Page 1

Храм Св. Арх. Гаврила и Оснпвна щкпла Вук Карачић представљају:

Увери се! Шкплски шасппис ушеника верпнауке Брпј 1, нпвембар 2010 гпд.

Тема брпја:

(Наща) Црква

Правпславни стрип

»Лађа«

Представљамп Вам

10 Најнепбишнијих правпславних цркава

Верски бпнтпн Да ли сте знали? Наща Црква – О храму Св. Архангела Гаврила у Житкпвцу

О ппнащаоу у цркви


Profile for Dragan Djuric

УВЕРИ СЕ  

ЧАСОПИС ЗА ДЕЦУ

УВЕРИ СЕ  

ЧАСОПИС ЗА ДЕЦУ

Advertisement