Page 1


อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเป็ นอุทยานแห่ง ชาติแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถเดิน ทางไปด้ วยรถไฟได้ โดยไม่ต้องต่อยานพาหนะ ใดๆ เลย ซึง่ ถือเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ ของ ที่แห่งนี ้ ส�ำหรับนักเดินทาง นักท่องเที่ยวแล้ ว การเดินทางด้ วยรถไฟนันถื ้ อเป็ นรสชาติของ การเดินทางไปอีกแบบหนึง่ ที่มีความน่าสนใจ ได้ เจอกับเพื่อนเดินทางใหม่ๆ และบรรยากาศ เดินทางในอีกแบบ Along the way มีแนวคิดจาก “สองข้ างทาง” ของการเดินทางด้ วยรถไฟ ไปตลอดจนถึง การเดินเท้ าตามทางไปจนถึงจุดสูงสุด ที่พบ สิง่ ต่างๆ ของบรรยากาศสองข้ างทางที่ตา่ ง กันไปในแต่ละช่วง โดยหนังสือคูม่ ือท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนี ้จะเป็ นแนวทาง ในการท่องเที่ยวกับสถานที่แห่งนี ้ ภายใน เนื ้อหาประกอบไปด้ วยเรื่ องของการเดิน ทาง เส้ นทางเดินต่างๆ และจุดต่างๆ ภายใน อุทยาน จากประสบการณ์ตรงของผู้จดั ท�ำเอง ขอให้ สนุกกับการเดินทาง -2-


ยุทธศาสตร์ ที่4 ยุทธศาสตร์ ที่3 ยุทธศาสตร์ ที่2 น�้ำตกตาดเหมย

ยุทธศาสตร์ ที่1 อุโมงค์ขุนตาน

แผนที่

การเดินทาง

อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล


-4-


*นักท่ องเที่ยวต้ องมีความช�ำนาญ ในการขับอย่ างมาก* - จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 สาย ล�ำปาง-เชียงใหม่ บริ เวณกิโลเมตรที่ 15 - 16 ข้ าง สภ.ห้ างฉัตร จังหวัดล�ำปาง ให้ เลี ้ยวขวาไปอีก ประมาณ 28 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ท�ำการอุทยาน แห่งชาติดอยขุนตาล - จากจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตามทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 11 แยกขวาระหว่างกิโลเมตร ที่ 46 - 47 บริเวณอ�ำเภอแม่ทา จังหวัดล�ำพูน เป็ น ทางลาดยาง ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ก็ จะถึงที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

-5-


ประเภทบริการของรถไฟ และ อัตราค่า บริการ จากสถานีกรุงเทพ ถึง สถานีขน ุ ตาน นักท่องเทีย่ วสามารถโดยสารรถไฟสาย เหนือมาลงที่สถานีรถไฟขุนตาน แล้ วเดินเท้ าขึ ้น ที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลได้ เลย ระยะ ทางโดยประมาณ1.3กิโลเมตร ซึง่ เป็ นวิธีที่แนะน�ำ ที่ ดี ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ การมาเที่ ย วอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ดอยขุน ตาล เพราะรถไฟในปั จ จุบัน นี ม้ ี ค วาม สะดวกสบายมากขึ ้นจากการให้ บริการการโดยสาร หลายรูปแบบ ทังเตี ้ ยงนอน และห้ องโดยสารแบบ ปรับอากาศ อีกทังยั ้ งมีความปลอดภัยในการเดิน ทางมากกว่าพาหนะอื่นด้ วย

ขบวน 7 ประเภทบริการ

ประเภท ด่วนพิเศษ ราคา

กรุงเทพ

ขุนตาน

08.30 18.22

618 ฿ แบบนัง่ ปรับอากาศ ชัน2 ้

ขบวน 109 ประเภทบริการ เตียงบน เตียงล่าง

ประเภท เร็ ว ราคา 468 ฿ 518 ฿

แบบนัง่ และนอน พัดลม ชัน2 ้

368 ฿ แบบนัง่ พัดลม ชัน2 ้

ฟรี แบบนัง่ พัดลม ชัน3 ้

-6-

*ติดต่อส�ำรองที่นงั่ ได้ ภายใน วันเดินทางก่อนรถออก*

กรุงเทพ

ขุนตาน

13.45 02.57


ขบวน 9 ประเภทบริการ

แบบนัง่ และนอน ปรับอากาศ ชัน1 ้

ประเภท ด่วนพิเศษ ราคา เตียงบน

1,402 ฿

เตียงล่าง

1,602 ฿

เหมาห้อง

2,402 ฿

เตียงบน

918 ฿

เตียงล่าง

1,018 ฿

กรุงเทพ

ขุนตาน

18.10 06.01

ขบวน 13 ประเภทบริการ

แบบนัง่ และนอน ปรับอากาศ ชัน2 ้ แบบนัง่ และนอน ปรับอากาศ ชัน1 ้

ขบวน 51 ประเภทบริการ

ประเภท ด่วน ราคา เตียงบน

468 ฿

เตียงล่าง

518 ฿

เตียงบน

508 ฿

เตียงล่าง

558 ฿

กรุงเทพ

ขุนตาน

22.00 11.00

ประเภท ด่วนพิเศษ ราคา เตียงบน

1,202 ฿

เตียงล่าง

1,402 ฿

เหมาห้อง

1,902 ฿

เตียงบน

768 ฿

เตียงล่าง

858 ฿

กรุงเทพ

ขุนตาน

19.35 07.32

แบบนัง่ และนอน ปรับอากาศ ชัน2 ้

ข้ อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 อ้ างอิงจาก www.railway.co.th โปรดตรวจสอบข้ อมูลก่อนการเดินทางล่วงหน้ าทุกครัง้ ได้ ที่ โทร.1690 (ตลอด24ชม.) หรื อสถานีรถไฟใกล้ บ้านท่าน

แบบนัง่ และนอน ปรับอากาศ ชัน2 ้

แบบนัง่ และนอน พัดลม ชัน2 ้

คลิกที่นี่เพื่อไป เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย

408 ฿ แบบนัง่ พัดลม ชัน2 ้ 261 ฿ แบบนัง่ พัดลม ชัน3 ้

-7-


บรรยากาศการนอนหลับพักผ่อนในรถไฟโดยสารชั้นประหยัด (ชั้น3พัดลม)

รถไฟโดยสารชนิดนั่งและนอนพัดลม ชั้นที่2

-8-


สองข้างทาง บรรยากาศการเดินทางอาจ สร้ างความรู้ สึกที่ แตกต่างและหลาก หลายรูปแบบ การเลือกช่วงเวลาในการ เดินทางและระยะเวลาในการเดินทาง ก็ ให้ ความรู้สกึ ดีที่แตกต่างกันไป ในส่วนของการเดินทางด้ วย รถไฟไปยังอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล นันมี ้ รถไฟจากกรุงเทพไปสถานีขนุ ตาน วันละ 5 ขบวนในเวลาที่แตกต่างกัน

ไป ตังแต่ ้ ออกเช้ าถึงเย็น หรื อ ออกดึก ถึงสายอี กวันก็ มี ในระหว่างการเดิน ทางนัน้ สองข้ า งทางรถไฟก็ จ ะเป็ น ที่ ดึงดูดของนักทางเดินทางให้ ไม่น่าเบื่อ เพลิดเพลินกันไป ขบวนที่ขอแนะน�ำใน การเดินทางคือ “รถเร็ วขบวนที่109” และ “รถด่ วนขบวนที่51”

-9-


“การนัง่ รถไฟแล้วมองพระอาทิตย์ลบ ั จากท้องฟ้าไปอาจจะเป็นสุนทรียใหม่ๆ ของนักเดินทางนักท่องเทีย ่ วหลายคน ที่ต้องมาสัมผัสยิ่งในช่วงฤดูหนาวอากาศเย็นๆ จะได้ประสบการณ์อีกแบบ”

-10-


-11-


รถเร็วที1 ่ 09

13.45

02.57

.....รถไฟฟรี ขบวนนี เ้ ป็ นรถพัดลมทัง้ ขบวนซึ่งออกเดินทาง ช่วงบ่ายในสภาพอากาศที่ก�ำลังร้ อนๆ ซึง่ อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ไม่ส้ ู อากาศร้ อนนัก แต่จะไปถึงปลายทางของเราในกลางดึกเกือบเช้ าตรู่ รถไฟ ขบวนนี ้เป็ นรถไฟฟรี สำ� หรับนักท่องเที่ยวหรื อนักเดินทางสายประหยัด มี ของกินราคาประหยัดทีพ่ อ่ ค้ าแม่ค้ารายทางต่างน�ำมาขายบนรถไฟท�ำให้ มีของกินไม่หยุดปาก และในช่วงเย็นประมาณ4โมงครึ่ง รถไฟก�ำลังออก จากสถานีลพบุรีมงุ่ หน้ าสถานีตอ่ ๆ ไปนัน้ จะต้ องไม่พลาดวิวทิวทัศน์ข้าง ทางรถไฟในช่วงเย็นที่จะหมดหน้ าที่ในเวลากลางวัน ตังแต่ ้ สาดแสงน้ อย ลงจนเห็นเป็ นก้ อนกลมสีส้มแดงไกลๆ ตลอดจนหายไปจากท้ องฟ้าเอง บรรยากาศนอกรถไฟก็เปลี่ยนไปเป็ นกลางคน ผู้ร่วมเดินทางคนอื่นๆ ก็ เริ่ มเปลี่ยนท่าทางเข้ าสูก่ ารนอนพักผ่อน และตื่นขึ ้นมาอีกทีเมื่อถึงปลาย ทาง....

-12-


ภาพบรรยากาศสองข้างทางช่วงพระอาทิตย์ตก สามารถมองเห็นได้ทั้งสองฝั่งซ้ายและขวาซึ่งฝั่งซ้ายจะเห็นพระอาทิตย์ชัดกว่า ต้องโดยสารรถไฟขบวนที่109เท่านั้น

-13-


รถเร็วที5 ่ 1

22.00

11.00

.....เสียงรถด่วนขบวนสุดท้ ายที่51ออกจากชานชาลาสถานี ต้ น ทางในตอนดึก เพื่ อ ให้ ผ้ ูโ ดยสารได้ น อนหลับ พัก ผ่ อ นกับ อากาศ เย็ น ๆ ในการเดิ น ทางตอนกลางคื น รถไฟจะถึ ง สถานี อุต รดิ ต ถ์ ใ น เช้ า ตรู่ ป ระมาณ6โมง ท� ำ ให้ ม องเห็ น บรรยากาศสองข้ า งทางรถไฟ ได้ ชัดขึน้ เพราะที่ผ่านมานัน้ เป็ นกลางคืน พ้ นจากสถานี อุตรดิตถ์ ไป วิ ว ทิ ว ทัศ น์ ส องข้ า งทางก็ เ ริ่ ม เปลี่ ย นเป็ น เนิ น เป็ น ทางลาด ปรากฎ ภูเขาให้ เห็นชัดทัง้ ในระยะใกล้ และไกล อากาศเย็นๆ ในช่วงเช้ าและ สายหมอกบางๆ ที่มีให้ สมั ผัสได้ ในบางฤดู ท�ำให้ มีความรู้สกึ ไม่ดีที่เคย เกิดขึ ้นได้ หลุดออกจากตัวไป แต่มีความสุขกับการเสพวิวทิวทัศน์สอง ข้ างทางของทางรถไฟสายเหนือที่อยูต่ รงหน้ าแทน.....

-14-


น�้ำตกตาดเหมย อุโมงค์ขุนตาน สถานีรถไฟขุนตาน

“อุโมงค์รถไฟสุดยาว เทือกเขาแบ่งแดนลำ�ปาง ลำ�พูน สมบูรณ์ธรรมชาติงามยิ่ง เอื้องสวยจริงสามปอยขุนตาล”

ย.1

ที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล

ย.2

ย.3

ย.4

เส้นทางจุดท่องเที่ยว

ย.1

1300ม.

2200ม.

สถานีรถไฟขุนตาน อุโมงค์ขุนตาน

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล มีพื ้นที่ครอบคลุมอยูใ่ น พื ้นทีอ่ ำ� เภอ แม่ทา จังหวัดล�ำพูนและอ�ำเภอห้ างฉัตร อ�ำเภอเมือง จังหวัด ล�ำปาง สภาพพื ้นที่เป็ นป่ าอุดมสมบูรณ์ไปด้ วยพันธุ์ไม้ นานาชนิด เป็ นแหล่งต้ นน� ้ำ ล�ำธาร ซึง่ เป็ นบรรยากาศทีเ่ งียบสงบ และอุโมงค์ ขุนตานซึง่ เป็ นอุโมงค์รถไฟทีย่ าวทีส่ ดุ ในประเทศไทย ยาวถึง 1,352.15 เมตร สร้ างโดยชาวเยอรมัน อุทยานแห่งชาติ ดอย ขุนตาลมีเนื ้อทีป่ ระมาณ 159,556.25 ไร่ หรือ 255.29 ตาราง กิโลเมตร นอกจากนี ้บนยอดดอยขุนตาลจะพบพรรณไม้ ดอก ซึง่ เป็ นไม้ ออกดอกหมุนเวียนตลอดปี เช่น กล้ วยไม้ หลากหลาย ทางพฤกษชาติมากมาย มีเอื ้องสามปอยขุนตาลที่เป็ นกล้ วยไม้ เฉพาะถิ่นด้ วย รวมทังมี ้ เห็ดชนิดต่างๆ ด้ วย ดอยขุนตาลยังมี สัตว์ป่าเหลืออยู่ เช่น เก้ ง กระต่ายป่ า หมูป่า เม่น ไก่ป่า และ พังพอนเหลือง นอกจากนี ้ยังมี นกชนิดต่างๆ รวมทังสั ้ ตว์เลื ้อย คลาน แมงมุมและแมลง นานาชนิด ข้ อมูลการติดต่อ : อช.ดอยขุนตาล ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล�ำพูน 51140 , 0810326341 (จนท.อุทยาน)

-15-

สถานที่ใกล้เคียง

720 เมตร

ความสูงจาก ระดับน�้ำทะเล

ระดับความยาก ในการเข้าถึง

กฎระเบียบ แ ล ะ ข้ อ ห้ า ม

การท่องเทีย่ วพักผ่อนในเขตพื ้นที่ อุทยานแห่งชาติ มีกฎระเบียบที่นกั ท่องเที่ยวผู้มี จิตส�ำนึกทุกคนต้ องยึดถือปฏิบตั เิ พือ่ ให้ เกิดความ เรี ยบร้ อยในการใช้ พื ้นที่ร่วมกันอย่างยัง่ ยืนถาวร ดังนี ้ - ไม่เก็บทุกอย่างออกจากพื ้นที่นอกจากขยะ - ไม่ส่งเสียงดังอันเป็ นการรบกวนผู้อื่นรวมทัง้ สัตว์ป่า - ไม่ลา่ ไม่ทำ� ลาย หรือกระท�ำใดๆ อันจะท�ำให้ พชื สัตว์และสภาพแวดล้ อมเสียหาย - จงตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติอนั ยิ่งใหญ่ ที่เราทุกคนต้ องใช้ ร่วมกันและรั กษาไว้ เพื่อตัว เราเอง


1

สูงจาก ระดับน้ำทะเล 578ม.

-16-

ไปกรุงเทพฯ

ไปเชียงใหม

1300ม.

ไป อ.หางฉัตร จ.ลำปาง 30 กม.

ไป อ.แมทา จ.ลำพูน 20 กม.

สูงจาก ระดับน้ำทะเล 720ม.

2

2200ม.

ย!

3

สูงจาก ระดับน้ำทะเล 900ม.

200 ม.

น ั ตร า างอ

800ม.

ด ั ระวงั ระม รด

3000ม.

โป

เสน ท

สูงจาก ระดับน้ำทะเล 1035ม.

500ม.

1800ม.

3000ม.

ทางเทา

6 น้ำตกตาดเหมย

4

ทางรถยนต

5 จุดยุทธศาสตรที่3 (ย.3)

สูงจาก ระดับน้ำทะเล 1225ม.

5

ลานกางเต็นท

4 จุดยุทธศาสตรที่2 (ย.2)

6

หองพยาบาล

3 จุดยุทธศาสตรที่1 (ย.1)

1000ม.

ประชาสัมพันธ ลานจอดรถ

7 จุดยุทธศาสตรที่4 (ย.4)

2 ที่ทำการอุทยานแหงชาติดอยขุนตาล

1 อุโมงคขุนตาน สถานีรถไฟขุนตาน

สูงจาก ระดับน้ำทะเล 1373ม.

7

ทางเทาอันตราย

ทางรถไฟ

สถานที่ทองเที่ยว

จุดชมวิว

รานอาหาร

หองน้ำ


บริเวณทีท ่ ำ�การอุทยานแห่งชาติ

ดอยขุนตาล

ที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติ ดอยขุ น ตาลเป็ น เสมื อ นจุ ด เริ่ ม ต้ น การผจญภัยของเส้ นทางสู่ยอดดอย ขุนตาล ซึง่ มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ให้ แก่นกั ท่องเที่ยวได้ เตรี ยมพร้ อมใน การเดินเท้ าที่มีระยะเวลานาน และ ระยะทางอี ก หลายกิ โ ลเมตร มี เ จ้ า หน้ าที่อทุ ยานคอยช่วยเหลือด้ านการ เดินทาง และติดต่อเช่าเต็นท์ เช่าบ้ าน พักได้ อีกทังยั ้ งมีจดุ ชมวิวที่สามารถ มองเห็นทางรถไฟทีก่ �ำลังเข้ าสถานีขนุ ตาลได้ อกี ด้ วย หากมาในช่วงฤดูหนาว อาจได้ พ บปะกับ กลุ่ม ลูก เสื อ -เนตร นารี ในวัยต่างๆ จากโรงเรี ยนในพื ้นที่ ที่โดยสารรถไฟพาเด็กๆ มาเข้ าค่ายที่ นี่ก็ได้ ท�ำให้ หวนคิดถึงความทรงจ�ำที่ ดีตอนประถม-มัธยมของใครหลายๆ คน

ลานชมดาวในบริเวณที่ทำ�การอุทยานสามารถมองเห็นรถไฟเข้าหรือออกสถานีขุนตานได้จากบนนี้

สิง่ อำ�นวย ความสะดวก

“ถนนบริเวณที่ทำ�การอุทยานนั้นคด เคี้ยวตามรอยต่อของทั้งสองจังหวัด ที่อยู่บนภูเขาระหว่างลำ�ปาง - ลำ�พูน สูงจากระดับน�้ำทะเลถึง720เมตร จุดนี้นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาถ่ายรูป”

ลานกางเต็นท์ , ลานชมดาว

-17-


อัตราค่าบริการเข้า อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2560)

20 บาท ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก/นักศึกษา 30 บาท รถ 4 ล้ อ 100 บาท รถ 6 ล้ อ รถจักรยานยนต์

20 บาท 30 บาท

ค่าสถานที่กางเต็นท์ -18-


ระหว่าง ขุนตาน (ดังเดิ ้ ม) และ ขุนตาล (แผนที่ทหาร) ต่อมาเมื่อมีประกาศตัง้ อุทยานฯ ลงในราชกิจจานุเบกษา ได้ บัญญัตใิ ห้ ใช้ ชื่อว่า ขุนตาล ชื่อดอยจึง เป็ น ขุนตาล อย่างถาวร ส� ำ หรั บ การสะกดชื่ อ นัน้ เดิ ม ชื่ อ สถานที่ ใ นบริ เ วณนี ท้ ัง้ หมด สะกดว่า ขุนตาน (ใช้ น สะกด) โดย ตาน ภาษาล้ า นนา แปลว่า การให้ ทาน ขุน ตาน จึง แปลว่า ขุน ผู้โ อย ทาน หรื อเจ้ าเมื องผู้ใจบุญสุนทาน นอกจากนี ้ ขุนตาน ยังเป็ นพระนาม เดิมของ พระยาเบิก อดีตเจ้ าผู้ครอง นครล�ำปาง อีกด้ วย แต่ตอ่ มาปรากฏ ว่าในแผนทีข่ องกรมแผนทีท่ หารเขียน เป็ น ขุนตาล (ใช้ ล สะกด) (ตาล เป็ น ภาษากลาง แปลว่า ต้ นตาล) ซึง่ ทาง ราชการก็ได้ ยึดถือกัน ให้ ใช้ ตามนัน้ ในชื่อสถานที่ท่ีตงั ้ ขึน้ ในภายหลังว่า ขุนตาล เช่น อุทยานแห่งชาติดอยขุน ตาล (ซึ่งจัดตัง้ เป็ นอุทยานหลังการ ใช้ ล สะกด) ส่งผลให้ ชื่อยอดดอยซึง่ อยู่ในเขตอุทยานฯ มีการเปลี่ยนเป็ น ดอยขุนตาล เพราะเดิมที ยังสับสน

แต่กระนัน้ สถานที่ที่สร้ าง ก่อนหน้ าเช่น ศูนย์บริ การทางหลวง ขุนตาน อุโมงค์ขนุ ตาน สถานีรถไฟ ขุนตาน ศาลเจ้ าพ่อขุนตาน และใน ชื่อหมูบ่ ้ าน บ้ านขุนตาน ก็ยงั คงใช้ น สะกด รวมถึงชื่อทิวเขาขุนตานซึง่ กิน พื ้นที่กว้ างกว่าเขตอุทยานและจัดตัง้ มาก่อน แต่กอ็ นุโลมให้ ใช้ ขนุ ตาล แทน ได้

-19-

ขุ น ตาล จึ ง เป็ น ชื่ อ ของ อุทยานแห่งชาติ และยอดดอย(ตาม แผนที่ทหาร และราชกิจจานุเบกษา) และ ขุนตาน คือชื่อสถานทีใ่ นบริเวณ ทิวเขาขุนตานที่เหลือทังหมด ้ อ้ างอิงจาก https://th.wikipedia.org


อุโมงค์ขุนตาน อุโ มงค์ ขุ น ตานเป็ น อุโ มงค์ ร ถไฟที่ ยาวที่สดุ ในไทย มีความยาวถึง 1,352.15เมตร ด้ านหนึง่ อยูเ่ ขตจังหวัดล�ำปาง อีกด้ านอยูใ่ นเขต จังหวัดล�ำพูน บรรยากาศโดยรอบบริ เวณปาก อุโมงค์ ฝั่งล�ำพูนเป็ นที่ตัง้ สถานีรถไฟขุนตานที่ ตังอยู ้ บ่ นภูเขาที่มีความสูงจากระดับน� ้ำทะเลถึง 578 เมตร มีภเู ขาโอบล้ อมเกือบทุกด้ านมีความ เป็ นธรรมชาติเป็ นอย่างมาก บริ เวณปากอุโมงค์ มีศาลเจ้ าพ่อขุนตาลตังอยู ้ ่ นักท่องเที่ยวสามารถ มากราบไหว้ สกั การะได้ และนักท่องเทีย่ วนิยมมา ถ่ายรูปบริ เวณปากอุโมงค์กนั แนะน�ำให้ มาเที่ยว ในฤดูฝนและฤดูหนาว เพราะสภาพอากาศจะ ไม่ร้อน บรรยากาศจะเย็นเป็ นพิเศษจากความ ที่ต้นไม้ เยอะ อยู่บนภูเขา และความชื ้นจากใน อุโมงค์ทแี่ ผ่ออกมา หลายคนอาจจะคิดว่าอุโมงค์ อยูบ่ นภูเขาแล้ วจะเจอความล�ำบากจากการเดิน ทางและอื่นๆ แต่ก็ต้องบอกไว้ ก่อนว่าไม่ได้ เป็ น อย่างที่คิดเลย เพราะอุโมงค์ขุนตานอยู่ติดกับ สถานีรถไฟขุนตาน สามารถนัง่ รถไฟมาถึงได้ เลย บริ เวณสถานีมีสญ ั ญาณโทรศัพท์ และมีร้านค้ า ของชาวบ้ านไว้ ให้ บริ การอีกด้ วย.

อุโมงค์ขุนตาน

น�้ำตกตาดเหมย ที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล

อุโมงค์ขุนตาน สถานีรถไฟขุนตาน

ย.1

ย.2

ย.3

เส้นทางจุดท่องเที่ยว

ที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล

578 เมตร

1300ม. สถานที่ใกล้เคียง

สิง่ อำ�นวย ความสะดวก

-20-

ความสูงจาก ระดับน�้ำทะเล

ระดับความยาก ในการเข้าถึง

ย.4


ตารางเวลารถไฟของสถานีขุนตาน ขบวน เส้นทาง 109 กรุงเทพ-เชียงใหม่ 9 กรุงเทพ-เชียงใหม่ 13 กรุงเทพ-เชียงใหม่ 51 กรุงเทพ-เชียงใหม่ 407 นครสวรรค์-เชียงใหม่ 7 กรุงเทพ-เชียงใหม่

เวลา 02.57 06.01 07.37 11.00 13.29 18.22

ประเภท ด่วนพิเศษ เร็ว ด่วนพิเศษ ด่วน ธรรมดา ด่วนพิเศษ

ขบวน เส้นทาง 102 เชียงใหม่-กรุงเทพ 8 เชียงใหม่-กรุงเทพ 408 เชียงใหม่-นครสวรรค์ 52 เชียงใหม่-กรุงเทพ 14 เชียงใหม่-กรุงเทพ 10 เชียงใหม่-กรุงเทพ

เวลา 07.35 09.48 11.00 16.45 18.18 19.16

ประเภท เร็ว ด่วนพิเศษ ธรรมดา ด่วนพิเศษ ด่วนพิเศษ ด่วนพิเศษ

สถานีรถไฟขุนตาน จากมุมมองด้าน บนปากอุโมงค์

ภาพแสดงบริเวณสถานีรถไฟขุนตานที่มองย้อนไป ทางปากอุโมงค์ทำ�ให้เห็นว่าอยู่ห่างกันไม่มาก

-21-


ย.1

(จุดยุทธศาสตร์ที่1) น�้ำตกตาดเหมย

ย.1 หรื อ จุดยุทธศาสตร์ ที่ (ย.ในที่ นีย้ ่อมาจากค�ำว่า “จุดยุทธศาสตร์ ” เพราะใน สมัยสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 ดอยขุนตาลเป็ นจุด ยุทธศาสตร์ ที่ส�ำคัญในการส่องกล้ อง) ย.1 นัน้ เป็ นจุดแรกของจุดชมวิวในเส้ นทางเดินเท้ าสูย่ อ ดอยขุนตาล ห่างจากที่ท�ำการอุทยานไม่ไกลนัก ทางเดินไม่ได้ มีความชันมากนัก บริ เวณ ย.1นัน้ มีบ้านพักของการรถไฟแห่งประเทศไทยตังอยู ้ ่ ถูกสร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.2460 เป็ นที่ประทับพัก แรมของกรมพระก�ำแพงเพชรอัครโยธินเมื่อครัง้ เสด็จมาเป็ นแม่งานในการก่อสร้ างอุโมงค์ ขุน ตาน ลักษณะของบ้ านเป็ นบ้ านพักที่ท�ำจากไม้ ทาสีเหลือง ขนาดไม่ใหญ่มาก มีระเบียงยื่นออก ไปเป็ นจุดชมวิวมองเห็นภูเขาขนาดย่อมๆ เรี ยง สลับกันไปคล้ ายผ้ าทีม่ รี อยยับ คนทีม่ คี วามขี ้กลัว อาจไม่ถกู โฉลกกับบรรยากาศของที่นี่ประกอบ กับความคลาสิกของบ้ านพักก็ได้ .

อุโมงค์ขุนตาน ที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติ สถานีรถไฟขุนตาน ดอยขุนตาล

ย.2

ย.3

ย.4

ย.1 เส้นทางจุดท่องเที่ยว

ย.2

2200ม.

900 เมตร

800ม.

ที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล

สถานที่ใกล้เคียง

ความสูงจาก ระดับน�้ำทะเล

ระดับความยาก ในการเข้าถึง

สิง่ อำ�นวย ความสะดวก

บ้านพักการรถไฟที่ ย.1

บริเวณทางเดินที่เป็นบันไดก่อน เข้าสู่บริเวณ ย.1 จะเป็นซุ้มไม้มี ตราฉัตร แสดงให้เห็นว่าเป็นเขต พระราชฐานในสมัยก่อน

-22-


ย.2

(จุดยุทธศาสตร์ที่2) น�้ำตกตาดเหมย อุโมงค์ขุนตาน สถานีรถไฟขุนตาน

ย.1 ที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล

ย.1

ถัดมาจาก ย.1 ไม่ไกลก็เดินถึง ย.2ได้ เ พี ย งไม่กี่ นาที ทางเดิ นยัง ไม่ไ กล กั น มากนั ก ยั ง ไม่ มี ค วามลาดชั น มาก สัก เท่ า ไหร่ บริ เ วณ ย.2นัน้ มี ต้ น สนขึ น้ ชุกชุมกว่าบริ เวณอื่น บรรยากาศมีความ ร่ มรื่ น ฤดู ห นาวจะเหมาะแก่ ก ารมา กางเต็ น ท์ พัก แรมมากที่ สุด มี ล านกาง เต้ นท์ให้ แต่อาจจะไม่สะดวก เพราะห้ องน� ้ำ นัน้ มีระยะห่างพอควรจากลานกางเต็นท์ ไม่เหมาะกับสุภาพสตรี เป็ นอย่างมาก การ ขับถ่าย(หนัก)อาจเป็ นอุปสรรค และในส่วน ของจุดชมวิวก็จะมองเห็นภูเขาได้ เช่นกัน

ย.1

ย.2

เส้นทางจุดท่องเที่ยว

ย.3

800ม.

1035

3000ม.

เมตร

4300ม.

น�้ำตกตาดเหมย

ย.2

สถานที่ใกล้เคียง

ความสูงจาก ระดับน�้ำทะเล

ระดับความยาก ในการเข้าถึง

สิง่ อำ�นวย ความสะดวก

-23-


ย.3

(จุดยุทธศาสตร์ที่3)

เดินเรื่ อยมาตามป้ายบอกทาง บอก ระยะทางที่จะถึง ย.3 อีก 3 กิโลเมตร ถือว่าเป็ น ระยะทางที่ไกลอยูพ่ อควร หากใครแบกสัมภาระ มาหนักๆ เป็ นต้ องได้ หยุดนัง่ พักตามรายทางกัน บ้ าง เพราะเป็ นระยะทางที่หา่ งกว่าจุดอื่นๆ เป็ น อย่างมาก น� ำ้ ดื่มดับกระหายต้ องอย่าให้ ขาด พอใกล้ ถงึ ย.3 แล้ วจะพบป้ายซุ้มอิฐ ให้ เดินลง ไปตามทางเล็กน้ อยไม่ไกลมาก จะพบบ้ านพัก หลังคากระเบื ้องสีปนู แดงอยู4่ -5หลัง ซึง่ เป็ นบ้ าน พักที่อยูใ่ นความดูแลของมหาวิทยาลัยพายัพ ซึง่ ที่นี่ขอติดต่อพักค้ างแรมได้ มีสิ่งอ�ำนวยความ สะดวกอยูท่ งั ้ ที่นอน น� ้ำจืดส�ำหรับบริ โภค พื ้นที่ ประกอบอาหาร ห้ องน� ้ำที่มีเครื่ องท�ำน� ้ำอุน่ แบบ ใช้ แ ก๊ ส อาจจะแปลกส� ำ หรั บ คนที่ ไ ม่เ คยเห็ น ส่วนอาหารนันต้ ้ องเตรี ยมมาเอง ที่นี่มีไฟฟ้าให้ ใช้ จากเครื่องปั่ นไฟทีเ่ ปิ ดเฉพาะช่วงหัวค�ำ่ เท่านัน้ สัญญาณโทรศัพท์ของค่ายสีแดง ฟ้า เขียวใช้ งาน ได้ ปกติ และระเบียงชมวิวของที่นี่ยังมองเห็น ตัวเมืองล�ำพูนในบางอ�ำเภออีกด้ วย ยิ่งเป็ นช่วง กลางคืนจะเห็นเป็ นกลุ่มไฟดวงเล็กๆ สวยงาม ไปอีกแบบ.

น�้ำตกตาดเหมย อุโมงค์ขุนตาน สถานีรถไฟขุนตาน

ย.1

ที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล

ย.2

ย.4

ย.3 เส้นทางจุดท่องเที่ยว

ย.4

3000ม.

1225 เมตร

1000ม.

ย.2

สถานที่ใกล้เคียง

ความสูงจาก ระดับน�้ำทะเล

ระดับความยาก ในการเข้าถึง

สิง่ อำ�นวย ความสะดวก

บรรยากาศภายในบ้านพักมิชชันนารี ย.3

ควรติดต่ อที่พกั ล่ วงหน้ าก่ อนเข้ าพัก khuntanyor3@payap.ac.th 053-851-478 (ต่อ7663) 091-071-2331

ทางเข้าบ้านพักมิชชันนารี ย.3 ที่ใครผ่านไป ผ่านมาอาจคิดว่ารกร้าง แต่ต้องเดินลงไปอีก ประมาณ100 เมตรอยู่ใกล้ทางเดินขึ้น ย.4

-24-


ย.4

(จุดยุทธศาสตร์ที่4) น�้ำตกตาดเหมย อุโมงค์ขุนตาน สถานีรถไฟขุนตาน ที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล

ย.1

ย.2

ย.3

ย.4 เส้นทางจุดท่องเที่ยว

1373 เมตร

1000ม. ย.3

สถานที่ใกล้เคียง

ความสูงจาก ระดับน�้ำทะเล

ระดับความยาก ในการเข้าถึง

สิง่ อำ�นวย ความสะดวก

ป้ า ยปั ก ก่ อ นถึ ง ทางขึ้น ย.4 ซึ่ง จะเป็ น ทางที่ ล าด ชันมาก ต้องีะมัด ระวัง แต่พอผ่าน มาได้ ก็ ถื อ ว่ า คุ ้ ม กับการขึ้นมาเจอ วิวที่สวยงาม

-25-

เป็ นจุดที่สงู สุดในอุทยานแห่ง ชาติดอยขุนตาล เป็ นจุดชมวิวที่มองเห็น จังหวัดล�ำพูน และล�ำปางได้ ชดั เจน หาก มาถูกช่วงถูกฤดูกาลจะสามารถมองเห็น ทะเลหมอกได้ หากจะขึน้ มาชมวิ ว ด้ า น บนนี ต้ ้ องค�ำนวณเวลาดี ๆ เพราะบนจุด ชมวิ ว นี ม้ ี พื น้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ว้ า งขวางนัก ทาง อุท ยานไม่ อ นุญ าตให้ ก างเต็ น ท์ พัก แรม อากาศบนนี ้หากเป็ นช่วงฤดูหนาวจะเห็น เป็ นทะเลหมอกที่กว้ างขวางเหมือนผ้ าสี ขาวผืนใหญ่ที่พริ ว้ ไหวไปตามสายลม แต่ หากไม่มีทะเลหมอกก็สวยไปอีกแบบโดย เฉพาะช่ ว งเย็ น ที่ พ ระอาทิ ต ย์ ต กดิ น ถึ ง หัวค�่ำ จะเห็นตัวเมืองด้ านล่างส่องแสงสี ส้ มระยิบระยับ แต่การจะอยูจ่ นถึงหัวค�่ำนี ้ แนะน�ำให้ มากันเป็ นกลุม่ เพราะทางขึ ้นมา ตรงจุดนีม้ ีความลาดชันมากประกอบกับ ถ้ าพระอาทิตย์ตกดินแล้ วจะมืดมาก ต้ อง เตรี ยมไฟฉาย หรื ออุปกรณ์สอ่ งไฟน�ำทาง ให้ พร้ อมเลยทีเดียว หากพลาดพลังอาจ ้ เกิดอันตรายกับชีวิตได้ .


น�้ำตกตาดเหมย ส�ำหรับจุดนี ้ถือว่าอาจจะไม่ถกู ใจหลายๆ คนที่ไม่ใช่สายผจญภัย สายลุยอาจจะชอบเสียด้ วยซ� ้ำ เส้ นทางลงน� ้ำตาดเหมยนี ้เป็ นเส้ นทางที่อนั ตรายเป็ น อย่างมาก เพราะเป็ นทางลงภูเขาที่มีความลาดชัน เยอะ ไม่แนะน�ำให้ มาคนเดียวเพราะหากเกิดอันตราย อาจไม่มีคนช่วยเหลือ เนื่องจากตัวน�ำ้ ตกนี ้อยู่ในป่ า ลึกมาก ทางเข้ าที่ดีที่สดุ คือ ทางเท้ าระหว่าง ย.2 กับ ย.3 ระยะทางที่เขียนไว้ ในป้ายคือ 1500 เมตร เดิน ไปเรื่ อยๆ จะเป็ นป่ ารกชัฏที่มองไม่ค่อยเห็นเส้ นทาง เพราะไม่ได้ เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว บางช่วงของ ทางเดินมีต้นไม้ ขนาดเล็ก ใหญ่ล้มทับขวางทางก็ต้อง เดินข้ ามแบบทุลกั ทุเลกันไป ก่อนถึงน� ้ำตกจริ งๆ จะมี ธารน� ้ำขนาดเล็กไหลน�ำทางเราไปสูต่ วั น� ้ำตก พร้ อมกับ ป้ายบอกทางที่มีความเก่าแก่ เดินลงไปอีกประมาณ 300เมตร ให้ สงั เกตราวเหล็กด้ านขวาของทางเดินไว้ แล้ วเดินลงไป ต้ นไม้ ต้นเล็กต้ นน้ อยบริเวณนี ้จะมีความ สูงเท่าเอวให้ เดินอย่างระมัดระวัง บางช่วงดินทรุ ดก็ ต้ องกระโดดข้ าม เดินลงมาเรื่ อยก็จะถึงน� ้ำตกตาดเหม ยทีต่ วั น� ้ำตกสูงเพียง10เมตร สายน� ้ำไหลเซาะหินลงมา สู้พื ้นด้ านล่าง ปริ มาณน� ้ำขึ ้นอยู่กบั ฤดูกาล บริ เวณนี ้ ต้ นไม้ จะขึ ้นปกคลุมเยอะ อากาศเย็นชื ้น ให้ ความรู้สกึ สดชื่นไปอีกแบบ ถือว่าหักล้ างจากความเหนื่อย ความ เสีย่ งอันตรายทีเ่ ดินลงมา และสุดท้ ายนี ้ในส่วนของทาง กลับแนะน�ำให้ กลับกับทางเดิมที่มา เพราะอีกเส้ นทาง มีความอันตรายมากกว่า.

ต้นน�้ำของน�้ำตกตาดเหมย จะเป็นแอ่งน�้ำเล็กๆไหลลง มาเรื่อยๆ

-26-

ข้อควรปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของท่าน

- สวมรองเท้ าเดินป่ าหรื อรองเท้ าผ้ าใบ - โปรดอย่าเดินออกนอกเส้ นทางที่ก�ำหนด - ปฏิบตั ติ ามป้ายเตือนที่ตดิ ตังไว้ ้ ตามจุดต่างๆ โดยเคร่งครัด - โปรดกลับออกมาก่อนเวลา 16.30 น.

ระวังอันตราย

- งู และสัตว์ป่าชุกชุม - ป่ าทึบ ง่ายต่อการหลงป่ า - พืชพรรณบางชนิดมีพิษ

เพื่อความปลอดภัยของท่าน

- โปรดอย่าเดินออกนอกเส้ นทาง - งดใช้ เสียงขณะเดินป่ า - กรุณาอย่าหัก เด็ด หรื อสัมผัสพืชพรรณ น�้ำตกตาดเหมย

อุโมงค์ขุนตาน สถานีรถไฟขุนตาน

ย.1

ที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล

ย.3

ย.4

เส้นทางจุดท่องเที่ยว

ย.2

4300ม.

ย.2

ย.3

5000ม.

สถานที่ใกล้เคียง

ระดับความยาก ในการเข้าถึง

ตัวน�้ำตกตาดเหม ยจริงๆ ต้องเดิน ลงมาจากต้นน�้ำ ประมาณ300เมตร ซึ่งหญ้าและพืชข้าง ทางเดินขึ้นสูงมาก ต้องระมัดระวังอย่าง มาก


-27วิวทิวทัศน์จากบริเวณ ย.1


-28วิวทิวทัศน์จากบริเวณ ย.2


-29วิวทิวทัศน์จากบริเวณ ย.3


-30วิวทิวทัศน์จากบริเวณ ย.4


บรรยากาศที่ พระอาทิตย์ใกล้ลับ ขอบฟ้าที่สัมผััสได้บน ยอดดอยขุนตาล

ทางช้างเผือกเล็กๆ น้อยๆ

บนยอดดอยขุนตาล เวลากลางคืนยัง สามารถเห็นไฟจาก ตัวเมืองลำ�พูนในบาง อำ�เภอได้อีก

-31-


Khuntan Natinal Park Guidebook  

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF BACHELOR’S DESIGN OF SCIENCE DEPARTMENT OF GRAPHIC AND MULTIMEDIA DESIGN, FACULTY INDUSTRIAL TECH...

Khuntan Natinal Park Guidebook  

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF BACHELOR’S DESIGN OF SCIENCE DEPARTMENT OF GRAPHIC AND MULTIMEDIA DESIGN, FACULTY INDUSTRIAL TECH...

Advertisement