Page 1

C M Y K

A/C Deluxe Loadging & Boarding Uma Shankar Theatre, New Colony, RAYAGADA-765001 ,(odisha ) Ph-06856-225299,225099/Mob-9437967099,

Email-hotelashok@yahoo.in Provides you the best food with well furnished rooms in peaceful location. More specious for all type of functions with huge parking facility . 22 well furnished spacious rooms, Cable TV with famous channel, Travel Assistance, 50 mts. From Railway Station.

MQ fMû«ê iêiÚ _eòùag MV^ùe ijûdK jê@«ê www.pratifalan.blogspot.com RNI No-ODIODI07042/18/1/2012-TC Fortnightly, Vol-01, Issue-08, June-01-15, Rayagada, Page-16, Rs.5/-

_eòùag \òai ÊZª

www.facebook.com/samayara pratifalan

_ûlòK, ahð-_â[c, iõLýû-08, Rê^þ 01-15, eûdMW, _éÂû-16, cìfý-U.5.00

RMZe Rúa^ Pò«û

ùbûRò ùjùf MûñMjkòùe aW aW _Zee Lfò \ò@û~ûG ö Lfòùe e§â [òùf @ûC GK Lfò cûMò Zû C_ùe _Kû~ûG û ùiùZùaùk Lfòùe LûAaûùe [òfû iù«ûh û cûZâ ùKAUû ahð c]ýùe aòeûU _eòað^ ùjûAMfû û Gùa Lfòe iÚû^ ù^AQò bkòKò bkò `ûAaeþ [ûkò û eûÉûKW Áfe `ûÁ `êWþ Vê @ûe¸ Keò ùeÁêeû ~ûGñ iaêVò G]eYe [ûkò,Mò^û I Mäûi û Lû\ý aòhûqKeY ùjC[òaû RûYò iê¡û _fò[ò^ùe Mec Lû\ý ù^aûKê bêfê^ûjêñ @ûùc û RõMf \ò^Kê \ò^ \ìùeA~ûCQò û _ûjûW iaê UûõMeû ùjûAMfûYò û ^\úùe Rk ^ûjó û ùgûhò ù^CQò Kõ_û^ú û cfû ^Be ieê ]ûeùe _ê Y ò KkKûeLû^ûcûù^ QûWê[òaû eûiûd^òK \âaý cògû aòhûq _ûYò û ahðû KeêQò fêPKûkò ùLk ö iì~ýðe ZûŠa û @Y^òügßûiú ùjûA ùLûkûPûfòQò LYò û cûUò bòZe ùjfûYò `µû û GbkòiZÚò ùò e aò GcIdê _ùe GcIdê PûfòQò û KòQò Zcê^ò û _eòùag i«êk^ _ûAñ _âZòahð fl fl Pûeû fMû~ûC[ò a û Kê j û~ûCQò û @[P Pûeû iaê MQ ùjûA_ûeê^ò û ù~Cñ iÚòZòKê ùijò iÚòZò û _eòiõLý^ Kò«ê Lêa iê¦e û aûÉaZû gì^ý û Rk _ûAñ @ûe¸ ùjfûYò iõMâûc û _ûYòKê ù^A ZéZúd aògß ~ê¡e baòhýaûYú aò jêGZ iZ ùjûA_ûùe û _eòiÚû^Kê ù^A GZû\égý iõKUR^K iÚZò ùò e aòKûgKê ù^A @ûùc aê Y ò P ûfò Q ê Ê_Ü û Kò « ê Ê_Ü M ê W ò K iûKûe ùjfûùakKê _eòiûÚ ^ aõPòaû C_ù~ûMú ùjûA ejòa Z ! Gjû Gùa iaêVûeê aW _âgÜ û _eòùag \òai @aieùe GA @ûjßû^Kê ù^A Pò«û Keòaûe icd C_MZ û ^òR _ûLe _eòùagKê ^òùR ^òckð eLòaûe \ûdòZß @«Zü ^ò@«ê Gaõ @^ýKê G \òMùe ù_âeZò Ke«ê û

Gf.G^. iûjê GŠ ùKû L.N.Sahu & Co

eûRýe 19 Uò Ròfäû cûI _âaY û Giaê Ròfäûùe cûIaû\úu PûfòQò icû«ek gûi^ û ù_ûfòi icÉ iêelû _\ùl_ MâjY Keòaû cûI KeêQ«ò ZûŠa û cûI UûùMðUeê bò@ûA_ò, ù^Zû, cªúuê iêelòZ eLòaû fûMò eûRý ieKûe _âÉêZ KeòQ«ò ÁûŠûWð @_ùeUòõ _âiR ò e û GA MûAWfûA^þ ùKcòZò ùjCQò Kû~ðýKûeú û G[ee cêLý _âiw GiI_ò

M/S SUBHAM TRADERS (BUILDING SOLUTIONS) WE DEAL WITH

Wholesale & Retail A/C Show Room Main Road,Rayagada-765001 Phone-06856-235071,Mob-9437339300,9437845527

Authorised Dealer : only VIMAL,A Relience Product Stockists :Raymonds,Bombay Dyeing,V.H.M.,Dinesh,Siyaram's Deals in :DUKE,PANAMERICA,KILLER,INTEGRITY,PETER ENGLAND CMYK

New colony1st lane Rayagada Pin -756001 Tel -06856-224421, Mob -9437083592,9437267788

pratifalan  
Advertisement