของเก่าเล่าเรื่องที่สะท้อน อัตลักษณ์ความเป็นมาของชุมชนบ้านเปร็ดใน ซึ่งเป็นอนุสรณ์ที่เก็บไว้ให้คนรุ่นหลังศึกษา เปิดให้เข้าชมเวลา 08.00-16.00 น. พร้อม มีห้องบรรยายรองรับคณะนักท่องเที่ยวได้ 20-50 คน เหมาะส�ำหรับ นัก ท่องเที่ยวที่ ต้องการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ท่องเทีย่ วชุมชนสีเขียวต้นแบบ “บ้านเปร็ดใน”

พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติ การจัดการน�ำ้ ชุมชน ตามแนวพระราชด�ำริ

ป่าชุมชนชายเลนบ้านเปร็ดใน มรดกผืนป่า ตะวันออก เปิดเข้าชม จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. “ ชุมชนบ้านเปร็ดใน” เป็นแหล่งเรียนรู้ เชิงระบบนิเวศป่าชายเลนอันดับที่ 26 ของ โลกและเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อที่ป่ากว่า 12,000 ไร่ เพื่อการศึกษา และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปัจจุบันผู้น�ำชุมชน บ้านเปร็ดในได้จัดให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ชมพืชพันธุ์สัตว์ป่าชายเลนและวิถีชีวิตชุมชน โดยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เดินส�ำรวจ ป่าชายเลนพร้อมชมความอุดมสมบูรณ์และ ทัศนียภาพ กิจกรรมปลูกป่า รวมถึงฟังเสียง กั้งดีด เดินชมปูก้ามดาบ ปลาตีน ปูหนุมาน ปูเปรี้ยวหลากสี ลิงแสม เหยี่ยวแดง ตัวชะมด และพันธุ์พืชมากกว่า 38 ชนิด


10

ชุบชีวิตคืนปูสู่ป่า @ธนาคารปูด�ำ

ธรรมชาติ ข องปู ด� ำ เมื่ อ ท้ อ งแก่ เ ต็ ม ที่ จะออกไปล้างไข่ในทะเลแล้วลูกปูก็ลอยกลับ เข้ามาหากินเติบโตที่ป่าชายเลน แต่ระหว่าง ที่ปูเดินทางไปมักจะถูกคนจับไปก่อนที่จะได้ ล้างไข่ท�ำให้ปูด�ำลดจ�ำนวนลง ดังนั้น ชุมชน จึงจัดตั้ง “ ธนาคารปูด�ำ ” เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปู เริ่มแรกได้ขอซื้อแม่ปูท้องแก่จากชาวบ้านไป ปล่อยลงกระชังในคลองทีม่ สี ภาพน�ำ้ เหมาะสม เพื่อให้แม่ปูได้ล้างไข่ ในแต่ละปีชุมชนปล่อย แม่ปคู รัง้ ละ 120 ตัว ช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. ของ ทุกปีและมีกิจกรรมปล่อยลูกปูคืนสู่ธรรมชาติ บริ เ วณป่ า ชายเลน และพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ใ ห้ นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกอีกด้วย

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ใบเหงือกปลาหมอ ซึ่งเป็นสมุนไพรช่วยรักษาโรคต่าง ๆ เช่น ขับลมในกระเพาะ ลมเวียน และยังมีขนุน ฟักทอง ใบเบญจมาศ หรือฝาง โดยน�ำแก่นฝาง มาต้ ม แก้ ร ้ อ นใน สามารถน� ำ มาแปรรู ป เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครัวเรือน

น�้ำพริกแกงสมุนไพร “น�้ำพริกแกงสมุนไพร” ผลิตโดยกลุ่ม สตรีสหกรณ์แปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน เป็น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด จากการรวมสมุ น ไพรไทย 22 ชนิด ที่มีในพื้นถิ่นและมีในสูตรต้นต�ำหรับ อาหารไทยที่เป็นทั้งยาและอาหาร เป็นการ น� ำ สมุ น ไพรไทยที่ มี อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ม าแปรรู ป ให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน อาทิ • น�้ำพริกแกงกะทิ • น�้ำพริกแกงส้ม • น�้ำพริกสมุนไพรเผ็ดแห้ง • น�้ำพริกแกงสมุนไพรสด • น�้ำพริกแกงเขียวหวาน • น�้ำพริกแกงคั่วกลิ้ง

สมุนไพรใบขลู่

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP @บ้านเปร็ดใน

ขนมข้าวเกรียบสมุนไพร OTOP 5 ดาว สินค้าขึ้นชื่อของเปร็ดใน ที่นักท่องเที่ยว นิ ย มหาซื้ อ เป็ น ของฝากและของทานเล่ น ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเปร็ดใน โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในพื้นที่ โดยเฉพาะ พื ช สมุ น ไพรจากธรรมชาติ ที่ น� ำ มาใช้ เ ป็ น ส่วนผสมนั้นมีอยู่ทั่วไปตามป่าชายเลน น�ำมา

“ใบขลู”่ เป็นผักสมุนไพรเพือ่ การบริโภค และใช้ผลิตชาขลูต่ น้ ขลูข่ นึ้ ตามธรรมชาติในป่า ชายเลนของประเทศเขตร้อน ปลูกได้ในพื้นที่ ดินเค็ม และหาดทราย ใบขลูส่ ดมีรสหวานและ มีความฝาดเล็กน้อย คนท้องถิน่ นิยมลวกใบขลู่ กินกับน�้ำพริกและใช้ปรุงอาหารพื้นบ้าน เช่น ย�ำและแกงคั่ว

ชาขลู่ “ชาขลู่” ชาเพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญา บ้ า นเปร็ ด ใน มี ส รรพคุ ณ ใช้ รั ก ษาโรคเบา หวาน ลดน�้ำตาลในเลือด ลดไขมันและการ


11 แก้ร้อนในกระหายน�้ำ ดื่มก่อนนอนช่วยให้ หลับลึก ล้างล�ำไส้ ขับไขมัน และลดน�้ำหนัก ได้ดี ราคาถูก เหมาะแก่การซื้อเป็นของฝาก คนรักสุขภาพ

อาหารพื้นถิ่นบ้านเปร็ดใน

อุดตันของเส้นเลือด ควบคุมความดันต�่ำและ ความดันสูง ช่วยให้ระบบการท�ำงานของไต ดีขนึ้ แก้นวิ่ ในไต ช่วยลดอาการ ต่อมลูกหมาก โต ขับปัสสาวะ แก้รดิ สีดวงทวาร ช่วยให้ระบบ ขับถ่ายสมบูรณ์ แก้มุตกิตตกขาว ระดูขาว

เส้นทางศึกษา ระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านเปร็ดใน

ชาวบ้านบ้านเปร็ดในมีอาหารพื้นถิ่นที่ สืบทอดมาตัง้ แต่โบราณ ซึง่ เป็นอาหารทีใ่ ช้พชื ผักสมุนไพรพื้นถิ่น เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านใน การท�ำอาหารพื้นบ้าน 5 เมนูยอดนิยม ได้แก่ ย�ำหัวปลี ข้าวเกรียบสมุนไพร ปูแสมหลน ปูแสม 3 รส และต้มส้มปลากระพง ตบท้าย ด้วยขนมตาลเป็นของหวาน ถือเป็นอาหารที่ ชวนชิมของบ้านเปร็ดในเลยทีเดียว ติดต่อ : นางสุพัตรา สิงห์พันธ์ เบอร์โทร 09 3286 4735

โรงเรี ยน บ้านเปร็ดใน

ศูนย์เรี ยนรู้ชมุ ชน บ้านเป็ดใน

ศาลเจ้าหนองเปร็ด ต้นแบบพลังงาน ทางเลือก แปลงเกษตร ตามแนวทฤษฎี ใหม่

ศาลเจ้าปู่น้อย


12 บ้านปากพีด

บ้านปากพีด ม. 5 ต�ำบลห้วยแร้ง

ชมธรรมชาติ ล� ำ คลองห้วยแร้ง ชมความงาม ดอกครู ซ เล่ น น�้ำ พายเรื อ แก่ง สามชั้น ขอพรพระใหญ่วัด บางปรื อ


13

เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

บ้านปากพีด ม.ที่ 5 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 1. กลุ่มท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแร้ง อบต.ห้วยแร้ง 2. วัดบางปรือ 3. ปั่นจักรยานชมสวนผลไม้ 4. จุด check point OTOP นวัตวิถี 5. จุดลงเรือ 6. จุดแปรรูปวิสาหกิจสับปะรดและเทียนหอม 8. แก่งสามชั้น (ติดต่อ : นารีรัตร์ ทศรัตน์ เบอร์โทร 08 9092 7844)

อบต. ห้วยแร้ง

ถนนสายฉางเกลือ - สุขุมวิท

จุดลงเรื อ วัดบางปรื อ

วัดเนินยาง จุดแปรรูปวิสาหกิจ สับปะรดและเทียนหอม

แก่งสามชั้น


14 บ้านคันนา

บ้านคันนา

ม. 5 ต�ำบลห้วงน�้ำข้าว

ล่องแพชมการเลี้ยงหอยนางรม ชิมหอยนางรมสดๆ สัมผัสบรรยากาศ ที่ลานปูใบ้ เที่ยวชม ชิมทุเรียน ในสวนทุเรียนร้อยปี

เชิญเที่ยวบ้านฉัน

“บ้านคันนา ตราด” ศูนย์เรียนรู้กลุ่มประมงพื้นบ้าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร • กิจกรรมเรียนรู้การเลี้ยงหอยต่างๆ ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มประมงพื้นบ้าน • กิจกรรมลงแพวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ เลี้ยงหอย

ร้านค้าสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์และ สินค้าชุมชน • มะนาวโห่แช่อิ่ม • หอยหวานสามรส • หอยหวานสมุนไพร


15

ป่าชายเลน บ้านคันนามีพื้นที่ป่าชายเลน ประมาณ 128 ไร่ มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ นักท่องเทีย่ วได้รว่ มท�ำกิจกรรมตลอดฤดูกาล

วัฒนธรรมท้องถิ่น

• อาหาร • การแต่งกาย • ที่อยู่อาศัย าด • ลประเพณี พ หาม • ภาษา • อาชีพ ติดต่อ : นายสุวัฒน์ ทองปาน 08 6814 8479 ID Line : banbam987

ี ด ง

ขอ

ป่าชายเลน ลานปู ใบ้ • แหล่ งหาหอย ชนิดต่างๆ • เทศกาลชมปูนิ่ม • ศูนย์เรียนรู้ กลุ่มประมงพื้นบ้าน

ตัวเมืองตราด

สระน�้ำ หนองหว้ากอก

ร้านค้าสหกรณ์ • • • •

มะม่วงโห่แช่อิ่ม หอยหวานสามรส หอยหวาน สมุนไพร

โฮมสเตย์

บ้านคันนา


16 บ้านแหลมศอก

บ้านแหลมศอก ม. 6 ต�ำบลอ่าวใหญ่

เมนูแนะน�ำ

1. น�้ำพริกกระพรุนพร้อม ผักแกล้ม 2. ทะเลลวกน�้ำจิ้มซีฟูด 3. ห่อหมก 4. ปลากระบอกต้มส้ม 5. หมูต้มใบชะม่วง 6. ขนมรังผึ้ง

สินค้า OTOP ต�ำบลอ่าวใหญ่ 1. น�้ำพริกกุ้ง 2. เปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม 3. สบู่น�้ำผึ้งชันโรง 4. น�้ำพริกเผาเห็ดบ้านสามแหลม 5. หมึกกรอบ 6. ขนมกลีบล�ำดวน 7. ทรายสีในแก้วใส 8. น�้ำพริกเผามันปู 9. เรือจ�ำลองจากไม้ระก�ำ 10. กล้วยฉาบปรุงรส 11. ท๊อฟฟี่ถั่วกะทิ


17

โปรแกรมท่องเที่ยว

11.30 – รับประทานอาหารกลางวัน (ศาลาริมทะเล)

* ช่วงเดือน พ.ย. – ก.พ. ดูโลมาที่ ปลายสะพาน ซื้อของฝาก เดินทางกลับ เปลี่ยนเป็นรถซาเล้งพ่วงข้างของชาวบ้าน นั่ง 3 คน/คัน โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอเมืองตราด โทร : 0 3952 3969 ติดต่อ : ดารัตน์ กุลประกอบกิจ โทร : 08 1155 6878

12.30 – สักการะขอพรศาลกรมหลวงฯ 13.15 – ไปบ้านแหลมโป๊ะดูวิถีชีวิต ชาวประมงการทอดแหในทะเล 14.00 – บ้านแหลมสนชมวิถีชุมชนชาวเล ท่าเรือประมง ดูการแกะปู-กั้ง จากอวน ซื้อของทะเลสดจาก ชาวประมง ดูการแกะเนื้อปู 15.00 – ชมจุดชมวิวสะพานแหลมศอก

• • • • • • • • • • •

บ้านแหลมหญ้า ม. 3 บ้านอ่าวใหญ่ ม. 1

• สถานีต�ำรวจภูธรอ่าวช่อ • เส้นทางเดินรถ-ปั่นจักรยาน • วัดด่าวช่อ

บ้านอ่าวช่อ ม. 2

บ้านแหลมพร้าว ม. 4 บ้านอ่าวขาม ม. 5

• ศาลาหมู่บ้าน ม.5

ศูนย์การเรียนรู้ต�ำบลอ่าวใหญ่ วัดอ่าวใหญ่ กราบพระ ลงแพท่าน�้ำวัดอ่าวใหญ่ งมหอยปากเป็ด การหาหอยนิ ด้วยกะลามะพร้าว ชมวิถีการเลี้ยงหอยนางรม-หอยตะโกรม การท�ำประสงหอยลายเชิงอนุรักษ์ (กระดิ๊บหอย) ชมการรักษาพืชพันธุ์สัตว์น�้ำ จุดชมวิวและเรือพื้นบ้านจ�ำลอง สะพานบ้านแหลมเทียน ลงแพที่สะพาน • ศาลาหมู่บ้าน ม.4 • แหลมพร้าว พิพิธภัณฑ์ปูหิน • แหลมสน วิถีชาวประมง • ก ิจกรรมตามฤดูกาล ตกกุ้ง ตกหมึก • ต�ำหนักกรมหลวง • สะพานแหลมศอก

บ้านแหลมศอก ม. 6


18 บ้านชายเนิน

บ้านชายเนิน ม.10 ต�ำบลแหลมกลัด

แหล่งท่องเทีย่ ว

1. ชมหิ่งห้อยคลองประทุน 2. แหล่งศึกษาป่าชายเลน 3. ศูนย์เพาะพันธุ์ปูม้า 4. ยามาดายะบีช รีสอร์ท 5. ชุมชนประมงปากคลองอ่าวระวะ 6. แหล่งชมโลมาอีรวดี 7. หาดสุวรรณเกลียวทอง 8. น�้ำตกท่าเส้น 9. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 10. น�้ำตกสะพานหิน 11. อ่างเก็บน�้ำสะพานหิน 12. หาดมุกแก้ว 13. หาดพลอยแดง 14. หาดทับทิม 15. ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน 16. หลวงพ่อแดง 17. หอชมวิว ม.9

ทัวร์หาหอยทีแ่ หลมกลัด

แพ็คเกจท่องเที่ยวชุมชนต�ำบลแหลมกลัด 1 วัน 1 คืน กับมหัศจรรย์ชีวิตที่ควรสัมผัส สักครั้งในชีวิต วันแรก 9.00-9.30 น. ณ ศูนย์ท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลแหลมกลัด 9.45-10.00 น. กิจกรรมหาหอยที่หัวหาด 10.15-11.00 น. ไหว้หลวงพ่อแดง ณ ศูนย์ราชการุณย์ (เขาล้าน) 11.15-11.30 น. แวะพัก ณ น�้ำตกสะพานหิน ม.5 12.30-12.30 น. รับประทานอาหารที่ศูนย์ เรียนรู้การท่องเที่ยวโดย ชุมชนแหลมกลัด 13.00-14.00 น. ไหว้เจ้าแม่พกิ ลุ ทอง ณ ม.1 14.30-15.00 น. เยี่ยมชมวิถีชีวิตประมง


19 15.15-16.00 น. เยีย่ มชมธนาคารปูมา้ ม. 2 และร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธ์ุปูม้า 16.00-17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย/รับ ประทานอาหารเย็น 18.00-21.00 น. ล่องเรือชมหิ่งห้อยคลอง ประทุน เสร็จกิจกรรมเดิน ทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ เพียงท่านละ 1,200 บาทต่อคน ไม่รวมที่พัก รวมค่าอาหารซีฟู้ด 2 มื้อ (มื้อกลางวันและมื้อเย็น) ติดต่อสอบถาม โทร : 0 3958 4233, 08 0095 1588

ทัวร์หาหอยทีแ่ หลมกลัด

แพ็คเกจท่องเที่ยวชุมชนต�ำบลแหลมกลัด 2 วัน 1 คืน กับมหัศจรรย์ชีวิตที่ควรสัมผัส สักครั้งในชีวิต วันแรก 9.00-9.30 น. ณ ศูนย์ท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลแหลมกลัด 9.45-10.00 น. กิจกรรมหาหอยที่หัวหาด 10.15-11.00 น. ไหว้หลวงพ่อแดง ณ ศูนย์ราชการุณย์ (เขาล้าน) 11.15-11.30 น. แวะพัก ณ น�ำ้ ตกสะพานหิน ม.5 12.30-12.30 น. รับประทานอาหารที่ศูนย์เรียนรู้ การท่องเที่ยวโดยชุมชน แหลมกลัด 13.00-14.00 น. ไหว้เจ้าแม่พิกุลทอง ณ ม.1 14.30-15.00 น. เยี่ยมชมวิถีชีวิตประมง 15.15-16.00 น. เยี่ยมชมธนาคารปูม้า ม.2 และร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธ์ุปูม้า 16.00-17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็น 18.00-21.00 น. ล่องเรือชมหิ่งห้อย คลองประทุน เสร็จกิจกรรม เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ วันที่สอง 07.00 -11.00 น. พร้อมกันที่หาดมุกเมฆลงเรือ ล่องชมโลมา เพียงท่านละ 1,800 บาทต่อคน ไม่รวมที่พัก รวมค่าอาหารซีฟู้ด 3 มื้อ (มื้อกลางวัน มื้อเย็น และมื้อกลางวัน ของวันที่ 2) ติดต่อสอบถาม โทร : 0 3958 4233, 08 0095 1588


20

ทัวร์หาหอยทีแ่ หลมกลัด

แพ็คเกจท่องเทีย่ วโดยชุมชนต�ำบลแหลมกลัด 1 วัน 1 คืน กับมหัศจรรย์ชีวิตที่ควรสัมผัสสัก ครั้งในชีวิต วันแรก 9.00 – 9.30 น. ณ ศูนย์ท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลแหลมกลัด 9.45 – 11.00 น. กิจกรรมหาหอยที่หัวหาด 11.00 – 12.30 น. แวะพัก ณ น�ำ้ ตกสะพานหิน ม.5 และรับประทานอาหาร 13.00 – 13.30 น. ไหว้เจ้าแม่พิกุลทอง ณ ม.1 13.30 – 14.30 น. เยี่ยมชมวิถีชีวิตประมง 14.30 – 16.00 น. เยี่ยมชมธนาคารปูม้า ม.2 และร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธ์ุปูม้า 16.00 – 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็น 18.00 – 21.00 น. ล่องเรือชมหิ่งห้อย คลองประทุน เสร็จกิจกรรม เดินทางกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ

วันที่สอง 07.00 – 11.00 น. พร้อมกันที่ท่าเรือ บ้านคลองสน ชมแมงกะพรุน หลากสี โชคดีอาจได้ชมโลมา เพียงคนละ 990 บาท รวมที่พักโฮมสเตย์ 790 บาท ไม่รวมที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อ มื้อกลางวัน - มื้อเย็น (อาหารทะเล+น�้ำจิ้มพริกเกลือ) และมื้อกลางวัน ของวันที่ 2) ติดต่อสอบถาม โทร : 0 3958 4233, 08 9095 1588

ไปต

ราด

แหล่งศึกษาป่าชายเลน ศูนย์เพาะพันธุ์ ปูม้า ยามาดายะบีช รี สอร์ท

อ่างเก็บน�้ำสะพานหิน น�้ำตกท่าเส้น น�้ำตกสะพานหิน

ชุมชนประมง ปากคลองอ่าวระวะ หาดสุวรรณเกลียวทอง หาดมุกแก้ว หอชมวิว

แหล่งชมโลมาอิรวดี

หาดพลอยแดง หาดทับทิม หลวงพ่อแดง


21 บ้านตะกาง

บ้านตะกาง ม.2 ต�ำบลตะกาง

ชมไผ่กอหลวง จุดชมวิวอ่างเก็บน�้ำสระฆ้อ วัดตะกาง ระนาดจากไผ่กอหลวง ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และอาหารพื้นถิ่น

ป่าต้นน�้ำ อ่างเก็บน�้ำ ทับตาพง วัดเนินสูง

วัดตะกาง สระมรกต แนวป่าชายเลน

ไผ่กอหลวง

อ่างเก็บน�้ำสระฆ้อ


22 บ้านป่าหมาก

บ้านป่าหมาก ม.3 ต�ำบลวังกระแจะ

หมูบ่ า้ นป่าหมาก ก่อตัง้ มานานกว่า 400 ปี หมู่บ้านป่าหมาก มีชื่อว่า หมู่บ้านสระสีเสียด โดยมีประชากรดั้งเดิมเป็นชาวจีน ที่เดินทาง ผ่านมาทางประเทศเวียดนาม ซึ่งมาตั้งรกราก อยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย อีกทั้ง เคยเป็นทีร่ วบรวมพล มีการกอบกูเ้ อกราชของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทรงขยาย อาณาเขตการปกครองมาถึ ง จั ง หวั ด ตราด และได้ทรงดูแลบูรณะสิ่งต่างๆ ในส�ำนักสงฆ์ สระสีเสียด ซึ่งในปัจจุบัน คือวัดบุปผารามฯ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จ พระเจ้าปราสาททอง แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ วั ด บุ ป ผาราม หรื อ วั ด ปลายคลอง เป็ น วั ด เก่ า แก่ ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด ตราด สร้ า งขึ้ น ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่ง กรุงศรีอยุธยา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2191

สิ่งส�ำคัญภายในวัดนี้ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็น แหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่ส�ำคัญโดยเฉพาะ อย่างยิ่งพระบรมสารีริกธาตุ ภาพจิตรกรรม ฝาผนั ง ในพระอุ โ บสถสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ เป็ น ฝี มื อ ช่ า งที่ โ ดดเด่ น ได้ น� ำ เหตุ ก ารณ์ ที่ ป ระสบในครั้ ง นี้ ไ ปบอกกั บ หลวงเมื อ ง หลวงเมืองก็เห็นด้วย จึงได้ลงมือเตรียมพื้นที่ และสร้างวัดขึ้น ให้ชื่อตามนิมิตรหมายว่า “วัดบุปผาราม” แปลว่า อารามแห่งดอกไม้ หรื อ สวนดอกไม้ จากหลั ก ฐานทะเบี ย นที่ กรมศาสนา ได้ตรวจสอบเมื่อปี พ.ศ. 2529 รั บ รองว่ า วั ด บุ ป ผารามได้ ส ร้ า งขึ้ น ในสมั ย อยุ ธ ยา โดย “หลวงเมื อ ง” เป็ น ผู ้ ส ร้ า ง เมื่อปี พ.ศ. 2195 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จ พระเจ้าปราสาททอง


23 พระอุโบสถ ก่ออิฐถือปูน ผนังด้านนอก สีขาว บานประตูหน้าต่างเป็นไม้ด้านในมี จิตรกรรมฝาผนังศิลปะ สมัยรัตนโกสินทร์ตอน ต้น ลายพระพุทธเจ้า ปางแสดงธรรมลายดอก

วรรณคดีจีนแสดงให้เห็นว่า วัดแห่งนี้อาจได้ รับการอุปถัมภ์จากชาวจีนที่มาค้าขายแถบ ชายฝั่งทะเลตะวันออก (พ่อค้าชาวจีนอพยพ ทางเรือมาที่เมืองตราด ตั้งแต่สมัยอยุธยา บ้างอพยพจากอยุธยา กรุงเทพฯ เวียดนาม บ้างก็มาจากมาเลเซีย สิงคโปร์)

พุดตาน เพดานเป็นรูปดาว มีลายกลีบบัวซ้อน อยู่ภายใน มีพระประธานคือ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย สันนิษฐานว่า สร้างขึน้ ในสมัยอยุธยา เป็นพระพุทธรูปทีพ่ ทุ ธ ลักษณะพิเศษคือที่นิ้วมือนิ้วเท้าของท่านช่าง ได้ ส ร้ า งให้ มี ลั ก ษณะต่ า งจากพระพุ ท ธรู ป ทั่วไป คือ เป็นสีขาวขุ่น เหมือนมนุษย์นับเป็น ความแปลกที่น่าสนใจยิ่ง วิ ห ารพระพุ ท ธไสยาสน์ เป็นอาคาร ชั้นเดียว ภายในประดิษฐานพระปางไสยาสน์ ผนังมีจิตรกรรมฝาผนังเน้นลายดอกไม้ และ สัตว์ตา่ งๆ ปัจจุบนั หลุดลอกไปมากแล้ว เขียนขึน้ ในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ เ ป็ น ฝี มื อ ช่ า งท้ อ งถิ่ น แต่ล้วนแล้วผสมกลมกลืนด้วยศิลปะจีนและ

พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งรวบรวมโบราณ วั ต ถุ อั น ทรงคุ ณ ค่ า ไว้ ม ากมายโดยเฉพาะ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ซึ่ ง เป็ น มงคลสู ง สุ ด คูบ่ า้ นเมือง มีพระพุทธรูปทอง บุเงิน พระพุทธรูป ปางต่างๆ รวมทั้งเครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วย ยุโรป กลองมโหระทึกแสดงให้เห็นถึงการเดินทาง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเมืองท่าชายฝั่ง ตะวันออกกับเมืองท่าโพ้นทะเลในแถบเอเชีย อาคเนย์ ข้ า มไปไกลถึ ง ซี ก โลกตะวั น ตก พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. แต่ช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยว จะปิดถ้าต้องการเข้าชมต้องติดต่อเจ้าอาวาส หรือผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์จะอยู่ภายในวัด


24

โบราณวัตถุชิ้นส�ำคัญ 1. พระบรมธาตุ 2. พระพุทธรูปปางบ�ำเพ็ญทุกรกิริยา 3. พระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบสุโขทัย

อาหารพื้นถิ่น • แกงส้มลูกเถาคันปลากด

ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชน • ผ้ามัดย้อม, ผ้าบาติก • ข้าวหมาก • ของฝากของที่ระลึก กระเป๋าผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม • สับปะรดกวน • กล้วยฉาบ • กล้วยกรอบแก้ว • น�้ำพริก ติดต่อ : นายเรวัต ขาวลอย เบอร์โทรศัพท์ 08 1723 2596

ลูกเถาคัน

สัมมาชีพชุมชน

อ่างเก็บน�้ำ เขาระก�ำ วัดบุปผาราม

วัดไผ่ล้อม


25 บ้านแหลมกลัด

บ้านแหลมกลัด ม.2 ต�ำบลแหลมกลัด

ล่องแพทิ้งหญ้าทะเลเทียม ก่อนออกทะเล นักท่องเทีย่ วจะได้รว่ มคลีห่ ญ้า ทะเลเทียม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านร่วมกัน จัดท�ำขึ้นมา เพื่อต้องการอนุบาลสัตว์น�้ำวัย อ่อนมีที่อยู่อาศัย และได้เจริญเติบโตต่อไป หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวจะได้ล่องแพออก ทะเลเพื่อไปทิ้งหญ้าทะเลเทียมกับชาวบ้าน ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชน

ชมธนาคารปูม้า-ร่วมปล่อยปูม้า กลับสู่ท้องทะเล ชุมชนมีข้อตกลงกันว่า เมื่อชาวประมงจับปูท่ี ไข่นอกกระดองได้จะน�ำมาปล่อยไว้ที่ธนาคาร ปูม้า เพื่อให้แม่ปูม้าเขี่ยไข่และหลังจากนั้น ชาวประมงจะน�ำลูกปูม้าทั้งหมดไปปล่อยใน ทะเล เพื่อเป็นการเพิ่มจ�ำนวนปูม้าในทะเล

โดยจะต้องหาสถานที่ปล่อยให้เหมาะสม เช่น ตามแนวปะการังเทียมหรือป่าโกงกางเพื่อให้ ลูกปูมา้ เหล่านี้ มีสถานทีห่ ลบภัยจากสัตว์ทะเล ชนิดอื่น ๆ


26

นั่งเรือชมหิ่งห้อย การชมหิง่ ห้อยยามค�ำ่ คืน ปัจจุบนั หิง่ ห้อยหาดู ได้ยาก เมื่อมาที่แหลมกลัดแล้วควรหาโอกาส ไปชมหิง่ ห้อยสักครัง้ ในช่วงฤดูหนาวประมาณ เดือน พ.ย. - ม.ค. สามารถชมหิ่งห้อยได้ตาม ริมป่าชายเลน ควรเลือกชมในช่วงเวลาที่เป็น ข้างแรมหรือคืนเดือนมืด เพราะจะสามารถ เห็นแสงของหิ่งห้อยได้อย่างชัดเจน

กิจกรรมนักท่องเที่ยว ย�่ำหอยขาว TRIP ทีไ่ ม่ควรพลาดส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว คือ การย�่ำหอยขาว ซึ่งนับเป็นสัตว์น�้ำชนิดหนึ่ง ทีม่ คี ณ ุ ค่าทางเศรษฐกิจ มีลกั ษณะเปลือกหนา ผิ ว เปลื อ กเป็ น มั น เงา สวยงาม มี สี และ ลวดลายทีแ่ ตกต่างกัน ตัง้ แต่สขี าวเรียบ สีครีม ลายสีน�้ำตาลอ่อน ไปจนถึงน�้ำตาลเข้ม

แยงหอยหลอด TRIP!!! เด็ ด อี ก อย่ า งที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่

ควรพลาด ได้แก่ การงมหอยหลอด ซึง่ มีเฉพาะ ชาวบ้ า นในท้ อ งถิ่ น เท่ า นั้ น ที่ จ ะรู ้ วิ ธี ก ารงม ทริคง่าย ๆ ที่บอกต่อได้มีเพียงต้องงมในเวลา น�้ำลงและสังเกตรูที่พื้นทะเล แต่ถ้าอยากรู้ ว่ายากง่ายอย่างไรนั้น นักท่องเที่ยวคงต้องมา สัมผัสเองแล้วล่ะ

นั่งเรือชมโลมา โลมาอิ ร วดี พั น ธุ ์ หั ว บาตร จะออกมาหา ปลาทูกินหรือปลาจ�ำพวกไม่มีเกล็ด ซึ่งโลมา จะอยู่ในน�้ำและโผล่ขึ้นมาหายใจ 150-180 ครั้งต่อวินาที จะเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยว จะสามารถเห็นตัวโลมาได้อย่างชัดเจน โดย โลมาจะสามารถพบได้ในช่วงเช้าก่อนแดด จะแรง และกระแสน�้ำทะเลต้องนิ่งคลื่นน้อย จึงจะสามารถพบเห็นโลมาขึ้นมาหายใจได้ อย่างชัดเจน ติดต่อสอบถาม นายราวี ศิลาอาสน์ โทร : 08 0191 3169, 08 0191 3169 line : rawee3169

สถานที่พักในชุมชน

- โฮมสเตย์ในหมู่บ้านแหลมกลัด - โรงแรมยามาดายะ บีช รีสอร์ท (ในชุมชน)

โรงแรมใกล้เคียง

- โรงแรมโกลเด้น คลิฟ บีช รีสอร์ท - โรงแรมหาดมุกแก้ว รีสอร์ท


27 บ้านอ่าวใหญ่

บ้านอ่าวใหญ่ ม.1 ต�ำบลอ่าวใหญ่

เมืองต้องห้ามพลาด ชุมชนบ้านอ่าวใหญ่

ท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์กจิ กรรมพานักท่อง เทีย่ วลงเรือ/แพ ชมแปลงเลีย้ งหอยชนิดต่างๆ เช่น หอยนางรมหอยตะโกรม หอยแมลงภู่ และวิธีการกระดึ๊บหอยลาย

จุดเด่นและกิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมล่องแพชมวิถีชุมชนบ้านอ่าวใหญ่ ดูคอกหอยนางรมและหอยปากเป็ด ชมวิถชี วี ติ ริมทะเล ชื่มชมธรรมชาติ • สักการะกรมหลวงชุมพร • พระใหญ่อุโบสถเก่า 100 ปี • เกาะเทียน อนุรักษ์ต้นเทียนทะเล • ท่องเที่ยวหมู่บ้านชาวเล • พิพิธภัณฑ์ปูหิน

package Tour 1,400 บาท วันที่ 1 08.00 น. สักการะไหว้ขอพรพระวัดอ่าวใหญ่ 10.00 น. ลงแพ งมหอย ดูการเลี้ยงหอย เกาะเทียน 12.00 น. พักรับประทานอาหาร 13.30 น. ชมวิถชี าวเลบ้านประมงแหลมเทียน ชมการต่อเรือจ�ำลองไม้ระก�ำ พร้อมระบายสีเรือ ชมพิพิธภัณฑ์สุสานปูหิน (ล้านปี) 17.00 น. รับประทานอาหารพื้นบ้าน พักโฮมสเตย์ สนทนากับชาวบ้าน เจ้าบ้าน แลกเปลี่ยนวิถีชีวิต พักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่ 2 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 08.00 น. สักการะไหว้ขอพร กรมหลวงชุมพร 09.00 น. ชมบรรยากาศปลายสะพาน แหลมศอก 10.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


28

สินค้าต้องชม • เรือจ�ำลองจากไม้ระก�ำ • อาหารทะเลแปรรูป • การเลี้ยงผึ้งชันโรง ผลิตภัณฑ์ชันโรง

อาหารพื้นถิ่น

• น�้ำพริกกะปิ • ปลาพล่า • หอยนางรม • ต้มส้มปลากระบอก • ปูม้านึ่ง • ปลากะพงขาวราดพริก • ขนมบันดุก • ข้าวเหนียวทุเรียน • ขนมจ้าง ผู้ประสานงาน นายละเว รัตนวาร โทร. 08 9543 8520 าด นายธนรัชต์ เปืพ้อลงกลาง โทร. 08 2915 หาม 3163

ด อง

วัดอ่าวใหญ่

แผงหอยนางรม ประมงกระดึ้บหอยลาย เรื อเลไม้ระก�ำ แพหอยแมลงภู่

พิพิธภัณฑ์ปูหิน วัดอ่าวช่อ อบต. อ่าวใหญ่ สวนมะพร้าว ต�ำหนักกรมหลวงชุมพร สะพานแหลมศอก


29 ชุมชนรักษ์คลองบางพระ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ต�ำบลบางพระ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ หรือเรียกสั้นๆ ว่า ชุมชนคลองบางพระ ชุมชนแห่งนี้ ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่น ด้านการท่องเที่ยวปี 2550 ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ขนานนามว่า เชียงคานแห่งดินแดนตะวันออก

ชุมชนคลองบางพระ เชียงคานแห่งดินแดนตะวันออก

ในอดี ต เคยเป็ น ที่ พ บปะแลกเปลี่ ย น ซือ้ ขายสินค้าของคนหลายกลุม่ ซึง่ เป็นเส้นทาง คมนาคมหลักที่บรรดาชาวเกาะจะล่องเรือ มาทางปากแม่น�้ำเพื่อน�ำมะพร้าวมาส่งที่บ้าน บางพระ ขณะเดี ย วกั น พ่ อ ค้ า ชาวจี น ก็ จ ะ ล่ อ งเรื อ ส� ำ เภาน� ำ สิ น ค้ า จ� ำ พวกเสื้ อ ผ้ า แพรพรรณ และเครือ่ งถ้วยกระเบือ้ งเข้ามาขาย ปั จ จุ บั น ริ ม คลองบางพระยั ง มี เ รื อ นแถวไม้ เก่าแก่ที่เคยเป็นร้านค้านับร้อยคูหาและมี ร้านค้าแบบโบราณเหลืออยู่บ้างซึ่งมีคุณค่า

ควรแก่การเที่ยวชมเพื่อเรียนรู้โฉมหน้าของ เมืองตราดในอดีต ปัจจุบันอาคารบ้านเรือนแถวบางส่วน ได้ ดั ด แปลงเป็ น ร้ า นอาหาร ที่ พั ก ส� ำ หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต ้ อ งการมาพั ก ในเมื อ งก่ อ น มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะทะเลตราด ด้วยบรรยากาศ ของบ้ า นไม้ เ ก่ า แก่ ที่ ค งความเป็ น เสน่ ห ์ อย่างเด่นชัด จึงท�ำให้ชุมชนบางพระได้รับ การขนานนามจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ว่าคือ เชียงคานแห่งดินแดนตะวันออก


30

แพ็คเกจท่องเที่ยว (2 วัน 1 คืน ราคาท่านละ 990 บาท)

• แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการชุมชน • เข้าเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ ของจังหวัดตราด ณ พิพิธภัณฑ์เมืองตราด • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง • วัดไผ่ล้อม • วัดบุปผาราม • ศาลพระเจ้าตากสิน • จวนเรสิดังกัมปอร์ต • ชิมอาหารถิ่น (มื้อเช้า เที่ยง เย็น) • ศึกษาดูงานการท�ำกะลา สบู่ กระเป๋า

ผลิตภัณฑ์เด่น

• กระเป๋าผ้า • สบู่กะลา • ผลิตภัณฑ์จากกะลา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

• กระเป๋าผ้าชุมชนรักษ์คลองบางพระ • สบู่มะพร้าวรักษ์คลองบางพระ • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกะลารักษ์คลองบางพระ

อาหารพื้นถิ่น

• ปลาทูต้มหวาน • ก๋วยเตี๋ยวผัดปู • ขนมควยตาอุ้ย


31

ที่พัก ชุมชนมีที่พักเป็นเกสเฮ้าท์และ โรงแรม • โยธินเกสเฮ้าส์ • แสงจันทร์เกสเฮ้าท์ • ริมคลอง บูติก โฮเทล

ชื่อผู้ติดต่อ/เบอร์โทร นายวินิต นิรันต์พานิช รองประธานชุมชนรักษ์คลองบางพระ โทร 08 1428 1909 นางสาวสมจิตร ช�ำปฏิ กรรมการช่วยชุมชนรักษ์คลองบางพระ โทร 08 6112 9151 Id line = lex0861129151

การเดินทาง โดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสาย 3 (สุขมุ วิท) ผ่านตัวเมืองตราด - ตลาดสดเทศบาล เจอสี่แยกไฟแดงแรกให้ตรงไปประมาณ 20 เมตร จากนั้นสังเกตทางซ้ายมือจะพบซอยทางเข้า ถนนธนเจริญ ด้านในจะเป็นพื้นที่ของชุมชนรักษ์คลองบางพระ

ไป อ.คลองใหญ่

ือจ ่าเร

ถ.พัฒ

นาก

อ่างเก็บน�้ำชลประทาน

ารป

ถ.ท

วัดบุปผาราม

้าง

ไป อ.เขาสมิง

วัดโยธานิมิต ถ.เทศบาล 4

ลาย

คลอ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตราด จ.ตราด

พระบรมราชาอนุสาวรี ย์รัชกาลที่ 5

ถ.หล

ักเม

ือง

วัดไผ่ล้อม


32 บ้านวังตัก

บ้านวังตัก ม.9 ต�ำบลเขาสมิง

สถานที่/กิจกรรมเด่น

• จุดเช็คอิน ศาลาเอนกประสงค์ • ล่องแพชมธรรมชาติ • เรือนจ�ำเขาระก�ำ • สวนกล้วยไม้

แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทริปทัวร์ 1 วัน 1 คืน ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ศาลาอเนกประสงค์ หมูบ่ า้ น ถ่ายรูป ณ จุดเช็คอิน จากนัน้ ปัน่ จักรยาน ไปชมบ้านจักสาน เรียนรู้วิธีการท�ำชะลอม และผลิตภัณฑ์จากต้นคุ้ม ปั่นจักรยานชม ธรรมชาติสสู่ วนกล้วยไม้ สวนลุงนงและลุงศักดิ์ ชมกล้วยไม้นานาพันธุ์ พร้อมรับประทานเบรก จากสวนผลไม้ จากนัน้ มาทีบ่ า้ นหม่อน ชมสวน หม่อน ชมสินค้าต่าง ๆ เรียนรูก้ รรมวิธกี ารผลิต ชาใบหม่อน พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่าย เดินทางไปไหว้หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ที่ผู้คน นับถือ ลงแพชมทิวทัศน์รอบๆ อ่างเก็บน�ำ ้ ชม โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ�ำเขาระก�ำ

ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็นที่ศาลาเอนกประสงค์ เสิร์ฟด้วยเมนูพื้นบ้าน เช่น ย�ำปลาดุกใส่แว่น แกงส้มน่องหยวกซี่โครงหมู แกงกะทิหอย แมลงภู่สับปะรด ย�ำแหนมข้าวทอด เป็นต้น ชมการแสดงของผู้สูงอายุ ร�ำกลองยาว กระบี่ กระบอง เต้นบาสะโลบ การแสดงเยาวชน เข้าที่พักโฮมสเตย์ เช้า รับประทานข้าวต้ม กาแฟ และซื้อของฝาก จากชุมชน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ สุดคุ้ม แพ็คเก็จทัวร์ 899 บาท/คน รองรับได้ครั้งละ ไม่เกิน 10 คน/แพ็คเก็จ ติดต่อ คุณส�ำรวย อาชาศรัย โทร. 06 5895 8751


33

ผลิตภัณฑ์เด่น

• จักสาน • กล้วยไม้ • ลูกประคบ สมุนไพร • ชาใบหม่อน

ี • ใบหม่อนชุบแป้งทอด ด ง าด อาหารพื้นถิ่น

หอยสับปะรด ขหอามพล•• แกงกะทิ หมูชะมวง

• น�้ำพริกกากหมู • แกงเลียงกุ้งสด • ก๋วยเตี๋ยวผัด • ขนมหม้อแกง • ขนมตะไล • ขนมครก • ข้าวหมาก ติดต่อ ล�ำภูราย ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โทร : 08 7137 9987, 06 3190 1099

ที่พัก

กลุ่มจักสาน ศาลาเอนกประสงค์

สวนกล้วยไม้

ชาใบหม่อน

เกาะหมูป่า

เรือนจ�ำเขาระก�ำ


34 บ้านสลัก

บ้านสลัก

ม.3 ต�ำบลท่าโสม

จุดเช็คอิน ณ หน้าวัดสลัก

• สั ก การะพระเจ้ า ตากสิ น มหาราช ณ วัดสลัก • เที่ยวทะเลแหวก 2 จังหวัด • กจิ กรรมท�ำแป้นหอยนางรม และกิ จ กรรมฝึ ก ท� ำ ขนม พื้นบ้าน

แพ็คเกจท่องเที่ยว Package 1 ราคา 350 บาท/ท่าน

- ป ั ่ น จั ก รยานหน้ า ทางเข้ า วัดสลักเดินทางไปสักการะ ศาลพระเจ้าตากสิน - ชมวิหารวัดสลัก เจดีย์ 12 มุม และไหว้พระโบสถ์ใหม่ กิจกรรม 1. ท�ำขนมดอกจอก 2. ท�ำขนมสากกระเบือรุน อาหารว่าง น�้ำอัญชันมะนาว

Package 2 ราคา 850 บาท/ท่าน

- ป ั ่ น จั ก รยานหน้ า ทางเข้ า วัดสลักเดินทางไปสักการะ ศาลพระเจ้าตาก - ช มวิ ห ารวั ด สลั ก เจดี ย ์ 12 มุม และไหว้พระโบสถ์ ใหม่ กิจกรรม 1. ท�ำแป้นหอย เพื่อเป็นเชื้อ หอยและน�ำไปแขวนที่แพ 2. ชมแพหอยนางรม พร้อมชิมหอยสดๆ วิธีแกะหอยนางรม อาหารว่าง กล้วยย่างไส้แตก, น�้ำสับปะรดหรือตามฤดูกาล

Package 3 ราคา 450 บาท/ท่าน

- ป ั ่ น จั ก รยานหน้ า ทางเข้ า วัดสลัก เดินทางไปสักการะ ศาลพระเจ้าตากสิน - ชมวิหารวัดสลัก เจดีย์ 12 มุม และไหว้พระ โบสถ์ใหม่ กิจกรรม • ร่วมท�ำอาหารพื้นถิ่น • แกะหอยนางรม อาหารกลางวัน • ไข่เจียวหอยนางรม, ต้มย�ำทะเล, น�ำ้ พริกตาเถร /ผักสด ทุกกิจกรรมนี้ สามารถปรับ เปลี่ยนตามความเหมาะสม แวะชิม ชม ช้อป แชะ ได้ ทุกกิจกรรม แพ็คเกจ 1, 2 สามารถเพิม่ อาหารกลางวันได้ คิดเพิ่ม 200 บาท/ท่าน


35

ผลิตภัณฑ์เด่น

อาหารพื้นถิ่น

10 ผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP มีใบผ่านมาตรฐานชุมชน • ข้าวหลามสูตรโบราณ • ขนมพื้นบ้าน • สับปะรดนักเลงรสเด็ด • น�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น • สละหยีสามรส • สบู่สมุนไพรใครใช้ก็สวย • ขนมทองม้วนหวานกรอบ • สละลอยแก้ว “สวรส บ้านสลัก” • ขนมดอกจอก • มะละกอกวน

• แกงหมูชะมวงสูตรเฉพาะ • หอยนางรม/หอยตะโกรมสด • เลียงกระแท่งหอยนางรม • ขนมไทยพื้นบ้าน • แกงกะทิปลาอุก • ห่อหมกหอยนางรม • น�้ำพริกตาเถรผักสด อาหารพื้นบ้านสลัก มีรบั ประทานตามช่วงฤดูกาล และสามารถเปลี่ยนแปลงตาม ความเหมาะสม ที่พัก/เบอร์ติดต่อ นายสาคร ซื่อเสมอ 08 4871 5141

แพหอย

มนัส โฮมสเตย์

ศูนย์เรี ยนรู้หอยนางรม หอยตาโกรม

วัดสลัก ร้านค้าชุมชน ศาลพระเจ้าตากสิน

ศาลาประชาคม บ้านสลัก

บ้านเศรษฐพอเพียง

อพท.

ประวัติศาสตร์ สมเด็จย่า ต้นมะม่วงทองค�ำ ที่ทรงปลูก

สนามบินตราด


36 บ้านตรอกตะแคง

บ้านตรอกตะแคง ม.5 ต.แสนตุ้ง

แพ็คเกจท่องเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ 1 วัน 1 คืน ช่วงเช้า ถ่ า ยรู ป เช็ ค อิ น ที่ ศ าลากลางหมู ่ บ ้ า น ชมกิจกรรมกลุ่มจักสาน สาธิตท�ำขนมโบราณ ขี่ ม อเตอร์ ไ ซด์ ช มแปลงผั ก ปลอดสารพิ ษ ให้อาหารควายทีม่ าจากการไถ่ชวี ติ โค-กระบือ ชมการตีมดี แบบโบราณ จากนัน้ ไปทานข้าวเทีย่ ง ที่ท่าจอดซีฟู๊ด

ช่วงบ่าย ไหว้ พ ระร่ ว งโรจนฤทธิ์ ที่ วั ด แสนตุ ้ ง ล่องเรือชมป่าโกงกางศึกษาธรรมชาติ เข้าที่พัก โรงแรมสวีทอินท์ รีสอร์ท โทร.08 6008 9555 ค่าอาหารพร้อมที่พัก 950 บาท/คน


37

ที่พัก

โรงแรมสวีทอินท์ รีสอร์ท 08 6008 9555 โรงแรมทวีสุข 08 1155 3939

ผลิตภัณฑ์เด่น

อาหารพื้นถิ่น

• งอบ • อาหารทะเล • อาหารทะเล • ผัดฉ่าปลา • ขนมพื้นบ้าน • ผัดฉ่ากุ้ง • มีด ติดต่อ : นายมนัส ทองศรีสมบูรณ์ โทร : 09 5914 7829

ที่พัก

วัดแสนตุ้ง

ฟาร์มไก่ กลุ่มจักสาน ศาลาเอนกประสงค์ กลุ่มตีมีด

ฟาร์มไก่

จุดดูงานเศรษฐกิจพอเพียง แปลงผักปลอดสารพิษ


38 บ้านมุมสงบ

บ้านมุมสงบ

ม.5 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง

แพ็คเกจท่องเที่ยว ค่าอาหารพร้อมที่พัก 950 บาท/คน โปรแกรมที่ 1 (1 วัน 1 คืน) ลานไทร 10 แผ่นดิน ช่วงเช้า จุดที่ 1 (เช็คอิน) ศาลาประชาคมบ้านมุมสงบ จุดที่ 2 ช มโบสถ์ ก ลางบั ว วั ด มุ ม สงบ พุทธสถานกลางกลีบบัว หนึ่งเดียว ในจังหวัดตราด จุดที่ 3 นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำหมู่บ้าน “ศาลปู ่ ค ง” สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อั น เป็ น ที่ เคารพนับถือของชาวบ้านมุมสงบ จุดที่ 4 สั ม ผั ส ประตู ธ รรมชาติ ซึ่ ง เกิ ด จาก การโค้งเว้าของรากไทรใหญ่ จนมี ลักษณะเป็นประตู สู่พื้นที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ป่าชุมชนบ้านมุมสงบ

จุดที่ 5 เดินทางสูล่ านกว้างทีเ่ ป็นยอดเขาของ ป่าชุมชน บ้านมุมสงบ บริเวณดังกล่าว จะประกอบไปด้วย ต้นไม้ขนาดใหญ่ เช่น ต้นตะเคียนทอง จันทร์เขา ฯลฯ พบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ บันไดไพร และพบกับ ต้นไทรใหญ่ที่ แผ่กิ่งก้านสาขา กินรัศมีวงกว้าง เป็น เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ รับประทานอาหารกลางวันที่ศาลาประชาคม ช่วงบ่าย เที่ยวชมศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ของหมู่บ้าน การผลิตปุ๋ยหมัก เลี้ยงไส้เดือน เตาเผาถ่าน น�ำ้ สมควันไม้ การท�ำน�ำ้ หมักชีวภาพ ฯลฯ การท�ำสวนผักปลอดสารพิษ เดินทาง เที่ ย วชมแหล่ ง ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ของหมู่บ้านที่กระจายอยู่ตามกลุ่มต่างๆ ใน หมู่บ้าน เข้าที่พัก โรงแรมสวีท รีสอร์ท แสนตุ้ง


39

ที่พัก โรงแรมสวีท รีสอร์ท 08 6008 9555 โรงแรมทวีสุข 08 1155 3939

ผลิตภัณฑ์เด่น

อาหารพื้นถิ่น

• น�้ำพริก พริกแกง แสนตุ้ง • ขนุนทอด กล้วยเขย่า • ทุเรียนทอด • น�้ำส�ำรอง น�้ำเสาวรส

• หมูชะมวง • แกงคั่วหมูกระดูกอ่อน

หมอปุย๋ หมัก สวนผักพอเพียง บ้านสวนผลไม้ตะวันออก

ศาลากลาง บ้านมุมสงบ

ศูนย์สาธิต การเกษตร พระอุโบสถ กลางกลีบบัว

ส�ำรับอาหารบ้านมุมสงบ

บ้านสมุนไพร

บ้านเห็ด บ้านหัตถศิลป์

บ้านผู้ ใหญ่ วิสาหกิจชุมชนทวีทรัพย์ ลานไทร 10 แผ่นดิน


40 บ้านคลองใหญ่

บ้านคลองใหญ่

ม.2 ต�ำบลทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง

แพ็คเกจท่องเที่ยว แพ็คเก็จทัวร์ 1 วัน 1 คืน ช่วงเช้า กิ จ กรรมเรี ย นรู ้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การผสมปุย๋ อินทรีย์ ท�ำน�ำ้ หมักชีวภาพ ชมสวน ผลไม้ปลอดสารพิษ การสาธิตท�ำสวนผลไม้ (ช้อปชิมผลไม้ ณ สวนทุเรียน หน้าผลไม้) รั บ ประทานอาหารเที่ ย ง ณ ศาลา เอนกประสงค์บ้านคลองใหญ่ รับประทาน อาหารพื้นถิ่น เช่น แกงไก่ใส่พริกกระต่าย น�้ ำ พริ ก ผั ก แปลก หมู ช ะมวง ขนมตาอุ ้ ย น�้ำสมุนไพร เป็นต้น

ช่วงบ่าย ร่วมปลูกป่า เดินศึกษาธรรมชาติซื้อของ ฝากตลาดนัดชุมชน สินค้าโอทอป อาหารและ ขนมพื้นบ้าน นั่งและโล้ชิงช้า ที่พัก บ้านสวน & ลานไม้รีสอร์ท โทร : 06 1558 5885 ค่าอาหารพร้อมที่พัก 675 บาท/คน ติดต่อ : นายอภิชาต รัตนวงศ์ โทร : 08 4704 2819


41

ที่พัก บ้านสวน & ลานไม้รีสอร์ท ติดต่อคุณสุเมธ โทร : 06 1558 5885, 08 1940 4215 ล�ำภูราย ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โทร : 06 3190 1099

ผลิตภัณฑ์เด่น/ การบริการ/การขาย • ยาหม่องเขียว • น�้ำมันเขียว • น�้ำมันเหลือง • สบู่สมุนไพร • สบู่ ครีม สมุนไพรรภา • กล้วยฉาบ

อาหารพื้นถิ่น • น�้ำพริกผักแปลก

จุดดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ที่พัก

วัดคลองใหญ่ ศาลาเอนกประสงค์

จุดเช็คอิน ที่พัก วัดล�ำภูราย


42 ชุมชนน�้ำเชี่ยว

ชุมชนน�้ำเชี่ยว ต.น�้ำเชี่ยว

กิจกรรมท่องเที่ยว..........เทรนด์ๆ สัมผัสชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม 2 วัน 1 คืน 990. – โปรโมชั่น • เยี่ยมชมมัสยิดล�้ำค่า (มัสยิด 200 ปี) ตามรอยเสด็จ ร.5 กับวัดน�้ำเชี่ยว และพักไหว้ศาลเจ้าพ่อน�้ำเชี่ยว • สูดโอโซน 360 องศา แบบเสียวๆ กลางสะพานวัดใจ • ล่องเรือชมป่าชายเลน ส่องนก งมหอยปากเป็ด • เดินตะลุย ชิมผลไม้สดๆ ใต้ต้น (เฉพาะหน้าผลไม้) • นั่งเล่น นอนเล่น ดื่มด�่ำบรรยากาศชุมชน บ้านโฮมสเตย์ • ภูมิปัญญาสูตรโบราณ การท�ำงอบใบจาก ตังเมกรอบ • ทานอาหารทะเลสดๆ พร้อมอาหารว่าง ขึ้นชื่อ “ข้าวเกรียบยาหน้า”

• ชมการแสดงพื้นบ้านของเด็ก ๆ ในชุมชน • อาหารทะเลพื้นบ้าน 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ รับฟรี งอบใบจาก

9 สิ่งต้องห้ามพลาด! ที่ชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยว อ�ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 1. พิ ชิ ต สะพานวั ด ใจ เปิ ด มุ ม มองชี วิ ต บ้านน�ำ้ เชีย่ ว ชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม 2. มัสยิด 200 ปี มัสยิดอัลกุบรอ เป็นมัสยิด แห่งแรกของภาคตะวันออก มีอายุกว่า 200 ปี 3. ล่องเรือชมธรรมชาติ สูด Ozone เข้าไป ให้เต็มปอด 4. กจิ กรรมสุด Adventure กระโจนลงโคลน “งมหอยปากเป็ด” บริเวณดินดอน สามเหลี่ยมปากแม่น�้ำ 5. ตะลอนชิมจนตัวแตก ข้าวเกรียบยาหน้า ขนมดอกบัว ปิดท้ายด้วยขนมตังเมกรอบ และอื่นๆ


43 6. โฮมสเตย์ บ้านน�้ำเชี่ยว พักผ่อนควบคู่กับ การเรียนรู้วัฒนธรรม อนุรักษ์และรักษา ทรัพยากรธรรมชาติให้ชุมชนอย่างยั่งยืน 7. หัตถกรรมพื้นบ้าน การสานงอบน�้ำเชี่ยว แบบมืออาชีพของคนน�้ำเชี่ยวอยู่คู่กันมา ยาวนาน 8. เยีย่ มชมวัดน�ำ้ เชีย่ ว เดิมชือ่ “วัดอินทาราม” เป็ น วั ด ที่ ร .5 เคยเสด็ จ มาประทั บ ใน ร.ศ. 130 9. ศาลเจ้าพ่อน�้ำเชี่ยว สักการะศาลเจ้าพ่อ น�้ำเชี่ยว เสริมสิริมงคลให้ชีวิตวัฒนธรรม อันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน

Page Facebook : วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวบ้านน�้ำเชี่ยว 06 1660 0955, 08 9244 6702 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน�้ำเชี่ยว

โปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวหมู่บ้าน บ้านน�้ำเชี่ยว One Day Trip 08.30 - 09.00 น. สักการะศาลเจ้าพ่อ น�้ำเชี่ยว 09.00 - 10.00 น. เดินชมมัสยิด 200 ปี เดินชมหมู่บ้าน บ้านน�้ำเชี่ยว 10.00 - 11.00 น. สาธิตการเย็บงอบ บ้านน�้ำเชี่ยว 11.00 - 12.00 น. สาธิตการท�ำ ตังเมกรอบ บ้านน�้ำเชี่ยว 12.00 -13.00 น. รับประทานอาหาร พื้นถิ่น 13.00 - 14.00 น. สาธิตการท�ำข้าวเกรียบ ยาหน้า 14.00 - 15.30 น. เดินชมป่าชายเลน หอดูนก และลิง 15.00 - 17.45 น. ลงเรือ - ไปชมงมหอยปากเป็ด - ไปชมเหยี่ยวแดง โปรแกรมปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


44

อาหาร

มาบ้านน�้ำเชี่ยว ง่ายนิดเดียว วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน�้ำเชี่ยว - รถส่วนตัว 4 – 5 ชั่วโมง 315 กม. ตราด > ต่อรถสองแถว 8 กม. 10 นาที > บ้านน�้ำเชี่ยว โทร. 06 1660 0955 - รถโดยสารประจ�ำทาง (รถทัวร์ Bus) สถานีขนส่งเอกมัยหรือหมอชิต 5 – 6 ชั่วโมง 315 กม. > ตราด > ต่อรถสองแถว 8 กม. 10 นาที > บ้านน�้ำเชี่ยว โทร. 06 1660 0955 - รถตู้ 5 – 6 ชั่วโมง 315 กม. > ตราด > ต่อรถสองแถว 8 กม. 10 นาที > บ้านน�้ำเชี่ยว โทร. 06 1660 0955 - เครื่องบิน 1 ชั่วโมง 315 กม. > ตราด > ต่อรถสองแถว 8 กม. 10 นาที > บ้านน�้ำเชี่ยว โทร. 06 1660 0955

ศาลเจ้าพ่อน�้ำเชี่ยว

วัดน�้ำเชี่ยว

มัสยิด 200 ปี มัสยิดอัลกุบรอ

มัสยิดยันนะตุ้ลการี ม

คลองน�้ำเชี่ยว

ที่ท�ำการวิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวบ้านน�้ำเชี่ยว

ศาลาริ มน�้ำ คลองน�้ำเชี่ยว

บ้านท้ายเขา หอดูนก

คลองน�้ำเชี่ยว


45 บ้านแหลมมะขาม

ชุมชนบ้านแหลมมะขาม

บ้านแหลมมะขาม มีแหล่งเรียนรู้ด้าน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ส�ำหรับบริการให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชน การย้อนรอย พระพุทธเจ้าหลวง เรียนรู้นิเวศป่าโกงกาง ลุยเลนลานล่าหอยปากเป็ด ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบแห่งความยั่งยืน ชมทัศนียภาพ ของป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์มาก นัก ท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมธรรมชาติของป่า ชายเลนที่มีระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร ระหว่างทางก็จะพบกับสัตว์นานาชนิดทีอ่ าศัย อยูใ่ นป่าชายเลนอย่างเช่น ลิงแสม เหยีย่ วแดง คอขาว อีกา เป็นต้น และเมือ่ นัง่ เรือออกไปถึง ปากอ่าว ก็จะพบกับทัศนียภาพของเกาะช้างที่ สวยงามมาก เชื่อว่าจะต้องเป็นภาพที่ประทับ ใจไม่รู้ลืมอย่างแน่นอน ติดต่อ นายสุเทพ บุญเพียร โทร. 09 8860 2914

วัดแหลมมะขาม ภายในวั ด มี กุ ฏิ เ ก่ า ที่ บู ร ณะแล้ ว เสร็ จ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เคยเสด็ จ ประทั บ ปั จ จุ บั น ใช้ เ ป็ น พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านเพื่อรวบรวมวัตถุโบราณ มากมาย อาทิ เครือ่ งสังคโลก เครือ่ งปัน้ ดินเผา ขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมา รวมถึงพระพุทธ รูปสมัยต่างๆ ทัง้ ยังรวบรวมคัมภีรพ์ ระไตรปิฎก ภาษาบาลีต�ำรายารักษาโรค


46

โต๊ะวาลี โต๊ ะ วาลี เ ป็ น ศาสนสถานที่ ส� ำ คั ญ ของ ชาวมุสลิม เป็นทีพ่ งึ่ ทางจิตใจส�ำหรับประกอบ พิธีกรรม

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน โปรแกรมที่ 1 วันแรก 13.00 น. พบกันทีศ่ นู ย์เรียนรูต้ ามรอยเสด็จฯ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม 13.55 น. ชมบ้านหุ่นไม้กระดาน 14.30 น. ชมภาพผนังภายในอุโบสถวัด ศึกษาโต๊ะวาลี 15.30 น. ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ป่าชายเลน วิถีประมง งมหอยราก พร้อมอาหารว่าง 18.00 น. เข้าบ้านพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 19.00 น. อาหารค�ำ่ ชมการแสดงทีศ่ นู ย์ ข้อมูลฯ ร่วมกัน 20.30 น. กลับเข้าบ้านพัก

หุ่นไม้กระดาน

หาดทรายด�ำ วันที่สอง 07.00 น. อาหารเช้าที่บ้านพัก 08.30 น. น�ำสัมภาระไปศูนย์ข้อมูลฯ เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จฯ 09.30 น. ไปหาดทรายด�ำแห่งที่ 5 ของโลก สุดแผ่นดินตะวันออกถวายสักการะ ร.5 และ เสด็จเตี่ย 11.30 น. อาหารกลางวันที่ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน 13.00 น. ชมการสาธิตและเรียนรู้วิถีจักสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ ชุมชน 14.00 น. อ�ำลากันด้วยมิตรภาพเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมที่ 2

วันแรก 13.00 น. พบกันที่ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จฯ เดินทางต่อไปหาดทรายด�ำแห่งที่ 5 ของโลก 14.00 น. ไปสุดแผ่นดินตะวันออกถวายสักการะ ร.5 เสด็จเตี่ย 16.00 น. ไปศูนย์ข้อมูลหมู่บ้านจัดการเข้าบ้าน พักโฮมสเตย์ 17.00 น. พักผ่อนที่บ้านพักตามอัธยาศัย 19.00 น. รับประทานอาหารค�่ำร่วมกัน ชมการแสดงที่ศูนย์ข้อมูล 20.30 น. กลับเข้าบ้านพัก


47 วันที่สอง 07.00 น. อาหารเช้าที่บ้านพัก 08.00 น. พบกันที่วัดแหลมมะขาม ชมภาพ ในผนังอุโบสถ วัดโต๊ะวาลี พร้อมสักการะ 09.40 น. ไปชมบ้านหุ่นไม้กระดาน 10.30 น. ไปศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จฯ ร.5 12.00 น. อาหารกลางวันและเรียนรู้ข้อมูล ร่วมกัน 13.00 น. ชมการสาธิตและเรียนรู้วิถีชีวิต (โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม ความเหมาะสม)

สถานี 1 บ้านพี่สาว & น้องแพรวสอนท�ำพัดใบต�ำลึง ด้วยไม้ไผ่ เสร็จแล้ว!! ใช้เวลา 2 ชั่วโมง (หนูท�ำได้) ของฝากจากชุมชน • พัดใบต�ำลึง 40 บาท • ที่รองจาน 35 บาท สถานี 2 ท�ำอาหารพื้นถิ่นเมนู–สากกะเบือลุน นวดแป้งข้าวเหนียวกับน�้ำ ปั้นกลมๆ แบนๆ เอาไปต้ม ต้มจนแป้งสุกลอยขึ้นมา สุกแล้ว!

Trip: ชุมชนบ้านแหลมมะขาม จ.ตราด

ตื่นนอนเพราะได้กลิ่น กลิ่นหอมกับข้าวของยายพร • ยอดมะรุม • น�้ำพริกกะปิ • แกงส้มมะละกอ • หมูต้มใบชะมวง • น�้ำพริกเกลือ • ปลาทอด • แกงจืดเต้าหู้, หมูสับกุ้งสด แซ่บ!! หลายเด้อ 09.00 น. รถซาเล้งมารับไปท�ำกิจกรรม เรานั่งรถพี่อัต พร้อม Let’s go

เอาลงครกปากกว้างๆ ลุนคือดัน ลุนๆ จนเหนียวเนื้อละเอียด เอามาคลุกน�้ำตาล, ถั่วป่น, งาขาว อร่อยหนึบๆ นุ่มๆ จ้า ลอยขึ้นแล้ว!! เนียนแล้ว ขนมสากกะเบือลุน เมนูที่สอง : ใบขลู่ทอดกรอบ ใบขลู่–ลดความดัน, เบาหวาน, ปัสสาวะขัด เอาเนื้อไก่บดมาวางบนใบนิดหน่อยจ้ะ เอาไปชุปแป้ง แป้งทอดกรอบ ใส่น�้ำโซดา จะท�ำให้กรอบนานลงทอด จิ้มน�้ำจิ้มอร่อยจ้ะ * ใบขลู่จะมีกลิ่นเฉพาะบอกไม่ถูก

ใบขลู่

ใบขลู่ทอดกรอบ


48 อาหารเที่ยง กระพอก ที่ใส่ส�ำหรับ กับข้าวแบบโบราณ ต้นแบบมีอายุ 150 ปี เมนูอาหาร • ทอดปลาเก่ย + น�้ำพริกเกลือ ระพอก ก • ปลาพล่า + น�้ำจิ้มถั่ว • ต้มส้มปลาอินทรี ตะลิงปลิง • ฉู่ฉี่ปลาอินทรีย์ กะทิสด • อร่อยสงาดฮิ แปลว่า อร่อยมาก • สับปะรดตราดสีทอง อิ่มพุงกาง เครื่องมือ กินอิ่มเอนหลังแป๊บ เดินทางต่อ ช่างไม้ โบราณ

สถานี 3 หุ่นไม้กระดาน บ้านปู่สงกรานต์ ปู่สร้างหุ่นอธิบายการใช้เครื่องมือช่าง เครื่องมือช่างไม้โบราณ สถานี 4 บ้านลุงจิตสานคลุ้ม (พืชท้องถิ่น) ใช้สว่ นเปลือกของล�ำต้นมาสาน มีความมันวาว กันน�้ำได้ ไม่ขึ้นรา ฝีมือเราเอง เก่งมะ บ้านลุงจิตสานคุ้ม

สถานี 5 บ้านลุงสมโภชน์ ปราชญ์ชมุ ชน ต�ำรวจมีชีวิต เล่าประวัติเมืองตราดน่าสนใจมาก สถานี 6 วัดแหลมมะขามภาพฝาผนังโบสถ์ พระพุทธเจ้าหลวง ร.5, พระเจดีย์อัฐิก๋งแดง สถานี 7 โต๊ะวาลี (ผู้รู้แห่งศาสดาอิสลาม) • ขอนไม้ศักดิ์สิทธิ์ลอยมาติดฝั่ง ที่วัดแหลมมะขาม • ประตูทางเข้าโบสถ์ 3 ทาง • พระราหูประคองจันทร์ พระราหูประคองจันทร์

มื้อเย็น : ปกิ นิคสะพานหัวหิน ชมพระอาทิตย์ ลับขอบฟ้า บายๆ ไปละนะ พระอาทิตย์ โฮมสเตย์แต่ละบ้านจะท�ำกับข้าวใส่ปิ่นโต มาให้ น่ารักมาก • แกงส้มสายบัว • น�้ำพริกกะปิ • ต้มจืดมะระ • ห่อหมกทะเล • น�้ำพริกเกลือ • ผัดบวบไข่เจียว • ชมพู่มะเหมี่ยว • ปลาจาระเม็ดทอดกระเทียม • ปลาผัดพริกแกง (เผ็ดสะใจ) กับข้าวอร่อย เติมไป 3 รอบจ้า พุงปลิ้น


49

ผลิตภัณฑ์เด่น • เครื่องจักสานบ้านแหลมมะขาม • ผลิตภัณฑ์จากขลู่หอม

อาหารพื้นถิ่น • น�้ำพริกกะปิ ปลาทู ผักสด • แกงฉู่ฉี่ปลา • พล่าปลา • ต้มส้มปลากระบอกน�้ำใส • หอยปากเป็ด • สับปะรดตราดสีทอง

หอยปากเป็ด

ถนนตราด-แหลมงอบ • ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จ พระพุทธเจ้าหลวง • สวนทุเรียนนายประทีป • กลองยาวลุงเสถียร • ขนมหวานแม่ไก่ • หมูชะมวงแม่เสงี่ยม • บวบถ่วงหินนายปริก

งอบใบจากป้าเบนซ์ นากุ้ง

ศูนย์เรี ยนรู้หุ่นกระดาน ลุงสงกรานต์

สวนยางพารา

ป่าชายเลน

ภูมิปัญญาหมอยาลุงฉล้อม ข้าวหมากป้าเย

ปลาเข็มลุงขวย

โต๊ะวาลี วัดแหลมมะขาม


50 บ้านยายม่อม

ชุมชนบ้านยายม่อม

ผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนบ้านยายม่อม

• ปลาโคกแดดเดียว • ปลาโคกสามรส • ก้างปลาโคก • ผงถ่านกะลาหน้าเด้ง • น�้ำพริกปลาโคก • ข้าวเกรียบหลายใจ • เมี่ยงค�ำไส้แห้ง • ผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่

แพคเกจท่องเที่ยวชุมชนบ้านยายม่อม (กิจกรรมพร้อมอาหารกลางวัน 600 บาท/คน) • ชมธรรมชาติหาดทรายด�ำ • วิถีชีวิตชุมชนประมง • เล่าขานต�ำนานหินยายม่อม • ชมมัสยิดนูรู้ลการีม • ขึ้นหออาซาน ชมวิวทะเลแหลมงอบ • กิจกรรมปล่อยปูไข่ นอกกระดอง • กิจกรรมปล่อยแมงดาทะเล • สปาทรายด�ำ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 08 1996 3255 (มัจซี), 08 5214 2782 (มารีณี)


51 บ้านกลาง

บ้านกลาง

ม.6 ต�ำบลแหลมงอบ อ�ำเภอแหลมงอบ

ต�ำบลแหลมงอบ ประกอบด้วยกลุ่มบ้านกลาง กลุ่มบ้านแหลมงอบ กลุ่มบ้านยายม่อม กลุ่มบ้านหินสบาย กลุ่มบ้านหนองปรือ “บ้านกลาง” มีลักษณะหมู่บ้านที่อยู่ตรงกลางล้อมรอบ ไปด้วยกลุ่มบ้านต่างๆ และป่าชายเลน ผู้คนสมัยนั้นจึงเรียกว่า “บ้านกลาง”

1. ชายหาด/ป่าชายเลน

3. ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ คือ “หาดทรายด�ำ” ซึง่ เป็นหาดทรายด�ำแห่งเดียว ในประเทศไทยและเป็น 1 ใน 5 อันดับของโลก

• พรมเช็ดเท้า ๔.อำหำรพืนถิ่น ประเภทอาหารพื้นบ้าน/อาหารทะเลสด/อาหารทะเลแปรรูป • กระเป๋า นถิ่น ๑.ก๋วยเตี๋ยวผั๔.อำหำรพื ดปู ประสักม แกงบวช ประเภทอาหารพื้นบ้าน/อาหารทะเลสด/อาหารทะเลแป • เครื่องใช้จากไม้ไผ่๒.ลู๓.แกงกระดอม ใกนชุ ชน ๑.ก๋วยเตี๋ยวผัดปู

2. กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน และกิจกรรมอื่นๆ ภายในหมู่บ้าน

4. อาหารพื้นถิ่น

เที่ ย วชมความงดงามทางธรรมชาติ / บริ บ ทชุ ม ชนของหมู ่ บ ้ า นและวิ ถี ชี วิ ต ของ ประชาชนในหมู่บ้าน • มีศูนย์เรียนรู้เพิ่มพูนสร้างสรรค์ความรู้ • กิจกรรมทดลองท�ำอาชีพพื้นบ้าน • บ้านเรือ

๔.น้​้าพริกกะปิ๒.ลูกประสักแกงบวช ๕.โกงกางทอด

๓.แกงกระดอม ๔.น้​้าพริกกะปิ ๕.โกงกางทอด

ประเภทอาหารพืน้ บ้าน/อาหารทะเลสด/ อาหารทะเลแปรรูป • ก๋วยเตี๋ยวผัดปู • ลูกประสักแกงบวช • แกงกระดอม • น�้ำพริกกะปิ • โกงกางทอด


52

บ้านอ่าวตาลคู่

บ้านอ่าวตาลคู่

ม.1 ต�ำบลบางปิด อ�ำเภอแหลมงอบ

บ้านอ่าวตาลคู่ มีประวัติความเป็นมา ของชื่ อ หมู ่ บ ้ านอ่ าวตาลคู่ซึ่งคนเฒ่าคนแก่ ของหมู่บ้านได้เล่าต่อกันมาว่าสมัยก่อนมีเรือ ของโจรสลัดพร้อมด้วยหีบสมบัติที่ได้มาจาก การปล้น ได้เข้ามาแวะพักเพื่อหลบลมพายุ บริเวณชายหาดแห่งนี้ แต่ดว้ ยเกรงว่าความแรง ของพายุอาจจะท�ำให้เรือล่มและหีบสมบัติ สู ญ หาย จึ ง ได้ ขุ ด หลุ ม ฝั ง หี บ สมบั ติ ไ ว้ ณ ชายหาดแห่งนี้ก่อน เพื่อจะแวะกลับมาขน หีบสมบัติไปในภายหลัง โดยได้ขุดเอาต้นตาล ที่อยู่บริเวณชายหาด 2 ต้น มาปลูกเพือ่ ท�ำเป็นแนวอาณาเขตหัวท้าย ของหลุมสมบัติ และเพือ่ เป็นสัญลักษณ์กนั ลืม เมือ่ นานไปเพือ่ ให้ตนเองรูว้ า่ หีบสมบัตไิ ด้ฝงั ไว้ บริเวณใดนั่นเอง ดังนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ จึงพร้อมใจกันตั้งชื่อของหมู่บ้านตามลักษณะ เด่นของต้นตาลสูงใหญ่ที่ขึ้นสองต้นคู่กันอยู่ ตรงกึ่ ง กลางชายหาดของหมู ่ บ ้ า นพอดี ว ่ า “บ้านอ่าวตาลคู่” แต่พอเนิ่นนานไป

ต้ น ตาลคู ่ นี้ ไ ด้ โ ค่ น ล้ ม ไปเพราะน�้ ำ ทะเล กัดเซาะชายฝั่งเมื่อประมาณช่วงปี พ.ศ. 2524 คงเหลือแต่ตอไม้ล้มที่ชาวบ้านในหมู่บ้านได้น�ำ ผ้าแพรไปผูกไว้

กิจกรรมท่องเที่ยว 1. เรือท่องเที่ยว ชมธรรมชาติ ทะเลสวยงาม ชมเกาะช้างน้อย เล่นน�้ำ ดูปะการัง แพ็คเกจ 1 วัน ราคา 5,000 บาท (รับไม่เกิน 20 คน/ล�ำ) 2. เรือตกปลา, ไดหมึก, ด�ำน�้ำ (รับไม่เกิน 12 คน/ล�ำ) หมายใน 1 วัน 1 คืน ราคา 9,000 บาท 2 คืน ราคา 17,000 บาท หมายนอก (หลักแก๊ส) 1 คืน ราคา 10,000 บาท 2 คืน ราคา 20,000 บาท


53

ผลิตภัณฑ์เด่น 1. ประเภทอาหารทะเลสด ได้แก่ กุ้ง กั้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก หอยปากเป็ด 2. ประเภทอาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ ปลากุเลาเค็ม ปลาสละ ปลาอินทรีย์

ร่วมใ จ

หาดอ่าวตาลคู่

ซอย ป

ระชา

กลุ่มจักสาน

ที่ท�ำการผู้ ใหญ่บ้าน ซอยป.รุ่งโรจน์

ทางไปเฟอร์รี่

3. ของฝาก/ของทีร่ ะลึก ได้แก่ ปลาสละเค็ม/ แดดเดียว ปลากุเลาเค็ม กะปิ ฯลฯ

ศาลา เอนกประสงค์

กลุ่มท�ำลอบหมึก ร้านค้าขายอาหารทะเล

กลุ่มท�ำขนม


54 บ้านคลองใหญ่

บ้านคลองใหญ่

ม.1 ต�ำบลคลองใหญ่ อ�ำเภอแหลมงอบ

“หมู่บ้านคลองใหญ่” ก่อตั้งมานานประมาณ 200 ปี ภายในหมู่บ้านนี้มีล�ำคลอง ขนาดใหญ่ไหลผ่านตลอดทั้งหมู่บ้านเพื่อไหลลงสู่ทะเล เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลาง ของอ�ำเภอแหลมงอบมากทีส่ ดุ กว่าหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ และถ้าหากขับรถออกจากหมูบ่ า้ นคลองใหญ่ไป จะเป็นอาณาเขตของบ้านแหลมอวน ผ่านบ้านธรรมชาติล่าง บ้านบางปิดบน และไปสิ้นสุด อาณาเขตของอ�ำเภอแหลมงอบที่บ้านบางกระดาน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่สุดอาณาเขตของ อ�ำเภอแหลมงอบ ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านคลองใหญ่ จะมีน�้ำจากล�ำคลองไหลผ่านใน หลายๆ พื้นที่ แต่ไม่มีล�ำคลองสายใดที่จะมีขนาดใหญ่เท่ากับส่วนของล�ำคลองที่อยู่ในพื้นที่ของ หมู่บ้านคลองใหญ่แห่งนี้ ด้วยสาเหตุนี้เองชาวบ้านทั่วไปจึงพากันเรียกชื่อล�ำคลองบริเวณนี้ว่า “คลองใหญ่” และพากันเรียกชือ่ ของหมูบ่ า้ นทีต่ งั้ อยู่ ณ บริเวณ คลองใหญ่วา่ “หมูบ่ า้ นคลองใหญ่”

แพ็คเกจท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว จุดที่ 1 สักการะพระพุทธรูป เยี่ยมชมอุโมงค์ และเลือกซือ้ น�ำ้ มันเขียว น�ำ้ มันเหลือง วัดคลองใหญ่ ม.1 ต�ำบลคลองใหญ่ อ�ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

จุดที่ 2 ชมทิวทัศน์ น�้ำใสไหลเย็น ล�ำธารเล็ก ณ เขื่ อ นกั ก เก็ บ น�้ ำ บ้ า นคลองใหญ่ ม.1 ต�ำบลคลองใหญ่ อ�ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

จุดที่ 3 ล ่ อ งเรื อ ชมวิ ถี ชี วิ ต ชาวประมงบ้ า น คลองใหญ่ ม.9 ต�ำบล คลองใหญ่ อ�ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จุดที่ 4 ช มผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ซื้ อ ของฝาก ชิ ม อาหารพื้ น ถิ่ น และถ่ า ยรู ป ณ จุดเช็คอินของหมู่บ้าน เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ


55

ดาี ด ง ผลิตภัณฑ์เข ด่นอ พล หาม • น�้ำมันเหลือง • น�้ำพริกกุ้งแห้ง • ปลาหมึกแห้ง • ปลาอินทรีแดดเดียว • กะปิ • เครื่องจักสานคลุ้ม • สับปะรดกวน • กล้วยฉาบ • น�้ำสมุนไพร • ขนมทองม้วน

อาหารพื้นถิ่น

• แกงกระดอมกุ้งสด • ปลาทอดน�้ำปลา • น�้ำพริกกะปิ ผักสด • ขนมจาก • ต้มส้มปลากระบอก • ปลาอินทรีสามรส


56 บ้านท้ายเขา

บ้านท้ายเขา

ม.1 ต�ำบลน�้ำเชี่ยว อ�ำเภอแหลมงอบ

บ้ า นท้ ายเขาหรื อชื่ อ แรกเรียกในสมัย อดีตว่าท้ายเขาแดง มีต�ำนานเล่าขานจาก อดีตสู่ปัจจุบันจากการส่งต่อความเชื่อจากรุ่น ว่ า ในอดี ต กลุ ่ ม ชาวจาม หรื อ เรี ย กกั น ว่ า แขกจาม อพยพมาจากประเทศกั ม พู ช า ลี้ภัยมาจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยทางเรือ มาตัง้ หลักปักฐานบริเวณนี้ เมือ่ ประมาณ 200 ปี ที่ผ่านมา หลบอาศัยอยู่บริเวณตีนเขาลูกหนึ่ง ซึ่งก็คือเขาลูกปัจจุบันที่ติดอยู่กับหมู่บ้านเพื่อ หลบลี้ ก ารท� ำ สงครามโลกนั่ น เอง จากนั้ น ก็ได้สร้างมัสยิดขึ้นเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจ ของศาสนาอิสลาม ซึ่งก็คือ มัสยิดอัลกุบรอ (มัสยิด 200 ปี ในปัจจุบัน) ชาวจามขยาย เผ่าพันธุ์อย่างรวดเร็ว อาจเนื่องด้วยจากการ นับถือศาสนาของศาสนาอิสลาม ซึง่ ห้ามไม่ให้ มีการคุมก�ำเนิดและหากแต่งงานกับศาสนาอืน่ จะต้องให้คนศาสนานั้นเข้ามานับถือศาสนา อิสลามก่อน จึงจะท�ำพิธีแต่งงานให้อย่าง ถูกต้องตามประเพณี

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ • วัดบ้านน�้ำเชี่ยว • มัสยิดอัลกุบรอ 200 ปี • มัสยิดยันนะตุ้ลการีม • สะพานศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน

สถานที่ท่องเที่ยว (แพคเกจ) จุดที่ 1 สักการะ ขอพรเสด็จพ่อ ร.5 ณ วัดน�้ำเชี่ยว และชมโบสถ์วิหาร ที่มีลวดลายสวยงาม ตระการตา จุดที่ 2 เดินชมสะพานวัดใจน�้ำเชี่ยวและ เยี่ยมชมวิถีชุมชนบ้านท้ายเขา ม.1 ต�ำบลน�้ำเชี่ยว จุดที่ 3 ข้ามสะพานป่าชายเลน เพื่อชม ป่าชายเลน พันธุ์ไม้ป่าชายเลน และชมนกนานาพันธุ์


57 จุดที่ 4 เที่ยวชมมัสยิดอัลกุบรอ 200 ปี มัสยิดแห่งแรกของจังหวัดตราด จุดที่ 5 ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ซื้อของฝาก ชิมอาหารพื้นถิ่น และถ่ายรูป ณ จุดเช็คอินของหมู่บ้าน เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

อาหารพื้นถิ่น

• ข้าวมันส้มต�ำโบราณ • สองจีบหนีบกล้วย • ปลาต้มส้มระก�ำ • ขนมจาก • ก๋วยเตี๋ยวผัด • หอยปากเป็ดดองหวาน

• งอบใบจาก • อาหารทะเลแปรรูป • ขนมบ้าบิ่น • หอยปากเป็ดดองหวาน • ถั่วอัดร้อยล้าน • ขนมเบื้องโบราณ • สองกลีบหนีบกล้วย • ไก่ฝอยทอง • น�้ำพริกกุ้งแห้ง • ข้าวมันส้มต�ำโบราณ • น�้ำมันเหลือง • ทอดมันถั่ว

ศาลเจ้าพ่อน�้ำเชี่ยว

วัดน�้ำเชี่ยว

มัสยิด 200 ปี มัสยิดอัลกุบรอ มัสยิดยันนะตุ้ลการี ม

คลองน�้ำเชี่ยว

ที่ท�ำการวิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวบ้านน�้ำเชี่ยว

ศาลาริ มน�้ำ คลองน�้ำเชี่ยว

บ้านท้ายเขา หอดูนก

คลองน�้ำเชี่ยว


58 บ้านธรรมชาติล่าง

บ้านธรรมชาติล่าง

ม.6 ต�ำบลคลองใหญ่ อ�ำเภอแหลมงอบ

เมืองต้องห้ามพลาด ชุมชนบ้านธรรมชาติ ได้มีพ่อค้าชาวจีนเดินทางโดยเรือส�ำเภา ฝ่ า คลื่ น ลมเดิ น ทางมาเป็ น เดื อ นเป็ น ปี ถูกลมพัดมาติดที่อ่าวลั่นทม และได้มาเห็น หินที่อ่าวลั่นทมเป็นทองค�ำจึงเรียกชาวบ้าน ไปเก็บทองค�ำ แต่พอกลับมาดูอีกครั้งทองค�ำ ที่เห็นกลับกลายเป็นหินโดยธรรมชาติ พ่อค้า ชาวจีนและชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านธรรมชาติ” ต่อมาประชากรมากขึ้นจึงเป็นธรรมชาติล่าง และธรรมชาติบน สืบต่อมาจนปัจจุบัน และ ภายหลังชาวบ้านได้เก็บหินไปท�ำวัดและตัง้ ชือ่ ว่าวัดทองธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตบ้าน ธรรมชาติบน

จุดเด่นและกิจกรรมท่องเที่ยว บ้านธรรมชาติล่าง ม.6 มีพื้นที่ 5.5 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบติดชายทะเล มีถนนตัดผ่านตลอดหมูบ่ า้ น มีทา่ เรือเฟอร์รี่ มี บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CP) มีฐานส่ง ก�ำลังบ�ำรุงทหารเรือตราด (ทัพเรือภาคที่ 1)

มีสถานีเชือ่ มสัญญานโทรทัศน์ จ�ำนวน 3 แห่ง คือ ช่อง 7 ช่อง 11 (NBT) ช่องไทยพีบีเอส

แพคเกจ งบแค่ 990 บาท ได้อาหาร 3 มื้อ พร้อม ทีพ่ กั 2 วัน 1 คืน ท่องเทีย่ วชุมชน จุดชมวิวสวย สั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนบ้ า นธรรมชาติ ล ่ า ง เชิงธรรมชาติ และเชิงเกษตร กิจกรรม ONE DAY 09.50 น. เดินชมป่าชุมชน ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 10.55 น. ชม & ช้อป & ชิม ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ที่เป็นที่ 1 ของจังหวัดตราด • แพทย์แผนไทยอันดับที่ 5 ของ ประเทศไทย • ปุ๋ยหมักชีวภาพนาโน 11.20 น. ชมวิถีชุมชนประมงพื้นบ้าน • การเตี่ยวอวนกุ้ง – ตีลอบหมึก • บ้านปลา /ธนาคารปู • ท�ำบุญทะเลในเดือนมกราคมทุกปี


59 11.30 น. ล่องเล ชมเขาวงเวียนงามตระการ และชมหญ้าทะเล บริเวณอ่าวเสาร์ ในฐานส่ ง ก� ำ ลั ง ทหารเรื อ ตราด ทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมชมป่าชายเลน (โชคดีอาจเจอโลมา) 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ทีศ่ นู ย์การเรียนรูบ้ า้ นธรรมชาติลา่ ง 12.30 น. เลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของที่ระลึก 13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ คุณสุมาลี โทร. 09 7941 7099

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ในชุ ม ชนบ้ า น ธรรมชาติล่าง ม.6 ต�ำบลคลองใหญ่ อ�ำเภอ แหลมงอบ จังหวัดตราด ได้แก่ • ผ้ามัดย้อม • อาหารทะเลแปรรูป อาหารทะเลสด • ปุ๋ยไส้เดือน • ยาเหลือง • ตุ๊กตาการบูร • ผ้ามัดย้อม • เสื้ออาหารปริศนา • น�้ำหมักชีวภาพ (สับปะรด/ก้างปลา)

อาหารพื้นถิ่น

• น�้ำสมุนไพร • ข้าวผัดน�้ำพริกกะปิ • เมล่อน • ข้าวผัดต้มย�ำกุ้ง • แกงส้มต้นกล้วย • ขนมไทย • ปลาต้มหวาน บางกระดานโฮมสเตย์ ที่ท�ำการผู้ ใหญ่บ้าน น�้ำสมุนไพร ผักปลอดสารพิษ กาแฟโบราณ

เขาวงเวียนงามตระการ

ป่าชายเลน รร.บ้านธรรมชาติล่าง

วัดธรรมชาติล่าง

ร้านค้าชุมชน อ่าวท่ากระดาน

บ้านพักชายทะเลฉัตรทอง โลมทะเลรี สอร์ท บ้านพักสุวรรณลักษณ์

ท่าเรื อเฟอร์รี่ บ้านธรรมชาติล่าง

ศูนย์การเรี ยนรู้ บ้านธรรมชาติล่าง

ป่าชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ฐานส่งก�ำลังกองทัพเรื อ


60 บ้านคลองขวาง

บ้านคลองขวาง

ม.1 ต�ำบลช้างทูน อ�ำเภอบ่อไร่

หมู่บ้านคลองขวางเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ยาวนานหลายชั่ ว อายุ ค น เมื่ อ สมั ย ก่ อ น ท้ า วอู ่ ท องได้ เ ดิ น ทางพาไพร่ ฟ ้ า ประชาชน หนีผีห่าเพื่อไปหาที่อยู่แห่งใหม่ โดยท่านตั้งใจ ว่าจะไปอยู่ที่เขาก�ำแพงเนื่องจากเป็นที่อยู่ที่ เหมาะสม มีความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากร มากมาย เช่น ทอง และพลอย ท้าวอูท่ องก�ำลัง เดินทางที่จะไปเขาก�ำแพงเมื่อเดินทางมาถึง บริ เ วณนี้ เกิ ด มี ฝ นตกพายุ ใ หญ่ น�้ ำ ป่ า ไหล หลากผ่านล�ำคลองขวางอยู่จึงเดินทางต่อไป ไม่ได้ จึงต้องพักอาศัยบริเวณนี้ก่อน เมื่อ ท้ า วอู ่ ท องข้ า มคลองแห่ ง นี้ ไ ม่ ไ ด้ จึ ง เรี ย ก บริเวณนี้ว่า “บ้านคลองขวาง” ชุ ม ชนบ้ า นช้ า งทู น เป็ น ชุ ม ชนที่ มี ช าว พืน้ เมืองดัง้ เดิมหรือกลุม่ ชาติพนั ธุข์ องเผ่าซัมเร หรือชาวชองมาตั้งรกรากและอาศัยอยู่ ท�ำให้ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมบางอย่างของชาวชอง ยังคงหลงเหลือ เช่น การอบสมุนไพรแบบ ดั้งเดิมหรือสปาสุ่มไก่ ประชาชนในต�ำบลช้างทูนยังคงนับถือ ไหว้ผีบรรพบุรุษอยู่เป็นจ�ำนวนมากเนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่ในพืน้ ทีม่ .1 นัน้ เป็นคนไทย

เชื้อสาย “ชอง” (ชอง หมายถึง ชนกลุ่มมอญ เขมร อาศัยอยู่ตามป่าเขา มีภาษาพูดเป็น ของตนเอง ไม่มีภาษาเขียน หาเลี้ยงชีพโดย การหาของป่า ใช้ชีวิตเรียบง่ายตามธรรมชาติ เครื่องมือเครื่องใช้ท�ำจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น เครื่องจักสาน กระบุง ตะกร้า) ซึ่งยังมี วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบันนี้

อาหาร

แกงไก่ใส่หยวกกล้วย หยวกกล้วยที่น�ำ มาแกงต้องใช้กล้วยพระ หรือกล้วยนวลถึงจะ อร่อย กล้วยพระเป็นกล้วยป่าชนิดหนึ่งที่พบ ได้ทั่วไปในพื้นที่ต�ำบลช้างทูน ไม่มีหน่อใน การสืบพันธุ์ แต่ใช้เมล็ดในการสืบพันธุเ์ ท่านัน้

แกงไก่ ใส่หยวกกล้วย

ขนมตุม้ เปล

ขนมป้าย

ขนมตาอู้ย


61 ท�ำให้ขยายพันธุไ์ ด้ชา้ นอกจากนีย้ งั มีขนมป้าย ขนมตุ้มเปล ขนมบิดซ้ายบิดขวา ขนมปุ๊ดหลุ่ง (ภาษาชอง) ซึง่ เป็นขนมทีจ่ ะใช้ในพิธกี รรมต่างๆ ของหมู่บ้าน บ้านคลองขวางได้มีการจัดตั้ง กลุม่ อนุรกั ษ์อาหารพืน้ บ้านขึน้ เรียกว่า ฐานการ เรียนรู้อาหารพื้นบ้าน เพื่อให้นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาได้ทดลองท�ำอาหารและขนมพื้นบ้าน ร่วมกับคนในชุมชน

ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น • จักสานคลุ้ม • ลูกประคบสมุนไพร • ยาดมบุฟเฟ่

บ้ า นคลองขวาง เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ประวัติศาสตร์นิเวศและวัฒนธรรมแห่งใหม่ ของจังหวัดตราด ได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียน

รู ้ นิ เ วศพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หรื อ อี โ ค่ มิ ว เซี ย มในรู ป แบบใหม่ทสี่ ง่ เสริมการน�ำเอาความรู้ ภูมปิ ญ ั ญา ท้องถิ่นมาช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตของสังคม ไทยในชนบทยุคหลังอุตสาหกรรม ทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อชีวิต ที่บริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน เป็น ชุ ม ชนต้ น แบบที่ มี ก ารกระตุ ้ น ให้ ชุ ม ชนมี ส่วนร่วมปฏิบัติการเพื่อน�ำเสนอเอกลักษณ์ ของชาติพันธุ์และวิถีนิเวศของชองในจังหวัด ตราด มีกิจกรรมที่คอยบริการนักท่องเที่ยว เช่น สปาสุ่มไก่ การร่อนพลอย การท�ำยาดม บุ ฟ เฟ่ มี ร ถซาเล้ ง พวงข้ า งไว้ ค อยบริ ก าร นักท่องเที่ยงที่เรียกว่า “ซาเลงเจอร์” แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส� ำ คั ญ ของบ้ า น คลองขวางที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเที่ยวชม คื อ ป่ า ชุ ม ชนที่ ยั ง คงความอุ ด มสมบู ร ณ์ แวดล้อมไปด้วยพันธ์ไม้และสมุนไพรทีห่ ายาก และเนื่องด้วยเป็นป่าชุมชนที่อยูก่ ลางหมู่บา้ น ชาวบ้านในชุมชนมีขอ้ ตกลงในการใช้ประโยชน์ ในพื้ น ที่ ป ่ า ร่ ว มกั น อย่ า งชั ด เจน จึ ง ท� ำ ให้ สามารถอนุรักษ์พันธ์ุไม้และสัตว์ป่า นานา ชนิดไว้ได้

ถน

อบต.ช้างทูน ศาลาประชาคม บ้านคลองขวาง

สามแยกช้างทูน

รร.วัดช้างทูน

ป้อมต�ำรวจ

ม.1 ซอย 2 (ทุ่งปีบ - เข าดินด�ำ)

สายช้างท ข 3299 นหมายเล

ูน-หนองบ

อน

บ้านหนองไม้หอ

ถนนหมายเลข 3157 สายแสนตุ้งบ่อไร่


62 บ้านจัดสรร

บ้านจัดสรร

ม.9 ต�ำบลบ่อพลอย อ�ำเภอบ่อไร่

เมือ่ ครัง้ อดีตเคยมีอตุ สาหกรรมท�ำเหมือง พลอย หรือท�ำบ่อพลอยตามภาษาชาวบ้าน ที่เคยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในเขตภาคตะวัน ออกของประเทศไทย เช่น ในพื้นที่จังหวัด จั น ทบุ รี - ตราด โดยเฉพาะในอ� ำ เภอบ่ อ ไร่ จังหวัดตราดซึ่งเคยอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ ความงดงามที่มีค่านี้กลายเป็นที่ต้องการของ ตลาดและเรียกเหล่านักแสวงโชคให้เดินทาง มาค้นหา แต่กาลเวลาได้พรากสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ ห้จาก ไปอย่างรวดเร็ว พื้นที่สัมปทานเริ่มหมดความ รุ่งเรืองจึงกลายเป็นอดีต “พิพิธภัณฑ์เมือง อัญมณี” จึงได้เกิดขึ้น “พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี” ตั้งอยู่ที่บ้าน จัดสรร ม.9 ต�ำบลบ่อพลอย อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้ตระหนักถึงความ ส�ำคัญของประวัติในการท�ำเหมืองพลอยที่ได้ สูญหายไปแล้ว โดยได้มีการเปิดให้เข้าชม อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีแห่งนี้จัดแสดง หุน่ ขีผ้ งึ้ เสมือนจริงในอริยาบทต่างๆ เริม่ ตัง้ แต่

ขั้นตอนการหาพลอยและขั้นตอนต่างๆ ใน การท�ำเหมืองพลอย การคัดพลอย และการ เผาพลอยอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นเป็นการ เพิ่มมูลค่าให้กับพลอย จนถึงการจัดแสดงขั้น ตอนสุดท้ายแห่งความสวยงาม นั่นก็คือการ เจียระไนพลอยนั่นเอง รวมทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอนกว่าจะมาเป็นพลอยสวยสักหนึ่ง เม็ด นอกจากหุ่นขี้ผึ้งจ�ำลองแล้ว ยังมีการ จั ด แสดงบรรยากาศคึ ก คั ก ของการซื้ อ ขาย พลอยในอ�ำเภอบ่อไร่ในสมัยโบราณ หรือ ตลาดค้าขายพลอย ที่เคยเป็นศูนย์กลางการ ซื้ อ ขายพลอยแหล่ ง ใหญ่ ข องจั ง หวั ด ตราด รวมทั้งบทบาทของอาชีพต่างๆ ของผู้คนที่มี ส่วนสัมพันธ์กบั การค้าขายพลอย เช่น คนเดิน พลอย หรือเด็กเดินพลอย เป็นต้น


63 การท�ำเหมืองพลอยหรือบ่อพลอยตาม ภาษาชาวบ้านตัง้ แต่ปี พ.ศ.2516 สายแร่ทอด ยาวมีมากมายอุดมสมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากร แต่ ในขณะนัน้ การท�ำเหมืองยังเป็นการท�ำในแบบ ภูมิปัญญาชาวบ้าน นั่นคือหาแร่โดยใช้วิธีการ ขุดเป็นหลุมกลมซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันมาตั้งแต่ยุค บุกเบิก และในเวลาต่อมาก็เริม่ มีเหล่านักแสวง โชคได้เดินทางเข้ามาซึ่งนักแสวงโชคเหล่านั้น ส่วนมากจะใช้วธิ กี ารร่อนหาพลอย โดยวิธกี าร จะท�ำการขุดแร่ขึ้นมาจากดินและน�ำมาร่อน หาพลอยในแหล่งน�้ำ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ท�ำให้พบพลอยได้ง่ายในช่วงเวลานั้น อีกทั้ง ความงดงามในสีสันจึงท�ำให้เป็นที่ต้องการ ของตลาดมากยิ่งขึ้นและในเหตุผลนี้เองเหล่า นักแสวงหาโชคจึงได้หลั่งไหลเข้ามายังต�ำบล บ่อพลอยแห่งนี้ จึงได้เกิดการท�ำสัมปทาน เหมืองและมีการใช้เครือ่ งจักรในการท�ำเหมือง โดยมีการใช้เครื่องสูบน�้ำฉีดพ่นให้ถล่มหรือใช้ รถตักดินมากองไว้แล้วใช้เครือ่ งสูบน�ำ้ ฉีดให้ดนิ กับพลอยไหลไปตามทางน�ำ้ ผ่านเครือ่ งดูดตาม รางน�ำ้ ทีก่ ำ� หนด โดยทัง้ หมดจะผ่านเครือ่ งร่อน แร่แบบแยกแร่ ระหว่างที่แร่ไหลผ่านตัวแย๊ก จะมีจังหวะดูดพลอยมีน�้ำหนักมากกว่าดินจะ จมลงในร่องของตัวแย๊กส่วนหิน ดินและทราย ทีม่ นี ำ�้ หนักเบากว่าพลอยจะไหลไปกับน�ำ้ ซึง่ วิธี การนี้ถือเป็นตัวการในการท�ำให้พลอยลดลง อย่างรวดเร็ว ในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2524-2532 โดยในปี 2530 เป็นปีที่เจริญ รุ่งเรืองถึงขีดสุดรายได้มากว่า 1,000 ล้าน บาทต่อวัน ซึง่ ในช่วงเวลานัน้ พืน้ ทีแ่ ห่งนีม้ บี า้ น เรือนร้านค้ามากมาย แต่ผทู้ อี่ ยูอ่ าศัยส่วนมาก

เป็นนักแสวงโชคทีม่ าจากต่างถิน่ หลังจากการ ท�ำเหมืองแร่อย่างหนักหน่วงโดยไม่ค�ำนึกถึง ทรัพยากรที่มี ถึงแม้จะมีอยู่มากก็ตามแต่ก็ไม่ เพียงพอต่อความต้องการทางโลกจึงท�ำให้สิ่ง ล�้ำค่าเหล่านี้เริ่มลดลงการท�ำเหมืองเริ่มไม่มี ก�ำไรความซบเซาและความเงียบเหงาจึงได้เข้า มาเยือนต�ำบลบ่อพลอยแห่งนี้ นักแสวงโชค ทัง้ หลายจึงได้ลากลับถิน่ เกิดหลังจากกอบโกย ความมัง่ คัง่ กันมาหลายทศวรรษพืน้ ทีแ่ ห่งนีจ้ งึ เหลือแต่ความทรงจ�ำในที่สุดทั้งหมดหยุดลง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 สถานทีท่ ปี่ จั จุบนั ยังการเสีย่ งโชค การร่อน หาพลอย ณ บริเวณคลองเขาปีกกา ม.2 ต�ำบลหนองบอน อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ข้อมูลด้านภูมปิ ญ ั ญา วิถชี วี ติ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม


64

การกลั่นน�้ำมันกฤษณา

อบสมุนไพรสปาสุ่มไก่ ม.1 ต�ำบลช้างทูน อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด พอกโคลนขาวที่ อุ ด มไปด้ ว ยแร่ ธ าตุ ม.5 ต�ำบลช้างทูน อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน

อาหารพื้นบ้าน/พื้นถิ่น • แกงป่ากวาง,หมูป่า • ไก่บ้านต้มกระวาน • น�้ำพริกกะปิระก�ำ กับยอดเต่าร้าง • แกงอุ๊บไก่ • ขนมข้าวเกรียบอ่อน

• ล็อกเก๊ตใส่พลอย • เข็มกลัดดอกกฤษณาประดับพลอย • พวงกุญแจพลอย • กระเป๋าจากเศษวัสดุ

โปรแกรมการท่องเที่ยว “บ่อไร่บ้านฉัน ไม่ไกล ไม่ไป ไม่รู้” จุดที่ 1 มุ่งสู่ดินแดนทับทิมสยาม เข้าชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเมืองอัญมณีต�ำนานพลอย บ่อไร่ ณ “พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี” บ้าน จัดสรร ม.9 ต�ำบลบ่อพลอย อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จุดที่ 2 เรียนรูว้ ธิ กี ารหาพลอย “การร่อน พลอย” ณ บริเวณคลองเขาปีกกา ม.2 ต�ำบล หนองบอน อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จุดที่ 3 สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ชาวชอง ณ บ้านช้างทูน ม.1 ต�ำบลช้างทูน อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด


65 • อบสมุนไพร “สปาสุ่มไก่” • พอกโคลนขาวที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ • ชมวิธีการกลั่นน�้ำมันกฤษณา จุดที่ 4 ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ซื้อของฝาก ชิมอาหารพื้นถิ่น หนึ่งส�ำรับ 5 เมนู ณ บ้าน จัดสรร ม.9 ต�ำบลบ่อพลอย อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จุดที่ 5 ดืม่ ด�ำ่ ธรรมชาติ ชมทิวทัศน์ผนื ป่า และต้นน�้ำเทือกเขาบรรทัด ณ อุทยานน�้ำตก คลองแก้ว บ้านปะอา ม.2 ต�ำบลบ่อพลอย อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จุดที่ 6 ชมทิวทัศน์สวยงาม ที่อ่างเก็บ น�้ำคลองโสน ร่องเรือชมน�้ำตกคลองโสน ณ บ้านมะม่วง ม.3 ต�ำบลนนทรีย์ อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

จุดที่ 7 ไหว้พระขอพร และชมความ งามโบสถ์ดิน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อุโบสถดินหลัง ที่ 4 ณ วัดทับทิมสยาม บ้านทับทิมสยาม 01 ม.7 ต�ำบลด่านชุมพล อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัด ตราด

ร่อนพลอย คลองเขาปีกกา ต.หนองบอน หนองบอน

สปาสุ่มไก่ บ้านคลองขวาง ต.ช้างทูน บ่อพลอย ช้างทูน

พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี นนทรีย์

น�้ำตกคลองโสน

ด่านชุมพล

โบสถ์ดิน วัดทับทิมสยาม


66 บ้านมะม่วง

บ้านมะม่วง

ม.3 ต�ำบลนนทรี อ�ำเภอบ่อไร่

แวะพักนมัสการพระพุทธพระอังคีรส ขอพรพระพุทธิปัง กะระ ณ วัดบ้านมะม่วง (วัดซ้อก) เรียนรู้ประวัติเรื่องเล่าชาว ส�ำเหร่ มะม่วงและคลองโอน สร้างบุญบริจาคสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ชมทัศนียภาพสองข้างทางหลวงหมายเลข 4026 สดชื่น กับกลิ่นอายบริสุทธิ์แห่งธรรมชาติ ชมวิวอ่างเก็บน�้ำบ้านคลองโสน และพักจุดชมวิวป่าวัง พลอยแดง (ป่าชุมชนบ้านมะม่วง) พักผ่อน ณ จุดชมวิว ต.ม. (ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านมะม่วง) ถนนสาย 4026 น�ำไปสู่การเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชาซึง่ มีการเดินทางไปมาของพีน่ อ้ งสองประเทศ ณ บริเวณ จุดผ่านแดนชื่อ เนิน 400 สินค้าพื้นเมืองจักสานด้วยมือวัสดุจักสานด้วยคลุ้มไม้ไผ่

• แหล่งที่พักผ่อน เนิน 400 • ที่พักกางเต็นท์ส�ำหรับ นักท่องเที่ยว ราคา 150 บาทต่อคืน • บ่อไรรีสอร์ท 08 6563 0955, 0 3951 0684

ผลิตภัณฑ์เด่น • ขนมดอกจอก • น�้ำหมักชีวภาพ ติดต่อ นายสมชาย วงพระราม ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านมะม่วง 08 9249 6160

บ้านมะม่วง ศูนย์เด็กเล็ก บ้านมะม่วง

น�้ำตกทับกระได

อ่างเก็บน�้ำคลองโสน


67 บ้านทับทิมสยาม 01

บ้านทับทิมสยาม 01 ม.7 ต�ำบลด่านชุมพล อ�ำเภอบ่อไร่

บ้านทับทิมสยาม 01 ม.7 ต�ำบลด่านชุมพล อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด นายนิล บูชาบุญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.7 โทร.08 9782 3046

เมืองต้องห้ามพลาด

• โบสถ์ดิน วัดทับทิมสยาม • วัดทับทิมสยาม

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

• แชมพูและครีมนวดผมใบย่านาง • สบู่ใบบัวบกและสบู่ข้าวกล้องงอก • สมุนไพรขมิ้นเครือ • ตะกร้อจากวัสดุเหลือใช้ • ชาดาวอินดาและชาใบหม่อน

จุดเช็คอิน

• อ่างเก็บน�้ำทับทิมสยาม 01 • ผลิตภัณฑ์ชุมชนทับทิมสยาม 01 • สบู่ข้าวกล้องงอกและสบู่ใบบัวบก • ข้าวกล้องงอกและใบบัวบก ช่วยบ�ำรุงผิว หน้าให้เนียนนุ่ม ชะลอริ้วรอย ลดฝ้า กระ ผิวดูขาวกระจ่างใส

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ตะกร้ า หมวก ของใส่ ที่ ท� ำ จากวั ส ดุ รีไซเคิล เป็นผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมเหมาะส�ำหรับ ของฝาก ของช�ำรวย

อาหารพื้นถิ่น

• ไก่บ้านต้มระก�ำ • ย�ำหัวปลีกล้วย

ครีมนวดและแชมพูสมุนไพร ใบย่านาง พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยให้ ผมดกด� ำ ช่ ว ยบ� ำ รุ ง หนั ง ศี ร ษะไม่ ใ ห้ แ ห้ ง เงางาม นุม่ สลวยสวยขึน้


68

ชาใบหม่อน ชาดอกดาวอินดา

อ่างเก็บน�้ำทับทิมสยาม 01

ลดน�้ ำ ตาลในเลื อ ด ลดไขมั น ที่ ส ะสม ตามร่างกาย ช่วยเพิ่มการเผาพลาญอาหาร และการดื่มน�้ำมากๆ ยังช่วยในการเผาพลาญ อาหารดีขึ้น ช่วยการขับถ่ายให้ดีขึ้น น�้ำหนัก หรื อ ไขมั น สะสมมานานค่ อ ยๆ ลดลงตาม ธรรมชาติ

อ่างเก็บน�้ำทับทิมสยาม 01 สร้างขึ้น มาตามโครงการหมู ่ บ ้ า นทั บ ทิ ม สยามของ สถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ บริ เ วณอ่ า งเก็ บ น�้ ำ มี ส ภาพพื้ น ที่ โ อบล้ อ ม ด้ ว ยภู เ ขามี ผื น ป่ า อุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ คือ ศูนย์ฝึกอบรมทับทิมสยาม สปอร์ตแคมป์ ตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณอ่ า งเก็ บ น�้ ำ บ้ า นด่ า นชุ ม พล สามารถใช้เป็นทีเ่ ข้าค่าย ฝึกอบรม ท�ำกิจกรรม พายเรื อ แคนู ค ายั ค จั ก รยานเสื อ ภู เ ขาไฟ หน้าผาจําลอง

การเดินทาง

สมุนไพรขมิ้นเครือ ขมิ้นเครือ บรรเทาริดสีดวง บรรเทา อาการปวดขา ปวดเอว ต้อเนือ้ ทีต่ า โรคเบาหวาน ความดัน ลดฝ้า กระ จุดด่างด�ำบนใบหน้า ลดลง กระชับมดลูก

ระยะทางจาก อบต. ด่านชุมพล ถึง ม.7 บ้านทับทิมสยาม 01 ระยะทาง 4 กิโลเมตร ระยะห่ า งจากจั ง หวั ด ตราด ถึ ง ม.7 บ้านทับทิมสยาม 01 ระยะทาง 35 กิโลเมตร ระยะห่ า งจากอ� ำ เภอบ่ อ ไร่ ถึ ง ม.7 บ้านทับทิมสยาม 01 ระยะทาง 25 กิโลเมตร


69

โบสถ์ดิน แห่งเดียวในจังหวัดตราด วัดทับทิมสยาม 01 อุโบสถดินพอเพียง ตามแนวพระราชด�ำริ “โบสถ์ดิน” วัดทับทิมสยาม เป็นโบสถ์ที่อยู่ ในโครงการการสร้างพระอุโบสถดิน 4 ภาค 9 แห่ง ในพระสังฑธารูปอุปถัมภ์ ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง โดยส�ำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ร่วมกับส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อั ญ เชิ ญ พระประธานเข้ า สู ่ อุ โ บสถดิ น วั น เสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โดยได้รับ ความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย โครงการพระอุโบสถดินแบบดังนี้ออกแบบ สถาปั ต ยกรรมต้ น แบบพระอุ โ บสถจากวั ด พระรามเก้ากาญจนาภิเษกขนาดความกว้าง ประมาณ 6 เมตร ความยาว 17.5 เมตรความ สูงจากพื้นดินถึงยอดประมาณ 11.00 เมตร ผนังโบสถ์ใช้ระบบดินแบบบดอัดมี ความหนา ประมาณ 39 เซนติเมตร ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์

ผสมกับดินลูกรังท้องถิ่น 120 ลูกบาศก์เมตร ด้วยอัตราส่วน 1:7 โดยปริมาตรผนังไม่จำ� เป็น ต้องมีงานฉาบปูน ทาสี เพราะมีสดี นิ ธรรมชาติ ท้ อ งถิ่ น ที่ ส วยงามอยู ่ แ ล้ ว ประตู - หน้ า ต่ า ง ใช้แผ่น VIVA BOARD ใช้เป็นโครงสร้าง กรอบบาน ผังลงไปขณะก่อสร้างพร้อมการ บดอัดผนังโบสถ์หลังคาคัดเลือกวัสดุมุมด้วย กระเบื้องพลีม่า งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 1.5 ล้าน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 60 คน

การเดินทาง ระยะทางจาก อบต. ด่านชุมพล ถึง ม.7 บ้านทับทิมสยาม 01 ระยะทาง 4 กิโลเมตร ระยะห่ า งจากจั ง หวั ด ตราด ถึ ง ม.7 บ้านทับทิมสยาม 01 35 กิโลเมตร ระยะห่ า งจากอ� ำ เภอบ่ อ ไร่ ถึ ง ม.7 บ้านทับทิมสยาม 01 ประมาณ 25 กิโลเมตร

แหล่งร่อนพลอยทับทิมสยาม “เขาปีกกา”

สปาสุ่มไก่

พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี บ้านจัดสรร

อุทยานแห่งชาติน�้ำตกคลองแก้ว

อ่างเก็บน�้ำคลองโสน โบสถ์ดิน วัดทับทิมสยาม


70

บ้านไม้รูด

ตําบลไม้รูด อําเภอคลองใหญ่

เหตุที่ได้ชื่อว่า “บ้านไม้รูด” นั้น เล่ากันว่า สมัย ก่อนมีเรือส�ำเภาเข้ามาหาน�ำ้ และอาหารในบริเวณ พืน้ ทีม่ .1 ซึง่ พืน้ ทีบ่ ริเวณนีม้ ลี กั ษณะเป็นป่าทึบและ มีเสือชุมมาก ลูกเรือทีเ่ ข้ามาได้ถกู เสือกัดตายเกือบ หมด ต่างหนีตายกันอลหม่าน บางส่วนปีนหนีขึ้น ไปบนต้นขานาง ซึง่ เป็นต้นไม้ทมี่ คี วามลืน่ มาก เมือ่ ลูกเรือปีนขึ้นไปบนกิ่งไม้ก็จะรูดตกลงมา ก็จะถูก เสือกัดตาย เดิมเป็นส่วนหนึง่ ของต�ำบลคลองใหญ่ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าแยกออกมาเมื่อใด

โปรแกรมที่ 2 Package เต็มวัน ท่านละ 890 บาท (ราคานี้ส�ำหรับ 5 ท่านขึ้นไป)

• ชมศาลาราชการุณย์ (เขาล้าน) • รั บ ประทานก๋ ว ยเตี๋ ย วกั้ ง เดิ น ชมวิ ถี ช าว ประมง • เรียนรู้วิธีการท�ำลอบปูม้า ลงเรือวางลอบ ปูม้า งมหอยถ่าน หอยพอก • ปลูกป่าชายเลน • รับประทานอาหารเย็น มีซีฟู้ด 3 อย่าง อาหารพื้นถิ่น 2 อย่าง (อาหารจัดเป็นชุด)

โปรแกรมที่ 1 Package ครึ่งวัน ท่านละ 690 บาท (ราคานี้ส�ำหรับ 5 ท่านขึ้นไป)

• ชมศาลาราชการุณย์ (เขาล้าน) • ชมบ่อญวน • เรียนรู้วิธีการท�ำลอบปูม้า ลงเรือวางลอบปู • งมหอยถ่าน หอยพอก • ปลูกป่าชายเลน • รับประทานอาหารเย็น มีซีฟู้ด 3 อย่าง อาหาร พื้นถิ่น 2 อย่าง (อาหารจัดเป็นชุด)

ฝึกท�ำลอบปู

ขี่จักรยานน�้ำเก็บขยะ


โปรแกรมที่ 3 Package 2 วัน 1 คืน ท่านละ 1,790 บาท รวมที่พัก 1 คืน (ราคานี้ส�ำหรับ 5 ท่านขึ้นไป)

วันที่ 1 • สักการะหลวงพ่อแดง • ชมศาลาราชการุณย์ (เขาล้าน) • เรียนรู้วิธีการท�ำลอบปูม้า • เดินชมวิถชี วี ติ ประมงพืน้ บ้าน ทานก๋วยเตีย๋ ว กั้งรสเด็ด • เรียนรูก้ ารท�ำขนมไทยจากแป้งเท้ายายม่อม วัตถุดิบพื้นถิ่น เบรคบ่ายด้วยขนมจาก ฝีมือ ตัวเอง • ล่องเรือชมป่าชายเลน วางลอบปู ปลูกป่า ชายเลน งมหอยถ่าน หอยพอก • ล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค�่ำคืน • ดินเนอร์เมนูอาหารทะเลหลากหลายและ อาหารพื้นบ้านแบบชาวเล • พักผ่อนโฮมสเตย์แบบชาวเล วันที่ 2 • ย ามเช้ า เดิ น เล่ น หาดทรายสองสี สวน สมุ น ไพรธรรมชาติ บ่ อ ญวน บ่ อ น�้ ำ จื ด ริมทะเล • เรียนรู้ลงมือท�ำลูกปัดกระดาษ ปุ๋ยกากปู ภูมิปัญญาชาวบ้าน • รับประทานอาหารกลางวันเมนูท้องถิ่น

• เลือกซือ้ กะปิเบญจรงค์ น�ำ้ พริกกัง้ ปู กุง้ แห้ง ผลิตภัณฑ์ชุมชนฝากคนทางบ้าน • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ติดต่อ นางสุรีย์ ผ่องใส ประธานวิสาหกิจ ชุมชนท่องเที่ยวชุมชนต�ำบลไม้รูด โทร : 08 1982 2725

หาดทรายสองสี

71

ที่พัก

• บ้านก�ำนันโฮมสเตย์ โทร. 08 9544 0909 มี 4 ห้อง ราคาห้องละ 800 บาท พักได้ 2 ท่าน มีห้องรวม 1 ห้อง ราคา 3,000 บาท พักได้ 10 คน พร้อมอาหารเช้า • มยุรโี ฮมสเตย์ โทร. 09 6114 2790 บ้านเป็น หลัง พักได้ 10 คน ราคาท่านละ 200 บาท อาหารเช้าเป็นข้าวต้ม • ลัดดาโฮมสเตย์ โทร. 09 2561 8589 มี 1 หลัง คืนละ 2,500 บาท พักได้ 8 คน พร้อมอาหารเช้าเป็นข้าวต้ม • ล านเลรี ส อร์ ท โทร. 09 0592 5959 มี 20 ห้อง ราคาห้องละ 950 บาท พร้อม อาหารเช้า • ไม้รูดริมคลองโฮม โทร. 08 4072 0632 มีบ้าน 3 หลัง นอนรวม ท่านละ 300 บาท มีห้อง 4 ห้องๆ ละ 650 บาท พักได้ 2 คน พร้อมอาหารเช้า

บ้านไม้รูด


72

บ้านคลองใหญ่ ม.2 ต�ำบลคลองใหญ่ อ�ำเภอคลองใหญ่

“เป็นหมู่บ้านศูนย์กลางเศรษฐกิจท่องเที่ยว และการค้าชายแดนของจังหวัดตราด” ม.2 บ้านคลองใหญ่ มีวิสัยทัศน์ ที่จะนําพาหมู่บ้านให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว และการค้าขายชายแดนของจังหวัดตราด เพื่อช่วยส่งเสริมประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สโลแกนของหมู่บ้าน “เที่ยวคลองใหญ่ ถูกใจ ถูกตังค์”

อํ า เภอคลองใหญ่ ตั้ ง อยู ่ ท างตะวั น ออกของ จังหวัดตราด มีลักษณะภูมิประเทศที่มีชายฝั่ง ทะเลเป็ น แนวยาวทิ ศ ตะวั น ออกติ ด ต่ อ กั บ ภูเขาบรรทัด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่าง ประเทศไทยกั บ ประเทศ สาธารณรั ฐ กั ม พู ช า ทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลอ่าวไทย โดยแทบ ทุ ก หมู ่ บ ้ า นในอํ า เภอนั้ น มี พื้ น ที่ ติ ด กั บ ทะเล อ่ า วไทย ยกเว้ น ม.2 บ้ า นคลองใหญ่ เ ท่ า นั้ น ม.2 บ้านคลองใหญ่ ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2499 มีชาวบ้านอาศัยอยู่ตามวิถีชนบท ทําอาชีพประมงพื้นบ้าน ค้าขาย และรับจ้าง เป็ น อาชี พ หลั ก สภาพบ้ า นเรื อ นในขณะนั้ น ชาวบ้ า นมี ก ารปลู ก บ้ า นติ ด ลํ า คลอง ซึ่ ง มี อ ยู ่ ภายในหมู ่ บ ้ า นหลายสาย โดยมี ลํ า คลอง สายหลักเป็นสายใหญ่ซึ่งเรียกว่า “คลองใหญ่” มี ลักษณะเป็นลําคลองขนาดใหญ่ เรือสามารถเข้า ออกได้สะดวก จึงมีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้าน คลองใหญ่” ตามชื่อล�ำคลอง

แพ็คเกจท่องเที่ยว • วัดคลองใหญ่เป็นวัดที่เก่าแก่ และใหญ่ที่สุด ในอําเภอคลองใหญ่ เป็นศูนย์รวมจิตใจของ พุทธศาสนิกชนชาวคลองใหญ่ และหมู่บ้าน ใกล้เคียง • พ ระพุ ท ธรู ป ทองเหลื อ งขนาดใหญ่ ตั้ ง อยู ่ บนยอดเขาโดยชาวบ้านเรียกว่า เขาท่านก๋ง หรือเขาพระครูอรุณปัจจันตเขต • ศาลเจ้าแม่ทับทิม

วิถีชุมชนคลองใหญ่ ชาวบ้านอาศัยอยู่ตามวิถีชนบท ท�ำอาชีพ ประมงพืน้ บ้าน ค้าขาย และรับจ้างเป็นอาชีพหลัก สภาพบ้านเรือนในขณะนั้น ชาวบ้านมีการปลูก บ้านติดล�ำคลอง เรือสามารถเข้าออกได้สะดวก


73

ที่พัก

ผลิตภัณฑ์เด่น • ไข่เค็ม • ขนมตะโก้ • ปลาทะเล

• โรงแรมคลองใหญ่ ราคา 300 บาท/คืน โทร. 0 3958 1260 • โรงแรมทวีศักดิ์กิตติยา ทวีศักดิ์กิตติยา รีสอร์ท ราคา เริ่มต้น 350 บาท • โรงแรม คลองใหญ่ เซ็นเตอร์ ราคาเริ่มต้น 750 บาท/คืน • ขนมเม็ดขนุน • บนั ดุก บันดุก๊ หรือมันดุก

วัดคลองใหญ่

การเดินทาง จากจังหวัดตราด 60 นาที (65.7 กม.) ผ่านถนนหมายเลข 3 / ถนนหมายเลข 318 ชื่อผู้ติดต่อ บ้านคลองใหญ่ ก�ำนันธนวุฒิ ธนากิจ โทร : 08 2224 0581

บ้านคลองใหญ่

สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอคลองใหญ่ ธนาคารออมสินสาขาคลองใหญ่

โรงพยาบาลคลองใหญ่


74 บ้านห้วงโสม

บ้านห้วงโสม

ต�ำบลไม้รูด อ�ำเภอคลองใหญ่

ประวัติความเป็นมา

แพ็คเกจท่องเที่ยว

เหตุทไี่ ด้ชอื่ ว่า “บ้านห้วงโสม” ไม่ปรากฏ แน่ชดั ว่าตัง้ ชือ่ ตัง้ แต่ พ.ศ. ใด เหตุผลทีเ่ รียกว่า บ้าน ห้วงโสม เนื่องจากในหมู่บ้าน มีกอหวาย โสม กอใหญ่ 1 งอกขึ้นบริเวณบึงน�้ำข้างวัดที่ เป็นสะพานในปัจจุบนั ซึง่ คนสมัยก่อนจะเรียก บึงว่า ห้วง จึงตั้งชื่อว่าหมู่บ้านห้วงโสม ซึ่งมี เนื้อที่ทั้งหมด 1,300 ไร่ มีถนนสาย 318 (ตราดคลองใหญ่) 1 เส้น และถนนซอยเข้า หมูบ่ า้ นซึง่ เป็นถนนลาดยาง ชือ่ ถนนราชด�ำริ 2

ในหมู่บ้าน มีที่พักโฮมสเตย์ กิจกรรม ล่องเรือ ชมวิถชี าวประมง ล่องเรือตกปลา ฯลฯ ประเภทแพ็คเกจการท่องเทีย่ ว (รวมค่าอาหาร อาหารว่าง ที่พัก ล่องเรือ อื่นๆ) ดังนี้ 1. แบบ 1 วัน ราคา 1,000 บาท/ราย 2. แบบ 2 วัน 1 คืน ราคา 3,000 บาท/ราย


75

ที่พัก • ห้วงโสมโฮมสเตย์ ราคา 500 – 800 บาท โทร. 08 9685 8497 • ชาญชลรีสอร์ท โทรศัพท์: 0 3951 0916

การเดินทาง

พิกัดแผนที่ บ้านห้วงโสม https://map.longdo.com/p/A00389176/mobile.


76 บ้านห้วงบอน

บ้านห้วงบอน

ม.3 ต�ำบลไม้รูด อ�ำเภอคลองใหญ่

ประวัติหมู่บ้าน ม.5 บ้านห้วงบอน แต่เดิมเป็น ม.2 บ้านหนองม่วง ในปี พ.ศ. 2527 ได้แยก หมู่บ้านออกมาจากบ้านหนองม่วง เป็นม.5 บ้านหนองวิวาทย์ ต่อมาประชาชนเกิดความ สับสน จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่จากบ้านหนอง วิวาทย์เป็นบ้านห้วงบอน มาจนถึงปัจจุบัน ส่วนผูใ้ หญ่บา้ นในปัจจุบนั คือ นายสุวชิ ยั นิม่ มาก

สภาพพื้นที่ บ้านห้วงบอนอยู่ในเขตองค์การบริหาร ส่วนต�ำบลไม้รูด มีพื้นที่ทั้งหมด 2,418 ไร่ เป็นพืน้ ทีท่ ำ� กิน 1,584 ไร่ และพืน้ ทีส่ าธารณะ 834 ไร่ มีป่าชายเลน 100 ไร่ ชายหาด ความยาว 2,000 เมตร บ้านห้วงบอนอยู่ติด กับทางหลวงหมายเลข 3 (ตราด-คลองใหญ่) ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอคลองใหญ่ ประมาณ 18 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดตราด ประมาณ 55 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่

ราบลุม่ ตามแนวชายฝัง่ ทะเล และเป็นทีร่ าบเชิง เขา ลักษณะพื้นที่เป็นรูปเรียวยาวขนานไปกับ เทือกเขาบรรทัด และเลียบชายฝั่งอ่าวไทย

แพ็คเกจท่องเที่ยว

กิจกรรมล่องเรือชมป่าชายเลน ชมหิง่ ห้อย กิจกรรมตกปลา กิจกรรมปัน่ จักรยานท่องเทีย่ ว ในชุมชน (ศึกษาดูงานธนาคารปู ราคา 150/ ราย รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง) 1. แบบ 1 วัน พร้อมที่พัก ราคา 1,000 บาท/ ต่อคน 2. แบบ 2 วัน 1 คืน พร้อมที่พัก ราคา 3,000 บาท/ต่อคน


77

การเดินทาง

ราคาที่พัก • บานชื่น บีช รีสอร์ท โทร. 09 5912 3861 - หลังใหญ่ ราคา 3,500 บาท/ต่อคืน (พักได้ 10 คน) - หลังเล็ก ราคา 1,200 บาท/ต่อคืน (พักได้ 2-3 คน) • ปาหนัน รีสอร์ท โทร. 09 5912 3861 ราคา 800 – 1,500 บาท/ต่อคืน • โฮมสเตย์ตะวัน โทร. 08 7022 8796 ราคา 300 บาท/ต่อคืน • โฮมสเตย์เจ๊กุ๊ก โทร. 09 2981 6195

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 ที่ผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ แล้วออกทางออก ที่ไปทางอ�ำเภอบ้างบึง ตามถนนหมายเลข 344 ถึ ง ทางแยกอ� ำ เภอแกลง เลี้ ย วซ้ า ย เข้าถนนหมายเลข 3 หรือ ถนนสุขมุ วิท จากนัน้ ก็ขบั ตามถนนนีผ้ า่ นจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด เข้ า เขตอ� ำ เภอคลองใหญ่ ให้ สั ง เกตด่ า น ตรวจหาดราชการุณย์ จากนี้ไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะเห็นป้ายหาดบานชื่นชัดเจน ให้ เลีย้ วขวาเข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร ก็ถงึ บ้าน ห้วงบอน หรือจะใช้เส้นทางถนนหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิทไปจนถึงบ้านห้วงบอนก็ได้ รถโดยสารประจ�ำทาง จากกรุงเทพฯ จะมีรถโดยสารประจ�ำ ทางไปถึง ที่ ตั วเมื อ งจั ง หวั ด ตราด สามารถ ไปขึ้นรถได้ที่ สถานีขนส่ง เอกมัย/ หมอชิต (ถนนก�ำแพงเพชร2) มีรถบัสโดยสารและ รถตู้ จากนั้นก็นั่งรถตู้โดยสารหรือรถสองแถว ที่ บขส.ตราด ไปต่อที่อ�ำเภอคลองใหญ่ โดยมี รถออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่ 6.00 น. –18.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง


78 บ้านร่วมสุข

บ้านร่วมสุข

ม.6 ต�ำบลไม้รูด อ�ำเภอคลองใหญ่

กิจกรรมการท่องเที่ยว บ้านร่วมสุขเป็นพื้นที่ที่ติดชายฝั่ง ทะเลจึงได้มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ เช่น ล่องเรือชมป่าชายเลน ล่องเรือชมหิ่งห้อย “หิ่งห้อยที่นี่เยอะ ไม่แพ้ที่ไหน ล่องเรือมาดูหิ่งห้อยแล้ว ต้องกินปูม้าด้วย บ้านร่วมสุขได้ชื่อว่า เป็นแหล่งปูม้าที่สดและอร่อยที่สุด เป็น ปูม้าจากธรรมชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งพยายาม อนุรกั ษ์ไว้ดว้ ยการท�ำธนาคารปู คือถ้าจับ ปูทมี่ ไี ข่นอกกระดองมา ก็จะน�ำมาเลีย้ งไว้ จนปูเขีย่ ไข่ แล้วจึงค่อยน�ำไปขาย ส่วนตัว อ่อนปูก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ” กิจกรรม ล่องแพชมวิถีชุมชน สักการะอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือทีผ่ คู้ น มักเรียกกันว่า “เสด็จเตี่ย”


79

แพ็คเกจการท่องเที่ยว (รวมค่าอาหาร อาหารว่าง ทีพ่ กั ล่องเรือ อื่นๆ) ดังนี้

1. แบบ 1 วัน ราคา 1,500 บาท/ราย 2. แบบ 2 วัน 1 คืน ราคา 3,500 บาท/ราย 3. แบบ 3 วัน 2 คืน ราคา 5,500 บาท/ราย 4. ประเภทกิจกรรมศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 150 บาท/ราย จ�ำนวนที่รับได้ 50 - 80 ราย มีรายละเอียด ดังนี้ ค่าอาหารกลางวัน คนละ 100 บาท ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 25 บาท ชื่อผู้ติดต่อ ผู้ใหญ่สงคราม พุทรา โทรศัพท์ 08 1437 4634

ที่พัก

1. บ้านก�ำนัน โฮมสเตย์ facebook : บ้านก�ำนัน โฮมสเตย์ ราคา 800 – 3,000 บาท โทร.08 9844 0909 2. มยุรี โฮมสเตย์ โทร. 09 6114 2790 จ�ำนวนห้อง 3 ห้อง ราคา 200 บาท 3. ลัดดาโฮมสเตย์ จ�ำนวนห้อง 2 ห้อง ราคา 600 บาท 4. ไม้รูดรีสอร์ท (Mairood Resort) จ�ำนวน ห้อง 10 ห้อง ราคา 600 – 1,500 บาท โทร. 08 9841 4858

การเดินทาง รถยนต์สว่ นตัว จากกรุ ง เทพฯ ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 ที่ผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ แล้วออกทางออก ที่ไปทางอ�ำเภอบ้างบึง ตามถนนหมายเลข 344 ถึ ง ทางแยกอ� ำ เภอแกลงเลี้ ย วซ้ า ย เข้าถนนหมายเลข 3 หรือ ถนนสุขมุ วิท จากนัน้ ก็ขบั ตามถนนนีผ้ า่ นจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด เข้าเขตอ�ำเภอคคลองใหญ่ ให้สงั เกตด่านตรวจ หาดราชการุณย์ จากนีไ้ ปประมาณ 5 กิโลเมตร จะเห็นป้ายบ้านร่วมสุข ชัดเจน ให้เลี้ยวขวา เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตรก็ถึงบ้านร่วมสุข หรือจะใช้เส้นทางถนนหมายเลข 3 หรือถนน สุขุมวิทไปจนถึงบ้านร่วมสุขก็ได้


80 บ้านโขดทราย

บ้านโขดทราย

ม.2 ต�ำบลหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่

บ้านโขดทราย ต�ำบลหาดเล็ก อ�ำเภอ คลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่กอ่ นเคยเป็นม.7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ มาก่อน ต่อมามีการแบ่งเขตพื้นที่หมู่บ้านใหม่ จึงได้ชื่อเป็น “บ้านโขดทราย” เมื่อก่อนมี ความอุดมสมบูรณ์มาก มีสัตว์ทะเลมากมาย โดยเฉพาะแมงดาทะเล บริเวณส่วนที่มีพื้นที่ ติดทะเล มีหาดทรายขาวยาวตลอดแนว เมื่อ เวลาผ่านไปหาดทรายที่เคยทอดยาว ถูกคลื่น ซัดทรายค่อยหายไปเอาโคลนเลนเข้ามา คง เหลือแต่โขดหินตามริมชายฝั่ง ดังนั้น จึงน�ำ เอาหาดทรายที่เคยมีในอดีตและโขดหิน ที่มี อยู่ในปัจจุบัน มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านโขดทราย ม.2 อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลต�ำบล หาดเล็ก ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาแคบ ยาวขนานไปกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย แบ่ง พื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเทือก เขา ด้านทิศตะวันออกจดเทือกเขาบรรทัด และพื้นที่ฝั่งทะเล รัศมีจากศูนย์กลางถนน สาย 318 ประมาณ 500 เมตร

สถานที่ท่องเที่ยว • สว่ นทีแ่ คบทีส่ ดุ ในประเทศไทย บ้านโขดทราย • มีวิถีประมงพื้นบ้าน เช่น เรือหาของทะเล • แหล่งอาหารทะเลสด เช่น ปูม้า ปลา กั้ง กุ้ง ฯลฯ • มีภูมิปัญญาการท�ำกะปิ • มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ห ลากหลาย เช่ น หาดทราย ป่าชายเลน ชมโลมา • มี ป ระเพณี เช่ น ลอยกระทงสองแผ่ น ดิ น งานกองทรายน�้ำไหล สงกรานต์สองแผ่นดิน • เรื่ อ งเล่ า ชุ ม ชน ปราชญ์ ชุ ม ชนด้ า นทะเล, ประวัติศาสตร์

แพ็คเกจท่องเที่ยว (รวมค่าอาหาร อาหารว่าง ล่องเรือ อื่นๆ) 1. แ บบ 1 วั น ราคา 1,500 บาท/ราย • การล่องเรือ ราคา 3,000-5,000 บาท / ล�ำ (ตามกิจกรรมที่ต้องการ)


81

ผลิตภัณฑ์เด่น ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน การประมงพื้ น บ้ า น และรวมตั ว กั น เมื่ อ ปี 2537 มีสมาชิก 20 คน เพื่อท�ำการแปรรูป อาหารทะเล เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า เช่น น�ำเคยมาท�ำกะปิ น�ำปลากะตักมาท�ำ น�้ ำ ปลา และพั ฒ นาสิ น ค้ า ให้ มี รู ป แบบ หลากหลาย เช่น การท�ำน�้ำพริกปลาหยอง น�้ำพริกเผา หอยแมลงภู เพื่อจ�ำหน่ายให้คน ในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว

อาหารพื้นถิ่น • หอย, กุ้ง, กั้ง ชื่อผู้ติดต่อ / เบอร์โทร นายชาลี บุญช่วย โทร. 08 6444 6631

ส�ำนักงานเทศบาลหาดเล็ก

อ่าวไทย

บ้านโขดทราย วิถีชมุ ชน บ้านโขดทราย กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล จุดชมวิวบ้านโขดทราย ที่ท�ำการผู้ ใหญ่บ้านโขดทราย

ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย


82 บ้านอ่าวสลัด

บ้านอ่าวสลัด

ม.6 ต�ำบลเกาะกูด อ�ำเภอเกาะกูด

“บ้านอ่าวสลัด” เป็นหมูบ่ า้ นประมงเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกูด เป็นท่าเรือทีน่ กั ท่องเทีย่ วเกือบทัง้ หมดจะเดิน ทางมายังเกาะกูด เป็นหมู่บ้านแรกหากขึ้นมา จากท่าเรือ ห่างออกมาจากย่านรวมรีสอร์ท พอสมควร ตัวบ้าน ตั้งเรียงรายอยู่ในทะเล มีสะพานไม้พาดผ่านหน้า บ้านทุกหลัง ยามใด ที่น�้ำทะเลขึ้นสูงเต็มพิกัด หมู่บ้านแห่งนี้จะดู โดดเด่น เปีย่ มไปด้วยเอกลักษณ์แห่งวิถปี ระมง ที่ ค วรค่ า แก่ ก ารแวะเยื อ นมี เ รื่ อ งเล่ า ต่ อ ๆ กันมาว่า ในอดีตอ่าวแห่งนี้เคยเป็นที่หลบ พั ก เรื อ ของพวกโจรสลั ด ที่ ป ล้ น สะดมอยู ่ ในน่านน�้ำแถบนี้ เพื่อน�ำข้าวของที่ปล้นมา

ถ่ายเทออก แล้วเปลี่ยนสีดัดแปลงเรือก่อนจะ น�ำไปขายต่อ จึงเป็นทีม่ าของชือ่ ว่า “อ่าวสลัด” แต่ช าวชุม ชนในปั จ จุ บัน นี้ จ ะยั ง มี ลูก หลาน โจรสลั ด หลงเหลื อ อยู ่ ห รื อ ไม่ นั้ น ก็ ไ ม่ มี ใ คร รูไ้ ด้แต่ทแี่ น่ๆ ชุมชนชาวเลของบ้านอ่าวสลัดนี้ ยังคงยึด อาชี พ ประมง ออกเรื อ หาปลากั น เป็นกิจวัตร อาหารทะเลสดๆ จึงมีให้เลือกซื้อ มากมายทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา ที่ยังว่ายน�้ำ อยู่ในกระชัง รวมถึงอาหารทะเลแปรรูป เช่น ปลาแดดเดียว ปลาเค็ม ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง หรือกะปิเคย ก็จัดว่าเป็นสินค้าประจ้าชุมชน OTOP ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มซื้ อ หากั น เป็ น ของฝาก


83

แพคเกจท่องเที่ยว

อาหารพื้นถิ่น

ทริปทัวร์ทอ่ งเทีย่ วชุมชนบ้านอ่าวสลัด 3 วัน 2 คืน ราคา 4,900 บาท/ท่าน **ราคารวมค่าเรือโดยสารเฟอรรี่ ไป-กลับ 700 บาทแล้ว** • อาหาร 5 มื้อ มื้อเย็นเป็นอาหารทะเลสดๆ จากอ่าวสลัด เช่น ปูม้านึ่ง ปลากะพงทอด ราดน�้ำปลา ต้มย�ำกุ้ง หอยเชลล์ผัดฉ่า • มื้อเช้าเป็นข้าวต้มทะเล กาแฟ ขนมปัง • นอนโฮมสเตย์บรรยากาศริมทะเลอ่าวสลัด • พาล่องเรือชมกิจกรรมธนาคารปูม้าชุมชน ด�ำน�้ำชมปะการัง • พาเล่นน�ำ้ ทะเลหาดคลองเจ้า ทีข่ น้ึ ชือ่ ว่าเป็น หาดที่มีน�้ำทะเลใส ทรายขาว พาเที่ยวรอบ เกาะกูด เช่น น�้ำตก คลองเจ้า เขาเรือรบ ต้นไม้ยักษ์ • เดินชมวิถีชาวประมงพื้นบ้าน • อื่นๆ ตามที่นักท่องเที่ยวต้องการ บริการเสริมพาตกปลา ตกปลาหมึกยามค�ำ่ คืน 800 บาท/คน มีเบ็ดตกปลา พร้อมเตาย่าง และน�้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ดให้

มาถึงเกาะกูดแล้วต้องหา “ปลาย�่ำสวาท” มา ทานให้ได้ “ปลาย�่ำสวาท” ปลาที่มีสัญชาติ เกาะกูดเต็มตัว เพราะเกาะกูด เป็นแหล่งเดียว ทีจ่ ะหาปลาชนิดนีท้ านได้ ปลาชนิดนีน้ ยิ มทาน เป็นซาซิมิ แต่สงิ่ หนึง่ ทีต่ อ้ งบอกก่อนก็คอื ราคา ของปลาเกือบสองพันบาทต่อกิโล และน�ำ้ หนัก ของปลาแต่ ล ะตั ว ก็ ต กเกื อ บๆ กิ โ ลแล้ ว แต่อร่อยสมราคา

การเดินทาง GPS : N11.707258 E102.571039

ที่พัก

• Captain Nhong Seafood & Homestay โทรศัพท์ 08 1591 9157 https://www.facebook.com/ captainnhong • กูด เนเชอรัลโฮม โทรศัพท์ 06 1784 6584, 08 5698 5411 https://www.facebook.com • อ่าวสลัดโฮมอินโฮม โฮมสเตย์ โทรศัพท์ 08 1861 5249

ผลิตภัณฑ์เด่น

ี ด ง

• น�้ำพริกปลาอินทรีย์ ด กปลากรอบ • น�ล้ำาพริ พ ม หา • กุ้งแห้ง อ่าวสลัด

ขอ

ชื่อผู้ติดต่อ นายสถิตย์ เงินโสม โทร : 08 1861 5249 นายกวี แสวงการ โทร : 08 1591 9157 นายยุทธนา แสวงการ โทร : 08 4868 2361 นายประสิทธิ์ เร่งมานะ โทร : 06 1784 6584


84 บ้านคลองเจ้า

บ้านคลองเจ้า

ม.2 ต�ำบลเกาะกูด อ�ำเภอเกาะกูด

บ้านคลองเจ้า ก่อตั้งมาประมาณ 90 ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากเกาะหมาก เกาะกูดและเกาะกง ประเทศกัมพูชา สาเหตุ ที่ ตั้ ง ชื่ อ ว่ า หมู ่ บ ้ า นคลองเจ้ า เพราะบริ เ วณ ส่วนหนึ่งของหมู่บ้านมีล�ำคลองซึ่งต้นก�ำเนิด ธารน�้ำของล�ำคลอง มาจากน�้ำตกคลองเจ้า หรื อ อี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า น�้ ำ ตกธารสนุ ก เมื่ อ ปี พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เคยเสด็จประพาสที่นี่ จึงเป็นหมูบ่ า้ นทีม่ คี วามส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ ลักษณะพื้นที่เป็นคลอง มีที่ราบและภูเขา สภาพอากาศร้อนชื้น ฝนตกเกือบตลอดปี ช่วงกลางคืนอากาศเย็นเพราะมีต้นไม้มาก ชุมชนบ้านคลองเจ้า มีทพี่ กั แบบโฮมสเตย์ และรีสอร์ทหลายแห่งให้บริการ มีกิจกรรม อื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น พายเรือคายัค เล่น น�้ำตก ด�ำน�้ำดูปะการัง และเชื่อมโยงเส้นทาง แหล่งท่องเทีย่ วอืน่ ๆ บนเกาะกูด เช่น หมูบ่ า้ น ชาวประมงบ้านอ่าวสลัด หมู่บ้านชาวประมง

บ้านอ่าวใหญ่ ต้นไม้ยักษ์ น�้ำตกคลองเจ้า น�้ ำ ตกคลองยายกี๋ น�้ ำ ตกห้ ว งน�้ ำ เขี ย ว เขาเรือรบ หรือหาดทรายต่างๆ บ้านคลองเจ้าตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกของ เกาะกูด เป็นพื้นที่ที่มีหาดทรายขาวทอดยาว ตลอดแนวหาดร่ ม รื่ น ไป ด้ ว ยทิ ว สนและ ต้นมะพร้าว เหมาะส�ำหรับการพักผ่อนเล่น น�้ำทะเล โดยด้านหลังของบ้านคลองเจ้ายังมี ถนนปูนอย่างดีเป็นเส้นทางสัญจรไปยังอ่าวอืน่ ๆ ใกล้เคียงด้วย เช่น อ่าวง่ามโข่ หาดทรายแดง อ่าวบางเบ้า ส่วนบริเวณกลาง หมู่บ้านมี ล�ำคลองเจ้าไหลผ่าน โดยคลองเจ้าแห่งนี้มี ต้นน�้ำมาจากภูเขาสูงบนเกาะกูด และไหล ทอดยาวออกมาสูท่ ะเลทีอ่ า่ วคลองเจ้า ภายใน สองฝั ่ ง คลอง จึ ง อุ ด มไปด้ ว ยป่ า ชายเลน อ่าวคลองเจ้าจึงเหมาะส�ำหรับกิจกรรมพาย เรือคายัค ชมความงามของน�ำ้ ทะเลทีว่ า่ กันว่า สวยงาม ดุจทะเลอันดามัน และพายเรือชม สายน�้ำใสสะอาดของล�ำคลองเจ้าแห่งนี้


85

แพคเกจท่องเที่ยว ทริปทัวร์ทอ่ งเทีย่ วชุมชนบ้านคลองเจ้า 3 วัน 2 คืน ราคา 5,500 บาท/คน ราคาส�ำหรับ 10 คน ขึ้นไป **ราคารวมค่าเรือโดยสารเฟอรรี่ ไป-กลับ 700 บาทแล้ว และ รถรับ-ส่ง** • อาหาร 5 มื้อ • มื้อเช้าเป็นข้าวต้มทะเล กาแฟ ขนมปัง • ที่พักใกล้ชายหาด • กิ จ กรรมพายเรื อ คายั ค ชมความงามป่ า โกงกาง เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ คลองค้างคาว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ • ด�ำน�้ำตื้น ดูปะการัง • พาเล่นน�ำ้ ทะเลหาดคลองเจ้าทีข่ นึ้ ชือ่ ว่าเป็น หาดที่มีน�้ำทะเลใส ทรายขาว พาเที่ยวรอบ เกาะกูด เช่น น�้ำตก คลองเจ้า เขาเรือรบ ต้นไม้ยักษ์ • ชมวิถีชาวประมงพื้นบ้าน

การเดินทาง GPS : 11°37’52.5”N 102°32’43.8”E

ที่พัก • แมงโกรฟ บังกะโล โทรศัพท์ 08 9936 2093 https://www.kohkoodmangrove.com • Mark house bungalow โทรศัพท์ 08 6133 0402 Facebook : Mark house bungalow • บ้านคลองเจ้าโฮมสเตย์ Facebook : บ้านคลองเจ้า โฮมสเตย์ ปานทิพย์ โทรศัพท์ 08 7075 0942 ผู้ติดต่อ นางสาวพุดซ้อน แสงทอง โทรศัพท์ 08 6133 0402

ผลิตภัณฑ์เด่น


86 บ้านอ่าวใหญ่

บ้านอ่าวใหญ่

ม.3 ต�ำบลเกาะกูด อ�ำเภอเกาะเกาะกูด

บ้านอ่าวใหญ่ เป็นชุมชนหนึง่ บนเกาะกูด ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำ� การประมง บ้างก็ทำ� สวน หมูบ่ า้ นอ่าวใหญ่ไม่มหี าดทรายสวยงามเหมือน อย่างสถานที่แห่งอื่นๆ บนเกาะกูด ลักษณะ ภูมิประเทศเป็นอ่าวขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่มา ของชื่อบ้านอ่าวใหญ่ ในสมัยที่การประมง รุ่งเรืองมีเรือประมงเข้ามาจอดหลบลมมรสุม กันเป็นจ�ำนวนมาก ความส� ำ คั ญ ของอ่ า วใหญ่ เกาะกู ด เป็นเกาะสุดท้ายของเส้นชายแดนของไทย ด้านตะวันออก อยู่ในเส้นทางการค้า มีเรือ ส� ำ เภาเดิ น เรื อ เข้ า มาติ ด ต่ อ ค้ า ขายกั น แต่ โบราณ บริเวณนี้จึงเป็นสถานที่ส�ำคัญทาง ประวัติศาสตร์ เช่น เป็นสถานที่ลี้ภัยของ พระเจ้าเวียดนาม ยาลอง (องเชียงสือ) หรือ ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าอนัมก๊กที่เข้ามาพึ่ง พระบรมโพธิสมภารสมัยรัชกาลที่ 1 เนือ่ งจากบ้านอ่าวใหญ่ไม่มหี าดลงเล่นน�ำ้ จึงมีนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามาเพียงจ�ำนวนน้อย ประกอบกับชาวบ้านที่มีความรักในธรรมชาติ

ท�ำให้ธรรมชาติของทีน่ ยี่ งั คงสมบูรณ์อยูอ่ ย่างมาก น�้ำทะเลใส มีปลาขนาดเล็กเข้ามาอยู่อาศัย เรียกว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็ก ได้เป็นอย่างดี ความเป็นมาของหมู่บ้านอ่าวใหญ่ที่มี มาช้านานในด้านของการเดินทางคมนาคม ระหว่างหลายประเทศ เช่น ญวณ เขมร จีน จึงท�ำให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นแหล่งสะสม ภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมต่างๆ เอา ไว้มากมาย ปัจจุบนั ชาวบ้านอ่าวใหญ่พร้อมใจ กันเปิดหมู่บ้านในฐานะแหล่งท่องเที่ยวใน ระบบนิเวศพิพธิ ภัณฑ์ หรือ Ecomuseum โดย นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านจะเป็น ผู้ท�ำกิจกรรมปล่อยสัตว์น�้ำร่วมกับศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงชายฝั่งตราด ได้แก่ ปูไก่ ปลาเก๋า ปะการังลายจุด ปลาย�่ำสวาท ฯลฯ นอกจากนี้นิเวศพิพิธภัณฑ์ยังจะช่วยสืบสาน ภูมิป ัญ ญาชาวบ้ า น สร้ า งความภาคภู มิใ จ ให้กับลูกหลานคนรุ่นหลังอีกด้วย


87

แพคเกจท่องเที่ยว

ทริปทัวร์ทอ่ งเทีย่ วชุมชนบ้านอ่าวใหญ่ 3 วัน 2 คืน ราคา 4,500 บาท/ท่าน **ราคารวมค่าเรือโดยสารเฟอร์รี่ ไป - กลับ 700 บาทแล้ว และรถรับส่ง** • อาหาร 5 มื้อ • ที่พักใกล้หมู่บ้านชาวประมง • กิจกรรมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างปะการังเทียม • พาเล่นน�้ำทะเลหาดคลองเจ้า พาเที่ยวรอบ เกาะกูด เช่น น�้ำตกคลองเจ้า เขาเรือรบ ต้นไม้ยักษ์ • ชมวิถีชาวประมงพื้นบ้าน

ผลิตภัณฑ์เด่น ผลิตภัณฑ์สบูน่ ำ�้ มัน koh kood natural soap มีส่วนผสมของน�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และกลิ่นหอมธรรมชาติของมะพร้าว เป็น ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จ�ำหน่ายดี และนักท่อง เที่ยวชาวต่างชาตินิยมซื้อใช้และเป็นของฝาก

อาหารพื้นถิ่น บ้านอ่าวใหญ่ ขึน้ ชือ่ เรือ่ งอาหารทะเลสด โดยจะมีร้านอาหารทะเลที่เป็นที่รู้จักและนัก ท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมา รับประทาน จ�ำนวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านชลธิชา ซีฟู๊ด และร้านนุชชี่ซีฟู๊ด

ที่พัก บ้านอ่าวใหญ่ มีที่พักโฮมสเตย์ 2 แห่ง สามารถติดต่อได้ที่ นางสาววาสนา สิงหพันธ์ โทร : 09 9153 2624 ชื่อผู้ติดต่อ นางสาววาสนา สิงหพันธ์ โทร : 09 9153 2624


88 บ้านสลักคอก

บ้านสลักคอก

ม.4 ต�ำบลเกาะช้างใต้ อ�ำเภอเกาะช้าง

บ้านสลักคอก เป็นชื่อที่เรียกกันตาม ลักษณะภูมิศาสตร์ มีลักษณะเป็นอ่าววงกลม คล้ายคอกสัตว์ มีทางออกทางทะเลเป็นช่องแคบ เกือบจะชนกัน มีเกาะสลักและเกาะลิ่มอยู่ ด้านหน้ากลางทะเลทางทิศตะวันตก บ้ า นสลั ก คอก เดิ ม ขึ้ น อยู ่ กั บ อ� ำ เภอ แหลมงอบและแยกเป็นกิ่งอ�ำเภอเกาะช้างใน ปี พ.ศ.2535 ปัจจุบันได้เป็นอ�ำเภอเกาะช้าง ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2550 โดยแบ่งเป็น 2 ต�ำบล มี 9 หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านสลักคอก อยู่ม.4 ต.เกาะช้างใต้ บ้านสลักคอก หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ในเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นหนึ่งต้นแบบ ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนดีเด่นที่ได้รับรางวัล ลูกโลกสีเขียวประจ�ำปี 2553 ชุมชนสลักคอก เป็ น แหล่ ง ประมงพื้ น บ้ า นรายล้ อ มไปด้ ว ย ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ มีป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารส�ำคัญที่เอื้อ ประโยชน์ ใ นการป้ อ งกั น การพั ง ทลายของ ชายฝั่ง ต้านความเร็วลม และยังเป็นแหล่ง สมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิด

กว่า 6 ปีแล้ว ที่ชาวชุมชนสลักคอก จั บ มื อ กั บ องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ มหาชน) หรื อ อพท. ได้ ร ่ ว มกั น ก่ อ ตั้ ง “ชมรมน� ำ เที่ ย วพื้ น บ้ า นสลั ก คอก” โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการดูแลและการจัดการการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการ ดูแลสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวของตน เน้นการน�ำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติ โดยการบริหารจัดการของคนในชุมชนเอง เป็นการกระจายรายได้เสริมกลับมาสูช่ าวบ้าน นอกจากการท�ำประมงที่เป็นอาชีพหลัก


89

ผลิตภัณฑ์เด่น

แพ็คเกจท่องเที่ยว บริการของชมรมน�ำเทีย่ วพืน้ บ้านสลักคอก มีอยู่ 2 แบบ คือ เรือคายัค กับ เรือมาดหรือ เรือกอนโด • พายเรือคายัค ราคา 200 บาท/ล�ำ/ชั่วโมง • แจวเรือมาดหรือเรือกอนโด ราคา 200 บาท/คน เรือ 1 ล�ำนั่งได้ 4 - 5 คน เป็นเวลา 40 นาที

ที่พัก บ้ า นสลั ก คอกเน้ น กิ จ กรรมบริ ก าร นักท่องเที่ยว ไม่มีบริการโฮมสเตย์ เป็นการ เชื่อมโยงที่พักกับโรงแรมที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ • Privacy resort เกาะช้าง สามารถรับ นักท่องเที่ยวได้ครั้งละประมาณ 100 คน • โรงแรม สปา เกาะช้าง รีสอร์ท สามารถรับ นักท่องเที่ยวได้ครั้งละประมาณ 200 คน

ชื่อผู้ติดต่อ ชมรมน�ำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก มีบริการเรือคายัค เรือมาด facebook : SalakKhokKayakStation เวลาท�ำการ 8.00 – 16.00 น. ติดต่อ คุณเอ 08 7748 9497, 08 3115 5677


90 บ้านสลักเพชรเหนือ

บ้านสลักเพชรเหนือ

ม.5 ต�ำบลเกาะช้างใต้ อ�ำเภอเกาะช้าง

บ้านสลักเพชรเหนือ ม.5 ต.เกาะช้างใต้ เดิ ม ขึ้ น อยู ่ กั บ ม.2 บ้ า นสลั ก เพชรและแยก ออกเป็ น บ้ า นสลั ก เพชรเหนื อ ม.5 ในปี พ.ศ. 2542 ในอดีตบ้านสลักเพชรเหนือแห่งนี้ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ 5 เคยเสด็ จ ประพาสและยั ง ได้ พระราชทานตราตั้ ง แก่ ห ลวงสลั ก เพ็ ช ร์ พัฒนะกิจ ปัจจุบันคือบ้านของนายจักรกฤษณ์ สลักเพชร นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล เกาะช้ า งใต้ บ้ า นสลั ก เพชรเหนื อ ยั ง มี พระอุ โ บสถที่ เ ก่ า แก่ อ ายุ ห นึ่ ง ร้ อ ยปี แ ละ หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดบน เกาะช้าง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของคน บ้านสลักเพชรเหนือ บ้านสลักเพชรเหนือเป็นหมูบ่ า้ นขนาดกลาง พืน้ ทีโ่ ดยทัว่ ไปมีเทือกเขาสูง มีทรี่ าบตามเชิงเขา ตั้ ง บ้ า นเรื อ นเป็ น กลุ ่ ม ตามเชิ ง เขาที่ ร าบลุ ่ ม ตามแหล่งน�้ำ เรียกตามกลุ่มบ้านว่า บ้านบน

บ้านล่าง บ้านกลาง และบ้านนาใน บ้านสลัก เพชรเหนื อ อยู ่ ใ นเขตปกครองขององค์ ก าร บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลเกาะช้ า งใต้ ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนือ่ งจาก สภาพพื้นที่เป็นดินเหนียวปนดินร่วน มีความ อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ พืชสวน อุณหภูมเิ ฉลีย่ 26 - 30 องศาเซลเซียส อากาศ ไม่หนาวหนัก ฤดูร้อนอากาศร้อนพอสมควร บ้านสลักเพชรเหนือมีความชุ่มชื่นสูง ฝนตก ประมาณ 7 – 8 เดือน


91

แพ็คเกจท่องเที่ยว บ้านสลักเพชรเหนือ ม.5 ต�ำบลเกาะช้าง อ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ไม่มีแพ็คเกจ ท่องเที่ยวให้เลือก แต่นักท่องเที่ยวสามารถ มาเที่ยวได้ทั้งแบบไป-กลับ ได้ โดยเข้ามาไหว้ พระที่วัดสลักเพชร และเที่ยวชมป่าชายเลน ถ้ามาเที่ยวเป็นหมู่คณะต้องการรับประทาน อาหารพื้นถิ่น สามารถติดต่อล่วงหน้าที่ คุณเนาวรัตน์ โทร. 08 9094 6734

ผลิตภัณฑ์เด่น • น�้ำมันมะพร้าวสกัด • ยาหม่องสมุนไพร • โคมไฟกะลามะพร้าว

ดาี ด ง อ ล

ขหามพ

อาหารพื้นถิ่น

• ชะมวงเปรี้ยว • น�้ำพริกปลาป่น • แกงเป็ดสมุนไพร • ต้มย�ำทะ • ปลาหมึกยัดไส้

ที่พัก วัดสลักเพชร ม.5 ต�ำบลเกาะช้างใต้ อ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มีสถานที่ให้ นักท่องเที่ยวได้ใช้กางเต็นท์นอน ในราคา หลังละ 50 บาท และมีห้องน�้ำส�ำหรับบริการ นักท่องเที่ยว ติดต่อ คุณเนาวรัตน์ โทร 08 9094 6734, พระสมุห์กิต อัตตะรักโข โทร 08 3905 2975 • สลักเพชร รีสอร์ท สามารถรับนักท่องเที่ยว ได้ครั้งละประมาณ 200 คน • สมหมาย โฮมสเตย์ สามารถรับนักท่องเทีย่ ว ได้ครัง้ ละประมาณ 50 คนพร้อมห้องประชุม รองรับได้ 50 คน


92 บ้านคลองสน

บ้านคลองสน

ม.3 ต�ำบลเกาะช้าง อ�ำเภอเกาะช้าง

บ้ า นคลองสน ม.3 ต� ำ บลเกาะช้ า ง เดิมทีขึ้นกับอ�ำเภอแหลมงอบ และแยกออก เป็นกิ่งอ�ำเภอเกาะช้าง ในปี 2535 โดยแบ่ง การปกครองเป็ น สองต� ำ บล เก้ า หมู ่ บ ้ า น บ้านคลองสนอยู่ต�ำบลเกาะช้าง ม.3 อ�ำเภอ เกาะช้าง จังหวัดตราด

จุดเช็คอิน • ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง • วัดคลองสน • อ่าวคลองสน

ผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน • ไข่เค็ม • กะปิ

อาหารพื้นถิ่น

• ทะเลลวกจิ้ม • หมูชะมวง • น�้ำพริกกะปิ • กะปิคั่ว • ก๋วยเตี๋ยวผัดปู ด า พล • ต้มย�ำทะเล

ี ด ง

ขหอาม

• กุ้งแห้ง


93

ที่พัก

บ้านควาญช้าง

ศาลเจ้าพ่อ เกาะช้าง

ท่าเรื อเฟอร์รี่

าด

โรงเรี ยนวัดคลองสน

ไป ห

โรงแรมริ เวอร์ ไซด์

ทร

าย

อุทยาน

ขาว

• บ้านพักโฮมสเตย์ คุณพิมพ์ใจ เจริญผล หลังละ 800 บาท/คืน โทร 09 4448 8029 • โ รงแรมเอเวอร์ ก รี น เกาะช้ า ง รี ส อร์ ท สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละประมาณ 200 คน • โรงแรม อัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ่าว คลองสน สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ ประมาณ 200 คนพร้อม ติดต่อ คุณวัชระ มันทวิล โทร. 08 1761 2361, คุณพิมพ์ใจ เจริญผล 09 4448 8029

อนามัย วัดคลองสน

โรงแรม อัยยะปุระ

โรงแรมอัยยะปุระ


94

ที่ปรึกษา 1. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร 2. นายประเมิน อุมา 3. นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต 4. นางรัศมี สีดาเพ็ง 5. นางสาวสาริศา สุดใจ 6. นายวิจิตร แก้วกาหลง 7. นางอุไร เกตุทัพ 8. นายราชันย์ ช่วงชัย 9. นายอุดมศักดิ์ ปานศรี 10. นางจินตนา อินหว่าง

คณะผู้จัดท�ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พัฒนาการจังหวัดตราด รองผู้จัดการส�ำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พัฒนาการอ�ำเภอเมืองตราด พัฒนาการอ�ำเภอเขาสมิง พัฒนาการอ�ำเภอแหลมงอบ พัฒนาการอ�ำเภอบ่อไร่ พัฒนาการอ�ำเภอคลองใหญ่ พัฒนาการอ�ำเภอเกาะกูด พัฒนาการอ�ำเภอเกาะช้าง

คณะผู้จัดท�ำ 1. นางอัมพร พาณิชย์ศิริ 2. นายพงศธัช ขันธะมูล 3. นายทะนงศักดิ์ ทองเจริญ 4. นายอภิศาสตร์ สีลาเหลี่ยม 5. นางสาวปริศนา ปฏิมา 6. นายอมรเทพ ทองอุดม 7. นางสาวธริดา เฑียรฆชาติ 8. นางสาวทองสาย อรัญถิตย์ 9. นายปฐมพงษ์ เส็งดอนไพร 10. นายฉลองรัตน์ พรหมจรรย์ 11. นางสาวบุหลัน อนันตภักดิ์ 12. นางสาวปราวีย์ ศรีชัย

น ักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอเมืองตราด ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอเมืองตราด ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอเมืองตราด ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอเมืองตราด ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอเขาสมิง ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอแหลมงอบ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอแหลมงอบ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอคลองใหญ่ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอคลองใหญ่ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอบ่อไร่ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอเกาะช้าง

วาดภาพท่องเที่ยวชุมชน Facebook : คิ้วต�่ำ https://www.facebook.com/kiwtum