Page 1

วิชา

ชิ้นส่ วนเครื่องกล รองศาสตราจารย์ อาพล ซื่อตรง


ค ว า ม รู้ คื อ อา น า จ

สานักพิมพ์ ศูนย์ ส่งเสริมวิชาการ PowerPoint โดย อาจารย์ จิต สุ ภาไชยกิจ


ชิ้นส่ วนเครื่องกล

หน่ วยที่ 1

สลักเกลียว และสกรู

หนังสือหน้ า 1/1 1/4

หมายเลข


สลักเกลียวและสกรู

หนังสือหน้ า 1/2 1/5

จุดมุ่งหมายของหน่ วยเรียน 1. อธิบายสาระสาคัญประจาหน่ วยได้ 2. แนะนาสลักเกลียวและตัวล็อกกันคลายได้ 3. อธิบายมาตรฐานเกลียวเมตริก- ISO และวิตเวอตได้ 4. อธิบายการผลิตและคุณภาพเกลียวได้ 5. อ่ านและเขียนชื่อและประเภทสลักเกลียวและสกรู ได้ 6. เพือ่ ให้ มกี จิ นิสัยที่ดใี นการทางานด้ วยความ เป็ นระเบียบเรียบร้ อย ประณีต รอบคอบ ซื่อสั ตย์ และปลอดภัย

หมายเลข


สลักเกลียวและน็อต

หนังสือหน้ า 2/1 1/6

หมายเลข


หนังสือหน้ า 2/2 1/7

สลักเกลียวและสกรู

สกรูหัว 6 เหลีย่ ม ตาปูควงหัวกรวยนูน

สกรูไม่ มีหัว

สตัต

สกรูหัวฝัง

สกรูมีแหวนล็อกในตัว

สกรูพเิ ศษ เช่ น สกรูฝาครอบแบริ่ง

หมายเลข


สลักเกลียวร้ อยชิ้นงาน

หนังสือหน้ า 3/1 1/8

ขณะใช้ งาน

น็อตคลายตัวเนื่องจากการสั่ นสะเทือน หลังใช้ งาน

หมายเลข


สลักเกลียว 2 ปลาย

หนังสือหน้ า 3/2 1/9

สตัดยืดตัวเมือ่ ได้ รับความร้ อนและการสั่ นสะเทือน

ปกติ

ได้ รับความร้ อน

เย็นตัวลง

หมายเลข


หนังสือหน้ า 3/3 1/10

แหวนและน็อตล็อกกันคลาย ปิ้ นและแหวนล็อกกันคลาย ปิ้ น

แหวนล็อกฟันนอก

แหวนล็อก 2 ปาก

น็อตล็อกในตัวและนอตสปริง

หมายเลข

แหวนล็อกฟันนอก

น็อตสปริงล็อก

แผ่นเหล็กล็อก

พับผิด

พับถูก


หนังสือหน้ า 5 1/11

เกลียวเทียม

ตัดเกลียวให้ โตกว่ าเดิม ปลอกเกลียว

เกลียวเทียม

หมายเลข


หนังสือหน้ า 6 1/12

มาตรฐานเกลียวเมตริก ISO 1. เกลียวเมตริกระบบ DIN

2. เปรียบเทียบเกลียว ISO กับเกลียว DIN

ของน็อต (D) ของสลักเกลียว (d) ของโคนเกลียว (d1) กลางเกลียว (d2) ระยะพิตช์ (P) ความลึกของเกลียว = O มุมเกลียว

O โคนเกลียวสลักเกลียว O โคนเกลียวน็อต

O O O O O O

O โคนเกลียวน็อต O โคนเกลียวสลัก

DN = dN = dK = dF1 = h = t = 60O

O ยอดเกลียวสลักเกลียว

น็อต

สลักเกลียว

หมายเลข


เกลียววิตเวอต เกลียวท่ อและเกลียว 4 เหลีย่ มคางหมู 1. เกลียววิตเวอต

หนังสือหน้ า 7 1/13

หมายเลข

3. เกลียว 4 เหลีย่ มคางหมู น็อต

น็อต

สลักเกลียว

สลักเกลียว

2. เกลียวท่ อ น็อต

สลักเกลียว


งานรีดขึน้ รู ปเกลียว 1. โครงสร้ างเนือ้ วัสดุของเกลียว เกลียว

หนังสือหน้ า 8 1/14

2. รีดเกลียวด้ วยแผ่ นรีด

3. รีดเกลียวด้ วยชุ ดลูกกลิง้ รีดเกลียว ลูกกลิง้ รีดเกลียว

แผ่ นรีดเกลียว

ชิ้นงาน

เหล็กรอง

หมายเลข


เครื่องหมายบนหัวสลักเกลียวและการส่ งถ่ ายแรงขัน

หนังสือหน้ า 9 1/15

หมายเลข

1. หัวสลักเกลียวมีตัวเลข

2. ลักษณะการส่ งถ่ ายแรงขันน็อตด้ วยประแจปากตาย F2 = 25,000 N ขัน

ระยะทางขัน

ระยะพิตช์ P

แรง F1 = 50 N


หนังสือหน้ า 10/1 1/16

การเขียนแบบสลักเกลียวและสกรู 2. สตัด

3. พิกดั ขนาดสลัก

0.7 x d 0.8 x d

1. สกรู -แหวน + น็อต เกลียวและสกรู

หมายเลข

a = 34 e b = e2 r= e 4


หนังสือหน้ า 10/2 1/17

ข้ อมูลทางเทคนิคของเกลียว 1. ข้ อกาหนดของเกลียว

หมายเลข

2. จาแนกเกลียวใน-เกลียวนอก

ขนาดเกลียวนอก d แกน D

ขนาดแกนกลาง d3

แกน d3 ขนาด d เกลียวนอก

ระยะพิตช์ p

ขนาด d เกลียวใน

มุมเกลียว

เส้ นผ่านศูนย์ กลางเฉลีย่ d2

เกลียวขวา ซ้ าย

เกลียว


หนังสือหน้ า 11/1 1/18

ประเภทสลักเกลียว น็อตและล็อกกันคลาย สลักเกลียวหัว 6 เหลีย่ ม

DIN 931 สลักเกลียวหัว 4 เหลีย่ ม มีแหวนในตัว DIN 478 สลักเกลียวหัวครึ่งวงกลม

DIN 86

สลักเกลียวหัว 6 เหลีย่ ม

สลักเกลียวหัวฝังรู 6 เหลีย่ ม

DIN 933 สลักเกลียวหัว 4 เหลีย่ ม ปลายแหลม DIN 479 สลักเกลียวหัวฝัง

DIN 87

หมายเลข

สลักเกลียวมีสปริง

DIN 912 สลักเกลียวหัวเห็ด

DIN603 สลักเกลียวหัวฝัง หัวดอกจิก DIN 7987

สลักเกลียวหัวทรงกระบอก คอ 4 เหลีย่ ม 84 สลักเกลียวหัวเลนส์

DIN 91

สลักเกลียวหัวนูน

DIN 85 สลักเกลียวหัวเลนส์ หัวดอกจิก DIN 7988


หนังสือหน้ า 11/2 1/19

ประเภทสลักเกลียว น็อตและล็อกกันคลาย สลักเกลียวโลหะแผ่ น เหลีย่ ม หัวทรงกระบอก

DIN 7971 สลักเกลียวหัวเจาะรู เกลียวตัดเกลียว

หัวครึ่งวงกลม

หัวดอกจิก

DIN 7974

DIN 7983

สลักเกลียวหัวลาย

สลักเกลียวหัวท้ าย

หมายเลข

หัว 6

หัวฝัง

DIN 7972

DIN 7976

สลักเกลียวฝังตัว

สลัก ได้ เอง

DIN 404 น็อต 4 เหลีย่ ม

DIN 557

DIN 464 น็อต 6 เหลีย่ ม น็อตบากข้ าง

DIN 934

DIN 938

DIN 553

น็อตผ่ าร้ อยปิ้ น

DIN 935

DIN 7513 น็อตกลมเจาะข้ าง

DIN 1816

DIN 1804


หนังสือหน้ า 11/3 1/20

ประเภทสลักเกลียว น็อตและล็อกกันคลาย

น็อตหางปลา น็อตหูหวิ้

น็อตหัวหมวก

DIN 315

DIN 1587

แหวนล็อก 3 จุด เพลา

แหวนล็อกตัวยู

DIN 679

น็อตปิ ดหัว

DIN 2357 แหวนล็อกนอก

DIN 471

หมายเลข

น็อตหัวลาย

DIN 466 แหวนล็อกใน

DIN 472

DIN 582 แหวนอัด


ขนาดสลักเกลียวและสกรู ที่ควรรู้ 1. สลักเกลียวหัว 6 เหลีย่ ม DIN 931

DIN 933

2. สลักเกลียวหัวฝังรู 6 เหลีย่ มใน DIN 912

หนังสือหน้ า 12 1/21

3. แหวนแบน DIN 1440

หมายเลข


แบบฝึ กหัดที่ 1

หนังสือหน้ า 13 1/22

1. สลักเกลียว 6 เหลีย่ ม มีใช้ ทใี่ ดบ้ าง 1.1 เครื่องใช้ เคหะสถาน …………………………………………...…………………..……………... 1.2 เครื่องใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม …………………………………...……………………... 2. สลักเกลียว 2 ปลาย ออกแบบเพือ่ ใช้ งานอะไร ให้ เหตุผล …………………………………………...………………………………………………….……..……………...

3. จงหาค่ าความเค้ นและจุดครากตัวของสลักเกลียวทีห่ ัวมีรหัสเลข 10.9 ความเค้ นแรงดึงสู งสุ ด = …………………………………………...…………………..…………... พิกดั สปริงตัวต่าสุ ด = …………………………………………...…………………..……….……... 4. น็อตกลมใช้ สาหรับอะไรบ้ าง …………………………………………...………………………………………………….……..……………...

5. การเขียนใบสั่ งซื้อสลักเกลียว ISO และเกลียววิตเวอตควรเขียนอย่ างไร เขียนมาอย่ างละตัวอย่ าง 5.1 เกลียว ISO …………………………………………...…………………..………………..……... 5.2 เ กลียววิตเวอต …………………………………………...…………….………..……………... 6. การผลิตเกลียวมีหลายวิธี จงบอกมา 3 วิธี …………………………………………...………………………………………………….……..…………….

หมายเลข


แบบฝึ กหัดที่ 1

หนังสือหน้ า 14/1 1/23

หมายเลข

7. เกลียวเมตริกมีคุณลักษณะอย่ างไร 7.1 เป็ นเกลียวใช้ กนั แพร่ หลายรวมของ ……… 7.2 มุมเกลียวเมตริก ……………………………………. 7.3 ระยะพิตซ์ p เป็ น ………………………………….. 7.4 เส้ นผ่ านศูนย์ กลางเกลียวนอกสุ ด d = 10 มม. เรียกว่ า ……………………………………. 8. เกลียววิตเวอตมีคุณลักษณะอย่ างไร 8.1 เป็ นเกลียวมาตรฐานของ ……………………… 8.2 มุมเกลียววิตเวอต ………………………………… 8.3 สั นเกลียวและร่ องเกลียวนอกสุ ด d = 3/4“ เรียกว่ า ………………………………………………….


แบบฝึ กหัดที่ 1 1” = 25.4 มม. 5 เกลียว

หนังสือหน้ า 14/2 1/24

หมายเลข

9. ระยะพิตช์ p เกลียววิตเวอตอย่ างไร กาหนดรวมต่ อ 1 นิว้ เช่ น …………………..…....……… 10. เกลียว 4 เหลีย่ มคางหมูเป็ นอย่ างไร 10.1 สาหรับส่ งกาลังนาเลือ่ น เช่ น ………………… 10.2 มุมระหว่ างเกลียวโต …………………..…..……… 11. เกลียวฟันเลือ่ ยเป็ นอย่ างไร 11.1 เป็ นเกลียวทีเ่ คลือ่ นทีร่ ับแรงใน ……………… 11.2 มีความ ………………………………………..….……… 11.3 สาหรับงานจาพวกแกนอัดหรือ …………….. 11.4 มุมหน้ าเอียงจากแนวดิง่ ………………….……. และมุมเอียงของฟัน ……………………….……..


สลักเกลียว และสกรู

1สกรู  

tttech s1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you