Page 1

ฉบับที่ 132 ประจำเดือน ตุลาคม 2556


ลักษณะทั่วไป หน้าผาก กระหม่อม และท้ายทอยสีน้ำตาลแดง คิ้วยาว สีขาว คอสีขาว อกและท้องสีขาวอมน้ำตาลอ่อน อกไปจนถึง สีข้างเป็นลายขีดประเป็นทาง มีลายจุดใหญ่สีน้ำตาลเข้ม หลังปีก และหางสีน้ำตาล ถิ่นที่อยู่อาศัย อาศัยในป่าละเมาะ ป่ารุ่น และป่าไผ่ ตั้งแต่พื้นราบ จนถึง 1,800 เมตร พฤติกรรมการหากิน จาบดินอกลายทำรังอยู่บริเวณกอไผ่ และออกหาอาหาร มาให้ลูกกิน ซึ่งในบางครั้งเมื่อมีคนเข้าไปใกล้รังมากๆ ก็จะแสดง อาการดิ้นปัดๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจให้เบี่ยงเบนออกจากรัง การกระจายพันธุ์และแหล่งที่พบ นกประจำถิ่น พบทุกภาคของไทย ยกเว้นภาคกลางและ ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยลักษณะอกไปจนถึง สีข้างเป็นลายขีดประเป็นทาง ซึ่งลายขีดนี้จะสีเข้มขึ้นในฤดูผสมพันธุ ์

(ช่วงเมษายน ถึง มิถุนายน) ขนที่คอซึ่งเป็นสีขาวนี้สามารถพอง ได้ โดยตัวผู้จะพองขนนี้เพื่อเกี้ยวพาราสีตัวเมีย เมื่อกกไข่ ขนบริเวณ ท้องของนกจะแหวกออกเพื่อให้ความร้อนจากร่างกายถ่ายเทไป ยังไข่ได้สะดวก ดังนั้นบางทีเราอาจเห็นเหมือนกับว่าเป็นนกที่มี อกผ่าซีก หรือไม่ก็เหมือนขนร่วงได้ แหล่งที่พบในแม่เมาะ พบได้ทั่วไปในพื้นที่ อำเภอแม่เมาะ ถ่ายภาพโดย : พรเพ็ญ ชัยสิทธิพล ข้อมูลจาก : www.bedo.or.th < ระบบฐานข้อมูลทรัพยากร ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน >


วิ สั ย ทั ศ น์ :

เป็นหน่วยงานชั้นนำในการผลิตและ ส่งถ่านลิกไนต์ เพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

พั น ธกิ จ :

ผลิ ต และส่ ง ถ่ า นลิ ก ไนต์ ใ ห้ โรงไฟฟ้ า แม่เมาะให้เพียงพอ มั่นคง มีคุณภาพตรง ตามข้ อ กำหนดที่ ต กลงกั น ด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ เหมาะสมและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงาน สังคม ชุมชนและ สิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษา รัมย์ เหราบัตย์, จักรพงศ์ อุทธาสิน, ปราโมทย์ พรรัตนพิทักษ์, บรรพต ธีระวาส, ยรรจง จารุสิริรังสี, เอกชัน สุพรรณขันธ์, โอภาส จริยภูมิ, อภิชัย เมืองเกษม, ดิษพงศ์ ชูจิตร, วิบูลย์ศักดิ์ อุสาหะนันท์

บรรณาธิการบริหาร นำพล โพธิวงศ์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ รุ่งกมล หงษ์ขจร อาทิตย์ รัตนโอฬาร

กองบรรณาธิ การ

มงคล วานิกร, อดิศักดิ์ คะระวานิช, กิตติกิจ เศวตเศรนีี, บุญเลิศ ศิลป์ชัย, สมบัติ ประไพทอง, ทีมงานแผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ

จัดทำโดย

ภาพโดย... อนุวัต ลักษณะโยธิน

บรรณาธิการ ใกล้ถึงเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2556 แล้ว ในปีนี้ กฟผ. ได้เนรมิตขุนเขา ทุ่งบัวตอง แผ่นดินลิกไนต์ แห่งแม่เมาะ ให้เป็น ดินแดนแห่งความสนุกสนาน กับสวนสนุกแม่เมาะ มหัศจรรย์ความสุขกับ 7 โซนสนุก นิทรรศการต่างๆ ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก กฟผ. มากยิ่งขึ้น ชวนซื้อสินค้าโอทอป ของดี เมืองลำปาง กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวแม่เมาะ เก็บเกี่ยว ความสุขที่คุณสัมผัสได้ “Happiness you can touch” จดหมายข่าวฉบับเดือนตุลาคมนี้ เปิดหน้าเริ่มด้วยความสวยงามของ “นกจาบดิน อกลาย” ที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ต่อด้วยบทความการดูแลสุขภาพ ข่าว กฟผ. กวาด รางวัล ASEAN Energy Awards 2013 ซึ่งเป็นผลงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน อ่านต่อคอลัมน์ไอที กับขั้นตอนการอัพเกรดอุปกรณ์ IOS สู่ระบบปฏิบัติการ IOS7 ง่ายๆ ด้วย OTA ต่อด้วยบทความด้านคุณภาพ “Best Practice ดีที่สุดแต่ไม่ใช่คำตอบ สุดท้าย” ส่วนผลงานสิ่งประดิษฐ์สำนักงาน TQM ชชม. คว้ารางวัลเหรียญทองแดงนานาชาติ จากไต้หวัน และข่าวกิจกรรมอื่นๆ ทั้งภายใน และภายนอก กฟผ. ติดตามอ่านได้ภายในฉบับ สำหรับ คอลัมน์ The One ฉบับนี้ทีมงานได้สัมภาษณ์คุณสุรพล กล้าแท้ เลขานุการชมรมเปตอง ผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขัน และเป็นตัวแทนภาคเหนือที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ ความเป็นมา และกิจกรรมของชมรม พลิกหน้าสุดท้ายอ่านบทความ “ชีวิตคู่.. ตะเกียบ VS ช้อน - ส้อม” ในความแตกต่างที่เหมือนกัน

สิ่งที่อยู่ตรงกลางคือความรัก พบกันใหม่ในเดือนพฤศจิกายนค่ะ.....

แผนกประชาสัมพันธ์ สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 801 หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ : 0 - 5425 - 4051, 4054 โทรสาร : 0 - 5425 - 4052 พิมพ์ที่ : ศิลปการพิมพ์

P.6 P.5

P.8-9


ภัยยุคไอที....เทคโนโลยีซินโดรม ปัจจุบันเทคโนโลยีกลายเป็นภัยที่ “แฝงอันตรายต่อสุขภาพ” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เชื่อหรือไม่ว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทางตรงและทางอ้อมในวงการแพทย์เรียกกลุ่มอาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนี้ว่า เทคโนโลยีซินโดรม (Technology Syndrome) พบแหล่งข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยหลายฉบับ เช่น

วารสารนูโรไซเอินซ์ ระบุว่า การได้รับคลื่นแสงสีฟ้าที่มาจากจอ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ส่งผลให้เกิดอาการซึมเศร้า รวมทั้ง

ผลการทดสอบหาเชื้อแบคทีเรีย บนหน้าจอแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน พบ “สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส” เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นชนิดที่ทำให้ เกิ ด สารพิ ษ และทำให้ มี อ าการ คลื่นไส้อาเจียนและท้องร่วง

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พบว่า การพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้เกิด การเปลี่ ย นแปลงในสมองซึ่ ง

นำไปสู่ความหิว ส่งผลต่อการ ควบคุมน้ำหนักตัว

องค์การอนามัยโลก พบว่า

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน มีปัญหาตาล้า จาก ภาวะสายตาสั้นชั่วคราว รวมทั้ง ก่อให้เกิดปัญหาระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อฯ ร่วมด้วย

คณะเวชศาสตร์ฟื้นฟูของ มหาวิ ท ยาลั ย โปลี เ ทคนิ ค และ สมาคมนักกายภาพบำบัดฮ่องกง พบว่ามีผลต่อการเกิดอาการไม่ สบายของกล้ า มเนื้ อ และโครง กระดูกตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ผู้ใหญ่ 70% และเด็กกับวัยรุ่นอีก

30% อาการที่พบ ได้แก่ ปวดคอ 70% ปวดบริเวณไหล่ 65% และ ปวดตามข้อมือและนิ้วมือ 46%

กลุ่มดวงตามีปัญหา เช่น ดวงตาล้า ดวงตาเครียด ตาช้ำ ตาแดง และแสบตา สาเหตุ : เกิดจาก การใช้ คอมพิวเตอร์นานเกิน 25 นาที การตั้งคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสม กับระดับสายตา ความสว่างของ ไฟ และการนั่งเป็นเวลานาน ซึ่ง จะส่งผลต่อระบบของการกลอก ตา ระบบกล้ามเนื้อและประสาท ผิดปกติ หลังจากใช้สายตานานๆ

กลุ่ ม ที่ มี อ าการทางกล้ า ม เนื้อกระดูก เช่น ปวดคอ ปวดบ่า ปวดข้อมือ ปวดนิ้วมือ และปวด หลัง สาเหตุ : เกิดจากท่านั่งที่ ไม่เหมาะสม หน้าจอต่ำกว่าระดับ สายตา ก้มและเงยบ่อย จนส่งผล ให้กระดูกคอเสื่อม กล้ามเนื้อทำงาน ผิดปกติ

กลุม่ อาการเสพติดเทคโนโลยี ไม่ ส ามารถควบคุ ม ตั ว เองให้ อ ยู่ ห่างจากโลกไซเบอร์ได้เลย เช่น * รู้สึกกระวนกระวายถ้าไม่ได้หยิบ

สมาร์ทโฟนขึ้นมาเช็ค Facebook สัก 10 นาที * เมื่อโพสต์ภาพไป ก็ว้าวุ่นใจอยากรู ้

ว่ามีใครมากดไลค์หรือยัง * เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้เพียงไม่กี่นาที

ก็รู้สึกหงุดหงิดจนกลายเป็นความ เครียด

นพ. ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ จั ก ษุ แ พทย์ ป ระจำโรงพยาบาล พระนั่งเกล้า ให้ข้อมูลการเกิดโรค เทคโนโลยี ซิ น โดรมว่ า มี ส าเหตุ เนื่องจากการใช้งานคอมพิวเตอร์

แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ต่อเนื่อง กันเป็นเวลานาน ปัจจุบันพบ ผู้ ป่ ว ยดั ง กล่ า วเข้ า รั บ การรั ก ษา จำนวนมากทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่ กลุ่ ม มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จนถึ ง วัยผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ยังมี

ผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ไม่รู้ตัวว่า ป่วย... คุณอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่สังเกต ได้จาก 3 กลุ่มอาการต่อไปนี้

โรคนี้ป้องกันได้....ด้วยการไม่หมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้มากเกินไป เคล็ดลับง่ายๆ....ดังนี้ค่ะ 1. นอนไม่ต่ำกว่าวันละ 7 ชั่วโมง 2. ใช้เวลาทำงานหรือเล่นเกม สมาร์ทโฟนแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์เพียง 25 - 30 นาที 3. หยุดพักสายตาช่วงละประมาณ 1 - 5 นาที 4. บรรเทาอาการได้โดยการประคบเย็นด้วยผ้าแช่เย็นติดต่อกัน 20 นาที

วันละ 2 ครั้ง

4

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ October 2013

....วางผ้าทาบตั้งแต่ขมับซ้ายมาขมับขวาทาบทับหน้าผากตาและ จมูกจนกว่าผ้าจะหมดความเย็น... “ส่วนใครที่มีอาการติดเทคโนโลยีแบบว่าอยู่ห่างแทบไม่ได้เลย คุณหมอก็แนะนำให้หากิจกรรมอื่นทำบ้าง เช่น อ่านหนังสือ ออกกำลังกาย ออกไปเที่ยวอย่าเอาแต่จ้องหน้าจออย่างเดียว” ...แค่นี้ก็ห่างไกลโรคร้ายใกล้ตัวแล้วค่ะ แหล่งข้อมูล : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ http://www.thaihealth.or.th/ เรียบเรียงโดย : นางสาวฐิตราภรณ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา วิทยากรระดับ 5 สังกัด หอว-ช.


ลงานด้ า นพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พลังงาน กฟผ. กวาด 4 รางวัล ในเวที ประกวด ASEAN Energy Awards 2013 จากผลงานทั้ ง หมดของไทยที่ ส่ ง ประกวด 16 รางวัล ได้รับถึง 13 รางวัล นับเป็น ประเทศที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในอาเซียนต่อเนื่องทุกปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ผู้แทนหน่วยงานและ องค์กรพัฒนาด้านพลังงานใน กลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วม งานประกาศรางวัลการประกวด ผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลั ง งานทดแทนระดั บ ภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Energy Awards 2013 ซึ่งจัด ขึ้ น ในงานกาลาดิ น เนอร์ ข อง การประชุ ม รั ฐ มนตรี ก ระทรวง พลังงานกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 31 ผลการตัดสินรางวัลจากการประกวด ปรากฏว่า ประเทศไทยได้รับรางวัล รวมถึง 13 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ

จำนวน 9 รางวัล และรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 4 รางวัล จากผลงาน ของไทยที่ส่งประกวด 16 รางวัล จาก ทั้งหมด 37 รางวัล และได้ครองแชมป์ ประเทศที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล มากที่ สุ ด ใน อาเซียนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ณ บาหลี นูซาดัว คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ในฐานะ ตัวแทนประเทศไทยทั้งสิ้น 13 รางวัล เป็นผลงานของ กฟผ. ถึง 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ประเภท Community-based offGrid Category หรือ โครงการ พลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับ ระบบส่งไฟฟ้า ได้แก่ ผลงานโรง ไฟฟ้ า พลั ง น้ ำ ชุ ม ชนบ้ า นคลองเรื อ จาก กฟผ. ร่วมกับคณะสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Best Practices - Clean Coal Use and Technology in Power Generation Category เป็นผลงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รางวัล

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Best Practices in Surface Coal Mining Category เป็นผลงานของ เหมืองแม่เมาะ และรางวัล Excellence in Energy Management ได้แก่

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. ในการทำหน้าที่ Power Hapua Chairman and Governer EGAT of Thailand โดยมี นายรังสรรค์ อัฐมโนลาภ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) และ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์

วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และ นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ เหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทนรับรางวัลตาม ลำดับ สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ ส่งผลงานเข้าประกวด ได้รับรางวัลทั้งหมด 37 รางวัล ประกอบด้วย ประเทศไทย 13 รางวัล อินโดนีเซีย 7 รางวัล มาเลเซีย 5 รางวัล เมียนมาร์ 4 รางวัล สิงคโปร์ 4 รางวัล เวียดนาม 3 รางวัล และฟิลิปปินส์ 2 รางวัล โดยที่อินโดนีเซียและสิงคโปร์ ครองถ้วยร่วมกัน 1 รางวัล ซึ่งประเทศไทย ถื อ เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง ของอาเซี ย นที่ ไ ด้ รั บ รางวัลมากที่สุดในกลุ่มภูมิภาคนี้ นับตั้งแต่ ปี 2004 เป็นต้นมา จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ ว่ า ประเทศไทยเป็ น ผู้ น ำด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนใน ระดับอาเซียน จากความสำเร็จในครั้งนี้ยัง เอื้อประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเข้ม แข็ ง และความร่ ว มมื อ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พลังงานภายในประเทศเพื่อนำไปสู่ความ สำเร็จในระดับอาเซียน ที่มา : ข่าวจากฝ่ายสื่อสารองค์การ

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ October 2013

5


หากคุณได้ทำตามขั้นตอนเกี่ยวกับการ Backup ข้อมูลสำคัญไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เผื่อหากเกิดข้อผิดพลาด ก็ยังมีข้อมูลสำคัญเก็บไว้อยู่ แต่ ถ้าไม่ได้ Backup ไว้ ก็เสี่ยงที่จะข้อมูลหายได้ ถ้าทุกอย่างพร้อมเราจะเริ่มทำการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการ iOS6 เข้าสู่ iOS7 กันเลย

ขั้นตอนการอัพเกรดเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ iOS7 ผ่านทาง OTA (Over The Air) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากๆ มีวิธีการทำดังนี้

1 2 3

นำอุปกรณ์ iOS เช่น iPhone, iPod Touch และ iPad เสียบกับสายชาร์จ ให้เรียบร้อย แล้วทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi (แนะนำ Wi-Fi ที่บ้านหรือตามที่ที่ให้บริการ Internet Wi-Fi ความเร็วสูง) ให้ทำการเลือก Settings >> General >> Software Update จะเห็นว่ามีรายการให้อัพเข้าสู่ iOS7.0 แล้ว ให้ แตะที่ Download and Install เพื่อดำเนินการดาวน์โหลด และอัพเกรดอุปกรณ์ของคุณเป็น iOS7 รอดาวน์โหลดและติดตั้งสักพักนึงจนเสร็จ จะรีสตาร์ทเครื่อง เข้าสู่หน้าตาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ปรากฎบนหน้าจอ จน เสร็จ แค่นี้ก็ได้อัพเกรดสู่ระบบปฏิบัติการ iOS7 เรียบร้อย

ฟีเจอร์ที่ได้รับ หลังจากอัพเกรดสู่ iOS7 แม้ว่ารุ่นที่มีรายชื่อนี้จะสามารถอัพเกรดเป็น iOS7 ได้ แต่ถ้า ใครใช้รุ่นเก่าอยู่อย่างพวก iPad2 จะได้ฟีเจอร์ใหม่ของ iOS7 ค่อน ข้างน้อย ในขณะที่ iPhone5 และ iPod Touch รุ่น 5 จะได้ฟีเจอร์ ใหม่ค่อนข้างเยอะมากหลังอัพเกรด โดยคุณสามารถตรวจสอบฟีเจอร์ ใหม่ที่ได้รับ ได้ตามตารางด้านข้างนี้

6

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ October 2013


วลีข้างต้น ผมได้ยกมาจากหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คของ ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ซึ่งท่านได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ การจัดการองค์ความรู้ (KM.) ระดับปรมาจารย์ของประเทศไทยท่านหนึ่งที่ได้กล่าวถึงในเรื่องของ การแบ่งปันความสำเร็จดีๆ (Best Practice) นั้น หมายถึง วิธีการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงานที่ดีที่สุด คือ ประหยัด ปลอดภัย หรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นกัน ซึ่งในการบริหารระบบคุณภาพ เรามักจะนำเอา Best Practice มาถ่ายทอดให้เห็นอย่างชัดเจน โดยทำให้เป็นความรู้ ในตำรา หรือความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ผ่านคู่มือการทำงาน (Work Instructions : WI)

ในปัจจุบันมีการนำเอาคำว่า Best Practice มาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในบริบทของ KM แต่ความหมายของ Best Practice ที่ใช้กันในวันนี้ มีหลายเรื่องที่พูดเรื่องเดียวกันแต่ความเป็น Best Practice อาจไม่เหมือนกัน เหตุเพราะสถานการณ์วิธีการแก้ปัญหามีความแตกต่างกันไปตามแต่กรณี นั่นหมายถึง หากใช้ Best Practice ในความหมายเชิงประสบการณ์ (Tacit Knowledge) แล้วนั้น ย่อมไม่มีวิธีการที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว แต่เป็นการใช้ Best ทับงานที่ดีที่สุดสำหรับกรณีนั้นๆ ต่างวาระกัน ซึ่งมีวิธีการ,เทคนิค ที่แตกต่างกันไป และการที่จะได้งานใดงานหนึ่งมาเป็น Best Practice ให้ผู้อื่นสามารถนำไปปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีได้ งานนั้นๆ จะต้องมีการปฏิบัติซ้ำๆ กันและหลายๆ รอบ (PDCA) จนเกิดบทสรุปที่แท้จริงของการแก้ไขปัญหางานนั้นๆ แล้ว ในส่วนของเหมืองแม่เมาะได้มีการเริ่มการจัดหา Best Practice ในงาน KM และ AAR เพื่อเป็นตัวอย่างงานที่ดี สำหรับการถูกนำไปใช้ในอนาคต ต้องยอมรับว่าทางเหมืองแม่เมาะก็กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในเรื่องนี้ โดยทางสำนักงาน TQM ชชม. ได้กำหนดแนวทางในการจัดหา Best Practice ในงาน KM และ AAR เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการองค์ความรู้ของเหมืองแม่เมาะให้ไปในทิศทางเดียวกับ นโยบาย คอร.กฟผ. ที่กำหนดให้ปี 2557 จะเป็นปีแห่งการทำ Best Practice จึงได้จัดทำ Flow Chart วิธีปฏิบัติในการคัดเลือก Best Practice ของแต่ละฝ่ายดังภาพที่แสดงนี ้

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ October 2013

7


ผลงานสิ่งประดิษฐ์สำนักงาน TQM ชชม. บินเดี่ยวคว้าเหรียญทองแดงนานาชาติ จากไต้หวัน

ประเทศไต้หวันนับเป็นประเทศ ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย ประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ นอกจากความเป็นผู้นำ ทางเทคโนโลยีแล้ว ไต้หวันยังสนับสนุนบุคลากรภายในประเทศให้สนใจและ ออกแบบผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นในประเทศอีกด้วย หนึ่งในโครงการ สนับสนุนของรัฐบาลก็คือการจัดแสดงนิทรรศการงาน “2013 INST : The 9th Taipei International Invention Show & Technomart” ซึ่งมี เป้าหมายหลักในการจัดงาน เพื่อเป็นเวทีนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับแนวหน้า ของแต่ละประเทศทั่วโลกมาจัดประกวดและจัดแสดง ตลอดจนเป็นสื่อกลาง ในการพบปะกันระหว่างนักประดิษฐ์กับนักธุรกิจ นักลงทุนที่ต้องการซื้อ สินค้าและนวัตกรรมไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สำหรับประเทศไทยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของประเทศและเป็น พันธมิตรความร่วมมือกับประเทศไต้หวันในการส่งเสริมสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์เป็น ตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “2013 INST : The 9th Taipei International Invention Show & Technomart” ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 กันยายน 2556 จำนวน 24 ผลงาน เป็นผลงานของ กฟผ. จำนวน 4 ผลงาน หนึ่งในสี่นั้นก็คือ ผลงาน เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม ชนิดตรวจระดับน้ำ ซึ่งผู้เขียนได้ประดิษฐ์ คิดค้นขึ้นจากการประยุกต์ผลงาน เครื่องเตือนภัยผนังบ่อเหมืองดินถล่ม ซึ่งเคยได้รับรางวัลดีมาก ผลงานสิ่งประดิษฐ์ กฟผ. และรางวัลด้านความ ปลอดภัยในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ และยังได้รับอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการประกวดครั้งนี้ผู้เขียนได้รับทุนค่าใช้จ่าย การประกวดจากสภาวิจัยแห่งชาติ โดยผลงานนี้ได้รับการอนุมัติจัดทำเป็น

8

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ October 2013

ผลงานสิ่งประดิษฐ์สำนักงาน TQM ชชม. ประจำปี 2556 เพื่อใช้ในบ่อเหมือง และอาจใช้ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนโดยรอบต่อไป ซึ่ง ผู้เขียนจะขออนุญาตเล่าประสบการณ์การบุกเดี่ยวเป็นตัวแทนเหมืองแม่เมาะ ไปร่วมประกวดและจัดแสดงผลงาน จนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดง กลับมาได้เป็นผลสำเร็จดังต่อไปนี้ครับ หลังจากที่ วช. ได้เรียนเชิญให้นำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดง โดยผ่านมาทาง ผวก. กฟผ. และ รวช. ได้อนุมัติให้เข้าร่วมงานเรียบร้อย แล้ว สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการ ก็คือ การจัดทำโมเดลเครื่องต้นแบบ จาก ประสบการณ์ที่เกาหลีและสวิส สอนให้รู้ว่า การทำโมเดลไปสาธิตวิธีการ ทำงานให้คณะกรรมการดูจะทำให้ผลคะแนนออกมาดีขึ้น คณะกรรมการ มีความพึงพอใจ เพราะสามารถพิจารณาได้ทุกมิติ จึงได้วางแผนดำเนินการ ออกแบบจัดทำโมเดลให้เหมือนหรือใกล้เคียงผลงานจริงให้มากที่สุด การ ใช้งานเวลาสาธิตจะต้องมีการทำงานที่เหมือนกันกับของจริง แตกต่างกันที่ ขนาดเท่านั้น จากนั้นเอกสารนำเสนอก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะโปสเตอร์ ทาง วช. ให้แนวทางการผลิตว่า จะต้องทำในขนาด A0 มีภาพและเนื้อหา ครอบคลุมสาระสำคัญของการทำงาน ตลอดจนการขยายผลไปในเชิงพาณิชย์ และจะต้องมีภาพและประวัติโดยสังเขปของผู้ประดิษฐ์ด้วย ภาษาที่ใช้ต้อง เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนตัวเต็ม (ไต้หวัน) นี่ก็เป็นอีกภาระหนึ่งของ นักประดิษฐ์/ผู้นำเสนอผลงานที่จะต้องดำเนินการให้ได้และต้องสามารถ ใช้สำนวนภาษาที่ไม่ลึกซึ้งในภาษาช่างมากเกินไปจนผู้ชมหรือกรรมการ อ่านแล้วต้องตีความอีกรอบ แผ่นพับหรือโบร์ชัวสำหรับแจกผู้ชมงานก็สำคัญ เช่นกัน การออกแบบให้น่าสนใจ ต้องรู้ว่าสีไหนเป็นสีที่ชาติที่เรานำผลงาน ไปจัดแสดงชอบ ควรใช้สีนั้น ชาวจีน ชาวไต้หวัน ชอบสีทอง สีแดง เราก็ ควรใช้สีนั้นเป็นพื้นหรือเป็นส่วนประกอบ แต่ต้องไม่มากเกินไปจนกลายเป็น ฉลากยาสมุนไพรจีนไป เรื่องเอกสารยังไม่จบ สิ่งที่ วช. ไม่ได้บอกเราแต่จาก ประสบการณ์ทราบว่า เราจะต้องทำบทคัดย่อผลงานสรุปข้อดี ข้อเด่นที่


แตกต่างแปลกใหม่และมีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา เช่น อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ตลอดจนประวัติการได้รับรางวัลในระดับต่างๆ แนบพร้อม สำเนาใบประกาศนียบัตร ภาพถ่ายตอนรับรางวัลด้วยนำมา เย็บเข้าชุดสัก 3 - 4 ชุด ทำเป็นภาษาจีน และภาษาอังกฤษเอาไว้มอบให้กรรมการ โดยเฉพาะ เนื่องจากกรรมการมีเวลาน้อยมากในการเข้ามาตรวจผลงาน การได้ เ อกสารเป็ น แนวทางการให้ ค ะแนนไว้ ด ้ ว ยย่ อ มสะดวกในการ ตัดสินใจให้คะแนนแก่ผลงานของเรา อีกอย่างที่ลืมไม่ได้ก็คือบางครั้งผลงาน ของเราต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับต่อเข้าโมเดลในการสาธิตผลงานเราจะต้อง ศึกษาข้อมูลกระแสไฟฟ้าด้วยว่าประเทศที่เราไปจัดแสดง ใช้ไฟกี่โวลท์ ใช้กับผลงานเราได้หรือไม่ อย่างที่ไต้หวันใช้ไฟฟ้าแตกต่างจากบ้านเราคือใช้

จึงต้องนำเสนอจุดขายที่ได้เปรียบ กล่าวคือ ผู้เขียนได้นำเสนอจุดเด่นด้าน การใช้งานในบริเวณเสี่ยงต่อภัยพิบัติน้ำท่วม การใช้งานที่สะดวกง่ายต่อ การบำรุงรักษา ใช้งานในสถานที่ห่างไกล โดยใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากแผง โซล่าเซล การส่งสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชนโดยรอบได้ทราบและ เตรียมตัวรับมือน้ำท่วม อีกทั้งสามารถส่งสัญญาณผ่านคลื่นวิทยุแจ้งเหตุ ระยะไกลไปที่ศูนย์ควบคุม เน้นในพื้นที่ห่างไกลในชนบท ส่วนในเชิงพาณิชย์ เน้นที่ราคาถูก และข้อสำคัญเป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติ และ แล้วผลงานก็ผ่านเข้ารอบได้เหรียญทองแดงจากการแข่งขันจากจำนวน ผลงาน 1,005 ผลงาน ได้รับรางวัลแพลทตินั่ม 16 ผลงาน รางวัลเหรียญทอง 146 เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน 147 เหรียญ รางวัลเหรียญทองแดง 204

110 V ทำให้ต้องเตรียมอุปกรณ์ปรับแรงดันไปด้วย ไม่งั้นมีหวังเสียบปลั๊ก ปุ๊บช็อตปั๊บ ผลงานก็พังเผลอๆ ทำให้ไฟดับกันทั้งงานอันนี้เป็นข้อควรระวัง นะครับ ในการนำเสนอผลงานต่อกรรมการนั้นเขาอนุญาตให้ใช้วีดีโอแทน ได้อาจใช้เสียงภาษาจีนหรืออังกฤษก็ได้ ในกรณีผลงานของผู้เขียนใช้ บรรยายเอง เพราะมีประสบการณ์จากเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ เห็นกรรมการ ไม่รอฟังบรรยายวีดีโอถามแทรกมาตลอดทำให้ยุ่งยากในการวางแผนการ นำเสนอก็เลยตัดวีดีโอออกแต่ใช้บรรยายกันสด ภาษาอังกฤษสำนวนง่ายๆ ประกอบกับสาธิตเครื่องมือไปด้วยกรรมการจะเข้าใจมากกว่า เพราะ ฟังการโต้ตอบแล้ว กรรมการท้องถิ่นก็ไม่ถนัดภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับเรา เหมือนกัน ผู้เขียนใช้วิธีดั้งเดิมสมัยเรียนมัธยมก็คือการท่องบทพูดไปซ้อม ดีๆ ขึ้นเวทีจริงเลยไม่มีปัญหา จะมีนิดหน่อยก็ตอนกรรมการ ถามแล้วฟังไม่ค่อยออก พอดี วช. จัดล่ามที่เป็นนักเรียน ไทยในไต้หวันมาประกบก็เลยผ่านไปได้ด้วยดี การนำผลงานด้านไฟฟ้า - อิเล็คทรอนิคส์ ไปประกวดของผู้เขียนในครั้งนี้นับเป็นการนำผลงาน ที่ภาษาสำนวนสุภาษิตไทย เรียกว่า เอามะพร้าว ห้าวไปขายสวน เพราะรู้ๆ อยู่แล้วว่าไต้หวัน เป็นประเทศผู้นำทางเทคโนโลยี 1 ใน 4 เสือแห่งเอเชีย โอกาสนี้จะได้ชนะเลิศ เหรียญทองเป็นไปได้ยาก ผู้เขียนพิจารณา ผลงานเครื่องเตือนภัยน้ำท่วม แบบตรวจ ระดับน้ำแล้วเทคโนโลยีไม่ใช่ของใหม่ ดังนั้นอาจไม่ผ่านการพิจารณาได้ ดังนั้น

เหรียญ มีผลงานอีกหลายร้อยผลงานที่ตกรอบไม่ได้เหรียญรางวัล ผู้เขียน ได้เยี่ยมชมในบูธอื่นๆ ที่นำผลงานมาประกวดและจัดแสดง บางผลงาน เทคโนโลยีและต้นทุนสูงกว่าผลงานของผู้เขียนเสียอีก แต่ไม่ได้เหรียญ รางวัลใดๆ เลยก็มี ผลการประกวดเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการซึ่งมีถึง 4 ท่าน ในการมาตรวจให้คะแนน ผู้เขียนเชื่อว่าเกณฑ์ของไต้หวันมีมาตรฐาน ไม่แพ้ เกาหลีและสวิสเซอร์แลนด์อย่างแน่นอน รางวัลเหรียญทองแดงที่ได้รับครั้งนี้อาจมิได้สร้างความตื่นเต้นดีใจ แก่พวกเราเหมือนได้รับเหรียญทองที่ผ่านมา แต่นี่ก็คือบทพิสูจน์ของการ แข่งขันที่มีแพ้มีชนะ มีเข้ารอบมีตกรอบ มีชัยชนะและพ่ายแพ้ผิดหวัง กว่า จะมาถึงจุดนี้ได้พวกเรานักประดิษฐ์ได้ผ่านสังเวียนการต่อสู้มาแล้วทุก รูปแบบ ก็หวังว่าทีมนักประดิษฐ์ของเหมืองทีมต่อไปนี้จะได้ชิงชัยในระดับ นานาชาติ จะมีกำลังใจต่อสู้เพื่อชื่อเสียงของเหมือง ของ กฟผ. และ ประเทศไทยต่ อ ไปโดยไม่ ส นว่ า ผลจะเป็ น เช่ น ไรเพี ย งแต่ ต ั ้ ง ใจในการ ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็เพียงพอ สำนักงาน TQM ชชม. ยินดีสนับสนุนและให้คำปรึกษาตลอดจนเป็น ตัวแทนผู้บริหารในการส่งเสริมให้นำผลงานคุณภาพออกสู่สายตาสาธารณะชน ภายนอก เพื่อสร้างแบนด์การพัฒนาเทคโนโลยีการทำเหมืองอย่างต่อเนื่อง รางวัลเหรียญทองระดับโลกเป็นประกัน เรายังมีผลงานคุณภาพอื่นๆ ทยอย นำเสนออีกมากครับ โปรดติดตามอ่านในฉบับหน้า สวัสดีครับ บุญเลิศ ศิลป์ชัย วิทยากรระดับ 8 หัวหน้างานสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา สำนักงาน TQM ชชม. รายงาน

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ October 2013

9


กฟผ.แม่เมาะ กำหนดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ 56

Happiness You Can Touch ความสุขที่สัมผัสได้

เนรมิตขุนเขา ทุ่งบัวตอง แผ่นดินลิกไนต์แห่งแม่เมาะ เป็นดินแดนแห่งความสุข

งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 11 กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2556 กำหนดธีมจัดงาน “Happiness You Can Touch : ความสุขที่สัมผัสได้”

โดยเนรมิตขุนเขา ทุ่งบัวตอง แผ่นดินลิกไนต์แห่งแม่เมาะเป็นดินแดนแห่งความสุข แม่เมาะ พาร์ค สวนสนุกของแม่เมาะ โดยจะแบ่งพื้นที่จัดงานออกเป็น 7 โซน คือ โซน 1 เครื่องเล่นเกมส์มันส์ (FUN PARK) รูปแบบงานวัด มีเครื่องเล่นหลากหลาย ทั้งชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน ล้านลมสไลด์เดอร์ เรือน้ำถีบ ซุ้มปาลูกโป่ง ซุ้มโยนห่วง ฯลฯ ทั้งนี้ ได้เตรียมของที่ระลึกสำหรับแจกให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันละ 5,000 ชิ้น สำหรับไฮไลท์ โซนดังกล่าวจะอยู่ที่ขบวนพาเหรด ซึ่งประกอบด้วยวงโยธวาทิต ตัวตลก และการ แสดงมายากล ซึ่งจะจัดแสดงวันละ 3 รอบ โซน 2 นิทรรศการมหัศจรรย์ (KNOWLEADGE PARK) ใช้กิมมิค “วันนี้คุณ รู้จัก กฟผ. หรือยัง” จะทำเป็นนิทรรศการเสมือนจริง มีการจำลองระบบการผลิต ไฟฟ้า เช่น จำลองการส่งถ่านหิน จำลองห้องปฏิบัติการควบคุมระบบการจ่ายไฟฟ้า ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีโรงหนัง 360 องศาฯ นำเสนอวิกฤตพลังงาน เพื่อให้ผู้เข้าชม งานตระหนักถึงความสำคัญของการมีโรงไฟฟ้า โซน 3 รถรางผจญเหมือง (THE MAE MOH MINE) โซน 4 เวทีคอนเสิร์ต (STAR STAGE) โซน 5 ศิลปิน ดารา (SUPER STAR) โซน 6 ร้านค้า (SHOPPING PARK) โซน 7 ศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD PARK) นอกจากนั้น ได้กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษ โดยกิจกรรมประกอบด้วย ในวันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น. กิจกรรมชมซอพื้นเมือง ซอ ประยุกต์ของนายธวัช เมืองเถิน ซึ่งเป็นซอที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านและเผยแพร่วัฒนธรรมของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สำหรับในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น. มีการจัด กิจกรรมชกมวยไทยชิงแชมป์มวยหญิงล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือ รุ่นฟลายเวท จำนวน 2 คู่ และมวยต่างชาติที่ผ่านการชกไทยไฟท์ (Thai Fight) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อีกจำนวน 2 คู่ และมวยอื่นๆ อีกหลายรายการ ณ สนามมวยชั่วคราว สวน พฤกษชาติ ตรงข้ามอาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) ส่วนใน ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป จะมีกิจกรรมบนเวทีใหญ่ของดารา นักแสดง และ นักร้องชื่อดัง ขณะที่ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 - 15.00 น. เชิญ ชมมวยไทยชิงแชมป์มวยอาชีพของจังหวัดลำปาง รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวท 112 ปอนด์ จำนวน 10

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ October 2013


3 คู่ และมวยคู่พิเศษ มวยดังในอดีตที่ตามล้างแค้นมาเป็นระยะ เวลากว่า 35 ปี จำนวน 2 คู่ และมวยอื่นๆ อีกหลายรายการ และ ในเวลา 16.00 น. เป็นต้นไปจะมีกิจกรรมบนเวทีใหญ่ของดารา นักแสดง และนักร้องชื่อดัง ในส่วนของรถบัสโดยสารบริการรับ - ส่งนักท่องเที่ยวจาก

ตัวเมือง จ.ลำปาง เข้าสู่ภายในงาน ปีนี้มีจำนวนทั้งหมด 5 คัน

จากปี 2555 ซึ่งกำหนดจุดขึ้นรถบัสอยู่บริเวณสะพานลอยหน้า

ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 16.30 น. และรถบัสจะออกจากบริเวณงานตั้งแต่เวลา 14.30 -

22.00 น. กำหนดเวลารถเข้าและออกรถทุกๆ 30 นาที สำหรับ รถบัสโดยสารบริการนักท่องเที่ยวชมทุ่งบัวตอง ปีนี้ มีจำนวนทั้งหมด 4 คัน ส่วนรถรางบริการนักท่องเที่ยวก็เพิ่ม จำนวนเป็น 12 คัน จากปีก่อนที่ให้บริการจำนวน 6 คัน นอกจากนั้น ผู้ที่เข้าร่วมงานจาก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้กำหนดรถบัสรับและส่ง 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 รับเข้างาน เวลา 10.00 น. และรับออกงานในเวลา 17.00 น. และช่วงที่ 2 รับเข้างานเวลา 16.00 น. และรับออกงานในเวลา 22.00 น. ตลอดทั้ง 3 วันจัดงาน ทั้งนี้สถานที่จอดรถยนต์ของนักท่องเที่ยวที่จะเข้าร่วมงาน นั้นได้มีการจัดเตรียมลานจอดรถยนต์ไว้ 2 บริเวณ คือ 1. บริเวณ สวนพฤกษชาติ แบ่งจุดย่อยออกเป็น 7 จุด สำหรับนักท่องเที่ยว กรรมการ แขกวีไอพี รถบัสชมทุ่งบัวตอง และรถบัสนักท่องเที่ยว จากในเมือง 2. บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 จุด โดย ทั้ง 2 จุดรองรับรถยนต์ได้กว่า 3,500 คัน จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ October 2013

11


เกษียณสัมพันธ์ลูกชาวเหมือง 2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ ได้จัดงานเกษียณสัมพันธ์ 2556 ให้กับรองผู้ว่าการ เชื้อเพลิง ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะและผู้ปฏิบัติงานสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ที่ เกษียณอายุการทำงาน รวมจำนวน 53 คน โดยมี นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสายงานเชื้อเพลิง ร่วมงานกันเป็น จำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศภายในงานเริ่มด้วยดนตรีบรรเลงจากชมรมดนตรีสากล ชกบ.แม่เมาะ จากนั้น ตัวแทนผู้เกษียณฯ รับมอบของที่ระลึกจาก ชชม. ชมการแสดงจากผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ ร่วม ร้องเพลงและมอบช่อดอกไม้ให้กับพี่ๆ ผู้เกษียณฯ กฟผ.แม่เมาะ ใส่ใจในทุกด้านจัดการมาตรฐาน NORM ในเกณฑ์กำหนด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม M.6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่เดินทางมาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ศึกษาและจัดการกำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีประเภท Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) ตามที่ กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมโครงการ NORM เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซึ่งผลการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านรังสีที่พบว่า ผลการดำเนินการ กฟผ.แม่เมาะ อยู่ระดับมาตรฐาน นอกจากนี้คุณภาพ ของน้ำทิ้งและกากที่เกิดขึ้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้นอกจากการดำเนินงานในด้านภารกิจหลักในการผลิต ไฟฟ้าแล้ว ยังมีการดูแลผู้ปฏิบัติงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน มอบวุฒิบัตร รป.16 ผ่านการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายวิบูลย์ศักดิ์ อุสาหนันต์ วิศวกรระดับ 11 ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็น ประธานปิดการอบรมหลักสูตรงานรักษาความปลอดภัย (รป.) สำหรับพนักงานสัญญาจ้างพิเศษเหมือง แม่เมาะ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน 2556 โดยมีพันตรีประวิตร ธรรมชาติ ผู้บังคับกอง ร้อยค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา และทีมครูฝึก ร่วมมอบวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้งาน รักษาความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพให้ กฟผ.แม่เมาะ ปลอดจากภัยคุกคามต่างๆ โดยตลอดระยะ เวลา 5 วัน ที่มีการฝึกอบรมประเมินผลแล้วพบว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกทั้ง 16 คนผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม คณะผู้บริหารระดับสูง ปตท. ดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม M.6 อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ (ตึกขาว) นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) คณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ และทีมงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพิพิธ หงษ์จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กร ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการ ดำเนินการและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ในระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2556 จากนั้น รับฟังบรรยายการดำเนินงานเหมืองถ่านหินแม่เมาะและการบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยง และ ผลกระทบด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม และทางคณะฯ ยัง ได้เดินทางชมการทำเหมืองบริเวณจุดชมวิวขอบบ่อเหมืองและอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ อีกด้วย

วพน.3 เชื่อมั่น กฟผ.แม่เมาะ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 ณ ห้องรักษ์องค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายสุนชัย คำนูญเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. นำคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมให้การต้อนรับนางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานกรรมการ กฟผ. และนักศึกษาสถาบันวิทยา การพลังงาน หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน.3)” ที่เดินทางเข้ามา ศึกษาดูงาน กฟผ.แม่เมาะ ทั้งนี้คณะฯ จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และนำไปเผยแพร่ต่อไป 12

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ October 2013


กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพัฒนาคน พัฒนางาน อบรม QCC/Kaizen เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม M.1 อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ (ตึกขาว) ได้มี การจัดการอบรมหลักสูตร “กิจกรรม QCC/Kaizen กับการพัฒนางานในยุคปัจจุบัน” รุ่นที่ 1/2556 ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC/Kaizen ที่ปรึกษาและวิทยากรคุณภาพที่ต้องการ พัฒนางานในหน่วยงาน สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วรสิงห์ ถนอมสิงห์ จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น (ส.ท.ท.) เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

กฟผ.แม่เมาะ ซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 แผนกปฏิบัติการขนส่งวัสดุกะ 2 (หปว2-ช.) กองปฏิบัติการระบบ ขนส่งวัสดุ (กปร-ช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้กำหนดให้มีการซ้อม แผนจัดการภาวะฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้สายพาน F3 ทางขึ้น DB เหมืองแม่เมาะ โดยมีนายบัณฑิต ทิชากร หัวหน้าแผนกปฏิบัติการขนส่งวัสดุกะ 2 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน (ED) ทั้งนี้ เพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

กฟผ.เหมืองแม่เมาะจัดทำแผนเพื่อการทำเหมืองอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม M.1 อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้จัดการประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์เหมือง แม่เมาะ ปี 2557 - 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เป็น ประธานในการประชุม โดยมีผู้ปฏิบัติงานระดับ 8 ขึ้นไปในสังกัด ชชม. ร่วมรับฟังจำนวน 102 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจของเหมืองแม่เมาะ ปี 2557 - 2561 รับทราบแผนกลยุทธ์ เหมืองแม่เมาะ ปี 2557 - 2561 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของเหมืองแม่เมาะ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ที่ รองรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของเหมืองแม่เมาะปี 2557 ที่รองรับแผนกลยุทธ์ เหมืองแม่เมาะ ปี 2557 - 2561 สอ.กฟผ.สัญจรพบสมาชิกที่ กฟผ.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม M.1 อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ นายเอกชัย สุพรรณขันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ - บำรุงรักษา (ช.อผม-บ.) เป็นประธาน กล่าวเปิด โครงการ สอ.กฟผ. สัญจรพบสมาชิก “รู้ออม รู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี” โดยมีนายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ สอ.กฟผ. และนางสาววิภาจรีย์ ศัลยพงษ์ กรรมการ สอ.กฟผ. บรรยายพิเศษเรื่อง “รู้ออม รู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี” ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกได้ทราบสิทธิประโยชน์ เทคนิคการออมเงินในวัยทำงาน การวางแผนการเงิน และการบริหารจัดการการเงิน กฟผ.แม่เมาะ เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 นายบรรพต ธีระวาส ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจ เยี่ยมพื้นที่ของบริษัทผู้รับจ้าง ณ บริเวณกิจการร่วมค้าเอสคิว - ไอทีดี และตรวจเยี่ยมบริเวณบริษัท พารากอน แมชีนเนอร์รี่ จำกัด โดยมีนายอาทิตย์ สหัสสานนท์ ผู้บริหารบริษัทฯ และคณะผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินจาก สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.) ที่กำหนดตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบ มอก.18001 - 2554 & OHSAS 18001 : 2007 และติดตามการรักษาระบบ ISO 14001 : 2004 & ISO 9001 : 2008 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ October 2013

13


สวัสดี สำหรับ The One ฉบับนี้ประจำเดือนตุลาคม

ทีมงานหนังสือจดหมายข่าวได้รับเกียรติจาก คุณสุรพล กล้าแท้ หัวหน้าหมวดงานป้องกันระงับอัคคีภัยและกู้ภัย สังกัดแผนกรักษา ความปลอดภัย ในฐานะเลขานุการชมรมเปตอง ที่ได้รับรางวัลใน การแข่งขันเปตองแล้วมากมาย และเคยใช้เป็นตัวแทนชมรมเปตอง

ที่มีความสามารถจนได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

ในกีฬาแห่งชาติมาแล้ว จะมาถ่ายทอดถึงประสบการณ์ ความเป็น มาของชมรม กิจกรรมที่ผ่านมาของชมรม ความเป็นมาของชมรมเปตอง ชมรมเปตอง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2527 สมัยนั้นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ไปเล่นเปตองกันบริเวณสหกรณ์เก่า (ปัจจุบันเป็นพื้นที่ การทำงานบ่อเหมือง) โดยมีสมาชิกเป็นผู้ปฏิบัติงานเริ่มต้นประมาณ 20 คน เป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทั้งเหมืองและโรงไฟฟ้า จนปัจจุบันมี สมาชิกชมรมกว่า 80 คนซึ่งประธานชมรมคนแรก ได้แก่ คุณปวุฒิ นันทสำเริง (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ) และประธานชมรมคน ปัจจุบัน ได้แก่ คุณจตุพร ปัญญา (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 9 สังกัดกลุ่มงานเพิ่มผลผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ) กิจกรรมที่ผ่านมาของชมรมเปตอง กิจกรรมของชมรมฯ มีทั้งภายใน และภายนอก กฟผ. ซึ่ง กิจกรรมภายใน กฟผ.แม่เมาะ ได้แก่ จัดการแข่งขันวันครบรอบ โรงไฟฟ้าซึ่งจัดทุกปี ปัจจุบันเป็นครั้งที่ 15 และจัดการแข่งขันในช่วง เดือนพฤษภาคมของทุกปี ในวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. ปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 21 (ทุกอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน) โดยจะมีนักกีฬาเปตอง จากทั่วประเทศมาร่วมทำการแข่งขัน สำหรับกิจกรรมภายนอก กฟผ.แม่เมาะ มีหลายกิจกรรม ได้แก่

ร่วมการแข่งขันวันรพีชมรมฯ ได้แชมป์มาโดยตลอด ร่วมการแข่งขัน ไทคัพ ที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ร่วมการแข่งขันกีฬาใน วโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย โดยได้แชมป์ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ร่วมงานกีฬา พันธมิตร 6 หน่วยงาน ในจังหวัดลำปาง นอกจากนั้นยังร่วมงานกีฬาสี

กฟผ.ที่ส่วนกลาง และร่วมงานกีฬารัฐวิสาหกิจ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่ง ชมรมฯ จะได้รับถ้วยรางวัลในการแข่งขันแทบทุกครั้ง 14

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ October 2013

ชมรมเปตองมีการจัดกิจกรรมฝึกสอนให้กับบุคคลทั่วไปหรือไม่ ชมรมได้มี การจัดฝึก สอนให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะจัดสอนเป็นประจำที่สนามเปตองปั๊มวนาการ บริเวณ โรงแรมเวียงลคอร ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ในช่วงเช้า รวมถึงมีการจัดการ ฝึกสอนให้กับเยาวชนในอำเภอแม่เมาะ และในจังหวัดลำปาง ซึ่งเยาวชน ที่ได้รับการฝึกสอนจากชมรมฯ สามารถได้แชมป์ประเทศไทยในรุ่น เยาวชน ที่จังหวัดจันทบุรีมาแล้ว นอกจากนั้นชมรมฯ ยังได้ร่วมกับ ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดลำปาง โดยได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และ ยังร่วมเป็นกรรมการชมรมข้าราชการอำเภอแม่เมาะ ซึ่งกำหนดจัดการ แข่งขันปีนี้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 รวมถึงยังได้รับเชิญให้เป็น วิทยากรพิเศษที่วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาล มะเร็งลำปาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ซึ่งทุกครั้งที่ชมรมฯ ได้ไปจัดฝึกสอนหรือไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงาน ก็จะใส่ชุดชมรม เปตอง กฟผ. ที่มีตราสัญลักษณ์ กฟผ. ทุกครั้ง สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมชมรมสามารถสมัครได้อย่างไร

ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ เบอร์โทร.2907 ➢ คุณจตุพร ปัญญา E-mail : jatuporn.pu@egat.co.th ➢ คุณชัยมงคล กิจพ่อค้า เบอร์โทร.4845 E-mail : chaimongkol.k@egat.co.th เบอร์โทร.3666 ➢ คุณสุรพล กล้าแท้ E-mail : surapol.kla@egat.co.th เบอร์โทร. 2260 ➢ คุณภูมินทร์ ยิ้มพงศ์ E-mail : pumin.y@egat.co.th


ธนาคารเวลา ชีวิตคู่ ตะเกียบ ดยทั่วไปเรามักจะได้ยินคำเปรียบเปรยหรือของ ชำร่วยในงานแต่งงานเป็น ตะเกียบ เพราะมัน ต้องอยู่เป็น คู่.....แล้วช้อน - ส้อมล่ะ!!! มันก็ควร จะใช้คู่กันไม่ใช่หรือ ตะเกียบที่ดีจึงควรจะมีหน้าตาที่ เหมือนกัน เมื่อหยิบ

มาแล้วมันไม่เท่ากัน เราก็มักจะหยิบอันใหม่เสมอ แต่ไม่เคย มีช้อนส้อมคู่ใดที่หน้าตาเหมือนกัน ช้อนก็มีลักษณะเป็นช้อน ส้อมก็มีลักษณะเป็นส้อม ช้ อ นมิ ไ ด้ พ ยายาม ทำตัวเป็นซี่ๆ ให้เหมือน ส้อม เช่นเดียวกับที่ส้อม ก็ไม่เคยฝนปลายแหลม แล้ ว ทุ บ ตั ว เองให้ แ บน เป็นแผ่นเดียวเพื่อจะได้ เหมือนช้อน ในยามที่ อ ยู่ ไ กลกั น ช้อนก็ใช้ชีวิตของมันไปตามปกติ และคง มีบ้างที่มันคิดถึงส้อม “ถ้ามีส้อมเราคงทำ อะไรได้ถนัดกว่านี้สินะ” แต่ถึงไม่มีก็ไม่ เป็นไร ไม่ใช่ไม่ง้อนะ แต่ก็สามารถอยู่เดี่ยวๆ ตัวคนเดียวได้ โดยไม่เปลี่ยวเหงา ฝ่ายส้อมก็เช่นกัน ในวันที่ไม่มีช้อน มันไม่เคยเกี่ยงงอนแต่อย่างใด ยังคง ใช้ปลายแหลมหลายซี่ของมันจิ้มลงไปในไส้กรอก ลูกชิ้น

ให้คนหยิบขึ้นมากินได้สบายๆ มีชีวิตได้อย่างอิสระและมี คุณค่า ทั้งช้อนและส้อมต่างก็มีคุณค่าในตัวเอง

ช้อน-ส้อม เมื่อทั้งสองมาอยู่ด้วยกันก็มีคุณค่าใหม่เกิดขึ้นมา เป็น คุณค่าของการอยู่ร่วมกัน และใช้สอยเวลาด้วยกันอย่างน่ารัก ช้อนเองก็ลดบทบาทลง เอียงตัวเข้าหาส้อมเพื่อให้ ส้อมดันอาหารเข้าใส่ช้อนได้สะดวก ส้อมเองก็ลดหน้าที่ของ ตัวเองลง เปลี่ยนมาจิ้มอาหารให้อยู่นิ่งเพื่อให้ช้อนได้ตักและ ตัดอาหารได้สะดวกขึ้น “ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่ก้าวก่ายและไม่เรียกร้องให้อีก ฝ่ายต้องเป็นเหมือนตัวเอง” มิใช่ว่าช้อนกับส้อมจะ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ช้อน ส้อมที่ “เข้าคู่” กันย่อมมี วัสดุ ลวดลาย และด้ามจับ ลักษณะเดียวกัน ในความต่างมีความเหมือน ในความเหมือนก็มีความต่าง สิ่งที่อยู่ตรงกลางคือความรัก แล้วคุณล่ะ อยากมีชีวิตคู่แบบ “ตะเกียบ” หรือ “ช้อนส้อม” บทความอ้างอิงจาก สิ่งมหัศจรรย์ธรรมดา โดย นิ้วกลม (Roundfinger) เรียบเรียงโดย pratijune


132 ตุลาคม56  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you