Page 1

illustrator


ความสุขทุกตารางนิว้

สุรชัย พุฒิกลุ างกูร เป็ นคนไทยคนที่เป็ นอันดับหนึง่ ของ โลก เขาเป็ น illustrator หรื อผู้สร้ างภาพประกอบ งานโฆษณา ผู้เป็ นอันดับหนึง่ ของโลกจากการจัดอันดับ ของนิตยสาร ARCHIVE 4 ปี ติด


ทฤษฎีความสุขระดับตารางนิว้ เป็ นการทางาน ในระดับ super close-up ที่ซูมเข้ าไป 4 เท่ า ก็ยังเห็นรายละเอียด

“สิ่งที่เราใส่ ลงไปในงานไม่ ใช่ รายละเอียด แต่ มันคือความรักในสิ่งที่ทา นี่แหละ คุณค่ าของงานออกแบบ” https://www.youtube.com/watch?v=iHzwYZRd2MQ


ทาความเข้ าใจ องค์ ประกอบงานกราฟิ กพืน้ ฐานในการออกแบบ

- จุด, - เส้ น, - รู ปร่ าง, รู ปทรง - นา้ หนัก,

- พืน้ ผิว, - ที่ว่าง, - สี - ตัวอักษร


จุด (Dot) จุดเป็ นพื ้นฐานเบื ้องต้ นที่สดุ ที่เราสามารถเห็นได้ จากสิ่งที่รอบๆ ตัวเรา จุดมีมิติที่เป็ นศูนย์ ไม่มีความ กว้ าง ความยาว และความลึก การใช้ “จุดในงานออกแบบกราฟิ ก” จะทาให้ ผลงานมีความโดดเด่น สะดุดตาสามารถสร้ างความดึงดูดใจได้


เส้น (Line) เส้นเกิดจากการเรี ยงตัวกันของจุด เส้นเป็ นโครงสร้างพื้นฐานของทุกสิ่ งที่สามารถแสดงความรู ้สึกได้ดว้ ย ตนเอง เส้นที่ใช้ในการออกแบบกราฟิ ก จะเป็ นองค์ประกอบที่ไม่จากัดขอบเขตและมีอิสระทั้งในความ ยาวทิศทาง หรื อขนาดของเส้น ทั้งนี้ ในโปรแกรมมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบในระบบเวคเตอร์ ทุกๆ รู ปร่ าง จะประกอบไปด้วยเส้น(Line) และเนื้อสี (Fill) เส้นเป็ นตัวกาหนดรู ปร่ างและเป็ นองค์ประกอบ ในการสร้างสรรค์งานกราฟิ ก รู ปทรงของเส้นก็จะสื่ อออกมาถึงความรู ้สึกที่แตกต่างกันออกไป


รู ปร่ างและรู ปทรง


นา้ หนัก (Value) เป็ นส่วนที่มาเสริ มให้ ดอู อกว่ารูปทรงมีน้าหนักขนาดไหน เบา หรื อหนัก ทึบ หรื อโปร่งแสง น ้าหนักจะ เกิดจากการเติมสีและแสงเงาลงไปในรูปทรงจนได้ ผลลัพธ์ออกมาตามที่ต้องการ น ้าหนัก(Value) จะ เป็ นบริ เวณที่ถกู แสงและบริ เวณที่เป็ นเงา (มืดและสว่างของภาพ) ความอ่อน-แก่ของน ้าหนักสีหนึง่ สี หรื อหลายสีในระดับต่างๆ


พืน้ ผิว (Texture) พื ้นผิว (Texture) คือสิ่งที่แสดงให้ ร้ ูว่ารูปร่างหรื อรูปทรงที่นามาใช้ งานมีสมั ผัสอย่างไร ในงานออกแบบกราฟิ ก พื ้นผิวจะเป็ นอีกองค์ประกอบที่ช่วยสื่ออารมณ์ของงานออกมาได้ ชัดเจนมากขึ ้น


พืน้ ที่ว่าง (Space) หมายถึง ในการออกแบบนัน้ พื ้นที่ว่าง (Space) เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ที่ทาให้ ผลงานการ ออกแบบสวยงาม งานดูไม่หนักจนเกินไป และทาให้ ผ้ ชู มผลงานเกิดความรู้สกึ ต่างๆ ได้ และ ถ้ าควบคุมพื ้นที่ว่างดีๆยังเป็ นตัวช่วยเสริ มจุดเด่นให้ ชดั เจนมากขึ ้น เป็ นสิ่งสาคัญที่ให้ ผ้ ชู มได้ พักตา และเป็ นพื ้นที่ให้ ผ้ ชู มเติมแต่งจินตนาการของตัวเองอีกด้ วย


สี (Color) เรื่ องสี(Color) กับงานกราฟิ กถือเป็ นหัวใจหลักสาคัญเลยก็ว่าได้ เพราะสีสามารถสร้ างความรู้สกึ ต่างๆ ในผลงานได้ เพราะการเลือกใช้ สีจะแสดงถึงอารมณ์ที่ต้องการได้ ชดั เจนมากกว่าส่วนประกอบอื่นๆ ทังหมด ้


วงล้ อสี วงล้ อสีเป็ นกฎธรรมชาติของสี ที่มีความประสานกลมกลืนและมี ความสมดุล ค่าน ้าหนักอ่อน-แก่ของสี


ตัวอักษร (Type) ตัวอักษรเป็ นส่วนหนึง่ ของความสวยงามในงานกราฟิ ก ในงานกราฟิ กที่ดีบางงาน นักออกแบบ อาจจะใช้ เพียงแค่ตวั อักษรและสีเป็ นส่วนประกอบเพียงสองอย่าง เพื่อสร้ างสรรค์งานที่สามารถสื่อ ความหมายออกมาได้ ในดีไซน์ที่สวยงาม


เครื่ องมือ

illustrator

Presentation  

โครงการเทคโนโลยสู่นักปฏิบัติ กิจกรรมการอบรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

Presentation  

โครงการเทคโนโลยสู่นักปฏิบัติ กิจกรรมการอบรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

Advertisement